Реферати українською » Психология » Особливості проявів суїцидальної поведінкі в Юнацьке віці


Реферат Особливості проявів суїцидальної поведінкі в Юнацьке віці

>Реферат на задану тему:

>Особливостіпроявівсуїцидальноїповедінки

 


>Зміст

 

>Вступ

1. Історіясамогубства

2.Причинискоєннясуїциду

3.Аномаліїдуші, читеоріїсамогубства

Списоквикористанихджерел

 


>Вступ

>самогубствосуїцидповедінка

>Однією ізнайболючіших проблемсьогоденняє проблемасамогубства,зростаннякількостісамогубств удітей,підлітків,молоді тадорослих.

Коли жспонукає людейзабувати пронайголовнішийінстинктнашого життя –інстинктсамозбереження, ййти із цого світу, не жити?

>Вжедовгий годинунауковцісперечаються надцимзапитанням, але йконкретноївідповіді ми то й незнайшли, невинайшлитієївакцини, щолікувала б відбажанняпомерти.

>Визначаютьосновнімотивисамогубств:1)відчуттясамотності,образи,відчуженості;2)реальна чиуявнавтратабатьківськоїлюбові,нерозділене кохання, кохання безвзаємності,ревнощі;4)переживаннявтрати чирозлученнябатьків;почуттяпровини,сорому,незадоволення собою;5)страх передганьбою,приниженням;6)страх передпокаранням; 7)любовніневдачі;сексуальніексцеси,вагітність;8)почуттяпомсти,погроз, шантажу;9)бажанняпривернути до собіувагу,викликатиспівчуття, шкода;10)співчуття чинаслідуванняприятелів,героїв книжок,кінофільмів («>ефект Вертера»).

>Самогубство (>suicidium) –навмиснепозбавлення собі життя.

>Самогубствоможе бутирозглянуто й якпорушеннясприйняттянавколишнього світупсихічнохворих людей, котрі нерозуміютьнебезпечностісвоїхдітей, чи ж як свідомий акт протесту (>відмова відїжі й т.п.). Такзваніритуальнісамогубства булиісторичнопершими формамисамогубства (ІІІ тис. дон.е.,територіясучасногоІраку), коли ти дорогою разом із володаремвідправлялисьвоїни йоговласноїохорони, котріприймалиотруту йнавікизавмиралибіляворітвічності.

 


1.  Історіясамогубства

У стародавніхкельтів (ІІ – І тис. дон.е.,територія СучасноїЗахідної йЦентральноїЄвропи)доживання донемічноїстарості вважалось за сміттям длявоїна.Датськівоїнивважалинегідну смерть навласномуліжку відхвороби чистарості, томудобровільнойшли із життя. УсередньовічнійЯпоніїритуальнесамогубство було б однимзіспособівзмитинанесену образу –самураїнерідко на очахнедосяжного противникарозпорював мечемсвійживіт. При цьому йогозброєносець, дляполегшенняболю,маввідрубати самураю голову. УІндіїспокійноочікувати смертивважалось за сміттям досередини ХІХ ст..Мудрецямивважали тихий,хтоспалював собіживцем, колипідходиластарість чи кісточка.Така ж долячекала й вдову.

Історія античного світурозповідає провипадкисамогубствзнаменитих людей того години. МаркЮній Брут, МаркАнтонійпішли із життя, кинувшись навласнімечі. Неменшу рольвіддавалисамогубствам якреакції настрес. УРимськійімперіїпомітну рользігравзвичай,відповідно доякогопосадовці, котрівчинили щосьпоганедобровільноюсмертюнамагались «>змити» із собіпровину. У всіхцихвипадках людинапозбавляла собі життя не бо сама цогохотіла, а бо винна був таквчинити.Якщо ж вонухилялася відвиконання, то, нанеїчекалибезчестя чирелігійна кара.

>Суїцид –виключнолюдський акт,психологічнеявище й,щобзрозуміти його,необхіднозрозумітидушевний станлюдини,бо,зазвичай,цестражданнясильноїдепресії, душевногоболю. У такомустані людинавідчуваєнеспроможністьсамостійновирішити своїпроблеми.Психологіясамогубстває,перш на,психологіябезнадії. Колінадіящеє, то можнаспробувативирішити проблему, автратанадії частопризводить до думи просамогубство. Усвідомостісуспільствасамогубствовідносять до тихийскладнихявищ життя, до яківідчуваютьподвійність ставлення. З одного боці, людина, щопокінчила життясамогубством,викликаєжалість. Зіншого – сам собою фактсуїцидузасуджується якгріх йнавітьзлочин. Часторіднінамагаютьсяприховатицейстрашний факт.

>Самогубці – люди, щовтратиливіру,надію йвпадають вгріхвідчаю, смердотідумаютьлише про собі йзовсімзабувають про тихий,хтопоряд.Інодітрапляється, що людиназважуєтьсяпіти із життя,щоб не статі, чи не бути,тягарем дляблизьких. Цеособливийвипадоксамогубства, незаснований наегоїзмі,вінвикликанийхворобою,немічністю безнадії на покращання,втратоюспроможностіпрацювати. Однак, убудь-якійситуаціїцетрагедія дляблизьких.

>Інодісамогубствоможевиглядати яквиявсили.Важкопокінчити із собою,необхіднабезмірнарішучість. Алі вдійсності,самогубство неєпроявомсилилюдськоїособистості, воно таздійснюєтьсянелюдською силою, котра залюдинуздійснюєцейстрашнийвчинок.

>Можнаумовновиділити триосновніконцепціїсуїцидноїповедінки, асаме:1)психологічна;2)психопатологічна;3)соціальна.

>Психопатологічнаконцепціявиходить із думи, що усісамогубці – душевнохворі люди, а усісуїцидальні дії – результатгострих йхронічнихпсихічнихрозладів.

>Згіднопсихологічнійконцепції,ведучими йосновними вформуваннісуїцидальнихтенденційєпсихологічний чинник. З.Фрейдрозглядавсамогубство якпроявінстинкту смерти,якийможевиявитися вагресіїпротиінших й якодиничнихвипадок – вагресіїпроти самого собі.

>ЗасновниксоціальноїконцепціїЕ.Дюркгеймвважав, щосамогубство в всіхвипадках якщозрозумілолише із точкизорувзаємовідносиніндивідуума зсоціальнимсередовищем,причомусоціальний чинникграєпровідну роль.

У світікожні 20 секунд одна людиназакінчує життясамогубством, акожні 2секундихтосьбезуспішнонамагаєтьсязвестирахунки ізжиттям.Кількість смертей відсамогубстваперевищуєкількість жертввбивств йвійн разомвзятих. Заофіційноюстатистикою,коженрікйдуть із життясамогубством 1 100 000 людей. Україна в цьому спискупосідає 6місце (12 тис.самогубств) после Китаю,Індії,Росії, Америки,Японії.

 

2.  >Причинискоєннясуїциду

>Самогубство,зазвичай, вчиняються відвідчаю, на знак протесту,щобзберегтипочуттяповаги,щобуникнутиболю чипомститися. «Чинникамиризику»єбідність,безробіття,втратаблизьких тапроблеми всімейнихвідносинах. Люди, вродині якісамогубці,схильнічастішезакінчуватидобровільно життя.Важливу рольтакожграютьморальні тафізичнітравми,отримані вдитинстві.Негативнийвпливтакожздійснюєсоціальнаізоляціялюдини йпсихічніпроблеми,конкретно-депресії.Вважається, щодепресіяєхворобоюсамогубців – до70%депресивниххворихвідчуваютьсхильність досуїцидальнихтенденцій, а 15% із нихздійснюютьсамогубство. Тому, проблемасамогубства –це проблемадепресії.

>Всесвітня організаціяохорониздоров’я (ВООЗ)нарахувала 800 причинсамогубства.Серед них: 1) 41% -невідомі; 2) 19% - страхпокарання; 3) 18% -душевна кісточка; 4) 18% -засмученнядомашніми проблемами; 5) 6% -пристрасті; 6) 3% -грошовівтрати; 7) 1.4% -перенасиченістьжиттям; 8)1.2% -фізичніхвороби.

>Актисуїцидузбільшуються вкількості под годинуріздвяних святий.Засмученірозпадомсім’ї, смертямирідних,самотністю,соціальними чиекономічниминегараздами людивідчувають, що «>щасливий сезон» непринісрадості, щоможе статіпоштовхом досамогубства. Люди ізвисокимрівнемосвітименшсхильні досуїциду, анайбільшсхильні – люди ізнеповноюсередньоюосвітою.

>Приблизно 80%самогубцівпопередньодаютьможливістьдізнатисяоточуючим про своїнаміри, хочспробиповідомленняможуть бутизавуальовані.Спочаткузагрозаможе бутипідсвідомимипроханнями продопомогу, захист йвтручання.Пізніше, коли незнаходитьсянікого,хтоміг бідопомогти, людинаможепризначити годину йвизначитиспосібсамогубства.Які б не булицівисновки – уформіпрямихвідкритихзаяв чивмілозамаскованихнатяків, укожномуразі смердоті неповинніігноруватисяоточуючими. Боцелюдське життя –найцінніше, щоє ми. Іякщо намважливе й дорозі наше життя, тотребаприкласти максимумзусиль,щоб йблизькіцінувалисвоє.

>Підготовка досамогубствазалежить відособливостейлюдини йзовнішніхобставин.Інодіпоказникисуїцидівможуть бутиневербальними.Дуже часто смердотізводяться доти, щоназивається,приведеннями до ладусвоїхсправ. Длякогосьцеможеозначатиоформленнязаповіту, дляіншого –написаннядовгихлистів,розв’язаннясуперечок йконфліктів ізрідними йблизькими.

Доповедінковихознаквідносимо: людинапочинаєдаруватиіншимречі; щомаютьвеликеособистіснезначення,приводити до ладу свої справ,намагаєтьсяпримиритися іздавнімиворогами,демонструєрадикальнізміни вповедінці,такі як: вїжі –їсти мало чи,навпаки, багато; усні –спатидуже мало чи ж багато; узовнішньомувигляді – статі незовсімчепурним; узвичках –пропускатизаняття,уникатиспілкування ізоднолітками,знаходитися взасмученомунастрої; бутинадзвичайнодіяльнісним чи,навпаки,ігнорувати все й всіхнавкруги.

>Ситуаційніознаки.Людинаможенаважитись насамогубство,якщо:

>1)соціально-ізольована (немаєдрузів чимаєлише одного друга),відчуває собівідкинутиміншими;2)проживає внестабільномуоточенні (>серйозна кризу вродині – увідносинах ізбатьками чибатьківміж собою;алкоголізм яквласна чисімейна проблема;3)відчуває собіжертвоюнасилля –фізичного, сексуального чиемоційного;4)раніше булиспробисуїциду (12% посленевдалоїспробисамогубства протягом двох роківповторюєїї йдосягаєбажаного; 80%самогубцівнамагались вминуломузвестирахунки ізжиттямхоча б одного разу); 5)маєсхильність досамогубствавнаслідок того, що воно та мало - вжиттікогось здрузів,знайомих чирідних (у 6%самогубців один ізбатьків бувсамогубцем);6)переністяжку втрачу (смертьблизькоїлюдини,розлученнябатьків);7)дуже критично переносити впритул до собі;8)маєпрогресуючезахворювання (чинникпрогресуючогозахворюванняє болеезначущим длясуїцидальногоризику, ніжвтратанепрацездатності);9)економічнінегаразди, щостосуються болееширокоїсфери, ніж простоматеріальне забезпечення (>ситуаціяневизначеностімайбутнього);10)алкоголізм,хронічневживаннянаркотичних йтоксичнихречовин.

>Існуєтакож залежністьміжрелігією йсуїцидом. Уісламськихкраїнахкількістьсамогубстврівняється нанівець (0,1випадок на100тис. населення). Українаххристиянства таіндуїзмуцейрівеньпомітновищий – вхристиянських державах 11,2випадки на 100 тис. віндуїстськихвідповідно 9,63. Уатеїстичних державах (>наприклад вКитаї)досягає 25,6 на 100 тис.жителів.

Допевного години уєвропейцівіснувалидогми про ті, щосамогубствовчиняютьбезумці, душу якізсерединироз’їдає нечиста сила,повністюзадовольняли. Алі вХVІІІ ст. для болеерозумноїсвідомості такогопояснення сталонедостатньо, тім более, що не усівипадкисамогубствавміщались вці рамки.Саме тоді івиникли Першіспробиузагальнити усівідомості просуїцид,тобтовивеститеоріюсамогубства.Кінець ХІХ ст.свідчить про ті, щокількістьсамогубствзростає, атеоріїщодо їхнівиникненнядосі в шкірногонауковця свої.Єдиноїтеоріїдосі немає.Однізвинувачують в цьомуклімат тараціонхарчування,іншізвинувачують в цьомунігілізм,матеріалізм йіншіруйнівні ідеї. Алі ізкожним фатальністю все понад людейбажаютьпокінчити життясамогубством,відмовляючись віднайбільшоголюдськогоскарбу. Аце говорити про нашурозгубленість передцимстрашним феноменом.

 


3.  >Аномаліїдуші, читеоріїсамогубства

ОсновоположниксуїцидологіїЕ.Дюркгеймзвів всюсукупністьмотиваційсуїциду до негативноговпливусоціальногосередовища йпротікаючи вньомупроцесів.Вінвиділив тритиписамогубств:егоїстичне,альтруїстичне таанемічне.

>Егоїстичнесамогубствомаємісце, колизв’язки ізжиттямобриваються, колислабшаєзв’язок зсуспільством, результатом чогостаєкрайнійіндивідуалізм. На думкуЕ.Дюркгеймависокийрівеньосвіти всенсісхильностей досуїциду –річнебезпечна.Інтелектуаливбивають собіразів удесятерочастіше, ніж людималоосвічені. Це боосвіта йпов’язана із неюматеріальназабезпеченістьспонукають дозагостренняіндивідуалізму.

>Якщопорівнятиціданізістатистикою ХХІ ст. , то тепер болеепідвласнісуїциднимдумкам люди ізнезавершеноюсередньоюосвітою, ависокоосвітні особинизначнорідшепроявляютьтакісхильності.

>Альтруїстичнесамогубство,навпаки,єнаслідкомнедостатньорозвиненоїіндивідуальності. Доцієїкатегорії можнавіднести «>самознищення» впримітивномусуспільстві людейпохилоговіку. Алі до тогосуспільстві, де людина малоцінуєвласне життя, готова принести його на поталу, такі маліцінує йінше,чуже життя.

>Анемічнесамогубство (>аномія –загальний стандезорганізації)стаємасовимявищем вперіод чи якізначущихсоціальнихпотрясінь – при цьому нелишенегативних, а іпозитивних. Так, под годинукатастрофи людипочинаютьвбивати собі ізбільшоюлегкістю.Різнізмінисуспільного йматеріального статусупороджуютьхвилюсамогубствсеред тихий,хто незмігадаптуватися до нових умів.

>Звичайно,психікалюдини – сфера болеезагадкова йменшпіддаєтьсявивченню, ніжзаконирозвиткусуспільства.Найбільшатаємниця длялюдини – вон сама,механізмиїївчинків й дійснамотивиїїповедінки.Аномаліядуші, котра йштовхаєлюдину насамогубство,розглядалась досередини ХІХ ст. як дефект,який легкопіддаєтьсякорекції.Психіатрирекомендувалихолодний дугищоранку, завухапоставитип’явок, чи жнакластипластир галузьпечінки ізпоєднанням із великоюкількістюхолоднихнапоїв.ФранцузькілікаріВуазен йБріє деБуашонстверджували, щоідеясамогубствазникне,якщохворому добронамазати ногипротинаривноюмаззю – «>нарив» вдушілусне, в все якщо добро.Або жбагатогодинна ванна –теж хорошийспосіб.

>Іншийфранцузькийпсихіатрдійшов довисновку, що вбагатьохвипадках від «>чорноїмеланхолії»дівчатповністювишиковуєтьсязаміжжям.Ф.Беконрадивзайматисяматематикою, котраврівноважуєдушевнугармонію.

>Австрійськийпсихіатр З.Фрейдстворивпершупсихологічнутеоріюсуїциду. Унійвінпідкреслив рольагресії,направленої на самого собі.АмериканськийпсихіатрК.Менінгер детальнорозробив ідеї З.Фрейда.Вінпередбачає, що усісуїцидимають всвоїйоснові тривзаємопов’язанихпідсвідомих причин:1)помста, ненависть (>бажаннявбити);2)депресія,безвихідь (>бажаннявмерти);3)почуттяпровини (>бажання бутивбитим).Американський психологЕ.Шнейдман описавшидекільканайбільшсерйозних характеристиксуїциду:1)почуттянестерпного душевногоболю;2)почуттяізольованості відсуспільства;3)почуттябезнадії,безпорадності;4)думка, що смертьєєдинимвирішенням всіх проблем.

>І.Сікорський,видатнийпредставник українськоїпсихології,психіатрії тапедагогікивважав, щосамогубствомає не лишепсихіатричне, але й ігромадське тапсихологічнезначення. Колистосуєтьсявеликоїкількості причинсамогубств, то їхні авторгрупує на чотиривеликівідділи:1)бідність;2)хвороби (>фізичні тапсихічні);3)стомленняжиттям;4)моральні заподій.

>Інтенсивнийрістрівнясамогубства йсуїцидальнихспробстимулюєвчених допошуку новихефективнихзасобівпрофілактикисуїцидальноїповедінки.Середвідомихметодіввикористовуютьсярізнівидипсихотерапії тапсихотропноїфармакотерапії. Немедикаментозним методомкорекціїсуїцидальноїповедінкиєпсихотерапія,спрямована навирішенняпсихологічних проблемсуїцидента.

>Данідослідженьостанніх років ізпитаньсуїцидологіїсвідчать проінтерес доцієїпроблеми, але й івідображаютьнедостатнюефективністьтрадиційнихметодівкорекціїсуїцидальнихпроявів.

>Психіатріяминулихстолітьвідстоювала думку, що практично усісамогубці – особинипсихічноненормальні. Алісьогоднідані пропсихічнуненормальність тихий,хтопокінчив життясамогубством сильнорозходяться йєнеоднозначними.Причинисамогубстввідрізняються врізнихвіковихгрупах. Так,суїциди черезнещасливе кохання упідлітків до 16 роківскладають практично половину відзагальноїкількостісамогубств, а после 25 років ізцієї заподійпомираютьдобровільнозначно менше.

Частотасуїцидівсередмолоді протягом двохдесятиліттяподвоїлась.Деякіспеціалістиговорять про ті, у 10%суїцидальнаповедінкамає наметісамепокінчити ізжиттям, й в 90% -бажаннязвернути не собіувагу. Заданими статистикикількістьмолодих людей, щовчинилисамогубство,складає 12,7% відзагальногорівняпомерлихнеприродноюсмертю.

>Згідно із результатамисоціально-психологічнихдосліджень в Україні 27,2%дітейвіком до 17 роківінодівтрачаютьбажання жити, 17,8% -вважають, щонікому немає перед тимсправ, 25,5% - незавждиможутьрозраховувати надопомогублизькоїлюдини, 51,9% - нестримуються вситуаціїконфлікту.

>Вивченняпроблемисуїциду вюнацькомувіці говорити про ті, що частоцеспроба нелишезвернути у собіувагу, а і форма протеступротибездушності,цинізму тажорстокостісуспільства. Нацюспробуможештовхативідчуттясамотності,стресу йвтратасенсу життя.Юнацькийвік –вік переходу додорослогосамостійного життя, колиз’являються помиляюся, а іобов’язки. Та,нажаль, багато тихий,хто непідготовлений до такихзмін. Ззакінченням школиюнаки тадівчатавступають нанавчання дорізнихзакладів –новийколектив,нові заподіяння, нова форма роботи, частоновемісцепроживання (саміадаптувалисьодразу йзнайшли новихдрузів,новірозваги,новіінтереси,інші незмоглиадаптуватисьодразу – незнайшлиблизьких за духом таінтересамиодноліток,важкозвикають до нових умів й т.д.). Часто причиноюзамаху навласне життястаєдепресія,викликанавтратоюоб’єкталюбові,супроводжуєтьсясумом,втратоюінтересу до життя, івідсутністюмотивації дорішенняжиттєвихзавдань.Інодідепресіяможе не матірсуттєво-відкритого характеру:юнакнамагаєтьсясховатиїї запідвищеннямактивності,підвищеноюувагою детально чи жантисоціальноюповедінкою –правопорушення,вживаннянаркотиків, алкоголю,нерозбірливіінтимністосунки. Уповедінціваріанту 2прихованийстрашнийризик. Часто смерть відпередозуванняєзадуманою.Дослідженнясередюнаків йдівчатакцентуєувагу на боюнаки йдівчата, котріживутьстатевимжиттям й, щовживають алкоголь,схильні добільшогоризикусамогубства, ніж тих, котрі немаютьінтимнихвідносин.

>К.Менінгервиділив трипсихологічнікомпонентисуїцидальноїповедінки:помста (>агресія, спрямованооточуюче),провина (>агресія, спрямована до середини);депресія (>бажанняпомерти).

>Якщо ж людиназбереглаздатністьаналізувати йсприйматипорадиоточуючих, тоїй якщолегшеповернутидушевнісили йстабільність. Томуєнеобхіднимнамагатисязнайтипідхід долюдини, щохочепіти із життя, всіма силамиспробуватидопомогти.

>Предсуїцидальний синдром –психологічнийсимптомо-комплекс, щосвідчить просхильність досамогубства,спробусуїцидального акту,тобтоетапсуїцидальноїдинаміки,тривалістьякогоскладає віддекількоххвилин додекількохтижнів чимісяців.


Списоквикористанихджерел

>1.Большая медична енциклопедія: [ У 30-ти Т. / АМН СРСР ] / Під ред.Б.В.Петровского. – 3-тє вид. – М. –Т.22. – 1984.

>2.Дюркгейм Еге. Самогубство ( соціологічний етюд ). – М., 1994.

>3.Кон І.С. Психологія підлітковому віці. –М.,1989.

>4.КоханенкоЛ.Проблемасамогубства: подивисяІ.Сікорського тасучаснідосліди. //Практичнапсихологія тасоціальна робота. – 2002. - №4. –с.15.

>5.Степанов І.А. Суїцид. Про заходи профілактики суїциду серед дітей і підлітків. –centercep/content/view/

>6.Фрейд З. Сум імеланхолия.//Суицидология: минуле й сьогодення. – М., 2001.


Схожі реферати:

Навігація