Реферати українською » Промышленность, производство » Технологія виробництва цементу


Реферат Технологія виробництва цементу

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
цементузросло на 28,4% (впорівнянні ізберезнем 2007 року) й на 30,2% (впорівнянні ізлютим 2008 року), тосередині року заданимиДержкомстату було бпозначенонезначнезниженнявиробництва.Восенивиробники заговорили уже прозначнескороченняреалізаціїпродукції в. Улистопаді впорівнянні ізжовтнемоб'ємвиробництвацементноїгалузізнизився на 27%,повідомляєпредставник «>Укрцемент».Представникгрупикомпаній «>Фомальгаут», щозаймаєтьсярозфасовкою цементу,відзначає, щозамовлення відбудівельнихорганізаційзменшилися на 60% впорівнянні ізпопереднімимісяцями.Роздрібніпродажітеж впали, але йменшзначно, на 20–25%,повідомляєДіловаСтолиця. За словами директора «>Подільського цементу» (м.кам'янець-подільський,належитьірландськійгрупі CRH), влистопадіпродажі впали в 2,5 разу впорівнянні ізаналогічнимперіодомминулого року. Угрудніситуаціяпогіршилася:якщораніше мивідвантажувалиблизько 6 тис. тонн на день, то тепер — 1,5 тис.Скороченняоб'ємівреалізаціївиробникиспробувалинівелювати зарахунокзниженняцін. Так, задекількамісяцівціни впали на 14-20% й, словадеякихоператорів,цінизнижуватимуться й далі. Аліздешевлення не привело дозростаннякількостізамовлень уцементнихзаводів,оскільки убудівельників просто немає грошей, йвартість уже неграєролі. У зв'язку ізциманалітикипрогнозують заводамзовсім несвітлемайбутнє.

У 2008роціоб'ємукраїнськогоринку цементускладав 14,7–14,8 млн.протиторішніх 15 млн. т. У 2009 р.ціцифри булинижчіще на 15–35%, що привести дозупинкидеякихзаводів.Першіпередумови до цогоспостерігаються уже тепер.Складнуситуаціюпідтверджують й в «>Укрцементі»: на «>Подільськомуцементі» ізп'яти печейсьогодні працює лише одна.Зупинкавиробничихпотужностей —серйозна проблема длябагатьохзаводів,оскількизапуститипектипотім якщо складно й дорого.Якщознайдутьсяресурси дляпідтримки печей втехнологічномурежимі, то запусккожноїкоштуватимеблизько 200 тис. грн. А,щобпектизапрацювала послеповноїзупинки,доведетьсявитратити десяткимільйонів гривень й не меншемісяця,повідомляєДіловаСтолиця.Тобто,якщо заводіповністюзупиняться, тобудівельникиотримають Український цемент вкращомуразі черезпівроку после собору грошей для придбання.

>Тенденціїрозвиткуринку цементу 2006-2009 рр.

>Аналізринку цементу України за 2006-2009 рр.свідчить провідсутністьякої-небудьпостійноїтенденції вдинаміціпоказників, щохарактеризують данийринок.

>Зростаннявиробництва цементу на територї України внатуральниходиницяхвимірюванняспостерігається впершійполовинідосліджуваногоперіоду. У 2006 р. повідношенню до 2005 р. данийпоказникзбільшився на13%, а 2007 р. повідношенню до 2006 р. – на 9%.Тенденціядинамікивиробництва цементу в 2008 р.змінилася: повідношенню до 2007 р.спостерігаєтьсянезначнеуповільненнятемпіввиробництваданого видупродукції (на 1%). У 2009 р. впорівнянні із 2008 р.скороченнявиробництва цементусягнуло 36%.

>Імпорт цементу натериторію України внатуральниходиницяхвимірювання 2006-го р. повідношенню до 2005 р.скоротився на 26%, 2007-го р. повідношенню до 2006 р.спостерігаєтьсяприрістобсягуімпортуданого видупродукції в 2,2 рази. У 2008 р. повідношенню до 2007 р.зновумаємісцезниженняімпорту цементу, якусклало 66%, а 2009 р. впорівнянні із 2008 р.тенденціязновузміниласяпозитивною:імпорт цементузріс на 9%.

>Динамікаекспорту цементу замежі України внатуральниходиницяхвимірюванняхарактеризуваласяпозитивноютенденцією лише в 2008 р. повідношенню до 2007 р. Темп приростуданогопоказника зацейперіодсклав 4,5%. У 2006 р. повідношенню до 2005 р.експорт цементускоротився на 2%, 2007-го р. впорівнянні із 2006 р.скороченняданогопоказникасклало 4,5%, а 2009 р. темпзниженняекспорту цементусягнув 57%.

>Скороченняобсягуспоживання цементу на територї України внатуральниходиницяхвимірювання на чотирикварталі 2009 р. повідношенню до запланованих 4 кварталу 2008 р.склало 24%, ацілому за 2009рік впорівнянні із 2008 р.споживання цементускоротилося на 35%.

>Аналізринку цементу заперіод 2005-2010 рр.Огляд (>моніторинг)ринку цементу проводитисящомісяця длявизначенняосновнихтенденцій,динаміки таємностіринку.Маркетинговедослідженняринку цементудозволяєвиявитиканали (>дистриб'юторськамережа)просування товару наринку, стан конкурентногосередовища,домінуючихфінансово-економічнихпоказників йосновнихспоживчихпереваг накористьіснуючихторгових марок (>брендів), атакожвідобразитиасортимент товару,представленого вданомусегментіринку.

>Тенденціїрозвиткуринку цементу.Січень 2010рік.

Усічні 2010 р. повідношенню догрудня 2009 р.спостерігаєтьсяскорочення всіхосновнихпоказників, щохарактеризуютьринок цементу України. Так,імпорт цементу натериторію Українискоротився на 91%,експорт – на 36%, а темпскороченнявиробництваданого видупродукціїсклав 71%

Повідношенню до января 2009 р. всічні 2010 р.обсягекспорту цементузріс на 3%. Коли ж доімпорту йвиробництваданого видупродукції – темп їхньогоскорочення завказанийперіодсклав 41% й 52%відповідно.


>Висновок

Цемент,збірнаназвапорошкоподібних терпкихречовин,здатних призмішуванні із водою (>іноді ізводнимирозчинами солей)утворюватипластичнумасу, котраодержуєпотімкаменевидний стан.Основнівиди:портландцемент,шлакові йпуцолановіцементи,глиноземистий цемент,спеціальнівиди цементу (>наприклад,силікатна).

>Сировиною дляньогослужатьвапняні,маргелисті,глинистіпороди йрізнідобавки-шлак,боксити й ін. Цементволодієважливоювластивістютверднути уводі.

Цементзастосовують для кладкицегли, фундаменту й ін.

>Йоговикористовують дляотримання бетону, йотриманнязалізобетону.

>Залізобетонвикористовують убудівництвіжитловихбудинків таіншихспоруд,оскількивінволодієособливоюміцністю, йпідтвердження цьому служити ">Останкінськателевежа", Яка на свійчергузроблена іззалізобетону.

>Всіціматеріализнайшлиширокезастосування в нашомужитті, без які бі ми незмоглиуявитисобісучаснуспоруду.

Цемент неєприроднимматеріалом.Йоговиготовлення - процесдорогий йенергоємний,проте результаткоштує тоговиходіотримують один ізнайпопулярнішихбудівельнихматеріалів,якийвикористовується яксамостійно, то й якскладовий компонентіншихбудівельнихматеріалів (>наприклад, бетону йзалізобетону).Цементні заводі, як правило,знаходятьсявідразу ж намісцівидобуткусировиннихматеріалів длявиробництва цементу.

>Вартість цементу вумовах нормальногоприготуваннясумішіскладаєблизько 2 / 3загальноївартості необходимихматеріалів, томуорганізаціїзберіганняприділяютьвеликуувагу, боактивність цементу із годиноюзменшується й тімзначніше,чим понадумовизберігання йвнутрішньозаводськихпереміщення невідповідаютьвисунутимвимогам.

Накожнупартію цементуспоживачунаправляютьзаводський паспорт.Зберігання за сортамидаєзначнийекономічнийефект, бо призмішуваннісортів доводитися вестирозрахунок нанижчий сорт.Доцільнокожен сорт й марку цементу ззазначеннямзаводу-виготовлювачазберігати в окремих бункерах чискладі.

>Добовий запасзберігання наскладі цементувизначаєтьсяпотребою убетоннійсуміші,віддаленістюзаводу-постачальника, способами доставки,оборотністю складу, й томуколивається взначнихмежах.


 

>Література

1. Борщевський А.А., Ільїн І.С.,Механічнеустаткуванняпідприємствбудівельноїіндустрії. М.Висш. школа, 1986

2.СапожниковМ.Я., ДроздовН.Е.Довідник поустаткуваннюзаводівбудівельнихматеріалів. М., 1970

3.Довбенко У.Формуванняринковогосередовища вбудівельномукомплексі //Економіка України. — 1995. — № 7. — З. 45—47.

4.Економікабудівельного комплексу:Навчальнийпосібник / За ред. П. Ф.Жердецького таін. — До.:Вища школа, 1992. — 271 з.

5Задорожна Про.Соціальніаспектиінвестуванняжитловогобудівництва //Економіка України. — 1997. — № 3. — З. 91—93.

7.Кухленко Про.Можливімоделіприватизаціїпідрозділівбудівельного комплексу //Економіка України. — 1995. — № 1. — З. 42—47.

8.Кухленко Про.Будівельний комплекс вумовахновоїінвестиційної політики //Економіка України. — 1996. — № 12. — З. 35—41.

9. Розміщення продуктивних сил / Під ред. В.В.Кистанова, Н.В.Копилова. — М.: Економіка, 1994. — 589 з.

10.Розміщенняпродуктивних сил України / За ред.Є.П. Качана. — До.:Вища школа, 1998. — 376 З.

11.Сербія Ю.Приватизаційніпроцеси вбудівельномукомплексі //Економіка України. — 1994. — № 4. — З. 3—10.

12. Симоненка У.Інвестиційна політика:регіональний аспект //Економіка України. — 1996. — № 4. — З. 33—38.


>Додатки


цементгідратація бетонтранспортування

>Тенденціїрозвиткуринку цементу 2009-2010 рр

>Показник Темп приросту, %
>січень '10 /грудень '09 >січень '10 /січень '09
>Імпорт -91 -41
Експорт -36 3
>Виробництво -71 -52

Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація