Реферати українською » Промышленность, производство » Організація и технологія виконан робіт бульдозерами


Реферат Організація и технологія виконан робіт бульдозерами

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
роботи бульдозеразабороняється:

–перебувати взоні діїмашинистороннім особам, котрі непрацюютьбезпосередньо намашині;

–сходити із майданчикиуправління йзаходити нанеї доповноїзупинки бульдозера.

3.2. Бульдозер не виненвиконувати роботу врадіусі діїпрацюючихвантажопідйомних машин таекскаваторів.

3.3. Перед тім, якрушити бульдозер,машиніст винен у бопроїздвільний, азоні роботимашини немає людей, после чогодатипопереджувальнийзвуковий сигнал.

3.4.Кабінамає бути вільна відпредметів, щозаважаютьроботі.Стороннім особамперебувати вкабіні бульдозеразабороняється. Майданчикуправління,важелі,педаліповинні бутичисті ісухі.

3.5. Уразівиявлення врозроблюваномуґрунтіпнів чиіншихнегабаритнихпредметів бульдозернеобхіднозупинити йвидалити їхньогоспецмашинами із його шляху,щоб недопуститиаварії.

3.6.Забороняєтьсяпереміщуватиґрунт напідйом чи под ухил більше, ніж на 30°, йпрацювати на косогорах, щомаютьпоперечнийсхил більше, ніж 30°.Під годину руху бульдозера напідйомі та спуску не можнапереключатипередачі. На спуску машина виннайти напершійпередачі. Припотребіслідпригальмовуватиробочими органами.

Припереміщенніґрунту бульдозером напідйомінеобхідностежити за тим, щобвідвал неврізався вґрунт.

3.7.Під годину роботи припохиломуположенні майданчикиробочогомісцямашиніста бульдозера,щоб не впасти,необхіднопостійнотриматись задержакмеханізмівуправління.

3.8. Прироботі тарусі понасипахвисотою понад 1,5 м бульдозер не виненнаближатись до бровкисхилуближче, ніж на 1 м,відвал не виненвисуватись за бровкунасипу.

3.9.Переміщення тавстановлення бульдозерапоблизувиїмок (>котлованів, траншей, канав таін.)дозволяється придодержаннівідстані відпідошвисхилувиїмки донайближчоїгусениці не менше, ніжзазначено в табл. 1.

>Таблиця 1Глибинавиїмки, мҐрунт (>ненасипний)піщаний йгравійнийсупісковийсуглинковийглинястийлісовийсухийВідстань погоризонталі відпідошвисхилу

донайближчої опори, м 1 1,50 1,25 1,00 1,00 1,00 2 3,00 2,40 2,00 1,50 2,00 3 4,00 3,60 3,25 1,75 2,50 4 5,00 4,40 4,00 3,00 3,00 5 6,00 5,30 4,75 3,50 3,50Якщододержаннязазначенихвідстанейнеможливо,схилвиїмкисліднадійноукріпити.

3.10.Забороняється робота набульдозерівздовжкрутихсхилів.

3.11.Забороняється робота бульдозера наглинястихґрунтах под годинудощу.

3.12. Прироботі бульдозера впересіченіймісцевості чи припереїздахпоганоюдорогоюшвидкість його не винна бутивищедругоїшвидкості трактори (5,9км/год.).

3.13.Забороняєтьсяробити поверни ззавантаженням чизаглибленимвідвалом.

3.14.Забороняється дозупинкидвигунапроводититехнічнеобслуговування бульдозераміж трактором йножем чи под трактором.

3.15. Привиявленнінесправностей,ускладненні умів роботи, щозагрожуютьаварією, роботу набульдозерінеобхідноприпинити йдоповісти про ті, щосталося,механіку,майстру чиіншомукерівникуробіт.

3.16. Набульдозері ізгідравлічним Управліннямзапобіжний клапангідросистеми винен бутиопломбований.Пломбумаєставитимеханік послеперевірки клапана по контрольному манометру на величину максимально припустимоготиску вгідросистемі.

3.17. Упроцесі роботинеобхідностежити засправним станомшлангів та їхньогоз’єднань, а й затискоммастила вгідросистемі.

>Забороняєтьсяпрацювати притискумастила, щоперевищує максимальнодопустимий дляданого типу машин.

3.18.Під годину роботи бульдозера ізканатно-блоковим Управлінням не можнадопускатиперегріваннябарабанів,стрічкигальма тафрикціонівлебідки.Робота беззахисного кожуха у барабаналебідкизабороняється.

3.19. Уразіобриву каната барабанлебідкинеобхіднонегайновиключити.

3.20. Прироботі бульдозера,обладнаногоручнимилебідками,піднімати йопускатиробочий органмашинислід лише послеповноїзупинки агрегату.

3.21. Намашині ізканатно-блоковоюсистемоюуправліннязабороняється:

–направляти рукою канат под годинунамотування його на барабанлебідки;

–доводитиполіспасти доупорів,щобуникнутиперенапруження каната;

–працювати ізспрацьованими блоками тасколотимиребордамиблоків.

3.22.Роботи,зв’язанізівстановленнямнавісногообладнання бульдозера на трактор,повиннівиконувати не менше двохробітників послеповноїзупинки машин й подкерівництвоммеханіка.

>Піднімативажкічастини бульдозеранеобхідно лишесправними кранами, домкратами чи талями.

3.23.Технічнеобслуговування й ремонт машинслідвиконувати впризначених для цогомісцях (посадах),обладнанихпристроями,необхідними длявиконаннявстановленихробіт (>оглядовіями,підіймальнімеханізми,естакади,поворотністенди), атакожнеобхіднимиприладами,пристроями,інвентарем таінструментом.

3.24.Усі роботи,зв’язані ізобслуговуванням та ремонтом бульдозера,проводяться приповній йогозупинці,опущеномувідвалі танепрацюючомудвигуні (>крімробіт порегулюваннюдвигуна).

3.25.Якщонеобхіднооглянутивідвал бульдозеразнизу, йогослідопустити наспеціальніпідставки.Забороняєтьсяперебувати подпіднятимробочим органом бульдозера,якийпідтримується канатом чигідравлічниммеханізмом.

3.26.Роботи,зв’язані ізіскроутворенням йвисокоютемпературою (>зварювальні,пальні таін.), неслідпроводити набульдозері,крімвипадків, колинеможливозняти деталь, котрапотребує ремонту.Зварювальні тапаяльні роботинеобхідновиконувати навідстані не менше 10 м відмашини.

3.27. Припроведенніелектрозварювальнихробіт набульдозерімашиніст виненвжитизаходів, котрівиключаютьвиникненняпожежі (>злити йвинести вбезпечнемісцедизельнепаливо,мастильніматеріали тощо).

3.28. Припотребізупинки бульдозера напроїжджійчастині усуньслідобгородити його знакомаварійноїзупинки, атемну пору доби чи припоганійвидимості –червониммиготливимліхтарем,встановленим навідстані 20 м унаселеномупункті та 40 м – за межаминаселенихпунктів.

3.29. Прикороткочаснихперервах уроботідозволяєтьсязалишати бульдозер наділянціробіт лише за умів, щодвигунвиключений й машиназагальмована.Залишати машину ізпрацюючимдвигуномзабороняється.

3.30.Під годинузупинок бульдозера прироботівідвалмає бути опущень на грішну землю.

3.31. Для ремонту,мащення тарегулювання бульдозермає бутивстановлений нагоризонтальнійплощадці,двигунвиключений, авідвал опущень на грішну землю.

Уразіаварійноїзупинки бульдозера напохилійплощинітребавжитизаходів, щовиключаютьдовільний рух под ухил.

3.32.Під годину грозимашиніст виненвийти із бульдозера йвідійти убезпечнемісце.

3.33.Якщо под годину роботивиявленопідземніспоруди,кабелі, сурми таіншіпідземнікомунікації йневідоміпредмети,машиніст виненнегайноприпинити роботу йдоповістикерівниковіробіт (>виконробу,майстру).

>Поблизупідземнихспоруд йкомунікацій,лінійелектропередачідозволяєтьсяпрацювати лише вприсутностімайстра чивиконроба,зазначених унаряд-допуску.

3.34. Припроїзді бульдозера под проводамидіючихлінійелектропередачівідстань уповітрі віднайближчоїчастинимашини донайближчого дроту поднапругою винна бути неменша, ніжзазначено в табл. 2.

>Таблиця 2

>Напругалінії

>електропередачі, кВ До 1 1–20 35–110 150–200 330 500–750Відстань, м 1,5 2,0 4,0 5,0 6,0 9,0

>Проїзд бульдозером под проводамилініїелектропередачі (позадорогою)допускається вмісцінайменшогопровисання дроту (>ближче до опори), при цьомуробочий орган бульдозера винен у транспортномуположенні.

3.35.Робота бульдозера вохороннійзоніповітрянихлінійелектропередачідозволяється припогодженні ізорганізацією, Якаексплуатуєлінію.Охоронна зонавздовжповітрянихлінійелектропередачі –ділянказемлі йпросторуміжвертикальнимиплощинами, щопроходять черезпаралельніпрямі,віддалені відкрайніхпроводів (приневідключеному їхньогоположенні) навідстані,зазначеній в табл. 3.

>Таблиця 3

Длялінійнапругою, кВ До 1 1–20 35 110 250 500 750 800

(>пост.струм)Відстань, м 2,0 10 15 20 25 30 40 30

3.36.Якщонеможливедодержаннявищезазначених умів, ізлінійелектропередачі винна бутизнятанапруга як одну годину роботи бульдозера, то й одну годину йогопереміщення.

3.37. Припереїзді бульдозера черезріки таструмки бродом,глибина води не виннаперевищувативисотугусениці.Вибранемісцепроїзду винне матіртверду основу.

3.38. Рух покризі чи робота нанійздійснюється подбезпосереднімкерівництвомінженерно-технічногопрацівникадорожньоїорганізаціїспеціальним наказом послеобстеження станукрижаного покриву,визначення йогоміцності,огородженнянебезпечних місць звстановленням необходимихвказівнихзнаків (>віхи,дорожні знаки,сигнальнівогні).

3.39.Під годину руху бульдозера покризідверцятакабінислідтримативідчиненими.Швидкість руху бульдозера покризі не виннаперевищувати 10км/год.Забороняютьсязупинки,ривки,розвороти, обжени.Забороняєтьсяперебувати вбульдозері людям (>крімводія) под годинупереправи покризі.

3.40.З’їжджати із берега накригу безтрапівдозволяється лише до тогоразі,якщокригабіля берега немаєтріщин йрозмивів, независає над водою йміцноз’єднана із берегом.Зависаннякригислідперевірити черезпробиті вній лунки. Вода, щоз’являється у яких,маєзакриватинижнючастинустінокпробитих лунок нависоту, щодорівнює 0,8–0,9товщиникриги.Якщо вода в лунках нез’являється чирівеньїїнижче від зазначеного, переправа в цьомумісцізабороняється.

3.41.Перш, ніжвиїжджати на мости,требаспочатку із покажчиків йдорожніхзнаківвстановитивантажопідйомність мосту.

>Забороняєтьсяпроїзд мостом привідсутностізнаківвантажопідйомності мосту бездозволукерівникаробіт (>виконроба,майстра).

3.42.Переїзд бульдозера череззалізничніколіїдозволяється лише увстановленихмісцях.Зупинка,виключеннязчеплення тапереключення передач напереїздізабороняється.

3.43. Прирусі по дорогахсліддодержуватись “Правилдорожнього руху”,швидкість руху не виннаперевищувати 10км/год.

3.44.Звалюваннядеревпроводити:

–якщодіаметр дерева неперевищує 23 див;

– принаявностісхилу – под ухил;

– максимальнопіднявшивідвал,уперти його в дерево йвключитипершушвидкість, а припадінні дерева –датизаднійхід.

>Якщо дерево непіддається,требазнайти йогокоріння,підрізати його й іншим заходомвалити дерево.Звалюваннясухостоюзабороняється.Забороняєтьсязвалюваннядерев ударамивідвала.

3.45.Корчуючи пень, йогонасампередтребарозхитати,порушитизв’язоккоріння ізземлею.Потімвідвалзаглиблюють подкорені чиупираються нею вверхнючастину пня (>нижчезрізу на 20–25 див) так,щобвідвал незсунувся вгору, йвключаютьпершу передачу.

3.46. Приспільнійроботі машин (>бульдозерів,грейдерів,котків,скреперів таін.), щойдуть одна заодною,необхіднододержувативідстаньміж ними менше 20 м.

3.47. Приексплуатації машин у зимовищ годину,крімсуворогододержаннязаводськихінструкцій,необхідно:

– перед запускоммашинипрогріватидвигун,щобуникнутиобривуланокгусениць чи поломкибортових передач,очиститигусениці відльоду;

– притривалійстоянці машин без роботи в зимовищперіодв’їхати надерев’яніщити чисолом’яні матір;

–переконатися (шляхомобережноговипробування) увідсутності впередавальнихмеханізмах й системахуправлінняпримерзлих деталей (особливофрикційних тагальмовихстрічок);якщовиявленопримерзлідеталі, їхньогослідвідігрівати;

– недопускатипереключенняшвидкостей припересуванні поглибокомуснігу,щоб незупинилась машина й непробуксовувалигусениці;

–повертати машину припересуванні поглибокомуснігу плавно й ізможливобільшимрадіусом, незупиняючи рухугусениць; при поворотахнеобхідновиключитибортовийфрикціон йтрохипригальмуватигусеницю.

3.48. У машинах,призначених для роботи вгірськіймісцевості,регулювання тадію муфтвключення йгальмнеобхідноперевіряти передпочатком роботи й передвідновленнямїї послерізнихперерв.Залишаючи машину,машиніст винензагальмуватиїї йвиключитидвигун.

3.49. Нагірськихділянках ізстрімкимисхилами робота бульдозера унічний годину недозволяється.

4.Вимоги безпеки послезакінчення роботи

4.1.Післязакінчення роботимашиніст бульдозера виненпоставити бульдозер успеціальновідведенемісце,заглушитидвигун,виключити муфтузчеплення,поставитиважіль коробки передач унейтральнеположення,загальмувати машину,опуститиробочіоргани на грішну землю.

4.2. Ухолодну пору рокунеобхіднозлити воду ізрадіатора бульдозера йдатидвигунупопрацювати без води 2–3хвилини.

4.3. Машинунеобхідноочистити від пилку,бруду йоглянути,усунутидрібнідефекти.

4.4.Механізми бульдозератребазмастити згідно ізкартоюзмащення,заправитипально-мастильнимиматеріалами.Після цогомастильніматеріали йпаливослідприбрати складу, аінструменти йобтиральнийматеріал – успеціальні ящики.

4.5. Про усінесправності,виявлені приогляді чироботі бульдозера,машиніст виненповідомитимеханіка чизмінника йзробитизапис вжурналіприймання-здачізміни.

4.6. Позакінченні роботимашиніст винензнятиспецодяг,очистити його від пилку таіншогобруду йповісити увідведене длязберіганнямісце.Потімвимитиобличчя й рукитеплою водою із милому чиприйняти душ.

5.Вимоги безпеки ваварійнихситуаціях

5.1. Припоявіпідозрілихшумів,тріску,скреготу таіншихнезвичайнихявищ удвигуні,гідросистемі,тросо-блоковомууправлінні чиходовійчастині бульдозераслідприпинити роботу йвжитизаходів доусуненнянесправності.

5.2.Якщовиявленотечу в баках,паливо- тамастилопроводах,їїнегайнослідусунути.Патьокивитерти насухо.

5.3.Окремічастини бульдозера таелектрообладнанняможутьперегрітися понаднорми.Виявивши запахгорілого чидим,необхідноприпинити роботу.

5.4. Прирозриві троса барабанлебідкимає бутинегайновиключений. Прирозриві шлангатребанегайновиключитинасоси йзупинитидвигун.

5.5.Якщовиникнепожежа набульдозері чибілянього,машиніст виненперекритикранипаливопроводу.Гаситиполум’яслідпорошковим чивуглекислотнимвогнегасником,піском,землею чинакривати його брезентом,щобперекрити доступповітря довогнищапожежі.

5.6.Якщопогаситипожежусвоїми силаминеможливо,необхідновикликатинайближчупожежну команду телефоном, радіо чибудь-якимиіншимизасобамизв’язку.

5.7.Якщомашиніст прироботі назимовомуобслуговуванніавтомобільнихдорігпотрапляє вметеорологічніумови,небезпечні для життя, іздоров’я,він виненнегайноприпинити роботу йповідомити процекерівництво порації.

5.8. Принещаснихвипадкахмашиніст бульдозера виненумітинадатипотерпіломупершумедичнудопомогу та приневідкладнихвипадкахвикликатишвидкумедичнудопомогу.


>ПЕРЕЛІКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ

1.ЛаушП.В. Технічне обслуговування може й ремонт машин. – До.:Висшая школа, 1989. –350с.

2.Полянський С.К.Будівельно-дорожні тавантажопідіймальнімашини. – До.:Техніка, 2001. –624с.

3.stroy-technics/article/gusenichnye-buldozery


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація