Реферати українською » Психология » Побудова наукового дослідження


Реферат Побудова наукового дослідження

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Філія недержавного освітнього закладу вищого професійної освіти «Московськийпсихолого - соціальний»

м.Рославле Смоленської області


Контрольна робота

По дисципліни:

« Методологічні і теоретичні основи психології»

на задану тему:

« Побудова наукового дослідження»


Виконала студентка групи05/ПЗ-51

Спеціальності: « Психологія»

>Сотова В.Ю.

Викладач МакароваК.В.


Зміст

Запровадження

I. Етапи психологічного дослідження

II. Постановка наукової проблеми

III.Содержательний з порівняльного аналізу

>IV.Методи психології

Укладання

Список літератури


Запровадження

Дисципліна «Методологічні основи психології» варта формування світоглядної й методологічною рефлексії, адекватної сучасному станові й існувати тенденціям розвитку психологічної теорії та практики.

Основною метою освоєння дисципліни є методологічна грамотність фахівця, що виражається у сенсі їм специфіки методології науку й практичної діяльності, її цілей і завдань і його співвідношення з філософією, філософської гносеологією, науковоїепистемологией і філософією науки.

Досягнення поставленої мети вирізняються такі завдання курсу:

1) освоєння основних понять методології науку й загальнимкатегориальним складомрефлектирующего мислення учених.

2) освоєння зразків оволодіння навичками методологічного мислення стосовно аналізу сучасного стану психології.

Методологія психології відповідає на основні питання психології: під впливом чого зумовлено її поведінка?Спонтанно воно чи має певні закономірності? Є прерогативою індивідуальних особливостей чи залежить від цієї ситуації? Складність вивчення психіки власної поведінки – у цьому, що немає двох однакових людей.


I. Етапи психологічного дослідження

1 етап

підготовчий

 Формулювання завдання

Визначення об'єкта Предмет дослідження дослідження

Кого вивчати? Що вивчати?

(вік, підлогу. (Особливості особистості

соціальні дитини та її психічні

умови виховання) процеси)

 

Гіпотеза

(можливий на запитання, який замуровано в проблемі)

правдоподібність

доступність для перевірки

Підбір методів та їх поєднання

Врахувати!

-відповідність методів методологічним принципам,

-можливість перевірки одних методів іншими

2 етап

дослідницький

Збір фактичних даних із допомогою різні методи

Етапи, серії досліджень

З етап

Обробка даних дослідження

Кількісний і якісний аналіз

даних дослідження

- аналіз кожного зафіксованого факту;

- встановлення зв'язків факт- гіпотеза;

- виділення повторюваних фактів;

--Вариационно-статистическая обробка.

-Упорядкування таблиць, побудова графіків та інших.

 4 етап

Інтерпретація даних, і формулювання висновків

- Встановлення правильності:

чи помилковості гіпотези дослідження

- Співвіднесення результатів з концепціями і теоріями


На підготовчому етапі визначається проблема, мета дослідження як бажаний точний результат. Вона то, можливо теоретико-пізнавальної чи практичної, прикладної.

Основні види цілей:

>1.Определение характеристик явища (з літератури, життя):

неповне опис характеристик психічного явища;

протистояння між емпіричними даними різних авторів.

2. Виявлення взаємозв'язку психічних явищ:

визначення характеристик взаємозв'язків (тісноти, спрямованості, стійкості);

цілісність структури взаємозв'язків.

 3. Вивчення вікової динаміки явища:

дослідження процесів зростання, дозрівання та розвитку, вікової мінливості психіки;

розвиток в біологічному, психічному, соціальному, історичному планах;

в>лияние життєвого досвіду;

формування індивідуальності;

роль оточення, навчання, видів роботи і т. буд.;

дослідження вікових «поперечних» чи «поздовжніх» зрізів.

4. Опис нового феномена, ефекту:

під час вирішення гіпотези;

під час вирішення нових завдань (як наслідок спостережливості);

вплив чинників, визначальних наявність або відсутність ефекту, визначення сили та розмаїття його прояви, умов, пояснення феномена.

Відкриття нової (інший) природи явища:

вивчення суперечливості, недостатності пояснень сутності будь-якого явища;

запровадження нових термінів, які прийняло наукова спільнота; створення теоретичних побудов, що більш прості, ніж наявні;

визначення сфери дії закономірності.

5. >Обобщения:

виведення більш загальних закономірностей, ніж достойні літературі

запровадження новопонять, нових визначень, розширення значення

окремих термінів, розширення галузі визначення поняття;

конкретизація понять у цілому або якійсь галузі психології;

узагальнення як компонент дослідницької роботи.

6. Створення класифікацій, типології:

розробка класифікацій;

співвіднесення класифікації з теорією, концепцією;

встановлення видів, типів, груп і опис їхніх характерних ознак;

нове розуміння класу явищ;

створення ефективніших діагностичних процедур з урахуванням

класифікацій;

розширення можливостей прикладної психології.

7. Створення методики:

підвищення точності, надійності виміру;

повнішої характеристики якостей;

скорочення часу обстеження;

розширення контингенту піддослідних (вік, підлогу, рівень освіти буде,

стан психічного здоров'я та перемоги т. буд.);

полегшення обробки результатів (спрощення,алгоритмизация);

>психометрической перевірки методу.

8. Адаптаціяпсиходиагностической методики:

модифікація методики стосовно нової культурі, етносу, мовної

середовищі;

II. Постановка наукової проблеми

Постановка наукової проблеми - творчий акт, вимагає особливого бачення, спеціальних знань та відповідній кваліфікації.

Ставити питання, побачити проблему значно складніше і важливіше, ніж знайти його виконання.

Теорії експериментально безпосередньо перевірити не можна.

Теоретичні висловлювання універсальні. У тому числі виділяють слідства, котрі називають гіпотезами

Гіпотеза

(цей науковий припущення, що з теорії»

яке ще підтверджено і заперечений)

ТЕОРЕТИЧНА >ЭМПИРИЧЕСКАЯ

Входить до структур теорії як основних частин усунення внутрішніх суперечностей теоретично, задля подолання неузгодженості теорії та експериментальних результатів. Інструмент вдосконалення теоретичних знань

Припущення, підлягає експериментальної перевірці.

>ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГІПОТЕЗА

висувається вирішення проблеми методом експериментального

дослідження

За походженням

1. Для перевірки

наслідків конкретної

теорії, моделі

2 Грунтується не так на 3 Для даного випадку

теорії, але в

принципі:

«Чому б негаразд?»

Через війну - ФАКТ

для даного випадку

 

За вмістом

Явища (факти)

Установка істини:

«А чи хлопчик?»

«Можливо його й не

було?»

СКІЛЬКИСИМВО-

>ЛОВ утримує

людина

одночасно у

коротко-

тимчасової пам'яті?

Зв'язки між явищами

Перевірка в

кореляційних

дослідженнях

>Напр., яказависи-

>мостьмелкдуинтеллек-

тому дітей та його

батьків?

>Причинние зв'язок між явищами

>Включаются

незалежні

перемінні і

залежна

змінна

Гіпотези

Наукові

Пропоновані

вирішення питань

Статистичні

Твердження щодо названого

параметра, сформульованого па мові статистики. Гіпотеза вимагає перекладу на

мову статистики

Гіпотези повинні прагнути бути:

а) змістовними;

б)операциональними (потенційноопровергаемими);

в) формулюватися у вигляді їхнього альтернатив.

Гіпотеза може відхилятися, однак може бути

прийнятої остаточно. Будь-яка гіпотеза відкрита для наступної перевірки:

Процес висування і спростування гіпотез — основний рахунок і найбільш творчий етап діяльності дослідника.

Кількість "і якість гіпотез визначається творчими здібностями дослідника.

Питання. Чим КиМу різниться експериментальна гіпотеза від теоретичної?

Відповідь. Експериментальна гіпотеза формулюється як вислови на кшталт: «Якщо..., то...». З іншого боку, її потрібно конкретизувати іоперационализировать.

Вхідні в висловлювання «якщо Бо У» перемінні Проте й У мають "контролюватися експериментально:

а) управлятися експериментатором,

б) реєструватися безпосередньо (чи апаратурою).

Аби довести кожній із закономірностей причинних зв'язків навести багато пояснень.

Під час експерименту кількість гіпотез обмежують до двох (основний рахунок і альтернативної), як і втілюється у процедурі статистичної інтерпретації даних.

Цю процедуру зводиться для оцінювання їх подібності та відмінності.

Ситуація. Критерій ефективності — найбільша проблема у будь-якій діяльності. Через помилкового вибору критеріїв може бути досягнуто досить точного результату.

За якими критеріями виробляється оцінка психічного явища?

Рішення: Критерії експериментально вибираються особливо ретельно. Їх необхідно перевіряти на «працездатність».

За попередніми висновками прикинути, який контингент учнів, скільки класів, груп потрібно буде включити в експериментальну роботу, щоб отримати статистично достовірні результати.

Критерії повинні задовольняти наступним ознаками:

1) Критерії повинні прагнути бути об'єктивними (настільки, наскільки може бути в психології).Оцениваемий ознака повинен оцінюватися однозначно.

2) Критерії повинні прагнути бути адекватними, >валидними, тобто оцінювати саме те, що експериментатор хоче оцінити. Наприклад, тоді як основіпереключаемости уваги лежить рухливість нервових процесів, те вони й мають бути критерієм оцінки.

3) Критерії повинні прагнути бути нейтральними стосовно досліджуваним явищам. Наприклад, критерій відповіді студентів питанням «Сподобалися чи заняття з інформатики та обчислювальної техніки?» некоректний:

а) відповідальні можуть «підіграти» досліднику,

б) який завжди вчення має подобатися. Успішність виконання будь-якого завдання може оцінюватися за часом, витраченому студентом, і кількості допущених помилок.

 

III.Содержательний з порівняльного аналізу

Будь-який показник, узятий ізольовано, без проведення змістовного аналізу, без перевірки іншими,малоинформативен. Усе порівняно явищ, і при співставленні різних психологічних фактів, встановлюється їх як загальні риси та ознаки, відзначаються протилежності, протиріччя

Можна:

1) Порівнювати, коли мають місце однойменніпиления. Порівнювати інформацію, абсолютні величини.

У психології, маючи працювати з усередненими показниками, необхідно визначати їх достовірність. Для перевірки достовірності зібраних даних застосовується логічний контроль шляхом порівняння.

а) аналіз динаміки розвитку однієї й тієї самих абооднопорядкового параметра для вибірок, що у різних умовах.

2)Сопоставлять, коли явища різнойменні. Може бути виділено такі зіставлення:

- між цілим і значною частиною,

- між спільним і особливим,

- між психічними процесами і джерелами їх здійснення,

- між психологічними явищами, які у певних причинно-наслідкових залежностях.

Вигляд зіставлення визначається вихідним матеріалом.

Так, наявність частин 17-ї та цілого веде до зіставленню й отримання частки.

Важливе завдання на якісного аналізу є приведення до єдиного рівню зіставлення інформації, отриманої різними дослідницькими методами.

1. Рекомендується короткий і загалом сформулювати основні висновки та результати, отримані у кожному з застосованих методів. За необхідності стислі якісні висновки підтверджуються відповідними кількісними показниками.

2. Здійснити порівняльний аналіз цих висновків.

З порівняльного аналізу висновків формулюється підсумковий висновок у питанні. Його якої із дослідницькою метою й робітниками гіпотезами.

Отже, з порівняльного аналізу дозволяє зосередити на єдиній просторі психологічну інформацію, отриману із джерел. Зробити узагальнені висновки з кожному досліджуваному питанню оцінки і дослідженню загалом, можливість перейти до розробці пропозицій та рекомендацій ще.

Якісний аналіз дослідницьких даних

Просте накопичення фактів це не дає приросту наукових знань, а то й супроводжується вдумливим і всебічним аналізом.

Якісний аналіз будується на «методологічному фундаменті». Аналіз виходить із реальних життєвих фактів, всебічного розгляду їх зв'язків. Факти мали бути зацікавленими піддані перевірці на достовірність, представництво і надійність; порівняно з відповідними статистичними показниками, психологічними спостереженнями і опитуваннями.

У результаті якісного аналізу результатів досліджень виявляються причини виникнення тієї чи іншої психологічного явища, розкриваються його суттєві властивості, встановлюються тенденції розвитку, визначаються протиріччя функціонування.

Продукт якісного аналізу — теоретична модель досліджуваного явища, науково обгрунтовані рекомендації.

Досвід якісної обробки дозволяє виділяти такі загальні компоненти: попередній аналіз досліджуваних даних, угрупованняоднопорядкових результатів дослідження, аналіз взаємозв'язків різних угруповань, узагальнюючі висновки.

 

IV.Методи психології

Методи наукових досліджень про - це прийоми і кошти, з допомогою що їх учені отримують вичерпні відомості про, використовувані далі для побудови наукових теорій і формування практичних рекомендацій. Сила науки великою мірою залежить від ідеалу методів дослідження, від цього наскільки вонивалидни і надійні, як швидко і ефективно ця галузь знань здатна сприйняти і використовувати всі найновіший, передове, що виникає методів інших наук.

Метод - це спосіб, шлях вивчення об'єктивної дійсності, пізнання істини. У переведенні із грецької "methodos " означає "шлях".

Методи психології ставлять за мету як фіксувати факти, а й пояснювати, розкривати їх сутність.

Основними методами психології, як і більшості інших наук, є спостереження й другий експеримент.

Спостереження - це таке спосіб, у якому явища вивчаються у умовах, у яких протікають у дійсною життя. За підсумками спостереження робляться висновки про те чи інших психічних процесах. Розрізняють два виду спостереження - суцільне і вибіркове.Сплошним називають спостереження, коли фіксуються все особливості й вияву психічної діяльності протягом якогось певного періоду. На відміну від надання цього при вибірковому спостереженні звертає уваги тільки на факти у людини, які мають пряме чи непрямий стосунок до досліджуваному питання. Результати спостережень, які з дослідницької метою, зазвичай, фіксуються у спеціальних протоколах.

Своєрідною формою спостереження є розмова, усна чи письмова. Мета програми - з'ясувати обмежене коло питань, важко доступних безпосередньому спостереженню. Проте велике практичного значення розмови поруч із широтою застосування дозволяє розглядати її як самостійного, хоча й основного, методу психології.

Розмова повинні проводити за вигляді невимушеного розмови з людиною, що є об'єктом дослідження. Ефективність цього вивчення людей визначається дотриманням низки основних вимог. Необхідно заздалегідь визначити зміст бесіди й продумати план з'ясування наміченого кола питань. Дуже важливо було перед бесідою забезпечити хороший контакти з людиною, усунути всі, що може викликати в нього напруженість, настороженість чи нещирість.Задаваемие питання мають бути зрозумілими. Поруч із прямими питаннями можуть ставитися й опосередковані. Так звані навідні питання треба ставити продумано, що вони не підказували відповіді. Іноді у розмові ставляться несподівані питання. Під час бесіди треба стежити поведінкою чоловіки й зіставляти результати спостереження з відповідями. Зміст розмови слід запам'ятовувати для наступних записів і політичного аналізу. Робити запис у процесі самої розмови категорично не рекомендується, оскільки це звичайно позбавляє розмову невимушеності, насторожує чоловіки й робить її відповіді штучними, надуманими.

Про результати розмови судять як за змістом і повноті відповіді питання, а й у їх "підтексту": поміченоюнедоговоркам, обмовок, і навіть з усього поведінки людини.

У сучасному психології його відомий як і опитування .Устний опитування дозволяє глибше, ніж письмовий, поринути у психіку людини, його внутрішній світ, проте не потребує спеціальної підготовки, навчання дітей і, зазвичай, великих витрат часу для проведення дослідження.

Використовувані іноді масової заповнення анкети є свого роду "заочній" бесідою (чи письмовим опитуванням). Одержувані матеріали, якщо можна сказати, програють у глибині і достовірності окремих відповідей, але виграють в масовості, заощаджують час.

Цікавий матеріал психології дає біографічний метод, тобто аналіз життєвого шляху людини за тими даними, який може повідомити себе з пам'яті. Цей метод доступний кожному керівнику та не потребує попереднього підготовки з її боку. Але треба пам'ятати, що літературна обробка біографій часто спотворює найцінніші для психолога безпосередні висловлювання самих співробітників.

Крім пасивних спостережень в психології використовуються спеціально організовувані досліди (чи експерименти).

Психологічний експеримент – це вивчення особливостей діяльності, викликаних цілеспрямованим зміною умов, завдань чи способів виконання цієї бурхливої діяльності.

Експеримент можна проводити як і

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація