Реферати українською » Психология » Псіхологічній Розвиток колективу


Реферат Псіхологічній Розвиток колективу

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ЗМІСТ

>Вступ

>Розділ 1.Теоретичнийаналізпроблемистосунків йпереваг вкласномуколективі

1.1 Рольемоційнихпереваг йреферентнихстосунків вструктуризації колективу

1.2Міжособовістосунки й ставлення доспільноїдіяльності якпоказникипсихологічногокліматукласного колективу

>Розділ 2.Описдослідженняпереваг йстосунків вкласномуколективі

2.1Методичніосновидослідження, контингентвипробовуваних

2.2Представленняданих,результати йвиводи

>ВИСНОВОК

>БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

>Колектив –це непросто сумаіндивідів, ацеособливий Єдинийціліснийорганізм, щоживе посвоїх законах.Самевзаємозв'язку, ставлення йперевагидаютьможливість колективупридбатипевну структуру,емоційний тон,особливий «дух».

Не можна надшкільномувихованнівплив колективу. Щодо цогонеобхідно знаті, згідноякимзакономірностямвінструктурується йфункціонує, в які феноменивиявляється. Цезнаннядаєможливістьвчителеві чишкільномупсихологовізнаходитиновівиховнішляхи,методи,прийоми.Дозволяє будувативиховну роботу іздітьми йпідлітками ізурахуваннямзнаннязакономірностейрозвитку колективу йрозвиткукожноїокремої особини внім.

>Об'єктомданоїкурсової роботиєкласнийколектив. Предметомданоїкурсової роботиєстосунки вкласномуколективі, щовиявляються вперевагах.

Метакурсової роботивиявитинайбільшзначущістосунки йпереваги вкласномуколективі.

Укурсовійроботіперевіряєтьсягіпотеза:кожен членкласного колективумаєреферентнугрупуоднокласників,якоювіддаєперевагу.

Метаконкретизується внаступнихзавданнях:

1)Вивчитинауковулітературу позаявленійтемі;

2) Провестиреферентометрическоедослідження конкретногокласного колективу;

3)Проаналізуватиотриманідані;

4)Зробитививоди йописатирезультати.


Глава 1.Теоретичнийаналізпроблемистосунків йпереваг вкласномуколективі

 

1.1 Рольемоційнихпереваг йреферентнихстосунків вструктуризації колективу

>Очевиднимє тієї факт, що члени колективузнаходяться вяких-небудьвзаєминах.Цістосункисторонньомуспостерігачевівідкриваються далеко ще невідразу.Інколипотрібніспеціальніметоди у тому,щоброзпізнати їхньогоякість йзначення для життягрупи. А.В.Петровськийпише: «.за межі нерозрізняноюззовнідиференціацієюлежить незрима картинаміжособовихпереваг йвиборів, престижу йстатусів, котрівиявляються чи врезультатітривалого,систематичного йпильногопедагогічногоспостереження, чи шляхомекспериментальноговивчення». [>Введення впсихологію /Підобщ. ред.Петровськогоа.в. - М., 1996,с.321].

>Встановлено, що вгрупі,колективідиференціація, а означати йструктуризаціяможливадвомарізнимишляхами:по-перше наосновіемоційнихпереваг,социометрическим шляхом, а,по-друге, черезвстановленняреферентнихстосунків.Стосунки йперевагинайтіснішим чиномвзаємозв'язані. Та усе ж таки –це неодне й ті ж.Якщоперевагивиражають,швидшевибір,позитивний чинегативний,дитям того чиіншогооднокласника, тореферентністосункизасновані на «>значущості, щопов'язуєсуб'єкта ізіншоюлюдиною чигрупоюосіб». [>Референтность //Психологія.Словник />сост.Л.А. Карпенко. – М., 1990,с.339]Референтнимиможуть бути якокремі особини, то йгрупи.Стосункиреферентностиможливі бо особапочинаєорієнтуватися на ціностізначущихосіб чи груп, смердотістають особливоблизькими. А.В.Петровськийпише про «>відображену суб'єктності» [А.В.Петровський //Російськапедагогічнаенциклопедія. – Режим доступу:psylib], коли особабачить собі узначущомуіншому,однією ізосновнихякостейякогоєреферентность. Думка особини про собі учомузалежить від того, із кім вона собіспіввідносить, кимхоче бутисхожою.Референтністосунки багатоговорять проособовісенси й ціності особини. Люди, які особаобирає,щобсправлятися із їхнього думками йоцінками, й котріслужатьточкоювідліку дляоцінкисуб'єктом самого собі йінших людей,розглядуються якреферентний колоспілкування, чиреферентна група.Людинаорієнтується наоцінкусвоїхвчинків,своїхособовихякостей,істотноважливихобставиндіяльності, предметаособистихінтересів й так далі ізпогляду йогореферентноїгрупи.Навіть у томувипадку, колиіндивід надсвоємурозпорядженніінформації прооцінку йогоперсони із боціреферентноїгрупи,він неможе не будуватиприпущень проможливуїї думку. А,щобнорми й ціностіреферентноїгрупизалишалисяорієнтиром, щопостійнодіяв, дляіндивіда,йомунеобхіднопостійноспіввідносити із ними своюреальнуповедінку.Референтностьвиявляється заситуації, коливизначається ставленнясуб'єкта доцілей йзавданьдіяльності,труднощів їхніздійснення,конфліктнихситуацій,особистихякостейучасниківспільноїдіяльності, біля, й так далі

Вочевидь, що не усістосунки особини вколективієреферентними. Наможливістьреферентнихстосунківуказуютьпереваги,основна характеристика які –вибірковість.Частішеговорять пропереваги якпозитивнийвибір. Алінегативнийвибіртакож можнапредставити якперевага, лише з знакоммінус.

>Перевагивпершеповнодосліджував Я.Моренно, щостворивсоциометрическуютеорію йнайбільшвідомий методвивченняміжособовихстосунків вгрупі –социометрию.Ще назорісвоєїпсихотерапевтичної практики «.йому сталаочевидноюдієвістьсимпатії йантипатії якпотужних наснаги в реалізаціїсоціальній сфері». [>Лейтц Р.Психодрама:теорія й практика.Класична психодрама Я.Моренно. – М., 1994, із. 29].Симпатія,емоційні переваги -чинникістотноважливий длярозумінняприхованоїкартинигруповоїдиференціації. Сам Я. Мореновизначавсвій метод як «>математичневивченняпсихологічнихвластивостей населення», де под «>психологічноювластивістю»розуміється стан «>потягу йвідразиміжрізними особами», щовиникає в «>організованомурусі». [ХабароваО.Е., Швецова С.В.,Ципленкова Є.В. Метод соціометрії:моніторинг. – Режим доступу: ihtik.lib]. Задопомогою соціометрії можназ'ясуватикількіснумірупереваги,байдужості чинеприйняття, якоївиявляють членигрупи впроцесіміжособовоївзаємодії.Социометрія широковикористовується виявленнясимпатій чиантипатійміж членамигрупи, котрі самможуть неусвідомлюватицихстосунків й невіддаватисобізвіту в їхньогонаявності чивідсутності. «Задопомогою соціометрії можнасудити просоціально-психологічнусумісністьчленівконкретних груп». [>Практичнапсиходіагностика / под ред.Д.Я.Райгородського. – Самара, 1998, із. 476].

>Найчастішесоциометриювикористовують длявиявленняструктуригрупи,точніше застатусно-ролеву структуругрупи.Завдяки соціометрії можнавиявитилідерів, «>зірок»,дітей вкласномуколективі, що «>віддаються»перевага, «>відкиданих», «>ізольованих». Алі, на шкода,нічого не можнасказати про ті,якимицінностямикеруютьсядіти чипідлітки, коливибирають одного йвідкидаютьіншогооднолітка.Навітьмодифікованасоциометрия, щодозволяєвиявитимотиваціювибору, мало щоскаже прореферентністосунки. І ужезовсімнеможливоз'ясуватичому вгрупіз'являютьсяізольованідіти.Социометріядопомагаєінтерпретуватигрупу яккомунікативнумережу, щовиникає впроцесівзаємодіїїїчленів.Социограмми неможутьрозповісти нам про заподійцихзмін.Залишаєтьсятакожневідомим,якими мотивами керувалися членигрупи,відкидаючи одних йвибираючиінших, щоховається засимпатією йантипатієюрізнихчленівгрупи. Вочевидь, що при такомупідходіцілеспрямована діяльністьгрупи йїїчленів просто більше небереться доуваги.

>Перевага заознакоюреферентностиістотновідрізняється відпереваги в соціометрії.Референтностьлежить вглибших куляхвнутрішньогруповоїактивності,опосредствуемойцінностями,прийнятими вданомуспівтоваристві. Задопомогою референтного кола особуотримуєможливістьпізнавати собі. «>Ціннісніорієнтаціїіндивідчерпає врезультатіактивноївзаємодії ізіншими членамигрупи.Засвоєнняцихцінніснихорієнтацій неєоднонаправленим: воно таприпускає свого роду контроль надособою, реальноздійснюванийгрупою йприписуванийособоюгрупі.Цей контроль ізнеобхідністюприпускаєоцінку, якої групадаєіндивідові якособі.Самеця сторонавідсутня всоциометрическомдослідженні». [>Петровськийа.в.,Шпалінський ст.Соціальнапсихологія колективу. – М., 1978,с.113].

Таким чином,розглядувативиборність й перевагу вгрупівиключно ізсоциометрическихпозицій -означає явнообіднятитрактуванняміжособовихстосунків й сутьвнутрішньогруповоїдиференціації,ігнорувати діяльніснийпідхід догруповихпроцесів йрозуміння особини вгрупі. Безврахуванняреферентноїперевагипсихологіяміжособовихстосунківвиявляєтьсяукрайзвуженою. Длявиявленняреферентноїперевагивикористовуєтьсяособливийметодичнийприйом –референтометрия. «>Ідеяреферентометрииполягає до того,щоб, ізоднією боку,датиможливістьвипробовуваномуознайомитися іздумкоюбудь-якого членагрупи по приводузаздалегідьвідібраних й позасумнівомзначущихоб'єктів (>зокрема ізоцінкою його,випробовуваного,особистихякостей), а ізіншої — суворообмежитикількість такихобиранихосіб. Цевимушуєвипробовуваногопроявлятивисокийступіньвибірковості до думи йоцінкиосіб, щоприваблюють його». [>Петровськийа.в.,Шпалінський ст.Соціальнапсихологія колективу. – М., 1978,с.115].Референтометріяпоказує, що ціності, котріскладаютьглибинний фундаментсоціальнозначущійдіяльностігрупи,утворюють разом із тімпідставу длявнутрішньогруповоїпереваги йвибору заознакоюреферентности.

>Поняттяреферентностирозроблялося впсихологічнійтеорії колективу А.В.Петровським й йогоспівробітниками.Теоретичніуявлення йекспериментальна практикадозволяєчітковиявитиголовнуідеювсієїконцепції -положення про ті, що «>деятельностное опосередкуваннявиступає як системоутворюючийознака колективу» [>Петровськийа.в.Психологічнатеорія колективу. – М., 1979,с.206].Центральну ланкугруповоїструктури (страта А)утворює саманаочна діяльністьгрупи.Вона заданатієюширшоюсоціальноюструктурою, в якої дана група включена.Етанаочна діяльність вданомувипадкуобов'язковасоціально-позитивна діяльність (>якщоаналізуєтьсясамеколектив).Прослідила залежність всіхпроцесів, щопротікають вгрупі, від ядерного куліїїдіяльності.Цим кулеюєнепсихологічнаосвіта, але йдозволяєпов'язати ізпсихологічнимипроцесами, щовиявляються нанаступнихстратах,сукупність тихийсуспільнихстосунків, в які дана групаіснує. Інший кулюгруповоїструктуриєфіксацієюстосунків шкірного членагрупи догруповоїдіяльності,їїцілей йзавдань.Цей кулюописується нелише якзбігцінностей, щостосуютьсяспільноїдіяльності, але й й якрозвитокпевноїмотиваціїчленівгрупи,емоційнійідентифікації ізгрупою. «>Принципововажливимє, таким чином,розтинвсієїсистемигруповихстосунків цогорівня на двашаруючи: на лише щоохарактеризований кулю (страта Б), дефіксованістосунки додіяльності, йтретій кулю (У), щофіксуєвласнеміжособовістосунки,опосередкованідіяльністю.Виділяєтьсячетвертий кулюгруповоїструктури (Р), дефіксуютьсяповерхневізв'язкиміж членамигрупи. Це тих жміжособовістосунки,проте та їхньогочастка, Якапобудована набезпосередніхемоційних контактах, де аніціліспільноїдіяльності, анізагальнозначущі длягрупиціннісніорієнтації невиступають якосновнийчинник,опосредующегоособистіконтактичленівгрупи». [>Г.М.Андрєєва.Соціальнапсихологія. – Режим доступу:myword,Розділ 7].

Таким чином,емоційніперевагипов'язані ізповерхневим кулеюструктури колективу.Виміри в цьомушарідаютьможливість говорити просимпатиях-антипатиях,деякійемоційнійвибірковості. Авиміриреферентометрическоговластивостідозволяютьрозглядувати ціності,орієнтації,переконання,глибинні установкичленів колективу,зокремаважливі дляспільноїколективноїдіяльності.

1.2Міжособистіснівідносини уколективі якпоказникпсихологічногокліматукласного колективу

>Центральними моментамианалізустосунків вкласномуколективіє:

1)Аналізстосунківдітей доспільноїдіяльності вкласі;

2)Аналізвзаємин (>стосунківдітей один до одного).

>Відношення до справ, доспільноїдіяльностіпозначається назрілості колективу йвиявляється увзаєминах. Суворокажучи,колективом можнаназвати некожнугрупу, а лишевідповіднудеякимкритеріям.Найважливішимикритеріямивиступають,по-перше,просоциальностьколективноїдіяльності,заданістьїїширшим контекстомсоціальнихстосунків,по-друге,успішністьвирішеннягрупоюсвоїхгруповихзавдань, по третє,наявніможливості длясамовизначеннякожної особини, по третє,сприятливий,здоровийклімат колективу, щопозначається на мотививзаєминдітей, нарозумінні ними одногоздатностіспівчувати йоб'єднуватися вскрутнухвилину.

Уідеалікласнийколективсамодіяльний йсамоуправляем.Великезначеннямаєпозитивнеемоційне ставленнядітей досуспільнокорисноїдіяльності вкласі.Успішністьвирішеннягрупоюсвоїхзавдань,можевизначатися моментомзрілостігрупи, чирівнемгруповогорозвитку.Рівеньгруповогорозвиткуодночасноє характеристикоюсформованостіміжособовихстосунків, результатомпроцесуформуваннягрупи.Різноманітніпідходи доаналізусформованостігрупипримушувалидослідниківрозглядуватиїїзалежно від годиниіснування, відчастотикомунікаційрізнихчленівгрупи запевнийперіод години й так даліА.І. Донцовуказує тих, що доколективнихвластивостей можнавіднести «.стійкістьіснування,переважанняінтеграційнихтенденцій,достатнювиразністьгрупових між,виникненнявідчуття «Ми»,близькість норм й моделейповедінки й ін.» [ДонцовА.І. Пропоняттягрупи всоціальнійпсихології //Соціальнапсихологія:Хрестоматія />Сост. Є. П.Белінськая, Про. А.Тіхомандріцкая - М, 2003,с.180]. Аліце неєдиніможливостівиділитиколектив «ізнавколишнього світу».Вищевикладено, що якпідстава длявиявленнярівнягруповогорозвиткуприймається діяльністьгрупи,її ціності йцілі, від якізалежить характерміжособовихстосунків. «>Саме наційосновібудуєтьсяпсихологічнатипологія груп, щорозрізняються порівнюрозвитку:групивищогорівнясоціально-психологічногорозвитку (>колективи),просоціальніасоціації,дифузнігрупи,асоціальніасоціації,корпорації.Вищийрівеньгруповогорозвиткувиявляється вдіяльності йміжособовихстосунках,властивих колективам». [>Введення впсихологію /Підобщ. ред.Петровськогоа.в. - М., 1996,с.310].

Уколективі, навідміну відмалих групменшвисокогорівнярозвиткуєумови длясамовизначення особини. «>Самовизначення йсамоудосконалення особиниможливепостільки,поскількидіти вколективіберуть доля вспільнорозділенійдіяльності.Брати доля втакійдіяльностінеможливо,якщо члени колективу нерозділяють ціності,мотиви,переживання один одного, неприймаютьрізноманітністьосіб йхарактерівчленів колективу». [>Коломінськийя.л.Психологіяособистихвзаємин вдитячомуколективі. – М., 1969,с.75].Самовизначення особини можнавважати заособливістьміжособовихстосунків вколективі. Просправжнєсамовизначення особини можна говорити у томувипадку, колиїїповедінкаобумовлена небоязнюзіпсуватистосунки, абажаннямдосягтигруповихцілейдіяльності,вирішитигрупові заподіяння. Угрупівисокогорівнярозвитку, навідміну віддифузноїгрупи,такийспосібєпереважаючим й томувиступає якособливаякістьміжособовихстосунків.

>Деятельностноєопосередковуванняміжособовихстосунківможливе й беззаданості широкимсоціальним контекстом.Прочитаннястратометрическойконцепції «>навпаки» – від особини, щотворчогенеруєнову діяльність, щошукаєоднодумців дозатвердженняновоїдіяльності всоціальномуконтексті,відкриваєможливістьоцінитиособливу роль особини уформуванні йфункціонуваннігрупи.Творчим якщо йпобудова новихстосунків разом ізпобудовоюспільноїдіяльності. «>Інший шляхколлективообразованиявиступає якоборотна сторона Першого. Тут групаоднодумців, немаючизовнізаданої мети, який бувоб'єднанаєдиноюзаданоюдіяльністю, самасинтезуєїї.Процес жколлективообразованиязводиться доопредмечиваниюцієїдіяльності,боротьбі завключенняїї до каталогу діяльностейсуспільства чиширшоїсоціальноїструктури шляхомпошуку новиходнодумців, атакожзасобівїїреалізації.Необхіднопідкреслити, що вданомувипадку мовайделише про одного типу спонтанновиникаючих груп, котрівідрізняються нелишевзаємноюпсихологічною (>емоційним)перевагоюучасників, але й йздатністюспільносинтезуватиновийвигляддіяльності,промовці в данийперіод яксуспільнозначущі». [>Синягин Ю.В.Динамікапроцесуколлективообразования //Питанняпсихології, 1992 № 1,с.114]. Вочевидь, щоякістьміжособовихстосунків втакійгрупі якщотворчою,можливо,навітьдекільканезвичайним,оскільки при такомупідході, особа йїїможливості усе ж такиставлятьсяосновноюзадачею. Іпсихологічнийклімат в такомуколективівідрізнятиметьсяпідлеглістютворчимцілям, незаданимззовні. Ю.В.Синягинпише про ті, щоця практикавиробленняпринципово новихідей,шляхів,прижилася взахіднихкорпораціях. Колітворчих,вчених людейпоселяють разом в комфортногомісці, й недаютьїмніяких установок.Виявляється, що за годинутакі людипочинають спонтанногенерувати ідеї. Урезультатіможевийти вельмиціннийінтелектуальний продукт, щоправда,заздалегідьважкопередбачити доякоїобластівінвідноситиметься.

Припорушенніспільноїдіяльності (>наприклад, призмініорганізаторадіяльності)психологічнийкліматможепогіршати, йце станіпомітним повзаєминахдітей.Перш на,зростекількістьсварок,суперечок йконфліктів.Потімз'являтьсястійкіпротиборчіугрупування,зайнятівідставанням своговпливу наколектив. Влада йвпливможуть статі самоцінністю,стосункиперестанутьопосредствоватьсяспільноюдіяльністю,перетворяться напроведення годині наспілкування зарадиспілкування. Таким чином,позитивнийвпливгрупи на особу якщозведений нанівець. Іце якщопомітно повзаєминахдітей. «>Результативністьвпливу колективу на особувизначаєтьсясамопочуттям особини вколективі. Доньоговідносяться:задоволеність особинидіяльністю,взаєминами,керівництвом,захищеність особини вданомуколективі,їївнутрішнійспокій». [>Аникєєва. Н.П.Вчителеві пропсихологічнийклімат вколективі. – М., 1983,с.16]. «Прирізнихстосункахіндивідипроявляють собі ізрізною,позитивною чинегативною,сторони, тому для забезпеченняпереважно позитивноговпливугрупи на особуповажнодобитися того,щобміжособовістосунки вній булисприятливими». [НємовР.С.Психологія. У 3 кн. - М., 2003,Кн. 1,c.575].

>Психологічнийклімат колективустворюється йвиявляється впроцесіспілкування,міжособовихстосунків.Головна межаміжособовихстосунків – їхніемоційна основа. «Томуміжособовістосунки можнарозглядувати якчинникпсихологічного «>клімату»групи». [>Г.М.Андрєєва.Соціальнапсихологія. – Режим доступу:myword,Розділ 6].

>Виявляючись вспілкуванні,міжособовістосункидітейскладаютьсязавдякимеханізмамміжособовоївзаємодії,міжособовогосприйняття йкоммуницирования.Міжособовавзаємодіяобумовленадекількомамеханізмамивзаємовпливу,найважливішими із якієпереконання,психічнезараження,наслідування,навіювання.Крім того, ряддослідниківназиває яктакімеханізми сміттям,відчуттяпровини, відповідальність.Важливимимеханізмамиміжособовогосприйняттявиступають емпатія йрефлексія.Г.М.Андрєєвапише: «.встановленотіснийзв'язокміжідентифікацією йіншим,близьким зазмістомявищем - емпатією.Описово емпатіятакожвизначається якособливийспосіброзумінняіншоїлюдини.Тільки тутмається наувазі нераціональнеосмислення проблеміншоїлюдини, а,швидше,прагненняемоційневідгукнутися на йогопроблеми.Емоційнаїї природавиявляєтьсяякраз до того, щоситуаціяіншоїлюдини, партнера поспілкуванню, не скільки «продумується», стільки «>відчується». [>АндрєєваГ.М.Соціальнапсихологія. – Режим доступу:myword,Розділ 7].Процесрозуміння один одногоускладнюєтьсяявищемрефлексії. Усоціальнійпсихології подрефлексієюрозумієтьсяусвідомленняіндивідом, щодіє, того, яквінсприймається партнером поспілкуванню. Це уже непростознання чирозумінняіншого, але йзнання того, якіншийрозуміє мене,своєріднийподвоєний процесдзеркальнихвіддзеркалень один одного, «>глибоке,послідовневзаимоотражение,змістомякогоєвідтвореннявнутрішнього світу партнера повзаємодії,причому на цьомувнутрішньому світі у своючергувідбиваєтьсявнутрішній світло Першогодослідника». [КонІ.С.Відкриття «Я».-М.,1978,с.110].

Упідлітковомувіцівеличезнийвплив наміжособовесприйняттяроблятьгруповінорми й правила, через котріпідліткибачать йоцінюють один одного.Ціоцінкимаютьголовнезначення дляпобудовиспілкуванняоднокласників один із одним,впливають на йогокількісну йякісну бік. «>Вонидопомагаютьнавчитисяконтролюватисоціальніформиповедінки,розвивативідповіднізростуінтереси йнавики,учатьспівпереживати, разомвирішуватизагальніпроблеми». [>Массен П.,Конджер Д, Каган Дж.,Х'юстон А.Развітіє особини дитини //психологіяпідлітка /сост.Ю.І. Фролов. – М., 1997,с.151].Комунікативнийвимірміжособовихстосунківєнадзвичайноважливим.Одін зспособівпокарати членагрупи,змусити йогопоступати по нормах й правилахпідліткового колективу –це бойкот,тобтоповнеперериванняспілкування. Бойкотпоказуєдитяті, щовінвідлучний відбажаноїдіяльностіспілкування й від тихий людей, ізякими можнаспілкуватися.Такаситуація недужеприємна й длядорослого, апідліткаєсуворимвипробуванням, що частозапам'ятовується попри всі життя. «>Навітьтимчасові неполадки ізоднокласникамипереживаютьсягостро:йомуздається, що усі відньоговідвернулися.Найнеприємніша дляпідліткаситуація –цезасудження колективу,товаришів, анайважчевипробування –відкритий чинегласний бойкот,небажанняспілкуватися.Переживаннясамотитяжке йнестерпно дляпідлітка». [Драгунова Т. У розділі стПідліток. – М., 1976, із. 55].

>Виводаминашоготеоретичногодослідженняпроблемистосунків йпереваг вколективі будутьнаступні:

- Уколективідиференціація, а означати йструктуризаціяможливадвомарізнимишляхами:по-перше наосновіемоційнихпереваг, а,по-друге, черезвстановленняреферентнихстосунків.Стосунки йперевагинайтіснішим чиномвзаємозв'язані;

-Перевагивиражаютьвибірковістьвибору,референтністосункизасновані на «>значущості, щопов'язуєсуб'єкта ізіншоюлюдиною чигрупоюосіб»;

-Найчастішесоциометриювикористовують длявиявленняструктуригрупи,точніше застатусно-ролеву структуругрупи.Завдяки соціометрії можнавиявитилідерів, «>зірок»,дітей вкласномуколективі, що «>віддаються»перевага, «>відкиданих», «>ізольованих»;

-Референтностьлежить вглибших куляхвнутрішньогруповоїактивності,опосредствуемойцінностями,прийнятими вданомуспівтоваристві;

-Центральними моментамианалізустосунків вкласномуколективіє: 1)аналізстосунківдітей доспільноїдіяльності вкласі; 2)аналізвзаємин (>стосунківдітей один до одного);

-Вищийрівеньгруповогорозвиткувиявляється вдіяльності йміжособовихстосунках,властивихколективам;

- Уколективістворюєтьсяособливийпсихологічнийклімат, щовідображаєціннісно-орієнтаційнуєдність йступіньрозвиткугруповоїемоційноїідентифікаціїчленів колективу один із одним.Чимвищеціпоказники, тім понадпідставстверджувати, щочленів колективузв'язуєспільна діяльність;

-Можнарозумітиколлективообразование нелише черезоволодіннясоціально-заданоюдіяльністю, але й й черезгенерацію особами,зібраними вколектив новоговиглядудіяльності.Міжособовістосунки в такомуколективі йпсихологічнийкліматвідрізняютьсявисокимрівнем творчости.

- Припорушенніспільноїдіяльностіпсихологічнийкліматможепогіршати, йце станіпомітним повзаєминахдітей;

-Міжособовавзаємодіяобумовленадекількомамеханізмамивзаємовпливу,найважливішими із якієпереконання,психічнезараження,наслідування,навіювання.Крім того, ряддослідниківназиває яктакімеханізми сміттям,відчуттяпровини, відповідальність.Важливимимеханізмамиміжособовогосприйняттявиступають емпатія йрефлексія.

- Упідлітковомувіцівеличезнийвплив наміжособовесприйняттяроблятьгруповінорми й правила, через котріпідліткибачать йоцінюють один одного.


Глава 2.Описдослідженняпереваг йстосунків вкласномуколективі

 

2.1Методичніосновидослідження, контингентвипробовуваних

>Дослідженнястосунків йпереваг ми провели впідлітковомукласномуколективі задопомогоюметодичноїпроцедуриреферентометрии, щомаєчисленніваріанти й багаторазівописаною. «Уходівиконанняреферентометрии,вчитель виненскласти планіндивідуальноїбесіди ізшколярем,основнийзмістякоїполягає внаступному.Вчительуказує школяру, щовінможепознайомитися іздеякимиоцінками, котрійому далиоднокласники.Вчительпитає, ізчиєю боцінкоювипробовуванийхотівпознайомитися.Після того, якучень назвавши одного ізоднокласників,вчительпропонуєйомузробитище одинвибіртовариша понавчанню. І,нарешті, уже абсолютноостаточний,третійвибір.Ці триоднокласники йскладають ядрореферентноїгрупи дляданого школяра». [>ФрідманЛ.М., ПушкінаТ.А.,КаплуновічІ.Я.Вивчення особиниучня йучнівськихколективів. – М., 1988,с.188].

>Згідновиділеному нами предмета –стосунки йпереваги вкласномуколективі, мипобудувалидослідження так,щобякомоганаочнішепоказати, як й напідставі чогобудуютьсястосунки й як смердотівиражаються вперевагах. Метадослідження:виявитинайбільшреферентних дляданогокласного колективуосіб.

Уходізастосуванняпроцедуридослідженнявирішувалися рядприватнихзавдань, щовідображають йогоетапи:

1)Вироблялисякритерії взаємооцінювання,найбільшцінні для колективупідлітківякості особини, щовідображають;

2)Здійснювалосявзаимооценивание;

3)Виявлявсяреферентний коло;

4)Проводиласяобробка йпредставленняданих;

5)Обговорювалисярезультати й булизробленівиводи.

Удослідженні брали доляучні 7-го класу МОУСОШ № 14 вкількості 18 Чоловік.

Накласнійгодині мизапропонувалидітямназвати тихякості особинилюдини, котріцінні длякласного колективу.Потімспільно іздітьми мивідібрали тринайбільшважливихякості.Після чого попросили шкірногопідліткаоцінититрьоходнокласників, щоберуть доля вдослідженні потрьомназванимякостям за 5-бальноюшкалою.Потім ми попросилипідлітківназвати (>письмово)трьоходнокласників, думка які про їхніособовіякості смердотіхотіли бдізнатися.Післявиконаноїпроцедурипіддалиданістатистичноїобробки,узагальнили їхні йзробилививоди.

2.2Представленняданих,результати йвиводи

Напершомуетапівизначеннянайбільшціннихособовихякостей длягруповоїдіяльності, миотрималипервинний список:

1)товариськість;

2)цілеспрямованість;

3)дисциплінованість;

4)розум;

5) доброта;

6)врівноваженість;

7)організованість;

8)здатністьрозумітиінших;

9)здатністьспівчуватиіншим;

10) відповідальність.

>Далі буливибрані членами колективу 3найважливішихякості:

1)товариськість;

2) відповідальність;

3)здатністьрозумітиінших.

>Дані,отриманівзаємнимоцінюванням, мипредставляємо втаблиці 1.

>Таблиця 1

>Результативзаємногооцінювання (>середнєарифметичне)

>Абубекерова Є. >Андрющак З. >Батурін У розділі ст >Бондарева М. Бондарєв М. Васильєв А. >Гайфулін Я. >Грігорьев До. >Іванов Т. >Іванов Ю. КімТетяна >Клеменова А. >Мухтаров А. >Оганесян Р. >Світличний А. >Сергєєва М. Ткаченко А. >Халатян Лера
>Абубекерова Є. 4,7 4 4,7
>Андрющак З. 4,3 3,7 4
>Батурін У розділі ст 4,3 4,3 4
>Бондарева М. 5 4 4
Бондарєв М. 5 4,7 4
Васильєв А. 4,7 4 3,7
>Гайфулін Я. 4,7 3,3 4
>Грігорьев До. 4,7 4 4,3
>Іванов Т. 4,3 4 3,7
>Іванов Ю. 4,7 4,3 4,3
КімТетяна 4,7 3,7 3,1
>Клеменова А. 2,3 4,7
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація