Реферати українською » Психология » Формування світогляду молодших школярів


Реферат Формування світогляду молодших школярів

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>Формуваннясвітоглядумолодшихшколярів


>ЗМІСТ

>Вступ

>Розділ 1.Теоретичніосновиформуваннянауковогосвітоглядумолодшихшколярів

1.1Загальніуявлення про процесформуваннясвітоглядумолодшихшколярів в світівимог Сучасної школи

1.1.1 Суть таосновніструктурніелементисвітогляду

1.1.2Особливостінауковогосвітогляду

1.1.3Основнішляхи тазасобиформуваннянауковогосвітоглядуучнівмолодшихкласів

1.2Психологічно-педагогічніосновиформуваннянауково-матеріалістичногосвітоглядуучнів.

1.2.1Рушійнісилипроцесуформуваннянауково-матеріалістичногосвітогляду

1.2.2Основніпсихолого-педагогічніумовиформуваннянауково

>Матеріалістичногосвітогляду

1.2.3Особливостіформування вучнівмолодшогошкільноговікусвітогляднихумінь, зрозуміти,ідей

1.3 Мистецтво йсвітогляд

>Розділ 2.Експериментальнаперевіркавпливусистемизасобівхудожньо-творчоїдіяльності наформуваннясвітоглядумолодшихшколярів

2.1Визначенняпоказниківпервісногорівнясформованостінауковогосвітогляду векспериментальному й контрольномукласах

2.2Формуваннянауковогосвітоглядумолодшихшколярів упроцесізастосуваннязасобівхудожньо-творчоїдіяльності внавчально-виховномупроцесі

2.3Порівняльнийаналізрезультатівекспериментальної роботи векспериментальному й контрольномукласах

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури

>Додатки


>ВСТУП

>Освітня політикабудь-якої Сучасної державивизначаємайбутнєнації,місце держави усвітовомутоваристві.Державнанаціональнапрограма ">Освіта (Україна XXI ст.)", що влистопаді 1993 року бувприйнятаКабінетом міністрів йпідписана Президентом України,започаткувала процес розбудові українськоїосвіти. якзазначено в цьомудокументі -головна позначкапрограми -">визначеннястратегіїрозвиткуосвіти в Україні в XXI ст.,створенняжиттєздатноїсистемибезперервногонавчання йвиховання длядосягненнявисокихосвітніхрівнів, забезпеченняможливостейпостійного духовногосамовдосконаленняособистості,формуванняінтелектуального та культурногопотенціалу якнайвищої ціностінації"". Упрограмівизначеністратегічні заподіянняреформуванняосвіти в Україні:відродження йрозбудова національноїсистемиосвіти якнайважливішої ланкивихованнясвідомихгромадян,формуванняосвіченої,творчоїособистості.Національневиховання в Українімає бутиспрямоване наформування умолоді йдітейсвітоглядноїсвідомості,звичаїв,іншихсоціальнозначущихнадбаньвітчизняної йсвітовоїдуховної культури.

Упроцесібудівництва демократичногосуспільства в нашій странепостійнозростаєсвідомість людей,ширшерозгортається їхньоготворчаактивність.Життявисуваєсьогоднівисоківимоги до духовного, морального світугромадян,визначаєнеобхідністьглибокогоусвідомленнязакономірностейрозвиткусуспільства йвикористовування їхні дляподальшогоперетвореннядійсності. У зв'язку ізцимпосилюється рольсвітогляднихпоглядів,переконань,якимикожна людинакерується всвоємуповсякденномужитті.Світоглядназрілістьпідростаючогопоколіннядопомагаєйомусамостійнорозібратися, правильнозорієнтуватися вскладнихподіях йявищахсучасного життя,забезпечуєактивну доля його вбудівництві демократичногосуспільства.

>Закономірно, що в нашій стране особливо великаувага умолодшихшколярівприділяєтьсяпроблеміформуваннянауковогосвітогляду.

>Дедалібільшогозначеннянадається проблемамдослідженнянауково-матеріалістичногосвітогляду внауковійлітературі.

>Значнийвнесок урозробкупитаньформуваннясвітогляднихякостей вучніврізнихвікових групзробив В.О.Сухомлинський.Він давшизразки комплексногопідходу дорозв'язаннязавдань,пов'язаних ізформуванням умолодшихшколярівнауковогосвітогляду;визначивосновнішляхи іметоди роботи, котрідопомагаютьуспішновиховувати вучнівпатріотизм,гуманізм;розкрив рольемоцій уформуванні вучнівнауковогосвітогляду. УпрацяхСухомлинськогоз'ясовуютьсяособливостіоволодінняучнямисвітогляднимиуявленнями,поняттями,ідеями.Великезначення для учителівмаютьположеннявидатного педагога про рольхудожньо-естетичноїдіяльності уформуваннісвітоглядушколярів.

>Ш.П.Балавадзе, О.М. Лушников, М.Д.Нелюбін таінші педагоги впрацяхвизначаютьосновні заподіяння,зміст роботищодоформування вучнівсвітогляднихуявлень,розкриваютьдеякішляхидосягненняцієї мети.

>Л.І.Божович, Н.О.Менчинська,Г.Є.Залеський,Т.К.Мухіна, Т.С.Тамбовцева таіншідослідникирозглядаютьпсихологічніаспектипроблемиформуваннясвітогляду,виявляютьосновніумови, котрізабезпечуютьуспішневиховання вучнівсвітогляднихуявлень, зрозуміти,ідей.Зроблено Першіважливікроки в напрямкурозкриттяпсихологічнихмеханізміввиробленняпоглядів йпереконаньучнів.Останнім годиною психологи активнодосліджують рольсамовихованняучнів уформуваннісвітогляду,специфікувиробленняпоглядів на природу, сус-пільство, насвоємісце вжитті.

Усвоїйроботі мизробилиспробурозкритипсихолого-педагогічніосновиформуваннясвітоглядумолодшихшколярівзасобамипредметівхудожньо-естетичного циклу,визначилиосновнішляхи,форми йметоди роботи вданому напрямі,узагальнилиматеріалпсихолого-педагогічногодослідження, передовогопедагогічногодосвіду, атакож навелирезультатипровезеної намиекспериментальної роботи ізпроблемиформування вучнівнауково-матеріалістичногосвітоглядузасобамихудожньо-естетичноїдіяльності. Таким чином,актуальністьпроблемиформуваннясвітоглядумолодшихшколярівзасобаминавчальноїдіяльності.


 

>Розділ 1.Теоретичніосновиформуваннянауковогосвітоглядумолодшихшколярів

 

1.1Загальніуявлення про процесформуваннясвітоглядумолодшихшколярів в світівимог Сучасної школи

 

1.1.1 Суть таосновніструктурніелементисвітогляду

>Світогляд -цілісна системанаукових,філософських,політичних,моральних,правових,естетичних зрозуміти,поглядів,переконань йпочуттів, котрівизначаютьставленнялюдини донавколишньоїдійсності й досамої собі.

>Світоглядє синтезом знань,ідей, практичногодосвіду йморально-емоційнихоцінок, котрі вузагальненійформівідображаютьоб'єктивнуреальність,зокремаособливостібуттялюдини,їїмісце вконкретно-історичнихсуспільнихвідносинах. Тому впоняття ">світогляд"входять не усізнання про природу, сус-пільство ймислення, алише тих, котрієвтіленнямузагальненьвищогорівня,висновками ізпевнихвідомостей пронавколишнюдійсність.

Основусвітоглядустановлять подивися йпереконання, щосформувалися набазі знань про природу та сус-пільство, і сталивнутрішньоюпозицієюособистості. Укожноїлюдиниформується системауявлень,ідеалів,якими вонкерується вповсякденномужитті й котрівизначаютьсутністьїїідейно-політичного , моральногообличчя,близькі йдалекіперспективиїїдіяльності.Погляди,переконання,ідеали,ціннісніорієнтаціїлюдини, котрієскладовимичастинамисвітогляду,перебувають ворганічнійєдності. Томурівеньсформованості одного структурного компонентасвітоглядуНеодміннопозначається наіншому йпевноюмірою навсійсвітогляднійсистемілюдини.

Уструктурісвітоглядурозрізняютьнасампередтакий його компонент, як подивися, воснові які лежатизагальніуявлення,поняття проматеріальне іідеальне,буття йсвідомість.Важливо,щобсвітоглядніуявлення,поняття булиістинними,тобто правильновідображалиреальнудійсність.

>Погляди -прийнятілюдиною якдостовірні ідеї,знання,теоретичніконцепції,передбачення, щопояснюютьявищаприроди йсуспільства,єорієнтирами вповедінці,діяльності,стосунках.

>Аналізуючипоняття "подивися" якструктурний компонентсвітогляду, Н.О.Менчинськазазначає, що в ">ньомупередбачаєтьсянаявність не лише знань, а іставлення дофактів йявищнавколишнього світу, їхніоцінки" .

>Підвпливомглибшогопізнаннядійсностізмістпоняття "подивися"можезмінюватисьшвидше, ніжіншікомпонентисвітогляду -переконання,ідеали.

Одна ізнайважливішихскладовихчастинсвітогляду -переконання.

>Переконання -психічний станособистості,якийхарактеризуєтьсястійкимипоглядами,впевненістю управильностівласних думок,поглядів,цесукупність знань,ідей,концепцій,теорій,гіпотез, в котрі людинавірить як вістину.

>Переконання - одна ізнайдійовіших сил, котріспрямовують діяльністьлюдини. ЗависловомМ.О.Добролюбова,переконання "лише тодіможевважатисяістинним, коли воно та проникло до серединилюдини,злилося із йогопочуттями й волею,присутнє внійпостійно,навітьнесвідомо, коли вона про ті і недумає". Упроцесіформуванняпереконаньбере доля не лишемислительна сфералюдини, а іемоційна тавольова; силу йзмістпереконання, його структурустановлятьупевненість вістинності конкретногознання,почуття йзвичкилюдини.

>Розвиваючиположеннявидатнихмислителів,педагогівминулого пропереконаннявченідосліджуютьпсихологічну структуру,особливості,механізмиформування цоговажливого компонентусвітогляду. Так,істотніознакипереконаньвдаловиділяє В.О.Сухомлинський: ">Переконання -це нелишеусвідомленнялюдиноюістинностісвітоглядних таморальних зрозуміти, а і особістаїїготовністьдіятивідповідно доглибокозасвоєнихсвітогляднихуявлень". Отже,переконаннядосягаєповногоступенясформованості тоді, колиученьвиявляєготовністьдіяти, коливіндієвідповідно доглибокозасвоєнихсвітогляднихуявлень, зрозуміти.Розрізняютьтаківидипереконань:філософські,політичні,моральні,релігійні таінші.

>Важливимструктурним компонентомнауковогосвітоглядуєідеали -найвища позначкадіяльностіособистості,їїпрагнень.Ідеалибуваютьсуспільні,моральні,естетичні.

>Особливемісце вструктурісвітоглядузаймаютьсуспільніідеали.Вониоб'єднують людей,сприяютьдосягненнюсуспільноважливої мети,допомагаютьдолатижиттєвіперешкоди. Цесвоєріднівзірці, маяки, щоосвітлюють шляхлюдини,кличутьуперед.

>Ідеалиоб'єднуютьполітичні,моральні,естетичніпереконання,визначаютьспрямованістьлюдськоїдіяльності.

>Світоглядособистостівизначається такимиосновнимиознаками:науковістю,цілісністю,логічноюпослідовністю йдоказовістю,узагальненістю знань тазв'язками ізпрактикою,

Пронауковістьсвітоглядусвідчатьнасампередістинність,багатство,стійкість йглибина знань,правильність їхніузагальнення.Науковийсвітогляд, напротивагупобутовимпереконанням,даєзмогупізнаватизакономірності життя,причинно-наслідковізв'язки вньому,бачитиблизькі йдалекіперспективи,наслідкисвоїхдій йповедінки,спростовуватиідеалістичні подивися,різнізабобони.

>Світоглядцілісний,якщосвітогляднізнаннястановлять струну систему,якщо влюдинисформовані подивися,переконання ізосновнихпитаньрозвиткуприроди йсуспільства,якщо усі йогокомпонентигармонійноузгоджуютьсяміж собою. У такомуразі людинакеруєтьсяєдинимметодологічнимпідходом усудженнях пропредмети йявищаоб'єктивноїдійсності.

>Колопізнавальна діяльністьлюдинипослідовна,умотивована,повністювідповідає законамлогіки,світоглядвідзначаєтьсялогічноюпослідовністю йдоказовістю. При цьомусудженнялюдинизавждиправильні,достатньоаргументовані.

Великийобсяг знань,якимиволодіє людина, винен бутиузагальнений.Якщоконкретніемпіричнізнаннянедостатньоузагальнені, людина неможеглибокорозумітидійсність, законівїїрозвитку йбратиактивну доля вгромадсько-політичномужитті.

>Світоглядназрілістьнастає тоді, колиособистістьвиробила йсвідомовтілює в життя свої подивися,переконання,ідеали,моральніпринципи тощо.Зв'язоксвітогляду ізповедінкою,практичноюдіяльністю - одна ізнайважливіших рислюдини.

>Гармонійнаєдністьназванихсвітогляднихякостейлюдинисвідчить провисокийступіньсформованості внеїнауковогосвітогляду.

>Реалізаціязавданьщодоформування вмолодінауково-матеріалістичногосвітоглядудосягаєтьсясукупністю всіхпедагогічнихзаходів під час уроків, упозакласній йпозашкільнійроботі,координацієюзусиль школи, сім'ї йгромадськості,спрямованих навиховання вучнівсвітогляднихякостей.

1.1.2Особливостінауковогосвітогляду

Наука яксвітоглядний феноменмаєкількавизначень.По-перше, наука -це система, зазначена якзнаннями про ту чиіншу сферуоб'єктивноїдійсності, то йлюдськоюдіяльністю, котрацізнаннястворила.По-друге, наука -цесистемно-організований образіснуванняпевноїсфериоб'єктивноїдіяльності.По-третє, наука -світоглядновизначена сфералюдськоїдіяльності,основноюфункцієюякоїєвироблення знань прооб'єктивнуреальність,перевіркацих знань щодоістинності тавиробленнярекомендацій для практичногоперетворення світувідповідно до потреб йінтересівлюдини. І,нарешті, наука -цетеоретично-практично зазначена система знань, щоперебуває убезперервномурозвитку йнамагаєтьсявіднайтиоб'єктивнуістину втій чиіншій сфері ставлення "людина - світло".

>Наведеніформулюванняпоняття наукипідкреслюютьїїсвітоглядно-перетворюючуспрямованість. Тому всвітоглядномувимірінайпростіше можнасказати так: наука -це система знань пролюдину й світло таспосіб їхніперетворення длялюдини.

>Завдякинауцілюдствовикористовуєсилиприроди,розвиваєвиробництво йперетворюєсуспільнівідносини. І при цьому науказавжди черпала своїсили узнанні. Доречі,самеслово"наука" буквальноозначаєзнання.

Знання -цеелементарний,відносно завершень образдійсності, що діятисялюдськоюсвідомістю. Алі ж такзваніелементарнізнання увиглядіпервинноїчуттєводаноїінформаціїіснуютьнавіть утварин,бо процесвідчитьрівень їхніорієнтації в світі.

>Елементарнимижиттєвимизнаннямиволодіютьдітиранньоговіку. Кожналюдини впроцесі свого життяотримуєвеличезнукількістьвідомостей про світло й про собі. Вжепервісні людиволоділичималимизнаннями, котрі смердотівикористовували,спираючись надосвід,звичаї,виробничірецепти. Алі всеце було бдонауковимзнанням.

>Науковізнаннясуттєвовідрізняються віджитейських йдонаукових знань.Науковізнанняпередбачають нелишеконстатаціюфактів та їхніопис, а іпоясненняфактів,усвідомлення їхньоговідповідно довсієїсистеми зрозумітипевної науки.Життєве,простепізнанняконстатує,хоча ідужеповерхово, яквідбувається та чиіншаподія.Науковийсвітогляддаєвідповідь не так на запитання "як?", але в запитання ">чому?".Сутністьнауковогосвітоглядуполягає вдостовірномуузагальненніфактів, а й у бо завипадковимвінбачитьнеобхідне,закономірне, а й заодиничним -загальне. І напідставі цого науковийсвітоглядпередбачаєрізноманітніявища,об'єкти йподії.Передбаченняєвершиноюнауковоїдіяльностілюдини.

>Увесь процеснауковогознанняпов'язаний ззростаннямсили йдіапазонунауковогопередбачення. Апередбаченнядаєзмогуконтролюватипроцеси такерувати ними.Науковийсвітогляд, таким чином,відкриваєможливість нелишепередбаченнямайбутнього, а і свідомішого йогоформування.Життєвийсенскожної науки можна короткосформулювати так: знаті,щобвмітипередбачити, апередбачити,щобефективнодіяти.

>Суттєвоюознакоюнауковогосвітоглядує йогосистемність,тобто такасукупність знань, Якавпорядкована на засідкахпевнихтеоретичнихпринципів.Простасукупністьрізних знань, необ'єднаних увзаємопов'язану систему,цеще не науковийсвітогляд.Основоюнаукових знаньєпевнівихідніположення,закономірності, котрі ідаютьзмогуоб'єднувативідповіднізнання до системи. Знанняперетворюються нанаукові тоді, колицілеспрямованийзбірфактів та їхньогоопис доводитися дорівня їхньоговведення до системи зрозуміти,тобто у складтеорії.

>Науковийсвітогляддокорінновідрізняється відрелігійного. Іосновоюцихвідмінностейє їхні ставлення довіри.

яквідомо,релігійнавіра -цефактичнеприйняття заістину цього упринципі непіддаєтьсяніякійпрактичнійперевірці йлогічномудоведенню.Успадкувавши відрелігійногосвітоглядупоняттявіри, науковийсвітоглядякісно по-новомутрактуєцепоняття.Віра внауковомусвітоглядінабуваєорганічної,природноїєдності ізістиною.Віра внауцірозглядаєтьсяпередусім яквпевненість, щоґрунтується назнанні, якумаєсистемно-теоретичнуорганізацію йпрактично-логічнепідтвердження.Науковавіранадаєлюдинімогутності повідношенню до силприроди йсуспільного життя.Науковавіраіснує яклогічнийзв'язок усистемізнання йсприймається якнеобхідність, Якавипливає чи то зфактів, чи зранішевстановленихістин. Вісьчомуаргументованірезультатинауковогосвітоглядунабуваютьякості всезагальності йвиявляють силупереконання.

>Сьогодні науковийсвітогляднабуває рядуспецифічних йоригінальних рис. сучасний науковийсвітогляд -цепередовсімскладний процес духовноговиробництва.Науковатворчістьдужерозгалужена, вонаглибокопов'язана ізнаступністю йтрадиційністю.Водночассучасний науковийпошукєглибоконоваторськимявищем.

>Сучаснанауковаістиназ'являється як результатнаполегливої роботи,пульсації думи,боротьбирізнихточокзору таконсолідаціїтворчихзусильбагатьохвчених.Суттєвоюознакоюсучасногорівнянауковогосвітоглядуєпроникнення увнутрішню структуруоб'єкта,сходження відпізнаннязакономірності дорозкриттяструктури йсистеми.

>Сучасна наука -цеглибокоінтегроване йводночасдиференційованеявище.Сьогодні наукарухається шляхомспеціалізації.Водночасвиник ряддисциплін, котрівивчають такзванімежовіявища врозвиткулюдини,природи йсуспільства.Світоглядна культурасьогоденнядаєзмогунауці, із одного боці, широковикористовуватипередовіметоди,техніку татехнології, із іншого самастаєїїтворцем.Сучасна наукаперетворилася вбезпосереднюпродуктивну силусуспільства.

>Характерноюрисою Сучасної наукиє ті, що вонйде шляхом синтезуформальної йзмістовноїсторінпізнання. Інині вонастоїтьнапередоднірозв'язання рядукардинальних проблемсучасності:екологічноїпроблеми;виліковуваннясерцево-судинниххвороб, раку;ефективногосоціального прогнозу;визначеннянайбільшоптимальнихшляхівгуманізаціїлюдськоїдіяльності таінше

>Підсумовуючи,розглядпроблемиособливостейнауковогосвітогляду,потрібнозауважити, щопоряд зпозитивнимизрушеннями в йогорозвиткуіснує рядсуттєвихобмежень.Науковийсвітогляд ">хибує"передусім на ">бездушність".Віннамагаєтьсяуніфікувати,стандартизуватибачення світулюдиною, ">забуваючи", що вонєдосить ">крихкою" йніжноюістотою.Прагнучи домаксимальноїдостовірності йточності,вінвиключаєособистісне, ті,чим людинапереймається.Він ">зсуває"зі свого шляхусуб'єктивізм,вимисел,фантазію.Науковийсвітогляднемов бі ">забуває", що частозвеличуючиістину,доводячиїї до рангу Бога,вінпринижуєлюдськуздатністьзнаходити у світісвоє,особливе йнеповторне. Анайслабшим йогомісцемє ті, щовінобмежуєнеповторністьлюдськоїіндивідуальності.

Та вцілому науковийсвітогляд,безперечно,єнайвищимрівнемрозвиткусвітоглядної культуриособистості.


 

1.1.3 >Основнішляхи тазасобиформуваннянауковогосвітогляду уучнівпочатковихкласів

>Значніможливостіформуваннянауковогосвітоглядузакладено внавчальномупроцесі. Кожна наукавивчаєзакономірніявищапевноїгалузіоб'єктивного світу й,відповідно,кожнийнавчальний предметробитьсвійвнесок уформуваннянауковогосвітоглядуучнів.Предметиприродничого циклусприяютьформуваннюсистеми зрозуміти проявища йпроцесиприроди, прозакономірності,виховуютьактивнеперетворювальнеставлення доприроди.Під годинувивченнягуманітарних,суспільнихдисциплінучнізнайомляться ізетапамирозвиткулюдськихцивілізацій,сутністюявищ, що у якихвідбувалися.Вивченнярідноїмови йлітератури,історії свого народу,географіїсвоєї країнисприяєформуванню у якихідеалів,поглядів нарозвитоксуспільства,розумінню нимизмісту життя людей,визначенню метидіяльності,спрямованостісвоєїповедінки.

Ос-кількисвітоглядєсистемоюнаукових,політичних,філософських,правових,естетичних,моральних зрозуміти,поглядів йпереконань, щовизначаютьставленнялюдини донавколишньогосередовища і досамої собі: текоженнавчальний предмет -складоваєдиногоцілого у йогоформуванні.Вчительможеуспішноформуватисвітоглядучнівлише заумови, щовін добрознає нелишесвій предмет, а ісуміжнінавчальнідисципліни,здійснює впроцесінавчанняміжпредметнізв'язки. Цедаєзмогурозкритинаукову картину світу,показати йогоєдність.Аджесформувати науковийсвітоглядучнів уціломузасобамилише одногонавчального предметанеможливо.

Упроцесівивченнядисциплінприродничого циклурозкриваютьприродничо-наукову картину світу,суспільні наукипоказуютьзакономірностісуспільногорозвитку, под годину трудовогонавчанняучнізнайомляться ізрозвиткомекономіки йвиробничихвідносин таінше.Засвоєннясукупності всіхцихпредметівсприяєформуваннюцілісногонауковогосвітогляду.

>Перетворення знань насвітоглядні подивися йпереконаннятіснопов'язане ізформуванням вучнівсистемиставлень донавколишньогосередовища і до собі.Правильнеставлення перед тимформується вситуаціях, колиіндивіддієпевним чином. Тому впроцесіформуваннясвітоглядустворюютьумови, в якіученьміг бівиявитисвоєставлення доподій,явищ, про котрійдеться, непобоявсядатиїмпринциповуоцінку,висловити свою думку. Цесприяєформуваннюєдності слова йділа,світогляду іповедінки,активноїжиттєвоїпозиції.

Уформуваннісвітоглядуважливовикористатифілософськийзміст,традиції,звичаї таобряди народного календаря, якджерелаглибокогоосмисленняучнямиекологічних,моральних таестетичних проблем. У народномурозуміннінеоціненневиховнезначеннямаютьнародніфілософські ідеї пробезмежність світу,вічність життя та йогопостійнеоновлення,циклічністьприроднихявищ (>сонце якджерело життя, земля якгодувальницявсього живого), атакожпрогностичнафункція календаря (">ВінцянавколоСонця - надощ", "Небо надлісомпосиніло - якщо тепло", ">Зіркистрибають - на мороз", ">Дощ на Зелені свята - будутьвеликі статки" таінше).Матеріали народного календарявикористовують під час уроківнародознавства,рідноїмови,читання,природознавства, убагатограннійпозакласній тапозашкільнійроботі.

>Відповідну роль уформуваннінауковогосвітоглядуучніввідіграєпозакласнавиховна робота.Виховні заходьзбагачують їхнісвітогляднимипоняттями,уявленнями,ідеями,теоріями,сприяючиформуваннюпоглядів йпереконань.

Зметоюзміцненнясвітогляднихпоглядів йпереконаньдітейдоцільнозалучати довидівдіяльності, котрісприяютьпоєднанню їхньогосвідомості тапочуттів ізповедінкою,зокрема доучнівського самоврядування таін. Доля вактивнійпозанавчальнійдіяльностідаєзмогувиявляти йвідповіднокоригуватипомилковісвітоглядні подивися йпереконання,відхилення від нормповедінки.

Уформуваннінауковогосвітоглядуособлива рольналежитьсоціальній йпрофесійнійпозиції педагога.Тількивчитель,якийусієюдушеюприйнявідеюнезалежності України,здатний бутидуховним наставникомучнів Сучасної школи,провідникомнауковогосвітогляду.Поєднанняглибокоїідейноїпереконаності ізвисокимпрофесіоналізмом,умінняреалізовуватисвітогляднийпотенціал свого предмета іорганізовуватирізноманітну діяльність длявиявуучнямисвоїхсвітогляднихпозицій -важливаумоваформування їхнінауковогосвітогляду.

Прорівеньсформованостісвітоглядусвідчатьвідповідіучнів зсвітогляднихпитань під час уроків, їхнього діяльність таповедінка врізнихситуаціях,порівняльніданіспостереженьпедагогів,батьків таіншихучасниківпедагогічногопроцесу,спеціальніспівбесіди,обговоренняморальних таінших проблем.

1.2Психолого-педагогічніосновиформуваннянауково-матеріалістичногосвітоглядуучнів

науковийсвітогляд школяртворчий

1.2.1 >Рушійнісилипроцесуформуваннянауково-матеріалістичногосвітогляду

Дляформування вучнівнауковогосвітоглядутребаозброювати їхніміцнимизнаннями,уміннями йнавичками, систематично йцілеспрямованорозвивати усісторониособистості.

>Щоброзв'язатице заподіяння,вчитель виненглибоко знатіпсихолого-педагогічніосновинавчально-виховногопроцесу.Правильнерозумінняособливостейрозвиткуучнів,взаємозв'язкунавчання йвихованнясприяєефективностіформування всіхкомпонентівнауковогосвітогляду.Природновиникаєзапитання:якийзв'язокміжнавчально-виховнимпроцесом йрозумовимрозвиткомучнів?Глибокорозібратись в цьому зграбномупитанні можна заумови,якщорозглядатинавчання якпізнавальну діяльність.

>Пізнаннюпритаманнівнутрішнісуперечності, котрі увідповіднихпсихолого-педагогічнихумовахстаютьрушійними силаминавчально-виховногопроцесу, у томучислі йформування вучнівнауковогосвітогляду.

>Навчання засвоєюсутністюрозвиваюче,тобто воно тамаєзабезпечуватипоступальнийрозвитокособистостіучнів.Відомий психологЛ.С.Виготський писавши, щонавчальний процесвідіграєвеличезну йвирішальну роль урозумовомурозвитку, уформуванніособистостіучнів. Правильноорганізованенавчанняпередбачаєновий,ще непройденийучнямиетапрозвитку. Томувчительзавжди винен знаті, чогосаметребанавчити, щосамеслідсформувати в ">зонінайближчогорозвиткуучнів".

Принципвипереджаючоїролінавчаннящодопевногорівнярозвиткуучнівмаєвеликезначення длярозв'язаннязавдань,пов'язаних ізформуванням вонинауковогосвітогляду.

Привиконанніпізнавальних йпрактичнихзавданьстворюєтьсясуперечністьміжвимогами, котріпостійнозростають, йнаявним вучнів арсеналомприйомів йспособівдосягненняпоставленої їх мети. Рівеньтрудностітеоретичних йпрактичнихзавданьмаєвідповідатипотенційнимможливостямучнів.Навчально-виховний процес,побудований ізурахуваннямсуперечностіміжрівнемранішенабутих знань йновимивимогами,активізуєпізнавальну діяльністьучнів,сприяєузагальненням,висновкамсвітоглядного характеру.

Досуперечностей,властивихпроцесуформуваннясвітогляду, як йвсьомупроцесустановленняособистості, належатисуперечностіміжзовнішнімвиховнимвпливом йвнутрішньоюпозицієюучня, Яка ужесклалася;міжвимогами педагога йрівнемготовності їхньоговиконати,міжсуб'єктивно йоб'єктивнозначущим дляучнів йнейтральним в їхнідосвіді,знаннях тощо.

>Спостереженнясвідчать, щоможутьвиникатипевнісуперечності,невідповідностіміжокремими компонентамисвітогляду. У такомуразі

>вчительспрямовуєпедагогічнийвпливнасамперед наформування тихийкомпонентівсвітогляду,рівеньсформованості які порівняно ізіншиминижчий.

>Требавраховувати і ті, щодеякіучнізазнаютьвпливунегативнихявищ життя. Цетакожстворюєпевнісуперечності всвітогляднихзнанняхучнів.Завданняпедагогів -розкритиджерела й характерсуперечностей усвітоглядіцихучнів,визначити,яким чином їхні можнаусунути,залучитишколярів дорізноманітноїдіяльності, вякій смердоті могли бреалізувати своїможливості,сформуватистійкі подивися,переконання.

>Сформовані вучнів подивися,переконаннядопомагаютьїмпоглиблювати своїзнання,усвідомлюватибезмежністьпізнання.Виникаєпостійнодіючасуперечністьміжпевнимрівнемсформованості вучнівнауковогосвітогляду йпотребою матірвишийступінь йогорозвитку. У такомуразі вучнівпробуджуєтьсябажанняоволодітиновимизнаннями, способамидій, задопомогою яких, можна було б брозв'язатисуперечність.Формування потреб у новихзнанняхсвітоглядного характеру,мотивівпізнавальноїдіяльностієважливоюрушійною силоюрозвитку новихсвітогляднихякостей.

Упроцесіформуваннянауковогосвітоглядуслідгармонійнопоєднувати двашляхинабуття знань -чуттєвесприймання йрозумову діяльністьучнів.Сприйманняінформації пронавколишнєсередовище органамичуттялежить восновісвітовідчуваннялюдини.Вонозбагачуєїїконкретнимизнаннями, котрістаютьматеріалом для абстрактногомислення.Усвідомленняучняминауковоїкартини світувизначає їхньогосвіторозуміння.Науковийсвітоглядформуєтьсязавдяки правильноорганізованимсвітовідчуванню йсвіторозумінню,виробленнюсистемипоглядів,переконань,емоційно-моральнихоцінок, котрівизначаютьставленняучнів донавколишньоїдійсності.

>Світовідчування йсвіторозуміння -процеси, котріорганічнопоєднуютьсяміж собою. Урізніперіодинавчальноїдіяльності, життялюдини смердотіоднаковоюміроюпотрібні.Суперечності, якрушійнісилирозвиткупізнавальноїдіяльності,стосуютьсяобохцихпроцесів.

1.2.2Основніпсихолого-педагогічніумовиформуваннянауково-матеріалістичногосвітоглядуучнів

>Формуваннянауковогосвітогляду вучнів - нестихійний,спонтанний процес.Вирішальними чинниками цогопроцесуєвихованнядемократичноїспрямованостіособистості,розвитокїїінтелектуальної,емоційної йвольовоїсфери.

>Успішнеформування вучнівнауковогосвітоглядуможливе при забезпеченнюналежнихпсихолого-педагогічних умів.Спостереженняпоказують, що вшкільнійпрактицібуваютьвипадки, количастина учителів неприділяєдостатньоїувагиствореннюосновних умівформування вучнівсвітоглядних знань.

>Формуючи вучнів науковийсвітогляд,вчительмаєвраховуватинасампереддвівзаємозв'язані йвзаємозумовленісторони:об'єктивніфактори (>соціальніумови,серед них -матеріальні,духовні ціності,суспільнівідносини,морально-етичнінорми йпринципи таін.) йсуб'єктивні (>ставленняучнів донабуття знань, їхньогоздібності,вікові йпсихологічніособливості таін.).Недооцінкаоднієї ізцихсторінможепризвести довідставання уформуванніпевнихланок йнавітьусьогопроцесуформуваннясвітогляду.

>Спостереження заформуванням вучнівнауковогосвітоглядупоказують, що самі педагогирозглядаютьцю роботу в основному яксутонавчальну,інші -лише яквиховну.Дехто із них по однійзвужуєбагатогранний процесформування вучнівсвітогляду йфактичнозводить його довиробленняматеріалістичногорозуміннядійсності,недооцінюючи при цьомуморальні подивися,переконаннялюдини.Формуваннянауковогосвітогляду -цеорганічнепоєднаннянавчальної йвиховної роботи.Цей процесоднаковоюміроювключає у собі якзасвоєннякожнимучнем великогообсягуматеріалу,насампередпередбаченогонавчальнимипрограмами із всіхпредметів, то йвихованнявсебічнорозвиненоїособистості.

>Шляхи,форми йметодиформування вучнівнауковогосвітоглядупередбачають, із одного боці,творчу діяльність вчителя, із іншогоактивнуінтелектуальну,емоційну йвольову діяльністьучнів призасвоєнні й практичномузастосуванніматеріалусвітоглядного характеру.

>Успішнерозв'язанняпоставленихзавдань,пов'язаних ізформуванням вмолодшихшколярівсвітогляду,ідейнихпереконань,залежитьнасамперед від вчителя, йогоідейно-політичного,теоретичногорівня,загальноїерудиції,ступеняоволодіння нимпсихологічними,педагогічними,зокремаметодичними,прийомамиформуваннясвітогляду.Підготовка педагога донауковоїорганізації цогопроцесувключаєглибокевивченнясутностісвітогляду, йогоструктури,визначенняшляхів,методівформування вучнівкомпонентівсвітогляду,вивченнярівня їхньогосформованості.

>Важливе заподіяння учителів - забезпеченняактивноїучастізорового, слухового йруховогоаналізаторів присприйманні школяраминавчальногоматеріалусвітоглядного характеру.Розвитокпсихологічнихпроцесів (>пам'яті,мислення,уваги тощо),збудженняпевнихпсихологічнихстанів (>піднесення,зацікавленості,спостережливості таін.)сприяютьвиділеннюістотнихознакпредметів йявищ,глибшомуоволодіннюприйомамикласифікації,систематизаціївиучуванихфактів,тобтоактивізуютьпізнавальну діяльністьучнів.

>ДослідженнямиЛ.С.Виготського,Л.І.Божович, О.М.Леонтьєва таіншихпсихологів встановлено, щоформуванняособистостіучня, йогосвітоглядноїзрілостівизначається,по-перше, тіммісцем, якувінзаймає всистемідоступнихйомулюдськихвідносин;по-друге,співвідношеннямвимог, щоставляться доньогодорослими,життям, зтимипсихологічнимиособливостями, котрійомувластиві.Саме із такогоспіввідношеннявиникають (а й заналежних умів йформуються)потреби,мотиви,цілі йпрагнення, котрісприяютьрозвитку вучнів новихсвітогляднихякостей.

Дляпробудження йпоглиблення потреб,інтересів допізнанняважливих сфер життяслідрозвиватиемоціїучнів.Великезначеннямає,зокрема,розвиток вучнів такзванихінтелектуальнихпочуттів:захопленостіневідомим,бажаннявідкрити його для собі,подиву передпізнаноюзакономірністю,радості відїїпізнання тощо.Емоційний чинник -важливий стимулпізнаннянавколишньоїдійсності.

>Постійнепоглиблення потреб,інтересів,поступоверозширення колаоб'єктіввивчення - всецесприяєформуванню вучнівмотивів, котрістимулюютьпізнаннязакономірностейрозвиткуприроди йсуспільства,активну доля вгромадсько-політичномужитті класу, школи,рідного села чиміста.Великезначеннямаєпробудження йрозвиток вучнівдуховних потреб,якимналежитьвирішальна роль уформуванніідейно-політичної,моральноїспрямованостіособистості.Чимглибші йрізноманітнішідуховніпотреби, тімбагатогранніша практична діяльністьучнів, вякійперевіряються йутверджуються подивися йпереконання.Формування потреб у новихзнаннях,мотивівпізнавальноїдіяльностієоднією ізнайважливіших умівформування вучнівсвітогляднихякостей.

>Найважливішим мотивом,якийспонукаєучнів допізнанняминулого йсучасного життя народу, доздійсненнясправ,корисних длясуспільства,єпочуттялюбові в Україну.Ідейно-політичні,зокремапатріотичніпочуттямаютьяскравовираженийсвітоглядний характер.

>Щобучніуспішнодолалистереотипніасоціації,встановлювалиновізв'язкиміжявищами йподіями, котрі смердотіпізнають,требастимулювати їхньоговисловлюватирізноманітніприпущення,аргументувативисновки,здійснюватиузагальнення.Сумніви,здогадки,уміннядискутувати,критичністьмислення -неодмінніознакиактивноїпошуковоїдіяльностіучнів упроцесіпізнаннязакономірностейрозвиткуприроди йсуспільства.

>Самостійненабуванняучнями знань упроцесіпізнавальноїдіяльностіще неозначаєповноцінногозасвоєннясвітогляднихположень,ідей,перетворення їхні упереконання. Знання йпереконання -поняття, котрімають багатоспільного, але й смердоті нетотожні. Психологистверджують, щознанняможутьнічого незмінювати ані вповедінці школяра, ані в його моральномуобличчі. Знання, котрі неперейшли впереконання, частостаютьбаластомпам'ятіучнів,створюють ">моральнийформалізм" (>Л.І.Божович) увихованні.

>Дослідження Н.О.Менчинської,Г.Є.Залеського таіншихпсихологівпереконливопоказують, що всправіформуваннянауковогосвітоглядупедагогічна робота якщонедостатньою,якщо вонспрямованалише на забезпечення правильногорозумінняучняминауковоїкартини світу, а чи не ставити своїмзавданнямвиробитипевнеставлення донабутих знань. У такомуразізнанняможуть непереходити усвітоглядніпереконання.

Знання, таумінняпостають передучнями в двох аспектах: упізнавальному йціннісному. Упершомувипадкузнанняєоб'єктом,якийтребапізнати (>виявити вньомупевніознаки,охарактеризуватизапам'ятати їхні). У іншомувипадкузнанняоцінюються із точкизоруможливості,необхідностізастосування їхні ужиттєвійпрактиці,тобторозглядаютьсяучнями ізціннісного боці: чидоцільно (>якщо так, тоякоюсамемірою)використатицізнання увласнійдіяльності.Якщовчительумієпереконатиучня до того, щопевнізнання можназастосовувати упевнихжиттєвихситуаціях, що смердотіпотрібні дляподальшогопізнаннязакономірностейрозвиткуприроди йсуспільства, тоучнявиникає розпорядження проглибоке їхньогоусвідомлення.Вони ">зігріваються"відповіднимипочуттями,між ними йранішенабутимизнаннямивиникаютьстійкілогічнізв'язки. Уучняпочинаєформуватисяготовністьвикористатицізнання вжиттєвій чинавчальнійпрактиці.

>Вирішальну роль тутвідіграютьпроцеси ">ціннісногосприймання знань" (>Г.Є.Залеський), котріемоційнозасвоюються. Ушколяріввиникаєстійкеемоційнепозитивнеставлення донабуття знань,формується потреба приоцінціявищспиратися натакізнання (>норми,принципи тощо),застосовувати їхні утеоретичній (>мислительний) йпрактичнійдіяльності. У цьомуразізнанняпереходять увищу форму -переконання, котрістаютьневід"ємним компонентом духовного життя, і регуляторомповедінкиучнів.

>Великезначення для переходунабутих знань упереконаннямаєсамостійнапізнавальна діяльністьучнів. Усучаснихумовах, колиобсяг необходимих длялюдини знаньрізко йшвидкозростає, уженеможливоробитиголовну ставкузасвоєнняпевноїсумифактів.Важливоприщеплюватиучнямвміннясамостійнопоповнювати своїзнання,орієнтуватись устрімкомупотоцінаукової йполітичноїінформації. Упроцесісамостійногорозв'язанняпізнавальнихзавдань вучнівформуютьсямислительніопераціїаналізу й синтезу,конкретизації йсистематизаціїфактів,почерпнутих ззмістунавчальнихпрограм чижиттєвогодосвіду,вміннявідкриватизакономірностірозвиткуприроди йсуспільства.

>Дослідженнянавчально-виховногопроцесупоказує ,щосприятливіумови длясамостійногооволодінняучнямисвітогляднимизнаннямистворюються впроцесі проблемноговивченнянавчальногоматеріалу.

>Наприклад, под годинувивчення в четвертомукласі тими ">Джерела йріки"вчителька ставитиучнямпроблемнезапитання:чомурічкитечутьпостійно, ">вічно"?

Длячастиниучнівтакезапитанняздається легким. Один із нихвідповідає:

-Річкитечуть із болеевисокоїмісцевості нанижчу. Вода у якихпоповнюється зарахунокджерел,дощу,снігу. Тому смердотітечутьпостійно, ">вічно".

>Цявідповідьсвідчить пронедостатнєрозумінняучнемвзаємозв'язків уприроді, про йогоконкретнемислення.Щобдативичерпнувідповідь напоставленезапитання,учніповинніглибокопроаналізувативоднуоболонкуземноїкулі,зрозуміти,чомузмінюється погода,усвідомитивзаємозв'язки вприроді.Цязакономірністьістотна упричинно-наслідковихзв'Язках, результатом якіє ті, щорічкитечутьпостійно, ">вічно".Учніприходять довисновку прокругообіг води вприроді. При цьомуслідпідвести їхні додумки,що вода незникає, алише переходити із одного стану вінший.Тоді впроцесірозв'язанняпроблемиучнісамостійнозроблятьвисновоксвітоглядного характеру.

>Створенняпроблемноїситуації -нелегке заподіяння.Вчитель виненвраховувати при цьомудеякіпсихолого-дидактичнічинники. Длястворенняпроблемноїситуаціїтребапоставитиучнів переднеобхідністювиконатитеоретичне чипрактичне заподіяння. Знаннясвітоглядного характеру йспосібінтелектуальної дії, котріслідзасвоїти,мають бутиневідомими.

>Психологічнийаналізпроцесурозв'язання проблемного заподіянняпоказує, щопочатковим моментом (аводночас іімпульсоммислення) устворенніпроблемноїситуаціїєрозумінняучнямитруднощів присприйманнінавчальногоматеріалу,зумовленихсуперечністюміжзавданням йнаявними вучня способами йогорозв'язання. Упроцесіосмисленнятруднощів вучнівз'являється потребарозв'Язатицюсуперечність,подолатитруднощі задопомогоюпошуку знань,способівінтелектуальних йпрактичнихдій.

Отже,механізмвключення врозв'язання проблемного заподіяннятакий:виникненняпізнавальноїпотреби, наосновіякоїз'являєтьсяпізнавальнаактивність якзасібїїзадоволення йпізнавальнийінтерес як мотивційактивності.

>Компонентамипроблемноїситуаціїєусвідомленняучнямипізнавальнихтруднощів,розумінняпоставленоїпроблеми, потреба впошукувідповіді,достатнійрівеньнабутихраніше знань,мислительнихдій йоперацій, котрізабезпечуютьрозв'язання заподіяння, й,отже,самостійневідкриттязмістусвітоглядного характеру. Привідсутностіхоча б зцихкомпонентів проблемнаситуація, як правило, невиникає. У такомуразіучні неможутьрозв'Язатипізнавальне заподіяння.

>Якщовчитель сампоказує, якрозв'Язати заподіяння,дає в готовомувиглядіпевнийсвітогляднийматеріал,користі від цого мало.Завдання безпроблемності, як правило, незбагачуютьучнівглибокимисвітогляднимизнаннями.

Уумовахпроблемноїситуаціїувага,пам'Ять,уява таіншіпсихічніпроцеси аби ">загостряються", ">зосереджуються" наоб'єктахсприймання,завдякичомувідбуваєтьсяпроникнення взмістову бікцихоб'єктів, улогічнізв'Язки, щоіснуютьміжподіями йявищаминавколишньоїдійсності.

>Додержання принципупроблемностісприяєрозвиткумислительнихопераційучнів,формуваннюінтересів до знаньсвітоглядного характеру й допроцесу їхнінабування. При цьомузабезпечуєтьсясамостійнапізнавальна діяльністьучнів, Якаєважливим чинникомформування у якихсвітогляднихякостей.

>Формуючи вучнів подивися,переконання,ідеали,слідвикористовуватирізноманітніметоди йприйоми, щовідповідаютьнавчальномузмістусвітоглядного характеру.

>Усізасобивпливу научнівмаютьперебувати увзаємодії,доповнювати йпоглиблювати один одного.Багатогранна робота, щопов'язана ізформуванням вучнівсвітоглядноїзрілості, винназдійснюватись придодержанніпринципівгуманізму, демократизму увикладанніпредметів йзастосуванніметодіввиховання.

 

1.2.3 >Особливостіформування вучнівмолодшогошкільноговікусвітогляднихумінь, зрозуміти,ідей

>Формування вучнівсвітогляднихуявлень, зрозуміти,ідейздійснюється под годинувивчення основ наук, упозакласнійроботі, впроцесіспілкування із людьми й т.д.

Напершійсходинціпізнанняучнінабувають знань пронавколишнєсередовище уформівідчуттів,сприймань,уявлень.Чуттєвівраженняпоступоворозширюються йпоглиблюються,збагачуючисвітовідчуванняучнів.Таківраженняоб'єднуються,узагальнюються впроцесінавчально-виховноговпливу научнів,перетворюючисьзгодом учіткіуявлення пропредмети йявищадійсності.

>Відомо, щоуявленняєперехідноюформою відсприймання до абстрактногомислення. Навідміну відвідчуттів йсприймань, смердотімаютьпевнийузагальнений характер, але йще нерозкриваютьсутності промов.Уявленнязабезпечуютьправильнеорієнтуваннялюдини внавколишньомусередовищі, смердотієчуттєвоюопорою впроцесіформуваннясвітоглядних зрозуміти,створюють основу длярозв'язаннятеоретичних йпрактичнихпізнавальнихзавдань.

>Важливу рольвідіграютьсвітоглядніуявлення, котріформуються впроцесінавчання (>є ітакіуявлення, щостихійноскладаються увласномудосвідіучнів).Якщовчительактивізуєпізнавальну діяльністьучнів, їхнісвітоглядніуявленняоб'єднуютьвраженнястихійного йцілеспрямованосформованогодосвіду.

>Поєднаннянавчального йстихійногодосвіду -ефективний шляхформуванняуявлень.Зв'язокелементівнавчального істихійногодосвідуучнівзабезпечуєстійкістьсвітогляднихуявлень.

Уформуванністихійногодосвідуучнівнерідкоберуть долявідповідніемоції.Емоційносприйнятіуявлення пропредмети йявища доброфіксуються в їхньогопам'яті. Приформуваннісвітогляднихуявлень думкаучнівшвидко "переходити" від одного образу доіншого. Цезумовлюється тім, щопам'ять їхньогодовгозберігаєусталені "виряджай", ">ланцюжки"асоціацій. Знання, якінабувають смердоті под годинувивченняпрограмногоматеріалу беззбудженнявідповіднихемоцій незавждивключаються втакі "виряджай", ">ланцюжки"яскравих йпривабливихобразів.

>Пробудження вучнівінтересу до тихийпредметів таявищ, упроцесіпізнання які вониформуютьсясвітоглядніуявленняєважливимзавданнямучителів. Коліучніперебувають упіднесеномунастрої, коли у якихпробудженівідповідніемоції, їхніуявлення пропевніфактидійсностістають болееповними,глибокими.Такіуявленнянабуваютьознакстійкості йнадовго ">зафіксовуються" впам'ятіучнів.Збагачуючись упроцесінавчанняновимиознаками,ціуявлення всеповніше йточнішевідображаютьоб'єктивнуреальність.

>Формування вучнівточних йповнихуявлень пропростір й годину, живу інеживу природузбагачуєїхнійвласнийемоційно-образнийдосвід.Чимбагатший,різноманітнішийцейдосвід, тімкращіможливостістворюються дляформування вучнівсвітоглядних зрозуміти.

Мипереконані, щоемоційний чинникще незайнявналежногойомумісця внавчально-виховномупроцесі.Аджеемоції -це нашдругийрозум (із точкизоруважливості їхні ужиттілюдини). Томутурбота пророзвитокемоційноїсфериучнів винна бути одним знайважливішихзавдань упроцесіформування у якихнауковогосвітоглядузасобаминавчальноїдіяльності.

Принаявності вучнівпозитивнихемоційідея ">зігрівається"почуттями,набуваєпевноїестетичної,моральної ціності йпочинаєвиконуватифункцію регуляторадійособистості. Дляформування вучнівяскравих,чіткихсвітогляднихуявленьтреба,щоб смердотіспостерігали за предметами йявищами,вмілифіксувати впам'яті їхніобрази.Порівняння,зіставленняоб'єктівспогляданнясприяєутворенню болеезмістовнихуявлень,глибшомурозуміннюучнямиособливостейцихоб'єктів. Так,уявленняучнів прозовнішніознакирізнихречовинсприяютьформуванню у яких зрозуміти профізичнівластивостіцихречовин.

Дляформуваннясвітоглядуважливо,щобучні малідостатній арсеналчітких,яскравихуявлень,узагальнення які приводити доутвореннясвітоглядних зрозуміти.

>Порівняно ізуявленнями, котрієчуттєвоюформоюпізнаннядійсності,поняттяєновим,вищимщаблемпізнаннянавколишньоїдійсності.Поняття -цеякісно нова форманауковогознання, котравідображаєістотніознакипредметів таявищ йзакріплюється вспеціальнихтермінах.

>Формуючи вучнів науковийсвітогляд,слідураховувати, що ізусієїрозмаїтостіякісних характеристикоб'єктівдійсностіпоняттяконцентрує всобілишеістотніознакипредметів таявищ,властивіпевномурозряду.

>Формуваннясвітоглядних зрозуміти можнапочинати ізрозкриття їхніістотнихознак.Такий шляхформування зрозумітиЛ.С.Виготський назвавши шляхом ">згори вниз",тобто відвизначення, якувказує наістотніознакипоняття, дореальнихпредметів йявищ.

>Правомірнимє іінший шляхформування зрозуміти - ">знизу вгору" - відпредметів йявищ довизначення зрозуміти.Вибір учителеміндуктивного чи дедуктивного шляхуформування зрозумітизалежить відконкретних умівнавчання йвиховання (>рівнярозвиткуучнів,ступеняусвідомлення нимиблизьких,суміжних зрозуміти, чинника години тощо).

>Учні, особливомолодшихкласів, порівняношвидкооволодіваютьсловеснимвиразом зрозуміти, а їхнівнутрішнійзмістопановуютьпоступово.Цясвоєрідність урозвиткудітейполягає до того, щодитинашвидшепочинаєзастосовувати наділіпоняття

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація