Реферати українською » Промышленность, производство » Дослідження ТЕХНІЧНОГО рівня та тенденцій розвітку розточувального інструменту з Розробка матеріалів заявки, комерціалізація прав на Винахід


Реферат Дослідження ТЕХНІЧНОГО рівня та тенденцій розвітку розточувального інструменту з Розробка матеріалів заявки, комерціалізація прав на Винахід

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>МіжгалузевийінститутПІСЛЯДИПЛОМНОЇОСВІТИ

приНаціональномутехнічномууніверситеті
“>Харківськийполітехнічнийінститут”
>Спеціальний факультетпатентознавства
Кафедра “>Інтелектуальнавласність таінноватика”
>Спеціальність 7.000002 “>Інтелектуальнавласність”

>ДИПЛОМНАРОБОТА

дляодержаннякваліфікаціїспеціаліста

Тема роботи:Дослідженнятехнічногорівня татенденційрозвитку
>розточувальногоінструменту ізрозробкоюматеріалів заявки,
>комерціалізація прав навинахід

>Керівник роботи

>Виконавець

>Харків 2007


>Найменуваннявиробу,об’єкта чи тими

>Найменування

документа

Формат >Кільк. прим.

 

 

 

 

 

 

>Документизагальні:

 

 

 

 

>Завдання

А4

1

 

 

>Звіт

А4

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Патентно-інформаційнідокументи:

 

 

 

 

>Завдання напроведенняпатентнихдосліджень

А4

2

 

 

Регламентпошуку

А4

4

 

 

>Звіт пропатентнідослідження

А4

16

 

 

>Довідка пропошук

А4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Патентно-правовідокументи:

 

 

 

>Корисна модель “>Борштанга”

>Заява навидачуохоронного документа

А4

1

 

>Корисна модель “>Борштанга”

>Опискорисноїмоделі

А4

4

 

>Корисна модель “>Борштанга”

Формулакорисноїмоделі

А4

1

 

>Корисна модель “>Борштанга”

>Реферат накорисну модель

А4

1

 

>Корисна модель “>Борштанга”

>Ілюстративнийматеріал

А4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Підп Дата
>Розроб.

>Міненко

 

>Дослідженнятехнічногорівня татенденційрозвиткурозточувальногоінструменту ізрозробкоюматеріалів заявки,комерціалізація прав навинахід

>Відомістьдокументів

>Літ >Аркуш >Аркушів
>Перевір.р

>Лерантович

 

>ДРС

1

2

 

 

>МІПО НТУ “>ХПІ”

>спецфакультетпатентознавства

кафедра “>ІВІ”

>Н.контр.

 

 

>Затв.

 

 


>Найменуваннявиробу,об’єкта чи тими

>Найменування

документа

Формат >Кільк. прим.

 

 

 

 

 

 

>Патентно-ліцензійнідокументи:

 

 

 

>Корисна модель “>борштанга”

>Договірліцензійний

А4

5

 

>Корисна модель “>борштанга”

>Заява прореєстрацію

 

 

 

 

>ліцензійного договору

А4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арок.
2

>Завдання надипломну роботу

>Міжгалузевийінститутпіслядипломноїосвіти

приНаціональномутехнічномууніверситеті

“>Харківськийполітехнічнийінститут”

>Спецфакультетпатентознавства

Кафедраінтелектуальноївласності таінноватики

>Спеціальність 7.000002 “>Інтелектуальнавласність”

 

>ЗАВДАННЯ

навиконаннядипломної роботи дляодержаннякваліфікаціїспеціаліста

>слухачугрупи >КІТА65 >МіненкоДем’яну Олександровичу

(шифргрупи)прізвище,ім'я, та по-батькові)

Тема роботи: >Дослідженнятехнічногорівня татенденційрозвиткурозточувальногоінструменту ізрозробкоюматеріалів заявки, >комерціалізація прав навинахід

>затверджена наказом поМІПО НТУ “>ХПІ” від "        200   р. №

>Термінпредставленнявиконаної роботи назатвердження: " _"200_р.

>Вихіднідані до роботи: >законодавча база України;науково-технічна йпатентно-кон’юнктурнаінформаціявідповідно МПК.

>Слухачеві-дипломникувиконатинаступне:

1.Скластизвітвиконання роботи зазаданоютемою,виклавши його порозділах:

1. Характеристикарозточувальногоінструменту якоб’єктадослідження

2.Дослідженнязаконодавчоїбази ізнабуття прав навинахід (>корисну модель)

3.Розробкаматеріалів заявки

4.Розрахунокціниліцензії

5.Надання прав навикористаннявинаходу (>корисноїмоделі)

2.Розробитидокументи:

1.Заявнідовументи

2.Ліцензійнийдоговір

3.Заява нареєстраціюліцензійного договору

 

>Консультанти порозділах роботи:

>Розділ Консультант Дата >Підпис консультанта

>Розділ 4

>Лопатіна В.В.

 

>Етапивиконання роботи:

>п/п

>Назваетапудипломної роботи >Термінвиконанняетапу роботи >Примітка

1

>Збірматеріалу затемоюдипломної роботи

 

2

>Аналізвідібраногоматеріалу

 

3

>Написаннявступу

 

4

>Написання1-огорозділу роботи

 

5

>Написання2-огорозділу

 

6

>Написання3-огорозділу

 

7

>Написання4-огорозділу

 

8

>Написання з висновками тарекомендацій

 

9

>Написанняреферату

 

10

>Оформленнядипломної роботи

 

11

>Здача роботи

 

 

 

 

>Керівник: ____________ _________     / ******** /

 (дата) (>підпис) (>П.І.Б.)

>Слухач: __________ _________     **********  /

 (дата) (>підпис) (>П.І.Б.)


>Міжгалузевийінститутпіслядипломноїосвіти

приНаціональномутехнічномууніверситеті

“>Харківськийполітехнічнийінститут”

>Спеціальний факультетпатентознавства

Кафедра “>Інтелектуальнавласність таінноватика”

>ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав.кафедрою

__________>В.М.Герасименко

"              200    р.

>ЗВІТ ПРОВИКОНАННЯ

>ДИПЛОМНОЇРОБОТИ

>Дослідженнятехнічногорівня татенденційрозвиткурозточувальногоінструменту ізрозробкоюматеріалів заявки,

>комерціалізація прав навинахід

>Керівник роботи

>ст.викладач

 Є. Т.Лерантович

/______________ /_______________ /

    (>підпис) (дата)

Консультант:

>к.ю.н.,доцент

У. У.Лопатіна

/______________ /_______________ /

    (>підпис) (дата)

>Нормоконтроль:

Л. У.Яковлєва

/______________ /_______________ /

    (>підпис) (дата)

>Звітвиконав слухачгрупи   >КІТА65 

Д. Про.Міненко

/____________ /_________________ /

    (>підпис) (дата)

>Харків – 2007

>РЕФЕРАТ

>Дипломна робота:с.81, рис. 1, табл. 3,додатки 3,джерел 40.

>Об’єктдипломної роботи –дослідженнятехнічногорівня татенденційрозвиткурозточувальногоінструменту,розробкаматеріалів заявки,комерціалізація прав навинахід.

Мета роботи –датиобґрунтованийаналізправових таекономічних засідокстворення тавикористанняоб’єктагосподарськоїдіяльності.

Удипломнійроботіпослідовнорозглянуті запитаннястворенняоб’єктагосподарськоїдіяльності,правові таекономічні засадивикористанняоб’єктагосподарськоїдіяльності.

Уходівиконання роботипроаналізованірізноманітніаспектистворенняоб’єктагосподарськоїдіяльності, проведенаоцінкавартості прав тарозробленінеобхіднідокументи дляпередачі праввласності наоб’єктагосподарськоїдіяльності.

>Об’єктиінтелектуальноївласності,ОБ’ЄКТГОСПОДАРСЬКОЇДІЯЛЬНОСТІ,вИНАХІД,кОРИСНА МОДЕЛЬ,ліцензійнийдоговір,РЄЄСТРАЦІЯЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ,оцінкавартості.


>ЗМІСТ

>Перелікумовнихпозначень

>Вступ

1 Характеристикарозточувальногоінструменту якоб’єктадослідження

1.1Життєвий циклоб’єктагосподарськоїдіяльності.Видиробіт попатентнимдослідженнямоб’єктагосподарськоїдіяльності

1.2Дослідженняпатентноїситуації вобластіобробкиотворіврозточуванням.Визначенняпатентоспроможностівинаходу (>корисноїмоделі)

2 Процедуранабуття прав навинахід (>корисну модель)

2.1Дослідженнязаконодавчоїбази ізнабуття прав навинахід (>корисну модель)

2.2Об'єктвинаходу (>корисноїмоделі) таознаки щозастосовуються для його характеристики.Виявленнявинаходу (>корисноїмолі)

2.3Оформлення пакетудокументів дляподання заявки

3Розробкаматеріалів заявки

3.1Змістописувинаходу заявки навидачу патентом

3.2Змістіншихдокументів, щотакожподаються навидачу патентом

3.3Документи, щододаються до заявки

4 Продажівліцензій як формакомерціалізаціїОІВкорисноїмоделі “>борштанга”

4.1Аналіздоцільності продажліцензії навикористаннявинаходу (>корисноїмоделі)

4.2Розробка договоруміжюридичними особами пропродаж/покупкуневинятковоїліцензії навикористаннякорисноїмоделі на територї України

4.3Реєстрація договоруміжюридичними особами пропродаж/покупкуневинятковоїліцензії навикористаннякорисноїмоделі на територї України

4.4Розрахуноквартостіліцензії

Списокджерелінформації

>Додаток АЗвіт пропатентнідослідження

>Додаток БОпис аналогукорисноїмоделі

>Додаток УЗаявочнідокументи


>ПЕРЕЛІКУМОВНИХПОЗНАЧЕНЬ

>ОГД—об'єктгосподарськоїдіяльності.

НДР —науково-дослідна робота.

>ДКР—дослідно-конструкторська робота.

>ДТР –дослідно-технологічна робота.

>МПК—міжнароднапатентнакласифікація.

НПК—національнапатентнакласифікація.

>МКПЗ —міжнароднакласифікаціяпромисловихзразків.

>МКТП —міжнароднакласифікаціятоварів йпослуг.

>УДК —універсальнадесятковакласифікація.

ДСТУ –державний стандарт України.


>ВСТУП

>Орієнтація України нареформуванняекономіки, іпрагнення доринковихвідносинзумовилинеобхідність розробкановоїнормативно-правовоїбази практично у сферігосподарської,інтелектуальної таінших видахдіяльності.Основоюпринциповогооновленнязаконодавчоїбази України, щорегламентуєправовівідносини у сферіінтелектуальної , до тогочисліпромислової,власності,єприйнятий 26березня 1991 р. Закон України “Провласність”, уякому дановизначенняоб’єктів правінтелектуальноївласностігромадян. У 1992 р. Україна заявила пропродовження насвоїй територї діїнайважливішихміжнароднихконвенцій йугод, щостосуютьсяпитаньпромисловоївласності й в 1993 р.приймається пакет законів проохоронуінтелектуальноївласності. Таким чином, в Україніз’являєтьсяновий видвласності –інтелектуальнавласність, анауковотехнічнізнанняперетворюються в продукт,яким можнаволодіти,користуватись йрозпоряджатись.

>Поняття “>інтелектуальнавласність” як й вся запитанняпов’язані ізїїнадбанням,оцінкою,використанням,єновими длянашої країни.Розвиткуінноваційнихпроцесівсприяєналежнаохоронаінтелектуальноївласності. як правило,кожнийінноваційний проектрозпочинається ізформулювання портфеляоб’єктівінтелектуальноївласності. Безпроведенняналежного патентногодослідження,визначенняпатентоспроможностіоб’єктапромисловоївласності,уточненняситуаціїщодовикористання прав наоб'єктипромисловоївласності,виявленняпорушення праввласниківдіючихохороннихдокументів йзаявників наоб'єктипромисловоївласності,оформлення прав натакіоб’єкти, атакожвизначення вмежахчинногозаконодавства їхнівартості,очікуватидосягненнякомерційногоуспіху практично неможливо.Світовийдосвідсвідчить про ті, щопитома вагиінтелектуальноївласностіможедосягати 35 %капіталувиробничихфірм йпідприємств, адеякихгалузяхсуспільноговиробництва вонзначноперевищує засвоєювартістюкласичнімайновіоб’єкти.

У рамкахданоїдипломної роботарозглядається один ізоб’єктівінтелектуальноївласності, асамевинахід йкорисна модель.

>Винаходи йкориснімоделі, як правило,створюються впроцесідосліджень йрозробок,спрямованих настворення новихвидівпродукції читехнологій. Однак їхніствореннюмаєпередуватиусвідомленнянеобхідностіданої розробки чи,інакшекажучи,має бутивиявлена потреба. Це необов'язково нова потреба,тобто потреба в новомувиробі чипродукті,якогоще не так наринку. Цеможе бути потреба увдосконаленомувиробі чипродукті,якиймає болеевисокіутилітарнівластивості, впокращенні якізацікавленийпотенційнийспоживач.

>Створеннювинаходумаєпередуватиусвідомленнянеобхідностіданоговинаходу чи, яккажутьпатентознавці,має бути поставили завдання. Дана завдання, навирішенняякоїспрямованийвинахід, щозаявляється, іззазначеннямтехнічного результату,якийможе бутиодержаний при йогоздійсненні, детальнорозкривається вматеріалах заявки навидачу патентом навинахід.

>Перш ніжужитизаходів зправовоїохорони розробки,требаспробуватиоцінитиїїнауково-технічну йкомерційнузначущість. Для цогонеобхіднозібратиінформацію, як правило, прозапатентовані упровіднихпромисловорозвиненихкраїнах світувинаходи,спрямовані назадоволеннятакої жпотреби, атакож пророзробленіранішезразкипродукціїаналогічногопризначення.Потім напідставізібраноїінформації задопомогою одного ізметодівоцінкизначущостівинаходуоцінитирозробку ізпозиціїотриманнявигоди відїїкомерційноїреалізації.Звичайно, така роботавимагає години,зусиль йпевнихматеріальнихвитрат. Однаквитрати години, сил й грошей напатентування й подаліпідтриманнячинності патентомзначні, тому не варто «>економити»кошти натакідослідження йпатентувативинахід,який незабезпечитьотриманняприбутку відреалізаціїпродукції на йогооснові.


1 ХАРАКТЕРИСТИКАРОЗТОЧУВАЛЬНОГОІНСТРУМЕНТУ

>ЯКОБ’ЄКТАДОСЛІДЖЕННЯ

>Сучаснамашинобудівнагалузьпромисловостівідіграє чи ненайголовнішу рольрозвиткуекономіки України.Машинобудівноюпромисловістю Українивиробляєтьсянайрізноманітнішапродукціяпочинаючи відпобутових промов,насосів,компресорів,верстатів,тракторів,автомобілів йзакінчуючилітаками йкосмічноютехнікою.Переважнабільшістьсучасних машин ймеханізмівпроектуються по блоковому типу йскладаються ізвеликоїкількості деталей тавузліввзаємнаорієнтація тазакріплення яківиконуєкорпусна деталь.Обробкакорпусних деталейзаймаєблизько 15 – 20 % відусієїтрудоємностіобробкивиробу. Кожнакорпусна детальмаєпевне числоотворів, якпризначених длязакріпленняінших деталей, то йосновних –призначених для установкипідшипників тавалів.Обробка такихотворівзаймає 60 – 70 % відусієїтрудоємностіобробкикорпусноїдеталі.

>Найбільшефективнимметалорізальнимустаткуванням дляобробкискладнихкорпусних деталей вумовах багато номенклатурного,серійноговиробництваєсвердлильно-фрезерно-розточувальнібагатоцільовіверстати.Виконувані нимитехнологічніопераціївідрізняються великим числомпереходів тарізноманітністюріжучогоінструменту.Високавартістьбагатоцільовихверстатів, тависокавартістьхвилини роботи такихверстатіввимагаєякнайбільшоговикористанняможливостейріжучогоінструменту. Часобробки на верстатахкорпусних деталейрозмірами 250*250*250 ммскладає, заданими “>ЭНИМСА” [11], всередньому 0,5 год, зрозмірами 630*630*630 мм – 1,1 год, зрозмірами 850*850*850 мм - 2,3 год.Затрати години наобробкуотворівдіаметром від 50 мм й понадскладаютьблизько 60 % відзагальногообсягу витрат години. Таким чиномактуальноює проблемапідвищенняпродуктивностірозточуванняотворів.Слідрозробити йвикористовуватиінструменти котрідадутьможливість підвищитипродуктивністьобробкиотворівзізбереженнямякостіоброблюваноїповерхні.

На даний годинуобробкуосновнихотворіввиконуютьпереважнорозточуванням. Длярозточуваннявикористовуютьспеціальнийрозточувальнийінструмент,такий якрозточувальні оправлення,розточувальні голівки,борштанги,розточувальнірізці.Всіперерахованіінструменти приобробціотворувикористовуютьоднорізцевуобробку – колиотвіроброблюється лише однимрізцем.Навіть колиінструмент оснащенодекількомарізцямиобробка нимитакожвиконуєтьсяпослідовно.Однорізцевіінструментимаютьдеякіпереваги, але й їхньогоголовнимнедолікомєневисокаякістьоброблюваноїповерхні,тобто великашорсткістьповерхні. Зметоюполіпшенняшорсткостіоброблюваноїповерхнінавмиснозанижуютьрежимирізання, щопризводить дозменшенняпродуктивностіобробки.

НакафедріТехнологіїмашинобудування таметалорізальнихверстатівНаціональноготехнічногоуніверситету “>Харківськийполітехнічнийінститут” було брозробленоборштангуоснащенудвомарізцями.Розробленаборштангадозволяєотримати відчини ізнеобхідноюшорсткістюповерхнівитрачаючи на їхніобробку годині на два рази менше завідомірозточувальніінструменти.Отриманий результатдосягаєтьсязавдякивикористанню методуділенняподачі, щополягає врозподіленніподачіміждвомарізцями.

Таким чином перед авторами розробкипостає запитаннякомерціалізаціїданої розробки. Зметоюкомерціалізаціїнеобхідновиявитидоцільність таможливістьпатентування,провівшипатентно-кон’юнктурнідослідження,виявитипатентоспроможністьрозробленоїборштанги,розглянутизаконодавчу базу ізнабуття прав навинахід. Дляотриманняохоронного документанеобхіднорозглянутивимоги до заявки, атакожрозробити заявку навинахід чикорисну модель.


1.1Життєвий циклоб’єктагосподарськоїдіяльності.Видиробіт попатентнимдослідженнямоб’єктагосподарськоїдіяльності

>Підпатентнимидослідженнямирозуміютьсистемний науковийаналізгосподарськоїдіяльностіоб'єкта, щовипливає зправовоїохорониоб'єктівпромисловоївласності.

>Видиробіт зпроведенняпатентнихдослідженьобмовляютьдіючідержавністандарти ДСТУ 3575-97 «>Патентнідослідження.Основніположення і порядокпроведення» [>8]і ДСТУ 3574- 97 «>Патентний формуляр.Основніположення. Порядокскладання іоформлення» [9].

Упроцесівиконанняпатентнихдослідженьвикористають не лишепатентну, але й ііншунауково-технічнуінформацію Якаєзагальновідомою у світі.

>Необхідновідзначити, щовимогизазначенихстандартівобов'язкові длясуб'єктівгосподарськоїдіяльності, котрідіють на територї України, діяльність їхньогоповністю чичастковофінансується із державного бюджету. Для всіхіншихсуб'єктівгосподарськоїдіяльностівимогистандартівносятьрекомендаційний характер.

>Інтелектуальнапродукція -цетехнічне читехнологічневдосконалення, рецепт, методика, ноу-хау і т.д.,тобто, згідно ДСТУ 3575-97, вонаєоб'єктомгосподарськоїдіяльності (>ОГД). Так,ОГДможуть бути:продукти;способи;позначеннятоварів йпослуг,тобтоєчастиноюпродукції -матеріального результатутрудовоїдіяльності чивиробничихпроцесів, щомаютькориснівластивості іпризначені длявикористанняспоживачем.

>Завжди були ізалишаютьсяактуальними запитанняоб'єктивноговизначеннярівнятехніки,виборуперспективнихнапрямківрозробок, котрісупроводжуютьсяствореннямпатентоспроможнихоб'єктів.Стандартом ДСТУ 3575-97визначено, щосуб'єктгосподарськоїдіяльностівиконуєпатентнідослідженняпротягомусьогожиттєвого циклуОГД.

>Життєвий циклцесукупністьвзаємозалежнихетапівстворення,використання іпослідовноговдосконаленняОГД.

>Відповідно донормативнихдокументів України,життєвий циклОГДскладаєтьсязістадій:

·дослідження іобґрунтування розробки,

· процес розробки,

·виробництво,

·експлуатація (>споживання) чизастосуванняОГД.

Кожнастадіяжиттєвого циклуявляє собоютворчий чивиробничий процес, щовиконуєтьсясуб'єктомгосподарськоїдіяльності і, природно,завершуєтьсяствореннямвідповідноїпродукції, щомаєкориснівластивості іпризначена длявикористанняспоживачами.

>Кінцевапродукція накожнійстадіїжиттєвого циклуОГД виннавідповідатиумовампевногоринку, асаме: матіросновнуринкову характеристику -конкурентноздатність,тобтоздатністьпевного товару бутипроданим на конкретномуринку впевнийперіод години принаявностітоварів-конкурентів.Щоб забезпечитице,необхіднопередбачити рядзаходів, одним з якісаме йєсвоєчасне йякіснепроведенняпатентнихдосліджень.

>Патентнідослідженнявключаютьнаступністадії:

·визначенняпатентоспроможностіОГД;

·уточненняситуаціїщодовикористання прав наоб'єктипромисловоївласності;

·виявленняпорушення праввласниківдіючихохороннихдокументів йзаявників наоб'єктипромисловоївласності.

Настадії «>дослідження іобґрунтування розробки»здійснюютьпрогнозування,перспективне іпоточнепланування, под годину якісуб'єктгосподарськоїдіяльностівиконуємаркетинговідослідження,складовоючастиною якієпатентнідослідження, за результатами їхньогосудять пропатентоспроможністьОГД,рівнітехніки,тенденціяхрозвиткупрогнозованоїпроблеми,динаміціпатентування,взаємногопатентування,ліцензійноїдіяльностіпровіднихфірм.

>Патентнідослідження, аточнішеданізвіту пропатентнідослідження, наційстадіїзавершуютьсяскладанням прогнозу,програми,тематичного планусуб'єктагосподарськоїдіяльності, планустворенняОГД,бізнес-плану.

>Стадія «процес розробкиОГД»укладається взміні стануОГД - відформулюваннявимогтехнічного заподіяння навиконаннянауково-дослідної роботи (НДР),дослідно-конструкторської роботи (>ДКР),дослідно-технологічної роботи (>ДТР) настворення (>модернізацію)ОГД довтілення їхні унові (>модернізованих)досвідченихзразках,матеріалах,послугах,тобто доїхньоїматеріалізації.Саме наційстадіїжиттєвого циклу івиконується НДР -сукупністьробіт, котріпроводять зметоюпошукуперспективнихпринципів йшляхівстворення нового чимодернізаціїіснуючогоОГД.

>Виконання НДРпочинається із розробкитехнічного заподіяння (>ТЗ) -вихідного документа, щовстановлюєвимоги дозмісту,обсягу і рядкамвиконання НДР.Любою документ (>договір, контракт,угода таін.), щоміститьнеобхідні ідостатнівимоги длявиконання роботи,погоджений сторонами,можевиступати вякостіТЗ. Упроцесі його розробкиформулюютьвимоги доОГД зурахуваннямзапитівспоживачів йстанивідповідногоринку,обґрунтовуючитехніко-економічніпоказникиОГД, котрізабезпечують йоготехнічнийрівень.

>Саме впроцесівиконання НДРстворюютьсяоб'єкти, увідношенні якінеобхідновирішувати запитання продоцільністьїхньоїправовоїохорони чи ж прозбереження їхнього урежимі ноу-хау задопомогоюретельновиконуванихпатентнихдосліджень.

яквідомо, НДРділять надослідженняфундаментальні іприкладний характер.Інодінауковціпомилководумають, щопатентнідослідження недаютьвагомого результату привиконанніфундаментальнихдосліджень. Направду жобсягпатентнихдокументівнабагато понад,аналізданих й самрезультатианалізузначноскладніше, бонеобхідноохопити іураховуватиінформаціюсуміжнихгалузей. Припереходіфундаментальнихдосліджень уприкладні НДРобсягдокументів, котріаналізуються,зменшується іконкретизується.

>Критеріямиоцінкивиконуваних

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація