Реферати українською » Психология » Психологічна характеристика перетворення діяльності в умовах застосування інформаційних технологій


Реферат Психологічна характеристика перетворення діяльності в умовах застосування інформаційних технологій

Зміст

Запровадження

Психологічна характеристика перетворення діяльність у умовах застосування інформаційних технологій

Деякі психологічні механізми впливу інформатизації

Укладання


Запровадження

Комп'ютери і інформаційні системи знаходять застосування в нових областях людської практики, надаючи вплив на психічні процеси та трансформуючи як окремі дії, а й людську діяльність загалом. З психологічної погляду, при взаємодії людини з системами інформатики відбувається перетворення діяльності у рахунокопосредствования її знаковими системами.

Як зазначають багато авторів істотну роль перетворення діяльність у час грають технології, особливо пов'язані із застосуванням Інтернету.


Психологічна характеристика перетворення діяльність у умовах застосування інформаційних технологій

Інформаційна середовище - поруч із природної,пространственно-географической, соціальної, культурної,ландшафтно-архитектурной та інших. - грає дедалі більше значної ролі у професіональній роботи і у повсякденному житті сучасної людини Інформаційна середовище, часто що називається ноосферою, неоднорідна; з недавнього часу у ній прийнято виділяти середу Інтернету, чи т.зв. ">киберпространство". Для останнього характерні своєрідніхронотопи, у межах яких здійснюються специфічні - і тому які становлять інтерес для психологічного аналізу - форми людської поведінки. Такі ">средовое" поведінка не обмежується пошуком, опрацюванням і передачею інформації, придбанням і трансляцією знань. У "кіберпросторі" як елементі інформаційного середовища здійснюється цілий конгломерат людських діяльностей, основу яких становлять пізнавальна, ігрова і комунікативна діяльність. Специфічні особливості перебігу діяльність уИнтернет-среде як елементі інформаційного середовища є предметом все розширюваного фронту досліджень фахівців-гуманітаріїв, зокрема психологів.

У емпіричних дослідженнях діяльності користувачів вИнтернет-среде певні труднощі представляє відділення психологічних чинників віднепсихологических - то цієї проблеми можна назвати "психологічної екологією", згідно з терміномК.Левина (Левін, 2000). Дослідницька діяльність у цій галузі носить як міждисциплінарний, а й комплексний характер, який був прив'язаної до конкретного поділу психологічної науки: психологія Інтернету вивчається з позицій психології свідомості, етнічної, когнітивної, соціальної, вікової, педагогічної психології, психології особистості, психології статевих відмінностей, психології праці та ін. Широке поширення галузі вивчення психології Інтернету отрималикросс-культурние дослідження,

Вітчизняні дослідження діяльності вИнтернет-среде поки що досить нечисленні і обмежені за тематикою, коли із зарубіжними дослідженнями. Обмеженість ця - найчастіше вимушена: якщо дослідження пов'язані з аналізом діяльності людей, вона може бути проведене за відсутності в доступному дослідникам російськомовному секторі Інтернету (чи Рунеті, як він часто називають) "критичної маси" зайнятих такий діяльністю користувачів Інтернету. Від актуальних, судячи з зарубіжного досвіду, дослідницьких проектів нерідко доводилося відмовлятися чи подовгу чекати можливості їх здійснення, якщо були відсутні вітчизняні користувачі Інтернету, які б бути піддослідними чи респондентами.

Під час проведеного в університетіКарнеги-Меллона (США)лонгитюдного дослідження отримані дані - поки що попередні, - за якими інтенсивне застосування Інтернету веде до звуження соціальних зв'язків до самотності, скорочення внутрісімейного спілкування, розвитку депресивних станів (>Kraut et al., 1998). На початку 2000 р. з'явилася інформація про дослідження, проведеному фахівцями вСтанфордском університеті у США, під час якого було отримані багато в чому аналогічні результати.

Може бути наведено деяких інших дані, які свідчать про негативний вплив Інтернету на індивідуальну і групову психічну діяльність. Показано, що "застосування Інтернету може призвести доаутизации дітей і підлітків, провадити до неадекватним ефектів у процесах соціальної перцепції та інших. З огляду на сказаного очевидно, що має зайняти відведену йому соціальну нішу; досить нерідкісні спроби переоцінити його значущість людства й у окремої людини потребують корекції. До прикладів об'єктивного ставлення до психологічним наслідків застосування сучасних інформаційних і комунікаційних технологій може бути зарахована позиція всесвітньо відомих дослідників психології сором'язливого поведінки: зазначаючи такі очевидні наслідки, як ослаблення безпосередніх контактів для людей і часткову заміну їх опосередкованими контактами, вони за цьому роблять обмовку, що з деяких соромливих людей може стати корисними анонімність і можливість здійснення структурного контролю при взаємодії за допомогою електронної пошти.

Дослідження психології Інтернету - щодо нова галузь знання, у якій на сьогодні зайняті порівняно деякі психологи. Значно більш розвинені дослідження опосередкованої Інтернетом діяльність у інших гуманітарних науках - соціології, етнографії, дослідженні комунікативних процесів та інших. У що така дослідженнях нерідко зачіпаються та власне психологічні проблеми. Дослідження структуровані і протікають у рамках кількох напрямів.

Росія й інші пострадянські країни запізнилися й у розвитку Інтернету, й у дослідницької активності у області психології Інтернету. Якщо Інтернет у Росії розвивається досить інтенсивно, то дослідницька активність у сфері психології Інтернету ще набрала темп. Окремі роботи, виконані по більшу частину ентузіастами, не укладаються у повноцінні дослідницькі програми розвитку й широкомасштабні проекти; відсутні регулярно організовувані конференції, спеціально присвячені психології Інтернету - щоправда, для що така повідомлень знаходиться місце нанепсихологических семінарах і конференціях.

Розглянемо конкретні різновиду опосередкованої Інтернетом діяльності, котрі потенційно здатні провадити до глобальним особистісним перетворенням. Попри й усе розмаїття активності користувачів Інтернету, можна назвати три основні види своєї діяльності: пізнавальну, ігрову і комунікативну. Цим різновидам діяльності відповідають глобальні зміни (трансформації) особистості, які залучили останнім часом увагу широкого загалу (як однозначно негативні трансформації) і – меншою мірою дослідників (які заходилися б поспішати з оцінкою):

1. Захопленість пізнанням у сфері програмування і телекомунікацій чи, як крайній варіант,хакерство;

2. Захопленість комп'ютерними іграми і зокрема, іграми Інтернетом чи, як крайній варіант, т.зв. ігрова наркоманія;

3. Захоплення мережевий комунікацією чи, як крайній. варіант, т.зв.Интернет-аддикция – своєрідна (>нарко)зависимость. від Інтернету.

Перелічені наслідки застосування інформаційних технологій у вигляді глобальних перетворень особистості лише незначному обсязі стали предметом фундаментальних досліджень, через що нижче наведене аналіз більшою мірою кримінальна постановки проблеми.

Деякі психологічні механізми впливу інформатизації

Аналогія і уподібнення

Перенесення навичок роботи з інформаційних технологій на навички традиційної діяльності може здійснюватися з допомогою аналогії і уподібнення своєї діяльності роботі технічного устрою.

Нині робляться активні спроби притягнення до використанню ІТ дітей із психічними відхиленнями і інвалідів з метою підвищення ефективності процесу реабілітації.

>Реверсия

Часто відзначається, що інформаційні технології сприяють виникнення нових видів тварин і форм діяльності, нових навичок, знань, умінь. Разом про те однією з наслідків інформатизації є і своєрідне відродження низки раніше значних, але потім у значною мірою втратили своєї ролі психічних компонентів. Для позначення цих феноменів можна вжити термін "реверсія" (латів.reversio - поворот, повернення).

Що стосуєтьсяППИ прикладом реверсії є зміна ролі письмовій промови. Системи електронної пошти відродили навички епістолярного спілкування, що поступово зводилися нанівець ще після появи й радіозв'язку. Спонтанний чи обумовлене сценарієм груповий діяльності спілкування у вигляді комп'ютерних мереж відбувається у реальномудеятельностном контексті. У цьому виникає мотивація оволодіння листом.

У листуванні Інтернетом користувачі дедалі більше зіштовхуються з операціями письмового знайомства, встановлення й підтримки контакту, обміну чемними фразами, демонстрації інтересу до партнера, вони поєднувати особистісне і ділове спілкування.Интеретническое спілкування передбачає обмінсоциокультурними даними, веде до інтенсифікації вивчення іноземної мов, актуалізації загальнокультурних і географічних пізнань.

Дослідження засвідчили, що з опосередкованому ІТ спілкуванні практично пізнається відмінність стилів письмовій промови, причому значні труднощі викликаєемоционализация промови, бо навички письмового висловлювання емоцій мало розвинуті в більшості людей (окрім тих, хто має спеціальними здібностями чи підготовкою - журналістів, письменників тощо.). Ще складніша застосувати і розуміти вербальні способи висловлювання емоцій на нерідному мові - нагадаємо, міжетнічна листування з Інтернету ведеться англійською. Вже які зіштовхнулися з тими проблемами користувачі комп'ютерних мереж виробили спеціальні штучні кошти - легко відтворювані з допомогою клавіатури значки висловлення емоцій. Застосування цих значків і навіть їх розпізнавання вимагає розвинених навичок категоризації емоційних станів. Разом про те придбання дітьми досвіду категоризації емоційних станів у сфері опосередкованого ІТ спілкування може стимулювати розвиток навичок розпізнавання емоцій застосування вербальних засобів вираження в умовах традиційного спілкування.

Прикладом реверсії є і символічний досвід, який надає значний вплив на особистісне розвиток. Роль фантазій, мрій, "уявної проживання" в твореної власною уявою ситуаціях істотно змінювалася під час історичного поступу. У суспільстві мрійливість, "мрії наяву", настільки поширені в романтичну епоху, частіше ставали предметомпатопсихологического дослідження, ніж характеристикою норми. Спроби стимуляції таких змінених станів свідомості з допомогою наркотичних коштів переслідуються суспільством. У той самий час сучасні ІТ, саме системи віртуальної дозволяють реалізувати соціально схвалювані форми розширення символічного досвіду. Проте проведені дослідження дозволяють припустити, що породження і реалізація нових форм символічного досвіду, трансформація процесів уяви, "комп'ютерні мрії" можуть сприяти виникненню негативних явищ, серед яких ухиляння від реальності у виглядіпоглощенности комп'ютерними іграми, ">Интернет-зависимости" тощо.

>Экзуция

Інформатизацію часто пов'язують із винятком, відмиранням раніше сформованих, але стали непотрібними навичок, умінь, видів тварин і форм діяльності. Для позначення зазначеного явища можна використовувати термін ">екзуция" (латів.exutio - виняток, вилучення, винищування). Прикладамиекзуции є численні даних про поступове зменшення обчислювальних навичок (усного рахунки, формування і множення "в стовпчик", вилучення коренів, спорудження до рівня тощо.).

Є розрізнені дані про те, що інформатизація, стимулюючи "найзручніші" для формалізації види діяльності, сприяє поступового згасання "конкуруючих" способів пізнання. Так легкий доступом до інформації та ерудиція витісняють самостійну вироблення нових знань, а використання статистичних пакетів визначає засоби одержання і методи обробки інформації.

Побоювання з приводу редукції і деперсоніфікації спілкування пов'язуються з поступовим згасанням ролі емоцій у традиційному спілкуванні, що відбувається під прямим і непрямим впливом ІТ.

Разом про те далеко ще не усі сподівання про відмирання різної форми і деяких видів традиційної діяльності реалізуються насправді. Що стосується пізнавальної діяльності можна назвати, щопрогнозировавшееся відмирання бібліотек та втрата інтересу для використання друкованих довідників, які у на відміну від їх електронних версій містять застарілу інформацію, немає. Що стосується комунікативної діяльності засвідчили, що інформатизація як не призводить до звуження сфери спілкування, а навпаки, сприяє розвитку та сприяє розширенню перетинів поміж людьми з допомогою розширення кола потенційних комунікативних партнерів, розвитку досвіду соціальних контактів (ділових та особистісних), перебування нових підстав і причин вступу в спілкування тощо.

інтернет інформаційний психологічний


Укладання

Дослідження діяльності, опосередкованої комп'ютерами та інші елементами інформаційних технологій, є актуальну завдання для психологічної науки. Серед психологічних наслідків застосування інформаційних технологій – розвиток виробництва і перетворення діяльності (пізнавальної, трудовий, комунікативної, рекреаційної та інших.) з допомогою виникнення нових навичок, операцій та способів виконання дій, нових цільових імотивационно-смислових структур, нових формопосредствования і нових видів діяльності. Разом про те психологи і психотерапевти дедалі більше зіштовхуються з негативними побічними ефектами застосування інформаційних технологій –технострессами,компьютерофобией, “наркотичної” залежності від ігрових програм, тож Інтернету,хакерством і звуженням кола інтересів, некомунікабельністю і на аутизм як наслідком патологічноїпоглощенности застосуванням інформаційних технологій.


Використано матеріали з сайтів:

>litpsy/obshhaya-psixologiya/psixologiya-interneta/sovremennye-informacionnye-texnologii-i-razvitie-teorii-vysshix-psixicheskix-funkcij/

>relarn/human/ps-zh.html


Схожі реферати:

Навігація