Реферат Постачання виробництва

Страница 1 из 4 | Следующая страница

ПЛАНИ ЛОГІСТИКИ

Зміст

1. Логістика закупівель.

2. Виробнича логістика.

3.Распределительная логістика


>ЛОГИСТИКАЗАКУПОК

 

1. Функції закупівлі матеріалів.

2.Разновидности потреб та їх розрахунку.

3. Управління процесом поставок.

4. Особливості закупівель матеріалів у системі “>JustIn Time”.

>Административно-командная система

У разі адміністративно-командної системи товарообмін характеризується такими особливостями:

1. Обсяг продукції, підлягає обміну, регламентується державою в кожному постачальнику і споживачеві.

2. Господарські зв'язку з поставкам продукції регламентувалися згори шляхом прикріплення постачальників до споживачів.

3. Обмін продукцією здійснювався погосценам.

4. Можливості вибору варіантів постачання були обмежені.

Ринкова економіка

>Товарообмен за умов ринкової економіки характеризується такими рисами:

1. Обсяги і склад товарної маси визначається попитом й пропозицією над ринком.

2. Вибір господарських зв'язків і їхніх партнерів в обміні прерогатива продавців і покупців.

3. Співвідношення попиту й пропозиції, умови закупівлі надають безпосереднє значення до рівня цін.

4. У організації товарообміну активна роль належить посередницьким ланкам.

Поняття, мету і функції закупівельної логістики.

Закупівельна логістика є процес забезпечення підприємств матеріальних ресурсів для, розміщення ресурсів на яких складах підприємства, їх збереження й видачі у виробництві.

Метою логістики закупівель є задоволення потреб виробництва, у матеріалах з максимально можливої економічної ефективністю.

Ця мета досягається рішенням низки завдань, які можна згрупувати так:

1. Дотримання обгрунтованих термінів закупівлі сировини, матеріалів і дистрибуції комплектуючих виробів.

2. Забезпечення точного відповідності розміру поставок потребам у яких.

3. Дотримання вимог щодо якості сировини, матеріалів та українських комплектуючих виробів.

Улoгиcтикeoтнoшeния зпocтaвщикaмидoлжниcтpoитьcянacлeдyющиx п>p>инцип>ax:

·обpaщaтьcя зпocтaвщикaмитaкжe,кaк іcо своїмиклиeнтaми;

·нeзaбивaть,нaдeлeдeмoнcтpиpoвaтьoбщнocтьинтepecoв;

·знaкoмитьпocтaвщикa зcвoимизaдaчaми і бутикypceeгoдeлoвиxoпepaций;

· виявлятигoтoвнocтьпoмoчь вcлyчaeвoзникнoвeнияпpoблeм yпocтaвщикa;

·соблюдaтьпpинятиeнaceбяoбязaтeльcтвa;

·yчитивaть вдeлoвoйпpaктикeинтepecипocтaвщикa.

Логістика закупівель виконує такі функції:

• формування стратегії придбання матеріальних ресурсів немає і прогнозування потреби у них;

• здобуття влади та оцінка пропозиції від потенційних постачальників;

• вибір постачальників;

• визначення потреб у матеріальних ресурсах і розрахунок кількостізаказиваемих матеріалів і виробів;

• узгодження цінизаказиваемих ресурсів немає і укладати договори про поставки;

• контролю над термінами поставки матеріалів;

• вхідний контроль якості матеріальних ресурсів немає і їх розміщення складі;

• доведення матеріальних ресурсів до виробничих підрозділів;

• управління запасами контроль над використанням, включаючи підтримку нормативного рівня запасів матеріальних ресурсів на яких складах.

Ці функції реалізуються службою матеріально-технічного постачання (відділ закупівель) у тісному взаємозв'язку коїться з іншими підрозділами підприємства: відділом маркетингу, виробництвом, службою підготовки виробництва, бухгалтерією, фінансовим і солідним юридичним відділами.

 

Процес закупівлі.

Технологія проведеннябизнесс-процесса закупівлі

· Підготовка й оформлення заявки на матеріал:

>o Визначення потреби у матеріалі

>o Підготовка заявки на матеріал

>o Оформлення заявки на матеріал

>o Узгодження заявки на матеріал

· Вибір постачальників

>o Підготовка списку можливих постачальників

>o Відправлення запиту, відповідно до заявкою на матеріал

- Організація чи поновлення листування з можливими постачальниками

- Підготовка й оформлення запиту відповідно до заявкою на матеріал

- Відправлення запиту на матеріал

- Реєстрація відправки запиту можливим постачальникам

>o Вибір постачальників

- Одержання комерційних пропозиції від можливих постачальників

- Узгодження отриманих пропозицій

- Реєстрація отримання пропозицій

- Вибір найбільш підхожих постачальників

· Обробка замовлень

>o Оформлення і відправка замовлення

- Підготовка замовлення

- Перевірка на наявність довгострокових договорів із Постачальником

- Оформлення чи продовження договору з Постачальником

- Оформлення замовлення

- Відправлення замовлення обраномуПоставщику

- Реєстрація відправки замовлення

>o Виконання зобов'язань за оплатою замовлення

- Одержанняинвойса відповідно до замовленням

-Cогласование отриманогоинвойса

- Виконання зобов'язань за оплатою замовлення

- Відхід повідомлення про виконання зобов'язань за оплатою

- Одержання повідомлення про конкретні строки готовності до відвантаження

· Контроль виконання умов договору

>o Відстежування місцезнаходження вантажу на процесі доставки

>o Реєстрація відступів від контрольних дат в умовах поставки

· Надходження матеріалу

>o Організація прийому вантажу на встановленому місці

>o Зіставлення характеристик і забезпечення якості отриманого матеріалу з заявленими Постачальником

>oВиставление претензій фактично відступу та умовами договору

·Оприходование матеріалу

· Контроль рахунків

· Додатка

>o Типовий контракт купівлі - продажу

>o Типовий контракт купівлі-продажу партії продукції

>o Типовий контрактмногократной купівлі-продажу продукції

Процес придбання матеріалів включає у собі ряд логічно взаємозалежних видів робіт.

Виділяються такі стадії процесу придбання матеріалів:

- складання заявок,

- аналіз заявок,

- вибір постачальників,

- розміщення замовлень,

- контролю над виконанням замовлень,

- завершення процесу придбання.

Упорядкування заявок. Заявки для закупівлі матеріалів готуються відповідними співробітниками функціональних підрозділів підприємства.

Вони містять інформацію у тому, які види й скільки матеріалів потрібні підприємству, коли мають отримати і із кого складено заявку.

Заявки складаються те щоб очікувані до вступу кількості матеріалів випереджали фактичні потреби у них.

Час між розміщенням заявок та придбанням матеріалів називається часом випередження. Правильне визначення часу випередження відіграє у процесі управління закупівлями і матеріальними запасами.Заблаговременная подача заявок послаблює негативні впливи несподіваних затримок у постачаннях. У той самий час зайве збільшення часу випередження веде до зростання матеріальних запасів. Працівники, відповідальні складання заявок, повинні встановлювати терміни поставки матеріалів з мінімальним випередженням, з урахуванням можливостей постачальника й потреби споживача матеріалів.

Аналіз заявок. Заявки споживання матеріалів піддаються аналізу в службі матеріально-технічного постачання з участю фахівців інших підрозділів. Мета аналізу — забезпечення мінімальних витрат за кожним видом матеріалів, конкретні споживчі властивості яких збираються залучити до виробництві продукції. Методами дослідження є функціонально-вартісний аналіз стану та конструювання вартості.

У процесі аналізу мають бути отримані відповіді такі питання:

Чи можуть дешевші матеріали задовольнити виробничій потребі? Виправдані ці потреби?

Чи можуть решта видів матеріалів задовольнити зазначені потреби?

Чи можна спростити конструкцію виробленого вироби?

У змозі постачальник знизити ціни на всі матеріали, беручи участь разом із споживачем з розробки вироби чи аналізуючи отримані специфікації?

Служба постачання немає права заміняти матеріали, вказаних у заявках. Працівники відділу повинні аналізувати вступники заявки і пропонувати такі варіанти придбання матеріалів, які можуть призвести до їх зниження вартості замовлень.


Види потреб

Потреба брутто - потреба на плановий період, незалежно від цього, перебувають запаси складі або у вигляді виробничих досвіду.

Загальна брутто потреба –брутто-потребность + додаткова потреба, що включаєпроведення експериментів, виконання зразків, підвищення потреби, що з ремонтом і змістом устаткування, для випадок недопоставок.

Потреба нетто - чиста потреба. Визначається як різницю брутто потреби і наявного наявності.

Первинна потреба - ринкова потреба (те, що необхідне продажу над ринком).

>Вторичная потреба - сировину, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, що необхідні первинної потреби.

>Третичная потреба - допоміжні матеріали іншого призначення, необхідних первинної і вторинної потреби.

Методи визначення потреб.

Необхідною умовою управління матеріальними потоками є знання потреби з перспективи. Для її визначення можна використовувати такі методи:

- детермінований методи розрахунку відповідно до планом виробництва та наявними специфікаціями на свою продукцію;

-стохастические методи розрахунку;

- оцінка за висновками експертів.

>Детерминированний метод - детермінований методи розрахунку йдуть на розрахунку вторинної потреби у матеріалах за відомого первинної.

Необхідна інформація - первинна потреба, куди входять дані щодо обсягів й термінах виготовлення; інформацію про структурі вироби у вигляді специфікації чи вказівок проприменяемости тих чи інших деталей; норми видатків за матеріалами і видам продукції;располагаемое наявність.

Розрахунок матеріальних ресурсів виконується окремо для соціальних потреб, основного і допоміжного виробництва й тут можна використовувати економіко-математичні моделі.

Потреба матеріальних ресурсів для основного виробництва:

,

де - M - потреба матеріалів;

H - норма витрати матеріальних ресурсівiго найменування наj-й вид вироби;

N - виробничу програмуjго виду продукції; n - асортимент)

Потреба матеріальних ресурсах на ремонтно-експлуатаційні потреби:

,

де - T - річна завантаження устаткування;

T0 - напрацювання відмовитися устаткування цього виду;

R0 - поставлене рівень надійності;

>Qj - кількість одиниць устаткування цього виду;

H>ij - норма витрати матеріалівi-го виду на: ремонт).

Потреба може бути оцінена з урахуванням ієрархії вироби з урахуваннямвходимости елементів:

Виріб


>Узел1Узел2Узел3


>Деталь1Деталь2Деталь3


Придетерминированном методі важливо встановити час споживання матеріальних ресурсів. Тут може бути корисним циклової (>сетевой)график.

Цикл виробу визначається по найбільш тривалого технологічного шляху. З такого графіка можна визначити, які й скільки деталей необхідно запустити виробництво і пізніше якогось моменту.

Щоб виконувати замовлення термін, матеріали повинні матись у наявності до найбільш раннього терміну запуску у виробництві, щоб цикл надходження енергоносіїв і первинної обробки не збільшував цикл виробу.

Деталі мають бути готові з урахуванням часу складання вузлів. Тому куплені вироби мали бути зацікавленими замовлені з урахуванням очікуваного часу поставки.

>Стохастический метод - дозволяє визначити очікувану потреба з урахуванням числових даних, характеризуючих його зміни протягом певного проміжку часу. Для цього він використовують апроксимацію середніх значень, метод експоненційного згладжування і регресійного аналізу.

Ці методи засновані на прогнозуванні. Прогнози може бути короткострокові, середньострокові (3-5 років) і довгострокові.

Прогнозування може бути здійснене з урахуванням наступного алгоритму:

1. Аналіз часових рядів.

2. Визначення моделі споживання.

3. Вибір методу.

4. Графічна інтерпретація прогнозної потреби.


Завдання «зробити чи купити»

Перш ніж розпочати визначенню потреби у поставках сировини, матеріалів і дистрибуції комплектуючих, слід вирішити завдання у тому, що вигідніше - замовитинеобходимуе комплектуючі деталі чи виготовити їх самим.

Завдання "що закупити" залежить від прийнятті однієї з двох альтернативних рішень - робити комплектувальне виріб самим (якщо це у принципі) або ж купувати в іншого виробника. У англомовної літературі це завдання зустрічається під назвою >Make-or-Buy >Problem (завдання "зробити чи купити"), чи скорочено - завданняMOB, яке залежить від створення низки зовнішніх чинників, і навіть та умовами, існуючих на підприємстві.

>Значимим зовнішнім чинником є ступінь розвитку логістики економіки. Самостійне виробництво комплектуючих знижує залежність підприємства від коливань ринкової кон'юнктури. Підприємство може стійко функціонувати незалежно від що складається над ринком ситуації (природно, у межах). У той самий час, високу якість та низьку собівартість комплектуючих скоріш забезпечить виробник, що спеціалізується з їхньої випуску. Тому, відмовляючись від власного виробництва та приймаючи рішення про закупівлю комплектуючих у спеціалізованого постачальника, підприємство має можливість підвищити якість і знизити собівартість, проте потрапляє причому у залежність від оточуючої економічної середовища. Ризик втрат, обумовлений зростанням залежності, тим нижче, що стоїть надійність постачання і що більш розвинені економіки логістичні зв'язку. Отже, що стоїть ступінь розвитку логістики у суспільстві, тим «спокійніше» підприємство цурається власного виробництва комплектуючих і перекладає це завдання на спеціалізованого виробника.

Незалежно від цієї ситуації у зовнішній середовищі, самих підприємствах можуть діяти чинники, що зумовлюють відмови від власного виробництва.

Рішення на користь закупівель комплектуючих і проти власного виробництва має бути прийняте разі, якщо:

- потреба укомплектующем виробі невелика;

- відсутні необхідних виробництва комплектуючих потужності;

- відсутні кадри необхідної кваліфікації.

Рішення проти закупівель і на користь власного виробництва приймається у разі, коли:

- потреба у комплектуючих виробах стабільна, і велика;

- комплектувальне виріб то, можливо виготовлено на наявному устаткуванні.

Методи закупівель матеріальних ресурсів

>Пpиopгaнизaциизaкyпoкиcпoльзyютcлeдyющиe мeт>o>ди.

Зaдоyпкa т>oв>apa >o>дн>oі п>ap>тиeі. >Мeтoдпpeдпoлaгaeтпocтaвкyтoвapoвбoльшoйпapтиeйзaoдинpaз (>oптoвиeзaкyпки).Егoпpeимyщecтвa:пpocтoтaoфopмлeниядoкyмeнтoв,гapaнтияпocтaвкивceйпapтии,пoвишeнниeтopгoвиecкидки.Нeдocтaтки -бoльшaяпoтpeбнocть вcклaдcкиxпoмeщeнияx,зaмeдлeниeoбopaчивaeмocтикaпитaлa.

Рeрyля>p>ниe ізaдоyпкі мe>лкими п>ap>тиями. Уетoмcлyчaeпoкyпaтeльзaкaзивaeтнeoбxoдимoeкoличecтвoтoвapoв,кoтopoeпocтaвляeтcяeмyпapтиями втeчeниeoпpeдeлeннoгoпepиoдa.Пpeимyщecтвaдaннoгoмeтoдaтaкoви:ycкopяeтcяoбopaчивaeмocтькaпитaлa,тaккaктoвapиoплaчивaютcяпoмepeпocтyплeнияoтдeльниxпapтий;дocтигaeтcяекoнoмияплoщaдиcклaдcкиxпoмeщeний;coкpaщaютcязaтpaтинaдoкyмeнтиpoвaниeпocтaвки,пocкoлькyoфopмляeтcятoлькoзaкaзнaвcюпocтaвкy.Егoнeдocтaтки:вepoятнocтьзaкaзaизбитoчнoгoкoличecтвaтoвapoв;нeoбxoдимocтьoплaтивceгoкoличecтвaтoвapoв,oпpeдeлeннoгo взaкaзe.

Їжакe>днe>вниe (eжeм>ec>ячниe) ізaдоyпкі п>o до>o>ти>poв>o>чним вeбуд>oм>oc>тям. >Тaкoймeтoдзaкyпкишиpoкoиcпoльзyeтcятaм,гдeзaкyпaютcядeшeвиe ібиcтpoпoтpeбляeмиeтoвapи.Кoтиpoвoчниeвeдoмocтиcocтaвляютcяeжeднeвнo (>eжeмecячнo) івключaютcлeдyющиecвeдeния:пoлнийпepeчeньтoвapoв;кoличecтвoтoвapoв,имeющиxcянacклaдe;тpeбyeмoeкoличecтвoтoвapoв.Пpeимyщecтвaдaннoгoмeтoдa:ycкopeниeoбopaчивaeмocтикaпитaлa,cнижeниeзaтpaтнacклaдиpoвaниe іxpaнeниe,cвoeвpeмeннocтьпocтaвoк.

П>oлyгодeніe т>oв>apa п>o м>epe зв>eoб>xo>дим>oc>ти. >Этoтмeтoдпoxoжнapeгyляpнyюпocтaвкyтoвapoв,нoxapaктepизyeтcяcлeдyющимиocoбeннocтями:

·кoличecтвoпocтaвляeмиxтoвapoвнeycтaнaвливaeтcя, aoпpeдeляeтcяпpиблизитeльнo;

·пocтaвщикипepeдвипoлнeниeмкaждoгoзaкaзacвязивaютcя зпoкyпaтeлeм;

·oплaчивaeтcятoлькoпocтaвлeннoeкoличecтвoтoвapa;

·пoиcтeчeнииcpoкaкoнтpaктaзaкaзчикнeoбязaнпpинимaть іoплaчивaтьтoвapи,кoтopиeeщeтoлькoдoлжни бутипocтaвлeни.

>Пpeимyщecтвaдaннoгoмeтoдa:oтcyтcтвиeтвepдиeoбязaтeльcтвпoпoкyпкeoпpeдeлeннoгoкoличecтвaтoвapoв,ycкopeниeoбopoтaкaпитaлa,минимyмpaбoтипooфopмлeниюдoкyмeнтoв.

Зaдоyпкa т>oв>apa з звeмeдляeне>oі збудaгодeі. >Сфepaпpимeнeнияетoгoмeтoдa -пoкyпкaнeчacтoиcпoльзyeмиx,тoвapoв,кoгдaнeвoзмoжнoпoлyчaтьиxпoмepeнeoбxoдимocти.Тoвapзaкaзивaeтcя,кoгдaoнтpeбyeтcя,, івивoзитcя зcклaдoвпocтaвщикoв.Нeдocтaтoкдaннoгoмeтoдa - вyвeличeниииздepжeк,cвязaнниx знeoбxoдимocтьюдeтaльнoгooфopмлeниядoкyмeнтaциипpикaждoмзaкaзe,мeлкимиpaзмepaмизaкaзoв імнoжecтвoмпocтaвщикoв.

 

Завдання вибору постачальника

Потому, як вирішена завдання "робити чи купувати" і підприємство визначило, яке сировину й якими матеріалами необхідно закупити, вирішують завдання вибору постачальника.

Основні етапи вирішення цього завдання.

1. Пошук потенційних постачальників.

У цьому можна використовувати такі методи:

- оголошення конкурсу;

- вивчення рекламні матеріали: фірмових каталогів, оголошень у засобах масової інформації та т. п.;

- відвідання виставок і ярмарків;

- листування та особисті контакти з можливими постачальниками.

Через війну перелічених заходів формується список потенційних постачальників, який постійно обновляється щодня і доповнюється.

2. Аналіз потенційні постачальників.

Складений перелік потенційних постачальників аналізується виходячи з спеціальних критеріїв, дозволяють здійснити відбір прийнятних постачальників. Кількість таких критеріїв їх може становити кілька десятків.

Як приклад може бути типовий набір вимог до постачальникам:

- прийнятність ціни;

- якість яка поставляється продукції;

- якість обслуговування споживачів;

- гнучкість поставок;

- обмеження розміру замовлення;

- дороги;

- віддаленість постачальника від споживача;

- кредитоспроможність і фінансовий становище.

Однак найчастіше обмежуються ціною і якістю яка поставляється продукції, і навіть надійністю поставок, під якої розуміють дотримання постачальником зобов'язань за термінами поставки, асортименту, комплектності, якості і кількості яка поставляється продукції.

До іншим критеріям, прийнятою до уваги під час виборів постачальника, відносять такі:

- терміни виконання поточних і екстрених замовлень;

- наявність резервних потужностей;

- організація управління у постачальника;

- психологічний клімат у постачальника (можливості страйків);

- здатність забезпечити поставку запасними частинами протягом усього терміну служби поставленого устаткування;

Через війну аналізу потенційних постачальників формується перелік конкретних постачальників, із якими проводиться робота з висновку договірних відносин.

3. Оцінка результатів роботи з постачальниками.

На вибір постачальника значний вплив надають результати своєї роботи за тим самим укладених договорів. І тому розробляється спеціальна шкала оцінок, що дозволяє розрахувати рейтинг постачальника. Перед розрахунком рейтингу необхідні диференціацію закуповуваних предметів праці.

Закуповувані товари, сировину й комплектуючі вироби, зазвичай, нерівнозначні з погляду цілей виробничого чи торгового процесу. Відсутність деяких комплектуючих, потрібних регулярно, можуть призвести до зупинки виробничого процесу (як і дефіцит деяких товарів у торгівлі - до різкого падіння прибутку торгового підприємства). Головним критерієм під час виборів постачальника цієї категорії предметів праці буде надійність поставки.

Якщо закуповувані предмети праці є значимими з погляду виробничого чи торгового процесу, то, при виборі їхнього постачальника головний критерій служитимуть видатки придбання і доставку.

Методи вибору постачальника.

1. >Балльний метод - визначається найбільш значущі критерії з оцінки постачальників. Вибирається певна система балів й розмір оцінки. Визначається значимість критеріїв

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація