Реферати українською » Промышленность, производство » Дослідження ТЕХНІЧНОГО рівня та тенденцій розвітку розточувального інструменту з Розробка матеріалів заявки, комерціалізація прав на Винахід


Реферат Дослідження ТЕХНІЧНОГО рівня та тенденцій розвітку розточувального інструменту з Розробка матеріалів заявки, комерціалізація прав на Винахід

НДРє новизна ікорисність.Аналогічнівимоги і упроцесіствореннявинаходів. Томувинаходу, посуті,нормативнавимога довиконуванимпатентоспроможних НДР.

НаційстадіїзавданнямпатентнихдослідженьєвизначенняпатентоспроможностіОГД йситуаціїщодовикористання прав наоб'єктипромисловоївласності,виявленняпорушення праввласниківдіючихохороннихдокументів йзаявників наоб'єктипромисловоївласності.

>Вартозвернутиособливуувагу тих, щоОГД, котрівважаються результатами НДР,ДКР (>ДТР) неповинніпорушувати праввласниківдіючихохороннихдокументів йзаявників наоб'єктипромисловоївласності. Цевимога,насамперед,стосуєтьсяОГД, котріявляють собоюновіметодилікування,медичнутехніку,лікарськіпрепарати і особливоспособиїхньогоодержання.

>Відповідно довимогчинногозаконодавства поінтелектуальнійвласності на територї Українивстановлений порядок,відповідно доякоговиключне правооб'єктапромисловоївласностініхто неможевикористати бездозволувласникаохоронного документа.Тобто привипускуякої-небудьпродукції чизастосуваннявідповідноїтехнологіїнеобхіднопереконатися втім, щорозроблювальнийОГД (у томучислі й йогоскладовічастини) непорушують праввласниківдіючихохороннихдокументів йзаявників наоб'єктипромисловоївласності. Щодо цого інеобхідновиконатитретій ззазначенихвидівробіт ізпатентнихдосліджень.

>Данізвіту пропатентнідослідження, котріпроводять наційстадії,використають для розробкитематичних карт, заявок нарозробкуОГД,вихіднихвимогзамовника,звітів про НДР,ДКР (>ДТР),технічних умів,стандартів, заявок наодержанняохороннихдокументів наоб'єктипромисловоївласності,патентнихформулярів постандарті 3574-97.Виконанняпатентнихдосліджень наційстадіїдозволяєзавершитиїї такими результатами, якнауково-технічнізвіти про НДР,ДКР (>ДТР),технологічніпроцеси,технічнадокументація,новіречовини,матеріали,устрої таін.

>Стадіяжиттєвого циклу «>виробництвоОГД» - організація івиготовленняОГД.

>Патентнідослідження наційстадіївиконуєтримачоригіналівтехнічноїдокументації. Задопомогоюпатентнихдослідженьвирішуються запитанняматеріального ітехнологічного забезпеченнявиробництва,придбанняліцензій йвстаткування,обсягувикористаннязастосованих вОГДоб'єктівпромисловоївласності,доцільностіпідтримкиранішеотриманихохороннихдокументів, атакожохоронистворених упроцесівиробництва новихоб'єктівпромисловоївласності. РезультатомцієїстадіїєбезпосередньоОГД, щопризначений дляреалізації.

>Останнястадіяжиттєвого циклу - «>експлуатація (>споживання) чизастосуванняОГД», наякійсуб'єктгосподарськоїдіяльностіреалізує,підтримує івідновлюєякістьОГД. Наційстадіїможутьвиникатиновізадуми, котріприводять допояви новихОГД,початківцівсвійжиттєвий цикл. Тому іобсягпатентнихдослідженьвключає лише Перші двавидиробіт.

>Патентнідослідження на всіхстадіяхжиттєвого циклуповинніпроводитися вскладімаркетинговихдосліджень, котрівирішуютьтрохиінші заподіяння, щовиходить далеко за межіметодологіїпроведенняпатентнихдосліджень.Необхідновідзначити, щовиконавецьпатентнихдослідженьвідповідає заобсяг йякістьдосліджень, бо принеякісномуїхньомупроведеннівиникаєнебезпека:необґрунтованогопланування івиконання НДР,ДКР (>ДТР);виготовленняпродукції, що якщонікому непотрібна;патентування,кошти на якуніколи неокупляться;залучення досудовоївідповідальності і т.д.Крім того,цеприведе додаремнихвитрат години,коштів, довтратипріоритету


1.2.Дослідженняпатентноїситуації вобластіобробкиотворів

>розточуванням.Визначенняпатентоспроможностівинаходу

(>корисноїмоделі)

Зметоювизначенняпатентоспроможностірозробленоїборштангинеобхідно провестипатентнідослідження йвстановитипатентнуситуацію вобластіобробкиотворіврозточуванням. Длявизначенняпатентоспроможностівинаходутреба провести роботу щоскладається ізтрьохетапів:розглянутиосновніположення та порядокпроведенняпатентнихдосліджень, згідно до ДСТУ 3575-97; провестидослідженняпатентноїситуації вобластіобробкиотворіврозточуванням, ізоформленнямзвіту пропатентнідослідження згідно до ДСТУ 3575-97;зробитивисновки проможливістьпатентування.

>Згідно до ДСТУ 3575-97патентоспроможність —цевластивість,якоїнабуваєоб'єктгосподарськоїдіяльності, йогоскладовічастини вразівідповідностіумовамнаданняправовоїохоронивинаходу,корисніймоделі,промисловомузразку таіншимоб'єктампромисловоївласності згідно ізчиннимзаконодавством держави.

>Патентнідослідженняпроводять наосновіпатентної таіншоїнауково-технічноїінформації, котра сталазагальнодоступною у світі.Патентнідослідженнявиконують на всіхетапахжиттєвого циклуОГД.Патентнідослідження накожномуетапіпроводять ізурахуваннямрезультатівпатентнихдослідженьпопередньогоетапу, атакож ізурахуванням новихджерелінформації, що сталивідомі на даний момент початку цогоетапу.

1.2.1Розробка заподіяння напроведенняпатентнихдосліджень.

Регламентпошуку

Урезультатівиконання НДР було бствореноінструментпризначений дляобробкиотворіврозточуванням –борштанга.Необхідноз’ясуватидоцільністьпатентуванняданоговинаходу та йогопатентоспроможність. Зметоювизначенняпатентоспроможностірозробленоїкорисноїмоделі –борштанганеобхідно провестипатентнідослідження вгалузіобробкиотворіврозточуванням.

>Обґрунтування регламентупошуку:Згідно ізданими “>Науково-дослідногоінститутуінформації помашинобудуванню” (>НДІмаш)обсягвипускусерійноговиробництва (потрудовитратам) взагальномуобсязіпродукціїмашинобудуванняскладає 70-80%.Аналізтрудовитратобробкикорпусних деталей врізних типахмашинобудівноговиробництва показавши, що часткусерійноговиробництваприпадаєблизько 50%.

>Найбільшефективнимметалорізальнимустаткуванням дляобробкискладнихкорпусних деталей вумовах багато номенклатурного,серійноговиробництваєсвердлильно-фрезерно-розточувальнібагатоцільовіверстати.Виконувані нимитехнологічніопераціївідрізняються великим числомпереходів тарізноманітністюріжучогоінструменту.Високавартістьбагатоцільовихверстатів, тависокавартістьхвилини роботи такихверстатіввимагаєякнайбільшоговикористанняможливостейріжучогоінструменту. Часобробки на верстатахкорпусних деталейрозмірами 250*250*250 ммскладає, заданими “>ЭНИМСА”, всередньому 0,5 год, зрозмірами 630*630*630 мм – 1,1 год, зрозмірами 850*850*850 мм - 2,3 год.Затрати години наобробкуотворівдіаметром від 50 мм й понадскладаютьблизько 60 % відзагальногообсягу витрат години. Таким чиномактуальноює проблемапідвищенняпродуктивностірозточуванняотворів.Обробку такихотворіввиконуютьрозточуванням ізвикористаннямборштанг,розточувальнихоправок,розточувальних головок йрозточувальнихрізців, томупатентнийпошукслідпроводититакож й вцихнапрямках.Патентнийпошукнеобхідно провести українах в якіплануєтьсяпатентуванняборштанги,це Україна таРосія, а й українах щомаютьлідируючеположення вгалузімашинобудування,це США,Японія,Німеччина.Патентнийпошукнеобхіднопроводити наглибину 20 років (1985-2005).Проведення патентногопошукуслід вести унаступних рубриках МПК:МПК6В23 У 29/02,МПК7В23 У 5/14,МПК7В23 У 27/16,МПК7В23 У 29/03,МПК7В23 У 29/034,МПК7В23 У 35/00,МПК7В23 У 41/00,МПК7В23 У 41/02.Використовуватинаступніджерелаінформації:Патентнаінформація: Офіційний бюлетень Державного комітету СРСР з справам винаходів і відкриттів 1980-1990.Офбюл України “>Промисловавласність” 1995-2005.Офбюл Ро-сійськоїфедерації “Винаходи” 1995-2005.Рефсб “Винаходи країн світу”;Іншанауково-технічнаінформація:Журнали: “Вісті вузів. Машинобудування” 1972-2005. “Верстати і інструмент” 1978-1992. “>CuttingToolApplications” 2000-2005toolingandproduction.com.

Книги: А. Р. Маслов інструментальні системи для верстатів з ЧПУ із автоматичною і ручний зміною інструмента. Огляд. М.: “>НИИМАШ” –1976 35 з., мул.Ломакин До. У. «>Техніка», 1973, 80 стор Тонке і алмазнерастачивание.Маталин А. А.,Линчевский П. А.

1.2.2Дослідженняпатентоспроможностікорисноїмоделі –

>борштанга

>Патентнийпошукпроводився українах в якіплануєтьсяпатентуванняборштанги,це Україна таРосія, а й українах щомаютьлідируючеположення вгалузімашинобудування,це США,Японія,Німеччина. Припроведенні патентногопошуку було бобраноглибинупошуку 20 років (1985-2005) тавикористовувалисярізнівидипошуку:

-тематичний (под годинувиявленняописіввинаходів тавиявленняаналогів);

-іменний (длявиявленняконкретноїдіяльностіосіб, котріпрацюють уданому напрямі;

-нумераційний (длявизначення правового статусудокументів).

Уякостіосновнихджерелінформації було бобрано описупатентів навинахід України,Росії, США йдодаткованауково-технічналітература таперіодичнівидання вобластітехнологіїмашинобудування.

>Згідно ізметоюпошуку було бвідібраноматеріалстосовнообробкиотворіврозточуванням. Напідставі цогоматеріалу було бвизначено аналогиОГД та проваджень їхніпорівнювальнійаналіз.Звіт пропатентнідослідження представлено удодатку А.

1.2.3Висновки пропроведенняпатентнихдосліджень

 

>Патентнийпошук бувпроведеній подвомкраїнам у якіплануєтьсяпатентуванняборштанги,це Україна таРосія, а й упровіднихкраїнах угалузіметалообробки,цеГерманія, США таЯпонія.Динамікапатентування порозглянутимкраїнам приведено на рис. 1,додаток А. Урезультаті патентногопошуку було бвстановлено щопровідноюкраїною світу понаявностіпатентів угалузіобробкиотворіврозточуваннямєЯпонія. Заостанні 20 роківЯпонієюотримано 16патентів наборштангипризначені дляобробкиотворіврозточуванням, до тогочислі трипатентиінших держав. У Україні таРосіїЯпонія своївинаходи незапатентувала.Провідноюфірмою світу понаявностіпатентів угалузіобробкиотворіврозточуваннямєяпонський концернMITSUBISHIMATERIALS CORP, щоспеціалізується навипускуавтомобілів.

>Розглянувши описувинаходів було бвстановлено щонайближчим аналогомзапропонованоїборштангиєвинахідзапатентованийавторськимсвідоцтвом СРСР № 1196152 АSUМПК7В23В29/02, МВТУ їм. М. Еге. Баумана.Борштанга.Заявка № 3621273/25-08 13.07.83.Додаток Б.

Уданійборштанзі,чорновий йчистовийрізцізміщені восьовому напрямі одинвідносногоіншого нанезначнувідстань, й при цьомучистовийрізець установлень под такимкутом дочорнового, приякомурівнодіючазусиль йчорновогорізця перпендикулярнаплощині, що проходити через вершинурізця йвісьоброблюваногоотвору. Зметоюпідвищенняточностіобробки йзниженнявпливутехнологічноїспадковостіпопередньоїоперації власник чистовогорізцявиконанасхідчастою ізвибірками наконсольнійчастині й ізпрямокутнимпоперечнимперерізом.Недолікомвідомоїборштангиє ті, щовнаслідокзмінитвердостіоброблюваногоматеріалу будутьзмінюватисяточністьобробкиотворувнаслідокпідвищеноїздатності чистовогорізця допружноїдеформації.Максимальна подачаінструментаобмежуєтьсявисотоюмікронерівностей,отриманих послеобробкичистовимрізцем.Запропонованаборштангавідрізняється відвідомогопрототипі тім що,розточувальнірізці вборштанзірозташовуються втакийспосіб,щоб їхньоговершини буливиставлені однією й тієї жрозміробробки йзміщенні одинвідносноіншого в напряміподачі на величину .

>Якщорізцівстановлюються подпевнимкутом :

,

де -осьовезміщеннярізців мм, щозалежить відкутаміж ними йподачі,мм/об;

кутрозташуваннярізців одинвідносноіншоговизначається заформулою

,

де - кутміж векторамирадіальноїскладовоїсилирізання, щодіє начорновийрізець йрівнодіючої ;

,

Напрактицізвичайно,незалежно відоброблюваногоматеріалу йрежиміврізанняприймають кут , тому можназаписати

,

де -зміщеннярізців узалежності відподачі ізякоювиконуєтьсяобробка, мм.

>Новизноюзапропонованоїборштангиєможливістьступінчастогорегулюваннязміщеннярізців одинвідносноіншого на величину восьовому напрямі взалежності від установленоїподачі .Технічний результат відвикористанняборштангицезменшенняшорсткостіповерхні тапідвищенняпродуктивностіобробки. Так, надіючомупідприємствівикористовуютьдворізцевуборштангу ізнаступнимитехнічнимипоказниками, приV=250м/хв.,S=0.25мм/обточністьобробки 0,01 мм,шорсткістьповерхні 0,8Ra,інтенсивністьформоутворення 389мм/хв.Борштанга описана уавторскькомусвідотстві 1196152 АSUМПК6В23В29/02. МВТУ їм. М. Еге. Баумана.Заявка 36212773/25-08 07.12.85,маєнаступнітехнічніпоказники:точністьобробки 0,005 мм,шорсткістьповерхні 0,8Ra,інтенсивністьформоутворення 389мм/хв.Запропонованаборштанга:точністьобробки 0,005 мм,шорсткістьповерхні 0,8Ra,інтенсивністьформоутворення 795мм/хв.

>Проаналізувавшитехнічні характеристикиборштанги щозаявляється таборштангиобраної як прототип можнадійтивисновку, щозапропонованаборштангамаєдостатню новизну тапромисловупридатність йможе бути подали заявку наодержання патентом.


2. ПРОЦЕДУРАНАБУТТЯ ПРАВ НАВИНАХІД (>КОРИСНУ

МОДЕЛЬ)

2.1 >Дослідженнязаконодавчоїбази ізнабуття прав навинахід

(>корисну модель)

>Розглянемозаконодавчу базу, згідно ізякою в Україніздійснюєть сяохорона прав навинаходи йкориснімоделі. ЦеКонституція України [1], книгачетвертаЦивільного кодексу України “Правоінтелектуальноївласності” [2]. Атакож Закон України «Проохорону прав навинаходи йкориснімоделі» [3] ззмінами йдоповненнями,внесеними Законом України від 22травня 2003 року №850-IV [4] (вподальшому - Закон).

Правоінтелектуальноївласності -це право особини на результатінтелектуальної,творчоїдіяльності чи наіншийоб'єкт праваінтелектуальноївласності. Правоінтелектуальноївласностістановлятьособистінемайнові праваінтелектуальноївласності та (чи)майнові праваінтелектуальноївласності. Правоінтелектуальноївласностієнепорушним.Ніхто неможе бутипозбавлений праваінтелектуальноївласності чиобмежений у йогоздійсненні,крімвипадків,передбачених законом.

>Згідно ізстаттею 420Цивільного кодексу України, дооб'єктів праваінтелектуальноївласності,зокрема, належати:літературні тахудожні твори;комп'ютерніпрограми;компіляціїданих (>базиданих);виконання;фонограми,відеограми,передачі (>програми)організаціймовлення;науковівідкриття;винаходи,кориснімоделі,промисловізразки;компонування (>топографії)інтегральнихмікросхем;раціоналізаторськіпропозиції; сортірослин,породитварин;комерційні (>фірмові)найменування,торговельні марки (знаки длятоварів йпослуг),географічнізазначення;комерційнітаємниці.

Нормами Законуохоплюється правоваохоронавинаходів йкорисних моделей,службовихвинаходів йкорисних моделей.Крім того, Закономрегулюютьсямайнові йособистінемайновівідносини, щовиникають у зв'язкузістворенням,правовоюохороною тавикористаннямсекретнихвинаходів йкорисних моделей.

>Згідно із Законом довинаходуналежитьтехнологічне (>технічне)вирішення, щовідповідаєумовампатентоздатності (>новизні,винахідницькомурівню йпромисловійпридатності), докорисноїмоделі -нове йпромисловопридатнеконструктивневиконання прилаштую.Секретнийвинахід (секретнакорисна модель) -цевинахід (>корисна модель), щоміститьінформацію,віднесену до державноїтаємниці.

Дослужбовихвинаходів (>корисних моделей)належитьвинахід (>корисна модель),створенийпрацівником:

• у зв'язку ізвиконаннямслужбових обовязків чидорученнямроботодавця заумови, щотрудовим договором (контрактом) непередбаченеінше;

• ізвикористаннямдосвіду,виробничих знань,секретіввиробництва йобладнанняроботодавця;

Дооб'єктів, щоохороняютьсявідповідно до Закону належати: продукт (>пристрій,речовина,штаммікроорганізму, культураклітинрослин йтварин);спосіб;застосуваннявідомого продукту чи способу зановимпризначенням.

>Особливуувагузаявникамнеобхіднозвернути того факт, що в Україні уведеньновийоб'єктохорони «>застосування».Раніше правоваохорона такомуоб'єктунадавалася вколишньому СРСР. Цепотребуєвідповіднихзмін такихнормативнихактів, як Правиласкладання та подання заявки навидачу патентом України навинахід (>корисну модель) (вподальшому - Правила) та Порядокрозгляду заявки навинахід (дорисну модель) (вподальшому - Порядок).

Закономрегламентується, щодія патентом,виданого наспосібодержання продукту,поширюється й на продукт,безпосередньоодержанийцим способом. Це так кликананепрямаохорона продукту.Ця нормаможе бутивикористана вконкурентнійборотьбі дляодержаннязаконних прав на продукт, щоохороняється патентом. Занаявності у конкурента патентом на продукт,якийцікавить вас, та неможливостіодержанняліцензії нанього можнаспробуватизаявити шппсібвиготовлення цого продукту.Розглянутаобставина виннавраховуватисявласником патентом як приодержанні патентом на продукт, то й вподальшому йоговикористанні.

>Щодоекспертизи, котра проводитися в Україні, то вонбазується наосновних принципахПаризькоїконвенції поохороніпромислової власеності, асаме:наданнярівних прав якіноземцям, то йнаціональнимзаявникам;надання праваконвенційногопріоритету. Законвенцієюкожнадержава-учасницяПаризького союзумаєможливістьвідповідно досвоїхвласних потребвизначати тих чиіншіособливостівимог до заявок,порядкувстановлення умівпатентоздатності, рядок діїпатентних прав [10].

Так, змінуекономічнихправовідносин в Україніспричинилазміну умівохороноздатностівинаходу. Зпереліку умів було бвиключено позитивнийефект яктакий, що невідповідаєринковимекономічним відносинам, за якікорисність того чиіншоговинаходувизначається по требамиринку.

>Перевірочно-відкладена системаекспертизи, щозапроваджена в Україні,передбачає:

• послезакінчення 18місяців віддатиподання заявки навинахід чи,якщо заявленопріоритет, віддатиїїпріоритету,публікацію вофіційномубюлетені «>Промисловавласність»відомостей про заявку заумови, що вон невідкликана чи невважаєтьсявідкликаною чи за межі неприйняторішення провідмову увидачі патентом. Заклопотаннямзаявникавідомості про заявкупублікуютьсяраніше зазначеного рядок;

•встановленнятимчасовоїправовоїохорони віддатипублікації заявки до моментувидачі патентом;

•проведеннякваліфікаційноїекспертизи (>експертизи посуті) заклопотаннямзаявника чибудь-якоїіншої особини.

Приперевірочно-відкладенійсистеміекспертизизаявник,отримуючитимчасовуправовуохорону навизначений рядків,маєможливістьоцінитиефективністьвинаходу тадоцільність йоговпровадження й прийнятивідповіднерішеннящодонеобхідностіпроведенняекспертизи посуті.Недолікомцієїсистемислідвважативідсутність узаявника уперіодтимчасовоїправовоїохоронивиключного права навинахід. Недивлячись назазначенийнедолік,більшістьдержав-учасницьПаризького союзузапровадили у собіперевірочно-відкладену системуекспертизи.

>ПершеповідомленняІнститутомзаявниковіщодокваліфікаційноїекспертизи,якимможе бутирішення провидачу патентом,попереднєрішення провідмову увидачі патентом чивимога пронеобхідністьнаданнядодатковихматеріалів, без якіпроведенняекспертизинеможливе, винне бутинадіслане непізніше 18місяців віддати початку проведенонякваліфікаційноїекспертизи.Датою початкупроведеннякваліфікаційноїекспертизивважається датаотриманняІнститутомклопотання проїїпроведення, аякщоцеклопотання було ботримане дозавершення формальноїекспертизи, то датаїїзавершення.

>Особливістюновоїредакції Законустосовнопроведенняекспертизиєвведенняконкретнихстроківповідомленнязаявникові про станрозгляду заявки. Так, першеповідомленняІнститутомпромислової уласеностізаявниковіщодоформальноїекспертизи,якимможе бутиповідомлення прозавершенняформальноїекспертизи чивимога провнесеннязмін доматеріалів заявки, винне бутинадіслане непізніше 6місяців від установленоїдатиподання заявки.

Патент навинахід (>корисну модель)надає йоговласникувиключ не правовикористовувативинахід (>корисну модель) за своїмрозсудом.Строкчинностімайнових правінтелектуальноївласності навинахід,корисну модельвстановлюєтьсястаттею 465.Майнові праваінтелектуальноївласності навинахід,корисну модельєчинними іздати,наступної задатою їхнього державноїреєстрації, заумовипідтриманнячинностіцих праввідповідно до закону. Закономможуть бутивстановленіумовитимчасовоїчинностімайнових правінтелектуальноївласності навинахід донабрання нимичинностівідповідно дочастинипершої з статтею 465.Строкчинностівиключнихмайнових правінтелектуальноївласності навинахідспливає черездвадцять років, щопідліковуються віддатиподання заявки навинахід вустановленому законом порядку.Цей рядківможе бутипродовжений вустановленому законом порядкущодовинаходу,використанняякогопотребуєспеціальних іспитів таофіційногодозволу.Строкчинностівиключнихмайнових правінтелектуальноївласності накорисну модельспливає після десяти років віддатиподання заявки накорисну модель вустановленому законом порядку.Строк дії патентом навинахід,об'єктомякогоєлікарськийзасіб, засібзахистутварин,засібзахистурослин тощо,може бутипродовжено заклопотаннямвласника цого патентом на рядків, щодорівнюєперіодуміждатоюподання заявки тадатоюодержання такогодозволу, але й не більше, ніж п'ять років.Введеннятакоїнорми до Закону обумовленеспецифічною осібливістюданогооб'єктаохорони, Якаполягає до того, що для йоговикористанняпотребуєтьсядозвілвідповідного компетентного органу. Фактично при цьомузначнозменшується рядків дії патентом,тобто права патентовласника,якийвклавзначнікошти в розробка,наприклад,лікарського препарату,обмежуються. Введено нормувідповідає Регламенту ЗарадиЄС,яким длялікарськихпрепаратів введеноСвідоцтво прододатковуохоронузістроком діїп'ять років.Свідоцтвонадаєпатентовласникутакийсамийобсяг прав, що іосновний патент [12].Чинністьмайнових правінтелектуальноївласності навинахід,корисну модельможе бутиприпиненодостроково заініціативою особини,якій смердоті належати,якщоце несуперечитьумовам договору, аіншихвипадках,передбачених законом.


2.2Об'єктвинаходу (>корисноїмоделі) таознаки щозастосовуються для його характеристики.Виявленнявинаходу (>корисної

>моделі)

>Винахід -цетехнологічне (>технічне)рішення, щовідповідаєумовампатентоздатності (>новизні,винахідницькомурівню тапромисловійпридатності).Винахід -це результаттворчоїдіяльностілюдини вбудь-якійгалузітехнології.Винахід винен бутивтіленим уформі, щоприпускаєможливістьвстановлення фактувикористаннявинаходу.Тільки у цьомувипадку права, щонадаютьсяпатентовласнику Законом,можуть бутиреалізовані.

>Об'єктомвинаходу (>корисноїмоделі)може бути:

1. продукт:

·пристрій –машини,механізми,прилади,деталі,вузли чисукупністьвзаємопов'язаних деталей тавузлів;

·речовина – по однійстворенасукупністьвзаємозв'язанихінгредієнтів,індивідуальніхімічнісполуки,об'єктигенетичноїінженерії,композиції тапродукти ядерногоперетворення;

·штам –спадковооднорідні культуримікроорганізмів, щопродукуютькорисніречовини чивикористовуютьсябезпосередньо.

2.спосіб – процесвиконаннядій надматеріальнимоб'єктом задопомогоюіншихматеріальнихоб'єктів.

3.застосування зановимпризначеннямранішевідомого продукту чи способу.

>Перерахованіоб'єктивинаходівхарактеризуютьлюдську діяльністьвзагалі.Вонавключаєтакіелементи:

·певну потребу, назадоволенняякоїспрямована діяльність;

· предметдіяльності;

· дії із предметами;

·засобидіяльності;

· результатдіяльності.

Призіставленніперерахованіелементи таоб'єктивинаходів, щоохороняються згідно з Законом України,відповідають один одному.Крім цього у Українівидаютьсяпатенти навинаходи, котрістосуютьсяоб'єктівживоїприроди:штамівмікроорганізмів, культурклітинрослин йтварин.

>Пристрій -найбільшпоширенийоб'єктвинаходу. Допристроїв якоб'єктіввинаходів (>корисних моделей) належатимашини,механізми,прилади тощо.Винахід наякийоформлюється таподаєтьсяданна заявкаєпристроем.

>Пристроємназиваютьагрегати,машини,механізми,знаряддяпраці,інструменти таіншіпродукти роботи,призначені для віконаннявиробничих йтехнологічнихпроцесів, длязадоволеннябудь-яких потребсуспільства.

>Розрізняютьпристрої двохвидів. До Першого належатипристосування,інструменти,знаряддя роботи,готовівироби.Характеризуютьсятакіпристрої тім, що ані смердоті сам, аніелементи, із які смердотіскладають ся, упроцесі роботи незв'язаніміж собоюфункціонально,наприклад,слюсарні чистолярніінструменти,деталі для їхніскладання тощо.

До іншого виду належатиагрегати,механізми,прилади тощо,окремівузли чидеталі які впроцесівикористаннязнаходяться уфункціональномувзаємозв'язку.Розглянутаборштангавідноситься допристроїв іншого виду.Поширеність прилаштую якоб'єктавинаходуобумовленанаступ ним:гарантією того, щозапатентованийвинахід дійсно якщоохороняти ся,є реальнаможливістьвстановлення фактупорушення патентом.Якщопорівнювати,наприк лад,спосіб йпристрій, товиявитизастосування прилаштуюнабагатолегше, ніж способу.Самецим частообумовленийвибірзаявникомоб'єктавинаходу приоформленні заявки,якщо сутьвинаходудаєйомуможливість такоговибору [13].

>Ознаки, котріможутьхарактеризуватипристрій якоб'єктвинаходупоказані на рис. 2.1.Розглянемодетальнішеознаки, котрізастосовуються дляхарактеристики прилаштую.

>Конструктивний(ні)елемент(ти).Пристрій якматеріальнийоб'єктхарактеризуєтьсянаявністюконструктивнихелементів (деталей,вузлів тощо),з'єднанихміж собоюпевним чином дляодержання,потрібноготехнічного результату при йогозастосуванні.Наприклад в нашомувипадкупристрійскладений із деталей таких як корпус,різці,гвинти і т. буд.


>Зв'язкиміжелементами.Найважливішимиознаками, щохарактеризуютьпристрій (>конструкцію,виріб),єзв'язкиміж йогоконструктивнимиелементами,завдякиякимзабезпечуєтьсяпрацездатність прилаштую.Наявність зв'язкуміжелементами якознакамайжезавжди присутня уформулівинаходу. Уборштанзі усіелементизв’язаніміж собою чи тоз’єднаннямластівчинхвіст, чи торізбленям.

Формавиконаннязв'язківміжелементами якознака, щохарактеризуєпристрій,може бутиконструктивною,функціональною,змішаною.Механічніпристроїхарактеризуються в основному конструктив ними й (чи)функціональними (>кінематичними)зв'язкамиміжконструктивнимиелементами.

>Взаємнерозташуванняелементів.Ознакивзаємногорозташуванняелементівхарактеризуютьоб'єкт-пристрій вцілому йобумовлюютьйо говідтворюваність. Упристроїціознакинеобхідні для правильногоскладанняоб'єкта й йогофункціонування згідно ізпризначенням. То вборштанзісуттювинаходує ті щорізцірозташовані одинщодоіншого подпевнимкутомякийрозраховується повідповіднійформулі.

Формавиконанняелемента(ів) чи прилаштую вцілому.Формивиконанняконструктивнихелементів якознаки прилаштуюдоситьрізноманітні.Наявністьвузлів й деталей увзаємозв'язку йвзаємномурозташуванніще неповністюрозкриваєпристрій.Існуютьпристрої із протевимивузлами,однак їхнього незавжди можнаназватиідентичними,оскільки самі і тих самможуть матір своїконструктивніособливості.

>Слідпідкреслити, щозазначенняконкретноїформивиконання то го чиіншогоелементазвужуєобсягправовоїохоронивинаходу. Тому,якщоможливідекілька формвиконанняознакивинаходу, котрідозволяютьодержати один й тієї жтехнічний результат,доцільнотакуознакувиражатизагальнимпоняттям, якуохоплює усіформивиконання.

>Розглянутаборштангамаєтакі жконструктивніелементи як й аналог, але й корпусвиконаний у із пазомластівчинхвіст,різцірозташованірідпевнимкутом йзміщенні одинвідносноіншого.

>Параметри таінші характеристикиелемента(тів) та їхньогозв'язок. Данаознака прилаштую широкосформульована й напрактиціподання тарозгляду заявок навинаходизустрічаєтьсядосить часто.Взаємозв'язокпараметрів таінших характеристикелемента(тів)виражається якспів ставленнярозмірів,об'ємів,площ тощо.Взаємозв'язокпараметрів прилаштуюможе бутивиражений ізвикористаннямматематичних формул. Уборштанзііснуєпевнийвзаємозв’язокміжкутомзміщеннярізців йосьовим крокомрізців, щовиражено вматематичнійформулі.


2.3Оформлення пакетудокументів дляподання заявки

Заявку навидачу патентом навинахід (>корисну модель)може податі доУстановибудь-яка особа, котрабажаєодержати патент ймає наце право.Заявканадсилається на адресоюДержавного підприємства ">Українськийінститутпромисловоївласності" (>УКРПАТЕНТ), асаме: Україна, 01601, м.Київ-42,вул. Глазунова, 1 чиподаєтьсязаявникомбезпосередньо завказаноюадресою.

>Заяву провидачу патентом,опис й формулувинаходу (>корисноїмоделі),креслення та рефератподають утрьохпримірниках.Рештудокументівподають в одномупримірнику.Документи, котріпотребуютьподальшогоперекладу,можуть бутиподані мовоюоригіналу в одномупримірнику, а їхні переклад - в 3примірниках.

>Заявка -сукупністьдокументів, необходимих дляприйняттяУстановою (>спеціальноуповноваженимцентральним органомвиконавчої влади ізпитаньінтелектуальноївласності),рішення провидачу патентом навинахід (>корисну модель).

>Юридичнівимоги до заявки павидачу патентомстосуютьсячотирьохосновнихаспектів.

>По-перше,існуютьвимоги дозмістудокументів заявки.Підзмістомрозуміється таінформація, котра винна бути подано вцих документах.

>По-друге,євимоги до «>фізичного» боці заявки. Цестосується запитання про ті, якслід податізміст заявки,наприклад,якимиповинні бути формат й структура документа заявки й якповинні бутирозміщені текст йкреслення.

>По-третє,передбаченівимогиспеціально длявипадку, колизаявляєтьсяпріоритет болееранньої заявки тогосамийвинахід.Наприклад, колиіноземнийзаявник проситивзяти доуваги, щовін вже подавши заявку навидачу патентом тогосамийвинахід віншій стране, тому датаподання болееранньої заявкивизначає датупріоритету заявки в Україні.

>Нарешті,існуєвимога, згідноякоїзаявник виненсплатитизбір заподання заявки. Документ просплатузбору виненнадійти доУстанови разом ззаявкою чипротягом двохмісяців последати поданоня заявки.Зазначений рядківможе бутипродовжений, але й не більше, ніж пашістьмісяців. Запродовження рядоксплачуєтьсязбір.

>Цявимога прямо непов'язаназізмістом заявки йформоюїїподання, але йїївиконанняєобов'язковоюумовою початкуділоводства зазаявкою. Безсплати заявочногозбору заявка неможерозглядатися [14].

>Заявкаскладається російською мовою.Якщодеякідокументи за явкивикладенііншою мовою, тосліднадіслати перекладцихдокументів доУстанови удвохмісячний рядків віддатиподання заявки.

>Вимогаєдностівинаходу:

>Заявка навинахід виннастосуватися одного чигрупивинаходів,пов'язанихєдинимвинахідницькимзадумом.

>Вимогаєдностівинаходувизнаєтьсядотриманою,якщо:

· заявкастосується одноговинаходу,тобто одного продукту чи способу;

· заявкастосується одноговинаходу,якийохарактеризований ізрозвитком чиуточненням окремихконкретнихваріантів йогоздійснення, що несупроводжуєтьсязміною чивилученням окремихознак,наведених унезалежномупунктіформули;

· заявкастосуєтьсягрупивинаходів, котріпов'язанієдинимвинахідницькимзадумом, асаме:

· один звинаходівпризначений дляодержання (>виготовлення)іншого,наприклад,пристрій,речовина чиштам таспосіб йогоодержання,виготовлення;

· один звинаходівпризначений дляздійсненняіншого,наприклад,спосіб йпристрій дляздійснення способу;

· один звинаходівпризначений длявикористанняіншого (віншому),наприклад,спосіб йречовина, котрапризначена длявикористання вспособі;

·винаходіводнаковогопризначення, котрізабезпечуютьодержання одного і тоготехнічного результатупринципово одним й тім шляхом (>варіанти).

>Заявка накорисну модель виннастосуватисяоднієїкорисноїмоделі.

>Вимогаєдностікорисноїмоделівизнаєтьсядотриманою,якщо: заявкастосуєтьсяоднієїкорисноїмоделі,тобто одного прилаштую; заявкастосуєтьсяоднієїкорисноїмоделі, Яка охарактеризована ізрозвитком чиуточненням окремихконкретнихваріантівїїздійснення, що несупроводжуєтьсязміною чивилученням окремихознак,наведених внезалежномупунктіформули.

>Вимогаєдності невизнаєтьсядотриманою,якщо заявкастосуєтьсявинаходу (>корисноїмоделі),який (котра)охарактеризований (охарактеризована) наборомознак, що неутворюютьєдинусукупність йспрямовані надосягненнярізних,самостійнихтехнічнихрезультатів [15].


3РОЗРОБКАМАТЕРІАЛІВЗАЯВКИ

 

3.1Змістописувинаходу заявки навидачу патентом

 

3.1.1Загальнівимоги доопису

>Описвинаходу ізформулоювинаходу, щоміститься вньому, йграфічнимиматеріаламиєосновним документом за явки (>Додаток А). Безперебільшення можнасказати, що відретельності,повноти йправильностіописувинаходузалежитьподальша частка заявки й самоговинаходу.Приступаючи доскладанняописувинаходу,необхідночіткоуявляти йогозначення впроведенніпатентноїекспертизи,тобто увизначеннівідповідностітехнічногорішення, щостановляться,вимогам, щопред'являються довинаходу.

>Згідно із Правилами,опис виненпідтверджуватиобсягправовоїохорони,визначенийформулоювинаходу (>корисноїмоделі) йнастільки ясно йповнорозкривати сутьвинаходу (>корисноїмоделі),щоб йогомігздійснитифахівець узазначенійгалузі.

>Описпочинається ззазначенняіндексу рубрикидіючоїредакціїміжнароднапатентнакласифікація (МПК), доякоїналежитьвинахід (>корисна модель),назвивинаходу йміститьтакірозділи:галузьтехніки, доякоїналежитьвинахід (>корисна модель);рівеньтехніки; сутьвинаходу (>корисноїмоделі);перелікфігуркреслень (>якщо нимиєпосилання вописі);відомості, котріпідтверджуютьможливістьздійсненнявинаходу (>корисноїмоделі).

Недопускаєтьсязамінарозділуопису вцілому чи йогочастинипосиланням наінформаційнеджерело, вякомуєнеобхіднівідомості.

>Зміст всіхрозділівописунеобхіднонадавативідповідно довимог Правил, безбудь-якихвідступів.

>Необхідністьвиконанняцихвимогпов'язана із тім, щоопис вина ходу за своїмзмістомєвикладомдоказудостовірностіосновноїтези патентноїекспертизивинаходів:технічневирішення, щоописується в заявціможе бутивизнаневинаходом.

3.1.2.Індекс рубрикиміжнародноїпатентноїкласифікації

>Міжнароднапатентнакласифікація - результатміжнародної співпрацюпатентнихвідомствбагатьох держав.Вонабазується наСтрасбурзькійугоді 1972 р.,підготовленійМіжнародним БюроВсесвітньоїорганізаціїінтелектуальноївласності (>ВОІВ).

МПКдозволяєздійснитиуніфіковану вміжнародномумасштабікласифікаціюпатентів навинаходи (>кориснімоделі),включаючиопубліковані заявки. Наоснові МПКіндексується,комплектується йсистематизуєтьсяпатентнадокументаціябільшостікраїн світу.

>Щоб пакожномуетапі свогозастосування МПКвідповідалаіснуючомурівнюрозвиткутехніки, воназазнає у межахВОІВперіодично гоперегляду (одного разу пап'ять років).Першаредакція МПКдіяла із 1 января 1968 р. до 30червня 1974 р.Нинідієвосьмаредакція.Незважаю чи тих, що МПКперіодичнопереглядається,її структура й принциппобудовинезмінні: воназалишаєтьсяієрархічноюкласифікацією.

МПКохоплюєусігалузі знань,об'єкти якіможуть матірправовуохорону.Виходячи із цого,класифікаційна схемаподілена на 8 трояндділів, щомістятьприблизно 67 000 рубрик. Кожна рубрикавизначаєть сяіндексом,якийскладається ізлітерлатинськогоалфавіту таарабських цифр.

>Розділипозначаються великимилітерамилатинськогоалфавіту:

А «>Задоволенняжиттєвих потреблюдини»;

У

Схожі реферати:

Навігація