Реферати українською » Психология » Особливості впливим сучасної сім'ї на девіантну поведінку молоді


Реферат Особливості впливим сучасної сім'ї на девіантну поведінку молоді

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>Зміст

>Вступ

>Розділ 1.Сутність структура йфункції родини

1.1Поняття родини йшлюбу,їхніісторичнітипи

1.2Функції родини

>Розділ 2.Девіантнаповедінка якпроявдисфункцій родини

2.1Девіантнаповедінка яксоціальний феномен

2.2 Батьківщина, яксередовищепроявуосновних формдевіантноїповедінки

>Розділ 3.Конфлікти всім’ї, як чинникстимуляціїдевіантноїповедінки

3.1Конфлікти всім’ї:основні характеристики й заподій

3.2Профілактика йвирішенняконфліктів, якзасібоптимізаціїсімейнихвідносин

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури

>Вступ

>Актуальністьданної тимиобумовлена тім, щодевіація в інших формахєдужепоширенимявищем.Тенденція довідхилення відзагальноприйнятих правилповедінкимаєдавнюісторію, вонз'явиласяодночасно іззародженнямлюдства. Вже тоді сус-пільство ставило наїї шляхуякісьперешкоди, щоутримували людей відучинків, щосуперечатьуявленням людей про правилаповедінки. На мойпогляд,вивчення причинвиникненняконфліктів уродинієнеобхідним йдужеважливим. І вданійроботі мививчаємо природуконфліктів умолодійродині вперіодпервинноїадаптації.

>Динамізмсоціальнихпроцесів уперіодтрансформації,кризоваситуація у сферігромадського життя,аномічний станукраїнськогосуспільства,неминучеприводять до збільшеннядевіацій, щопроявляються вповедінкових формах, щовідхиляються від норм.Поряд із зростаннямпозитивнихдевіацій (>політичнаактивність населення,економічназаповзятливість,наукова йхудожнятворчість)підсилюютьсядевіаціїнегативні -насильницька йкорисливазлочинність,алкоголізація йнаркотизація населення,підлітковаделінквентність,аморальність.Значну роль урегулюванніцихпитаньвідіграєсім’я.

>Об'єктомданогодослідженняєсучаснасім’я.

Предметомдослідження -особливостівпливу Сучасноїсім’ї надевіантнуповедінкумолоді.

Мета -розкритиспецифікуособливостейвпливу Сучасноїсім’ї надевіантнуповедінкумолоді.

>Досягнення метиприпускатимерішеннянаступних завдань:

·розглянутитеоретико -методологічних основаналізусім’ї;

·описати системуфункцій, котрівиконуєсім’я,особливостей їхньогореалізації всучаснихумовах;

·проаналізувати тарозкритиосновніформидевіантноїповедінки;

·розглянутиконфлікти всімейнихвідносинах та їхнівплив навиникненнядевіацій всім’ї.

>Багатосоціологівговорять, щоінститутшлюбу взахіднихкраїнах заостанні 40 років сильноослабшав. якаргументи смердотіназиваютьлегкість й частотурозводів,вступ ушлюб у болеепізньомувіці, збільшення числа людей, щоніколи надшлюбі,рісткількостінезареєстрованнихшлюбів,приступністьконтрацептивів,розглядаючиціфактори яксили, щопідточуютьоснови родини йзводять на немаєїїголовнуфункцію -продовження роду.Якщо такатенденціязбережеться,застерігаютьсоціологи йдемографи, тоіндустріальнісуспільствависохнуть,оскільки незможутьвідтворювати сам собі.

>Багатоукраїнцівтежвиражаютьстурбованість з приводу того, у якінапрямкахрозвиваєтьсясімейне життя востаннідесятиліття.Вонивважають, щоінститут родинипереживає кризові, йприводять багатоознак,толкуємі яксимптоми занепаду йдезінтеграції:кількістьрозводівкатастрофічнозріс;рівеньнароджуваностізнизилася;збільшилося числоматерів, що нескладаються вшлюбі;вирослакількістьнеповних батьківщин;матері, щомають маленькихдітей,істотнопоповнюютьтрудовуармію країни.

Безсумніву,значенняшлюбузмінилося, а разом із нимзмінився іінститут родини, але йправомірноприпустити, що батьківщина якщопродовжуватиадаптуватися доіснуючих умівзовсімнепередбаченим чином, адослідження родини йїїтрансформацій вумовахсучасногосуспільства будутьпродовжуватися йпоглиблюватися.

>Сімейна політика всіхцивілізованих державсвоєюпріоритетноюзадачеювважаєзміцненняінституту родини. Однак усучасних системахвиховання іутвореннябільшостікраїн практичновідсутняспеціальнапідготовка дошлюбу йвиконанняподружніх обовязків.Молоді людиодружуються,знаходячись увладісентиментальних,романтичнихпредставлень, не знаючи правил йзакономірностейподружнього життя.Багатохто із нихпотімдоситьшвидкорозходяться.

>Більшістьмолодих людейодружуються последекількохмісяцівзнайомства. І схема такихшлюбів проста.Начебто б любили. Тому іодружилися.Незабаромрозлюбили. Тому йрозлучилися.

Сама пособі тема "природаконфліктів уродині" не здобуланалежної розробки як увітчизнянійпедагогіці йпсихології, то й взакордонній (у даний годинупублікації на задану тему в насодиничні йявляють собою,головним чином,оглядзакордоннихдосліджень).

>Звичайно,існуютьспроби впедагогіці,соціології,психології йсексологіїпроникнути вінтимний світло людей.Створюєтьсянеобхідналітература про батьківщину йшлюб.Виникаютьрізніцентримолодої родини,клубизнайомств,консультації іін. Алісьогодні цогонедостатньо.

Людямнеобхідно знаті не лишеетику йпсихологію, але й йпедагогікуподружнього життя,умітипобачитирізницюміжзакоханістю,любов'ю йпристрастю;розібратися усвоємупочутті,врахуватиособливостіпсихологіїчоловіка йжінки,щоб непомилятися чи,принаймні, меншепомилятися йстраждати,щобумітивитягатикорисне іздопущенихпомилок,виправляти них.

Упопередженні йподоланнісімейнихконфліктівдуже багато чогозалежить відмистецтваспілкування вродині, основуякогоскладаєпрагненнязгладитиназріваючийсімейнийконфлікт, а чи нерозпалювати його;уміннясприймати дружину чичоловіка такими, котрі смердотіє,бачити у якихнасампередпозитивне, невипинати їхньогонедоліки,перебільшуючи їхнізначення;прагненнябачитиджерело свогороздратованого станунасамперед усобі самому, а чи не вчоловіку.Дужеважливо не Дозволитисобіопуститися довживанняобразливихвираженьстосовноблизького до тобілюдини.


>Розділ 1.Сутність структура йфункції родини 1.1Поняття родини йшлюбу,їхніісторичнітипи

Один ізнайбільшважливихрозділівсоціології -дослідження родини йшлюбу.Соціологія родини -цегалузьсоціології, щовивчаєзакономірностівиникнення,функціонування йрозвитку родини (>сімейно-шлюбнихвідносин) яксоціального феномена вконкретнихкультурних йсоціально-економічнихумовах, щосполучить усобірисисоціальногоінституту ймалоїсоціальноїгрупи.

Прианалізісім’їважливозвернутиувагу навизначенняключових зрозумітиспоріднення,шлюбу й родини.

>Родиноюназиваєтьсязасноване накревномуспорідненні,шлюбі чиусиновленніоб'єднання людей,зв'язанихспільністюпобуту йвзаємноювідповідальністю завихованнядітей.

>Споріднення.Цейтермінозначаєсукупністьсоціальнихвідносин,заснованих надеяких чинниках. До нихнасампередвідносятьсябіологічнізв'язки,шлюб,норми й правила, щостосуютьсяусиновлення,піклування й т.д.

>Шлюб можнавизначити яксоціальновизнаний йсхвалений союз статейміждвомадорослимиіндивідами. Колідвоє людейодружуються, смердотістають родичами.Шлюб -цеісторичномінлива формавідносинміжчоловіком йжінкою.Відомішлюбимоногамні йполігамні.

>Моногамія - типшлюбу, приякому Чоловік йжінкаскладаються лише в одномушлюбі [58, З. - 143].

>Полігамія - коли Чоловік йжінкаможутьскладатисяодночасно вдекількохшлюбах. Тутвиділяютьполігінію, приякій Чоловікможе бутиодружений более ніж наоднійжінці, йполіандрію, приякійжінкаможе матіродночаснодекількох чоловіків. Убільшостісуспільств, в якієполігамія,віддаєтьсяперевагаполігінії. Джордж Мердок (1949)досліджувавбезлічсуспільств й встановивши, що в 145 із нихіснувалаполігінія; у 40переважаламоногамія йлише в2-х -поліандрія.Іншісуспільства невідповідали аніоднієї ізданихкатегорій. Ос-кільки вбільшостісуспільствспіввідношення чоловіків йжінокприблизно 1: 1,полігінія незнаходить широкогопоширеннянавіть у тихийсуспільствах, де вонвважаєтьсякращою. У огидноговипадку числонеодружених чоловіківзначноперевищувало бчисельність чоловіків, щомаютьдекількох дружин.Фактичнобільшість чоловіків уполігінічномусуспільстві малі одну дружину. Право матіркілька дружинзвичайнодавалосялюдині ізвищого класу.

>Основоюсучасногошлюбустають неекономічні чистатусні, аемоційністорониміжособистіснихвідносин.

>Виділяють дваголовнихтипи родини -розширену (чибагатовікову), вона жназиваєтьсятрадиційної (>класичної), йсучаснунуклеарну (>двохвікову) батьківщину.

Батьківщинаназивається >нуклеарною, бодемографічним ядром родини, щовідповідає завідтворення новихпоколінь,є батьки йїхнідіти.Вонискладаютьбіологічний,соціальний йекономічний центрбудь-якої родини.Всііншіродичівідносяться допериферії родини.Якщоусі смердотіживуть разом, то батьківщинаназивається >розширеної.Вонарозширюється зарахунок 3-4поколіньпрямихродичів.Нуклеарна батьківщинаможе бутиповної йнеповної.Повноюродиноюназивається така батьківщина, уякійєдвідружини,неповної - батьківщина, уякій немає одного ізчоловіка йжінки.Слідзазначити, щонуклеарна батьківщинаможлива в тихийсуспільствах, дедорослідітимають можливість послешлюбу житиокремо відбатьківської родини.

>Розрізняютьтакожбатьківську батьківщину, чи батьківщинупоходження, йпрокреаційну, чиновостворену (вонастворюєтьсядорослимидітьми).

За кількістюдітейрозрізняютьбездітну,однодітну йбагатодітну родини. Закритеріємпанування вродинічоловіка чидружинивиділяютьпатріархальну йматріархальну родини, а й закритеріємлідерства -патернальну (глава родини Чоловік),матеріальну (глава родинижінка) йеквалітарну (>обоє дружина воднаковіймірівважаються главою родини).

>Такожсучасні родинирозрізняються й поіншихознаках: за кількістюзайнятихчленів родини, за кількістюдітеймолодше 18 років, по типахжитловихприміщень,розміровіжитловоїплощі, потипіпоселення, понаціональномускладі й т.д.

Убагатьохтрадиційнихсуспільствахпереважалинаступніформи партнерства. Приекзогамному (>міжродовим,міжплемінним)шлюбі табупоширювалося лише начленів свого роду, й половіспілкуванняобмежувалося лише ізкревними родичами;представників жіншихпологів й племенце нестосувалося. Уінших культурахнавпаки,шлюбиполягали лишеміжіндивідами, що належали до того самого роду.Ця формашлюбуіменуєтьсяендогамією.

Колистосується правилвиборумісцяпроживання, тосуспільствахіснуютьрізні правила.Неолокальнемісцепроживанняозначає, щомолодіживутьокремо відсвоїхбатьків. Усуспільствах, денормоюєпатрилокальнемісцепроживання, молодь ідезісвоєї родини йживе вродинічоловіка чипоблизу відбудинку йогобатьків. Усуспільствах, денормоюєматрилокальноемісцепроживання,молодятаповинні жити ізбатькаминареченої чипоблизу від них.

>Неолокальнемісцепроживання, що вважалосьнормою наЗаході,рідкозустрічається віншійчастині світу.Лише в 17 із 250суспільств,вивченихМердоком,молодятапереселялися нановемісцепроживання.Патрилокальнемісцепроживаннязнайшлопоширення всуспільствах, деіснувалиполігінія, рабство йчастевідбувалисявійни; членицихсуспільствзвичайнозаймалисяполюванням йзборомрослин.Матрилокальнемісцепроживання вважалосьнормою, дежінкикористувалися правомземлеволодіння.Неолокальнемісцепроживаннязв'язане ізмоногамією,тенденцією доіндивідуалізму йрівномуекономічному становищу чоловіків йжінок.

>девіантнаповедінка молодьсімейний

Уплані родоводу йспадкуваннямайна,існує тритипи системвизначенняродовід й правилспадкуваннявласності.Найбільшрозповсюдженоїєродовід почоловічійлінії. Хоча дружинапідтримуєвідносинизісвоїми родичами йїїдитиноюуспадковуєїїгени,дітистають членами родиничоловіка.

Удеякихвипадках,наприклад,середжителівТробіандськихостровів,спорідненнявизначається пожіночійлінії,тобто породовідноїжінки. якприйнято наТробіандських островах,молодідружиниживуть уселищі вчоловіка, але ймайно йщоденнадопомоганадходить полініїдружини.Майноматерістаєвласністю доньки, йосновнупідтримкумолодійродиніробить братдружини.

У нашомусуспільствізнайшлапоширеннясімейна система,заснована надвосторонньомуродоводі.Вонаєзагальноприйнятою у 50%світових культур. Таких системах привизначенніспорідненнярівноюміроювраховуютьсякревніродичі із боці батька йматері. Однак притакійсистеміможутьвиникати йпроблеми.Численніобов'язкистосовнобагатьом родичам,наприклад,необхідність їхнівідвідувати,даруватиподарунки поурочистихвипадках йпозичатигрошіможуть статіобтяжними.

Батьківщина, у своючергу,являє собою болеескладну системучимшлюб,оскільки вон, як правило,поєднує не лишечоловіка йжінки, але й йїхніхдітей, атакожіншихродичів йблизьких.Крім того, батьківщинавиступає яксоціально-економічний осередоксуспільства, щопредставляє собою втакийспосібдужеблизьку “>оригінальну” модельусьогосуспільства, уякому вонафункціонує.

Батьківщинацесоціальна група, уякійвідбуваютьсявизначеніпроцеси й котраздійснюєконкретніфункції, йісторичнорозвивається.Створюючитеоріюісторичногорозвитку родини, Ф.ЕнгельсвикористовуваврезультатиетнологічнихдослідженьамериканськоговченогоЛьюїса Моргана (1818-1881), щодовгий годину живий уплемені Сенекапівнічноамериканськихіндіанців-ірокезів йрезультатисвоїхспостережень,зокрема надродинними йсімейнимивідносинами,виклав укнизі “>Древнє сус-пільство”.

Усвоємудослідженнісімейних йродиннихвідносин Морган виходив ізгіпотези, що впочатковийперіодісторіїлюдськогосуспільстваіснувавповнийпроміскуїтет.Надалі, ззабороною наполовийзв'язокбатьків йдітей, атакожвведенняміншихзаборон,виникливизначеніформисімейного життя.Виходячи ізрезультатівчисленнихдосліджень,насампереддосліджень Моргана,більшістьвчених йсьогоднідотримують точкизору, що батьківщина усвоємурозвиткупройшла черезнаступніфази:проміскуїтет,кровнородинна батьківщина,пуналуальна батьківщина,синдиасмічна батьківщина й моногамне батьківщина.Загальноюхарактеристикою цогорозвиткуєзвуження колаполовихпартнерів йзміцненнязв'язків, щопоєднуютьчленів родини.

>Проміскуїтетхарактерний длянижчоїступінідикості. Це така формаспільного життя, уякійсімейне життя було бідентичносуспільної. Наосновіетнологічнихданих й знань пронизькийрівеньрозвиткупримітивноїлюдини нанижчійступінідикостіукладають, щоіснувалинеобмеженіполовівідносиниміжусіма членамисуспільства.Примітивнійлюдиніневідомепоняттяспоріднення взмісті його,людини,кровнородинного зв'язку ізокремими членамигрупи;йомузрозумілолишеспоріднення взмісті йогоприналежності й зв'язку ізцілоюгрупою.

>Багатосоціологівзаперечувалиіснуванняпроміскуітету якпопередньогоетапу врозвиткусімейного життя;проте, можна ізупевненістюсказати, щопервісна людина моглаіснуватилише вдеякійвеликійспільності й був із неюнайтіснішим чиномзв'язаний. Однак,відповідно доМоргану,доситьнезабаромвідбуваєтьсяобмеження статевогоспілкування, йпочинаютьвиділятисяокремігрупи,міжякимитакеспілкуваннядозволене.Цей процес,безсумнівно,тривавдоситьдовго йпривів довиникненняособливоїформи родини -кровнородинною.

>Кровнородинна батьківщинахарактеризуєтьсягруповимшлюбом, половіспілкування внійдозволенелишеміжтими,хтоналежить до одногопокоління.Усі,хтоналежить до одногопокоління,тобтобрати йсестри,незалежно відступеняїхньогоспорідненняутворять одну батьківщину.Така батьківщинаєендогамноюспільністю, бовключає людей, що належати одномупоколінню чиплемені. Усучасномусуспільствіцей тип родини неіснує.Звуження колаполовихпартнерів у рамках родиниподібного типувідбулося подвпливомрозвиткусуспільства й привело довиникнення болееразвитоїформи родини -пуналуальною.

Упуналуальноїродині із статевогоспілкуваннявиключаютьсянайближчікревніродичі пожіночійлінії, апізнішецязаборонапоширюється й наінших, более далекихродичів цого жпокоління.Цьомутипові родини усещевластивийгруповийшлюб. Однак принципендогаміїзаміняєтьсяекзогамією, так що можнасказати, щоце -шлюбміж людьми, що належати до одногопокоління, але й дорізнихродів.Пуналуальна батьківщина, таким чином,являє собоютаку формушлюбнихвідносин, колишлюбними партнерамиє група сестер із одного роду й групабратів ізіншого роду. У рамках такого типусімейного життя усе болеечастимивиявляютьсястійкі йпозитивнізв'язкиміж однимчоловіком йодноюжінкою. Це -першийкрок допояви парногошлюбу.

>Перехіднимісторичним типомвиступаєсиндасмічна батьківщина, щоз'являється нарубежідикості й варварства; уній один Чоловікживе ізодноюжінкою; аполігамія,тобтобагатошлюбність, чи вданомувипадкубагатоженство,залишаєтьсявиключним правомчоловіка.Шлюбніузи легкорозриваються, й тодідітизалишаються ізматір'ю.Регулюючиполовівідносинивизначеногочоловіка йвизначеноїжінки,синдасмічна батьківщинаробилавідомимдійсногобіологічного батька йстворювалаумови дляствореннямоногамної родини, щовиникає вчасирозкладання родового ладу йпоявиприватноївласності, додаткового продукту йкласів.

>Моногамна батьківщинавідрізняєтьсятіснимзв'язкомміжчоловіком йжінкою,причому данийзв'язокможе бутирозірвана лише ізволічоловіка.Безпосередньою причиноювиникненнямоногамної родини бувпояваприватноївласності йпрагненняїїзахистити,тобто забезпечитибезперечністьбатьківства й права потомства наволодіннясімейним майном.Сімейнівідносини, щоочолюютьположення в якіналежитьчоловіку, здобулиназвапатріархату.Патріархальна батьківщина бувстійким йдосить великимвиробничимоб'єднанням. Учасикатастрофирабовласництва вонпродемонструвала своюустойчивість й врізнихмодифікаціяхзбереглася вбагатьохнародів йпротягомнаступноїепохи,епохифеодалізму.Тільки подвпливомкапіталістичного способувиробництвапатріархальна батьківщиназвалилася.

>Відділення роботи від родини,індустріалізаціявиробництва привели доутвореннянуклеарної родини (від латів. “>нуклус" - ядро).Така батьківщинаскладається з самих необходимих дляутворення родиничленів -чоловіка йдружини. Унеїможевходити стількизавгоднодітей, але й стало фактомзменшенняїхньоїкількості йнавітьутвореннябездітнихнуклеарних батьківщин (>упершеназва “>нуклеарна”застосував до родиниамериканськийсоціолог Ж. Мердок).

>Нуклеарна батьківщинавиявиласящонайкращепристосованої досучасногосуспільства. Це обумовленецілимпоручобставин.

>По-перше,відділення роботи від родини йвключеннячленів родини всуспільневиробництвовимагаєпересування людей ізоднієїмісцевості віншу, при цьомупересування невзагалі людей, апредставниківвизначеному, необходимихданомувиробництвупрофесій. Цеобмежує частотузустрічейміж родичами йпослабляє зв'язкуміж ними, Веде додроблення родини.

>По-друге, члени родиниодержуютьможливість матіррізніпрофесії,займатирізнеположення,одержуватирізнавинагорода запрацю, щопороджуєвідповіднірозходження встилі життя, формахпроведеннядозвілля, засобахдосягненнярізнихцілей йзадоволення потреб.

>По-третє,розвитоксферипослуг,спеціалізованих служб, щозабезпечують безпечу й захистгромадян,системисоціального забезпечення (>виплатапенсій йсоціальнихпосібників)знижуєнеобхідність ухворих й старих людейшукати опору вродині йвідчувати потребу вблизькихвідносинах із великим числомродичів.

>По-четверте,суспільневиробництво усе болеевисуває наперший планособисті заслугилюдини, урезультаті чого відньогопотрібнеуміння йздатністьсамостійновиявляти своїздібності, нерозраховуючи надопомогуродичів.

>Нуклеарна батьківщинаможе бутиповної йнеповної.Повноюнуклеарноюродиноюназивається така, уякійє Чоловік, дружина йїхнідіти.Неповна батьківщинаутвориться порізних причинах: в однієї ізчоловіка йжінки,розводу,народженняпозашлюбноїдитини чиусиновлення.Така форма родиниєюридичноправомірною.

Доляобохчоловіка йжінки увиробництві, їхньоговідноснорівнийвнесок узагальнегосподарство йюридичнурівністьчленів родини ізрозвиткомдемократичнихпочатківсприяєстановленню вродиніегалітарнихвідносин.Сучаснануклеарна батьківщинастаєегалітарною (від латів. “>егалитаре” -зрівняльний),тобтородиною ізрівноючасткою прав йвідповідальності всіхїїдорослихчленів іздоситьнезалежнимположеннямдітей.

Батьківщинаможекласифікуватися поіншійпідставі: узалежності віднаявності чивідсутностідітей ушлюбної парі. У цьомузмістівиділяють тих родини, котріорієнтовані насімейне життя, і родини, щороблять потомства. До Першого типувідносяться тих, хто має уженародилася однадитина; до іншого - родини, у якідорослі члени ”>відкриті"виробництву новогопоколіннядітей.

>Крімнуклеарної родини,виділяютьтакожрозширений тип родини.Розширена батьківщина - батьківщина, уякійшлюбна пара йдітиживутьспільно чи недалеко,продовжуючиконтактувати один із одним. Уцих батьківщинахіноді два - трипоколінняживуть в одномумісці чинеподалік.Такі родиниможутьвключати бабусь йдідусів,братів йїхнідружини, сестер йїхніх чоловіків,тіткою, дядьком,племінників й т.д.

>Виходячи ізвищевикладеного, миможемоукласти, щошлюб й батьківщина -історичнозмінюютьсяявища.Їхнійсуспільнийзмістскладає ті, щовластивоїм якрізновидамсуспільнихінститутів йвідносин, щознаходяться вскладнійвзаємодіїсуспільних умів зприродно-біологічної,інстинктивноїприродополовоїпотребилюдини.

>Можнавиділитинаступніосновніфакторимакросередовища чизагальнісоціальніумовижиттєдіяльності, що увирішальномуступенівпливають наформисімейно-шлюбнихвідносин йжиттєдіяльності родини. Доцихфакторіввідносятьнаступні:

1.соціально-економічніумови йвідносини, щообумовленіступенемрозвиткупродуктивних сил йвідбиваютьрівеньматеріально-технічноїбазиїїінфраструктури,визначеногоетапурозвиткусуспільства;

2.соціально-політичніумови йвідносини, щообумовленіполітичноюсистемою чиполітичним ладомсуспільства йвідбивають діяльність йогоосновнихінститутів йорганізацій;

3.соціальніумови йвідносини,обумовленісоціальноюструктуроюсуспільства,тобтоподіломїї накласи, шари,групи, а, подемографічній,етнічному,професійному йтериторіальнійознаці, щохарактеризуєтьсясуспільнимподілом роботи й станомпродуктивних силсуспільства навизначеномуетапі йогорозвитку;

4.соціально-культурні (чидуховно-моральні)умови йвідносини, щовідбивають системудіючих усуспільствіправових,морально-етнічних норм,цінностей йідеалів,зразківдіяльності йповодження, щоносятьнормативний характер для родини, атакожспособизбереження йпередачісоціальноїінформації йсоціальногознання йїхняприступність;приступністьустановутворення, культури,мистецтва, спорту ііншихдуховнихцінностейсуспільства.

>Необхіднотакожпідкреслити, щозагальнісоціальні (>об'єктивні)умови чифакторимакросередовищароблятьсвійвплив нажиттєдіяльність родини, як правило, опосередковано (>побічно) черезїїнайближчесоціальнеоточення чифакторимакросередовища. До нихвідносятьтакікомпоненти:ступіньурбанізаціїсередовищабезпосередньогопоселення родини (>тобто типнаселеного пункту: місто, село;кількістьжителів й т.д.); характеристикаможливоїзайнятості населення (>тобто типпідприємств,рівенькваліфікації,утворення й т.д.);демографічна структура,етнічні характеристики;кількісні йякісніпоказникирозвиткуінфраструктурисередрозміщення родини (>тобтонаявністьсфериобслуговування,дитячихлікувальних,культурно-спортивнихустанов й т.д.).Крім того, дофакторівмікросередовищаобітання родини частовідносяться йсоціально-психологічніумови йвідносини, щовпливають наїїжиттєдіяльність йхарактеризують стансуспільноїсвідомості людей,їхнє ставлення до світу йсвоємубезпосередньомуоточенню.Ціумовиносятьяскравовираженийсуб'єктивний характер. До нихнасампередвідносятьсоціальні установки,інтереси йціннісніорієнтації в сферішлюбнихвідносин, що, як бівплітаючи взагальнутканинусуспільноїсвідомості, у рамкахдослідження родини,здобувають статуссамостійнихоб'єктівдослідження й практично нерозглядаються вконтексті умів.

 

1.2Функції родини

>Життя родинихарактеризуєтьсяматеріальними йдуховнимипроцесами. Через батьківщинузмінюютьсяпокоління уній людинанароджується, черезнеїпродовжуєтьсярід. Батьківщина,їїформи йфункції прямозалежать відсуспільнихвідносин уцілому, атакож відрівня культурногорозвиткусуспільства.Природно,чимвище культурасуспільства, тімвище культура родини.

>Внутрісімейнівідносиниможуть бути, як йперсональні (>відносиниміжматір'ю йсином), то йгрупові (>міжбатьками йдітьми чиміжподружніми парами великі батьківщинах).

>Сутність родинивідбиває вїїфункціях, уструктурі і урольовомуповодженніїїчленів.

>Найважливішимифункціями родиниє:

·репродуктивна

·господарсько-споживча

·виховна

·відбудовна

·регулятивна

·соціалізаціїособистості

·комунікативна

·досугова

·соціально -статусна

·емоційна

· сексуальна

1.Репродуктивнафункціямістить усобівідтворення вдітяхчисельностібатьків,тобтобере доля вкількісному йякісномувідтворенні населення.Можнасказати, щоценайважливішафункція.Виконанняцієїфункціїродиноюзалежить відусієїсукупностісуспільнихвідносин. Уостанні роктацяфункціяпривертаєзагальнуувагу:Скількисучаснійродині матірдітей?Адже,міркуючилогічно,щоб через 24-30 років населеннянашої країни було б не менше, ніж тепер,необхідно,щобдітей уродині було б не менше ніжбатьків.Бажанонавіть понад, боінодідвоєдітей по тім чиінших причинах незавждивідтворюютьсвоїхбатьків. Уцілому 1000 Чоловік населення, щоскладає із2х-дітних батьківщин, через 25-30 роківутрачаютьтретинасвоєїчисельності й постатистиці длявідтворення населеннятреба,щобприблизно 50 % батьківщин малі 3дітей.

У годину, черезперевагуміського способу життя, збільшеннязайнятостіжінок,найтяжкогоекономічного станународжуваністьпадає.Звичайно, вартовідзначити йвплив нацюфункціюсім’їрозводів йабортів. Таким чином,можевиявитися, що на двохпенсіонерів якщоприходитися одинпрацівник. З цогопогляду державазацікавлена взбільшеннібагатодітних батьківщин,наданняїмвизначенихпільг. Алі, недивлячись наце,зокрема ізпозиційтенденції збільшеннянародження вбагатодітних батьківщинахдітей ізпатологіями,перенаселення черезобмеженістьресурсів, збільшеннянепрацюючого населення ііншихфакторів, можнаприпустити, що наданомуетапі збільшеннядітонародження йбагатодітних батьківщинмає не лишепозитивну бік.

2.Господарсько-споживчафункція родиниохоплюєрізніаспектисімейнихвідносин. Цеведеннядомашньогогосподарства,дотриманнядомашнього бюджету,керуванняродиною, проблемажіночої роботи таін.

Батьківщиназабезпечуєміцніекономічнізв'язкиміжсвоїми членами,підтримуєматеріальнонеповнолітніх йнепрацездатнихїїчленів,робитьдопомогу йпідтримку тім членам родини, у яківиникаютьматеріальні,фінансовітруднощі.

3.Відбудовнафункція родинискладається впідтримціздоров'я,життєвого тонусу,організаціїдозвілля йвідпочинку, батьківщинастаєоздоровчимсередовищем, дебудь-який член родинивправісподіватися натурботливе ставленнярідних йблизьких. Для цогопотрібно не лишеморально-психологічнапідготовка, але й йдотримання режиму роботи йвідпочинку, режимухарчування таінше.

>Організаціядозвіллявідіграєвелику роль увідновленні.Дозвілля служитизасобомвідновленняфізичних йдуховних силлюдини. Частодозвіллявідбувається в шкірногопо-своєму.Хтось дивуватися ТБ,слухаємузику й т.д.,цеєпасивнимвідпочинком.Людинамає потребу в активномувідпочинку (>подорожі,прогулянки). Це приносити понадздоров'я для родини вцілому й шкірногоїїчленів.

4. >Призначення >регулятивноїфункціїполягає до того,щобрегулювати іупорядковувативідносиниміж статями, підгримуватисімейнийорганізм устабільномустані,забезпечуватиоптимальний ритм йогофункціонування йрозвитку,здійснюватипервинний контролю наддотриманням членами родинисуспільних нормособистого,групового йгромадського життя.

5. Батьківщина яксоціальнаспільністьєпервиннимелементом,опосредуючимзв'язокособистості зсуспільством: вонформує вдитинипредставлення просоціальнізв'язки йвключає у яких його ізнародження.Звідсинаступнанайважливішафункція родини - >соціалізаціяособистості.Потребалюдини вдітях,їхньомувихованні йсоціалізаціїдодаєзміст самоголюдського життя. Данафункціясприяєвиконаннюдітьмивизначенихсоціальних ролей усуспільстві,їхньоїінтеграції врізнісоціальніструктури.Цяфункціятіснозв'язана ізприродною йсоціальноюсутністю родини як виробникалюдського роду, атакож ізгосподарсько-економічноюфункцією родини,оскількивихованнядітейпочинається ізїхньогоматеріального забезпечення йвідходу по них.

6. >Усе понадзначеннясоціологидодавали йдодають >комунікативноїфункції родини.Можнаназватинаступнікомпонентицієїфункції:посередництво родини вконтактісвоїхчленів ззасобамимасовоїінформації (>телебачення, радіо,періодичнапреса), ізлітературою ймистецтвом;вплив родини нарізноманітнізв'язкисвоїхчленів ізнавколишнімприроднимсередовищем й на характерїїсприйняття; організаціявнутрісімейногооб'єднання.

>Невмінняспілкуватисяздатнезруйнувати батьківщину.Основними компонентами культуриспілкуванняєспівпереживання,терпимість,поступливість,доброзичливість.Особливаздатність доспілкування -уміннявизнатицінністьіншого,навіть прирозбіжностіпозицій.Тільки втакийспосіб можнадосягтигармонії всімейномужитті.

Уродині,крімдорослих, уповноцінномуспілкуваннібідуютьтакож йдіти.Спілкуванняє одним ізосновнихфакторівформуванняособистостідитини.Потреба вспілкуванніз'являється вдитини з самогонародження.Вже увіці2-хмісяцівпобачившиматерівінпосміхається.

>Спілкуваннябатьків іздітьмимаєвеличезнезначення дляїхньогоповноцінногорозвитку.Доведено, щодіти,позбавленийможливостіспілкуватися ізбатьками,характеризуютьсянизькимрівнемсаморегуляціїповодження,маютьпідвищенучутливість дозвертання перед тимдорослого,випробуютьтруднощі вспілкуванні ізоднолітками.

7.Досуговафункціяздійснюєорганізаціюраціональногодозвілля йздійснює контроль уцієї сфері,крім того,задовольняєвизначеніпотребиіндивіда впроведеннідозвілля.Досуговафункціяориєнтована наоптимізаціюорганізаціївільногосімейного години назадоволення потребчленів родини вспілкуванні,підвищеннярівня культури,поліпшення стануздоров'я,відновлення сил. У батьківщинахвідбуваєтьсявзаємозбагаченняінтересівчоловіка йжінки йїхніхдітей,досугова діяльність носитипереважнорозвиваючий характер.

8.Соціально-статуснафункціязв'язана ізвідтвореннямсоціальноїструктурисуспільства, бонадає (>передає)визначенийсоціальний статус членам родини.

>Співробітництво як типвзаємин уродиніприпускаєопосередкованістьміжособистіснихвідносин уродинізагальнимицілями й завданнямиспільноїдіяльності,їїорганізацією йвисокимиморальнимицінностями.Саме вційситуаціїпереборюєтьсяегоїстичнийіндивідуалізмдитини. Батьківщина, деведучим типомвзаєминєспівробітництво,знаходитьособливуякість,стаєгрупоювисокогорівнярозвитку -колективом.

>Дошкільникбачить собіочимаблизькихдорослих, його щовиховують.Якщооцінки йчекання невідповідаютьвіковим йіндивідуальнимособливостямдитини, йогопредставлення про собіздаютьсяперекрученими.

9.Емоційнафункціяприпускаєодержанняемоційноїпідтримки,психологічногозахисту, атакожемоційнастабілізаціяіндивідів йїхняпсихологічнатерапія.Дужеважливочастішеподілятисясвоїми думками, нескупитися на похвалу,добрі слова.

>Несформованівідносиниміжчоловіком йдружиноюведуть донегативнихнаслідків.Психологамивстановлено, щоіснуєзв'язокміжподружнімиконфліктами йнервовопсихічнимирозладами.Відсутністьвзаєморозуміння вродині приводити допригніченості,відчуженості, допогіршенняпсихологічного йфізичного стану,значномузниженнюпрацездатностілюдини.

10.Сексуальнафункція родиниздійснюєсексуальний контроль йспрямована назадоволеннясексуальних потребчоловіка йжінки.

11.Виховнафункція. Батьківщина якпервинний осередокєвиховноюколискоюлюдства. Уродиніголовним чиномвиховуютьсядіти. Уродинідитинаодержує Першітрудовінавички. Уньогорозвиваєтьсяумінняцінувати йповажатипрацю людей, тамвінздобуваєдосвідтурботи пробатьків,рідному йблизьких, вчитисярозумномуспоживаннюрізнихматеріальних благ,накопичуєдосвідспілкування ізгрішми.

>Кращийприклад-це прикладбатьків. Убільшостівипадківдітинаслідуютьбатьків. Уродинівиховуються йдорослі, йдіти.Особливоважливезначеннямаєїївплив напідростаючепокоління. Тому >виховнафункція родинимає триаспекти.

перший -формуванняособистостідитини,розвиток йогоздібностей йінтересів, передачадітямдорослими членами родини (>матір'ю,батьком,дідусем,бабусею іін.)накопиченогосуспільствомсоціальногодосвіду,збагаченняїхньогоінтелекту,естетичнийрозвиток,сприянняїхньомуфізичномуудосконалюванню,зміцненнюздоров'я йвиробленнюнавичоксанітарно-гігієнічної культури.

Інший аспект - батьківщинавпливає нарозвитокособистості шкірногоїї членапротягомусього його життя.

Аспекттретій - постійнавпливдітей набатьків (йіншихдорослихчленів родини), щоспонукує їхні активнозайматисясамовихованням.

Таким чином можназробитивисновки що,рольовавзаємодія вродинієсукупність норм йзразківповедінки однихчленів родинистосовноінших.Традиційніролі, колижінкагосподарювала,виховуваладітей, а Чоловік бувхазяїном,власникоммайна йзабезпечувавекономічнусамостійність родини,змінилися. Наступного днягнітюче числожінокберуть доля ввиробничійдіяльності,економічному забезпеченню родини,берутьрівну доля всуспільнихрішеннях. Зоднієїстороницесприялорозвитковіжінки якособистості,рівностічоловіка йжінки, але й ізіншого боці - привело дозниженнярівнянароджуваності йзбільшенню числарозводів [58, З - 102].


>Розділ 2.Девіантнаповедінка якпроявдисфункцій родини 2.1Девіантнаповедінка яксоціальний феномен

>Практично все життябудь-якогосуспільствахарактеризуєтьсянаявністювідхилень.Відхилення, чидевіаціїприсутні вкожнійсоціальнійсистемі.

>Девіантнаповедінка, щорозуміється якпорушеннясоціальних норм,придбала востанні роктамасовий характер й поставилацю проблему до центруувагисоціологів,соціальнихпсихологів,медиків,працівниківправоохороннихорганів.

>Динамізмсоціальнихпроцесів уперіодтрансформації,кризоваситуація у сферісуспільного життя,аномічний станукраїнськогосуспільства,неминучеприводять до збільшеннядевіацій, щопроявляються вповедінкових формах, щовідхиляються від норм.Поряд із зростаннямпозитивнихдевіацій (>політичнаактивність населення,економічназаповзятливість,наукова йхудожнятворчість)підсилюютьсядевіаціїнегативні -насильницька йкорисливазлочинність,алкоголізація йнаркотизація населення,підлітковаделінквентність,аморальність.Зростаєсоціальнанезахищеністьгромадян. Уцихумовахпідвищуєтьсяпопит нанауковідослідженнядевіацій,їхніх форм,структури,динамікивзаємозв'язків.

>Проблемисоціального "лиха"завждиприверталиувагувчених.Філософи йюристи, медики й педагоги, психологи йбіологирозглядали іоцінювалирізнівидисоціальноїпатології:злочинність,пияцтво іалкоголізм, наркотизм,проституцію,самогубства й т.п. Установленнісоціології як наукидослідженнянегативнихявищ (Р. Тард й Еге.Дюркгейм, А.Кетле й Р. Зіммель, П.Сорокін й Р. Мертон)зіграло своєї ролі.

Унадрахсоціологіїзародилася йсформуваласяспеціальнасоціологічнатеорія -соціологіядевіантноїповедінки йсоціального контролю.Саме под такоюназвоюфункціонує один із 40дослідницькихкомітетівМіжнародноїсоціологічноїасоціації. Уджерелсоціологіїдевіантноїповедінкистояв Еге.Дюркгейм, аконституюванню вякостісамостійногонаукового напрямі воназобов'язана -насамперед Р.Мертону і А.Коену [6,С-88].

Уколишньому СРСРповедінка, щовідхиляється,тривалий годинувивчаласяпереважно у межахспеціальнихдисциплін:кримінології,наркології,суїцидології й т.п.Соціологічнідослідженняпочали вЛенінградінаприкінці 60-х - початку 70-х рр. В.С.Афанасьєв, О.Г.Здравомислов, І.В.Маточкін,Я.И.Гилинський. Урозвитку йінституалізаціїсоціологіїдевіантноїповедінки велика заслуганалежитьакадемікові В.М. Кудрявцеву.

>Спробуєморозглянутидевіантнуповедінку наосновісоціосинергетичноїпарадигми.Вивченнявзаємодіїособистісної йнадіндивідуальноїсвідомостідозволяєсьогодніпоказативпливсоціальнихдевіацій насуспільнийрозвиток уповномуобсязі.Цьомусприяє йнаробітку вобластізахідноїсоціальноїпсихології.Мається багатотеорій, щопояснюютьпояву йсутністьдевіацій.Доситьповнепредставлення про нихдає,зокрема, робота М.Смелзера. На шкода, поза полемзоруамериканськогосоціологазалишивсясоціально-психологічнийпідхід.

>Соціально-психологічнийпідхіднайбільшпереконливо уявлень уконцепціїсоціальнихвідхилень Р.Харре йтеоріїповедінкидобровільногоризику З.Лінга.Названідослідженняпояснюють заподійпоявидевіантноїповедінки черезвивченняпсихологічного станудевіанта ізурахуваннямзміни йогоположення всистемісоціально-політичних координат.Соціально-психологічнийпідхіддозволяєзаглянути вглибинні заподій, щовпливають напоявудевіантноїповедінки,скласти болееоб'єктивнепредставлення промеханізмсоціальноїеволюції, бонамагаєтьсяпояснити: [2, З -

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація