Реферати українською » Психология » Псіходіагностічна практика


Реферат Псіходіагностічна практика

>Частина I

>Місцепроходження практики:ВоркутинськийфіліяДержавногоУніверситетуСиктивкара.

>Терміни практики: із 14.12.2005 по 27.01.2006 р.

>Керівник практики від підприємства:ТутікАнастасіяВалеріївна,соціальнийпедагог-психолог, посаду психолога введенапершийнавчальнийрік на 0,25 ст.,єзовнішнімсумісником -викладачемпсихології йпедагогіки,основнемісце роботипедагогічний коледжВоркутинський,викладач.

Контингент тихий, щонавчаються:студенти 1-3курсівфакультетів ">Менеджменту", ">Прикладноїінформатики", ">Економіки",загальначисельністьстудентів очноговідділення 356 Чоловік увіці від 17 до 22 років.

>Основнінапрямидіяльності:функціональніобов'язки,локальніакти йнормативно-правіакти, щорегламентують діяльність психолога у сферіосвітивідсутні,оскільки не наданііголовнимВузом, тому робота психолога носити характер "роботи зазамовленням".Річний план роботивідсутній. Психологзаймаєтьсярозробкоюпрограми психолого-педагогічногосупроводунавчання студента уВузі под патронажемкафедрипсихології йпедагогікиСИКТГУ,готуватися дотестуванняпрофорієнтації у межах "Днявідкритих дверей" вумовахавтоматизованоготестування вумовахкомп'ютернихкласів, проводитибесідипрофорієнтацій зстаршокласникамисередніхосвітніхустанов.Виконуєневластивіфункції,наприкладготуєуболівальниківкоманди КВНфілії (>розучуєдевізи,стежить запідготовкоюплакатів). ЗазамовленнямФСС (фондусприяння сім'ї) подкерівництвом психолога провівшививченняпсихологічного станустудентів що пережилитерористичніакти (>біженців, щомають статус) йвоїнів, що брали доля вконфліктах в ">гарячихкрапках". Длявиконання заподіяння курсового проектупровівдослідження характеристикрефлексії устудентів 1-3курсів.

>Психологічнийінструментарій:комп'ютерна система ">Профресурс",розробник ДП ">Іматон" Санкт-Петербург, 2003рік,встановлена вкомп'ютернихкласах на 36персональнихкомп'ютерах,включає: 8-місячногокольоровий тестЛюшера, методику САН,16-факторнийособовийопитувальник Р.Кеттела; Тестрозумовихздібностей Р.Амтхауера; методика ">Оперативнапам'ять";, MMPI, тестпрофорієнтації ">Виберипрофесію". Збланкових методикприсутнійдорослийваріант тестуВекслера.

>Форми роботи: проводитиіндивідуальніконсультації в основному ізвідстаючими студентами,груповіконсультації непроводяться. Налекційнихзаняттях попсихології йпедагогіці проводитидинамічнітренінги по 5хвилини через 40мін после початкулекції.

>Частина II.

 

>Аналіз протоколуспостережень.

>Діагностичнезаняття.

>Підкерівництвом психолога проведенапсиходіагностика ізвикористаннямособистогоінструментарію.

Предметпсиходіагностики -діагностауваги (методикакоректурна проба),діагностапам'яті,особових йінтелектуальнихвластивостей (методикаПіктограма по Г.Р.Лурія),діагноста невербальногоінтелекту (тест Р.Амтхауера).

>КлієнтТарутінаЄ.С.,19 років, студентка 2-го курсу зафахом "Менеджменторганізації".Самозапрос -інтерес досомодослідженнявиник послевивчення тім ">Пізнавальніпроцеси" у межахлекційного курсу ">Психологія йпедагогіка".

Процедураобстеження -індивідуальнапсиходіагностика ізвикористаннямстимульногоматеріалу,бланківвідповідей,секундоміра.

>Психодіагностика відбувалася дваетапи - 1-ї деньдіагностауваги (методикакоректурна проба),обробкурезультатів,складаннявисновку йвиробіткурекомендацій; 2-ї день -обговореннярезультатів,рекомендацій.Також удвічіетапипроводиласяпсиходіагностика порешті методик.

>Аналізрезультатівобстеження:

>Висновок покоректурнійпробі:

>Рівеньпродуктивностіуваги (>об'єму) нанизькомурівні;

>Демонструєсереднійрівеньстійкостіуваги,найбільшапрацездатність п'ятьхвилині.Динамікапродуктивностінерівномірна нарізнихетапахдослідження, щоможе бутипов'язане ззмінами вемоційномустані;

>Спостерігаєтьсявисокаточністьвиконання заподіяння;

Уходіекспериментувиявленанезначнастомлюваність.

>Данірекомендації:

1) Настійкістьуваги -контролювати йпланувати роботу. Так самевправи длярозвиткустійкості йоб'ємууваги -спостереження йописпредметів призоровомусприйнятті відпростих (монета) доскладних,багатокомпонентних (картина);

2)Підкреслювати вдовільномутексті (напр. газеті)іменники (>прикметники,дієслова), ізподальшим самоконтролемпомилок;

3)Арифметичніоперації в ">думці" (напр.Віднімати від 200 по 17);

4)Запам'ятовування цитат,афоризмів,віршів, ізвідтворенням черезпевніінтервали години. Урезультатікоректувальної роботи протягом двохтижніпродуктивністьуваги насередньомурівні.

>Вивід попіктограмі:

Характеристикапродуктивностілогічноїпам'яті -опосередкованезапам'ятовуваннявищесредневозрастнойнорми (>довготривало);

Характеристикаінтелектуальнихздібностей: а)уміннявибиратималюнок дляузагальнення зрозуміти -вищесереднього (>високий); бі)Показуєвисокийрівеньадекватності -відповідності образупоняттю; у)кількістьстандартнихобразівмаєсереднєзначення,образивідповідаютьпоняттям; р)середнякількість адекватнихоригінальнихобразів, щоуказує нагармонійністьмислення; буд)високагнучкістьмислення,оскількирівеньстереотипіїнизький; е)виявленоспіввідношення накористьконкретнихобразів, щосвідчить проконкретнемислення; ж)рівеньмисленнявисокий (>вищесереднього).

Характеристикаособовихособливостей: а)уравновешенна,стабільна, несхильна доафектів,емоційностійка.Особових проблем я невиявлено; б)присутнірисидемонстративності йегоцентризму; у)високийрівеньособовоїорганізованості,переважанняраціонального надемоційним;г0прагне досамоствердження.

>Рекомендацій невимагається.

>Висновок по тесту Р.Амтхауера:

Увипробовуваноївиявленісередньо-вікова нормалексичного запасу,відчуттямови,здатностісамостійноформулювати думи,загальнійобізнаності вжиттєвій йнауковій сферах.

>Володієсередньоюздібністю доабстрагування (>виділятизагальні йсхожівластивостіпредметів й зрозуміти,знаходитивідмінності йсхожість). Умежахвіковоїнормиспостерігаютьсярозумовіопераціїкласифікації зрозуміти,мовнемислення;

>Комбінаторніздібності,уміннябачитисемантичнізв'язки,гнучкістьмислення йздібність доперемикання впроцесіаналізувищесередньогорівня;

>Об'єм йточністьлогічногорозподілвідомостей йздібність доузагальненнявищесередньоївіковоїнорми йкорелює ззнаннями вгуманітарнійобласті знань;

>Арифметичніздібності йпрактичнематематичнемисленнявищесередньоївіковоїнорми йсвідчить пророзвиненіаналітичніздібності;

>Індуктивне йтеоретичнематематичнемисленнявідповідаєпоказникамвище засередньо-вікову норму.Т.ч.розвиненааналітико-синтетична діяльність;

>Просторовауява йконструктивніздібності нарівнісередніхвікових норм;

>Здібність дооб'ємно-геометричногоаналізу йпросторовоїуяви вдіапазонісередньо-віковоїнорми, т. год.наочно-дієвемисленнярозвиненесередньо;

>Короткочаснапам'ятьрозвиненасередньо,середніздібності йумінняпрацювати ізформальними йсмисловимиознакамислів, щозберігаються воперативнійпам'яті

>Загальнийрівеньрозвиткуінтелекту (IQ)відповідаєвисокомурівню.

>Рекомендацій невимагається.

>Коректувальнезаняття.

>Присутній налекційномузанятті, що проводитися психологом яквикладач курсу ">Психологія йпедагогіка" потемі ">Видивиховання".Проводивсядинамічнийтренінг втечії 5хвилини через 40хвилин после початкулекції. Предметомкорекціївиступалапсихофізичнавтомастудентів, Яка на думку психологапояснюваланеобхідністькорекції.Тренінгпроводився длявсієїучбовоїгрупи.Тренінгпочинався ззручної посадки заучбовими столами (>рівна спина,опущеніплечі, руки научбовомустолідолонями вгору),потім покоманді психологастудентиповинні булипосміхатися один одному дорахунку 10, далізробити по 10глибокихвдихів, максимальнозакинути голову тому йпотімщільнопритиснутипідборіддя до груд, после чогоповернути головууправо,зафіксуватиположення на 10 секунд йтакожповернути голову ізфіксацієювліво.Потімпотрібно було бвстатиповернути корпусуправо йвліво, далі максимальнозакинутиліву руку за праві плечі йнавпаки,потімсхрестити руки на груд йзробити 10глибокихвдихів ізвидихом черезніс, после чогостулити заспиною з права йліву рукупоперемінно.Даліслідувалазручна посадка заробочийстіл,самомасажпальців пензлів йвушних раковин.Післяподібногодинамічноготренінгу дійсноактивізувавсяенергетичний йробочийпотенціалгрупи,студентишвидшеконспектували й давализворотнийзв'язок на запитаннявикладача.

>ЗамовленняФСС (фондусприяння сім'ї).

ЗазамовленнямФСС (фондусприяння сім'ї) подкерівництвом психолога провівшививченняпсихологічного станустудентів що пережилитерористичніакти (>біженців, щомають статус) йвоїнів, що брали доля вконфліктах в ">гарячихкрапках".

>Практичназначущістьдослідженняполягає до того, що вроботівиявляєтьсявплив характеристиктерористичного акту насприйняття постраждалимисвоїхособових рис вперіодіподолання.Передбачаласянаявність уданихосібпорушення рядуособовихфункцій, щозабезпечуютьуспішнуадаптацію донавколишнього світу.

>Дослідженняпроводилося ізмолодими людьми, що пережилитерористичніакти взонілокальних військовихконфліктів (Чечня, Таджикистан), в даний годинупроживають в м.Воркута й щомають статусбіженців чиучасниківбойовихдій.Загальне числовипробовуваних - 24людини (11 хлопців й 13дівчат),студенти 1-3курсів ВФСИКТГУ.Віквипробовуваних 17-22 років.

>Використовувалисяконстатуючий йпорівняльнийметодидослідження. якемпіричний методвикористана методика ">Особовийдиференціал". Методикаєадаптацією ">Семантичногодиференціала", Яка буввироблена вПсихоневрологічномуінституті ім.Бєхтєрєва.Вонаміститьвідповідно тришкали:Оцінки,Сили йАктивності.

Уцілому починнику ">Оцінка"випробовуванідемонструютьвисокийрівеньсамоповаги,схильнібільшоюміроюсприймати собі якносіївпозитивних,соціальнобажаних характеристик. Упевномузначенніспостерігаєтьсязадоволеність собою.Таківисокібали поданомучиннику (>М=15,7; у хлопців йдівчатвідповідно 17,2 й 14,2),ймовірно,відображаютьзахисний характер ("мипотерпілі", "намнічогосоромитися" й так далі). При цьому хлопці йдівчатазначущо чимало від одного.

>Результати,отримані починнику ">Сили",значущовідрізняються відрезультатів по двохіншимчинникам (>М=4,1; 9,8 й 1,3,рН0,05). Таким чином,випробовуванівідрізняютьсянедостатністю самоконтролю,нездатністютриматисяприйнятійлініїповедінки,залежністю відзовнішніхобставин йоцінок.Багато вчому,ймовірно,цепов'язано ізнаявністю у всіхвипробовуванихфізичноїтравми того чиіншогоступеня,отриманого у моменттерористичного акту, й щоускладнює їхньогонинішнєсамопочуття.Особливийвнесок у величину цогочинника вноситижіночачастинавибірки. Починнику ">Сили"дівчинизначущо (>рН0.01)відрізняються від хлопців.Їх залежність відзовнішніхобставин йоцінок,нездатність до самоконтролю особливо велика.Можливо,дівчатагострішепереживають своїфізичнітравми, щоускладнюєподоланнянаслідківтравматичноїподії.

Починнику ">Активності" булиотриманісередньопозитивнірезультати (>М=8,3; 9,7 й 7,6). При цьомуоцінки хлопців йдівчат невідрізняютьсязначущо один від одного. Длявипробовуваниххарактернийдостатньовисокийрівеньактивності, потреба внаявностіінтенсивногоміжособовогоспілкування.

Таким чином, можнавідзначити, що занаслідкамисамооцінок, що пережившитерористичний акт, особливовластиві потреба вспілкуванні ізтими, щооточують, їхньогопідтримка,несамостійність йнизький самоконтроль,який смердоті,ймовірно,транслюють таким, щооточує їхньогоблизьким людям.

>Виявленітенденціїпорушуютьсоціально-психологічнуадаптаціюосіб молодоговіку що пережилитерористичний акт чи що служили в ">гарячихкрапках", тому всеце виннерозглядатися якмішень длякомплекснихмерів впроцесі психосоціальноїреабілітації.

Хочаемпіричніданіпоказують, що особа йподоланнявиступають якмодераторивідносин ">стрессор -наслідки"терористичного акту,вивчення характеру йступеня діїіндивідуальнихособливостей особини нарозвиток цого станупотребуєпродовження. Подалідослідженняповиннепоказати,якимсаме чиномцевідбувається й котрінаслідкимає.

Поматеріалахданогодослідження подкерівництвом доцентаРосіноїН.Л.підготовленанауковастаття для ">Веснянихчитань", тема: ">Терористичний акт: до запитання пропсихологічнінаслідки вюнацькомувіці".

>Збірматеріалу для курсового проекту

Тема: "ХарактеристикарефлексивностістудентівВузу".

>Становленнярефлексіїщенедостатньовивчено.Досліджуючицей процес,важливопоказати, як наньоговпливаєвивченняпсихології йіншихгуманітарних наук, щоформуютьлюдину яксуб'єктапізнанняінших людей.

якорганізаційний методзастосовувався методпоперечнихзрізів,типовий длявіковоїпсихології.Кожендосліджуванийвіковийперіодсклав длястудентів одинрік. У межах шкірногодосліджуваногоперіоду длявивченнясоціально-перцептивноїрефлексіївикористовувався методособових конструктів Дж.Келлі. Методполягав до того, щокоженвипробовуванийпорівнювавпізнаваних людей один із одним (уданомуекспериментікоженвипробовуванийпорівнювавп'ять Чоловік).Випробовуваний винен буввиявити, щозагальногоміждвома людьми йчим смердотівідрізняються відтретього. Урезультатівипробовуванийскладаєособовіконструкції, щопредставляють рядантонімів,наприклад, ">добрий -злий", ">ввічливий -неввічливий" й томуподібнеАналізскладенихособовихконструктівздійснювався понаступнихкритеріях:

1)частотністьякостей йсторініншоїлюдини, щофіксуються всімавипробовуванимидосліджуваноїгрупи (>наприклад, усістуденти I курсу);

2) їхньогорізнорідність;

3) характерспіввідношеннясуб'єктнихякостей, щохарактеризуютьлюдину із боці йоговключеності до системиміжособовихвідносин (статус,ролі,ціннісніорієнтації,мотиви, характер);

4)когнітивнаскладність чи простота.Зміницихкількісних характеристик умірудорослішаннявипробовуваних давали намможливістьзробитививоди проякісніперетворення впроцесістановлення вониуміньрефлексій.

Длявивченняособовоїрефлексіїзастосовувалосянаписаннясамохарактеристик, авивченнякомунікативноїрефлексії -творів "Яочимаінших". Досліджень булиохопленістуденти 1-3курсів накласномугодиннику (50 Чоловік).

Мипрагнулипрослідкувати, якрефлексія,обумовленавузівськимперіодомнавчання,досвідом практичного йхудожньогопізнання людей,перетвориться подвпливомвивченняпсихології,педагогіки йіншихгуманітарнихучбовихдисциплін наетапівузівськогонавчання.

>Всіскладені студентами шкірного курсуоціннішкали (>конструкти) булиоб'єднані увісімблоків:

1)комунікативнірисивдачі, щовиражають ставлення людям,

2) воля,

3)інтелект,

4)емоційно-динамічніякості,

5) ставлення доучення й роботи,

6) характеристики особини вцілому,

7)рисирефлексійвдачі, щовиражають ставленняоб'єктупізнання впритул дособі,

8)здібності.

>Дослідження показало, щостановленнярефлексії носитинерівномірний йсуперечливий характер.Різнорідність йчастотністьконструктівнерівномірнозбільшується із 1 по 3 курс.Зміни уфіксації окремихякостей йсторін особининосятьрізнорідний характер.Списирізнорідності йчастотностівідносяться до 1 й 3 курсівнавчання. На IIкурсістудентислухаютьзагальний курс ">Психологія йпедагогіка", у зв'язку ізцим на IIIкурсізмістрефлексіїістотноперебудовується.

Призбільшеннірізнорідності йчастотностіконструктів утретьокурсниківістотнозвужуєтьсярізнорідність за блоком "характеристика особини вцілому",допускаютьсянедиференційовані характеристики окремихякостей, про щосвідчитьпомилковийвибірантонімів чивідсутністьвибору.Цей факт мипов'язуємо із тім, щостуденти,вивчившипсихологію на IIкурсі,ознайомилися ізновими їмнауково-психологічнимипоняттями.

>Студенти,ознайомившись ізнауково-психологічнимипоняттями, щопозначаютьякості, щохарактеризують їхні особу вцілому (">цілісна натура", ">гармонійна особа", "нестандартна особа"),щеглибоко незасвоїли їхнісенс й ізнедостатньоюточністюприписували ті чиіншаякістьоб'єктупізнання.Останнєпояснюєтьсяневміннямзастосовуватинауковупсихологію впрактиціпізнанняінших людей.

>Студенти,отримуючи на IIкурсівеличезну,дужескладнуінформацію налекціях й впроцесісамостійної роботи,відразу невстигаютьїїпереробити.

>Конструкти,складені студентами Iкурсів,нестереотипні, смердотівиділяють тихособовіякостііншоїлюдини, котріпов'язані ізвищимилюдськимицінностями,тобтокомунікативні йрефлексіїрисивдачі. Устудентів III курсуяскравішевираженосприйняття йрозумінняіншоїлюдини яксуб'єктаучбовоїдіяльності й роботи (>інтелектуально-вольовий комплекс рис). З І за III курсспостерігаєтьсярізке збільшеннярізнорідності йчастотностіякостей людей, щохарактеризуються, особливо їхнікомунікативних йрефлексійякостей.Меншвираженадинамікарізнорідності йчастотностіемоційно-динамічнихякостей.Відбувається збільшеннярізнорідностікомунікативнихякостей щодо характеристик,складенихтретьокурсниками,з'являються незгадуваніранішеякості:ніжний,зраджений,щиросердий, хорошийспівбесідник,гнучкий вспілкуванні,чутливий до думиінших,безкомпромісний,непримиренний,ухильний йін. Ублоціякостейрефлексійновимиє:егоцентризм,зарозумілість,самолюбність,самовпевненість,честолюбство йін. На IIIкурсівиразнопідвищуєтьсяздібність дорозуміннярефлексіїіншоїлюдини. На IIIкурсіназиваються незгадувані на1-II курсах йтакі, щорідковживаються вбуденномуспілкуванніінтелектуальні,емоційні,вольовіякості,причомустуденти частозастосовуютьнауково-психологічнітерміни, щохарактеризуютьлюдину якіндивіда:флегматичний,експресивний,лабільний,рухомий,урівноважений. У характеристикахздібностей, воля, особини вціломудинаміка непростежується.Відношення доучення й роботихарактеризується лише студентами II курсу.Інтересихарактеризуються лишетретьокурсниками.

З І за III курскількістьособовихвластивостей,званих студентами прихарактеристиціінших людей,збільшується.Тобто вцілому, впроцесінавчання вуніверситетікогнітивнаскладністьсоціально-перцептивноїрефлексіїстудентівпідвищується.

>Аналізособовоїрефлексії ("Я" - Я) давшиможливістьвиділити 17блоківякостей на IIIкурсі, але в I-II курсах лише 10блоківякостей. Устудентів I-IIкурсіввідсутніякостірефлексійвласної особини, ставлення перед тимінших людей,здібність дорефлексації (>міркуванню) просвоїхдіяльності,поведінці,особі.

>Пікстановленняособовоїрефлексіїтакожвідноситься до III курсу.Найбільшарізнорідність на1-Ш курсахвиявлена всамохарактеристикахінтелектуальнихякостей, при цьомурізнорідність на 3курсізростає в розмірі 5разів. Цепояснюється тім, що устудентів III курсурозвиваютьсяучбовіінтереси,інтелектуальнівідчуття йіншімотивиучбовоїдіяльності,засвоюютьсяспособиучення,тобто смердоті із головоюзанурюються внавчання,суб'єктивноцінністьїїпідвищується.Високоюрізнорідністюхарактеризуютьсяемоційно-динамічні,комунікативнівластивості, характеристикисвоєї особини вцілому ("нестандартна", "горда", ">незалежна", ">важка людина" йін),причомурізнорідністьблоківемоційно-динамічних,комунікативних,якостей й характеристик особини вцілому із І за III курсзростає в 1,5 разу.Частотністьдосягає на IIIкурсі 110фіксацій,тобтокожен із 50випробовуваних всередньомуназивають не менше двохкомунікативнихякостей.

На IIIкурсістудентивпершеназивають своїякостірефлексій (">зарозумілість", ">скромність", "пихатість", ">самокритичність" йін).Примітно, що на IIIкурсістудентисерйознозамислюються пропрофесійно-особовесамовдосконалення.Частіше за весьнамір йбажаннясамовдосконаленняносятьабстрактний характер (">хочетьсядобитисябільшого", ">прагнусамоудосконалюватися"),протедеякістудентиставлять собі законкретніцілі: ">прагнурозвивати своїздібності", ">позбавляюся від зла за тими словами йвчинках", "позначка - статівисокоосвіченоюлюдиною".

яквідомо,механізмамирефлексіїє діїрефлексій.Традиційне їхнівивченняздійснюється широковідомим методомміркуваннявголос, якусупроводжуєхідрозумовогопроцесу. Мимодифікувалицей методстосовно умівнашогодослідження,направленого навиділеннядійрефлексій всамохарактеристиках йтворах "Яочимаінших". Уособовій йкомунікативнійрефлексіївиділено 13дійрефлексій:твердження (">Вонилюблять мене; "Мені непомічають"; "Яледачий");фіксація ("Так, так, такдумають. Так, так"; ">Гм, хм... ");самооцінка;упевненість (">Переконана"; ">Упевнений"; ">Немаєсумніву");встановленняпричинно-наслідковихзв'язків (">Відстає внавчанні, бодовгохворіла"; ">Розгвинтився,зв'язався ізненадійноюкомпанією");припущення,переосмисленнясвоєїповедінки;питання-самооцінка;вказівка натрудностіпізнання собі; запитання (самомусобі) прирішенніпоставленоїзадачі;вказівка натрудностіпроникнення в думи йвідчуттяіншоїлюдини;сумнів йін.

Уособовійрефлексіїстудентів III курсу, навідміну відособовоїрефлексіїстудентів I курсу,з'являютьсятакі діїрефлексій,відсутні напопередніхетапахнавчання увузі, яквстановленняпричинно-наслідковихзв'язківміж фактамиповедінки особини, розпорядження прозмінусвоєїповедінки й особини,рефлексаціюсвоєїповедінки.Появацихдійрефлексій на IIIкурсіпідтверджуєтьсявиділеними намиодиницямианалізу, щопредставляютьміркуваннярефлексій,узагальнення йвиводи просвоє "Я" (">Ще невідповідаюідеалу"; ">Цітруднощісприяливиробленнюсистемипсихологічногозахисту"; "Гадаю,сформувалисявласні подивися"; ">Щобцілеспрямованорозвивати собі"; "Усіописую,аналізую вщоденнику" йін).

На IIIкурсівпершез'являютьсявисловистудентів протруднощіпроникнення у ті, якіншірозуміють їхні особу. У два разичастішестуденти III курсувживаютьприпущення про ті, якіоцінюють йрозуміютьінші,частішезастосовується ">фіксація".Кількістьіншихдійрефлексій вкомунікативнійрефлексіїдекільказменшується.

>Різнорідність йнерівномірністьстановленнясферирефлексії устудентівобумовленівмістом йумоваминавчання увузі, атакожвідмінностями врівняхстановлення вонипрофесійно-особовихякостей.Суперечності, щовиникаютьунаслідокрізночасності йнерівномірності цогопроцесу,можуть бутидозволені шляхомзастосування новихтехнологій,орієнтуючихстудентів насамопізнання йформування собі не є лише яксуб'єкта, але й й як особини.


Схожі реферати:

Навігація