Реферати українською » Промышленность, производство » Виготовлення Деталі шестерня в машінобудуванні


Реферат Виготовлення Деталі шестерня в машінобудуванні

Страница 1 из 3 | Следующая страница

1.                >Загальначастина

 

1.1. Склад проекту

Завданнякерівників йорганізаторівмашинобудівноговиробництваполягає до тогощоб,створитисіткупереважносередніх ймілкихпідприємств, щоспеціалізуються навиробництві деталей,вузлівмодулів Сучасноїтехніки, така практикавиправдала собі умашинобудуваннірозвиненихкраїнЗаходу.Цясітканеобхіднаінфраструктурасучасногомашинобудування разомзіспеціальнимвиробництвом заготовок,інструментів,оснащення.Вона виннаскладати ядро комплексугалузейзагальномашинобудівноговикористання.

>Підвищенняпродуктивності роботидосягаєтьсярозподілом роботи йспеціалізаціївиробництва перед всім, набазіфункціональногопідходу допроектування йвиробництватехніки.Найважливішоюрисоюпрогресивноїмоделімашинобудування всучаснихумовах винне бутипоєднаннявисокоспеціалізованоговиробництвафункціональнихвузлів й деталейтехніки іздобросовісним,культурним йкласифікованимрівнем розробкитехнічнихпристроїв.

>Основнізадачі, що стояти наданомуетапі переходуекономікинашої країни доринковихвідносин –являє недопускати спадуоб’ємувипускутоварноїпродукції, збільшеннядолітоварів народногоспоживання воб’ємівсієїпродукції, щовипускаєтьсяперехід нановіметодиведеннягосподарства.Підвищенняпродуктивності роботи зарахунокзміни ставлення людей до роботи,використання новогообладнання й новихтехнологійрозвиненихкраїнпереорієнтаціяекономіки нанові ринкизбуту й якнаслідокосвоєннявипускуновоїпродукції щовідповідаєсвітовим стандартам,перехід наміжнародну систему ISOвсьогомашинобудування.

>Вітчизнянемашинобудуваннядуже малозабезпеченевисокоякіснимобладнанням,інструментом,швидкодіючимипрогресивнимипристроями. Умайбутньомунеобхідно забезпечитизначновипереджувальнітемпирозвитку на Україніспеціалізованоговиробництва йінструмента йтехнологічногооснащення.

1.2.Описвиробу, вякий входити деталь

Дана деталь укладатилініювиробництварослинноїолії.Лініявиробництварослинноїоліївикористовується дляпресовоговиробництваїстівних масел ізнасіннясоняшника,сої,коноплі таіншихмасляних культур.Лініяскладається із такихелементів як:

1Пресшлековий

2Рушка центробіжна

3Інактиватор

4 Камеравічна

5Елеваторковшовий

6 Камеравічна

7Вібристо 2.5

8Вібристо 1.25

9Вібристо 0.25

>Принципи діїрушкицентробіжної

Зернамасляних культур з бункеразасипкипотрапляють в ротор.Роторотримуєобертальний рух віделектродвигунапотужністю 1.1 кВт черезклиноременну передачу.Лопості роторапустотілі й зернавсерединіпереміщаються поддією центробіжноїсили.Дякуючивисокимобертам ротора зернавилітаютьзізначноюшвидкістю йрозбиваються просектори щорозміщені за периметром корпусу. Урезультаті удару лузгавідділяється від ядразернят й смердотізсипаються в бункерприймальний после чогопросівається черезвібросита.

Дана детальвідноситься детальнотілобертання, типу вал,маєпросту форму. ЗакласифікаторомЕСКДвизначаємокласдеталі.

Клас 710000 –деталі –тілаобертання типукілець,дисків,шківів,блоків,стержнів, втулок,стаканів, колонок,валів, осей,штоків,шпинделів йтакеінше.

>Підклас 715000 – із L понад2D – вали,шпінделі,осі, штоки, чопи,гільзи, колонки,стержні йтакеінше іззовнішньоюциліндричноюповерхнею.

>Група 715000 – Беззакритихуступів,ступінчата, іззовнішньоюрізьбою.

>Підгрупа 715530 –Зцентровим глухимотвором ізоднією чи двохсторін, ізрізьбою.

Вигляд 715534 – З пазами назовнішнійповерхні, ізотвором, що не так наосідеталі.

Характеристикаматеріалу,хімічний склад тамеханічнівластивості

Длявиготовленнядеталі „вал”використовуєтьсяконструкційнавуглецева сталь марки 45 ГОСТ 1050-88. Дана стальпоширена вмашинобудуванні длявиготовлення деталей типушестерні, вали, чопи,муфти.

>Дані прохімічний склад тамеханічнівластивостінаведені втаблицях 1 та 2відповідно.

>Таблиця 1

>Хімічний складсталі 45
>Назваелементу >Позн. >Вміст всталі, в %
>Вуглець З 0,42-0,5
>Кремній Si 0,17-0,37
>Марганець >Mn 0.5-0.8
>Хром >Cr 0.25
>Сірка P.S 0,04
>Фосфор Р 0,035
>Мідь >Cu 0,25
>Нікель >Ni 0,25
>Миш’як >As 0,08

>Таблиця 2

>Механічнівластивостісталі 45
>Параметр >Позн. >Значення
>Межатекучості >ог 395МПа
>Межаміцності прирозтягу 620МПа
>Відноснеподовження послерозриву 17%
>Відноснезвуження > 45%
>Ударнав’язкість >

   2

>59Дж/см

>Твердість поБрінелю >НВ 187-229

1.3Технологічнийаналізконструкціїдеталі

>Якіснаоцінка

Дана деталь типу валвідноситяся детальнотілобертання. Детальмаєпростуконфігурацію.Заготовкою длядвноїдеталіможеслужити штамповка, щоодержується наКГШП. До всіхповерхонь,є доступінструменту. Детальвиготовленазісталі 45 котра доброобробляєтьсярізанням наметалорізальнихверстатах.Поверхнідеталізабезпечуютьнадійнебазування.Закріплення заготівлі приобробці.Вцілому поякіснимпоказникам детальтехнологічна.Нетехнологічнимєотвірдіаметром 4 ммоскількисвердлиться посленарізаннярізьбиМ20-8q, щопризводить допорушенняточностінарізаноїрізьби.

>Кількіснаоцінка

>Кількіснаоцінкатехнологічностідеталівиконується послідуючимкоефіцієнтам:

1 Покоефіцієнтуточності,якийрозраховується заформулою

>Кт = 1 –1/Асер 0.8

2 Покоефіцієнтушорсткості,якийрозраховується заформулою

>Кш =1/Всер 0.32

Длявизначеннякоефіцієнтівточностіобробкиобробки йшорсткостіповерхні,заповнюємотаблицю 3 вякійвказуємоконструктивніелементидеталівиконуємих поквалітетуточності ймаючих параметршорсткостіRa.

>Таблиця 3

>Найменування конструктивногоелементу ПовимогамточностіКЕД ПошорсткостіКЕД поRa
6 7 8 9 11 12 14 1,25 2,5 3,2 6,3 10 20
>Зовнішняциліндричнаповерхня 2 2 2 1 2 4 1
>Канавки 1 1
Пазі 2 2
>Фаски 7 1 6
>Різьбазовнішня 1 1
>Різьбавнутрішня 1 1
>Торці 2 5 2 5
>Центрові відчини 2 2

>Визначаюсереднійквалітетточності в (1)

А сірий = 6*2+7*1+8*1+9*4+11*2+12*12+14*6/28=11,17

>Кт = 1-1/11,17=0,91>0,8

>Визначаюсереднюшорсткістьповерхонь в (2)

У сірий = 1,25*4+2,5*4+3,2*7*6,3*5+10*1+20*7/28=7,8

>Кш=1/7,8=0,13<0,32

>Умовавиконується,отже покількісномупоказнику детальтакожтехнологічна.

>Аналізтехнічнихвимог

>Таблиця 4

>Технічнівимоги >Аналіз >Базування та контроль
>O 0,007

Допускокруглості валу 0,007 мм

>Базування напризми;

Контроль задопомогоюІГТ

0,007

Допускпрофілюпоздовжньогоперерізу валу 0,007 мм

>Базування напризми;

Контроль задопомогоюІГТ

0,02 Д

Допускрадіальногобиття валувідносноосі валуповерхні Д 0,02 мм >Базування в центрах; контролю наддопомогоюІГТ

0,02 Є

Допускрадіальногобиття валувідносноосі валуповерхні Є 0,02 мм >Базування в центрах; контролю наддопомогоюІГТ
М 14,h14 ±>IT14/2 Невказанівідхиленнярозмірівотворів тазовнішніхповерхонь поквалітету М 14;h14

>Визначення типувиробництва йтехнологічної партії

Типвиробництвавизначаєтьсявиходячи ізкількості деталей, котріпідлягаютьобробці ймаси деталей. Приобробці 4100 прим. деталей примасі деталей2.5кг типвиробництва –серійний.

Так яквиробництвосерійне,визначаємо величинупередаточної партії.

n = (>N/Pd)q

де N –річнийоб’ємвипуску деталей

>Pd – числоробочихднів врік

>q -необхідний запас деталей наскладі в дняхприймаємоq = 8днів

>Pd = 365 –Твих –Тсвят

ПриТвих = 98

>Тсвят=9P

>Pd = 365 – 98 – 9 = 258

>Тоді заформулою (5)визначаємо величинупередаточної партії

N = (4100/258)8 =127.13шт

>Приймаємо n = 130 прим


2.Технологічначастина

2.1.Вибір типу заготівлі йобґрунтування методуїївиготовлення

>Скороченийопис методувиготовлення заготівлі тапорівняння його іззаводським

Виглядвихідної заготівлі взначніймірівпливає на характертехнологічногопроцесуобробкидеталі. Для правильноговибору заготівлівиконуємопорівняння двохвидів заготовок.

Дляданоїдеталі болеедоцільновибратигарячуоб’ємну штампування накривошипномугарячештампованомупресі йзаводським прокатом.

>Об’ємна штамповка –цепоєднаннязаготовцізаданоїформи йрозмірів шляхомзаповненняматеріалом наКГШПявляєтьсянайбільш продуктивного, так як,ціпресишвидкопрохідні (числоподвійнихрухів від 35 до 90 нахвилину).КГШПштампують іззусиллям 5 –100т.Вони непотребуютьгроміздкихфундаментів й всполученні ізіндукційнимнагрівомпокращуютьумови роботи в цеху.Пресимаютьжорсткийграфік рухуповзуна, заготівліповинні бутичастини,щобуникнутикорозійповерхні поковки.

>Постійність ходуповзуна великаточність його руху,застосовуванняштампів ізнаправляючими колонкамизабезпечуютьвисокуточність.

Змалими допусками йвитратамиметалуККДпресів вдвічівищеККДмолотів.

Дляекономічного забезпеченнявибору заготівлінеобхідно провестипорівняння іззаготовкоюотриманою прокатом.

>Прокатка –це процес приякомузливок чи заготівля поддією силтертявтягується в зазорміжобертаючими валиками прокатного стану й пластичнодеформується ними ззменшеннямперетину.Основнівиди прокатуслідуючі :продольний,поперечний,поперечно-гвинтовий.


>Економічнеобгрунтуваннявиборузаготівки

>Собівартістьзаготівкиотриманих наКГШПвизначаємо заформулою

>G=(C1M>ШТДоШДоЗДоІДоМ)-( M>ШТ –mбуд) Звід

де З1 –вартість 1 кгштамповки:С1=>2.3грн.

Звід-вартість 1 кгвідходів: Звід =0.07 грн

До: Доз: Доі: Дом: Дов –коефіцієнтизалежності від класуточності,маси, марки,матеріалу йоб’ємувиробництва

>mбуд-масадеталі

До>ш=1.05: Доз=0.85: Дом=1: Доі=1: Дов=1.14

>Тоді:

>G=(2.33.121.050.85111.14)-(3.12-2.5)0.07=7.26

>Собівартістьзаготівки із прокатувизначається заформулою

G>заг=(З1Мінр) – (Мінбуд) Звід

де З1->вартість 1 кг прокату: З1=>1.7грн.

Зр –вартістьрізання: Зр = 0.60 грн.

G>заг=(1.74.21+0.60) – (4.21-2.5) 0.07=7.02

 

>Технічнівимоги дозаготівки

Дозаготівкиотриманоїоб`ємноюгарячоюштамповкоювисуваютьсятаківимоги:

1. КласточностіТ3

2.Групасталі М2

3. Рівеньскладності С1

4.Штомповочнінахили5

5.Допустимівідхилення відплощинності0,5мм

6.Невказанірадіусизаокруглень3мм

>Висновки

>Порівнявши дваваріантизаготівокбачимо, щовигіднішеєвикористаннязаготівкиотриманої методомгарячоїоб`ємної штампування це у цьомувипадкукоефіцієнтвикористанняметалубільший, авартістьзаготівкизначноменша.

2.2. >Розробка маршрутноготехнологічногопроцесувиготовленнядеталі.Вибіртехнологічних баз

>Аналіззаводськоготехпроцесу

>Технологічний процесобрбкидеталі вал 2052614.00301 для уміводиничноговиробництвабазується навикористанніуніверсальногообладнання,оснащеннятаінструменту, що вбагатьохвипадкахєнедоцільним длясерійноговиробництва.

Уякостізаготівкивикористанопрокат.Вумовахсерійноговиробництваслідвикористатиштомповку , так якприпуски йвартість заготівліменші.

>Операціїзаводськоготехнологічногопроцесумістять великийкількістьпереходів тапереустановок, щозбільшуєдопоміжний годину.

Навідміну відзаводського, утехнологічномупроцесі для умівсерійноговиробництваобробкуторців тацинтровихотворівслідвиконувати наспеціальномуфрезерному-центрувальномуверстатімоделіМР-73М. Длятокарноїопераціїслідзастосуватитокарнийверстат із ППК. Длясвердлінняотворів наторці тафрезеруванняшпоночного пазуслідзастосовуватиспуціальніпристрої щовиключитьрозмічувальніоперації.

>Маршрутно–операційнийопистехнологічногопроцесу

005Фрезерно –центровочнаМР-73М

1Фрезеруватиторціодночасно ізобохсторін врозмір447мм

2Центрувати 2 відчини ,одночасно ізобохсторінформи А8,5

010Токарнапрограма16Б16Ф3

1Точитиповерхню25h9попередньо до25,35h12 наl=93мм

2Точитиповерхню30h11попередньо до30,3h12 наl=29мм

3Точитиповерхню30к6попередньо до30,46h12 на1=25мм

4Точитиповерхню36h14 врозмір на1=169мм

5Точитиповерхню25h9 остаточно до25,1h11 на1=93мм

6Точитиповерхню30h11 врозмір1=29мм

7Точитиповерхню30к6 остаточно до30,16h11 на1=25мм

8Точитифаску2,5х450

9Точитифаску3х300

015Токарнапрограма16Б16Ф3

1Точитиповерхню19,92h11попередньо до21h12 на1=38мм

2Точитиповерхню25h11попередньо до25,35h12 на1=50мм

3Точитиповерхню30h11попередньо до30,3h12 на1=23мм

4Точитиповерхню30к6попередньо до30,46h12 на1=20мм

5Точитиповерхню25h9 остаточно до25,1h11 на1=38мм

6Точитиповерхню30h11 врозмір на1=23мм

7Точитиповерхню30к6 остаточно до 30,16 на1=20мм

8Точитиповерхню19,92 врозмір1=38мм

9Точитифаску2,5х450

10Точитифаску3х300

11Точити канавку врозмір6мм

12НарізатирізьбуМ20-8q

020Фрезерна програма6Р13Ф3

1Фрезеруватичотиришпонкових пазаВ=8N9 на1=48мм

025Круглошліфувальна3М151

1Шліфуватишийку30к6 до30,06h8 на1=20мм

030Круглошліфувальна3М151

1Шліфуватишийку30К6попередньо до30,06h8 наl=25мм.

035Круглошліфувальна3М151

1Шліфуватишийку30К6 врозмірі наl=20 мм.

040Круглошліфувальна3М151

1Шліфуватишийку30К6 врозмірі наl=25 мм.

045Круглошліфувальна3М151

1Шліфуватишийку25h9 врозмірі наl=93 мм.

050Круглошліфувальна3М151

1Шліфуватишийку25h9 врозмірі наl=48 мм. 

055 Вертикально –свердлувальна2Р135

1Свердлуватиотвір 6,8 мм наглибинуl=34

2Зенкуватифаску 1,645

3НарізатирізьбуМ8-7Н наглибинуl=25мм.

060 Вертикально –свердлувальна

1Свердлуватиотвір 4 напрохід

>Таблиця 5

№ йназваоперації Кодоперації Модельобладнання Кодоюладнання Кодпрофесії

005Фрезерно-центрувальна

010,015Токарна програма

020Фрезерувальна

030,035,040,045,050

>Круглошліфувальна

055,060

>Свердлувальна

 4269

>хххх

>хххх

4131

4121

>МР-73М

>16Б16Ф3

>6Р13Ф3

>3М151

>2Р135

381825

381021

381021

381311

381212

18632

15292

15292

18873

17335

2.3Вибірзагальнихприпусків.Визначеннярозмірів заготівлі із допусками тапідтвердження наЕОМ

>Загальніприпуски й допуски нарозміри заготівлівибираємо по ГОСТ 7505-89. Поприкладенню 1 табл. 19встановлюємоштамповочнеобладнання йкласточності поковки.

>Приймаємокривошипніштампованіпресизакрита штамповкакласточності –Т3.

>Орієнтовальновизначаєморозрахунковумасу поковки

>Мпр =МдКр , кг

ДеМд –масадеталіМд =2.5кг

>Кр –розрахунковийкоефіцієнт

>Кр = 1.3 ( ГОСТ 7505-89,прикладання 3 табл. 20)

>Мпр = 2.5 1.3 = 3.25

>Встановлюємогрупусталі

>Групасталі – М2 (ГОСТ 7505-89 табл. 1 стор. 8)

>Встановлюємогрупуважкості поковки для чоговизначаємо :

-розміри котріописуютьпоковкуфігурициліндрично

>Діаметр 36 1.05 = 37.8 мм

>Довжина 447 1.05 = 469.35

Де 1.05 –коефіцієнтякийвраховує збільшеннягабаритнихлінійнихрозмірівдеталі

-масуописуючоїфігури

Мв = (ПD/4 l 2.5 10

Мв = (3.14 37.8)/4 469.35 2.5 10 =4.11кг

- ставленнямаси поковки домасифігури

З =Мн.р/НФ = 3.25/4.11 = 0.79

>Даномувідношеннювідповідаєстепіньважкості поковки - С1

(ГОСТ 7505-89 вприкладення 2стор.30)Конфігураціяповерхніроз’єму штампа – Ппласка (ГОСТ 7505-89табл.1.стор.8)

>Встановлюємоісходнийіндекс – 10 (ГОСТ 7505-89 табл. 2стор.10)


>Таблиця 6

>Міжопераційніприпуски

>Номінальнийрозмір >Шорсткість >Кінцевийіндекс >Основний додача >Додатковий додача >Розрахунковийрозмір поковки >Прийнятірозміри

>Діаметральнірозміри

>25h9

>30h11

>30k6

>36h14

>30k6

>30h11

>25h9

>М20-8q

>Лінійні

>Розміри

>447мм

>93мм

>147мм

>169мм

>38мм

>88мм

2.5

3.2

1.25

20

1.25

3.2

2.5

3.2

20 20

20 20

20 1.25

1.25 1.25

20 20

20 20

10

10

>1.4х2

>1.4х2

>1.5х2

>1.1х2

>1.5х2

>1.4х2

>1.4х2

>1.4х2

+1.7 +1.7

+1.7 -1.2

+1.7 -1.6

+1.6 +1.6

+1.7 -1.1

+1.7 -1.2

>0.3х2

>0.3х2

>0.3х2

>0.3х2

>0.3х2

>0.3х2

>0.3х2

>0.3х2

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

    +0.9

28.4-0.5

     +0.9

33.4-0.5

     +0.9

33.6-0.5

     +0.9

38.8-0.5

 +0.9

33.6-0.5

      +0.9

33.4-0.5

      +0.9

28.4-0.5

     +0.9

23.4-0.5

 +1.8

451.2-1.0

    +1.1

94-0.5

  +1.3

147.6-0.7

  +1.4

173.1-0.8

      +0.9

39.1-0.5

    +1.1

89-0.5

   +0.9

29-0.5

   +0.9

34-0.5

   +0.9

34-0.5

   +0.9

39-0.5

   +0.9

34-0.5

    +0.9

34-0.5

   +0.9

29-0.5

   +0.9

24-0.5

    +1.8

452-1.0

    +1.1

94-0.5

    +1.3

148-0.7

     +1.4

174-0.8

   +0.9

39-0.5

  +1.1

89-0.5


>Вибірзагальнихприпусків тадопусків на поковкистальніштамповані поГОТС 7505-89

1. Приположенню 1табл.19встановлюємоштамповочнеобладнанняїї колісточності поковки.

>Приймаємо:Кривошипнігарячештамповочніпреси,закрита штамповка. Класточності поковки –Т3

2.Встановлюємохімічний складматеріаладеталі. По ГОСТ 4543-71Матеріал :45стальвміщує:

>0.45С;0.17Si;0.50Мn;0.25Сr;0.25Ni;0.10Mo;0.10W;0.10V

3.Орієнтовновизначаєморозрахунковумасу поковкиМп.р. =МдКр,

деКр -розрахунковийкоефіціент;

>Мд -масадеталі;

>Кр = 1.3 (>приложення 3 табл. 20).

>Мп.р.-2501.3=3.25кг.

4.Встановлюємогрупусталі потабл.1.0.8

Такмасова часткавуглецю вматеріалі45стальдорівнюе 0.45%,

асумарнамасова часткалегіруючихелементів

(0.17Sі; 0.50Мn; 0.25Сr;0.25Ni; 0.10 Мо; 0.10 W; 0.10 V)

5.Встановлюемоступіньскладності поковкиї(див.приложення 2)

5.1.Встановлюєморозмірифігури Якаописуєпоковку (>циліндр), мм.діаметр - 36,00 1.05 = 37.8 мм.

>довжина - 447.00 1.05 = 469.35 мм.

Де1.05-коефіцієнтвраховуючийпідвищеннягабаритнихлінейнихрозмірівдеталі.

5.2.Встановлюємомасуфігури котраописує деталь 2 2

>Рі Про -6 3.14 37.80 - 6

Мв =---------------------------------- 1 7.8 10 = 469.35 7.8 10 = 4.11 кг

4       4

5.3Встановлюємо ставленнямаси поковки домасифігури

>Мп.р. 3.25 0.79

Мв. 4.11

>Цьомувідношеннюступіньскладності поковкискладає – С1

6.Встановлюємоконфігураціюповерхніроз’єу штампу (>табл.1.с.8.)

>Конфігураціяповерхніроз’єму штампу –Пласка (П)

7.Встановлюємоісходнийіндекс (>табл.2.с.10)

>Ісходнийіндекс – 10.

>Таблиця 7

>Діаматральнірозміри

>Номіна-льнийрозмір >Шорсткість поRa >Ісходнийіндекс

>Основний

додача

>Додатковий

додача

>Розрахункові

>Розміри поковки ізвідхиленнями

>Прийняті

>Розміри поковок ізвідхиленнями

> 36.00 20.00 10 +2*1.1 +2*03

+0.9

> 38.80

-0.5

+0.9

> 39

-0.5

> 25.00 2.50 10 +2*1.4 +2*03

+0.9

> 28.40

-0.5

+0.9

> 29

-0.5

> 30.00 2.50 10 +2*1.4 +2*03

+0.9

> 33.40

-0.5

+0.9

> 34

-0.5

> 30.00 1.25 10 +2*1.5 +2*03

+0.9

> 33.60

-0.5

+0.9

> 34

-0.5

> 30.00 1.25 10 +2*1.5 +2*03

+0.9

> 33.60

-0.5

+0.9

> 34

-0.5

> 30.00 2.50 10 +2*1.4 +2*04

+0.9

> 33.40

-0.5

+0.9

> 34

-0.5

 

> 25.00 2.50 10 +2*1.4 +2*03

+0.9

>28.40

-0.5

+0.9

>29

-0.5

 

> 25.00 2.50 10 +2*1.4 +2*03

+0.9

>23.40

-0.5

+0.9

>24

-0.5


>Таблиця 8

>Лінійнірозміри

>Номіна-льнийрозмір >Шорсткість поRa >Ісходнийіндекс

>Основний

додача

>Додатковий

додача

>Розрахункові

>Розміри поковки ізвідхиленнями

>Прийняті

>Розміри поковок ізвідхиленнями

> 447.00

20

20

10

+1.7

+1.7

+0.25

+0.25

+1.8

> 451.20

-1.0

+1.8

> 452

-1.0

> 93.00

20

20

10

+1.7

-1.2

+0.25

+0.25

+1.1

> 94.00

-0.5

+1.1

> 94.00

-0.5

> 147.00

20

1.25

10

+1.7

-1.6

+0.25

+0.25

+1.3

> 147.60

-0.7

+1.3

> 148.0

-0.7

> 169.00

1.25

2.50

10

+1.6

+1.6

+0.25

+0.25

+1.4

> 173.10

-0.8

+1.4

> 174

-0.8

> 38.00

    

     -0.4

20

20

10

+1.7

-1.1

+0.25

+0.25

+0.9

> 39.10

-0.5

+0.9

> 39

-0.5

> 88.00

20

20

10

+1.7

-1.2

+0.25

+0.25

+1.1

> 89

-0.5

+1.1

> 89

-0.5

>Аналітичнийрозрахунокприпусків однієюповерхню,зпідтвердженням наЕОМ.


>Таблиця 9

>Елементарнаповерхнядеталі йтехнологічний маршрутобробки >Елементи додача мм Допуск навиготовленняTdмкм
>Rz h

E

>Штамповка

>Чорноветочіння

>Чистоветочіння

>Чорновешліфування

>Чистовешліфування

200

50

25

10

5

250

50

25

20

15

676

41

27

20

14

-

-

-

-

-

2500

250

100

39

16

0 =

>кор=ц 1=0.15 .447=67.05мкм

>ц=0,25  

0 = 

Доц- >коефіцієнтуточнення

Доц =0,06 – послечорновоготочіння

Доц =0,04 – после чистовоготочіння

Доц =0,03 – послечорновогошліфування

Доц =0,02 – после чистовогошліфування

1 =>0,06676=40,56=41мкм

2 =0,04676=27,04=27мкм

3 =0,03676=20,28=20мкм

4 =0,02676=13,52=14мкм


1.Мінімальний додача начорноветочіння

>2Z>min1=2(200+250+676)=2252

2.Максимальний додача начорноветочіння

>2Z>max1=2252+2500-250=4502

3.Мінімальний додача начистоветочіння

>2Z>min2=2(50+50+41)=282

4.Максимальний додача начистоветочіння

>2Z>max2=282+250-100=432

5.Мінімальний додача начорновешліфування

>2Z>min3=2(25+25+27)=154

>6.Максимальний додача начорновешліфування

>2Z>max3=154+100-39=215

>7.Мінімальний додача начистовешліфування

>2Z>min4=2(10+20+20)=100

>8.Максимальний додача начистовешліфування

>2Z>max4=100+39-16=123

>Перевіряємоправильність T>d0-T>d2=>2Z>max->2Z>min

2500-16=(4502+432+215+123)-(2252+282+154+100)

2484=2484


>Таблиця 10

>Розрахунковий додача >Розрахунковірозміри

>2Z>min

>2Z>max

>d>min

>d>max

>Штамповка

>Точіннячорнове

>Точіннячистове

>Чорновешліфування

>Чистовешліфування

2252

282

154

100

4502

432

215

123

32,79

30,538

30,256

30,102

30,002

35,29

30,788

30,356

30,141

30,018

>Коефіцієнтвикористанняматеріалурозраховується заформулою.

>Квм=

деm>заг -масадеталі,кг

М>заг.1 – >масазаготовки,кг

М>заг=V

де V –об’ємзаготівки, див3

 -питома вагиматеріалазаготівки,г/см3

 

>V=A1*lзаг=

V=3

М >заг =V =>540*7,8=4,21кг

>Коефіцієнтвикористанняметалу приобробцізаготівки із прокату якщодорівнювати

Довм=

2Варіант:Заготівка штамповка

Приштампуванні наКГШПоб’ємзаготівкирозраховується заформулою

>V=V1+V2+V3+V4+V5+V6

де V1 -об`ємпершоїсходинки валу

V2 -об`ємдругоїсходинки валу

V3 ->об`ємтретьоїсходинки валу

V4 -об`ємчетвертоїсходинки валу

V5 ->об`ємп’ятоїсходинки валу

V6 -об`ємшостоїсходинки валу

V1=A1>l>заг=>1>заг1=    (32)

V2

V3=

V4=

V5=

V6=

>V=59,94+47,57+207,75+35,23+31,88+17,34=400         

М>заг2=>4007,8=3,12кг

>Коефіцієнтвикористанняматеріалу якщодорівнювати

Довм =2,5/3,12=0,8        

>Порівнюючикоефіцієнтвикористанняматеріалуприобробцізаготівки із прокату тазаготівок штампувань мибачимо щокоефіцієнтвикористанняматеріалу приобробціштомповокзначновище ніж приобробці штампуваньзначновище ніж приобробціпрокату,цепояснюєтьсятим,що заготівля штамповка максимальноможливо схожа на деталь (мал.1) азаготівка прокат ані (мал.2)

Планобробкиповерхоньдеталі ізвизначеннмступеняточності,класівшорсткостіопераційнихприпусків тарозмірів із допусками

>Таблиця 11

Планобробки

>поверхонь

>Квалітет

>Шорсткість

>Ra

>Припуск

мм

>Міжопераційний

>розмір

>25h9

>Шліфуванняодноразове

>Точіннякінцеве

>Точінняпопереднє

>Штамповка

>h9

>h11

>h12

2,5

6,3

20

0,1

0,25

3,65

4

 0

>25-52

   0

>25,1-130

    0

>25,35-210

     +0,9

>29-0,5

>30h11

>Точіннякінцева

>Точінняпопереднє

>Штамповка

>h11

>h12

6,3

20

0,3

3,7

4

 0

>30-160

   0

>30,3-250

     +0,9

>34-0,5

>30k6

>Шліфуваннякінцева

>Шліфуванняпопереднє

>Точіннякінцеве

>Точінняпопереднє

>Штамповка

>k6

>h8

>h11

>h12

1,25

2,5

6,3

20

0,06

0,1

0,3

3,54

4

      +18

>30+2

>30,06-39

>30,16-160

>30,46-210

>34-0,5

>36h14

>Точінняпопереднє

>Штамповка

>h14 20

3

3

      0

>36-620

>39-0,5

>M20-8q

>Нарізаннярізьби

>Точіннякінцеве

>Точінняпопереднє

>Штамповка

>h11

>h12

3,2

6,3

20

0,3

3,7

4

>M20-8q

>19,92

>20,22

>24-0,5


2.4Вибіробладнання із короткимописомтехнічних характеристик

Характеристикаверстату16Б16Ф3

-Максимальнийдіаметр надстаниною 360 мм

-Максимальнийдіаметроброблюваноїдеталі надсупортом 140 мм

-Максимальнадовжинаоброблюваноїдеталі 750 мм

-Межі частотобертання шпинделя 20-2500хв. -1.

-Межіробочих подачмм/хв.

-повздовжня -2400

-поперечна 1-1200

-Швидкістьбистрогопереміщеннясупорта

-повздовжнього 10000

- поперечного 5000

-Потужність головногоелектродвигуна 11 кВт

-Габарити 4800 x 1900 мм

-Маса 4.6 т

Характеристикаверстату3М151

- Класточності П

-Діаметроброблюваноїдеталі 200 мм

-Довжинадеталі 700 мм

-Потужність головного приводу 10 кВт

-Габаритиверстату

-довжина 4635 мм

-висота 2450 мм

- ширина 2170 мм

-Масаверстату 6 т


2.5Вибіроснащеннятехнологічного п>роцесу

>Вибіррізального тавимірювальногоінструментузводимо потаблиці

>Таблиця 12

>Операція Код,назвавіжущогоінструменту(шифрРі)
1 2
005Фрезерно-центрувальна

391855ФрезаторцоваТ15К6

391242ЦентровочнесвердлоР6М5 8,5

010,015Токарна програма

392104Різецьпрохідний,підрізний

>MWLNR 1616H06

> =950T14K8

392104Різецьпрохідний,підрізний

>MWLNR 1616H06

> =950T14K8

392104Різець

>канавочнийТ15К6

035-2126-1801

392104Різець

>різьбовийТ15К6

035-2159-0535

020Фрезерувальна програма 391820Фрезашпонкова 8зішвидкоріжучоїсталіР6М5

>Таб. 12.1

025Круглошліфувальна

398110Шліфувальний коло125х20х32

>ПВ24А40СТ1К

030Круглошліфувальна

398110Шліфувальний коло125х20х32

>ПВ24А40СТ1К

035Круглошліфувальна

398110Шліфувальний коло125х20х32

>ПВ24А40СТ1К

040Круглошліфувальна

398110Шліфувальний коло125х20х32

>ПВ24А40СТ1К

045Круглошліфувальна

398110Шліфувальний коло400х50х203

>ПП24А40СТ1К

050Круглошліфувальна

398110Шліфувальний коло400х50х203

>ПП24А40СТ1К

055,060Свердлувальна

392167Свердлоспіральне

>6,8Р6М5

391630ЗенківкаР6М5

391330МітчикМ8-7НР6М5

392167Свердлоспіральне4Р6М5

2.6.Вибірметодів контролю тавимірювальнихінструментів

>Таблиця 13

>Операція Кодназва й шифрвимірювальногоінструменту тадопоміжногоіструменту
1 2
005Фрезерно-центрувальна

>ххххххОправка дляфрези

>ххххххЦанговий патрон

393311Штангельциркуль

>ШЦ1-125-0,1

393610 Шаблону на 447 мм

010,015Токарна програма

39110Поводковий

>Самозатискний

Патрон ізплаволочим

центром

392841 Центробертаючийся

393311Штангельцикуль

>ШЦ1-125-0.1

393120Калібр скоба30h11

020Фрезерувальна програма

396110Пристрійспеціальний

>ххххххЦанговий патрон

393180Калібршпонковийкомплексний

 

2.7Визначеннярежиміврізаннятабличниманалітичним методом однієюоперацію

>Вибіррежиміврізання

015Токарна програма

 1.Перехід.Точити19,92h11попередньо до21h12 на1=38мм

1Глибинарізанняt=1,85мм

2 ПодачаS=0,550,91,10,65=0,35мм/об (>к.21ст.76[7])

3ШвидкістьрізанняV=820,851,231,0=85,7м/хв(к.32,ст93[7])

4 Частотаобертанняшпінделя

>n===1137,2об/хв

nбуд=1120об/хв

5Знаходимодійснушвидкістьрізання

>Vд=

>Vд=

6Визначаємопотужністьзатрачену нарізання

>Ne <>Nшт

>Ne=2,90,9=2,61кВт

>Nшт=Nд=100,8=8кВт

деNд-потужністьдвигуна        

>Nшт=8,5   

2,61<8

7Визначаємоосновний годинуобробки

>Tо=

де1-довжинаточіння

11-величинаврізання йперебігу 11=3 (>дод.7 ст 323[7] )

Те =

2Перехід.Точити25,35 на1=50мм

1Глибинарізанняt=1,83мм

2 ПодачаS=0,450,91,10,65=0,29мм/об (>к.21ст.76[7])

4. Частотаобертанняшпінделя

>n===1010об/хв

nбуд=1120об/хв

5.Знаходимодійснушвидкістьрізання

>Vд=

>Vд=

6.Визначаємопотужністьзатрачену нарізання

>NeNшт

>Ne=2,90,9=2,61кВт (>к.35ст99)

2,618

7.Визначаємоосновний годинуобробки

>Tо =

Те =

>Вибіррежиміврізання та норм години

>Режимирізання

005Фрезерно-центрувальна

1ПерехідФрезерувати 2торціодночасно врозмір l = 447 мм

1t1 =t 2 = h =2.5мм

2Sz = 0.13мм/зуб

3So = 0.78мм/об

4 V = 280м/хв

5 n =1000хв

6Nріз =4.6 кВт

7To = 0.22хв

2ПерехідЦентрувати 2торціодночасно

1t = 2 мм

2So =0.16мм/об

3 V = 18м/хв

4 n = 1000хв

5Nріз = 2 кВт

6To = 0.09хв

>Нормування години

005Фрезерно-ценрувальна

1Додатковий годину навстановленнязакріплення йзняттядеталі

>Тд = 0.12хв

2Додатковий годинузв’язаний із переходом

>Тд = 0.26хв

3 Час наконтрольнівимірювання

>Тд = 0.21хв

4Допоміжний годину наобробку

>Тд = 0.65хв

5 Час наобслуговуванняробочогомісця

Аобс = 3.5%

6 Часперерв навідпочинок

>авід = 4%

7Підготовчо-заключний годину

>Тпз = = 16.5хв

8Штучний годину

>Тшт = 1.66хв

9Штучно-калькуляційний годину

>Тшт.к = 1.79хв

>Підсумоканалітичногорозрахункурежиміврізання наточіння

>Глибинарізанняt = 1.50 мм

Подача P.S = 0.5мм/об

>Періодстійкостірізця T = 60хв

>Швидкістьрізаннярозрахункова V = 148.07м/хв

>ШвидкістьрізаннядійснаVд =

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація