Реферати українською » Психология » Спеціфіка об'єктів псіхології


Реферат Спеціфіка об'єктів псіхології

1.Об'єктипсихології

>Майже усіцілісніоб'єктипсихології -цеоб'єкти,безпосередньо неспостережувані (образ, думка,свідомість,особистість йін.).Виключеннястановлятьлишеактидіяльності (>їхнійзовнішнійпрояв).Іншаособливістьоб'єктівзазначеної наукиполягає втім, щобільшість з нихмаєвиразніпросторовіознаки і не можнапобудуватиїхнійопис наосновіпросторовоїструктури, якцеможливо,наприклад, увипадкусонячноїсистеми чисомилюдини. Тому впсихології ми маємосправуголовним чином ізконцептуальнимивідображеннямицілісних реальностей.Таківідображенняформуються чи шляхомінтеграціїранішенакопиченихприватних знань прооб'єкт, чи шляхомпрогресивноїдиференціаціїраніше нерозчленованихподань знаступним синтезом.Об'єктамицілісногодослідженняє якрєкомпонентипсихіки (>психічніреакції,процеси,функції,стани,властивості), то йпсихіка вцілому,особистість. якцілісніутвореннявивчаютьсягрупи іколективи,системи людей йавтоматів й т.д.

Упсихологічнійлітературііснує великарозмаїтість урозумінні івикористанніцілісного, системногопідходу.Виділення двохкомпонентів уцілому:нижчих йвищихпсихічнихфункцій,поведінкового ігностичногокомпонентівінтелекту,різнихсторінособистості,тенденцій йпотенцій,розглядпсихіки якпідсистемисистеми «людина -середовище» - один ізваріантів такогопідходу. Друговігрупустановлять роботи, у які якцілеаналізуєтьсяокреміпідсистеми чи характеристикипсихіки. Уцих роботів числовиділюванихкомпонентів понад двох йвживаютьспробивстановленнявідносиниміж ними.Наступнугрупустановлять роботи, у які зціліснихпозиційрозглядаютьсяорганізм,психіка,особистість чи людина. Уокремугрупу можнавіднести роботи прикладного характеру, щовикористовують утім чиіншомуступенізасобукібернетики і математики.

>Об'єктами системногопідходу в широкомузмістівиступаютьбезлічіпсихічнихпроцесів,станів,властивостей,актів,стосовно якіпотрібновирішувати заподіяннякласифікації,систематизації.Об'єктамисистематизаціїєбезлічіданих, щоставляться дооднієїлюдини чи додеякоївибірки людей.Людина -складнийоб'єкт, й насможутьцікавитирізні його опису:описзагального влюдині напідставіданих про всювибірку,описособливих характеристик людейдеякоїпідмножинигенеральноїсукупності,описіндивідуальностіконкретноїлюдини. У всіхцихвипадках ми маємосправу ізрізниммасивомвихіднихданих,різнимифункціямикінцевихописів йзавданнямисистематизації.Головнафункція такихописів -узагальненнянакопичених знань, наосновіякогоформуютьсятеоретичніконцепції імоделіпсихології. У цьомувідмінністьзазначеноїгрупизавдань відзавданьсистематичногообстеження, щомаютьнасампередприкладнуспрямованість.

>Об'єктамисистематичногообстеженняєконкретніносіїпсихіки:тварини,здорові іхворі люди,групи людей, щоволодіютьфункціонально-структурноюєдністю,вибірки людей,об'єднані подеякихзагальнихознаках.Систематизаціїпіддаютьсяотриманийвідомості. Припобудові такихсистемнихописівголовними проблемамивиступаютьпроблемистандартизаціївимірів й системногоуявленняїхніхрезультатів,погоджених ззавданнямиобстеження іможливостісприйняттяїхнімикористувачами.

>Зв'язаність,обмеженість йіншіосновні характеристикиціліснихоб'єктівєзагальними длябудь-якихоб'єктівприроди, нимиволодіють йперерахованівищеоб'єктипсихологічноговивчення. Аліостаннімають йцілий рядспецифічнихособливостей.Всіцілісніоб'єктипсихології -динамічнісистеми,безперервні вконтинууміпростору і години.

якреальнідинамічнісистемиописуютьсясистеми «людина -середовище», сомалюдини йїїпідсистеми,психічніпроцеси істанилюдини, його діяльність,динамічнісистеми вгрупах йколективах. Для цогозастосовуютьсяметодиописудинамічних систем.Крім того, можнарозглядатиперехідні істаліпроцеси.психікамаєпевнустійкість,інтегрованістю,регулярністю ііншимизагальнимивластивостями систем.

>Психікалюдини -складнийоб'єкт,знання про якунакопичувалисяпротягомтисячоріч.Вонаволодіє поручспецифічнихособливостей, щовиділяютьїїсередявищ реального світу іроблятьважчимиїївивчення іціліснийопис. До такихособливостей можнавіднести: 1)поліфункціональність йполіструктурністьпсихіки, «>перетинання»функцій й структур,труднощівизначення структур, щореалізуютьконкретнуфункцію; 2)більшурухливість,мінливість «вектора»свідомості; 3)розподіл упросторі ірозмитістьграницьпсихічнихявищ; 4)неприступність длябезпосередньогоспостереженнявнутрішніхпроцесів ймеханізмівпсихічнихявищ; 5)високуадаптивністьпсихіки.Поряд зцимнедостатньорозроблені ізасобуописуоб'єктів із такимиособливостями.

>Суб'єктивнийпростір й годинунадзвичайновентиляції.Індивідуальність йваріабельність -загальніхарактерніознакипсихічнихутворень. НаважливуособливістьпсихічногоцілогозвертавувагущеІ.М.Сєченов [99],говорячи, що предметомпсихологіїєцілісніакти, щонеподільновключають у своюзагальну структурупоряд із «>свідомимелементом»зовнішнійвплив (сигнал) йруховийм'язовий компонент.

Длябагатьохпсихічнихцілісних систембільшазв'язність,однак йця характеристикаможеваріювати вдуже широкихмежах.Еволюція іінволюціяпсихічнихутвореньможутьвідбуватися, як шляхомінтеграції, то й шляхомдиференціації (>навичка, образ, думка).Перехід віднорми допатологіїможездійснюєтьсявнаслідокпорушеннязв'язностічастинпсихіки, атакожзв'язностілюдини зсередовищем чи врезультатіпорушенняпропорційностічастиннезалежно від того, чиє заподій такихзмінвнутрішніми чизовнішніми.надмірназв'язність приводити довтратистійкостіпсихіки, дорозривів учасі. Посемантицішизофреніяозначаєрозпадособистості.Відомо, що пришизофреніїрізкозростаєрозрившилюдини зсередовищем (аутизм),порушуютьсяасоціації,з'являєтьсянезв'язністьмови,алогічністьвисловлень.Психопатіїз'являютьсявнаслідокпорушенняпропорційностісили ірухливостінервовоїсистеми,порушення ігальмування,сигнальностісистеми.

>Використання ідеїцілісності.Системне,ціліснеуявлення прооб'єктиприродиєоднієї ізосновнихцілейпізнання інеобхідноюумовоюефективностізастосування знань прооб'єкт длярішенняпрактичнихзавдань.Такеуявлення проскладнийоб'єктвиникає невідразу, арезультатітривалоїдослідницької іклінікадіяльностібагатьохучених.Основнимизасобамиствореннясистемних,ціліснихподань проскладнийоб'єктєаналіз й синтез, рух «відцілого дочастин» й «відчастин доцілого» .Обоєціпідходупоєднуються внаступномуметодичномуприйомі: відцілого дочастин й відчастин доцілого, але й уже на новомурівнізнання.

>Використання ідеїцілісності впсихологічнимдослідженніможливо врізних аспектах.Насамперед воно тавизначаєтьсяпізнанням того, щооб'єктдослідження -цілісний й доньогозастосовніпоняттяцілісності ігармонійності. У основуструктуруванняпсихічнихутворень винен бутипокладений недовільнийнабір ізбезлічістимулів-реакцій, а структура,організована задопомогою природногоквантуванняпросторово-тимчасового континууму іінформаційно-енергетичних характеристик,іманентнавнутрішня структура, а чи не структуравипадковоїзовнішньоїоболонки.Психічніявищавиникають напевномурівніорганізації,певноюміроюбазуються наіншихїїрівнях йтісно із нимивзаємозалежні. Томуїхнєвивченняфактично неможливо увідриві відбіологічних,соціальних йіншихявищ йпроцесів.Використання таких характеристик, якпропорційністьчастин,повнота складу, якконтрольнікритеріїдозволяєуникнутиможливихпомилок.Обліквисокоїваріабельності і великогоступеняіндивідуальностінеобхідний привиборіматематичногоапарата (>першавластивістьобмежуєзастосуваннярегулярнихметодів, одному -імовірнісних).

>Вихідним пунктоманалізупсихіки яксистеми (системногоаналізу)єзагальноприйняте впсихологіїположення процілісність,єдністьпсихіки внормі; яканалітичний прикладвикористовуємо «>роздвоєнняєдиного» .Роздвоєнняцієїєдностівиявляєтьсянасамперед прирозглядіфункційпсихіки.Існування,функціонування ірозвитоклюдинивизначаютьсягенетичною ісоціальноюпрограмами.Реалізаціяназванихпрограмвиявляєтьсяможливоїзавдякиінформаційнійвзаємодіїлюдини зсередовищем йцілеспрямованимвпливом нанеї.Функціївідбиття (>психічноговідбиття) йрегулювання (>психічногорегулювання)забезпечуютьнеобхіднувзаємодію.Вонивзаємозалежні івзаємообумовлені:відбиттярегулюється, арегулюваннязасноване наінформації,отриманої впроцесівідбиття.Структури, щореалізуютьвідбиття ірегулювання, «>перетинаються»між собою,частковопроникають друг в одного.Тіснийвзаємозв'язоктихнувфункційзабезпечуєцілісністьпсихіки внормі,єдність всіхпсихічнихявищ,інтеграціюрізнихпсихічнихпроцесів.

2.Загальна характеристикасистемнихописів йметодівїхньоїпобудови

 

>Основнірисисистемнихописів.Підописом будеморозумітибудь-яку формууявленняінформаціїлюдині проякому-небудь одномупсихічнійфеномені,властивості,процесі,однієїсукупностіекспериментальнихфактів:вербальну (текст, мова),символічну (знаки,формули),графічну (>схеми,графіки),предметну (>макети,речовиннімоделі).Системні описуадресованісистемі, щовідбиває,людини, щоєбагаторівневою іполімодальною.Ідеальним,найкращимописом якщотаке, уякомувраховані усіможливостісприйняття. Напрактиці,однак, убільшостівипадків системні описуадресуютьсязоровійсистемілюдини.Тільки протакі опису мовайде і уційкнизі. У цьомувипадку системні описуповиннівраховувати усібагатіможливостізоровогосприйняття.

>Інформація,призначена длязоровоїсистеми,може бути представленій узнакової,символічної,схематичне-графічній ймакетно-модельній формах.Вонаадресуєтьсяпершим йдругийсигнальним системамлюдини ікодуєтьсяположенням йвзаємномуположенням,орієнтацією івзаємноюорієнтацією,величиною івідносинами величин,формою ікольором. Дляописівможутьвикористовуватисявсілякімови,системи зрозуміти йзображень,моделі (уїхнійінтерпретуючійфункції),різніпросторово-тимчасовіконтинууми,системи координат й масштабу.

>Складний (апсихологічномупланіпокище і несформульованоїчітко)проблемоює заподіяння синтезурізних потипі іформіописів дляуявленняінтегральногоописулюдині. Упсихологічномупланіце не лишеузгодженняописів йїхніх формміж собою, але й іузгодження їхні ізможливостямисприйняттялюдини,можливостями йогосистеми, щовідбиває, щомаєцілкомпевніобмеження (>пропускназдатність,разовийобсягсприйняття,кінцевашвидкістьзапам'ятовуючи іін.). система, КолиВідбиває,людинивключаєсенсорний,перцептивний йпонятійнірівні,кожний із якімаєінформаційні іоціннімеханізми.Інтегральний,синтезованийописповинне бутиузгоджено ізусімацимирівнями.Об'єднаннярізнихописів,отриманихнезалежно друг від друга,можезустрітитруднощі і боокремі описустворювалися на «>межі»можливостісприйняття. У цьомувипадку якщопотрібноспрощувати іперетворюватиокремікомпоненти складногоопису.Багатопсихологічнихфеноменівєціліснимиоб'єктами. Томусукупністьописівцихоб'єктів виннадеякоюміроюпідкорятисязакономірностямцілого: матірповний склад,певніпропорціїчастин й т.д.

Проблемамножинностіописівволодіє ііншим аспектом.Можевиникнутизаконне запитання: чи не приводитимножинністьописів доінформаційногоперевантаження і чи неє вона «>множеннямсутності безпотреби» ?Дійсно, убудь-якому системномуписаннієнадмірність. Однак приправильній йогоорганізаціїпевнийступіньнадмірностізабезпечуватицілісністьопису,кращерозуміння предмета,ефективністьтрудовоїдіяльності іпроцесівнавчання.

>Кожнийописісторичнообумовленоїрівнемрозвитку якпсихології, то й науки вцілому.Процесудосконалюванняописів неусуваєоб'єктивнихпідставїхньоїмножинності, але йполегшує заподіяннявстановлення типувідносин меду ними.Специфікаоб'єктівпсихології така, що дляїхньогоописунеможливовикористовуватиобразотворчу форму.Можнанамалюватирослина ітварина, але й не можнанамалюватиувага чипам'ять.Можна,звичайно,відтворитизовнішнійпроявдеякихпсихічнихстанів уміміці іпантомімі, але йможливості такихвідтвореньдужеобмежені. Томуосновними формамиописівпсихічнихявищвиступають знаковою є ісимволічна.

>Системні опису сам пособі -цезнаковісистеми, щомають свої склад, структуру,функцію і т.д.Знаковісистемитакожповинні бутипогоджені ізможливостямисистеми, щовідбиває,людини.Однієї ізнайважливіших характеристиксистемнихописівєкількістьодиниць, щопідлягаютьсприйняттю ізапам'ятовуванню,утриманню на полістійкоїуваги. Практикапоказує, що числоодиниць, щозадовольняютьтакійвимозі,лежить умежахмиллеровського числа. яквідомо, людинаможебезпомилковозапам'ятати после однократногопред'явлення 9двійкових цифр, 8десяткових, 7 літер, 6складів, 5слів.Зізбільшеннямскладностіодиницьінформації, щозапам'ятовуються,їхнєграничне числозменшується. яксвідчатьексперименти,проведені заметодикою Дж.Міллера, людиназапам'ятовуєлишечотирипрості,нерозповсюдженіпропозиції. Увипадку жсистемнихописівнеобхідносприймати не лишекомпонентисистеми, але й івідносиниміж ними. Кількістьпарнихвідносинвизначається як числосполучень з Доелементів по 2: приК=4 числовідносиндорівнює 6, приК=5 числовідносиндорівнює 10,тобтоперевершуєверхня межамиллеровськогодіапазону. Тому приК>4утрудняєтьсясприйняття системногоописузіскладнимиоб'єктами ірозуміннявідносинміж ними. Отже,необхіднеугрупованнязнаків системногоопису.


3.Методипобудовисистемнихописів

>психологічнийдослідженняопискласифікація

Одним ізвидівописуєкласифікація.ЩеО.І.Введенськийуважав, що длярізнихцілей прививченні саме йогооб'єктаможуть бутикориснірізнікласифікації.Подібні описупо-різномусприймаються,розуміються,запам'ятовуються,маютьнеоднаковуевристичнуцінність.наявністьдекількохеквівалентнихописівдозволяєглибшезрозумітиявище.

>Прикладамидодатковихописівможутьслужитиякісний йкількісний,структурний йфункціональний,об'єктивний йсуб'єктивний опису.Додатковістьописівможе матіррізніпідстави, томуможе бутикількадодатковихописів. Їхнайважливішимє запитання проповноту складу.Залежно відпідставидодатковостіповнийнабірможе бути уявленьдвома і понадописами. У цьомувипадкувиникає проблема їхні «>стикування».Об'єктивністьфакторів, щоприводять домножинностіописів,робитьнесерйознимипретензії наодиничністьопису, авизначення типувідносинміжописамидопомагаєвстановитиїхнємісцесередіншихописів й областьїхньогозастосування.

>Будь-якатеоріяміститькількарівнівопису. Уформальнійтеорії можнавиділитиметодологічніположення,системи зрозуміти,аксіоматику,логічнийапаратвисновку,метричношкали. Утеоріїпсихологіїтакож можнавиділитирівеньнайважливішихпринципів йрівень систем зрозуміти.Ще одна із формописурозвивається за годину наоснові системногопідходу доявищприроди.Відповідно до цогопідходупсихіку можнарозглядати якдинамічну систему іробити акцент приїїописі на тихийвластивостях, котрієзагальними для систем более широко класу,наприклад настійкості.

>Багатоприкладнихпсихологічнихзавданьтакожприводять добагаторівневогоопису. Так,наприклад, заподіянняпрофесиографії іпроектуваннядіяльностіобумовилинеобхідністьописуостанньої.Булиприкладенірізніприватніметодиопису:алгоритмічний,предметно-функціональний йін. Однакнезабаромз'ясувалося, щожоден ізузятихокремо, недозволяєодержати опису, щозадовольняєзапитам практики.Виникла проблемастворення комплексногоописудіяльності, щощечекає свогозадовільногорішення.

Прикеруваннідинамічними системами людинаодержуєінформації проїхній стан увиглядірізного родуінформаційних моделей. Практика показала, що дляефективногокерування вбагатьохвипадкахнеобхіднесполученняінформаційних моделейрізного типу:локальних (щоперебувають увідношеннідоповнення) йглобальнірізноїступенідіяльності (щоперебуваютьвідносногомоморфізму).

Упроцесінавчанняінформація пробудь-якомудосить зграбномуоб'єктірозвертається втимчасовупослідовність. При цьомурізні опису (>структурні,функціональні,генетичні іін.), щоперебувають увідношеннідодатковості,синтезуютьсяслухачем уцілісну картинуоб'єкта. Вочевидь, щоіснує не Єдинийспосіброзгорнення саме йогонавчальногоматеріалу.Спосіброзгорненнявизначається не лишеструктуроюописуваногооб'єкта ілогікоюнаявноїінформації, але й і контингентомслухачів,метоюнавчання іособистістювикладача.Звичайно,практикоюнавчанняможуть бутизнайденігарніваріантирозгорненняоднак, у силузалежностіїї відперерахованихфакторівдоцільнопропонуватиціваріанти вякостізагальногообов'язкового стандарту.

>Конструюваннясистемнихописів. Неіснуєєдино способудекомпозиціїсистеми напідсистеми, неіснує йєдиного системногоописудосліджуваногооб'єкта.Йоговибірвизначаєтьсяцілямикористувача,особливостямиоб'єкта,можливостями автораопису, йогоіндивідуальнимисхильностями.Єдиного алгоритмупобудови системногоопису немає. Укожному конкретномувипадкувінконструюється як свого родутвірмистецтва.

>Вимогиадекватностіописуоб'єкту іможливостямвідбиттякористувачанакладаютьзначніобмеження назміст й фору системногоопису.Додатковіобмеженнявизначаютьсяумовамиїхньоговикористання. Тому вдійсностідовільністьсистемнихописів сильнозвужується.Облікусілякихобмежень йкритеріївоптимальностіописівєважливоючасткоюпроцесуїхньогоконструювання.

>Первиннимматеріалом дляпобудовисистемнихописівможутьслужитичисловіекспериментальнідані,психологічнішкали,властивості,психологічнікатегорії,принципи, понадприватні системні опису.Залежно відпервинногоматеріалуперебувають йрівеньабстракції, йметоди системногоопису.Процедурипобудовисистемнихописівможуть бутибагатокроковими, щовключають у собі рядпроміжних йостаточну форму.Наприклад, процедура факторногоаналізу якпроміжніформиміститькореляційнуматрицю,факторнуматрицю, граффакторноїматриці, уякостіостаточної -інтерпретацію наборувиділенихфакторів.самеостаточна формаопису винна бути добропогоджена ізсистемноїлюдини. Дляцієї метинайбільшепідходятьосновнітопологічних йметричних структур уграфічномуподанні,поняття ісистеми зрозуміти,висловлення і системнівисловлення,формули,числовіконстанти.

>Правильнийвибіростаточноїформи системногоопису служитипоказникомзавершеності системногодослідження.Системні описує одним ізосновнихрезультатів системногодослідження, тому відбезпомилковоговиборуостаточноїформиописузалежитьефективністьусьогодослідження, йтакийвибір винен бутизроблений вже встадіїпланування.Точнийвибіростаточноїформидозволяєтакожспіввідноситирезультатиданогодослідження із результатамиіншихдослідження того жоб'єкта.

>Системні описузалежать відрівня наших знань прооб'єкт,цілей, зазаради які смердотіконструюються,індивідуальнихособливостей автора ікористувачів. Тому системні опису одного разом жоб'єктаможутьвідрізнятися як позмісту, то й заформою.Вибірнайкращого вданихумовахопису виненвироблятися ізурахуваннямназванихфакторів. Зрозвитком наукигарні описузаміняютьсякращими. Алііснують йвимоги,якимповиннезадовольнятибудь-якийопис: воно таповинне бути адекватнимоб'єкту, неповиннесуперечити основномумасиву знань,накопиченому вданійнауці,йомуслід бути «>відкритим» длявключення новихданих,допускатиподальшийрозвиток.

>Розмаїтістьоб'єктів,мов й формописуможе принести допоявивеликоїкількостірізноманітнихсистемнихописів, щоутруднитьстворенняцілісноїкартинипсихіки іпсихологічної науки вцілому.Системні опису, як йекспериментальнідані, щоставляться до того самогооб'єкта,повинні бутипорівнянними,порівнянними. Томуважливимзавданнямєвстановленняспільності івизначення видувідносинміж ними, атакожспособівоб'єднання окремихописів вінтегральні. Незважаючи нарозходження,інодідоситьзначне, усіцілісніоб'єктимаютьпевнуорганізаційнуподібність.Виявитицюспільність можна,якщопіднятися надостатнійрівеньабстракції,аналізу.Подібністьописівнеобхіднотакож бо усі смердотісприймаютьсяоднієї ітією жсистемою, щовідбиває,людини. Тому заподіянняоб'єднання іпорівняннясистемнихописіввимагає свогонастійногорішення імають усіпередумови для цого.

>Системнийопис можнарозглядати якскладневисловлення прооб'єкт,змістовністьякого тімвище,чимкраще воно тавідбиваєвзаємозв'язки іупорядкованістькомпонентівоб'єкта.Вірогідність,правдоподібністьсистемнихописівпідвищуються,якщо воно та несуперечитьгнітючіймасінауковихфактів,єповним йопирається нарегулярну основу.Цінністьопису тімвище, ніжширше число проблем, котрі воно тадозволяєвирішувати, йчим понад новихзавданьможе бути поставлено,виходячи ізнього.


>Література

1.Франсе Р.Сприйняттяформи іоб'єктів. - До., 2007.

2. Супрун А.Є., Клименко О.П.Дослідження лексики і семантики. - До., 2001.

3.СтаутДж.Ф.Аналітичнапсихологія. - До., 1997.

4. СтівенсС.С. Математика,вимір,психофізика. - До., 2006.

5.Пьерон А.Психофізика. - До., 2003.


Схожі реферати:

Навігація