Реферати українською » Промышленность, производство » Закономірності віміру головного показніків роботи тракторів в експлуатації


Реферат Закономірності віміру головного показніків роботи тракторів в експлуатації

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Реферат

на задану тему:

>Закономірностівиміруголовнихпоказників роботитракторів вексплуатації


>Зміст

1.Закономірностівиміруголовнихпоказників роботитракторів вексплуатації

2.Змінипоказниківнадійностітракторів йїхніхскладових вексплуатації

2.1 Характеристикастанів йформуванняексплуатаційнихнесправностей

2.2Закономірностізношуванняосновнихз'єднань йгранично-допустимістани

2.3Змінапоказниківбезвідмовностікомплектуючихвиробівтракторів

2.4Змінапоказниківдовговічностіскладовихчастинтракторів

2.5Змінапоказниківремонтопридатностітракторів

2.6Значенняоціночнихпоказників характеристикремонтопридатностівузлів,агрегатів й систем трактори

2.7Зовнішніознакитиповихвідмов йїхніможливі заподій


1.Закономірностівиміруголовнихпоказників роботитракторів вексплуатації

Затривалийперіодексплуатаціїтракторів,зокрематакої йогоскладовоїчастини якдвигун,характеризуєтьсяпевноюзміноюстабільностіпотужностних йекономічнихпоказників.Динаміказміницихпоказників упроцесіексплуатаціїдвигунівмаєпевнузакономірність, щопроявляється практичнонезалежно відперіодувипускудвигунів.

>Слідзазначити, щомоторними заводами разом ізнауково-досліднимиорганізаціямипостійноведуться розробки постворенню новихефективнихконструктивнихрішеньдвигунів, атакі помодернізації іудосконалюваннюіснуючих Iконструкцій.Прикладомможе бутипроведенняробіт ізпідвищеннятехнічногорівнядвигунаД-240 (>модифікаціямоделі 1411/12,5),установлюваного на одному ізнайпоширеніших вагропромисловомукомплексітракторі МТЗ - 80/82.

РівеньфактичногопідвищеннятехнічногорівнядвигунівД-240 йнаявназакономірністьзмінипараметрів доброілюструються припорівняльномуаналізі двохпартійдвигунів (по 6 прим. укожній партії) занаробіток 8000мотогодин (>першапартія) й 9000мотогодин (другапартія),експлуатованих (>випробовуваних) на тракториМТЗ-80/32 упівденнійзоні України.Причому за результатами іспитівпершої партіїдвигунівМінськиммоторним заводом й ОФНАТИ булирозроблені заходь,спрямовані напідвищенняїхньоїнадійності.Ці заходьреалізовані I надвигунахдругої партії,установлених на тракториМТЗ-80/82,1пріцюючих відентичнихумовах.

яквідомо,технічнийрівеньтракторнихдвигунівоцінюється комплексомпоказників, учислі якіпоряд ізпотужно-економічнимипоказниками іпоказникибезвідмовності. якоціннийпоказникбезвідмовностіприйнятийсереднє числовідмов однієюдвигун.

Дляоцінкиступенязміниекономічностідвигуніввикористаютькоефіцієнти, щохарактеризуютьсереднізначеннязмінипитомоївитратипалива

1

де, ge1i=|gen1i -get1i| - абсолютна величинавідхиленняпитомоївитратипаливадвигунівпершої партії приi-тімнаробітку, j -порядковий номердвигуна, п. - >кількістьдвигунів,gen1i -питомавитратапаливадвигунівпершої партії допроведенняопераційTO-3 при і - томунаробітку,get1i - >питомавитратапаливадвигунівпершої партії послепроведенняопераційТЕ-3 при і - томунаробітку.

>Аналогічно

 2

лише длядвигунівдругої партії.

Дляоцінкипотужностнихпоказниківвикористаютькоефіцієнти, щохарактеризуютьсереднізначеннязмінипотужностідвигуна

 3

деNei1 = |>Neni1 -Neti1| - абсолютна величинавідхиленняпотужностідвигунівпершої партії в і - >тімінтервалінаробітку;

N>ei1 -потужністьдвигунапершої партії допроведенняТЕ-3 при і - томунаробітку;

>Neti1 -потужністьдвигунапершої партії послепроведенняТЕ-3 при і - томунаробітку.

>Аналогічно

4

длядвигунівдругої партії.

Дляоцінкиступеняполіпшенняпоказників, щохарактеризуютьзмінупитомоївитратипалива, укожномуінтервалінаробіткувикористаєтьсякоефіцієнтQgei, >обумовлений із ставлення

5

аоцінкиступеняполіпшенняпоказників, щохарактеризуютьзмінупотужності вкожномуінтервалінаробітку,використаєтьсякоефіцієнтQNei,обумовлений із ставлення

6

>Трактори зустановленими нимидвигунамиобохпартій Iвикористалися наоднакових видахробіт йприблизно воднаковому Iобсязі (табл.1).

Зтаблиці видно, щочасткатранспортнихробіт длятракторівпершої партіїсклала - 47,2%, а іншого - 49,1%; су-цільноїкультивації - 9,3 й 9,4% >відповідно,міжрядноїобробки - 3,5 й 12,2%,збираннякукурудзи на силос й зерно - 15 й 16,8%,імітації тяговогозавантаження (ізбаластовимизавантажувальнимипристроями привідсутностікориснихробіт) - 11,9 й 4,1%.

>Результати іспитів показали, щовпровадження комплексуконструкторсько-технологічнихзаходів надвигунахдругої партіїзабезпечилозниженнясереднього числавідмов упорівнянні I здвигунамипершої партії вцілому в 1,3 рази {табл.1) у томучислі: посистемізмащення в 2,35 рази, поголовціциліндрів в 2,28 рази, покривошипно-шатунномумеханізмі в 1,53 рази.Незначнезниженнячислівідмов посистеміохолодженняпояснюється тім, щовстановлені надвигунахдругої партіїущільненняводянихнасосів типу "ВАЗ" не впалиочікуваногоефекту через ті, що системаохолодження вексплуатаціїзаповнювалася неантифризом, а водою.

>Таблиця 1.Порівняльнідані побезвідмовностідвигунів Д - 240

>Складовічастини ісистемидвигуна >Середнє числовідмов (% відїхньоїзагальноїкількості)
>Першапартія Другапартія
Голівкациліндрів 15,5 6,8
Блокциліндрів йкривошипно-шатунниймеханізм 10,4 6,8
Системаживлення 10,2 16,9
Системазмащення 12,0 5,1
Системаохолодження 51,9 41,4
>РАЗОМ: 100,0% 77,0%

>Впровадженняпаливного насоса4УТНМповністювиключилотаківідмови як поломки пружин регулятора інасоснихсекцій,руйнуванняпідшипників кулачкового вела. разом із тім,необхіднопродовжити роботи ізпідвищеннядовговічностістопорнихгвинтів тол - Iнагелів, прокладокнасоснихсекцій, атакожпаливопроведення малоготиску.Впровадженнязахиснихкілець зфторопласта наокантовкахгільзовихотворів прокладки голівки блокуповністювиключиввипадкипрогоряння іпрориву прокладок,стійки валикакоромиселпідвищеноїтвердості іздодатковимкріпленням,шайбипружиниклапанноїзбільшеноїтовщини дозволилизнизити число Iвідмов поголовціциліндрів в 2,29 рази.Впровадженняпоршнів ізнерезистовоївставкою подверхнєкільце,верхньогокомпресійногокільця зхромовимпокриттям йбочкообразнойформоюробочоїповерхні, інших йтретьогокомпресійнихкілець ">хвилинного" типу імаслоз’ємнікільцікоробчатого типузіспіральнимрозширником,вкладишів ізбіметалу зтрикомпонентнимприроботочнимпокриттям,кришкикоркового типу,маслозаливноїгорловини і рядуіншихзаходівзнизилосереднє числовідмов поблоціциліндрів йкривошипно-шатунномумеханізму в 1,54 рази. Комплексконструкторсько-технологічнихзаходів,впроваджений надругій партіїдвигунівповністювиключиввідмови деталейгільзо-поршневоїгрупипротягомзаданого ресурсу, а числовідмов деталейклапанногомеханізмузнизив на 6055.Значно (в 2,4 рази)знизивсявихід із ладуременів вентилятора. Установкамаслозаливноїгорловини зкришкоюкоркового типузабезпечиланадійністьфіксаціїкришки івиключилапідтікання олії.Підвищиласянадійністьмоноциклоназізміненоюфіксацієюковпака. Утакийспосібвпровадженнязаходівзнизилозагальне числовідмов подвигуні на 23%, у томучислі: на 7,1% по Iгрупіскладності, на 23,8% по 2групіскладності і на 33,3% по 3групіскладності.Наробіток навідмовупідвищилася на 32,4%, у томучислі по Iгрупіскладності на 20,9%, по 2групі - на 48% й по 3групіскладності на 68,8$.Більшеінтенсивнезростаннянаробітку навідмову впорівняннізізниженнямзагального числавідмовпояснюється тім, що числовідмов попершій партіїдвигуніввраховано заперіод іспитів в >обсязі 8000мотогодин, адругий за 9000мотогодин.

Заходь,впроваджені надвигунахдругої партії, малісвоєюметоюзниженнятрудомісткостітехнічногообслуговування,поліпшенняпотужно-економічнихпоказників,зниженнявитрати олії навигар.


>Таблиця 2.Зайнятістьтракторів МТЗ - 80/82 по видахробіт (в%)

>Найменуванняробіт >Першапартія Другапартія
>Транспортні роботи 47,2 49,1
>Сівба 5,1 5,6
>Суцільнакультивація 9,3 9,4
>Міжряднаобробка 3,5 12,2
>Дискування ілущення 2,2 0,2
>Збираннякукурудзи зерна 6,2 6,4
>Збираннясилосних культур 8,8 10,4
>Прикочуванняґрунту 1,6 0,6
>Роздачакормів 0,3 0,2
>Оранка 0,6 0,8
>Дослідницькі роботи 0,5 0,4
>Імітація 11,9 4,1
>Обкатування 1,1 0,4
>Інші роботи 1,7 0,2

В частности, нацихдвигунах (як й вцілому на трактори)впроваджена нова систематехнічногообслуговування, щопередбачаєпроведенняТО-Э ззаміною олії вбираються укартерідвигуна через 500 часів роботи, а чи не через 240, якцеприйнято длясерійнихтракторів (табл. 3), щодозволяєзаощаджуватищорічно до 40 кг оліїМІГ накожний трактор.

>Таблиця 3.Періодичністьтехнічногообслуговуваннятракторів (>двигунів)

>Двигуни >Періодичністьпроведеннятехнічногообслуговування, умотогодин
>щозмінне ТІ - 1 ТІ - 2 ТІ - 3
>Першої партії 10 60 240 960
>Другої партії 10 125 500 1000

Упроцесі іспитів длявиявленнястабільностізначеньпотужності іпитомоївитратипалива прикожномутехнічномуобслуговуванні УЗ (>ТЕ-3)проводилисявипробуваннядвигунів нагальмовомустенді. При цьомузначеннязнімалисядвічі.Безпосередньо послепроведення тракторомпольовихробіт (але й 10-3) йпотімвідразу ж послепроведенняопераційтехнічногообслуговування ізметоюприведеннязначеньпоказників увідповідність звимогамитехнічних умів (ТУ) на трактор. Намал.2.1представленірозподілизначенькоефіцієнтівстабільностіпитомоївитратипалива іпотужностідвигунів,розрахованих по формулах 1...4. як видно ізмалюнка,названіпоказникихоча ікраще удвигунівдругої партії, але йзберігають ту жзакономірність.

>Наведені втабл.2.4значеннякоефіцієнтів йрозраховані по формулах 5 й 6характеризуютьступіньполіпшеннязначеньпотужностідвигуна іпитомоївитратипаливадругої партіїдвигунівстосовнодвигунівпершої партії.Закономірністьзміницихпоказниківтакожзберігається.

>Таблиця 4.Розподілкоефіцієнтів, щохарактеризуютьступіньполіпшеннязначеньпитомоївитратипалива іпотужностідвигунівдругої партії

>Показники >Інтервалинаробітку

0

1000

1001

2000

2001

3000

3001

4000

4001

5000

5001

6000

6001

7000

7001

8000

3,60 1,30 1,70 0,12 1,03 3,17 1,99 0,75
2,64 0,53 1,71 0,46 1,21 0,79 1,45 3,89

як видно ізтаблиці 4двигунидругої партіїщодо цогозначнокраще. Уцілому занаробіток 8000мотогодинсереднійкоефіцієнтполіпшеннязначеньпоказникапитомоївитратипаливасклав 1,36, апотужності - 1,41.

Надвигунахдругої партіївідзначенетакожзниженнявеличинивигару олії (>табл.5), щовизначалася врезультатіпроведеннявигарнихциклів.

>Таблиця 5

>Зниженнявеличинивигару олії за результатамиконтрольнихвигарнихциклів (усередньому однієюдвигун)

>Показник >Наробітоктракторів на даний моментпроведеннявигарнихциклів,моточас
60 3000 6000 8000
>Зниженнявеличинивигару олії,% 0,03 0,28 0,78 1,81

2.Змінипоказниківнадійностітракторів йїхніхскладових вексплуатації

2.1 Характеристикастанів йформуванняексплуатаційнихнесправностей

>Класифікаціявідмов, як чинникарозпізнаванняїхніхпричинно-наслідковихзв'язків

>Пошукрезервівпідвищенняексплуатаційноїнадійностітракторівпов'язаний ізвивченням причиносновнихвідмов, до яківіднесеніресурснівідмови іповторюванівідмови 2 й 3 групскладності.Аналізцихвідмов ізурахуванням характеруїхньоговиникнення I показавши, що причиноювиникненнявідмовтракторів уреальнійексплуатаціїєнаступні триджерела:

>конструктивно-технологічнінедоробкизаводів-виготовлювачівтракторів йкомплектуючихвиробів;

>неякісний ремонтскладовихчастинтракторів напідприємствахДержагропрому;

>низькийрівеньтехнічноїексплуатаціїтракторів угосподарствах.

Дляконкретизаціїджерелвиникненнявідмовостаннікласифіковані назаводські,ремонтні іексплуатаційні. У першепоняттявключеніконструктивні івиробничівідмови,пов'язані іздіяльністюзаводів-виготовлювачів, у одному -виробничівідмови, щовиникли врезультатінеякісного ремонту. Зобліком того, щоексплуатаційнівідмовипов'язані ізрівнемтехнічноїексплуатаціїтракторів, такакласифікаціявідмовдозволяє адекватновідбитизазначеніджерелаїхньоговиникнення.

>Приймаючи в основіузагальненукласифікаціювідмов йнесправностей,наведену в / /,доповнимоїїдеякимиположеннями (>мал.1). Завихідневідправлення вузагальненійкласифікаціїприйнятийпотіквідмов,розділений навідмови похарактернихознаках.

>Приймаючи, щовідмови поджерелувиникненнярозділені назаводські,ремонтні іексплуатаційні,розглянемоїхнюподальшукласифікацію.

Позовнішньомупрояві смердотіпідрозділені наявні інеявні, почастотіпояви -одиничні і систематичноповторювані; поможливостіпрогнозування -прогнозовані інепрогнозовані, повпливі надовговічність -впливаючі надовговічність й невпливають нанеї, через - непов'язані ізруйнуванням йобумовленіруйнуванням, з виглядуелемента, щовідмовив, -конструктивні інеконструктивні, заумовою роботиелемента -працюючі впарітертя і надпарітертя.

>Залежно від характерупроявувідмовиможуть бутипов'язані ізруйнуванням йрозривомметалевихконструкцій,ушкодженнямнеметалічнихвиробів,розрегулювання, поломки,тріщинами,прогорянням,зношуванням,оплавленням,зривом й і. п. .

Поспособіусуненнявідмовиможутьзватися тихийопераційпрофілактичнихвпливів й ремонту, задопомогою які смердотіусуваються (>заміна,відновлення,регулювання,підтяжка,промивання,очищення і т.д.). Поспособіусунення ізурахуваннямрозбірно-складальнихробітвідмовиприйнятакласифікувати потрьохгрупахскладності - 1, 2,3.

Укласифікаціївиділенінаступнігрупихарактернихознаквідмовзалежно віднаступнихособливостей,походження,зовнішнійпрояв, причинавиникнення, частотапояви, виделемента, щовідмовив,умови роботи,вплив надовговічність, характерпрояву,спосібусунення.

>Узагальненакласифікація (ізметоюможливостіоцінкивідмов, щоусувають упольовихумовах)доповненаще поручознак, щохарактеризуютьпоходженняексплуатаційнихвідмов -місцеусунення,умовивиникнення (>видивиконуваних з. - р.робіт) йможливістьвизначеннявідмовубудованимизасобамиспостереження затехнічним станомтракторі.

Поознаціпоходженняексплуатаційнівідмовипідрозділяються навідмови,пов'язані ізпорушеннямрежимів роботи іагрегатуваннятракторів з з. - р. машинами,відмови,обумовленоюроботою ззабрудненими чивикористовуваними запризначенню сортами масел йпалива;відмови, щоєнаслідкомпорушення правил ТІ.

Поознаці, щохарактеризуємісцепроведеннявідбудовнихробіт,відмови (>залежно відїхньоїскладності)класифікованіусува якбезпосередньо вполі,тракторнійбригаді, умайстернігосподарства чи наремонтнихпідприємствах.

>Залежно відможливостівизначення моментунастаннявідмовубудованимиприладами смердотіпідрозділені надіагностируємі (>контрольовані) й недіагностируємі (>неконтрольовані)безпосередньо впроцесі роботи трактори ізмісця тракториста.

>Поряд ізрозмаїтістювідмов пономенклатурі видувиконуванихробітіснуютьїхніхарактерніриси. Прироботі наоранці вумовах великогонавантаження надвигун,запиленості,підвищеного температурного режимувиникаютьвідмови подвигуні,гідронавіснійсистемі,коробці передач; натранспортних роботів -відмови погальмах,рульовомукеруванню,електроустаткуванню,ходовійсистемі. Тому вузагальненійкласифікаціїпередбаченийподілвідмов, щовиникають привиконаннірізнихробіт (>оранки,культивації,транспортнихробіт,іншихвидів з. - р.робіт).

Зурахуваннямдоповненихознакпропонованакласифікаціявідмов йнесправностейдаєможливістьдоситьповно провестиїхнюякіснуоцінку і, в залишковомупідсумку,намітитишляхи порозробцірекомендацій,спрямованих напідвищенняпрацездатностітракторів вексплуатації,уточнити номенклатуру іперіодичністьоперацій ТІстосовно дореальних умів роботи.

За результатамиексплуатаційнихспостереженьузагальненідані попрацездатностітракторів (наприкладіколісного тракторикл.3) проведенакласифікаціявідмов йнесправностей заузагальненоюсхемою.

Намал.2представленадіаграма, щохарактеризуєпоявувідмов йнесправностей вексплуатації.

як видно іздіаграми, поексплуатаційним причина лвиникає 34% >відмов, із них 13% черезпорушення правил ТІ (>несвоєчаснепроведення чиневиконання рядуоперацій ТІ), 14% - черезнепідготовленість тракториста іпорушеннярежимів роботитракторів, 3% через роботу ззабрудненими мастилами іпаливом. Упершучергу доцихвидіввідмов вартовіднестистабільністьрегулювань форсунок йпаливнихнасосів,прогоряння прокладки голівкициліндрів,текти олії із подковпак голівкициліндрів й водиз-підманжети сальникакрильчатки водяного насоса,зависання клапанавитратирульовогокерування, златникирозподільникагідросистеми,руйнуванняпідшипниківхрестовинкарданів,порушеннярегулюваннямуфтизчеплення і т.д.

>Відмови конструктивного ітехнологічного характеру,також яквиникненнятріщин,різного роду поломки,руйнування,деформація ірозрививиробів, начастку які доводитися до 63%, >обумовленіголовним чиномконструктивниминедоробками,порушеннямтехнологіївиготовлення ізборки,низькоюякістюзварювання ііншихтехнологічнихпроцесіввиробництва.

>Усуненнявиникаючихвідмоввідбувається, в основному, шляхомзаміниСЧ,РЄ і деталей (68%),відновленнямвиробів, щовідмовили (20%) й >лише 4%відмовусуваєтьсярегулюванням, подтяжкої,очищенням,промиванням йіншимиподібнимиприйомами. разом із тімпевне числовідмов вумовахексплуатації практично неусувається (до 8%),Тракторинерідкопрацюють зпідтіканням води,палива і масел,несправноюсвітловою ізвуковоюсигналізацією.

>Основноютехнічною базою дляусуненнявиникаючихнескладнихвідмовєтракторна бригада, деусувається до 76% >наслідківвідмов I й 2 групскладності.Близько 18% >відмовусувається в центральнихмайстернихгосподарств (>відмови 3групискладності) й лише невеликачастинавідмов (до 3%), >пов'язаних ізрозчленовуванням чизаміноюСЧ,усувається времонтнихпідприємствах.Безпосередньо вполіусувається до 3% >відмов йнесправностей. Таким чином,високачасткавідмов, щоусувають убригадігосподарства і самихтрактористів,свідчить пронеобхідністьудосконалюванняпристосованостітракторів до умівексплуатації,зокрема,поліпшеннятехнологічностіїхніхконструкцій приусуненнінаслідківвідмов йнесправностей.

>Найбільшхарактерні проявивідмов (до 20%)виражаються вруйнуванні,оплавленні,зриві деталей ізнеметалічнихматеріалів (>наприклад,ущільнень водяного насоса,корпусівфільтрів й т.п.), поломках (>кільця,пружини, вали) -I0%,появатріщин (>корпуснідеталі,кришки, олію - йпаливопроведення) - 9%, >прогоряння (прокладок) - 6%, >руйнування (>підшипники, чопи) - 5%, >механічніпошкодження (>шини, прокладки) - 5%, >зависання,провертання,деформація,вигин деталей - 28%,розривметалевихвиробів (>болти, шпильки) - 3%,зріз (>різьблення, клепки, шпонки) - 3%, оббривши (позварюванню) - 4%, >замикання (проводка, обмотка) - 3%. >Відмови порозрегулюванню неперевищують 3%, >зокрема, пофорсунці імуфтізчеплення.

Позовнішньомупрояві до 46%неявних (>схованих)відмов.Тількивиникнення 18;відмовпіддається контролюубудованимизасобамиспостереження затехнічним станом,однакбільшістьвідмов (але й 82%)покище невдаєтьсявчасновизначити под годину роботи трактори.

ДляСЧ,РЄ і систем тракторихарактерніповторюваніексплуатаційнівідмови.Найбільшчутливий допорушень умівексплуатаціїдвигун. Доповторюванихвідмоввіднесене:прогоряння прокладки голівкициліндрівдвигуна,розрегулюванняпаливного насоса,розривременя вентилятора,порушеннярегулюваньмуфтизчеплення,різного родутечіробочихрідин й т.д.

Наелементиконструкціїтракторів, щопрацюють упарітертя, доводитисялише 12% всіхвідмов.Основначастинавиникаючихвідмов не так надовговічністьсполучених деталей чи трактори вцілому. Іхочачасткавідмов, щовпливають надовговічність, невелика, смердотітрудомісткі приусуненні і,крім того,спричиняютьбільшучастинусупутніхзамін.Наприклад,несвоєчасназамінапідшипника, щовідмовив, коробки передач приводити дозношуванняпосадковогомісця вїїкорпусі.Наявністьзначного числаконструктивнихвідмов,тобтовідмовневідокремлюванихелементів,забезпечую їхнінеобхіднийактивнийзв'язок йнормальнефункціонування всіхконструктивнихелементів,свідчить про ті, щоостаннім годиноюосновнізусилляконструкторів йзаводів булиспрямовані назниження числаскладнихвідмов (догрупискладності),усунення якієдоситьтрудомістким й дорогимпроцесом. До числа такихвідмовставлятьсяпровертаннявкладишів,обривипоршнів,тріщинигільз й блок -картерів,злами деталейпаливного насоса.Усуненняможливостейпоявискладнихвідмов привело дозначногоскороченняїхнього числа нанайбільшважкомувиді з. - р.робіт - наоранці (до >I2%). Разом із тім,інтенсивнезастосуванняколіснихтракторів натранспортних роботівпозначилося і назбільшеннівідмовсаме нацих роботів (до 29%). Тому привикористаннітракторів нарізних видахробіт варто болееретельнообслуговувативідповідніСЧ йРЄ наоранці -двигун,трансмісію ігідронавісну систему (в, натранспортних роботів -гальмову систему,рульовекерування,ходову систему,електроустаткування ізасобисигналізації побезпеці руху.

Зоблікомобсягу ітрудомісткостірозбірно-складальнихробітвідмовирозділяються потрьохгрупахскладності.Основначастинавідмов (93,6%)усувається безрозкриттявнутрішніхпорожнинСЧ йРЄ чи зчастковимїхнімрозкриттям, але й безрозбирання (>відмови I й 2 групскладності) й лише дляусунення 6,4%відмов (3групискладності)потрібнарозбирання чирозчленовуваннятракторів й їхніСЧ.


2.2Закономірностізношуванняосновнихз'єднань йгранично-допустимістани

>Вивчення характеру іступеняушкодженьскладовихчастинтракторів упроцесітривалоїексплуатаціїдаєможливістьустановити видушкоджень,виявисянайбільштипові із них,одержатипевнікількіснізначенняступеняушкодження. При цьомуз'являється реальнаможливість розробкиконкретнихзаходів,ціль якізнизити чипопередитипоявуушкоджень, атакожнамітитиоптимальнішляхи ремонтуушкоджених деталей.Проведені в цьому напрямідослідження наприкладіколіснихтракторів класу 1,1 й 3,0, атакожгусеничнихтракторів класу 3,0 й 5,0 посленаробітку ними 6...10 тис.мотогодин припроведенніїмтехнічноїекспертизи (безоблікупоточнихвідмов) дозволиливиявитидеякіхарактернімоментиїхньоготехнічного стану.

Таккласифікаціявиявлених приекспертизівидівпорушеннятехнічного станускладовихчастин тракторисвідчить про ті, щопереважної із нихєзношування (табл.1, 2,3).Практичноявищезношування притаманно всіхскладовихчастин трактори. Характерно, щоскладовимчастинамдвигунавластиво понадрівномірнийрозподілушкодженьчимскладовимчастинамшасі.

>Наприклад, подвигуніА-01 гусеничного тракторикл.5 назношування доводитися лише 26,9% >випадківпорушеннятехнічного стану.

>Стільки ж деталеймають збільшення зазору всполученнях, 15,4% доводитися навідколизубів,викрашування,зминання. II, 6% деталеймаютькільцевіризики, атакожзадири,тріщини,натири,відшарування. У тієї ж годину по деталяхшасіцих жтракторів назношування доводитися уже 54,2%, навідколизубів,викрашування,зминання - 14,5%.

>Іншіушкодженнярозподіляються від 0,8 до 9,9%.Слідзазначити, щозізбільшеннямнаробітку (>наприклад, із 6000 до 10000мотогодин,колісний трактор)розподілушкодженьтрохизмінюється. Так,збільшується числоушкоджень урезультатіпоявикільцевихрисок й т.д.

>Розподілушкодженьскладовихчастинтракторів по видах,%

Виглядушкодження (>порушеннятехнологічного стану) Марка трактори,наробіток умотогодинах
Т - 4 А МТЗ - 80/82 Т - 150 ДО ПМЗ - 6 ЧЕРВОНІЙ
8000 6000 8000

6000

(>двиг)

8000

(>шасі)

6000 10000
>Зношування 49,7 44,1 51,2 14,8 38,1 56,5 52,2
>Ослаблення посадки 2,0 3,4 4,9 1,9 7,5
>Збільшення зазору 12,7 8,5 6,1 7,4 5,4 8,7 27,2
>Кільцевіризики,ризики 4,4 0,8 7,4 16,7 2,7 5,8
>Задіри,тріщини,натіри,відшарування 6,4 5,1 3,6 11,1 13,6 11,6 5,6
>Відколизубів,викрашування,зминання 14,6 5,1 2,4 7,4 4,8 2,9 2,3
>Жолоблення 0,6 0,8 2,4 3,7 2,7
>Деформація 3,2 1,7 2,4 2,0 1,4
>Руйнування,злам, оббривши 2,5 22,0 9,8 18,4 7,3 7,0
>Вм'ятини,задирки,забоїни 0,7 3,4 3,7 0,7
>Бринеллювання,корозія,питтинг, таін. 3,2 5,1 9,8 33,3 4,1 5,8 4,7

>Розподілушкодженьскладовихчастиншасітракторів по видах,%

Виглядушкодження (>порушеннятехнологічного стану) Марка трактори,наробіток умотогодинах
Т - 4 А МТЗ - 80/82 Т - 150 ДО ПМЗ - 6 ЧЕРВОНІЙ
8000 6000 8000 8000 6000 10000
>Зношування 54,2 48,3 56,8 38,1 62,8 54,2
>Ослаблення посадки 1,6 3,3 4,2 7,5
>Збільшення зазору 9,9 3,3 5,6 5,4 14,0 32,4
>Кільцевіризики,ризики 3,0 1,1 4,2 2,7
>Задіри,тріщини,натіри,відшарування 5,3 2,2 2,8 13,6 9,3 4,4
>Відколизубів,викрашування,зминання 14,5 5,5 2,8 4,8 0,6
>Жолоблення 0,8 1,1 2,8 2,7
>Деформація 3,8 2,2 2,8 2,0 2,3
>Руйнування,злам, оббривши 2,3 26,4 9,7 18,4 7,0 8,4
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація