Реферати українською » Промышленность, производство » Оцінка інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Воронезької області


Реферат Оцінка інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Воронезької області

valign=top>95, 1 89, 9 86, 1 64, 1 74, 9 84, 4 86, 0 41, 9 91, 4 59, 7 66, 8 83, 7

Федеральний

Бюджет

3, 2 0, 8 3, 1 2, 8 6, 7 7, 1 9, 0 4, 9 3, 5 3, 2 8, 8 8, 2 Інші 1, 7 9, 3 7, 5 3, 1 18, 4 8, 5 5, 0 53, 2 5, 0 37, 1 24, 4 8, 1

Планується стійке зростання внутрішніх витрат за дослідження і розробки: до 2% ВВП 2010 р. і по 2, 5% в 2015 р., у своїй збільшується частка позабюджетних коштів у внутрішніх витратах на дослідження і розробки: до 60% в 2010 р. і по 70% в 2015 р загалом РФ, що може вплинути і аналогічні показники Воронезької області.

З погляду форм власності найбільша інноваційна активність й у підприємств іноземної, спільної, змішаної і приватної форм власності. Для підприємств державної власності характерні значні коливання аналізованих показників. З одного боку, недостатнє фінансування, відрахування значної частини прибутку на дохід держави мало стимулюють впровадження інновацій щоб одержати прибутку цих підприємствах. З іншого боку, державні підприємства, вагома частина з яких було заснована багато десятиліть тому за порівнянню із знову створеними недержавними підприємствами, мають великим запасом готових наукових розробок, інноваційним потенціалом. Отже, форму власності не можна розглядати окремо від інших характеристик підприємств, зокрема такі, як галузева приналежність і специфіка готової продукції.

Проблему браку кваліфікованих кадрах відзначає багато хто промислові підприємства, проте складне фінансове становище це не дає їм вирішувати цієї проблеми оскільки це потрібно. Трохи краща, ніж інших промислових підприємствах, склалася ситуація у оборонному,т.к. через специфіки виробництва був зосереджений висококваліфікований персонал, який через роки конверсії ні безповоротно втрачено.

Найсприятливіше становище, з погляду кваліфікації персоналу, в підприємств змішаної форми власності із зарубіжним участю. Там, зазвичай, проводиться перепідготовка фахівців закордонних фірмах чи місцях з допомогою іноземних інструкторів.

За останнє десятиліття спостерігається тенденція старіння значного зниження кількості персоналу, зайнятого дослідженнями і розробками. Тож з 1992 року кількість працівників, виконують дослідження і розробки, до знизилася 1, 8 разу, а Воронезької області – майже 2, 5 разу (рис. 7). Якщо з 2002 р. в ЦФО спостерігалося зростання аналізованого показника, то Воронезької області – навпаки. Частка кількості персоналу Воронезької області, зайнятого дослідженнями і розробками, становить 1, 1% від надання цього показника по РФ, а ЦФО – 6, 5%. За прогнозами, до 2015 року очікується збільшення кількості фахівців, зайнятих у цій у сфері діяльності. Але вона не досягне рівня 1997 - 1998 рр.

Одночасно і натомість зменшення чисельності відбувається різке старіння наукових кадрів. Проблема недостатнього припливу у науку залишається актуальною понад десятиліття.

>Рис. 8. Динаміка кількості персоналу, зайнятого дослідженнями і розробками (1997 р. = 100% )

У Воронезької області серед дослідників, виконують наукові дослідження й розробки, понад 71 % - старше 40 років і лише 8 % - молодь до 30 років. Основною причиною є різке скорочення фінансування науку й погіршення умов науково-дослідної діяльності, відтік молодих фахівців у інших сфер діяльності через надміру низькою оплати праці та низького престижу професії.

У сфері маркетингу й пошуку ринків збуту ситуація аналогічна тій, котру в сфері підготовки кадрів. На систематичну роботу у цій галузі у промислових підприємств, зазвичай, немає необхідних коштів. Значна кількість промислових підприємств орієнтується на випуск такої продукції, для реалізації якої потрібно спеціальних витрат за рекламу і нового продукту ринку. Що ж до науково-дослідних підрозділів, прагнуть знайти комерційне застосування своїх розробок, те й там маркетинг практично нерозвинений. Приміром, що став нормальним явищем у середовищі вільний доступом до Інтернет, тим щонайменше, недостатньо використовується для комерціалізації результатів досліджень, і розробок, хоч і намітилося стійке зростання у напрямі.

Найнижчими залишаються Витрати придбання нових технологій: купівля прав на патенти, ліцензій на промислові зразки й придатні моделі, інші подібні витрати. Частка цієї виду витрат за порівнянню з 1992 роком скоротилася втричі. Сьогодні лише 7% патентів закуповуються промисловими підприємствами. Низька інноваційна активність у Росії, і зокрема у Саратовській області, визначає і те, що його патентних заявок, поданих російськими заявниками там, перевищує учетверо число заявок, поданих іноземцями у Росії. Низька затребуваність вітчизняних винаходів почасти пояснюється нерозвиненістю законодавства у сфері інтелектуальної власності.

За аналізований період патенти на винаходи використовувала лише у впровадженні виробничих технологій, що з виробництвом, опрацюванням і складанням (90, 1% від загальної кількості патентів на винаходи в використовуваних технологіях), апаратури автоматизованого спостереження і (6, 1%), проектування інжиніринг (3, 8%).

На міжнародному ринку патентів і ліцензій спостерігається тенденція значного підвищення заявок провідних індустріальних країн, які направляються інших країнах. Так було в США частка заявок від американських заявників загалом світовому потоці не перевищує 28%, Японії та Німеччини відповідно 14, 3% та19%, потім йдуть Велика Британія чи Франція. Нині обсягивзаимопатентования провідних високорозвинених промислових країн становлять 10000 і від. У зв'язку з цим РФ відстає і за рівнем доходів, отриманих від ліцензій на інтелектуальну власність (рис. 8).

>Рис. 8. Доходи від ліцензій на інтелектуальну власність

Динаміка правової охорони іноземних винаходів у Росії свідчить про деякому зростанні зацікавленості іноземних фірм в охороні своїх розробок на нашій країні. Проте загальна політика країнах світу щодо Росії у основному не змінилася. Попри те що, частка заявок, поданих іноземними заявниками, зросла, ці цифри значно відстають від даних із взаємному закордонному патентуванню провідних індустріальних країн. Наприклад, фірми США, що є найактивнішими іноземними заявниками над ринком Росії, надіслали 2000 р. вРоспатент 1215 заявок, а Патентне відомство Японії – понад 14 000, Франції – 10 000.

У Воронезької області особливу увагу займають науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що їх у межах федеральних цільових програм, фінансованих з федерального бюджету. Традиційним є участь промислових підприємств області у федеральних програмах: «Федеральна космічна програма», «Розвиток електронної техніки у Росії», «Дослідження і розробки з пріоритетних напрямів розвитку науку й техніки», «Знищення запасів хімічної зброї» та інших. Основними учасниками є підприємства, випускають найбільш технологічн і наукомістку продукцію: ФГУП «Воронезький механічний завод», ВАТ «Воронезький екскаваторний завод» («>ВЭКС»), ЗАТ «>ВоронежСтальМост», ВАТ «>Воронежсельмаш» та інші.

На рівень інноваційної активності впливає територіальне розташування підприємства. Роль місцевих адміністрацій стимулювання інновацій дуже високий, причому важливі як прямі інвестиції з бюджету, а йинституционально-законодательних умов, сприятливих для інноваційної діяльності. Важливе значення мають неформальні механізми, причому, що більше обсяг виділених коштів, тим більша роль неформальних зв'язків. Свою роль відіграє й конкурентне середовище, яка неоднакова у регіонах.

У Воронезької області склалася інфраструктура розвитку наукомісткого підприємництва, що включає:

1. Експертне комітет із проблемам інноваційної діяльність у складі Економічного ради приГубернаторе Воронезької області.

2. Рада з питань науково-технічної й інноваційної політики при міністерстві в промисловості й енергетики області.

3. Технопарки при Воронезькому державному технічному університеті, і Воронезькому державному університеті, є багатофункціональниминаучно-производственними об'єднаннями.

4.Инновационно-технологические центри.

5. Наукові організації РАН, НДІ і КБ, інноваційні підприємства, вузи тощо.

Основою розвитку інноваційної інфраструктури у сфері є створення при вузахинновационно-технологических центрів, до складу яких складаються з близько 50 інноваційних структур, котрі розробляють і які впроваджують у виробництві десятки видів наукомісткої продукції.

У Воронезької області розроблено й прийнята Програма розвитку промисловості, у якій одним із головних завдань стоїть впровадження інновацій у сфері промислового виробництва, розвиток інноваційного та науково-технічного потенціалу промисловості області, залучення інвестицій у промисловість області для реалізації інноваційних проектів і шляхом створення наукомістких високотехнологічних виробництв. У Програмі відзначається, що, передусім, саме машинобудування, і його високотехнологічні підгалузі, може забезпечити досягнення стійких темпи зростання промислового виробництва на майже 7 й більше відсотків. У цьому високотехнологічні підгалузі машинобудування можуть розвиватися темпами вище 10 відсотків.

Досягнення поставленої мети у програмі передбачено:

- надання податкових пільг промислових підприємств регіону, що реалізують великі високоефективні інноваційні і інвестиційні проекти;

- розробка й здійснення комплексу заходів щодо залучення у регіон інвестицій, зокрема. іноземних, для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів промислових підприємств із створенню високотехнологічних виробництв і впровадження передових наукомістких технологій і розробок;

- створення умов формуванняинновационно-производственних комплексів щодо реалізації великих регіональних інноваційнихпрогарам і проектів для випуску серійної наукомісткої конкурентоспроможної продукції;

- сприяння підготовцібизнес-площадок розгортання нових високотехнологічних виробництв;

- сприяння наданні кредитів для експортоорієнтованих високотехнологічних виробництв, відшкодування частини відсоткові ставки по експортним кредитах.

У сфері передбачається створення до 2013 року Регіонального наукового координаційного центру. Цей центр має забезпечити організацію роботи і контроль у сфері, реалізовувати рішення Ради з науково-технічної й інноваційної політики при міністерстві промисловості області. Передбачається, що Регіональний науковий координаційний центр вирішуватиме такі основні завдання:

- забезпечувати функціонування і удосконалення організаційно-економічного механізму нарощування наукового, науково-технічного і технологічного потенціалу області;

- підвищувати конкурентоспроможність своєї продукції з урахуванням наукомістких передових розробок;

- стимулювати попит товаровиробників на наукомісткі розробки;

- підтримувати конкуренцію - й підприємницьку діяльність у сфері науку й техніки;

- сприяти розвитку науково-технічних досліджень, і інноваційної діяльність у області;

- підтримувати фундаментальні, пошукові і прикладні природничонаукові дослідження у сфері;

- сприяти інтеграції науково-технічного потенціалу області;

- підтримувати інтеграцію вищої освіти і фундаментальної науки;

- сприяти створенню й освоєння сучасних технологій світового рівня, розробці перспективних технологій і підготовці кадрів по відповідним спеціальностями.

Аби вирішити поставлених завдань Регіональний науковий координаційний центр має виконувати такі функції:

- здійснення взаємодії з територіальними органами федеральних органів виконавчої структурі державної влади, з органами структурі державної влади області, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами i організаціями області з питань технічного і розвитку наукової, науково-технічної й інноваційної діяльності;

- організація незалежної експертизи технічного і технологічного рівня інвестиційних проектів;

- проведення конкурсів проектів із підвищенню конкурентоспроможності товарів та послуг;

- надання державної промислових підприємств, що реалізують проекти переможців конкурсів проектів із з підвищення конкурентоспроможності продукції;

- здійснення фінансування відібраних проектів і від пропозицій контроль над цільовим використанням виділених ними коштів;

- організація збирання й аналізу інформації та створення баз даних із науковим і науково-технічним розробкам і з товарної продукції;

- виконання проведення науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт зі створення сучасних американських і перспективних технологій і конкурентоспроможних товарів, що у міжгалузевий координації відповідних досліджень наукових організацій, розташованих території області;

- проведення аналізу наукових кадрів і науково-технічних програм, тож проектів вчених місцевості і сприяння включенню до планів наукових розробок прикладних досліджень, і висновку відповідних договорів із підприємствами і міжнародними організаціями;

- створення організаційних та фінансових умов формування, розвитку і використання у сфері областінаучно-инновационного комплексу.

Джерелами формування фінансових коштів Регіонального наукового координаційного центру може бути:

- бюджетні гроші засоби, закріплені його на праві оперативно керувати;

- бюджетні асигнування й інші надходжень від Уряди області й бюджетів різних рівнів;

- державні асигнування, здійснювані у порядку у вигляді 4 % від видатковій частині федерального бюджету відповідність до Законом «Про науку і прийняття державної науково-технічної політиці» (ст.15, п.1);

- відрахування підприємствами області коштів у розвиток наукової діяльність у розмірі 1, 5 % собівартості товарної продукції (робіт, послуг);

- державні асигнування на розмірі 50 % додаткові засоби, одержуваних обласним бюджетом з допомогою поліпшення фінансові показники і одержувачів відповідного збільшення оподатковуваної бази підприємств і закупівельних організацій, що реалізують розробки переможців обласних конкурсів проектів із підвищенню конкурентоспроможності своєї продукції; позабюджетні кошти; кредити банків; безоплатні чи благодійні внески, пожертвування організацій, установ і громадян; інші джерела відповідно до законодавства Російської Федерації.

Основні показники інноваційної діяльності промислових підприємств Воронезької представлені у табл. 3.

Таблиця 3

Основні показники інноваційної діяльність у2009г.,

в % до аналогічного показнику РФ

Схожі реферати:

Навігація

Найменування показника >Централь-ний округ >Воронежскаяобласть
1 2 3
1. Кількістьинновационно-активних підприємств 18, 0 2, 1

2. Кількістьинновационно-активних підприємств із видам

діяльності:

- дослідження і розробки

19, 9 1, 1
- придбання нових технологій 16, 3 3, 2
- виробничі проектно-конструкторські роботи 18, 7 3, 0
- придбання програмних засобів 20, 2 2, 2
- навчання й підготовка персоналу 19, 1 2, 2
- маркетингові дослідження 18, 8 3, 4

- придбання машин, устаткування, інших основних

фондів, пов'язаних із упровадженням інновацій

18, 0 1, 9
- інші види інноваційної діяльності 17, 6 2, 6

3. Кількістьинновационно-активних підприємств

промисловості за програмними цілями інноваційної діяльності:

- заміна знятої із виробництва застарілої продукції

14, 2

 

2, 0

- поліпшення якості продукції, послуг 19, 3