Реферати українською » Промышленность, производство » Експлуатація Зварювальне трансформаторів


Реферат Експлуатація Зварювальне трансформаторів

Тема:

>Експлуатаціязварювальнихтрансформаторів


>Зміст

>Вступ

1.Загальнівідомості протрансформатори

2.Будова й принцип діїзварювальнихтрансформаторів

3.Підготовка трансформатора до роботи

4. Ремонтзварювальногоустаткування

Списоквикористаноїлітератури


1.Загальнівідомості протрансформатори

>Трансформатор —статичнийелектромагнітнийпристрій здвома чибільшим числоміндуктивнозв'язаних обмоток,який дляперетворення задопомогоюелектромагнітноїіндукціїзмінногострумуоднієїнапруги взміннийструміншоїнапруги.

>Класифікація

Запризначеннямтрансформаторибувають:силові,узгоджувальні таімпульсні;

запотужністю –малої,середньої тавеликоїпотужності;

закількістю обмоток –двообмоткові табагатообмоткові;

за способомохолодження –сухі ймасляні;

за типомосердя –стержньові,броньові йтороїдні; атакож – безосердя (>повітряні);

закількістю фаз –однофазні йтрифазні.

>Силовітрансформаторипризначені дляперетворенняелектричноїенергії велектричнихмережах та в установках дляїїприймання йвикористання.Вонискладаютьосновну,найбільшчисленнугрупу.

>Потужнісиловітрансформаторивстановлюють наелектростанціях дляпідвищенняелектричноїенергіїгенераторів. Передачаелектроенергії полініїелектропередачівисокоюнапругою ймалимиструмамизначнозменшуєвтратипотужності, щодаєможливістьзменшитиперерізпроводів таістотнознизитивитратикольоровогометалу.

Укінцілініїелектропередачівстановлюютьтрансформатори, котрізнижуютьнапругу дорівня,необхідного длярозподілуїїміж великимиспоживачами (>міста,населеніпункти,промислові підприємства, цехипідприємств таін.).

Умісцяхспоживанняелектроенергіївстановлюютьтрансформатори, котрізнижуютьнапругу доексплуатаційної.Більшістьспоживачівпрацюють принапрузі 220, 380 й 660 У.

Отже,електроенергія, котрапередається віделектростанції доелектроприймачів,трансформуєтьсядекількаразів.Спочаткупідвищується, апотімзнижується.

>Трансформатори,призначені дляпідвищеннянапруги,називаютьсяпідвищувальними, атрансформатори,призначені длязниженнянапруги,—знижувальними.

>Трансформатори широковикористовують у радіо- йтелеапаратурі, увимірювальнихпристроях,місцевомуосвітленні тощо.

>Трансформатори, котрівикористовуються дляузгодженнянапруги чиопорівміж каскадами врадіопристроях,називаютьсяузгоджувальними.

>Трансформатори,призначені дляпередачіімпульсівнапруги чиструмів ізоднієїмережі віншу,називаютьсяімпульсними.Вони широковикористовуються вімпульснійтехніці.

>Залежно відпотужностітрансформаторивипускають ізприродним ймаслянимохолодженням.Активнічастинитрансформаторів употужнихенергетичних установкахзанурюють вмінеральнетрансформаторне олію длякращоговідведення тепла йполіпшенняізоляції.

>Трансформаторималоїпотужностівипускають ізповітрянимохолодженням.

Принцип дії трансформатора

>Магнітопровід -цеферомагнітнеосердя трансформатора, наякомурозташовуються обмотки.

>Обмотка –цепровід,обмотанийнавколо стрижнямагнітопроводу дляствореннямагнітного поля поддієюструму, щопротікатимеобмоткою, чи длязворотногоявища (>електромагнітноїіндукції).

>Обмотка, доякоїпідводитьсяелектричнаенергія,називаєтьсяпервинною, а обмотка, відякоївідводитьсяелектричнаенергія,—вторинною.


>Умовнепозначення однофазного трансформатора

Уоснові роботибудь-якого трансформаторалежитьявищеелектромагнітноїіндукції.

>Розглянемо принцип дії трансформатора наприкладі однофазногодвообмоткового трансформатора.

>Під годинувмиканняпервинної обмотки трансформатора домережізмінногоструму ізнапругою U1 унійвиникаєструм I1,якийзбуджує вмагнітопроводізмінниймагнітнийпотік Ф.Замикаючись помагнітопроводу,змінниймагнітнийпотікперетинає витки обмоток таіндукує впервиннійобмотці (w1)е.р.с. е1, а й увториннійобмотці (w2)е.р.с. е2.

>Під годинувмиканнявторинної обмотки донавантажуванняе.р.с. е2створить унійструм I2.

Отже, утрансформаторіелектричнаенергіяпервинного кола із параметрами U1, I1 тачастотоюfперетворюється велектричнуенергіюзмінногоструму із параметрами U2, I2 тачастотоюf.

Уелектротехніці тарадіотехніці широковикористовуютьтрансформатори, котріслужать дляперетвореннязмінногострумуоднієїнапруги взміннийструміншої.Силовітрансформаторизастосовують дляживленняаноднихкілрадіопристроїв,трансформаторнихпідстанцій,блоківживлення,живленнятранзисторних схем тощо, асигнальнітрансформатори - впідсилювачахнизькоїчастоти.

>Потужний трансформаторвисокоїнапруги -цепристрій,якийскладається ізвеликоїкількостіконструктивнихелементів,основними із якіє:магнітна система (>магнітопровод), обмотки,ізоляція,виводи, бак,охолоджувальнийпристрій,механізмрегулюваннянапруги,захисні тавимірювальніпристрої,візок.

У трансформаторахневеликоїпотужності бакмаєверхнюзнімнукришку, тому под годину ремонтунеобхіднознятицюкришку, апотімпіднятиактивнучастину із бака.

>Якщомасаактивноїчастиниперевищує25т, вонвстановлюється на доннучастину бака, апотімнакриваєтьсядзвоникоподібноюверхньоючастиною бака йзаливається олією.Такітрансформатори ізнижнімрознімним дном непотребуютьвантажопідйомнихпристроїв,щобвийнятиактивнучастину, бо послезливання оліїверхнячастина бакапіднімається,відкриваючи доступ дообмострум ймагнітопровода. Длязменшеннявтрат відпоструміврозсіюваннястальні бакиекрануються ізвнутрішньоїсторони пакетами ізелектротехнічноїсталі чи пластинами ізнемагнітнихматеріалів (>мідь,алюміній).

Умагнітнійсистемінаявниймагнітнийпотік трансформатора (>звідсиназва «>магнітопровод»).Магнітопроводєконструктивною ймеханічноюосновою трансформатора.Слідзазначити, щоякістьелектротехнічноїсталівпливає надопустимумагнітнуіндукцію тавтрати вмагнітопроводі.

>Протягомбагатьох роківзастосовуваласягарячекатана стальЭЧ1,ЭЧ2 ізтовщиноюлистів0,5-0,35мм, Якадопускаєіндукцію1,4—1,45Тл, ізпитомимивтратами2,5-3,5Вт/кг.Тепервикористовуютьхолоднокатанутекстуровану сталь марок 3405, 3406,тобто сталь ізпевноюорієнтованістю зерен, Якадопускаєіндукцію до1,7Тл, ізпитомимивтратами0,9-1,1Вт/кг.Використаннятакоїсталі далозмогузначнозменшитиперерізмагнітопровода зарахунокзначноїдопустимоїмагнітноїіндукції,зменшитидіаметрвитків обмотки,зменшитимасу йгабарититрансформаторівМасатрансформаторів наодиницюпотужності в 1930 рсягала3,33т/(МВА), атеперішній годину 0,74т/(МВА)

>Зменшенняпитомихвтрат всталі,ретельназбіркамагнітопровода,використаннябезшпилевихконструкцій,з'єднаннястержнів із ярмом задопомогоюкосоїшихтовкидаютьзмогузменшитивтрати холостого ходу таструмнамагнічування трансформатора Усучаснихпотужних трансформаторахструмнамагнічуваннястановить 0,5-0,6% відІном тоді як утрансформаторі ізгарячекатаноюсталлюструмсягав 3%,втрати холостого ходузменшабосявдвічі

>Листитрансформаторноїсталіповинні бутиретельноізольовані один від одногоСпочаткузастосовуваласяпапероваізоляція -листиоклеювалися із одного боці тонким кулеюспеціальногопаперу. Хоча папірстворюєповнуелектричнуізоляціюміж листами, але йвін легкопошкоджується прискладанні тазбільшуєрозміримагнітопровода. Широковикористовуютьізоляціюлистів лаком ізтовщиною кулі0,01ммЛаковаплівкастворюєдостатньоміцнуізоляціюміж листами,забезпечує доброохолодженнямагнітопровода,володієвисокоюнагрівостійкістю й непошкоджується под годинузбирання.Останнім годиною всеширшезастосовуютьдвостороннєжаростійкепокриттялистівсталі, яку наноситися наметалургійномузаводі после прокату.Товщинапокриття менше0,01мм, щозабезпечуєкращівластивостімагнітноїсистеми.Стяжкастержнівздійснюєтьсясклобандажами, ярем -сталевиминапівбандажами йбандажами.

>Магнпопровод й йогоконструктивнідеталієосновою трансформатора, наякійвстановлюють обмотки йкріплятьпровідники, щоз'єднують обмотки ізвводами,створюючиактивнучастину.

>Магнітопровод ізнасадженими на йогостержні обмотками -це активначастина трансформатора

>Магнітопровод втрансформаторівиконуєдвіфункціїпо-перше,вінутворюємагнітне коло, поякомузамикаєтьсяосновниймагнітнийпотік трансформатора, апо-друге,єосновою длявстановлення такріпленняобмострум,виводів,перемикачів.

2.Будова й принцип діїзварювальнихтрансформаторів

>Джерелазмінногоструму широковикористовують для ручного дуговогозварюванняпокритимиелектродами, на автоматах длязварювання под флюсом, длязварюваннянеплавкимиелектродами вінертних газах (>алюміній та йогосплави), успеціальних установках й приелектрошлаковомузварюванні.Джерелазмінногоструму порівнянодешеві інадійні уроботі.

>Зварювальнітрансформаторипризначені длязниженнянапруги із 220 чи 380 У добезпечноїнапруги, але йдостатньої для легкогозапалювання тастійкогогорінняелектричної дуги (не понад 80 У)регулювання сабозварювальногострумузалежно віддіаметраелектродногодроту татовщинизварюваногометалу.

Принцип дії трансформатораґрунтується наявищіелектромагнітноїіндукції.Вінскладається із корпусу, всерединіякогорозміщениймагнітопровід 1 (>осердя),зібраний із тонких (0,5 мм)лакованих пластинелектротехнічноїсталі (рис. 2.1) й наякомурозміщеніпервинна 3 тавторинна 2 обмотки. Дляпідвищеннякоефіцієнтатрансформації в трансформаторахТСКвикористовують батареюконденсаторів 4, якоївмикають паралельно допервинної обмотки.


>Рис. 2.1.Зварювальний трансформатор:

а —загальнийвигляд; б — схемарегулюваннязварювальногоструму,

в —електрична схема

>Якщо попервиннійобмотці ізбільшоюкількістювитківпропуститизміннийструм (>напругою 220 чи 380 У), товін якщонамагнічуватиосердя трансформатора,створюючи вньомузмінниймагнітнийпогік.Впливаючи навторинну обмотку ізменшоюкількістювитківцеймагнітнийпотік якщостворювати (>індукувати) внійзміннийструмменшоїнапруги але йбільшоївеличини.Знижуючи задопомогою трансформаторанапругу, у скільки жразівзбільшуютьструм увторинномуколі,який у 3-6разівбільшийпервинного.

>Котушкипервинної обмоткивмикають умережузмінногоструму, а відкотушоквторинної обмоткизварювальнийструмподається наелектрод йвиріб. У моментпідключенняпервинної обмотки доелектромережі (>вторинна обмоткарозімкнена)встановлюється режим холостого (>неробочого) ходу трансформатора.Напругавторинної обмотки при неодруженомуході максимальна;їїназиваютьнапругою холостого ходу.Відношеннянапругипервинної обмотки донапругивторинної при неодруженомуходіназиваютькоефіцієнтомтрансформації.Віндорівнюєвідношеннюкількостівитківпервинної обмотки докількостівитківвторинної. Таким чином у трансформаторахзнижуєтьсянапруга із 220 У чи 380 до 60-90 У й їхньогоназиваютьзнижувальними. Колі под годинузапалювання дуги коловторинної обмоткизамикається, товстановлюється режимнавантаження.

>Зварювальнийструмрегулюютьзміноюнапруги холостого ходу іопором трансформатора.

>Плавнерегулюванняструму можна забезпечитипересуваннямрухомихобмострум задопомогоюгвинтовогомеханізму 5 (рис. 2.1.) й рукоятки 6,збільшуючи чизменшуючивідстаньміжпервинною чивторинною обмотками. Призбільшеннівідстанімагнітнийзв'язокміж обмоткамизменшується (>збільшуєтьсяіндуктивнийопір) й,відповідно,зменшуєтьсязварювальнийструм, а призменшеннівідстаніміж обмотками —зварювальнийструмзбільшується.Регулюванняструму можназдійснювати задопомогоювведеннямагнітного шунтиміж обмотками, щозбільшитьмагнітнийпотікрозсіювання йструмзменшиться.Змінюючирозташування шунтазабезпечують плавняхрегулюваннязварювальногоструму.Використовуютьтакож йнерухомиймагнітний шунт,якийпідмагнічуєтьсяобмоткоюкеруванняпостійногоструму.Якщо вційобмотціструмзбільшити, томагнітнийопір шунтазросте,магнітнийпотікрозсіюваннязменшиться, азварювальнийструмзбільшиться.

>Змінюючиспособиз'єднанняобмострум, можназмінюватиопір трансформатораступінчасто. Припослідовномуз'єднанніпервинних йвториннихобмострумопір трансформаторазбільшується, а припаралельномуз'єднанніпервинних йвториннихобмострумзагальнийопір трансформаторазменшується. Колівикористовується однапервинна й однавторинна обмотки, тоопір трансформаторастаєрівниміндуктивному опору. Таким чином, призмініз'єднаньобмострум,отримують триступенірегулювання, чичотирикратнузмінуструму.

Для ручного дуговогозварюваннявикористовуютьтрансформатори типу ТД,ТДП,ТСП зрухомимикотушками;СТШ,ТДМ — зрухомимимагнітнимишунтами, атакож ПММ — знамоткою кабелюбезпосередньо на кожух трансформатора длярегулюванняструму.Трансформаторидеякихтипівоснащуютьпристроями длязниженнянапруги холостого ходу ззбудником-стабілізатором ВШР й конденсаторами дляпідвищеннякоефіцієнтапотужності.

Длямеханізованогозварюваннявикористовуютьтрансформатори типуТДФ,ТДФЖ зтиристорнимрегулюванням. Дляелектрошлаковогозварюваннязастосовуютьтрансформатори типуГСШ,ТРМК.

>ТРАНСФОРМАТОРЗВАРЮВАЛЬНИЙТДМ-401-1У2

>Зварювальний трансформаторТДМ-401-1У2призначений дляживлення одногозварювального посадиоднофазнимзміннимструмомчастотою 50 гц при ручномудуговомузварюванні,різанні йплавленніметалів. Дляпідвищенняелектробезпеки при ручномузварюванні трансформатормаєпристрійзниженнянапруги холостого ходу.

>ТрансформаторТДМ-401-1У2призначений для роботи у районахпомірного клімату навідкритомуповітрі поднавісом здотриманнямслідуючихвимог:

>висота надрівнем моря неболше 1000 м;

температуранавколишньогосередовища від 233 До до 313 До (від -40 °С до +40 °С);

>відноснавологістьповітря неболше 80% за нормальної температури 293 ДоС+20°С).

>Таблиця 1.Технічна характеристика

>Параметри Норма
>Номінальнийзварювальнийструм 400
>Номінальнадіянавантаження, % 60
Частота, гц 50
>Номінальнанапругамережі, У 220 чи 380

>Первиннийструмрозрахунковий, А:

Привиконанні на 220 У

Привиконанні на 380 У

120

70

>Напруга холостого ходузнижена, Не понад

>Подібне вдіапазоні великихструмів,В не понад

>Подібне вдіапазонімалихструмів, Не понад

12

64

80

>Номінальнавториннанапруга поднавантаженням, У 36

>Вториннанапруга поднавантаженням взалежності відвеличинизварювальногоструму І2, У

>20+0,04І2

>Межірегулюваннязварювальногоструму:

вдіапазонімалихструмів, А

вдіапазоні великихструмів, А

70 – 200

200 - 460

Циклзварювання,хв 5
>Коефіцієнткорисної дії,% 84
Рівеньзахисту І Р 22
>Маса трансформатора ізпристроємУСНТ-0,6У2, кг не понад 158
Класізоляції М

>КодиОКП трансформатора:

Привиконанні на 220 У 50 гц кодОКП

Привиконанні на 380 У 50 гц кодОКП

34 4185 1123

34 4185 1124

>ТрансформаторТДМ-401 1У2представляє собоюрухому установку воднокорпусномувиконанні ізприродньоювентиляцією, щоскладається іззварювального трансформатора таобмежувачанапруги холостого ходуУСНТ-06У2якийнавішений на кожух.

>Трансформаторомзабезпечуєтьсяперетворенняелектричноїенергіїнапругимережі велектричнуенергію, котрапотрібна дляпроцесу дуговогозварювання.

Режим роботи трансформатораповторно-короткочасний ПК —це ставлення діїнавантаження до дії циклузварювання. дія циклузварюваннядорівнюєсумі йогоперіоду і холостого ходу.ЗалежністьдопустимихзначеньПН відвеличинизварювальногоструму показано на рис 2.3.

>Під годину роботинеможнадопускатиперевантаження трансформатора.

>Кожний трансформаторвиконується лише однієюнапругумережі 220 чи 380 У.


>Рис. 2.3. Схемаелектричнапринципова

З -фільтрзахисту відрадіопошкоджень (>конденсаториКБГ-И; 0,02мкФ;Uроб.=600 У); До -перемикачдіапазонуструмів; W1 —первинна обмотка, W 2 – обмоткавторинна;

>I-з’єднанняобмострумпаралельне —великізварювальніструми;

II —з’єднанняобмострумпослідовне —малізварювальніструми

а — длятрансформаторів на 220 У;

б — длятрансформаторів на 380 У

>Трансформаторскладається із:магнітопровода-осердя,трансформаторнихобмострум.

>Трансформатороднофазнийстержньового типу.Котушкипервинної обмотки,нерухомі йзакріпленібілянижнього ярма.Котушкивторинної обмотки —рухомі.

Дляізоляціїкотушкизастосовуєтьсясклотканина.Позазоноювікнакотушкиєізоляційні рейки.Котушкивторинної обмоткинамотані на «ребро»голоїалюмінієвоїшиною маркиАДО.Виткивториннихкотушокізольованіскляноюстрічкою.

>Обмотки відосердямагнітопроводаізольованіпресованими планками.

>Обмотковідані трансформаторанаведені утаблиці 2.

>Осердя трансформатора набрано ізлистівелектромеханічної стали марки 3413 тавиконанебезшпильковоїконструкції

>Таблиця 2

>Параметри >Первинна обмотка >Вторинна обмотка
>Напругаживлячоїмережі (частота 50- гц), У 220 380 -
Кількістьвитків вшарі 2 2 2
>Разміри головного дроту, мм >4,0X6,3 >2,8X5,3 >4,0X25
Маркадроту >АПСД >АПСД >АДО
>Кількістьпараллельніхпроводів 1 1 1
>Перетин витка,мм2 24,34 14.29 100
Кількістьшарів 8 11 1
Кількістьвитків вкотушці 90 154 26
>Відгалуження 0.72-90 0-126-154 0-26
>З’єднаннякотушок >Паралельне чипослідовне
>Опіркотушок припаралельномуз'єднанні при 293 До (+20° З) 0,0322 0.0935 0,00202
>Маса обмотки (>компл.), кг 7,84 8,04 7,46

Черезверхнє ярмоосердя трансформаторапропущенийходовийгвинт,якийвгвинчується входову гайку,вмонтовану до обоймирухомихвториннихкотушок. Приобертанні ходовогогвинта, задопомогою рукоятки, щознаходитьсязверху трансформатора,переміщуютьсявториннікотушки і тім самимзмінюєтьсявідстаньміж обмотками. Длявиключннявібраціїрухомихкотушок обоймакріпленнякотушокобладнана пласкими пружинами, котрі припереміщенніковзають помагнітопроводу.

>Підключеннямережних тазварнихпроводів до трансформаторавідбувається черезспециальніроз’єми, щорозміщені ізлицьовоїсторони трансформатора.

>Переключеннядіапазонівструмувідбуваєтьсяперемиканням, рукояткаякоговиведена накришу.

>Відлікзварювальногострумувідбувається пошкалі, щорозташована набоковині кожуха. Шкалаградуйована для двохдіапазонівструмів приномінальнійнапрузіживлячоїмережі та принапрузі U2 =20+0,04І2 у вольтах навихідних затискахвторинноїмережі.Точністьпоказаньшкалиможезнмежах ±7,5% відзначень максимальногоструму, щовказаний нашкалі, таявляєтьсяорієнтовною як величиназварювальногострумузалежить віднульового. Тому принеобхідності болееточної установкивеличинизварювальногоструму винензастосовуватися амперметр.

>Кінцішкалиобладнанінаписами «Зачекайте», щопопереджують прокінець ходурухомихкотушок.

>Трансформаторобладнанийфільтром длязниженнярадіопошкоджень, щостворює трансформатор призварюванні. Фільтрскладається ізконденсаторів,підключенихміжкожним затискомпервичної обмотки та кожухом.

Длязручностіпереміщення трансформаторобладнаноручкою, апідйомуєскоби.

>Захисний кожух трансформаторакріпитьсягвинтами довізка.

>Струмрегулюєтьсяперемикачем обмотокчимдосягається двадіапазонарегулюванняструму, тазміноювідстаніміжпервинною йвторинною обмотками, щозабезпечує плавняхрегулюванняструмувсередині шкірногодіапазону. Великанапруга холостого ходумаємісце приздвинутикотушках,меншу — прираздвинутих.

>Попарнепаралельнез’єднаннякатушок обмотокдаєдіапазонбільшихструмів, апослідовне -діапазонмалихструмів. Припослідовномуз’єднанні невеликачастинавитківпервинної обмоткивимикається, йнапруга холостого ходупідвищується. Це добровідбивається настійкостігоріннязварювальної дуги призварюванні намалихструмах.

3.Підготовкатрасформатора до роботи

Передпочаткомексплуатаціїновийтрансформапотрібнорозконсервувати,

Передпершим пуском нового трансформатора, чи перед пуском трансформатора, щодовгий годину непрацював, атакож призмінімісця установки трансформатора:

а)очистіть трансформатор від пилку чи,продуваючи йогостиснутимповітрям, увипадкунеобхідностіпідфарбуйтепошкодженімісця,попередньо очистивши відіржі тазнежиривши;

б)перевіртемегаомметром на 500 Уопірізоляції обмоток трансформатора,який винен бути ненижче 10Мом.

р)заземліть трансформатор.

>Вмикати трансформатор беззаземленнянеприпустимо;

буд)перевірте станелектричнихпроводів таконтактів;

е)впевнитесь, щокінціробочого кабелю неторкаються один одного;приєднанийелектротримач таканець іншогоробочого дроти неторкаютьсяодночаснометалевихповерхонь;

ж)поставтеперемикачдіапазонівструмів нанеобхіднийдіапазон.Рукояткуперемикачапереводіть із одногокрайньогоположення вінше,обов’язково до упору;

із)перевіртевідповідністьнапругимережінапрузі,вказаній назаводскійтабличці трансформатора;

і)підключітзварювальний трансформатор домережі через рубильник тазапобіжники.

>Рекомендованийперерізміднихізольованихпроводів,підключаючих трансформатор домережі, атакожпереріззварнихпроводів для трансформатораприведени в табл. 3,

>Орієнтовнийвибірзварювального режимові узалежності відтовщинизварювальногоматеріалувідповідномурозміруелектрода.

4. Ремонтзварювальногоустаткування

>Зварювальнеустаткуванняєпереносноюапаратурою й тому принеакуратномуповодженні приперевезеннях йпереміщеннях, особливо набудівельнихмайданчиках,утворюютьсявм'ятиниметалевихоболонок,кришок,козирків,спостерігаються поломка коліс,ручок,забоїни,задирки ходовогогвинта,знос деталей йпошкодженняінших деталей йелементів.

Прироботі наповітрі безвідповідногозахисту віддощу йснігу, безперіодичногопросушування прилаштуюізоляція обмоток йз'єднаньвідволожується йостаннівиходять із ладу.Часті йненадійніпідключення домережі,бруд й пивприводять допідгоранняконтактів.

>Рис. 4.1.Зварювальнийтрансформа торТД-500:

а -загальнийвигляд, б - групарухомоїкотушки, в - схема, ПД -перемикачдіапазонів, 3 -конденсатори (захист відперешкод).

Ремонтзварювального трансформатораТД-500

>Трансформатор,якийтривалий годину ввживанні, атакожякщо було бзміненомісце установки,необхідноочистити від пилку,продувши його сухимстислимповітрям й вдоступнихмісцяхпротерши чистимо,м'якимдрантям.Перевіритимегаомметром на 500 Уопірізоляції обмоток,який винен бути ненижче 1Мом. Уразізниження опоруізоляції трансформаторслідпросушитиобдуванням теплогоповітря.Перевіритинаявність йцілісністьзаземляючихконтактів.Включати трансформатор беззаземлення недозволяється!

>Перевірити станелектричнихпроводів йконтактів й уразіпотребипідтягнутиостанні.Перевіритицілісністьконденсаторівфільтрузахисту відрадіоперешкод.Перевірити й уразіпотребиочиститиконтакти йізоляційнічастиниперемикачадіапазонуструму ПД від пилку йнальоту.Контактніповерхніперемикача послеочищеннязмаститимастиломЦИАТІМ-201.Частини, що всетруться, -ходовийгвинт 2,подпятникиперемикача,поверхнімагнітопровода вмісцяхковзання пласких пружинрухомихкотушок 5 -кожні 6місяцівслідзмащувати тугоплавкимуніверсальниммастилом УТ-1.

>Найчастіше приексплуатаціїушкоджуються обмотки трансформатора 4 й 5 (>первинна ВП,вторинна ВВ).Витковезамикання йпошкодженняізоляціїміж обмотками й корпусомсупроводжуютьсясильнимперегрівом трансформатора,підвищенимгудінням й великоювеличиноюструму холостого ходу.Причиноюгудіння трансформатораможе бутитакожослабленняболтів 6 й 7, щостягуютьосердя 3,ослабленнягвинтів, щокріплять кожух,порушеннякріпленняосердя ймеханізмупереміщеннякотушок.Пошкодженняізоляції вмісцяхпроходженняшпильок,порушенняізоляціїміж листамиосердя чипорушення контакту вз'єднанняхприводять домісцевихперегрівів.

Убільшостівипадків дляусуненнявказанихвищепошкодженьпотрібнеповне чичастковерозбирання трансформатора, якувиконується втакійпослідовності:відключити трансформатор відмережі;вивернутигвинтикріплення йзняти рукояткимеханізмурегулювання йперемикача;вивернутиболтикріплення йсняти кожух;знятиперемикачдіапазонівструмів;знятиструмовказівниймеханізм.Якщонеобхіднознятиходовийгвинт,требавивернутигвинти, щокріплятьтраверсу ізкутником, щостягуєосердямагнітопровода.Обертаючи ручку (>тимчасовонадітою),вивернутиходовийгвинт 2 ізходової гайкиобойми 10 й разом ізтраверсою 8вийняти із трансформатора.Щобзнятикотушки обмотки,скріпленібандажами 9,необхіднорозібративерхнє ярмоосердя.

Принезначнихпошкодженняхізоляцію обмотоквідновлюють беззніманнякотушок ізосердя. Призначнихпошкодженнях,наприклад привигоранніізоляціїдекількохвитків,котушкислідвиготовитизнов,користуючисьзаводськоюдокументацією.Пружиниструмопровідних шин, що лопнули,замінюють.Вм'ятини кожуха,зриврізьблення йіншімеханічніпошкодженняусувають.

>Збирати трансформаторслід в порядку,зворотномурозбиранню.Післязбірки трансформаторнеобхідновипробувативідповідно до ГОСТ95-77Е.Відсутністьпошкоджень йдеформацій деталейперевіряютьзовнішнімоглядом.Опірізоляції обмоток накорпусі йміж обмотками винен бути не менше 2,5Мом.Електричнуміцністьізоляції обмоток трансформаторавідносно корпусу йміж обмоткамиперевіряютьзміннимструмомнапругою 2500 Упротягом 1 м;міжвитковуізоляціюперевіряютьзміннимструмом причастоті 50 гцпротягом 1 м.

РемонтзварювальногоперетворювачаПСГ-500-1УЗ.Перетворювач (>Рис.30, а)складається із генератора, асинхронногодвигуна йрозподільного прилаштую ізпускорегулюючою йконтрольноюапаратурою йходовоючастинами.

Задопомогоюроз'єму 1 (>Рис.30, б)асинхроннийдвигунперетворювачаприєднується домережізмінногоструму.Вимикачем 8двигун 7включається в роботу.Подстроєнимопором 3встановлюється режим роботи генератора 6.Регулювальним реостатом 10регулюєтьсясязварювальнийструм.Від колодкизатисків 2генераториподаєтьсяживлення дозварювального посади.Вольтметр 9контролюєнапругузварювання.

Передвключенням в роботуоглядають перетворювач ізметоювиявлення йусуненнявипадковихпошкоджень;контактизаземлення;болтовіз'єднання йструмо-провіднічастини, котрі уразіослабленняпідтягують.Колектор генератора винен бутипокритийполітурою.

Уразівиявлення наколекторіслідів нагарунеобхідновстановити причину їхньоговиникнення, 8колекторпрошліфуватидрібнозернистоюпресованоюпемзою чидрібнимсклянимпапером,натягнутим надеревяний брусок.


Списоквикористаноїлітератури

1. Принц М. В.,Цимбалістий В.М.Трансформатори. Монтаж,обслуговування та ремонт.

2 Вернер В.В.Електромонтер-ремонтник:Учеб. дляпрофессион. навчання робочих з виробництва.

3.Атабеков В.Б. Монтажзлектрических мереж, і силовогозлектрооборудования:

4.Учеб. для середовищ.проф.-тех. училищ. - 4-те вид.,испр. - М.:Вьюш. шк., 1985. -176 з, мул. - (>Профтехобразование).

5. Корнілов Ю.В.,Бредихин О.Н.Слесарь-злектрик:Учеб.пособ. для СПТУ. 2-ге вид., перераб. ідоп. - М.:Вьюш. шк., 1988. - 256 з: мул.

6.РодштейнЛ.А.Злектрическиеаппаратьі: Підручник для технікумів. - 4-те вид., перераб. ідоп. - Л.:Знергоатомиздат.Ленингр.отд-ние, 1989. -304 з: мул.


Схожі реферати:

Навігація