Реферати українською » Промышленность, производство » Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква


Реферат Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква

собоюдвоповерховубудівлю зцегли. Уньомурозміщені:відділприймання молока,хім- табаклабораторія,сметаннийвідділ,відділвиробництва олії,сирнийвідділ,заквасочнакімната,відділ длятари,складськіприміщення.

>Окремо на територїспорудженабудівля цехуморозива ізприлягаючим доньогокомпресорним цехом;котельна таадміністративний корпус;майстерні,приміщення длямиттямолочних цистерн.Також на територї заводузнаходиться цехвиробництваказеїну та цехреалізації;апаратний цех, вякомуздійснюється очищення,сепарування,пастеризаціяохолодження молока наобладнанні “>Нагема”,виготовленому вНімеччині йпродуктивністю25т/год.

>Обсягипереробкисировини із 1995 рокузнизились у 4 рази,ниніосновнумасусировини (70 %)товариствозакуповує у населення. Заводзнаходиться вдоговірнихвідносинах із120-мапідприємствами, із які 72 –отримуютьпродукцію молокозаводу, 48 –постачаютьсировину,основні йдопоміжніматеріали, транспорт.

>Протягомперіодуіснування ВАТрозширились напрями йогодіяльності. Уасортиментіпродукції, щовиробляється заводомє 68найменувань, до тогочислі:незбирана – 23види;знежирена – 16видів;морозива – 28видів; майонез – 1 вид.

Зурахуваннямвимогринку тазростаючих потребпокупців 99%незбираноїпродукції, 100%нежирної та 100%морозивавироблено урозфасованомувигляді від 1 кг до70 р усучаснійзручній таяскравійупаковці.Біля 30 %продукціїреалізується черезфірмовуторгівлю: 4фірмовімагазини та 16кіосків в м.БілаЦерква ізмінімальнимиторгівельними надбавками від 4 до 7 %.

3.2.Сировинна базамолокопереробного підприємства ВАТ ”>Віта”

>Нинінараховується 90постачальників молока напідприємство.Біля 70 % молоканадходить від населення,обсягзакупівліякогозбільшує ВАТ “>Віта”. Заякіснимипоказниками воно тавважаєтьсязбірним йвідповідаєвимогам ІІґатунку за ДСТУ 3662–97. Зданоїмолочноїсировиниважко забезпечитистабільневиробництвовисокоякісноїконкурентоспроможноїпродукції.

Для нормальногофункціонування ВАТ “>Віта”необхіднопостійнозбільшуватиобсягнадходження молока відгосподарств йвідповіднопідвищуватизакупівельнувартістьсировини.Лише тодімолокопереробнепідприємство якщо матірвисокуконкурентоспроможність, щопов’язана ззбільшеннямобсягувиробництвамолочноїпродукції,розширеннямїїасортименту.

>Динамікапостачання молока на ВАТ “>Віта” за 2006рік відгосподарствБілоцерківського району наведена втаблиці 3.

>Таблиця 3– >Динамікапостачання молока на ВАТ “>Віта” за 2006рік

>Господарство –постачальник >Обсягзакупівельного молока, кг >Кількість базисного молока, кг >Масовачастка, %
жиру >білку
ДПДосліднегосподарство ім. 9Січня, з.Озірно 306789 293010 3,25 3,00
>АгрофірмаУзинська м. Узин 1100033 1138318 3,52 3,12
>СФГ „Колосок”, з.Коженики 160305 174675 3,71 3,15
>ТОВ „>Піщанське”, з.Піщана 297024 307001 3,51 3,20
>ПОСПСидори, з.Сидори 25347 25467 3,42 3,10

>Аналізуючитаблицю 3, можназробитивисновок, що понадвсьогосировининадійшло на ВАТ “>Віта” ізАгрофірмиУзинська, м. Узин (1100033 кг), а менше – ізПОСПСидори, з.Сидори (25347 кг).

>Кількість молока відгосподарств уперерахунку набазисне буввищою,окрім від ДПДосліднегосподарство ім. 9Січня, з.Озірно, котра бувменшою йстановила 293010 кг.

>Найвищийпоказникмасовоїчастки жиру умолоціспостерігається уСФГ „Колосок”, з.Коженики (3,71 %), анайменший – у ДПДосліднегосподарство ім. 9Січня, з.Озірно (3,25%).

>Найвищийпоказникмасовоїчасткибілку вмолоціспостерігається уТОВ „>Піщанське”, з.Піщана (3,20 %), анайменший – у ДПДосліднегосподарство ім. 9Січня, з.Озірно (3,00%).


3.3Дослідженняякостісировини

Принадходженні молока напідприємство, воно тареєструється ужурналі контролюякості молока, вякомувказуються йрезультатидослідженьвідібраних проб.Дослідженнясировинипочинали ізвизначенняорганолептичнихпоказників, котріпредставлені утаблиці 4.

>Таблиця 4 – >Органолептичнаоцінка молока

>Назвапоказника >Господарство –постачальник молока Часвідбору проб Характеристикасировини
>Колір ДПДосліднегосподарство ім. 9Січня, з.Озірно 15.02.07 >Білий
>АгрофірмаУзинська м. Узин 15.02.07 >Білий
>СФГ „Колосок”, з.Коженики 15.02.07 >Білий ізжовт.відт
>ТОВ „>Піщанське”, з.Піщана 15.02.07 >Білий
>ПОСПСидори, з.Сидори 15.02.07 >Білий
Запах ДПДосліднегосподарство ім. 9Січня, з.Озірно 15.02.07 >Приємний,специфічний
>АгрофірмаУзинська м. Узин 15.02.07 >Приємний
>СФГ „Колосок”, з.Коженики 15.02.07 >Приємний
>ТОВ „>Піщанське”, з.Піщана 15.02.07 >Приємний
>ПОСПСидори, з.Сидори 15.02.07 >Приємний
Смак ДПДосліднегосподарство ім. 9Січня, з.Озірно 15.02.07 >Солодкуватий
>АгрофірмаУзинська м. Узин 15.02.07 >Солодкуватий
>СФГ „Колосок”, з.Коженики 15.02.07 >Солодкуватий
>ТОВ „>Піщанське”, з.Піщана 15.02.07 >Солодкуватий
>ПОСПСидори, з.Сидори 15.02.07 >Солодкуватий
>Консистенція ДПДосліднегосподарство ім. 9Січня, з.Озірно 15.02.07 >Однорідна
>АгрофірмаУзинська м. Узин 15.02.07 >Однорідна
>СФГ „Колосок”, з.Коженики 15.02.07 >Однорідна
>ТОВ „>Піщанське”, з.Піщана 15.02.07 >Однорідна
>ПОСПСидори, з.Сидори 15.02.07 >Однорідна

>Аналізуючидані,представлені втаблиці 6 видно, що заорганолептичнимипоказниками молоковідповідаєвимогам ДСТУ 3662-97 дляякісного молока.

>Крімвищезгаданихпоказників проводиливизначеннятемпературидоставленого молока,показникиякоїприведені втаблиці 5.

>Таблиця 5 – Температура молока, якунадійшло на ВАТ “>Віта”

>Підприємство –постачальник Температура, °З
ДПДосліднегосподарство ім. 9Січня, з.Озірно +8
>АгрофірмаУзинська м. Узин +6
>СФГ „Колосок”, з.Коженики +6
>ТОВ „>Піщанське”, з.Піщана +6
>ПОСПСидори, з.Сидори +7

>Аналізтаблиці 5, показавши, що молоко, якунадходить напереробнепідприємствовідповідаєоптимальнійтемпературі й в українськихдослідженнях вонколивається від +6 до +8 °З, щовідповідає молокавищогоґатунку.

>Післявизначеннятемпературивизначалигустину молока задопомогоюареометра (табл. 6).

>Таблиця 6 – >Показникигустини удосліджуваних пробах молока

>Підприємство –постачальник >Результатидосліджень

>кг/м3

°А
ДПДосліднегосподарство ім. 9Січня, з.Озірно 1030 30
>АгрофірмаУзинська м. Узин 1030 30
>СФГ „Колосок”, з.Коженики 1027 27
>ТОВ „>Піщанське”, з.Піщана 1028 28
>ПОСПСидори, з.Сидори 1029 29

 

Зотриманихрезультатів, котріпредставленні втаблиці 6 видно, щодосліджуване молоко малогустину вмежах від 27 до 30 °А, щовідповідаєвимогамгустиникоров’ячого молока затемператури 20 °З.

>Далі проводилидослідження ізметоювизначеннямасовоїчастки жиру тасухоїречовини увідібраних пробах (табл. 7).

>Таблиця 7 >Масовачастка жиру тасухоїречовини удосліджуваних пробах молока

>Назвапоказника >Господарство –постачальник Характеристикасировини
>Масовачастка жиру, %

ДПДосліднегосподарство

ім. 9Січня, з.Озірно

3,36
>АгрофірмаУзинська м. Узин 3,59
>СФГ „Колосок”, з.Коженики 3,65
>ТОВ „>Піщанське”, з.Піщана 3,52
>ПОСПСидори, з.Сидори 3,52

>Масовачасткасухоїречовини,

%

ДПДосліднегосподарство

ім. 9Січня, з.Озірно

12,0
>АгрофірмаУзинська м. Узин 12,0
>СФГ „Колосок”, з.Коженики 12,3
>ТОВ „>Піщанське”, з.Піщана 11,4
>ПОСПСидори, з.Сидори 11,5

Зданихтаблиці видно, щомасовачастка жиру вмолоціколиваєтьсямежах від 3,52 до 3,65 %, акількість сухихречовин – від 11,4 до 12,5 %.

>Білок –єважливоюскладовою молока.Масовачасткабілку вдосліджуваних пробах молока наведень утаблиці 8.

>Таблиця 8 –Масовачасткабілку удосліджуваних пробах молока

>Підприємство –>постачальник >Загальнийбілок, %
ДПДосліднегосподарство ім. 9Січня, з.Озірно 3,2
>АгрофірмаУзинська м. Узин 3,3
>СФГ „Колосок”, з.Коженики 3,3
>ТОВ „>Піщанське”, з.Піщана 3,5
>ПОСПСидори, з.Сидори 3,4

 

як видно зданих,представлених втаблиці 8,високий відсотокзагальногобілкамістить молоко, щопостачаєтьсяТОВ „>Піщанське”, з.Піщана (3,5 %).Найменший відсотокзагальногобілка умолоцістановить 3,2 %.Цейпоказник неєнайгіршим, так яквмістбілковихречовин умолоціможеколиватися від 2 до 4,5%

>Кислотність молока –важливийпоказник йогобіохімічнихвластивостей. Отже,кислотністьдосліджуваних проб молока представлена утаблиці 9.

 

>Таблиця 9 –Показникикислотності молока удосліджуваних пробах

>Підприємство –постачальник >Кислотність, ° Т
ДПДосліднегосподарство ім. 9Січня, з.Озірно 18
>АгрофірмаУзинська м. Узин 17
>СФГ „Колосок”, з.Коженики 16
>ТОВ „>Піщанське”, з.Піщана 16
>ПОСПСидори, з.Сидори 17

>Титрованакислотністьсвіжовидоєного молока , як правило,становить 16–18 °Т.Показниккислотностідосліджуваних проб молока, щопредставлені втаблиці,відповідаютьданимвимогам.Кислотність молока понад 18 °Т,вважаєтьсяпідвищеною,низька жкислотність (менше 16 °Т)свідчить прозахворюваннятварин, чи профальсифікацію молока [2, 8].

Длявизначеннятермостійкості молока проводилианаліз заалкогольною пробою. При цьомувстановилислідуючіпоказники, котріпредставленні утаблиці 10.

 

>Таблиця 10 – >Термостійкість молока заалкогольною пробою

>Підприємство –постачальник >Групи >Воднийрозчинетилового спирту, %
ДПДосліднегосподарство ім. 9Січня, з.Озірно 3 72
>АгрофірмаУзинська м. Узин 2 75
>СФГ „Колосок”, з.Коженики 1 80
>ТОВ „>Піщанське”, з.Піщана 2 75
>ПОСПСидори, з.Сидори 3 70

>Згідноотриманихданихтаблиці 10,проби молокавитрималиалкогольну пробу йтаке молокоможе бути використано длявиготовленнямолочнихпродуктів.

>Проаналізувавширезультати нашихдосліджень, можнасказати, щопроби молока, котрівідібрані від ДПДосліднегосподарство ім. 9Січня, з.Озірно;АгрофірмаУзинська м. Узин;СФГ „Колосок”, з.Коженики;ТОВ „>Піщанське”, з.Піщана;ПОСПСидори, з.Сидоривідповідають державному стандарту йєякісноюсировиною длявиготовленнямолочнихпродуктів.

 

3.4Технологіявиготовлення йогурту „>Біфідо” ізлактулозою

Напідприємстві ВАТ “>Віта”технологічний процесвиробництвабіфідойогурту ізлактулозоюпроводятьрезервуарним способом,якийскладається ізнаступнихоперацій:

–прийманнясировини йприготуваннянормалізованоїсуміші;

–очищення,гомогенізація,пастеризація йохолодженнясуміші;

–заквашування йсквашуваннясуміші;

–внесення фруктовогонаповнювача;

–внесенняконцентратулактулози;

– розлив,фасування,маркування йохолоджування готового продукту.

>Залежно відустаткування, щовикористовується,допускаєтьсявноситистабілізатор всквашенусуміш, передвнесенням фруктовогонаповнювача.

>Прийманнясировини йприготуваннянормалізованоїсуміші.Сировинуприймають помасі йякості,встановленій ВТК (>лабораторією) підприємства.

>Відібранекоров’яче молоконормалізують замасовимичасткам жиру й сухихречовин.

>Нормалізаціюсуміші замасовоючасткою сухихречовинздійснюють шляхомдодавання досуміші,нормалізованої помасовійчастці жиру, сухогонезбираного, сухогознежиреного молока чисухоїпахти.

>Сухімолочніпродукти,призначені длянормалізації, передвикористаннямрозчиняють в 4–8частинахнормалізованого по жиру чизнежиреного молокатемпературою від 40 до 60 °З припостійномуперемішуванні доповногорозчинення.Отриманусумішохолоджують дотемператури 9±1 °Зпротягом 10хв йвитримують вємності длявідновленняпротягом 3–4 часів длянабуханнябілків. Позакінченнювказаного годинисумішфільтрують йнаправляють восновнумасунормалізованої помасовійчастки жирусуміші чизнежиреного молока.

>Цукор-пісокзмішують зстабілізатором увідповідності ізнаведеними рецептурами йрозчиняють в 2–3частинахнормалізованого по жиру чизнежиреного молокатемпературою 20–30 °З.Отриманусумішретельноперемішують йвитримуютьпротягом 20хв йнаправляють восновнумасунормалізованого молока.

>Зберіганнясуміші передпастеризацією недопускається.

>Очищення,гомогенізація,пастеризація йохолоджуваннясуміш.іНормалізованусумішочищають навідцентрових сепараторах –молокоочисниках затемператури 43±2 °Звідповідно доінструкції поексплуатаціїсепараторів чи наспеціальнихфільтрах.

>Гомогенізаціюсумішіздійснюють притиску 12,5±2,5МПа йтемпературі від 45 до 85 °З.Допускаєтьсязастосовуватироздільнугомогенізаціюсуміші, атакожвиробляти йогурт знегомогенізованоїсуміші.

>Гомогенізованусумішпастеризують затемператури 92±2 °З ізвитримкою від 3 до 8хвилин чи затемператури 87±2 °З ізвитримкою від 10 до 15хвилин.

>Післяпастеризаціїсумішохолоджують дотемператури 41±2 °З ,тобто дотемпературизаквашування впотоці чи вємності шляхом пуску в сорочкукрижаної водипротягом не понад 30хвилин.

>Тривалістьохолоджуваннясумішізалежить від видувикористаноїпастеризаційно-охолоджувальної установки,їїпродуктивності, атакожінструкції поексплуатації.

>Зберіганнясуміші затемпературизаквашування недопускається.

>Заквашування йсквашуваннясуміші.Заквашування йсквашуваннясумішіздійснюють в резервуарах длякисломолочнихнапоїв ізохолоджуваноюсорочкою,забезпеченихспеціальнимимішалками, щозабезпечуютьрівномірне йретельнеперемішуваннясуміші ззакваскою аподальшому – молочногозгустку.

>Щобуникнутиутворенняпіни, Якавпливає навідділеннясироватки призберіганні готового продукту,суміш для закваскиподають в резервуар черезнижній штуцер.

>Сумішзаквашують затемператури 41±2 °З.

>Частка закваски, що вноситися, виннаскладати від 1 до 5 % відмасизаквашуваноїсуміші.

Привикористовуваннібактеріальнихконцентратів, котріотримують поімпорту,кількістьбактеріальногоконцентрату, що вноситисявизначається регламентомфірми виробника.Закваскувносять употоці ізвикористаннямнасоса-дозатораодночасно ізнормалізованоюсумішшю (привключеніймішалці) чи передподачеюсуміші в резервуар.

>Суміш послевнесення закваскиперемішуютьпротягом 10±5хв йзалишають вспокої доутвореннязгустку.

>Сквашуваннясумішіздійснюють затемпературизаквашування.Тривалістьсквашуваннястановить від 4 до 7 часів.

>Закінченнясквашуваннявизначають поутвореннюдостатньоміцногозгустку йкислотності, Яка виннастановити 85± 5 °Т.

>Внесенняконцентратулактулози.

Концентратлактулози (сироп “>Лактусан”)вносять усуміш укількості 4 % йретельноперемішуютьпротягом 20–30хв, после чого продуктпіддаютьтепловійобробці.

Розлив,фасування,маркування йохолоджування готового продукту.

Передпочатком розливу йогуртперемішуютьпротягом 4±1хв.

>Фасування ймаркування йогуртуздійснюютьвідповідно довимогтехнічних умів на даний продукт.

>Фасований йогуртнаправляють ухолодильну камеру, девідбуваєтьсядоохолодження продукту дотемператури 4±2 °Зпротягом не понад 6 часів, после чоготехнологічний процесвважаєтьсязакінченим й продуктготовий дореалізації.

>Транспортування йзберіганнябіфідойогуртупроводятьвідповідно довимогтехнічних умів на даний продукт.

>Технохімічний ймікробіологічний контрольсировини,технологічногопроцесу й готового продуктуздійснюютьпрацівники (ВТК)лабораторії ймайстривідділів підприємствавідповідно додіючихінструкцій.Мікробіологічному контролювиробництва напідприємствахмолочноїпромисловості,затвердженими вустановленому порядку, стандартами наметодимолочнихпродуктів йтехнічнимиумовами на даний продукт.

>Апаратурно-технологічна схемавиробництвабіфідойогурту ізлактулозою наведена на малюнку 2.


 


3.5 >Дослідженняякості йогурту „>Біфідо” ізлактулозою

Контрольякостібіфідойогурту проводилиорганолептичними талабораторними методами.Пробибіфідойогутрузберігали вумовах холодильника (4–6 °З)протягом 7діб.

>Органолептичновизначали: смак, запах,консистенцію таколір.

Прилабораторнихдослідженняхвизначалифізико-хімічніпоказники:кислотність,масовучастку жиру тамікробіологічніпоказники –вмістбіфідобактерій усвіжовиготовленомупродукті та через 7дібзберігання.

>Органолептичніпоказникивизначали згіднодіючих методик,результати якінаведені у (табл. 11).

>Таблиця 11 – >Органолептичніпоказники йогурту „>Біфідо” ізлактулозою

>Органолептичніпоказники Характеристика продукту
Смак й запах >Чистийкисломолочний,ледьвідчутним запахомвнесеного абрикосовогонаповнювача
>Консистенція >Однорідна умірув’язка
>Колір >Кремовийколіробумовленийвнесенимфруктовимнаповнювачем,рівномірний повсіймасі продукту

>Аналізуючидані,представлені втаблиці 12, видно, що заорганолептичнимипоказниками йогурт “>Біфідо” ізлактулозоювідповідає усімвимогам ТУ У 15.5–33348888–003:2005 “>Йогурт і продуктйогуртний злактулозой. Технічні умови”.Вінмаєчистийкисломолочний смак та запах,одноріднуконсистенцію тарівномірний повсіймасікремовийколір.Під годинузберіганнябіфідойогурту вумовах холодильника йогоорганолептичніпоказникизалишалися беззмін.

>Фізико-хімічнівластивостібіфідойогурту ізлактулозоювизначаються йогокислотністю,масовоючасткою жиру.Даніпоказникиприведені втаблиці 12.


>Таблиця 12 – >Фізико-хімічні тамікробіологічніпоказники йогурту „>Біфідо” ізлактулозою

>п/п

>Найменуванняпоказника >Йогурт “>Біфідо” ізлактулозою
на початкузберігання через 7дібзберігання

1.

2.

3.

>Масовачастка жиру, %

>Кислотність, °Т

>Вмістбіфідобактерій впродукті,КУО/см3

2,5

92

>3,6х106

2,5

93

>3,8х106

Урезультатідосліджень (табл. 12) було бвстановлено, щофізико-хімічніпоказникивідповідаютьвимогам доданого продукту йзалишалися беззмін под годинузберігання.

>Стимулювальнудію сиропу “>Лактусан” нарозмноженнябіфідобактерій уйогурті ізлактулозоювідмічали через 7дібзберігання, про щосвідчитьдещо збільшення їхньогокількості йстановить3,8х106КУО/см3.

 

3.6 >Економічнийефективністьвиробництва йогурту „>Біфідо” ізлактулозою на ВАТ “>Віта”

>Виробництвобудь-якоїпродукції винне бутивигідним,прибутковим,оскільки від цогозалежитьудосконаленняматеріальноїбази підприємства,підвищеннязаробітної плати,здійсненнясоціальнихзаходів. Тому накожномупідприємстві, до тогочислі на ВАТ “>Віта” м.БілаЦерква,намагаються принайменшихвитратахенергетичних,матеріальнихресурсівотриматипродукціюнайвищоїякості.

>Розрахункисобівартостібіфідойогурту назаводівключаютьвитрати насировину йосновніматеріали,транспортніпотреби,енергоресурси, оплату роботи, атакожзагальнозаводські,невиробничі тадопоміжнівитрати.Розрахункиекономічноїефективностівиробництва йогурту “>Біфідо” ізлактулозою на ВАТ “>Віта”представлені втаблиці 13.


>Таблиця 13 –Економічнаефективністьвиробництва йогурту “>Біфідо” ізлактулозою на 2006рік на ВАТ “>Віта”

>Витрати

на 1 т йогурту, грн.

>Сировина йосновніматеріали 2400,00
>Транспортнівитрати 82,00
>Допоміжніматеріали 145,00
>Паливо, холод,енергія 242,00
>Заробітна плата 50,00
>Нарахування назаробітну плату 18,50
>Загальнозаводськівитрати 350,00
>Іншівитрати 190,00
>Всього 3477,5
>Всього + ПДВ (20%) 4173,00

>Відпускнаціна

4920,00

яксвідчатьданітаблиці 10,повнасобівартість йогуртускладає 3477,5 грн. за 1 тонну готового продукту.Найбільшачасткавитрат,відповідно докалькуляції,припадає насировину,допоміжніматеріали тавитрати напаливо, холод,енергію.Цівитратискладають 80,1 %. Великучасткускладаютьзагальнозаводськівитрати – 10,1 %.

Зврахуваннямподатку наподанувартість (20%)собівартістьбіфідойогурту на ВАТ “>Віта”становить 4173,00 грн. за 1 тонну йогурту.Реалізаційнацінабіфідойогурту 4920,00 гривень за 1 тонну. Отже,прибуток відреалізації 1тонни йогуртускладає 747 грн., азвідсирентабельністьвиробництва – 17,9%.

Таким чином,виробництво йогурту “>Біфідо” ізлактулозоюрезервуарним способом на ВАТ “>Віта”єекономічноефективним,дозволяєпідприємствуотриматистабільнийприбуток.

 


IV.Охорона роботи

 

>Управлінняохороною роботи напідприємстві,обов’язкироботодавця (>керівника підприємства) такерівниківпідрозділів йспеціалістів ізпитаньохорони роботи,створення та заподіянняслужбиохорони роботи, запитаннясоціальногострахуванняпрацівників віднещаснихвипадків тазахворювань навиробництвірегулюються Законом України “Проохорону роботи, Кодексом законів України “Пропрацю”,Типовимположенням про службуохорони роботи,затвердженим наказомДержавногокомітету України понагляду заохороною роботи від 3серпня 1993 р. № 73, (ззмінами,внесеними згідно із наказомДержнаглядохоронпраці № 82 від 17травня 1996 р.) та “>Положенням про службуохорони роботи всистеміМіністерствасільськогогосподарства йпродовольства України”,затвердженим наказомМіністерствасільськогогосподарства йпродовольства України від 15.03.94 р. №74; Законом України “Прозагальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування віднещасноговипадку навиробництві тапрофесійногозахворювання, котріспричинили втрачупрацездатності” від 23вересня 1999 р.

Системауправлінняохороною роботивизначена в “>Методичнихрекомендаціях про системууправлінняохороною роботи напідприємствах й ворганізаціяхМіністерствасільськогогосподарства йпродовольства України”,затверджених наказомМінсільгосппроду України від 27.10.95 р. № 291, та “>Положенні про системууправлінняохороною роботи усільськомугосподарстві”,затвердженому наказомМінАПК від 14.12.1998 р. № 361.

>Безпосередньо відповідальність за забезпеченнябезпечних танешкідливих умів роботи, безпечувиробничихпроцесів наробочихмісцяхпокладається накерівниківробіт (>бригадирів,майстрів,завідуючих,керуючих), котрізобов’язанівизначитипрацівникуробочемісце, забезпечититехнічносправнимизасобами длявиконання роботи (машинами,обладнанням,інструментами),засобамиіндивідуальногозахисту,мийнимизасобами,створитиналежнісанітарно-побутовіумови роботи,проінструктуватипрацівників ізпитаньохорони роботи.

Дляорганізації роботи ізпитаньохорони роботи,здійснення контролю за станом умів роботи табезпекоютехнологічнихпроцесів,координаціїдіяльностіпосадовихосіб таспеціалістів ізпитаньохорони роботи напідприємствістворюється службаохорони роботи. Для цого вводитися посадуспеціалістів ізохорони роботи (>інженера ізохорони роботи).Вонастворюється напідприємстві ізкількістю 50 й понадпрацівників. Напідприємстві ізменшоюкількістюпрацівниківфункціїслужбиохорони роботивиконують засумісництвомпосадові особини, услужбовіобов’язки якікерівник підприємства ставити запитанняорганізаціїохорони роботи напідприємстві.Чисельністьслужбиохорони роботивизначається зрозрахунку однапосадова особа на 500осібпрацівників.Ліквідаціяслужбидопускається лише вразіліквідації підприємства. На посадуспеціаліста ізохорони роботипризначається особа, щомаєвищуосвіту,бажаноінженерну,пропрацювала напідприємстві не меншетрьох років.

Законом України “Прозагальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування віднещасноговипадку навиробництві тапрофесійногозахворювання, котріспричинили втрачупрацездатності”, передбаченезагальнообов’язковестрахуванняроботодавцем всіхпрацівників віднещаснихвипадків тапрофесійнихзахворювань.Роботодавецьзобов’язанийзареєструватисвоєпідприємство упредставництві Фондусоціальногострахування віднещаснихвипадків навиробництві тапрофесійнихзахворювань замісцемзнаходження підприємства йсплачувативстановленийрозмір страховоговнеску. Принастаннінещасноговипадку,пов’язаного ізвиробництвом, чипрофесійногозахворювання Фондсоціальногострахування віднещаснихвипадків навиробництві тапрофесійнихзахворювань якщовідшкодовуватипотерпілому чи члену йогосім’їзаподіянуматеріальну шкоду.

Порядокукладання напідприємствіколективного договору таперелікпитань, щорегулюютьсяколективним договором,визначається Законом України “Проколективні домов та догоди” від 1 июля 1993 року ззмінами йдоповненнями,внесеними законами України від 17грудня 1996 року № 607/96 - ВР (Голос України, 14.01.97 р.), від 23 января 1997 року № 5 20/97- ВР (Голос України, 08.02.97 р.) та Кодексом законів України “Пропрацю”.

>Метоюукладанняколективнихдоговорів напідприємствахєрегулюваннясоціально-економічних,трудовихвідносин таузгодженняінтересівміжадміністрацією йтрудовимколективом.

Удоговорірегулюються запитанняорганізаціївиробництва,нормування та оплати роботи,встановленняпільг,компенсацій, надбавок,грошовихдопомог,соціальнихгарантійпрацівника,встановлюєтьсятривалістьробочого години тавідпочинкупрацівників,тривалістьвідпусток,соціальнестрахуванняпрацівників,встановлюютьсязобов’язанняадміністрації забезпечити наробочихмісцяхбезпечні танешкідливіумови роботи,дотриманнявимогчинногозаконодавства,плануються заходьщодополіпшення умів роботи,підвищеннярівня безпекивиробничихпроцесів, на котріпередбачаютьсявідповіднікошти.

>Важливимпитанняморганізаціїохорони роботи напідприємствієнавчанняпрацівників ізпитаньохорони роботи. Законом України “Проохорону роботи”визначено, що

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація