Реферати українською » Промышленность, производство » Експертні системи в дослідженнях умов и методів ОБРОБКИ нових матеріалів


Реферат Експертні системи в дослідженнях умов и методів ОБРОБКИ нових матеріалів

>МІНІСТЕРСТВО НАУКИЙУТВОРЕННЯ УКРАЇНИ

>НАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КПІ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Реферат зафахом:Технологіяприладобудування

потемі:Експертнісистеми вдослідженнях умів йметодівобробки новихматеріалів

 


ПЛАН

>ВСТУП

1ЕКСПЕРТНІСИСТЕМИ –ЗАСТОСУВАННЯШТУЧНОГОІНТЕЛЕКТУ

1.1Будівля йфункціїекспертноїсистеми

1.2Порівнянняекспертних систем –звичайнаобробкаінформації

2ПРИДБАННЯЗНАНЬ

2.1Організація йпідготовка

2.2Збирання знань

3СПОСІБОДЕРЖАННЯЗНАНЬ

3.1Загальнізауваження

3.2Спосібсамостійного прийому

3.3Спосібзвичайного прийому

>ВИСНОВКИ

>ЛІТЕРАТУРА


>ВСТУП

Усічіткішевиявляється, щоголовний шлях для великогопідвищенняпродуктивностіробіт умайбутньомускладається в широкомувикористанні йрозширеномузастосуванніключовихтехнологій навиробництві.[1]

>Автоматизація,тобто передачаробочихфункцій людей машинам,виконується в інших формах.Автоматизаціяречовинна іенергетичноперетвореноїлюдськоїдіяльності Веде до нових формвиробництва йзбільшуєможливостілюдини.

>Масовевпровадженнятехнікирозумовоїдіяльностізбільшує уже внеоціненномурозмірірозумовупотужність у цьомуставати усєясніше, щомашини людейприймають не лишерозумовудосвідчену роботу, але йтакожскоряютьтворчіфункції вусікращійякості.Системи штучногоінтелектузбагачують йформуютькрок закроком нашробочий світло.експертних систем учималомуступенізалежить від кв.

>Успіх у практичномузастосуваннікваліфікованоїпідготовки.Розвиток систем штучногоінтелекту –цеоб'єктивнанеобхідність, примус доїхньогорозвитку йподальшогоудосконаленнявизначається, в основному,суспільноюнеобхідністюрозвиткувиробничих сил.


1ЕКСПЕРТНІСИСТЕМИ –ЗАСТОСУВАННЯШТУЧНОГОІНТЕЛЕКТУ

 

1.1Будівля йфункціїекспертноїсистеми

 

>Початком всіхміркувань пробудівлю йспосіб діїекспертних системєпроектованийвступ длярішеннязавдань,обробка яківимагаєспеціальних чи знань,іншими словами,експертнихзнань.[2]

>Вартопомітити:експертна система встаніпредставитивеликібази знань (>також ізневизначеними чинеодноріднимизнаннями),обробити йпредставитирезультатикористувачу якрішенняпроблеми,ґрунтуватися навимогах йоцінювати.

Улітературізнаходять тепервелике числоспробзастосуванняекспертних систем. Алі смердоті невідповідають всімвимогам формальнозадовільноговизначення. Так,пропонуєтьсянаступне:

“>Експертнісистеми –цебазуються назнанняхсистеми, щопризначені дляобробки проблем успеціальних точновизначених областях йздатності якіповиннівідповідати при цьому їхньоголюдськимекспертам усвоїйспеціальності.

>Такісистемиповиннімогтипредставитивеликукількість знань,неоднорідних йневизначених знань,вузькообмеженоїобласті в проблемнопридатномуспособі, атакожвиводити із таких знаньпризначеними методамиосновнінаслідки йробити втакийспосібновізнання, як йвидавати взрозумілійформі назапиткористувача,пояснювати іоцінювати.”

Длядуже сильно формалізованихдослідженьекспертну систему вартовизначати як:

“>Експертнісистеми –цебазуються назнанняхсистеми, що:

1. (>найбільш велика група)намагаютьсяпредставитивелике число знань (узалежності відобставиннеоднорідні йневизначені)вузькообмеженоговикористання в проблемнопридатномуспособі,

2.допомагаютьактивізуватицізнання (>здобувати йзмінювати);

3.роблять із таких знань (понадевристичними методами)ключовівисновки, разом із тімроблятьновізнання йнадають,пояснюючи (й,якщонеобхідно,оцінюючи) назапитикористувачановізнання”.

>Якщооцінювати багатоспробопису, що теперпропонуєлітература, то можнаскластинаступнівимоги,пропоновані доекспертних систем:

-здатність дорішення проблем /виконанняинференции, як ядронадання знань,тобто доодержання нових знань з вжезроблених чивиразнозібраних знань,

-здатність допояснення іоцінки,

-зручні длякористувача,комфортабельнідіалоговіможливості зсистемою,

- ставленнязастосувань (>застосування дляспеціальних,доситьскладнихзавдань, дорішення яківимагаютьсяспеціальнізнання),

-здатність допридбання знань.

>Саме собоюрозумієтьсякожний ізцихознак неповинний бути в чинаявності бутицілкомяскравовираженим.Вирішальним длясудження, чийде мова проекспертну чи систему лише пропрограмукористувача ізмісцем вставкидіалогу, неповинний бутиінтелект, ізяким системарозроблялася, але й зсамостійнозазначенимисистемою роботами.Необхіднаосновнавимога –це база знань, уякійзнання велементарнійєдностізалишаєтьсямодульнорозділеним ймається врозпорядженні дляцілеспрямованоїобробки.[3]

Звищесказаного можназробити лишеосновну структуру.

При практичномуперетвореннітеоретичнихпринципівбазірующихся назнаннях йобробнізнаннясистеми векспертних системахз'являютьсярізнішляхи;експертнісистемимають узалежності відконкретноїобластізастосуваннятакожрізноманітніформивиконання. разомце, тим,визначеніфункції, що, колись,складені намалюнку 1.1.


>Рис. 1.1.показуєнайважливішікомпоненти ізїхнімизв'язками.

>Розглядається яквідбуваєтьсямодульнеконструювання. Показаноп'ятьнайважливішихбазиснихмодулів:

- база знань, вонміститьусінеобхіднізмісти знаньспеціальності йпредставляє основу для роботимодулів, щозалишилися,

- модульпояснення,він длядокументуванняреалізованихкроківрішень йобґрунтовує модулемрішення проблемрозроблювальнірішення,

- модульрішення проблем,він дляобробкипоставленихкористувачемзавдань,

- модельпридбання знань,він длядопомоги припобудовібази знань (>придбання знань),

-діалоговий модуль,вінреалізуєдіалог ізкористувачем.

Задопомогоюцих моделейпроводятьсяосновніфункціїпредставлення,маніпулювання,одержання знань,документування йдіалогу.[4]

Длякращогорозумінняпотрібно короткороз'яснитифункції базисного модуля:

1. База знань.

База знаньскладається ізбазифактів, правил й процедур. Убазі знанькодуєтьсяекспертнезнанняформальне увизначенихпридатнихкомп'ютеру формах. Цеможе бути:опис,визначення, числа,співвідношення, правиларішень,обмеження, характеристики,гіпотези,сумнівніфакти,невизначенізнання.

2. Модульрішення проблем.

Модульрішення проблемповиннийобробитипоставленікористувачемзапити.Крімалгоритмів дляінтерпретаціїзапиту,вінскладається ізалгоритмів, щопредставляютьавтоматизаціюлюдського способурішень проблем.Ціалгоритмизастосовують длябази знань.Є:спосібрішень,спосібпошуку,спосібопису. Модульрішення проблем й база знаньутворюють разомстриженьекспертноїсистеми.

3. Модульдіалогу.

>Цей модульреалізуєефективнулюдину-комп'ютеркомунікацію в оптимальнопридатній дляспеціальноїобластізастосування уформі (>наприклад,графіка,зв'язоксенсорів,естественноязичнийінтерфейс).Щоб могло бутизадовольняючимрізнимвимогам цого модуля,повинні бутигнучко, комфортабельно й простовикористані йогоможливості.

4. Модульодержання.

>Цей модульмає заподіяння ефективного підгримувати структуру ймодифікаціюбази знань,щобзберігатипостійнуактуальність знань.

5. Модульпояснення.

Модульпоясненняповиннийфіксуватихідпроцесіврішень проблем йроз'ясняти привимозікористувачазнайденерішення. При цьомувикористовуютьсянаступніможливості:

-протоколювання знань,це було бвикористано длярішення,

-роз'ясненняалгоритмів,використовуваних прирішенні проблем,

-роз'яснення зрозуміти.

Зцимидомовленостями йроз'ясненнямиприводилося увиконанняперетвореннятеоретичнихпідходівбазування знань йобробки знаньмоделіекспертноїсистеми.

 

1.2Порівнянняекспертних систем –звичайнаобробкаінформації

 

Уційчастиніпотрібнодосліджувати, привестиякого нового роботи ізпорівняння ізколишнімиCAD/CAM-способами роботизастосовуютьсяекспертнимисистемами.[5]

>Експертнісистеми з виглядуінформаціїєвиробамипрограмного забезпечення. З цогопоглядувизнаютьїхніважливіякості.Вонипідриваютьтепер рамки, щопоміщаютькласичнітехнологіїпрограмного забезпечення.Застосуванняобчислювальноїтехнікипочалося, яквідомо, ізлюдськогоподоланнярізнихчисельнихрозрахунків. Накожнімнаступномукроційдетьсядодатково про ефективноговикористаннявеликоїкількостідокументів (>даних).Обробкамасовихданих привела доти, щоданівласноїобробноїпрограми,розділеніспеціальнимирішеннямипрограмного забезпечення якдані, банкиданих йсистемибанківданихкерувалися.Обробніпрограмивипливали,проте, повторюємоалгоритмічнимпослідовностям.Експертнісистемипродовжуютьлініюрозвитку йперевершують із їхнікращоюпрограмуючоютехнікоюцібар'єри,завдяки бознання й правила ужеокремозберігаються йдаються врозпорядження. Урезультатіможе разом із тімвикористовуватисяевристичнезнання, воно та неможе бутинадане сувороалгоритмічно. Отжеможливерішенняпоганеструктурованоїпроблеми (>експертна робота).

>Якщопорівнюють систематичноекспертнісистеми ізколишньоюінформаційноюобробкою, товстановлюють, як видно ізтаблиці 1.1., що в західних областяхпідтверджуються щодоповнюють чиспівіснуютьзв'язки,підкреслюють,проте,чіткірозходження при банкахданих йметодичних областях (>спробарішення,відкриттярішення). Цеобласті, у якіекспертнісистеми ізїхнімиможливостямиперевищуютьколишнюпопулярність.[6]

>Таблиця 1.1

>конкуруючий щозаміняє Колидоповнює щосовмется
>Технічнізасоби Х Х
>Центральнийкомп'ютер Х
>Периферія Х Х
Системапрограмного забезпечення Х Х

Банкданих

Х Х
>Комунікації Х
Методика,виробництворішень Х Х
>Утвореннярішень Х Х

>Застосування

Х Х

>Якщопереслідують даліпорівняння,представлене втаблиці 1.1, то можна даліспеціалізуватирозходженняекспертних систем дозвичайноїінформаційноїобробки, якцевідбувається втаблиці 1.2.

>Таблиця 1.2

>Критерії

>Звичайно

Прибазуванні знань

Структура >монолітно - статична >гранулярно-динамічна
>Можливостірішень

>вищезгадана

>комбінація

>будь-якакомбінація
>Хідпрограми >твердийзв'язок упрограмі (>включно) >дан-зв'язок уходіпрограми (>виразно)
>Перебуваннярішень >вибірфахівцем >вибір,запропонованийсистемою
>Пояснення, контрольпрогресу >програмнізнанняпрограміста модульпояснення
>Збільшеннягнучкості багатовартісне >можливе

як далі видно ізтаблиці 1.2,даються впорівняннізізвичайнимпрограмнимзабезпеченнямзначно болеегнучкіробітникиможливості.Строгедетерминированневиконання правил,приміром, непотрібно.

>ГраниціпродуктивностіколишніхCAD/CAP/CAM-системзначнозрушилисязавдяки босистемипереробляютьякістьможливостівиноситисамостійнопропозиціїрішення.

>Поряд ізцієюперевагоюповиннізвертатиувагу, що статок безбази знаньекспертних системсередньоїпродуктивноїздатностідуже витратна й всеще булипотрібнівисокіабстрактніздібності.

>Якщодотримуєтьсянаступне, що база знаньмає потребу увеликійробочійпам'яті й,обумовлюючистратегієюрішеньекспертних систем,дужеінтенсивнонакопичуючи,працюють.


2ПРИДБАННЯЗНАНЬ

 

2.1Організація йпідготовка

>Домінуюча роль знань векспертних системах вжедоситьпідкреслена,завдякипринциповомупідходу.Великенеодноріднезнання –це основа для дійсноінтелектуального способу дії вреалістичнихситуаціях.Реальніпроблемираптовоз'являютьсязавжди у великомуконтексті знань.Продуктивназдатністьекспертних системзалежить від цого вдуже сильномуступені, якудаєтьсяреєструватирелевантний стан знань, йогоформулювати і унаслідкуалгоритмировать. З видуорганізаціїробітдаютьсянаступні заподіяння:

1. Почну знань йспособи способу дії одного чи болееекспертівпереносяться на систему. Доти жпотрібнопридбання знань.

2. Длявикористання іобробкикомп'ютеромнеобхідна точнаформалізація знань. Цеполягає взрозуміломурозмежуванні областей проблем йстратегійрішень.

3. Для прямоговикористаннякомп'ютеромпотрібнододатипотімалгоритмізацію.Можна легковизнати, щоцевеликеробоче заподіянняпереборюєтьсяколективом. Утаблиці 2.1. представленапропозиція дляподілуробіт.[7]

>Таблиця 2.1

>Процес

>Виконавець

>Придбання знань

>спеціальноотримане структурноотримане

>Фахівець

>Інженер знань

>Формалізація

>основна

>спеціальна

>Розроблювачінструментів

>Інженер знань

>Алгоритмізація груба

точна

>Інженер знань

>Програміст

У рамкахподілуробіт,запропонованого втаблиці 2.1.,даютьсянаступнівимоги:

-фахівецьповиннийвносити своючасткуспеціальних знань йздатністьпояснення.

-Інженером познанняхпереводитися, щовін яктеоретичніоснови йформальніметодиволодіє,наприклад,мовамиінструментамисистеми.Спеціально винна бути внаявностіздатністьможливостіреалізаціїструктурнихпристосувань.

-Розроблювачінструмента працює наосновідосвіду ізпроцесівзагальногорозвиткуекспертних систем йзагальнихтехнологічних попрограмномузабезпеченню знань.

- Дляпрограмістаупевненізнання прообчислювальнісистеми,інструментисистеми ймовиобробки знаньвимагаються.

Намалюнку 2.1.представленіщеобласті, щоберуть доля врозвиткуекспертноїсистеми, й дляїхньогоуспіхунеобхіднівзаємодії їхні.Також тут показанодужеяскравоцентральна рольінженера знань.


2.2Збирання знань

>Технічнезнання провиріб,спосібобробки йтехнологічнихпроцесівзнаходять урізнихдокументаціях йнакопиченихзнаннях йдосвідіфахівців йекспертів. Увидідокументаціїзнаходять,приміром,посібника,указівки,робочіпланиінструкцій,указівки додій й багато чогоіншого.Витягцих знань зприлягаючихдокументаційприпускаєспеціальнезнання.

>Ще более проблематичнооформляєтьсяоблік знаньфахівців,обумовленийспецифікоюлюдськогомозку. Не всезнання –активнезнання, багато чогозалишається впідсвідомості. Цемаєзначення особливо длязнання, щозапозичалося іздосвідів йвиправдувалося напрактиці.

Знанняпредставляється порізному влюдськомумозку, воно тамається внаявність якабстрактнезнання, як картина, якспосіб дії, якнаслідокрозумових чипроцесівасоціативнихможливостей йзнання, щовиражається як мовою.

>Цікрайніумовиутрудняютьзначнозбір знань. Це всемає силудотримувати йвикористовувати дляекспертногоопитуваннятакіметоди йстратегії, що несутьціособливостірозрахунку. Унаступнійчастиніповинні бутипредставленідеякіметоди.


3СПОСІБОДЕРЖАННЯЗНАНЬ

 

3.1Загальнізауваження

 

>Формуютьвизначеніспособиодержанняінформації проаналізовану систему, котрі можназвести до двох груп:

1)спосібсамостійного прийому,

2)спосібзагального прийому.

Приспособізагального прийомунеобхіднавідносно великаробоча група. Убагатьохвипадках немаєтьсявеликоїгрупи йвдячнокористаються ізкожноїможливостірозширитиобмеженупотужність. З цоговключаютьстудентів у рамкахзастосуванняпрактикумуробіт з прикладами йдипломними роботами.Сумнівно можна ізцим можнапогодитися,якщодаєтьсягарантія, щовипускники пороботі із прикладами йдипломнійроботіє членамиробочоїгрупи. яквласнідосвідипостійнопідтверджуються, неусівказівки іособливостіписьмоводотримують. Звиділенням такихтимчасоводіючих силвиділяються незадокументованіінформації. Зпрацеюпов'язановикреслюємийперсональний контакт длядосліджуваноїструктурноїєдності.Рівнінедолікивиступаютьтакож призмініспівробітників йобмініспівробітників й т.п. Уінтересіефективногоодержання знаньповиннедосягатисясталість умежахробочоїгрупи, щостосуєтьсяобластідіяльності йприналежності.[8]

 

3.2Спосібсамостійного прийому

 

До цого способувідносяться усіспособи, щоорієнтуються наодержанняінформаціїродинними системами.Ціспособизаощаджують годину йвитратианалітиків.Вониможутьзастосовуватися лише,якщо смердотінавчалися в системах, щоаналізують, ізметоюекспертноїсистеми матір внаявностідоситьнадійногоспівробітника. [9]

>Перевага цого методускладається в широкомурозподілівиробничихробіт.Недолікомє ті, щоаналітикупершезнайомитися приоцінюванніспеціальної проблематики,якість йвиразністьдокументіврізноманітний йзміст їхнідужесуб'єктивне.Установленізнаннярідкі, невимагаютьсядодатковізапити.

>Відомі дваспособисамостійного прийому, що здобуливеликезначення:

-спосібдоповіді.

>Керівникивідповіднихструктурниходиниць систем, щоаналізують,одержують наданііпосібники вписьмовій йуснійформі, по які точкахзору котрізведенняреєструють,наприклад,графічніпредставлення,таблиці й т.д. Поцихінструкціяхкерівникироблять своїдоповіді.Результатиузагальнюються взвичайномувипадку, борізнетлумаченняпосібниканеминуче, й вкращомувипадкупридатні длягрубоїорієнтації.

-спосібанкетування.

До окремихструктурниходиницьвідносятьсяанкети як пристатичномузбиранні.Труднощі цого способускладаються воформленні анкет. Задопомогоюцілеспрямованихпитаньїї можназапобігти.Аналітикскладаєанкети,використовуючизначимізведення йвідкидаючинезначущі. При цьомуспособі меншереєструєтьсяорганізаційних форм.Основнийінтереспредставляютьскладні правилаобробки, по якіобробляютьсянезначнакількістьінформації.

Зцих причиннеможливо поколишніхдосвідах притехнічномупроектуванніпрацювати ізрозроблювальнимиуніфікованими спискамидосвідів.Вониповинніпристосовуватися додійсного проекту (>результатиповинні бутипридатними), але й принезначнихзнаннях, щомаєаналітик до початку йогодіяльності повідповідномупроекті,цевідразунеможливо. Таким чином,можевикористовуватисяанкетнийспосіб лише дляорієнтованихдосліджень.[10]


3.3Спосібзвичайного прийому

Доцієїгрупи належатиусіспособи, щоохоплюютьодержаннязведень із поза. Система, щоаналізує,постійнодосліджує всестороннє.[11]

Дляаналітикасистемиціметодиозначають багатостаранної роботи й багатовитрат години.результатипротевиправдуютьвитрати.Аналізможепроводитисяцілеспрямовано,причомунеясностіможутьвідразуобговорюватися іусуватися.Постійний контактфахівця ізвідповіднимипредметнимифахівцямиполегшує йогопроникнення впроцесиобробкиінформації,реєструванняконструктивно-технологічнихположень промов.

>Передумова для цого методу –церобоча група, щозалишаєтьсяпостійної припридбанні знаньобміном персоналу.

Приспособізвичайного прийомуз'ясувалися триметоди.

- Методнаради.

>Зміст цого методу очевидно ізназви. Назустрічі ізфахівцями систем, щоаналізують,спробувалиодержатизведення про систему.Узагаліцей метод незастосовується черезнезадовільнірезультати. Притехнічномупроектірекомендуєтьсяцей метод уключовійфазі,якщо мовайде провідповідь наприватні запитання,роз'яснення якінеобхідно длявизначення алгоритму.

Для систем, щоаналізують,запрошуються регулярноведучі технологи,конструктори дляконсультацій, на якіспільнороз'ясняютьсяспірні запитання.

- Методопитування (>структуроване інтерв'ю).

Упринципі методмаєвизначенаподібністьзі способоманкетування, лишеведетьсявідповіднимробітником ізопитувальним листом удосліджуванійєдностіструктури. Тутзадаються запитання, на котрінамагаютьсяодержатиправильнівідповіді,задаючидодаткові запитання йконцентруючи наспеціальнійпроблематиці.

- Метод інтерв'ю

>Цей методдійсний йможерозглядатися якголовний метод.Завдякикласифікаціям можнапристосуватидійснуситуацію.Його рамкизадовольняютьзагальнетехнічнеобслуговування, щоінформує, поцілеспрямованому інтерв'ю. Методвимагає багато години, але йвиправдуєтьсядосягнутими результатами. Уході роботиутворитьсяперсональний контакт,значенняякоговиявляєтьсяпісистемнійкритиці й при новому системномупроекті. За правиламитаке інтерв'юповиннескладатися максимум 2години, оптимально 1-1,5години. По цьомуметодіможливопоступовореєструватинаявні внаявностідосвіди й правила,можливообмірковувати іоцінювати.[12]

>Бесіда ізфахівцямипоширюється на початку понадвсього назагальні,зв'язані із проектомаспекти.Інтерв'юповиннесупроводжуватисязаміткамианалітика.Зісвіжихспогадіввінскладаєзміст інтерв'ю.Причомуз'являються як правилоновіпроблеми, щоутворятьзмістнаступного інтерв'ю.Проводився рядподальшихбесідзізростаючоюдеталізацієюпроблемидоти,поки правила іопераційналогікавстановлювалися ізповнотою,достатньої длязгаданої мети.

-спосібспостереження

>Застосовують, колихочутьустановитиспосіб роботи йметодифахівців,технологів,конструкторів й т.д. прирішеннівизначеного заподіяння.Спосібмаєвизначенаподібність ізтимчасовимдослідженням.

>Спостерігачпочинаєзісвоєї роботи,причомуусі свої думи йрозуміннядоповідає йкоментує,роз'ясняєвикористаннядопоміжнихзасобів й т.д.Спостерігачвідзначає йреєструєусівідкликання й дії. Зотриманихзаписіврозробляютьалгоритми. Зпредставленихметодівопитуванняекспертів повиявленнюджерел знань йзв'язківпізнань можназнайтидиференційований шлях до знаньексперта.


>ВИСНОВКИ

 

>Розвиток систем штучногоінтелекту –цеоб'єктивнанеобхідність, примус доїхньогорозвитку йподальшогоудосконаленнявизначається, в основному,суспільноюнеобхідністюрозвиткувиробничих сил.

Дляпроведеннядослідженьвикористовувавсякомп'ютер, якзасіб дляобробкиінформації іодержаннярішенняпоставленоїзадачі.

>Зведення,отримані ізпрочитаноїлітератури,використовуються втеоретичнійчастинімагістерської роботи йдопомогли принаписанніпрограми дляпроведеннядосліджень навиробництві. Задопомогоюспособівстворення базданих,описаних упрочитанійлітературі, булистворенібазиданих йвикористані придослідженнях.


Схожі реферати:

Навігація