Реферати українською » Психология » Форми і методи психологічних досліджень


Реферат Форми і методи психологічних досліджень

Страница 1 из 2 | Следующая страница

                                               >ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Запровадження ………………………………………………………………………. 3

1. Методи психологічних досліджень ……………………………….... 4

1.1. Не експериментальні психологічні методи …………………….. 4

1.1.1. Спостереження ……………………………………………………………. 4

1.1.2. Анкетування ………………………………………………………… 9

1.1.3. Розмова …………………………………………………………………. 10

1.1.4.Монографический метод …………………………………………….. 11

1.2. Діагностичні методи ………………………………………………. 11 1.3. Експериментальні методи …………………………………………... 13

1.3.1. Природний (польовий) експеримент ……………………………… 14

1.3.2.Моделирующий експеримент ……………………………………….. 14

1.3.3. Лабораторний експеримент …………………………………………. 15

1.4.Формирующие методи ………………………………………………… 16

Укладання ………………………………………………………………….. 18

Список використаних джерел ……………………………………… 20


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Будь-яка наука розвивається динамічно й прогресивно, якщо вона володіє з одного боку, творчими ідеями, які висувають вчені, з другого – досить об'єктивними точними і надійними методами, що дозволяє перевірити цих ідей. Роль методу як засобу пізнання і дослідження явищ природи й соціального життя у тому, щоб за допомогою спеціальних прийомів (чи методів) проникати межі явищ, доступних безпосередньому спостереженню, тобто. проникати у ті внутрішні закони, що є сутність досліджуваного явища. За визначеннямС.Л. Рубінштейна, метод – це пізнання, спосіб з якого пізнається предмет науки.

Сучасний учений, працював у загальної психології, орієнтований у своїй методології те що, що є загальні всім людей закономірності психологічної реальності, які виявляють себе в взаємодії людей історичних умовах конкретного часу на їхнє життя. Для вивчення цих закономірностей вдається до дослідженням, до впливу на психічну реальність із метою пізнання її закономірностей. Вплив здійснюється методами спостереження та експерименту. У сучасному психологічної науці використання методів зумовлено науковим підходом до вивчення психічних явищ, яким керується певний психологічне напрям.

Психологія, як й кожна наука, користується цілої системою різних приватних методів, чи методик. Основними методами отримання фактів психології є спостереження, розмова й другий експеримент. Кожен з цих загальних методів має низку модифікацій, які уточнюють, але з змінюють їх сутність; все методи психології спираються на основні закономірності предмета науки. Отже, метою написання даного реферату є розгляд методів психологічного дослідження, проведення їх класифікації.


1. МЕТОДИПСИХОЛОГИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЙ

Будь-яка наука полягає в фактах. Вона збирає факти, зіставляє їх і робить висновки - встановлює закони тій галузі діяльності, яку вивчає.

Специфіка наукової психології у тому, що для накопичення своїх даних використовує цілий арсенал наукових методів.

Методи психологічних досліджень можна розділити за такими групам:

a) не експериментальні психологічні методи;

б) діагностичні методи;

в) експериментальні методи;

р) формують методи.

Розглянемо вищевказані методи докладніше.

1.1. Не експериментальні психологічні методи

Не експериментальними методами психологічного дослідження є спостереження, анкетування, розмова, монографічнийметод.[1]

1.1.1. Спостереження

Спостереження є один найчастіше які у психології дослідницьких методів. Спостереження може застосовуватися у ролі самостійного методу, але воно органічно вводиться до складу інших методів дослідження, як-от розмова, вивчення продуктів діяльності, різні типи експерименту, і т.д.

>Наблюдением називається цілеспрямоване, організоване сприйняття і реєстрація об'єкта.

Спостереження в психології виступає у двох основних формах — як самоспостереження, чи інтроспекція, як і зовнішнє, чи пізно це зване об'єктивне, спостереження.

>Самонаблюдение, чи інтроспекція, т. е. нагляд власними внутрішніми психічними процесами, невідривно спостерігати право їх зовнішніми проявами. Пізнання власної психіки самоспостереженням, чи інтроспекцією, завжди ввозяться тій чи іншій мері опосередковано через спостереження зовнішньої діяльності.Самонаблюдение може лише фазою, моментом, стороною дослідження, яке за спробі перевірити його дані саме неминуче перетворюється на об'єктивне спостереження. Спостереження, дослідження й у психології має вестися переважно об'єктивними методами.

Новий специфічний характер стоїть у нашої з психології та зовнішнє, зване об'єктивне, спостереження. І він має виходити із єдності внутрішнього і зовнішнього, суб'єктивного і об'єктивного. Спостерігаючи зовнішнє перебіг дій людини, ми вивчаємо не зовнішнє поведінка саме собою, коли б він був дано окремо від внутрішнього психічного змісту діяльності, що якраз внутрішнє психічне зміст, які мають розкрити спостереження. Отже, в зовнішньому, так званому об'єктивному, спостереженні зовнішній бік діяльності є лише вихідним матеріалом спостереження, а справжнім його предметом служить її внутрішнє психічне зміст. У цьому основна принципова установка спостереження нашої психології на відміну поведінкової психології, яка робила саме зовнішній бік єдиним предметом психологічного спостереження.

Так зване об'єктивне, т. е. зовнішнє, спостереження — найпростіший і найпоширеніший із усіх об'єктивних методів дослідження. Він широко застосовується у психології, як і та інших науках. Основне перевагу методу об'єктивного спостереження у тому, що він надає можливість вивчати психічні процеси мови у природничих умовах; зокрема, дитини можна поспостерігати на умовах навчання у школі. Проте, вивчаючи явищ, у яких ставлення між зовнішнім боком поведінки й його внутрішнім психологічним змістом більш-менш складно, об'єктивне спостереження, зберігаючи своє значення, по більшу частину має доповнюватися іншими методи дослідження. У цьому завжди істотно зберігати до поля зору конкретного випробуваного, живого дитини, що підлягає вивченню.

          Розрізняють несистематичне і систематичне спостереження. Не- систематичне спостереження проводиться під час польового дослідження та широко застосовується у етнопсихології, психології розвитку, соціальної психології. Для дослідника, яка проводить несистематичне спостереження, важливі не фіксація причинних залежностей і суворе опис явища, а створення деякою узагальненої картини поведінки індивіда або групи за певних умов. Систематичне спостереження проходить за з певним планом. Дослідник виділяє реєстровані особливості поведінки (перемінні) докупи умови довкілля. План систематичного спостереження відповідаєкорреляционному дослідженню (про нього мова піде далі).

Розрізняють "суцільне" і вибіркове спостереження.

У першому випадку дослідник чи група дослідників фіксує все особливості поведінки, доступні для максимально докладного спостереження. У другий випадок він звертає звернула увагу лише визначені параметри поведінки чи типи поведінкових актів, наприклад, фіксує лише частоту прояви агресії або час взаємодії матері і дитини протягом дні й т.п.

Спостереження можна проводити безпосередньо, або з допомогою спостережних приладів та коштів фіксації результатів. До їх ставляться: аудіо-, фото- і відеоапаратура, особливі карти спостереження та т.д.

Фіксація результатів спостереження може здійснюватися у процесі спостереження або відстрочене. У разі зростає значення пам'яті спостерігача, "страждає" повнота і надійність реєстрації поведінки, отже, і достовірність отриманих результатів. Особливого значення має проблема спостерігача. Поведінка людини чи групи людей змінюється, якщо вони знають, що з ними спостерігають із боку. Цей ефект зростає, якщо спостерігач невідомий групі чи індивіду, значущий і може компетентно оцінити поведінка. Особливо сильно ефект спостерігача проявляється під час навчання складним навичок, виконанні нові й складних завдань, наприклад, для дослідження "закритих груп" (банд, військових колективів, підліткових угруповань тощо.) зовнішнє спостереження виключено.Включенное спостереження передбачає, що спостерігач сам дійсних членів групи, поведінка якій він досліджує. При дослідженні індивіда, наприклад дитини, спостерігач перебуває у постійному, природному спілкуванні з нею.

Є дві варіанта включеного спостереження: спостережувані знає, що й поведінка фіксується дослідником; спостережувані не знають, що й поведінка фіксується. У кожному разі найважливішу роль грає особистість психолога – його професійно важливі якості. При відкритому спостереженні через певний час люди звикають до психолога і починають поводитися природно, якщо вона сама не провокує "особливе" ставлення себе. У разі, коли застосовується приховане спостереження, "викриття" дослідника може мати дуже неабиякі наслідки як для успіху, але й здоров'я і життя самого спостерігача. З іншого боку, включене спостереження, у якому дослідник маскується, а мети спостереження ховаються, породжує серйозні етичні проблеми. Багато психологів вважають неприпустимим проведення досліджень "методом обману", що його мети ховаються від досліджуваних покупців, безліч коли випробовувані не знають, що вони – об'єкти спостереження чи експериментальних маніпуляцій.

Модифікацією методу включеного спостереження, яка поєднувала спостереження з самоспостереженням, є "трудовий метод", дуже часто використовували закордонні та вітчизняні психологи в $ 20 – 30-х роках ХХ століття.

Мета спостереження визначається загальними завданнями і гіпотезами дослідження. Ця мета, своєю чергою, визначає використовуваний тип спостереження, тобто. він безперервним чи дискретним, фронтальним чи вибірковим тощо.

Результати спостережень зазвичай систематизуються як індивідуальних (чи групових) характеристик. Такі характеристики є розгорнуті описи найістотніших особливостей предмета дослідження. Тим самим було результати спостережень є одночасно вихідним матеріалом на подальше психологічного аналізу. Перехід від даних спостереження до пояснення спостережуваного, є вираженням загальних законів пізнання, властивий та інших не експериментальним (клінічним) методам: анкетування, розмові й вивчення продуктів діяльності.

Які ж конкретні недоліки методу спостереження не можна виключити? Передусім все помилки, допущені спостерігачем. Спотворення сприйняття подій то більше вписувалося, чим сильніший спостерігач прагне підтвердити свою гіпотезу. Можливими помилками спостереження є гало - ефект, ефект поблажливості, помилка центральної тенденції, помилка кореляції, помилка контрасту, помилка першого враження.

>Галло-еффект, тобто. узагальнену враження спостерігача веде до грубому сприйняттю поведінки, ігнорування тонких відмінностей. Ефект поблажливості виявляється у тенденції завжди давати позитивну оцінку подіям. Помилка центральної тенденції відбувається, коли спостерігач прагне давати старанну оцінкунаблюдаемому поведінці. Помилка кореляції спостерігається, коли оцінка одного ознаки поведінки дається виходячи з іншого спостережуваного ознаки (інтелект оцінюється по швидкості промови). Помилкою контрасту є схильність спостерігача виділяти у можна побачити чорт, протилежні власним. Помилка першого враження виникає, коли перше враження про індивіді визначає сприйняття й оцінку його подальшої поведінки.

Проте спостереження є незамінним методом, якщо потрібно досліджувати природне поведінка до втручання державних ззовні у ситуацію, коли не треба отримати цілісну картину того що відбувається відбити поведінка індивідів в усій повноті. Спостереження може у ролі самостійної процедури і розглядатися як засіб, включений у процес експериментування. Результати контролю над піддослідними під час виконання ними експериментального завдання є найважливішої додаткової інформацією для дослідника.

1.1.2. Анкетування

Анкетування, як і плідне спостереження, одна із найпоширеніших дослідницьких методів у психології. Анкетування зазвичай здійснюється з використанням даних спостереження, які (поруч із даними, отриманими з допомогою інших дослідницьких методів) використовуються під час упорядкування анкет.

Існують три основних типи анкет, що застосовуються у психології:

1. Анкети, що складаються з прямих запитань і створені задля виявлення усвідомлюваних якостей піддослідних.

2. Анкети селективного типу, де піддослідним за кожен питання анкети пропонується кілька готових відповідей; завданням піддослідних є вибір найбільш гідного відповіді.

3. Анкети - шкали; у відповідях стосовно питань анкет - шкал випробовуваний має просто вибрати найбільш правильний з готових відповідей, а проаналізувати (оцінити в балах) правильність із запропонованих відповідей.

           Безперечним позитивом методу анкетування є швидке отримання масового матеріалу, що дозволяє простежити ряд загальних змін - у залежність від характеру навчально-виховного процесу т.п. Недоліком методу анкетування і те, що вона дозволяє розкривати, зазвичай, лише верхній шар чинників: матеріали, з допомогою анкет і анкет (що складаються з прямих запитань до піддослідним), що неспроможні дати досліднику ставлення до багатьох закономірності і причинних залежностях, які стосуються психології. Анкетування – цей засіб першої орієнтування, засіб попередньої розвідки. Щоб компенсувати відзначені недоліки анкетування, застосування цього слід поєднувати з допомогою більш змістовних дослідницьких методів, і навіть проводити повторні анкетування, маскувати від піддослідних справжні мети опитувань тощо.

1.1.3. Розмова

Розмова - специфічний для психології метод дослідження людської поведінки, позаяк у інших природних науках комунікація між суб'єктом і об'єктом дослідження неможлива. Діалог між двома людьми, під час якого одна людина виявляє психологічні особливості іншого, називається методом розмови. Психологи різних шкіл і напрямків широко використовує її у своїх дослідженнях.

Розмова включається як метод до структури експерименту першому етапі, коли дослідник збирає первинну інформацію происпитуемом, дає їй інструкцію, мотивує тощо., на останньому етапі – у виглядіпост-експериментального інтерв'ю. Дослідники розрізняють клінічну розмову, складової частини "клінічного методу", і цілеспрямований опитування "обличчям до обличчя" - інтерв'ю.

Дотримання усіх умов проведення розмови, включаючи збір попередніх відомостей про піддослідних, робить його дуже ефективним засобом психологічного дослідження. Тому бажана, щоб розмова проводилася з урахуванням даних, отриманих з допомогою таких методів, як спостереження і анкетування. І тут у її мети може входити перевірка попередніх висновків, що випливають із результатів психологічного аналізу та отриманих під час використання даних методів первинної орієнтування в досліджуваних психологічні особливості піддослідних.

 

1.1.4.Монографический метод

Цей дослідницький метод, може бути висловлене у цій який або однієї методиці. Він є синтетичним методом і конкретизується разом найрізноманітнішихнеекспериментальних (котрий іноді експериментальних) методик.Монографический метод використовується, зазвичай, для глибокого, ретельного, подовжнього вивчення вікових і індивідуальних особливостей окремих піддослідних з фіксацією їхньої поведінки, роботи і відносин із оточуючими переважають у всіх основних сферах життя. У цьому дослідники прагнуть, з вивчення конкретних випадків, виявити загальні закономірності будівлі та розвитку тих чи інших психічних утворень.

Проте, зазвичай, у психологічних дослідженнях використовується чимало який-небудь метод, а повний набір різних методів, які взаємно контролюють і доповнюють одне одного.

1.2. Діагностичні методи

До діагностичним дослідницьким методам ставляться різні тести, тобто. методи, дозволяють досліднику давати кількісну кваліфікацію досліджуваному явища, і навіть різні прийоми якісної діагностики, з яких виявляються, наприклад, різні рівні розвитку психологічних властивостей і характеристикиспитуемих.[2]

Тест – це стандартизоване завдання, результат виконання якого дозволяє виміряти психологічні характеристики випробуваного. Отже, метою тестового дослідження є випробування, діагностика певних психологічних особливостей людини, яке результатом – кількісний показник,соотносимий з раніше встановленими відповідними нормами і способами.

Використання певних політичних і конкретних тестів в психології найрельєфніше виявляє загальні теоретичні установки дослідника, і всього дослідження. У виконанні вітчизняної психології різні діагностичні методи розглядаються як кошти визначення готівкового рівня розвитку психологічних особливостей. Саме оскільки

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація