Реферати українською » Психология » Соціальна робота з колішнімі засудженими


Реферат Соціальна робота з колішнімі засудженими

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Зміст

>Вступ

>Розділ І.Підготовкаув'язнених довиходу за грати

1.1Проблемисоціальної роботи ззасудженими увиправнихустановах

1.2Правова базапідготовкизасуджених дозвільнення

1.3Підготовка окремихкатегорійзасуджених дозвільнення

>Розділ ІІ.Соціальна робота із людьми, що повернулися із місцьпозбавленняволі

2.1Соціальніпроблемиколишніхзасуджених

2.2Принциписоціальної роботи ізколишнімиув'язненими

2.2Етичніаспектисоціальної роботи ізколишнімиув'язненими

>Висновок

>Додатки


>Вступ

>Актуальністьданоїпроблемиполягає до того, що у наш годину, коли кривазлочинності, у томучислі йрецидивної,неухильнорухається вгору, апенітенціарніустанови невиправляють, алишеготують доскоювання новихзлочинів запитання просоціальну роботу із особами, щознаходяться вустановахвиконанняпокарання, атакожзвільненими відпокараннявстаєдужегостро.Якщо людина невиправитися й неадаптується до нормального життя, тоцеприведе до новихдевіантнихнаслідків й,найчастіше, до повторногоздійсненнязлочинів. Тому дана проблемазаймаєособливемісце впрактиціпенітенціарної йпенітенціарної на посадусоціальної роботи. Цепов'язано із тім, що вонорієнтована навиправленнязасуджених,стимулювання їхніподальшоїзаконопокірноїповедінки вумовахсвободи.

Проблематикаданої роботивиражається втрудностівключеностіколишніхув'язнених вповноціннесоціальне життясуспільства.

>Об'єктом роботиє особини щовідбулипокарання увиглядіізоляції відсуспільства. Упростолюдді –колишніув'язнені. Успеціальнійлітературі – особини,звільнені відпокарання.

Предметомкурсової роботиєадаптаційніпроблемиосіб,звільнених відпокарання йосновніаспектисоціальної роботи ізданоюкатегорієюосіб.

Мета:вивчення проблемзвільнених відпокарання й умів,сприяючих їхніповерненню до нормальногосоціального життя, атакожвивченняосновнихаспектівсоціальної роботи ізданоюкатегорією людей.

>Завдання:Відповідно доспецифікипоставленої мети явиділив рядзавданьнаправлених навирішеннявищевикладеної мети:

>Виділитиосновніпроблемисоціальної роботи ізув'язненими;

>Систематизувати йпроаналізувативмістнормативно-правовоїбази попідготовціув'язнених довиходу волю вустановахвиконуючихпокарання;

>Виділитиособливостіпідготовки окремихкатегорійув'язнених дозвільнення;

>Освітитисоціальніпроблемиосіб тихий, щовідбулипокарання;

>Розкритипринциписоціальної роботи ізколишнімиув'язненими;

>Визначитиетичніаспектисоціальної роботи із особами, щовідбулипокарання;

>Зробитиузагальнюючівисновки повсійроботі.

>Аналізлітератури:Проблемисоціальної роботи ізколишнімиув'язненимивисвітлені врізнихджерелахінформації. В частностиєінтернет-сайт,спеціальноприсвяченийсоціальнійроботі, впенітенціарнійсистемі,створений у межах проектуреформуванняпенітенціарноїсистеми. Уданомуджереліміститьсярізналітература посоціальнійроботі, як ізув'язненими, то йколишнімиув'язненими.Такожаспектипідготовкиув'язнених довиходу волюрозкриваються вн/п актах –кримінально-виконавчий кодекс,також внаписанніданої роботи булизастосованікоментарі довищеназваногоджерела.Є рядлітератури, вякійрозкриваєтьсясучасний стансистемивиконанняпокарання, так можнаназватинавч.посібникХолостовоїЕ.І., атакожін.автори потеоріїсоціальної роботи.Використовуваласятакожлітература посуміжнихдисциплінах –ТітовД.С.Соціальнагеронтологія.

Уцілому, наосновівиконаногоаналізу, можнастверджувати, щоспеціальналітература потеорії йметодиціпенітенціарноїсоціальної роботи насьогоднішній білявітчизнянійнауці,хоча мало, але йє.


>Розділ І.Підготовкаув'язнених довиходу за грати

 

1.1Проблемисоціальної роботи ззасудженими увиправнихустановах

>Пенітенціарнасоціальна робота яксамостійний видпрофесійноїдіяльностіпочалаформуватися із2001р. Цепов'язано ізперетвореннямкримінально-виконавчої політики у бікгуманізації,тобтодотримання правзасуджених, забезпеченняоптимальних уміввідбуття нимипокарання, Повернення в сус-пільство. Заходьсоціальної дії назасуджених, разом ізвиправними,володіютьвеличезнимвиховнимпотенціалом.Пенітенціарнасоціальна робота -засібвиправлення,умова,мобілізуючаможливості, що всеє вустанови, длявиправлення йресоціалізаціїзасуджених.

>Основнінапрямипрофесійнійдіяльностіфахівця ізсоціальної роботипенітенціарноїустанови,сприяючіресоціалізації йсоціальнійадаптаціїзасуджених,такі:

> організація й забезпеченнясоціальногозахистукатегорій, що особливомають потребу,засуджених,задоволення їхньогобазових потреб;

>сприяння в забезпеченнюприйнятнихсоціально-побутових умівпопередньоговисновку йвід'їздупокарання, вздобуттідопомогипрофільнихфахівців (>психологів,медиків й так далі);

>допомога впошукусоціальноприйнятногосередовища, точкисоціальногоінтересу (>сім'я,праця,освіта,релігія,мистецтво й так далі);

>виявленнясоціально-позитивногопотенціалу особини,допомога всоціальномурозвитку:підвищеннясоціальної культури, змінуцінніснихорієнтацій,підвищеннярівнясоціального самоконтролю;

>формування (>підтримка,розвиток йзміцнення)соціальнекориснихзв'язківміжзасудженими йзовнішнімсвітом (>сім'єю,іншимисоціальнимиінститутами);

> організаціязаходівщодопідготовки дозвільнення:відновленнятрудових йпрофесійнихнавиків,формуваннядосвідуміжособовихстосунків йспілкування,готовностізадовольняти своїпотребинекримінальним способом;

>наданнядопомозі врішенніпитань трудового прилаштую,житлово-побутових йіншихсоціальних проблем щозвільняються йзвільнених ізвиправноїустанови;сприяння увідновленні їхнісоціального статусу,здобуттізаконнихпільг,соціально-правовійреабілітації;

>сприянняінтеграціїдіяльностівиправноїустанови ізрізнимидержавними,суспільними структурами,організаціями понаданнюнеобхіднійсоціальнійдопомозізасудженим впенітенціарний йпенітенціарний на посадуперіоди.

>Професійне заподіянняпенітенціарногосоціальногопрацівника -створеннясприятливогосередовища, щопередбачає захистінтересів й правзасудженого всімавстановленими законом способами,сприяючоївиправленню йповерненню його внормальне сус-пільство.

>Необхідновідзначити, що процесрозвитку йстановленняінститутусоціальної роботи вперше іде ускладнихсуперечливихумовах. Дооб'єктивнихтруднощівздійсненнязавданьсоціальної роботивідносяться:неоднозначне ставленнясуспільства докримінально-виконавчої політики йзасудженим,низькийрівеньмотивації,підтримкиспівробітників йкерівництвавиправноїустанови,недостатняпрофесійнакомпетентністьспівробітниківгруписоціальногозахистузасуджених йін.Найбільштиповимистаютьнаступніпроблеми. - УумовахУЇСздійснюєтьсярепресивнадія налюдину, що переступила закон.Пенітенціарнасоціальна роботаорієнтована нанаданнязасудженимдопомоги йпідтримки,заснована напринципілюдинолюбства, недивлячись тих, щолюдейомвиступаєкриміногенна особа,якоювластивістійкістьасоціальнихпоглядів,звикання донегативноїоцінкисвоєїповедінки,збоченіуявлення продовколишнюдійсність,моральні йправовінормисуспільства.Соціальнийпрацівникзнаходиться всвоєрідній ">ніші":міжзлочином йпокаранням,міжсвітами "тюремного персоналу" й "тюремного контингенту",примусовоїізоляції й нормального життя. -Відношення догуманізації якумовиреформуванняпенітенціарноїсистеми над населення, але й й самихспівробітниківтакож неоднозначно: особливо у зв'язку ззростаннямзлочинності йпогіршеннямкримінальних характеристикскоюванихзлочинів. Громадська думказводиться доти, щомилосердя донебезпечнихзлочинцівє не щоінше, якжорстокість до їхні жертв.

Таким чином, можнавиділити ряд проблемактуальними, щоє, для Сучасноїпенітенціарноїсистемисоціальної роботи:

·Спостерігаєтьсядефіцитвисококваліфікованих вобластіпенітенціарноїсоціальної роботикадрів. Система їхніпідготовки то й самапенітенціарнасоціальна робота,знаходиться устадіїформування.

·Відсутня системапенітенціарної на посадуресоціалізації йреінтеграціїколишніхзасуджених всоціальнесередовище,необхіднеформуваннясистемиміжвідомчоївзаємодії.Вирішеннюбільшості проблемможесприятивдосконаленнянаявногодосвіду,освоєння новихтехнологійсоціальної роботи ззасудженими,формуваннянауково-методичноїбази йсистемипрофесійноїпідготовки.

1.2Правова базапідготовкизасуджених дозвільнення

>Підготовказасуджених дозвільнення –це системазаходівщодопопередньоговирішенняпитань трудового йпобутового прилаштуюзасуджених,передбачаючих їхніпсихологічну,етичну,правовупідготовку,наданнябезпосереднійдопомозі увідновленні йрозвиткусоціальнокориснихзв'язківзасуджених,вирішенніпитань їхнього трудового йпобутового прилаштую послевід'їздупокарання.

>Засадничінормисоціальної роботи ізув'язненимизакріплені вміжнародномузаконодавстві. Так було в з статтею 3Європейськихконвенції попопередженнютортур йнелюдяного чипринижуючогогідністьзвернення чипокарання (Страсбург, 26 листопаду 1987 року)вказано, щовідповідно доположень з статтею 3вказанихКонвенції ">ніхто не виненпіддаватисятортурам йнелюдяному чипринижуючомугідністьзверненню чипокаранню".

>Соціальна робота ззасудженими вУЇСМінюстує у нассобібагатоаспектним виглядомдіяльності. Одним ізнайбільшважливихнапрямівдіяльностісоціальної роботи ззасудженимиє їхньогопідготовка дозвільнення із місцьпозбавленняволі. Ос-кількиценапрямдіяльності напрямів насоціальнуадаптаціюзасуджених, тих,абиповернути в сус-пільство ">здорову" особу,підготовлену до умів життя, котрііснують всуспільстві; забезпечити йогонеобхідним длянормальноїжиттєдіяльності,роботою,житлом й так далі

>Великезначення приорганізаціїдіяльностістаршогофахівця ізсоціальної роботи, йсоціальної роботи вцілому, увиправнійустановіУЇСМінюсту попідготовцізасуджених дозвільнення,маєправовезакріпленняцієїдіяльності.Підготовказасуджених дозвільненнязаконодавчозакріплена вглаві 22кримінально-виконавчого кодексу, Яка названа як ">Допомогазасудженим, таким, щозвільняється відвідбуттяпокарання, й контролю над ними".

>Адміністрація ВКвзаємодіє увирішенніпитань трудового йпобутового прилаштуюосіб, щозвільняються із місцьвідбуттяпозбавленняволі, із ОВС,опіки йопікування, Управліннямохорониздоров'я,освітою,соціальногозахисту населення,комісією усправахнеповнолітніх йзахисту їхнього прав,утвореному органоммісцевоїсамоврядності, йфедеральноюслужбоюзайнятості населення повибраному нимимісцюпроживання.

>Організація йздійснення всіхзаходівщодонаданнядопомозі в трудовому йпобутовомупристроїосіб, щозвільняються із ВК,очолюється наспівробітниківгруписоціальногозахисту заучастюначальниківзагонів,психологів,співробітниківвідділів (груп)спеціальногообліку йіншихзацікавленихчастин й служб.

>Підготовка дозвільненняосіб, щовідбуваютьпокарання в ВКпочинається непізніше, ніж за 6місяців дозакінченнятермінупозбавленняволі.Вонавключаєнаступне:

-проведеннябесіди ізкожнимзасудженим, впроцесіякоїз'ясовується, деці особинимаютьнамірпроживати,працювати чивчитися послезвільнення із місцьвідбуттяпозбавленняволі;

-роз'ясненнязасудженимзаконодавства про порядокнадання нимсприяння в трудовому йпобутовомупристрої,видачіпаспортів йоформленняреєстрації.Одночасноїмроз'яснюєтьсядоцільність Повернення вмісцепостійного проживання й на тих підприємства, де смердотіпрацювали дозасудження.

>Незалежно відзвернення чивідмовизасуджених віддопомоги в трудовому йпобутовомупристрої начальник ВКзобов'язаний за 6місяців дозвільненнянаправитизапит в ОВС ізпроханнямперевіритиможливість трудового йпобутового прилаштуюнаступнихосіб:Інвалідів I й II груп, щостарезних, таких, щовідмовляютьсяповернутися доколишньогомісцяпроживання,неповнолітніх,засуджених при особливонебезпечномурецидивізлочинів,судимих три й понад разу заскоюваннябудь-якихумиснихзлочинів, щопідлягаютьузяттю подадміністративнийнагляд попостановікомісіїадміністрації ВК, що не стали дорогувиправлення чи невідмовилися віднамірівпродовжитизлочинну діяльність.

Уразіздобуттявідповіді пронеможливість трудового йпобутового прилаштуюпроживання, щозвільняється повибраномумісцю,співробітникгруписоціальногозахисту ВК ставити проце впопулярність щозвільняється й із йогозгодиприймає заходь до позитивноговирішенняцихпитань віншихмісцевостях.

>Засудженим, таким, щоміститься вГІК й ВК, атакожзасудженим,залишеним вв'язницях длявиконанняробіт погосподарськомуобслуговуванню,можуть бутидозволенікороткостроковівиїзди замежі ВКтривалістю сьомоїдіб, нерахуючи години дляпроїздутуди й тому, дляпопередньоговирішенняпитань трудового йпобутового прилаштую.Дозвілвиїзду замежіустановиєважливимелементомпідготовки дозвільненнязасуджених. Ос-кількирішення запитання пропопереднійпристрій попередбачуваномумісцюпроживання намісці более продуктивно, ніжпристрій припосланнізапитів.Дозвіл навиїзд замежі ВКдається начальникомустанови ізврахуванням характеру йтягарядосконалогозлочину, особини йповедінкизасудженого. Таквиїзди дляпопередньоговирішенняпитань трудового йпобутового прилаштую невирішуються:засудженим при особливонебезпечномурецидивізлочинів,засудженим,яким смертельна стратазамінена в порядкупомилуванняпозбавленнямволі,засудженим, додовічногопозбавленняволі,засудженим,хворимвідкритоюформоютуберкульозу,засудженим, котрі непройшлиповного курсулікуваннявенеричногозахворювання, відалкоголізму,наркоманії читоксикоманії,ВІЧінфікованимзасудженим.

Сам процесзвільнення ізвиправноїустановиосіб, щовідбулипокарання,включаєнаступне:

·Проведеннябесіди начальником ВК із тім, щокожнимзвільняється відвідбуттяпокарання.

·Роз'ясненнянеобхідностідотриманнявимогчинногозаконодавства,недопустимостіскоювання новихзлочинів,обов'язкуприбути довибраногомісцяпроживання й в 3-хденнийтермінз'явитися в ОВС дляреєстрації (вразівідсутності паспорти – для йогоздобуття), аорганимісцевоїсамоврядності й службузайнятості длясвоєчасного прилаштую на роботу чинавчання.

·Видачу особам, щозвільняються із ВК,довідок прозвільнення, одноразового копійчаногопосібника зарішеннямадміністрації,проїзнихдокументів,продуктівхарчування чи грошей дорогудотримання довибраногомісцяпроживання, Поверненняособистихдокументів й промов.

·Засудженим при особливонебезпечномурецидивізлочинів й особам,підметомвстановленню по нихадміністративногонагляду, наоборотнійсторонідовідки прозвільнення йїїкопіюпроставляється штамп ">Підлягаєдокументуванню замісцемпроживання".

Для забезпечення контролю засвоєчаснимприбуттям довибраногомісцяпроживанняосіб, щовідбулипокарання,здобуттям нимипаспортів йоформленнямреєстрації, атакожвирішенняпитаньдоцільності постановки однією ізвидівобліку ВКнаправляють в ОВСсповіщення йповідомлення на:засуджених при особливонебезпечномурецидивізлочинів,судимих три й понад разу заскоюваннябудь-якихумиснихзлочинів,осіб,відносно якікомісієюадміністрації ВКвинесеніпостанови пронеобхідністьвстановленняадміністративногонагляду,осіб, котрі вперіодвідбуттяпокарання не стали дорогувиправлення чи невідмовилися віднамірівпродовжитизлочинну діяльність.

>Сповіщення на того, щозвільняєтьсязаповнюєтьсяфахівцямигруписоціальногозахисту ізврахуванням думиспівробітників оперативного відділення,психологів,начальниківзагонів,вихователів йпідписується начальником ВК чиособою, що йогозаміщає.

Призвільненні із місцьвідбуттяпозбавленняволіособі,відносноякоїзаздалегідьвирішено запитання пропрацевлаштування,видаєтьсявідповідний лист до службизайнятості,підприємство чиорганізацію.

Причомуадміністраціявиправноїустанови,забезпечує тихий, щозвільняютьсяпроїзнимиквитками чигрошима для оплатипроїзду, як правило, домісця проживання їхнього дозасудження.Якщо тих, щозвільняютьсяобираютьіншемісцепроживання, щознаходиться відустанови, навідстані, щоперевищує дорогудотримання доколишньогомісцяпроживання, із нихстримуєтьсярізницявартостіпроїзду домісцяфактичногодотримання.

>Інваліди, особини,старезноговіку, що немаютьдітейнаступні вбудинкиінвалідів чистарезні, смердотізабезпечуютьсяквитками домісцязнаходженняустанови.

титану, щозвільняютьсязабезпечуютьсяпроїзнимиквитками чиїмвидаютьсягроші для оплатипроїзду, як правило, взагальних вагонахпасажирськихпоїздів й каютах 3-го класу на судахпасажирськихліній по тарифах, щодіють.

>Якщо напотрібнихнапрямах впасажирськихпоїздах й на судахпасажирськихліній немаєзагальнихвагонів й кают 3-го класу,звільняєтьсяотримуються квитки чивидаютьсягроші для оплатипроїзду, аплацкартних вагонахпасажирськихпоїздів й в каютах 2-го класу на судахпасажирськихліній по тарифах, щодіють.

>Окрім цого, одну годинунеобхідне дляпроїзду домісцяпроживання,видаєтьсясухийпайок повстановлених нормах.Хворим,вагітнимжінкам,годуючим матерям дорогудотриманнявидаєтьсянабір сухихпродуктів запризначеннямлікаря вмежахвартостіпродуктів, щовходять внормиживлення, по які смердотіхарчувалися в ВК.Замість сухого пайкаможуть бутивиданігроші всумі, щообчислюється відсередньоївартостімінімальноїнормиживленнязасуджених.

>Звільненіслідують домісця свогопроживання, як правило, увласномуодязі чивиданою вустанові. Уразі невідшкодування до моментузвільненнявартостіодягу,виданогозасудженим вустанові, ззасобів, щоє на їхньоголицьовихрахівницях,стримуєтьсяїїзалишковавартість, после чоговказанийодяг переходити в їхнівласність. Занаявності вонивласногоодягувиданий нимодягздають складу, а й завідсутностівласногоодягузвільняються вранішевиданому нимодязі.

1.3Підготовка окремихкатегорійзасуджених дозвільнення

>Підготовкаув'язненоговключаєпідвищеннязагальноосвітньогорівня,професійненавчання чипідвищеннявиробничоїкваліфікації, заходьщодоохорониздоров'я,привчання до порядку й умів,встановлених вустанові,наданнядопомозі увстановленні йпідтримцісоціальнокориснихзв'язків,формування взасуджених знань, необходимих впенітенціарний йпенітенціарний на посадуперіоди.

>Діяльність попідготовцізасуджених дозвільненнявключаєдекількаетапів:

>облікзасуджених, таких, щозвільняються послезакінченнятермінувідбуттяпокарання;

>напрямзапитів про пропискузасудженого в ОВС йтериторіальних центрахзайнятості населення задекількамісяців дозвільнення;

>оформленняпаспортівзасуджених –цевідновленнявтрачених йобмін старихпаспортів на нових.Поважно,абизасуджений призвільненнімав на руках паспорт,оскільки безньогонеможливовлаштуватися на роботу,реєструватися замісцемпроживання, атакожбрати доля вцивільно-правовихопераціях;

>відновленнясоціальнекориснихзв'язківзасуджених (>напрям ізцієюметоюзапитів в ОВС,листування із родичами йін.).Особливоїважливості при цьомунабуваєвзаємодіяфахівця ізсоціальної роботи із начальникамизагонів, атакожспівробітникамиіншихпідрозділів ВК;

>складанняіндивідуальнихбесід із тім, щокожнимзвільняється, впроцесі якіз'ясовуютьсяжиттєвіплани намайбутнє, асаме: про ті,кудизасудженийпоїде, депланує жити, чимаєнамірпрацювати чипродовжуватинавчання, чизбираєтьсявідновлюватися вбатьківських правах, із кімпланує підгримуватистосунки йін.Крім того,роз'яснюються порядокпрацевлаштування, прав йобов'язкугромадян под годинупошуку роботи,вияснюються запитанняпобутового прилаштую й ін.;

>оформленнясоціальних карт на шкірногозасудженого ізобов'язковоювидачеюїї призвільненні на руки. Ускладаннісоціальноїкартиберуть доля якфахівціадміністраціїустановивиконуючогопокарання, то йінших служб.Картискладаються ізметою забезпеченняповногооблікуосіб, щозвільняються ізустанови, длявистави ворганимісцевоїсамоврядності,установизайнятості населення,соціальногозахисту населення,охоронуздоров'я йіншіустанови йорганізації замісцемпроживання;

> оплатапроїздузасудженого домісцядотримання призвільненні. Принеобхідностізабезпечуєтьсясупровід допоїзда йпридбанняпроїзнихдокументів;

>розробкаметодичнихматеріалів, щомістятьнеобхідну для тихий, щозвільняютьсяінформацію попитанняхсоціальногообслуговування,медичного забезпечення,оформленнядокументів (паспорти,інвалідності,реєстрації замісцемпроживання),працевлаштування,соціальноїпідтримки (>Додаток №1).Данийметодичнийматеріалдозволяє бозвільняється ізустановивиконуючогопокараннясформуватипевнізнання просоціальнудійсність.

>Підготовка дозвільненнявключаєдекількаелементів:етична,психологічна, практична.Етична –націлена наактивізаціюетичнихякостейлюдини, необходимих для йогоподальшого життя всуспільстві;психологічна –передбачаєактивізаціюадаптивнихздібностейзасудженого,формуванняготовності жити йдіятивідповідно доправових норм; практична –орієнтована напридбання знань йумінь, необходимих для автономного життя наволі, щодозволяютьшвидшевключитися в ритм життя

Таким чином, можназробитививід, що подсоціальноюреабілітацієюрозуміється комплексзаходів (>психологічних,педагогічних,соціально-економічних,власнесоціальних),направлених наусунення чи (>наскількицеможливоповну)компенсаціюобмеженьжиттєдіяльності,викликанихвідбуттямпокарання в ВК.

>Необхідновідзначити, щовідбуваютьпокарання вмісцяхпозбавленняволірізнікатегоріїосіб:бомжі,літні йінваліди,жінкимаютьдітей увиправнійустанові,неповнолітні. Зкожною ізвказаноїкатегорійіснує свояспецифіка поформуванню вонипозитивноїмотиваціїсоціальногофункціонування позастінамивиправноїустанови.

>Розглянемодеякі із них:

>Обличчя безпевногомісцяпроживання.Відносноосіб, що не дуже дозасудженняпостійногомісцяпроживання й роботи йвідмовилися віддопомоги в трудовому йпобутовомупристрої послезвільнення із місцьвідбуттяпозбавленняволі,прямуютьзапити в ОВС, службузайнятості населення помісцю проживання їхньогородичів. Завідсутностіродичівпрямуютьзапити помісцю їхньогозасудження чи помісцюдислокації ВК.

У необходимихвипадкахведетьсялистування із родичамизасуджених проможливість їхніспільного проживання послезвільнення.

>Літні йінваліди. Припідготовці дозвільненнязасудженихнеобхідновраховуватиособливості такихкатегорійзасуджених, якінвалідів I й IIгрупи,старезних,вагітнихжінок іздітьми, атакожіноземнихгромадян.

Так, напроханнязвільняються із місцьвідбуттяпозбавленняволізасуджених, таких, щоєінвалідами I й IIгрупи, атакожзасуджених чоловіків старші 60-ти років йзасудженихжінок старше 55 років,адміністрацією ВКпрямуютьзапити ворганисоціальногозахисту дляприміщення їхні вбудинкиінвалідів йстарезних.

>Підготовкаданоїкатегоріїзасуджених дозвільнення йадаптації до умівсвободиєдужеважливим аспектомсоціальної роботи із ними,оскількийдеться про тихий,хтостарий,можливо,хворий йдовгий годинузнаходиться візоляції відсуспільства.Особливо складноадаптуватися тім,хто бувзасуджений на великийтермін йвідвикав від життя наволі.

>Кожензасудженийлітнього йстаречоговіку,інвалід виненчіткоуявляти,кудивінїде послезвільнення, що йогочекає, котріумовийому будутьстворені й яквін винен собі у них вести.

>Відносностарезнихзасуджених, в яківідсутніродичі, чи ж смердотівідмовляються від їхні прийому дляпостійного проживання,такожпрямуєзапит ворганисоціальногозахисту длявирішення запитання про їхньогоприміщення вбудинкиінвалідів йстарезнихнезалежно відбажаннязасудженого.

Звідомаінваліда чистарезного,який дозасудження немавпостійногомісцяпроживання,адміністраціявиправноїустановивирішує запитання про йогонапрям вбудинокінвалідів йстарезних на територї тогосуб'єкта, дерозташованаколонія. Зцієюметою непізніше протягом двохмісяці дозвільнення направляти до органусоціальногозахиступредставляютьсянеобхіднідокументи (особістазаявазасудженого,виписка ізмедичноїкарти повстановленійформі й паспорт, характеристика протягом годиниперебування вустанові).

>Засудженим, таким, щоєінвалідами I й IIгрупи й щомає потребу за станомздоров'я всторонньомувідході,вирішуєтьсявиїзд замежівиправноїустанови дляпопередньоговирішенняпитань трудового йпобутового прилаштую усупроводі родича чиіншої особини (>соціальногопрацівника).

>Спеціальнуувагунеобхідноприділятипсихологічній йпрактичнійпідготовцізасудженихлітньоговіку йінвалідів дозвільнення із ВК.Перш на,необхідновиявитисеред нихстраждаючихрізнимисоматичнимизахворюваннями йпсихічнимирозладами, таких, що немають сім'ї йродичів, а чи немаютьнеобхідного трудового стажу дляздобуттяпенсії. Зцими особами проводитисяпідготовча робота понапряму їхні вбудинкистарезних йінвалідів послезвільнення із ВК.Поважно нелишеоформитиналежним чиномвідповіднідокументи, але й йрозповістизасудженим, щоєцимиустановами,який порядок життя там.Необхідновиявититакожзасуджених, таких, щомають декларація проздобуттяпенсії, йприйнятисвоєчасні заходь по їхньогопенсійномузабезпеченню послезвільнення.Відносно тихий, хто має немає такої можливості й кого ніхто не можнанаправити вбудинки длястарезних, завідсутності сім'ї йродичівмають бутиприйняті заходь по їхніпобутовому прилаштую чивстановленнюопіки послезвільнення із ВК.Обличчянемічні йдряхлі,інваліди, нездатні послезвільненнясамостійнослідувати домісця свогопроживання,повиннісупроводитисяспівробітникамимедичноїслужби.

>Засудженілітнього йстаречоговіку,інваліди частоопиняються всоціальнихпритулках –установах, в якіпроживаютьсамотністарі люди, що за тихий чиінших причинахжитла чиможливості житисамостійно. Уустановахданого типувстановлений постійна контролю над порядком йпересуваннямпідопічних із боцікерівництва,лікарів,черговогоспівробітникаміліції. Тутдіютьспеціальнінорми й правилаповедінки,якоюнеобхіднослідувати.

>Відносностарезнихзасуджених, в яківідсутніродичі, чи ж смердотівідмовляються від їхнього прийому дляпостійного проживання,такожпрямуєзапит ворганисоціальногозахисту длявирішенняпитань про їхніприміщення вбудинкиінвалідів йстарезних.

Звідомаінваліда чистарезного,який дозасудження немавпостійногомісцяпроживання,адміністрація ВКвирішує запитання про йогонапрям вбудинокінвалідів йстарезних на територї тогосуб'єкта, дерозташованаколонія. Уцихцілях непізніше замісяць дозвільнення направляти до органусоціальногозахиступредставляютьсянеобхіднідокументи (особістазаявазасудженого,виписки ізмедичноїкарти й паспорти повстановлених формах, характеристика протягом годиниперебування вустанові).

>Вагітніжінки йжінки, щомаютьдітей увиправнійустанові.Підготовка дозвільнення із місцьвідбуттяпозбавленняволівагітнихжінок, атакожжінок, щомають присобімалолітніхдітей, проводитисяспівробітникамигруписоціальногозахисту вконтексті ізмедичнимипрацівниками ВК.Приймаються заходь довстановлення їхньогородиннихзв'язків,з'ясовуєтьсяможливістьреєстраціїпрацевлаштування замісцемпроживанняродичів. Уразі, колижінок, щозвільняються, неприймаютьродичі, до які смердоті могли бпоїхати напроживання,прямуютьзапити в ОВС йуправлінняхсоціальногозахисту населення як йранішемісцюпроживання ізпроханнямвирішити запитання їхньогопрацевлаштування, забезпеченняжитловоюплощею,визначеннядітей додошкільнихдитячихустанов чиудома дитини.

>Відносножінок, щозвільняються,мають присобідітей,хворихгостримизахворюваннями чи ззагостреннямхронічнихзахворювань, працівникигруписоціальногозахистуспільно ізмедпрацівниками ВКсприяють вдітей долікувальнихустановорганівуправлінняохорониздоров'я повибраномумісцюпроживання.

>Неповнолітні.Окрімособливостейпідготовки дозвільненнявищерозглянутихкатегорійзасуджених,такожвиділяютьособливостіпідготовкинеповнолітніхзасуджених. Такимнеповнолітнімзасудженимнадано правокороткостроковоговиїзду замежі ВК дляпопередньоговирішенняпитань трудового йпобутового прилаштую домісцяпроживання усупроводіродичів чиіншихосіб чипрацівника ВК.

>Неповнолітнізасуджені,підлягаючізвільненню із ВК,прямують, як правило, домісцяпроживанняродичів чиіншихосіб,якимповідомляється про деньзвільненнянеповнолітньогозасудженого йпропонуєтьсяприбути ВК длязустрічі йсупроводу його домісцяпроживання.

>Якщо внеповнолітнього, щозвільняється, немаєродичів чиіншихосіб, чинапрям перед тимнедоцільно ізпедагогічних йпрофілактичнихміркувань,адміністраціяколоніїнаправляєзапит направляти до органуопіки йопікування,підрозділи усправахнеповнолітніх ОВС йкомісії усправахнеповнолітніх йзахисту їхнього прав,утворену органоммісцевоїсамоврядності, по йогоколишньомумісцюпроживання ізпроханнямвирішити запитання прилаштуютакої особини на роботу чинавчання й забезпечення йогожитловоюплощею.

>Якщонапрямнеповнолітнього доколишньогомісцяпроживаннянедоцільний ізпедагогічних чипрофілактичнихміркуваньадміністрація ВК ізврахуваннямбажання щозвільняєтьсяприймає заходь до його трудового йпобутового прилаштую віншихмісцях, у томучислі помісцюрозташуванняколонії. У необходимихвипадкахнеповнолітнійможе бути напрямів вшколу-інтернат, чиіншуучбово-виховнуустанову надержавнепіклування чипереданий органамопіки йопікування.

Таким чином, можназробитививід, що вустановахвиконуючихпокараннямістятьсярізнікатегоріїгромадян, для якіпідготовка до життя наволієжиттєвонеобхідним заходом.


>Розділ ІІ.Соціальна робота із людьми, що повернулися із місцьпозбавленняволі

 

2.1Соціальніпроблемиколишніхзасуджених

>Положеннялюдини щовідбувпокаранняєдоситьважким бо вперіодпозбавленняволівін,повсякденнопідкорявся суворим правилам тюремногорозпорядку,втрачаєздібність досамостійності,відвикає віднеобхідностіпіклуватися про собі, увсьомупокладається на ">передбачливість"адміністрації. І привиході "за грати" незавждиготовийпроявлятидоситьенергії у тому,щобвключитися втрудову діяльність, годиноюсхильниййти по шляхунайменшого опору,багатогозлочинним рецидивом.Найяскравішевиділяється проблемапрацевлаштування (>додатки №3). На особузлочинця, щовідбувпокарання, практично не можнавпливатиефективно, невносячикорективи до щобезпосередньооточує йогосоціальнесередовище, неміняючиспособивзаємодії ізцимсередовищем.Наслідкомбагатолітньоїкаральної практики державиз'явилосямасовепереконання внеминучостіжорстокихрепресій вборотьбі ззлочинністю. Так, згідно одному іздосліджень, від 30 до 55%громадяноцінюютьнинішнюсудову діяльність якліберальну, 73%виходять із того, щочимсуворішепокарання, тімкращедотримується закон, 53%вимагаютьрозширення рамоксанкцій, щопередбачаютьпозбавленняволі (>додаток №4). Це саме пособітривожно. Алікудитривожніше, колибуденнасвідомістьпочинаєпов'язуватилавиноподібнезростаннязлочинності ізпроцесамидемократизації,убачаючи в цьомуджерело всіхбід.

Тієї,хтоскоївзлочин й щопоніс заце кару Чоловіквідразу послезвільненняопиняється вскрутнихсоціальнихумовах. Уперший ж после ">відсидки" годинувін, й такпринижений йображений самимпокаранням,незмінновимушенийзважати наположеннягнаного йзнедоленого.Помилковаморальністьсуспільствастворює длянього,недавньогозлочинця,особливінормибуття.Такийсоціальнийвідгомінколишньоїсудимості. У нашій стране насилу, але й усе-такивиникають йпочинаютьдіятицентри,фонди,рухи,комітети, позначка які — не облишити безвсесторонньоїсуспільноїтурботи нашихсинів, щозаблукали, йдочок,полегшити таким, що усімвикупаєпровину Повернення нормального життя. Одне слово,з'являєтьсянеобхіднеусвідомленнянасущноїпроблеми,їїмасштабів йможливихнаслідків.

Таким чином,зівсьоговищесказаного можнавиділитинаступніосновнісоціальніпроблемиколишніхув'язнених всучасномусуспільстві:

·Проблемипрацевлаштування;

·Проблемикультурноїадаптації;

·Проблемизбереженнясоціальнихзв'язків ізблизькими, родичами йсім'єю;

·Житловіпроблеми й так далі

2.2Принциписоціальної роботи ізколишнімиув'язненими

>Принциписоціальної роботиєодночасно йелементаминауковоїтеорії йзасадничими правиламиемпіричноїдіяльності.Вониділяться назагальнофілософські,загальнонаукові (>організаційно-діяльнісні,соціально-політичні,педагогічні дляпсихологотипу йін.) йспецифічніпринциписоціальної роботи. Доспецифічнихпринципівсоціальної роботивідносятьсянаступніпринципи:універсальності,охоронисоціальних прав,профілактики,соціальногореагування,людейоцентризму, опори навласнісили,максимізаціїсоціальнихресурсів,конфіденційності йтолерантності .Названіпринципи вповномуоб'ємізастосовні йсоціальнійроботі ізколишнімиув'язненими. Утеж годину,соціальна робота ізколишнімиув'язненимидоповнюється такимиспецифічними принципами, якгуманізм,законність йсправедливість.

Принципзаконності вдіяльностісоціальнихпрацівників ізколишнімиув'язненимимаєглибокіморальніпідстави.Соціальнийпрацівник виненсприятиприведеннюколишньогозасудженого дозаконослухніноїповедінки.

Принципсправедливостіміститьвимогувідповідностіміжпрактичноюроллюрізних людей (>соціальних груп) вжиттісуспільства й їхньогосоціальнимположенням,між їхні правами йобов'язками,міждіянням йподякою,працею йвинагородою,правопорушенням йстягненням, заслугами людей й їхньоговизнанням.Невідповідність вцихстосункахрозцінюється якнесправедливість. Уфілософськійлітературіприйнятоубачати всправедливості двааспекти: щозрівнює йрозподіляє. першийпов'язаний ізнеобхідністю забезпеченнярівностігромадян перед законом,другий аспектсвідчить, що ">покарання чиіншаміракримінально-правової дії, щопідлягаєзастосуванню до особини, щоскоїлазлочин,мають бутисправедливими,тобтовідповідатитягарюзлочину,обставинам йогоздійснення й особини винного".

>Якщодругий аспект болеереалізується всоціальнійроботі ізув'язненими вустанові,виконуючійпокарання, то тут длядіяльностісоціальнихпрацівниківвідносноколишніхув'язненихважливийперший аспектсправедливостіоскільки людинавикупаєпровинумаєповні права насуб’єктність.

Уцілому,справедливість –це один ізнайбільшважливихпринципів,який винензабезпечуватися вдіяльностісоціальногопрацівника ізколишнімиув'язненими.

>Гуманізмвідповідно допонятійнійтрадиції, щосклалася увітчизнянійюридичнійнауці,маєдвісторони. Один біквиражається в ">мінімумі йм'якостірепресії".Інша стороназахищає сус-пільство йдопускаєтьсяіснуваннянайсуворішихпокарань, аж дострати.Заразтакерозуміннягуманізму явнозастаріло,бо воно та посутівиправдовуєрепресіїперіоду 30 – вушко 50-х рр. ХХстоліття, коликримінальніпокарання булинайбільшсуворі.Гуманізмсьогодні –цевідмова від так званого ">функціонального"підходу дозасудженого, коли тієїрозглядавсялише якзасібдосягненнякримінально-виконавчоюсистемоюекономічних,фінансових,політичнихцілей .

>Гуманізм –цевизнання закожнимможливостіповернутися дозаконопокірного життя всуспільстві. Цевизнанняспівробітникамикримінально-виконавчоїсистеми,засуджених якрівнихсобі по їхньоголюдськомуєству йєству.Проте у тій годину принципгуманізму неозначаєзагальнопрощеності,строгість режимувиконанняпокаранняможенавітьпосилюватися, але йподібні заходь неповинні вести доруйнуваннялюдського влюдині,підриватиздоров'язасудженого,перетворювати його наоб'єктманіпулювання. Принципгуманізмувідбивається вміжнародних документах проповодження ззасудженими.

Таким чином, принципгуманізму –цедієвийінструмент до руксоціальногопрацівникавсієюсвоєюдіяльністюпокликаногоспростовуватирозхожу думку про ті, що ">в'язницяробитьжахливоюпоганулюдину, ахорошого –поганим".

>Соціальнийпрацівник, щодопомагаєколишньомуув'язненому более ніжфахівці, щопрофесійнореалізовуються вінших секторахсоціальногозахисту виненорієнтуватися на принципгуманізму всвоїйроботі ізлюдейом,оскількисамевінкраще

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація