Реферати українською » Психология » Темперамент и характер, їх прояви у мовленні


Реферат Темперамент и характер, їх прояви у мовленні

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>Вступ

>Актуальністьдослідження

Кожна людина –неповторнаіндивідуальність. Однак,спостерігаючи заставленнямлюдини людям, до собі, досвоєї справ, до промов, способамиреакції,поведінкою людей, їхнідіями йнамагаючись їхніпояснити, буливиділенітакіпоняття як темперамент («ті, щоробить ізлюдини природа») й характер («ті, що вона самаробить з собі» (7, з. 423)).

«>Більшістьпідлітків можнавіднести дохолериків йсангвініків, невиключаючи,звичайно,наявностісеред нихфлегматиків ймеланхоліків (але й внабагатоменшійкількості).Учителі ж,пройшовшипевнийжиттєвий шлях, належатипереважно дофлегматиків ймеланхоліків. Томупідлітки незавждивитримуютьрозмірений темп уроку,утомлюються відмонотонної роботи йпочинаютьвідволікатися.Учителеві доводитисячергуватирізнівидиробіт. При цьому урокмає бутинасиченим, але й невтомливим йнудним.Складні заподіяннячергуються іздоситьпростими,усні ізписьмовими. Алі всяскладністьполягає у бо укласіобов’язковоєкількаучнівмеланхоліків чифлегматиків, що неможутьустигати зазанадтошвидким темпом роботи класу йвідстають. І томувчителевінеобхідноврахуватицііндивідуальніособливостіпідлітків йнамагатися невипуститиучнів із полязору под годину уроку,коригувати темп й характерзавдань под годину уроку.

>Якщовчитель невраховуєособливості темпераментуучнів науроці, холерики ісангвініки,виконавши заподіяння (>швидко, але й незавждиякісно),починаютьгратись йзаважатиіншимучням. Цевикликаєневдоволеннявчителя ізауваження на адресоюучнів.Меланхоліки і флегматики, невстигаючи за усімкласом,обурюютьсяшвидким темпом й великоюкількістюзавдань чи простоперестаютьпрацювати науроці. Тому приплануванні йпроведенні уроку,повиннівраховуватисяіндивідуальніособливостіучнів класу».

Характер не можнаототожнювати із темпераментом,який болеебезпосередньопов'язаний ізвластивостямивищоїнервовоїсистеми. Темпераментлюдиниоцінюється наоснові того, чивінрозумноспрямований йконтролюється волею,тобто вкінцевомупідсумку – яквінпідпорядкований характеру.

Алі йриси темпераменту – продукт неприродноговпливу, але й івпливусередовища.Нерідко характернаякісна зміну темпераментувідбувається подвпливом характеру, а самвінзмінюється впроцесівиховання. На шляхуподолання темпераменту характеромможливітимчасовіконфлікти,протиріччя.

З іншого боці, іособливості темпераментуможутьпротидіяти чисприятирозвиткувідповіднихсторін характеру.Наприклад,міжособистісністосунки вкласі,групістворюютьсприятливіумови длярозвитку ухолериківбільшоїстриманості йсамокритичності, усангвініків –слухняності, уфлегматиків –активності.

Отже, характер й темпераменторганічнопов’язані йвзаємодіють ізіншимивластивостямиособистості йвпливають на їхньоговияв ймірувираженості тарозвитку.

>Об’єктдослідження – характер та темпераментлюдини.

Предметдослідження – прояви умовленні темпераменту та характеру.

Уданійроботірозглядаються темперамент, характер та прояви їхнього умовленні,надаютьсярекомендації подіагностиціцихпроявів ушколярів (й не лише),поради пороботі іздітьмирізнихтемпераментів, повихованню характеру,оскількиця проблемаєактуальною ймаєвеликепрактичнезначення.


>Розділ І.Темпераментальні тахарактерологічніособливостілюдини як предметвивчення

1.1Загальна характеристика темпераменту

Нетреба бутидужеспостережливим,щобзауважити, що людинезалежно від настрою,самопочуттярізняться заактивністю вповедінці йроботі.Одні –енергійні,стрімкі,швидкі,іншінавпаки –повільні,інертні.Крім того, людирізняться й заемоційністю.Однішвидкорадіють йшвидкозасмучуються,другі більше, ніжсумують,третідужевиразновиявляють своїпочуття. Ащеєвідмінністьміж людьми зарухами,зокрема їхнішвидкістю,розмахом,різкістю.Саме вцихвідмінностяхвиявляє собі темперамент.

Темпераментналежить до такихпсихологічних зрозуміти, про котрі аби усізнають.Даючи характеристику своїмзнайомим, ми частовикористовуємоназвирізнихтемпераментів. Про одноготвердимо: “>типовий холерик”, іншогоназиваємо “>сангвініком”,третього “флегматиком”, четвертого “>меланхоліком”. Однак, за межі нележитьнауковерозуміння.

>Уперше более чименшдокладно описавшитемпераментивидатнийстарогрецькийлікарГіппократ.Вінвважав, щовідмінностіміж людьмипояснюютьсяспіввідношеннямрізнихрідин утілі. Такихрідин, яквважавГіппократ, улюдиничотири, асаме, притулок, два сортіжовчі –чорна йжовта,слиз чилімфа.Гіппократ думавши, що всангвініківпереважає притулок (>латинською - “>сангвін”), ухолериківпереважаєжовтажовч (>холе), а й уфлегматиківпереважаєслиз чилімфа (“флегма”). Інарешті,меланхоліки –це люди, у якіпереважаєчорнажовч (“>меланхоле”).

>Сьогодні неіснуєзагальновизнаноговизначення темпераменту. Алі внайбільшузагальненомувиді йоговизначають якзакономірне, природнозумовленепоєднаннястійкихвластивостейлюдини, котріхарактеризуютьрізністоронидинамікипсихічноїдіяльності таповедінкилюдини.

>Характеризуючи роль темпераменту, психологВ.С.Мерлін наводитицікавеобразнепорівняння. “>Уявітьсобі, -пишевін, -двіріки – однуспокійну,рівнинну, другу –бурхливу,гірську.Течіяпершоїледвепомітна, вон плавнонесе свої води, унеї немаєяскравихсплесків,бурхливихводоспадів,засліплюючибризок.Течіядругої –повнапротилежність, вонашвидконесеться, вода внійгримить, вирувати,клекоче й,вдаряючись докаменю,перетворюється вклоччяпіни”.

>Дещоподібне можнаспостерігати вдинаміці (>особливостяхперебігу)психічноїдіяльностірізних людей. Ценасамперед,індивідуальний стильактивності,ритмічністьпсихічнихпроцесів йдіяльності,ступіньстійкостіпочуттів,напруженістьвольовогозусилля тощо.

>Двіскладові темпераменту “>активність” та “>емоційність”єголовнимиознаками (>вимірами) темпераменту. як писавшиВ.Д.Небилицин,активністьповедінкилюдинихарактеризуєміруенергійності,стрімкості,швидкості чи,навпаки,повільності,інертності.

>Емоційністьпроявляється вособливостяхрозвиткуемоцій йпочуттів та їхніякості й знаку (>радість, горі, страх,гнів тощо).

Однак,особливостіактивності іемоційностітакожзумовленііншимипсихологічнимичинниками – мотивамидіяльності,поставленимзавданням,вимогамиситуації,знаннями,вміннями,навичками тощо. Аліякщоцічинникиможутьзмінюватися товластивості темпераменту –стійкііндивідуальніособливості.Вонивиявляються уже уранньомудитинстві,зберігаються багато років, часто тажпроявляються урізних сферахповедінки,діяльностілюдини.Динамічніособливостіактивності, котрізумовленізазначенимивище причинами, меншестійкі.

>Крімактивності іемоційності частозгадується улітературіще одна сферапрояву темпераменту – моторика (>руховівияви).Сюдивідносятьсяособливостірухів,жестів,міміки,зокрема їхньогошвидкість,різкість,амплітуда. Людирухишвидкі,енергійні, жерстіповні,рухи ймімікавиразні.Цим людям характернажвавість,рухливість. Людирухиповільні,плавні. жерстіскупі,мімікамаловиразна. Таким людямпритаманнаруховастриманість.Цюскладову темпераменту (моторику)легше, ніжінші (>активність йчутливість)спостерігати йоцінювати. Темпераментпроявляється умовніймоториці (>швидкостімовлення,виразності,голосності).

Темперамент, як писавшиБ.Г.Ананьєв,належить допервинноїформивищогопсихічного синтезу, щохарактеризуєособистість. Алівін невизначаєзмістову бікособистості –їїсвітогляд,ціннісніорієнтації,спрямованістьспонукальноїсфери. Людирізнихтемпераментівмають одну і ту жсоціально-моральнуцінність.Одночасно, темпераментможе яксприятиформуваннюпевних рисособистості, то й несприяти їхніформуванню (воля,мислення). Цепов’язане із тім, щосередовище,виховнівпливи,інодінавіть самії тих жпедагогічніприйомивиявляютьзовсімрізну,іноді прямопротилежнудію научнів, щоволодіютьрізним темпераментом.

Отже, темперамент неєзовнішнімпроявом уповедінці,наприклад, вособливостях моторики таемоційності, аорганічновплітається до структуриособистості,забезпечуючиїйнайкращийспосібрівноваги ззовнішнімсередовищем.Відтак недоречнорозглядати темпераментокремо відособистості.

Таким чином, системаузагальненихвластивостей темпераментуможе бути представлена утакійсхемі:

1.Активністьлюдини,проявляється в: а)енергійності, б)пластичності, в)швидкості.

2.Емоційність, щопроявляється увиразності,силі таспрямованостіемоційнихпереживань.

3.Соціабельність, щовиявляється у: а)домінуванні, б)потребі успілкуванні, в)покладаннявідповідальності улокусі контролю тощо.

>Виділяютьтакіпсихологічніособливості темпераменту:

1.Чутливість чисензитивність. Пронеїсудять у тій, Яканайменша силазовнішньоговпливунеобхідна у тому,щоб улюдинивиникла та чиіншапсихічнареакція –відповідь (>репліка,емоція, рух,міміка тощо), яякоюшвидкістюцяреакціявиникає.Іншими словами,якоюмає бути силавпливу,щоб долюдини «>дійшло».

2.Реактивність (величинавідповіді,реакції навплив, нарепліку).Цявластивістьвиявляється до того, ізякою силою йенергією людинареагує того чиіншийвплив (>критичнезауваження,погрозу,різкийнеочікуваний звук). Пролюдину ізвисокоюреактивністюговорять: «>Спочаткузробить, апотімподумає», «заводитися ізпівоберту», а ізнизькоюреактивністю: «>Сім развідміряє, а лишепотімвідріже», «нерозумієш чизрадів, чизасмутився.Реактивність улюдини тім вищий,чим людина:

а) понад готовавідповідати, не подумавши, набудь-якезапитання й тому часто вонавідповідає невпопад;

б) уприкрості йроздратуваннілегше тачастіше «>виходить з собі»,проявляєзапальність,вступає уконфлікт;

в)захоплюючисьякоюсьрозповіддю,швидше приходити до лавкрайньогозбудження,перебиваєрозповідьрізнимивигуками,виявляєнетерплячість.

3.Активність. Процювластивістьсудять із того, ізякоюміроюактивності (>енергійності) людинавпливає назовнішній світло,долаєперешкоди придосягненніцілей.Сюди належатицілеспрямованість танаполегливість удосягненні мети,зосередженістьуваги под годинутривалої роботи тощо.Активність тім вищий,чим людина:

а) болееенергійна уподоланнітруднощів таперешкод на шляху додосягнення мети;

б)довшезберігаєбадьорість й не «>опускає руки» уважкихумовах йситуаціях;

в) болеесхильнадоводитипочатусправу докінця.

4.Співвідношенняреактивності таактивності.Одні людидіють в основному подвпливомвипадковихзовнішніх чивнутрішніх причин («>забажалось»),іншісвідомовизначаютьлініюсвоєїповедінки.

5. Темпреакції якшвидкістьперебігупсихічнихпроцесів йреакцій (>рухи, мова,винахідливість,швидкістьрозуму тощо). Темпреакції тімвищий,чим:

а)швидкі таенергійнірухи;

б)швидше,впевненішерозмовляє;

в)швидшевідповідає назапитання,згадує щось.

6.Емоційназбудливість. Проемоційнузбудливістьсудять ізтогоюякоїслабкостівпливнеобхідний длявиникненняемоційноговідгуку (позитивного чи негативного), й ізякоюшвидкістювінвиникає.Емоційназбудливість тім вищий,чим:

авиразнішереагує (змінувиразуобличчя,жестикуляції тощо) напідтримкутеплим словом,дисциплінуючийвплив;

б)легшевикликатипосмішку,сміх,пожвавленняжартом чидотепним словом;

в)швидше йвиразнішепроявляєпочуттярадості тазадоволення, колидосягчогось,наприкладоволодівнавчальноюнавичкою.

7.Екстравертованість –інтровертованість.Екстраверсія –цеспрямованістьпсихічноїактивностіособистостіназовні, доякоїспонукаютьвраження, щозумовленівпливомзовнішніхобставин в даний момент.Інтроверсія –цеспрямованістьпсихічноїактивностіособистості усередину, аби у собі, щоспонукаєтьсявраженнями, котрі малімісце вминулому чи думи промайбутнє.Іншими словами,впливнавколишньої обстановки,зовнішнівраження, всі ті, щовідбувається в даний той час уданомумісці, великоюміроювизначаютьповедінкуекстраверта.Поведінка жінтровертапереважнозалежить від йоговнутрішнього світу:почуттів, думок,образів того, що із ним було б чище якщо; людина абизаглиблена у собі, в минуле ймайбутнє.Екстравертованість тім вищий,чим людина:

а) ізбільшоюзацікавленістюслідкує за тім, щовідбуваєтьсянавколонеї вданухвилину, меншесхильназаглиблюватися успогади, «>заходити» у собі;

б)їй понадподобаєтьсявиконувати «живу» роботу (ізким-небудь про щосьдомовлятися,комусь щосьпоказати,пояснити тощо);

в)легшезапам’ятовуєобличчя людей,деталі йфакти ізчиєї-небудьбіографії,різні справ, щовідбуваються вкласі,групі, а гірше –смислтеорії,формули тощо.

8.Ригідність йпротилежнаякість –пластичність.Вонипроявляються до того,наскільки людинапристосовується дозовнішніхвпливів (>пластичність) чи,навпаки,важкопристосовується до умів,наскількиінертна ймляваїїповедінка,звички,судження (>ригідність).Ригідністьвиявляє собі тім понад,чим:

а) ізбільшимитруднощами людиназвикає людям (>наприклад, после того, яквпершеприйшла бригади,студентськугрупу,клас) та ізбільшимитруднощамивідвикає від старихдрузів,приятелів понавчанні (>довгозгадує,розповідає про них);

б)повільновідвикає відпопередніхжиттєвих умів,оточуючихпредметів; із великимитруднощамирозстаєтьсязісвоїми промовами (листами,фотографіями,звичнимодягом), ненавидьтезмінюватирозташуваннямеблів упомешканні,предметів насвоємуробочомумісці тощо);

в)важче йповільнішевідбуваєтьсяпереключення із однихдій наінші,важчезмінитимісце свогопостійногоперебування, але й после цого, якзвикне донової дії,нової роботи,здатна дотривалогоїївиконання,навітьякщоця роботаїй нецікава;

р)важчевиробляєруховінавички;

буд)повільніше йважчевідбуваєтьсяпереключення ізоднієїемоції наіншу.

Пропластичністьтреба говорити всенавпаки.

10.Тривожність, щопроявляється всхильностілюдинипереживатинайрізноманітнішіситуації, яктакі, щоїйчим-небудьзагрожують тавідчувати при цьомунезвичайний страх йнеспокій, що неспрямований щодо чиявище.Тривожність тім вищий,чим:

а) людина понадроздумує проможливу особистуневдачу увідповідальнійсправі, ніж про самусправу;

б)намагаєтьсяуникатирізнихжиттєвихпомилок,навітьнезначних,наприклад,схильністьнеодноразовоперевірятище разрезультатисвоїхдій (>можевернутисядодому ізполовини дороги,перевірити чизамкненідвері, чивимкненесвітло, вода й газ тощо);

в)важче переноситирізнічекання: вчергах,транспорті тощо;

р) надсобі й всвоїхдіях,легшевпадає в торб,недовірлива,схильназавчасновиконуватинавчальні заподіяння,підвищена відповідальність йнавітьпевна «>занудність» привиконаннігромадськихдоручень тощо.

10.Товариськість яквідноснонезалежна відзмісту йситуаціїспілкуванняпсихічнавластивість темпераменту, щохарактеризуєдинамічну бікактивностілюдини вспілкуванні, асаме: частотувстановленняконтактів із людьми,легкість їхніперебігу, широту колазнайомств.Людина тім болеетовариська за темпераментом,якщо:

а)легше йшвидшезнайомиться ізновими людьми;

б) понад говорити сама, ніжслухаєінших;

в)має багатодрузів таприятелів, ізякими систематичноспілкується.

>Звичайно,товариськість сама собою незабезпечуєлюдинісприятливе становище всистемістосунків угрупі,класі,серед людей.Вона позитивновпливає настановленняпершихконтактів, коли людина входити уновугрупу. Апотімпочинають «>працювати» болееважливіякостілюдини,наприклад:розум,сумління,знання,вміння. Інерідконадзвичайнобалакуча людинаможевикликатиприкрощі йроздратування.

11.Опірність якрівень опорулюдинивтомі, чиіншимнесприятливимумовам роботи (>наприклад,стресу), якпрацездатність.Опірність тім вищий,чим:

а)вищепрацездатністьпротягомнавчального дня;

б) меншепіддаєтьсявідволікаючимвпливам;

в) меншевпливає на діяльністьзміни настрою;

р)більшаопірністьстресові (>психічномунапруженню).

Законкретнимпсихологічнимзмістомохарактеризованівищепсихологічнівластивості темпераментудужевідмінні. Коли їхньогопов’язує, учому смердотіподібні?Існуєдекілька такихознак. Кожнапсихологічна рису темпераменту:

а) ранопроявляється вдитинстві (>деякідослідники темпераментувідзначають, щокритеріїранньогодитинства – один знайбільшнадійних урозпізнаванні рис темпераменту);

б)властивості темпераментухарактеризуютьмірудинамічноїнапруги йставлення людям, світу, собі,діяльності (допроцесу, а чи не до результату);

в) смердотістійкіпротягомтривалогоперіоду життялюдини (неміняються чипроявляєтьсядуже мала змінувідносноївеличини,наприклад:активністьпсихічноїдіяльності вдорослоговідрізняється віддитячого, але йвідноснеранговемісцеактивностізалишаєтьсямайжеоднаковим урізномувіці усвоїйвіковійгрупі);

р)цірисиуніверсальнопроявляються у всіх сферахдіяльності тажиттєдіяльності (>незалежно відзмінижиттєвихситуацій);

буд) смердоті незалежать відзмістудіяльності таповедінки,тобтоєнезалежними від мотивацію,цілі тощо, ависококорелюють ізособливостяминервовоїсистеми таіншимивластивостямиорганізму,наприклад: іземоційноюзбудливістю таслабкістюнервовоїсистеми,міжригідністю таінертністюнервовоїсистеми;

е)єспадковими;

>є)чиморганічнішезв’язаний темперамент із характером, тімгармонійніше,розкутіше людина.

якпроявляється уповедінцідитини темперамент?

- Уїїактивності –міра, темп, частота, ізякоюдинамічний аспектвиступає уповедінці;

-Ритмічність –регулярністьпроявуосновнихбіологічнихфункцій (сну,прийняттяїжі,спорожнення);

-Першареакціядитини нановістимули таситуації:наближення чивіддалення;

-Адаптованість –наскільки легкодитиназдатназмінитипочатковуреакцію впотрібному напрямку;

-Інтенсивністьреакцій;

-Особливості настрою:співвідношеннякількостіпозитивнихреакцій (>сміх,радість,задоволення)щодонегативних (плач,хвилювання, страх);

-Порігчутливості,реактивність;

-Рівеньвідволікання (>якоюміроюзовнішніподразникизмінюютьповедінку);

-Концентраціяуваги (годину,протягомякогодитиназдатназайматисяоднієюсправою, недивлячись навідволікаючівпливи).

Звікомдещозменшується роль темпераменту врегуляціїповедінкидитини,зростаєрегулюючафункція характеру.

Узарубіжнійпсихології,зокрема вдослідженняхК.Гілфорда,виділено прояви темпераменту, котріпроявляються упсихіці тадіяльностілюдини.

>Насамперед,цебезпосередні,прямі прояви (>фактори Першого порядку:емоційність – сила «Я»;збудливість (>емоційнанезрілість);власність;динамізм; сила – «>над»Я» (>сумління);комунікативність;емоційнавразливість;конформізм;параноїдальнітенденції,циклотимія-шизотимія;егоцентризм;рафінованість-наївність;скупість;радикалізм-консерватизм;задоволеність;упевненість всобі –почуттянеповноцінності;терпимість-критичний дух;серйозність –веселість,безтурботність.

>Крім того,виділено болеевіддалені, небезпосередні прояви темпераменту (>фактори іншого порядку):екстраверсія-інтроверсія;тривожність-інтеграція (>пристосованість);емоційналабільність;здатність доадаптації досвоєїтілесноїконституції (20).

Доособливостей темпераментуслідвіднести лише тихіндивідуально-психологічніособливості, котрізадовольняютьусюсукупністьвиділенихознак.В.С.Мерлінрозробивнаступну схемуописупсихологічнихпроявів темпераменту:

>Сангвінік (>сильний,врівноважений,рухливий)

>Пониженасензитивність,високийпорігчутливості (>дужеслабкі звуки йсвітловіподразники незауважує),підвищенареактивність. Знезначного приводуголосносміється,несуттєвеможедужерозсердити.Жваво й із великимзбудженнямвідгукується попри всі, щооволоділо йогоувагою. Живеміміка тавиразнірухи. За йогообличчям легковідгадати,який уньогонастрій, яку уньогоставлення долюдини чи предмета,події.Швидкозосереджуєувагу.

>Підвищенаактивність.Дужеенергійний тапрацездатний, частотягне руку науроці,можедовгопрацювати, невтомлюючись,енергійнобереться зановусправу.Активність йреактивністьврівноважені.Його легкодисциплінувати.Він добростимулює проявисвоїхпочуттів ймимовільніреакції.Швидкірухи,швидкий темпмови,швидкопереключається нанову роботу.Швидкодумає,винахідливий.

>Високапластичність.Почуття,настрої тапрагненнядужемінливі.Він легко сходитися ізновими людьми. Легкозвикає до новихвимог таобставин.Швидкопереключається ізоднієї роботи наіншу.Швидкозасвоює йперебудовуєнавички.Маєгнучкийрозум.

>Екстравертований.Більшоюміроювідгукується назовнішнівраження, ніж наобрази тауявлення про минуле тамайбутнє.

холерик (>сильний,неврівноважений,інертний)

Маласензитивність (>чутливість),високареактивність,переважає надактивністю. Томувіннеприборканий,нетерплячий,гарячковий,меншпластичний й болееригідний, ніжсангвінік.Звідси великастійкістьпрагнень таінтересів, великанаполегливість,труднощі впереключенніуваги,швидкийпсихічний темп.

>Флегматик (>сильний,врівноважений,інертний)

>Низькасензитивність, малоемоційний.Йоговажкорозсмішити,розгнівати чизасмутити. Колі усі вкласіголосносміються ізякої-небудь заподій,вінзалишаєтьсянезворушливим. При великихнеприємностяхзалишаєтьсяспокійним.Мімікабідна,рухиневиразні.Енергійний,відзначаєтьсяпрацездатністю.Високаактивністьзначнопереважає надмалоюреактивністю.Відзначаєтьсятерплячістю,витримкою,самовладанням.Повільний темпрухів ймови.Повільнозосереджуєувагу. Зтруднощамиперебудовуєнавички йзвички.Інтровертований.Дужеважко сходитися ізновими людьми, ізтруднощамивідгукується назовнішнівраження.

>Меланхолік (>слабкий)

>Високасензитивність,підвищеначутливість (>невисокі порогивідчуттів:зауважуєдужеслабкі звуки тасвітловіподразники).Незначнийпривідможевикликатисльози в очах.Надмірнообразливий,болісночутливий. Малареактивність.Міміка йрухиневиразні. Голос тихий.Можезаплакати все голос.Пониженаактивність.Дужерідкопіднімає руку науроці,невпевнений усобі,скований,незначнітруднощізмушуютьопускати руки,неенергійний,ненаполегливий, легковтомлюється й малопрацездатний. Легковідволікається ймаєнестійкуувагу.Повільнийпсихічний тон.Ригідний.Інтровертований.

ЗадослідженнямиБ.Й.Цуканова, порядокрозташуваннявідомихтипів темпераментувідповідаєзапропонованомуГіппократом (>холерик-сангвінік-меланхолік-флегматик), а чи не заІ.П.Павловим (>холерик-сангвінік-флегматик-меланхолік),Г.Айзенком (>колова схема:холерик-сангвінік-флегматик-меланхолік-холерик).Б.Й.Цукановвиділяєчотири «>t-типи», щовідповідаютьчотирьомкласичним типам темпераменту, йдодає перед тимще один,проміжний,середній, чи, яквін назвавши його, «>врівноважений» тип.Ціп’ятьтипіввіддалені один від одного на 0,1 сек (>t=0,7 сек -холерики;t=0,8 сек -сангвініки;t=0,9 сік -врівноважені;t=1,0 сік -меланхоліки;t=1,1 сек - флегматики). Уіндивідів ізтикимизначеннями «>t-типів»ступіньвираженостіпоказників «>екстраверсія-інтраверсія», «>емоційнастабільність-невротизм», «>збудження-гальмування» «>рухливість»сягаютьнайбільшого,середнього чинайнижчогорівня.

«>Індивіди ізt=0,9 сікзнаходятьсяначебто наумовномунулі, вякомуфункціїзаймаютьсереднярівнізбудження йгальмування, смердотівиявляють собі якамбіверти йназванівченим «>врівноважені».Примітно, що довідкриття цого типу темпераментумайжевпритулпідійшовІ.П.Павлов,однакпорушення ним природного порядкуорганізаціїтипів темпераменту може дати цілкомзмогувідкрити його.

>Цукановим бувпідрахованийкількісний складтипологічних груп.Найбільше улюдськійпопуляціївиявилосясангвіноїдів (у т.ч. і «>чистих»сангвініків) – 44%. Друга зачисельністю група –меланхолоїди, якінараховується 29%.Третя заобсягом –холероїди, їхні 14%Четверта у цьому ряду – групафлегматоїдів, їхні 9%. Анайменшоює групаврівноважених, якізустрічаєтьсявсього 4%.Можнавважати, щоці числавказують навірогідністьзустрічі ізпредставниками того чиіншого типу темпераменту врепрезентативнійлюдськійвибірці».

1.2Загальна характеристика характеру

>Кожнійлюдинікрімдинамічного боцідій, щовиявляється втемпераменті,властивіістотніособливості, котріпозначаються наїїдіяльності таповедінці. Про однихговорять, що смердотіпрацьовиті,дисципліновані,скромні,чесні,сміливі,колективісти, а проінших –лінькуваті,хвалькуваті,неорганізовані,честолюбні,самовпевнені,нечесні,егоїсти,боягузи.Ці іподібні перед тимрисивиявляютьсянастількивиразно іпостійно, щостановлять собою «>типовий видособистості,індивідуальний стильїїсоціальноїповедінки.Такіпсихологічніособливостіособистостіназиваютьрисами характеру.Цірисихарактеризують йцілі, до якіпрагне людина, йспособидосягненняцілей.Знатицеважливо,оскількиособистістьхарактеризується не лише тім, що вонаробить, а і тім, как онацеробить.Сукупність такихстійких рисстановить характерособистості» (4, с.20). Характердозволяєлюдинідіятидоситьпослідовно йзвільнятися відприйняттякожен раз нових йобдуманихрішень.

>Людинаможевлаштуватисвоє життявідповідно свого характеру,вінвиконуєтакожфункціювідборуідей йцінностей. Так якбільшості людейздається, що «ідеїнезалежні від їхньогоемоцій йбажань, ає результатомлогічноїдедукції,їмуявляється, що їхніжиттєвупозиціюпідтверджують їхнього ідеї йоцінки, а на самом делеостанніє настільки ж результатом характеру, як їхньоговчинки. Характертакождає основу дляпристосуванняіндивіду досуспільства. Характердитини –цезліпок із характерубатьків,вінрозвивається увідповідь на їхні характер. А батьки йметоди їхньоговихованнядитини на свійчергузалежать відсоціальноїструктури їхнього культури» (17, з. 53- 54).

>Основоюстановлення характеруєінтеграціяпереживань,впливів,враженьіндивіда, щоодержані ним відсоціальногосередовища, йстаютьстійкими йогоставленнями. Характерскладається ізпевнихскладових.Серед нихпровіднимиєсвітогляд,переконання, системаставлень до життя,ставлення людям, аповедінціобов’язково практичнорозв’язуютьсяморальніпроблеми.

Характер –цеціліснеутворенняособистості, щовизначаєособливостідіяльності,поведінки таспілкуваннялюдини йпроявляється утиповихситуаціях, вїїстійкихставленнях дорізнихсторіндіяльності (>матеріальнихцінностей,інших людей,самої собі).

>Якщорозглядативластивість характеру якстійкеутворення, то можнасказати, що в йогоосновієдинамічний стереотип. У цьомупланіпевну рольвідіграє другасигнальна система: вонасприяєвихованнюпевних рис характеру йрізнихспособівдій.

>Розглянемопсихологічну структуру характеру. Характер –цеспецифічнепоєднаннярізноманітних йвзаємопов’язаних рис.Риса характеруцестійка форма чи шаблонповедінки, котрівиникають впевнихситуаціях іздостатньовисокоюймовірністю, так що можнапередбачитицюповедінку.Знаючи одну,двіголовніриси характеру, можнапередбачити рядінших.Скромний – означати йпоступливий,добрий – означати йчуйний.Лінива людинаєнечесною,безвідповідальною,несамокритичною

Кожнаякістьмаєскладнупсихологічну структуру. Уукраїнському словникує понад 2500слів, задопомогою яких, можнаохарактеризуватилюдину. Упсихологіїоб’єднаннясистемивзаємопов’язанихякостейназиваютьсимптокомплексами рис характеру.

У цьомузв’язку заБ.М.Тепловимвиділяютьчотирисистеми рис характеру, щовиражаютьставленнялюдини до:

1)інших людей, до груп, досуспільствазагалом;

2) роботи;

3) промов,матеріальнихцінностей;

4) самого собі.

Уставленні людям, группроявляютьсясоціальні тадуховніпотребиособистості.Моральнапозиціяособистостівизначаєпрояв такихякостей яктовариськість,радість зауспіхиінших,готовністьдопомогти,гуманізм,людяність.Негативнимиякостями у цьомупланіє:заздрість, зловтіха,розрахунок таін.

>Ставлення до роботи,громадської роботипов’язується із такимирисамиособистості якпрацьовитість,сумлінність,ініціативність чинегативні:лінощі,неохайність,безініціативність.

Уставлення до промов,матеріальнихцінностейтакожпроявляютьсяважливіриси характеру.Вонитіснопов’язані зспрямованістюособистості,зокрема ізїїцінніснимиорієнтаціями,уявленнями про життя тощо. Доцієїгрупивідносятьсятакіякості якактуальність,економність,скупість,щедрість таін.

>Дужеважливоюгрупоюякостейєякості, в яківиражаєтьсяставленнялюдини досвоєїособистості. Кожна людинаконтролює свої дії,осмислює їхні ізпозиціїсумлінняморалі,особистихпереконань свого «Я».Правильністьоцінок,серйознеставлення людям йгрупидопомагаютьлюдинівдосконалювати характер,виховувати такиякості яквласнугідність,скромність,самокритичність,самодисципліну.Ставлення впритул до собі учомувизначаєпрояв характерулюдини.Скромність,самокритичністьповинніпоєднуватися ізпочуттямгідності таусвідомленнясвоєїкористі.Скромність не винна бутиперешкодою длявідстоюваннясвоєї думи.

особистістьпостійно абивимірює свої справ тауспіхисправами тауспіхамиінших людей.Оцінкалюдиноюсамої собіможе бутиправильною йспотвореною.Іноді людинаможедаватисобізавищенуоцінку,перебільшувати свої заслуги,успіхи,знання.

>Є багато людей,якимзавждиздається, що аби їхніпостійнонедооцінюють йоточуючі перед тимзавждинесправедливі. Цедужеважкі й для собі й дляоточення особини.Вонипостійноскаржаться,псуютьнастрійсобі таіншим.Часом доходити й добурхливихвибухів, коли смердотіпочинаютьдоводити це.Найчастіше,це – люди, у якізавищенасамооцінка йневиправдановисокийрівеньдомагань.Вони невміють собіоцінювати, анавчитися цьомудужеважливо.

Структура характерувизначається не лишевзаємозв’язком окремих рис, але й й такимивластивостями, котріпритаманні характеру якцілому. До такихзагальнихвластивостейвідносяться:глибина,цілісність,стійкість,мінливість,активність та сила характеру.

>Глибина характерувиражаєстійкийвнутрішнійзв'язок його рис ізголовнимиінтересами,зіспрямованістюособистості.Більшглибокимирисамиє тих, щовизначаютьсяїїголовнимистосунками.Вонипов’язані іздужеширокоюсистемоюінших рис.Наприклад, тих, котрівизначаютьставлення людям йставлення досвоєї справ.Самеціякостінакладаютьвідбиток нариси, котріхарактеризуютьставленнялюдини до собі, до промов. Характеристикалюдини виннавідображативластивостілюдини, котрівизначаютьїїзагальнийпсихічний склад. Це йгуманізм,патріотизм,сумлінність, відповідальність,дисциплінованість таін.

>Цілісність характеру –це йоговнутрішняєдність,відсутність уньомусуперечних рис, якнаприклад,добрий лише дорідних йзлий людям,відповідністьміжспрямованістю потреб,інтересів,діяльністю йсвідомістю тавчинками.

>Стійкість характерудозволяєстверджувати про йоговизначеність.Стійкий характерпроявляється до того, щоповедінкаособистості у всіхвипадкахвідповідаєїїпереконанням,основнійспрямованості,сенсуїї життя тадіяльності. Пролюдинузістійким характером можна напередсказати, как она собі якщоповодити в тихий чиіншихситуаціях. Так,якщо людиначесна, то можнапередбачити, що Незважаючи нанеприємні длянеїнаслідки, вона якщо говорити правду й назговір зсумлінням непіде.

>Мінливість характерупроявляється якособливапіддатливість його рисзмінам, щовикликані якзовнішнімиумовами, то йроботоюлюдини із себе.Певнамінливість (>пластичність) характеруєнеобхідноюумовою йогорозвитку,виховання. Алінадтовисокапіддатливість характерузовнішнімумовампризводить до йогоневизначеності.

>Активність характерувиявляється якпостійна потребалюдини бути вдіяльномустані.Така людина неможесидіти,склавши руки, колиіншіпрацюють.Вонавідразувключається в роботубригади,групи чизаймаєтьсясвоєю.Цявластивість характерувиявляється вдіяльності,спрямованій надосягненняважливихцілей.Нецілеспрямованаактивність недосягає мети, коли людинаодночаснобереться за багатосправ, танічого не доводити добажаного результату. Цеєсуєтливаособистість.

>Протилежною доактивностієпасивність характеру.Середсучаснихшколярівє багатопасивних унавчанні.Воникращеспишуть заподіяння уоднокласників, ніжвиявлятьактивність усамостійномузасвоєнні знань.

>Повнота характерустосуєтьсярізнобічності потреб йінтересів,прагнень йзахоплень,різноманітністьдіяльностілюдини.Одні людивідрізняютьсябагатогранністюсвоєїактивності,іншівузькістю,однобічністю таобмеженістюрозвитку.

>Визначеністьхарактеризуєтьсятвердістю йцілісністюповедінки увідповідності ізпереконаннями,морально-політичнимиуявленнями.

Сила характерувизначаєенергію, ізякою людинапереслідуєпоставленіцілі,здатнапристраснозахоплюватися йрозвивативеликенапруження сил призустрічі ізтруднощами,перешкодами,вмінням їхньогоперемагати.

>Врівноваженість характеру –ценайбільшсприятливе длядіяльності йспілкування із людьмиспіввідношеннявитриманості йактивності,рівністьповедінки,обумовленої чиприродними,типологічнимиособливостямилюдини,вихованнямвольовоївитриманості, Якадозволяєіндивідутримати собі ускладнихумовах нависотісвоїхзасобів (>І.Павлов).Інодівластивості характерузнаходяться ускладних,інодісуперечливихзв’язках.

>Врівноваженість характерупроявляється якавтоматизованістьдій табезпосередність,невимушеністьвчинків, котріздійснює людина уважких,критичнихситуаціях, колинеобхідношвидкочинити чиутриматися віддій.Безпосередністьповедінкивиникає наосновісвідомихпоглядів,переконань тавеліньсумління. Такихвипадкахнеможливасуперечністьміжсвітоглядом й характером.Невимушеністьвиробляється впроцесіпрактичноїреалізаціїлюдиноюсвоїхпереконань увідповіднихдіях йвчинках.

Наосновіморально-психологічноїприродириси характеруподіляють наморальні,вольові,емоційні таінтелектуальні.

>Важливезначення для характерулюдинимаєїї моральнаспрямованість.Оцінюючи характерлюдини, миберемо доуваги тихцілі, котрі вон ставити собі за,наскільки смердотіважливі ізсоціально-духовногопогляду.Розуміння йзнанняспрямованості характерупотребуєаналізуінтересівособистості (>стійкі,широкі,глибокі) таідеалів. Доспрямованості можнавіднести йзначущіпереживаннялюдини,наприклад,сенсу життя,задоволеність віднього,радості відсамоствердження,самовираження тасамореалізації тощо.

Не можнанедооцінювати рольпристрастей,неусвідомлених потягів, щовпливають насвідомість й діяльністьлюдини, аодночасно, й наїї характер, асаме,даютьенергію длядіяльностілюдини, асвідомістьконтролює,спрямовує йрегулює діяльність.

Характер,безумовно,проявляється вдіяльності (гру,навчанні, роботи,поведінці). Це,зокрема,виражається вумінніставити мітку йдотримуватисьїї умотиваціїдіяльності,проявівольовихякостей, вуміннівиконувати ту діяльність, уздатності досаморегулювання тощо.

якпоєднується характер ізрозумом йздібностямилюдини? Так,мисленнявпливає на прояви йвластивості характеру, щопроявляється упостановці тарозв’язуванняжиттєвих проблем (>самостійно чи несамостійно), котрімислительніоперації,способирозв’язування завданьпереважають.Однінамагаютьсязнайтивідповідь,інші –хочутьвідразуїї знаті, беззусиль.

>Спостережливість,умінняорієнтуватися,передбачатирезультати упоєднанні із волеюроблять характертворчим,принциповим.Інодіінтелектуальніможливості нереалізуються, колиособистістьздібна, але йлінива. Люди ізсильною волею частобувають йрозумними.Дуже добро, колиглибокийрозумпоєднується ізнаполегливістю.Нерозумнанаполегливістьперетворюється увпертість.

>Завдяки сильному характерурозвиваютьсяздібностілюдини.Особливоважливемісцезаймаєтворчеставлення додіяльності,позитивнеставлення до собі (>вимогливість,правильністьсамооцінки).Одночасно,високомірністьможезакрити дорогурозвиткуздібностей, тоді якінтересстимулює діяльність.Дійовийінтерес,якийпов'язаний із волею,навіть принаявностіневисокихздібностейпризводить дозначнихтворчихдосягнень. У своючергу,наявністьзадатків,здібностейстимулюєпоявуінтересу. Аліможе бути й так, щоздібності непороджуютьінтересу.Значить, у цьомувипадкує заподій, чи людина невірить у своїможливості, чиневисокооцінює сферудіяльності, доякоїмаєздібності.Здібностірозвиваються упроцесінапруженоїдіяльності.

якпов'язаний характер ізпсихічнимипроцесами?Відомо, щопсихічніпроцесилюдинимають своїіндивідуальніособливості.

яквідзначаєБ.Ананьєв, організаціяпсихічнихпроцесіввпливає наформуванняздібностей й характеру.Функціонуванняорганівчуття,особливостісприймання неєхарактерологічними.Вонишвидшевходять у структуруздібностей. Алієтаківластивості, котрістаютьхарактерологічними. Так приспостереженні самі людипасивносприймають,інші активноспостерігають,виділяють

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація