Реферати українською » Психология » Потенційні возможности НЛП у комунікаційніх технологіях


Реферат Потенційні возможности НЛП у комунікаційніх технологіях

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>РЕФЕРАТ

на задану тему

“>ПОТЕНЦІЙНІМОЖЛИВОСТІ НЛП УКОМУНІКАЦІЙНИХТЕХНОЛОГІЯХ”


>Зміст

>Вступ................................................................................................................ 3

>1.Принципи НЛП,можливостівпливу налюдину........................................ 5

>2.Можливості НЛП вкомунікаційнихтехнологіях....................................... 7

>3.Управлінняемоціями іздопомогою НЛП.................................................. 14

Списоклітератури......................................................................................... 15


>ВСТУП

Колитаке НЛП? Зчим йогоїдять? Інавіщо ми будемоцеїсти?

>Абревіатура НЛПрозшифровується, якнейро-лінгвістичнепрограмування. Алі! НЛП -це непрограмування накомп'ютері,це не схоже на З++, Java,Pascal й всенародноулюбленийBasic. Зпоглядузвичайноїлюдини, НЛПценабір «>інструментів» -технік, щодозволяютьпроводитишвидкізміни вмисленні людей,ефективнолікуватипсихологічніпроблеми, а так самерозвиватиздібності свогорозуму. НЛП -річ практична. Ценабір моделей,умінь йтехнологій у тому,щобмислити йдіятиефективно в цьому світі. Мета НЛП - бутикорисним,показати вам, що умедалі недвісторони, анабагато понад, щовиборівможе бутинескінченнамножина йкожний із нихкращий для особини в даний момент.

>Єпевніуявлення про ті, якпотрібновивчати НЛП, вякійпослідовностірозкривати людям йоготехніки йелементи, як правильнозанурюватися в йогоглибини, із чогопочати, ніжпродовжити й депоставитибагатокрапку, бокрапки увивченні НЛП (як йбудь-якоїіншої науки)ставити неприйнято.

>Нейро-ЛінгвістичнеПрограмування -цесамостійна область знань, котрарозглядає структурусуб'єктивногодосвіду людей, їхнірозумові йповедінковістратегії,моделювання йнавчанняуспішнимстратегіям.Цейсучаснийнапрямпрактичноїпсихології (й не лише)з'явився на початку 70-х роківдвадцятогосторіччя США. У йогооснові лежатиповедінковімоделінайбільшихпсихотерапевтів того години:ФріцаПерлза,ВірджиніїСатір йМілтонаЕріксона.Втім,засновники НЛП (й їхні Першіучні йпослідовники)також стали широковідомі:це ДжонГріндер,Річард Бендлер,Леслі Камерон,ДжудітДелозье, РобертДілтс йДевід Гордон.

Зперших жкроківтворцям НЛПвдавалосядосягнутирезультатів,значновищих зарезультатиіншихчисленнихучнівцихмайстрів. Повизнанню самихкорифеївпсихотерапіїмоделістворені задопомогою НЛПдопомоглиїмкращерозібратися увласномуталанті. Кожнаподальша модельдаваласяНЛПерам вселегше йлегше.Аджезнайденізакономірностіоднієїмоделіпродовжувалипрацювати й длянаступної.Вичленувавшиінструмент ізоднієїмоделі, уже можнаїмкористуватися й приподальшомумоделюванні.

Суть методу, атакожнауковікорені НЛПвідображає самуназву -Нейро-ЛінгвістичнеПрограмування. Ценеврологія,лінгвістика (>трансформаційнаграматика) йкібернетика (>теорія систем).Нейрологічначастинаназвивідображає тієї факт, що усіпсихологічніпроцесипов'язані ізнашоюнервовоюсистемою.Лінгвістична -демонструєважливістьмови увпорядковуванні йструктуризаціїнашогодосвіду. Слово ">програмування"указує навзаємозв'язок йвзаємовпливнейрологічної йлінгвістичноїскладовоїнашогодосвіду, атакож всіхжиттєвихпроцесів.


>1.Принципи НЛП,можливостівпливу налюдину

І усе ж таки щотаке НЛП?Спробдативідповідь наце запитаннядостатньо багато.Величезне число людей тому чиіншомуступеніоволоділи НЛП, регулярношукаютьвідповідніпояснення. НЛП -це моваописурозумовихпроцесів й наукамоделюваннялюдськоїдосконалості. У цьомузначенні НЛПлюблятьпорівнювати ізнотноюграмотою.Аджесаме задопомогою нотнарештівдалосязаписати напаперічарівністьмелодії. Ітепербудь-якийдобриймузикантздатнийвідтворитиїї із аркуша.Подібночарівливиммелодіям на нотах,НЛПеринавчилисявиділяти йзаписуватинайважливішіелементилюдськоїдосконалості.

НЛП -цепсихотехнологіяуспіху. Коливідрізняєуспішних людей віднеуспішних? якприєднатисяпершоїгрупи? Наці запитання ужеданіконкретнівідповіді. І цьому можнанавчитися. НЛП -цепроміньсвітлапсихологічних практик в темномуцарствікласичногопідходу.

НЛПоперує лише тім, що реально працює йзалишаєостороньумоглядніпобудови.Кістяк НЛПскладаютьретельновивірені й багаторазівперевіреніінструменти. НЛП -цемистецтвопрацювати із моделяминавколишнього світу йспіввідносити їхні ізнавколишнімсвітом.Навіть присамійрозвинутійтехнології НЛПзалишаємісце й длямистецтва.Рівно як й вмузиці,танцях,живописі.учнірозвивають своїтехнічнінавики, але в їхньогоосновібудуєтьсясправжнємистецтво.

НЛП -це практичнафілософіяпошуку ймоделюваннядосконалості.Вонодійснедарує вельми добропрацюючужиттєвуфілософію.Причому не так нарівніфілософствування, але врівніреальнихжиттєвих потреб.Орієнтуючись нафілософію НЛП минаправляємоувагу накращу, щоєнавкруги нас, із тим, щоб статікраще йзроблені. НЛП -це методикавдосконаленнясамосвідомості.

НЛП -цепсихотехніка, щодопомагає людям жити.Причому жити добро. НЛПнеоцінимо впсихологічномуконсультуванні.Вонодозволяєвирішувати практичнобудь-якіпсихологічні (йнавітьпсихотерапевтичні)проблеми.Причому всеробитьсячітко йтехнологічно.Можнанавітьвиділитиключовікроки.

НЛП -цеінструкція ізексплуатаційвласногомозку.Колись нашмозокпорівнювали іздосконалимкомп'ютером, доякогозабулиприкластиінструкцію ізексплуатацій. якдикунможескористатисямікроскопом? як молотком.Поганим й ламким -набагато гірше закам'яний. Бо незнає, як із нимповодитися. як ві ужездогадалися, НЛПпокликанийзаповнитицей перепустку.

НЛП -цевогнищезменшенняентропії вхаосінереалізованихможливостей. Миживемо в світінадзвичайнихможливостей.Вонивоістинувеличезні!Залишилося лишенавчитися їхнізнаходити йреалізовувати.

Бо НЛПщедужемолоде йлишенабирає чинність. Ащеговорять, що НЛП -цеПочинаємоЛіпитиПсихологів.Тобтонавітьякщо людина немаєфундаментальноїпсихологічноїосвіти, то ставшиНЛПеромвін ужеякоюсьміроюмає правовеличати собі психологом.

Коли ж дозволило НЛПз'явитися на світло.Саме ті, щотворців НЛПзацікавилооднепросте запитання: "як?" як мимислимо? якгеніальні людироблять ті, що смердотіроблять? якнавчитися того самого? Зцим вибачимопитанням "як?" смердотіпідходили дорішення самихрізних завдань.Якнайбільше їхньогоцікавила структура шкірногоявища. Якавлаштованаця конкретна проблема? якзробити так,щобїївирішити?Саме запитання "як?"дозволивїмсконцентрувати все своєувагу нанайважливішихелементахсуб'єктивногодосвіду.Якщоранішепсихологів понадцікавив запитання ">Чому?" й заподій, тоНЛПерам ставшицікавий запитання "як?" й структура.

>Чомубільшістьпсихологів так активноцікавилася причинамибудь-якоїпроблеми?Річ у бо смердоті знали лише одинспосіб якїївирішити:знайти йусунути причину. Аліхібащобнавчитидитинуграмоті так уженеобхідно знаті,чомупершокласникдотеперїї невивчив?Достатньо просто знаті, якцеробиться. Іумітицеробити.

>Втім, частозадаючи запитання "як?",НЛПериз'ясували, що частовиявляєтьсякорисновикористовувати йінші запитання. Так, запитання ">Чому?"допомагаєз'ясувати заподій,підоснову,підставу, а запитання ">Навіщо?" - позначка йнаміри. Умірурозвитку НЛП вньому стализ'являтися йінші, не меншецікаві запитання, але йголовнимзалишилося запитання "як?".Аджецедвигун!Куди ж безнього?!Просте запитання ">Навіщо?"здатнийпоставити подсумнівдоцільністьбезлічізабавних йзвичних процедур.Навіщо вістраждаєте?Саме не ">Чому?", а ">Навіщо?"! Мало комувдаєтьсядати нацезрозумілувідповідь.Принаймні, Менітакігеніїще незустрічалися.

>Говорять, що в НЛП немаєчародійства але йєчародійство НЛП. Люди самможутьтворити діва. Умистецтві,науці,техніці, вповсякденномуспілкуванні, вділових переговорах. Кожна людинагеніальна вчомусьсвоєму.Чародійство НЛП до того,щобнавчитисяпередаватиціталантиіншим людям.

НЛП -цеодночасно й наука, ймистецтво. Наука - бомаєчітку структуру й добруаксіоматичну базу. Уційякості НЛПпропонує доброзбалансованимсистемнийпідхід додозволубудь-якихситуацій. Мистецтво -боспираючись на суворий фундамент ужевиявлених структуруспіху, миможемотворити увільномупошукусвоєївласноїдосконалості. НЛПнадає форму, й мивольнісамостійновибиратинаповнювачів. За рокта свогобурхливогорозвитку НЛПнакопичилонайвеличезнішукількість добровивіренихінструментів, щодозволяютьзробитинаші життялегше йпростіше.Вонипрацюють дійсноефективно, а часто - простоефектно. Інайголовніше - смердотіпрацюють.Можливосамезавдяки бо до рук самихрізних людей смердотіпродовжуютьпрацювати, НЛП йотрималотакезначне поширення повсьому світу. І все-таки,це поширеннявшир, а чи неуглиб: все понад людейзнайомляться із НЛП нарівніповерхневих знань. Максимум -відпрацьованихтехнологій. Бездуші, щодаєглибину.Вдаліприйомчики втій чиіншійформіє вбудь-якій болееменшпрацюючійсистемі.Інакше вона б простозатихнула. І в цьомузначеннізасновники НЛПспочатку неробилинічого нового.Вони просто брали всевдале, до чого моглидотягнутися. НЛП приходити лише тоді, коливникаєш в саму його суть. НЛПобіцяютьвеличезніможливості.Навітьдекількабазовихпринципів,прийнятих увласне життя,можуть кардинальнозмінити ваше ставлення до світу. Атакож -положення вньому - на болееуспішне. Це дійсно тажиттєвафілософія, щознімає усіпроблеми,залишаючи лише завдань, котрі уже можнапочинативирішувати.

2.Можливості НЛП укомунікаційнихтехнологіях

>Навіщо мивзагаліспілкуємося? Учомузначеннянашогоспілкування? І,міжіншим,навіщо намсамезначення?Звичайно ж,цеодвічні запитання й відразу ними невідповіси.Можнахіба щоспробувати. Проостанній із них можнасказати лише людейпрагнуть увсьомузнайтизначення.Зробитиосмисленим -зрозуміти. Нашапресуппозиціядає своювідповідь наінші: ">Значеннякомунікації вотриманійреакції".Тобто миспілкуємося,щоботриматиякусьреакцію. Цеможе бутинеобхідна намінформація чи жнавпаки - сигнал проотриманнявідомостей від вас.Можливо,цеякесьемоційнеповідомлення, й васхвилюєвідгук нанього.

>Взагалі, людейдужецікавитьвідповідь на свої слова й дії. Малохтовізьметься засправу, Яканіяк невплине нанього самого чи ж наоточуючих. Не так уже й багато людейготові говорити "впустку".Навпаки - насцікавить,щоб насвислухали йзрозуміли.Щобнаші слова ">подіяли",дойшли доіншого.

>Звичайно, можна дохрипотидоводитиспівбесіднику, щозначення вашихдій у вашихнамірах. Алі жреакцію віхочетеотримати віднього!Значитьйому йвирішувати, якузначенняузяти із вашогоповідомлення. Аякщо вампотрібно,щобвінузявсаме тізначення, якупотрібен вам, то простоміняйте свої дії. Цестає очевидно, колирозумієш, щозначенняповідомлення вреакції, якої воно тавикликає.Найдивніше, щосаме так ми йпоступаємо, коли намвимагаєтьсящобвиконувалисянашіпобажання.Принаймні -механізмами.

Коли миєп'ятьспособівзбиратиінформаціюззовні, гадаю,нікомупояснювати нетреба. У всіхєочі,вуха,нервовірецептори повсьомутілу, мова йніс. як їхньоговикористовувати через прямийпризначенню,вважаю, усітежздогадуються. Тім,хто нездогадується,можузапропонуватинаступні ідеї. Можетеспробувати:

">Сунутиніс вчужі справ";

">Чесатиязиком";

">Вішатилокшину навуха";

">Пожиратиочима";

">Одержуватигострівідчуття".

>Спробувавши всеце, ві співучевзнаєте, для чогопотрібніорганичуття на самом деле. Коли нового?Майженічого.Хіба щодоведетьсятрохирозчаруватилюбителівекстрасенсорики йінших ">шостихвідчуттів". Весьсуб'єктивнийдосвідукладається узвичні намп'ять. У сферусамоїзвичайної сенсорики. Ну,хіба що,набагато более розвиненої йвитонченої.

>Якщо до зайняти НЛПщевдаєтьсявірити увсякі ">астральні штучки", тотепер,взнавши, як тих ж сам ">фокуси"виконуються задопомогоюзвичайнихорганівчуття.Коротше,розвинути всобіуважність,точнішесенсорнучутливістькудилегше, ніжоволодітибіоенергетикою. Ііншими чудесами.Дійсно,спробуйтеуважно почитативідповіднулітературу по будь-яких ">суперздібностях".Тільки ту, котра дійсночомусь вчити, а чи не лишерекламує йлякає.Придивіться: там написано про ті, що можнапобачити,почути чивідчути.Особливо в тихиймісцях, де маги йчародіїописують своївласніпереживання.Вонидуже точноукладаються внашізвичнівідчуття.Тобто привідповіднихвитратах години й сил всеце можна ізуспіхомповторити.Причому,чимконкретнішеописуютьсяпереживання, тімлегше їхнідосягти.

>Взагалі,інформацію, якої миодержуємо ззовнішнього світу, можнарозділити насенсорну й нанаші думи пронеї.Сенсорнаінформаціяпоступає задопомогоюцих самихп'ятивідчуттів. Вісь прикладспостереження зазовнішнім станомспівбесідника: ">Кути губпідведені,виднізуби,очізвужені,щокипорожевіли".Інше -наші думи йінтерпретації: ">Вінзадоволений".Порівняйте: ">Відчуваю, абисмокче подгрудьми" й ">Меніжахливо!" Ну й що? Бо, щосенсорнаінформаціяоб'єктивна й щоперевіряється.Їїможезнайтикожний. А вісь думи.Скільки людей, скільки й думок. Увідповідь наусмішкуперехожого можнаподумати, що: у мене погана ходу, йвіннаді мноюсміється;вінщасливий, щозустрів такогокрасеня, як я;вінпригадавприємнийвипадок.Особливодогадливіможутьвирішити, що колися вдитинствійому на голову впалацеглина. Авін простойде йусміхається.

>3.Управлінняемоціями іздопомогою НЛП

Нашаповедінкабере вухо вневрологічних процесівбачення,слухання, нюху,смаку,дотику. Мисприймаємо світ черезп'ятьсвоїхорганівчуття, мивитягуємо «>значення» ізінформації йпотімкеруємося ним. Нашаневрологіявключає не лишеневидимірозумовіпроцеси, але й йнашівидиміфізіологічніреакції на ідеї йподії.Залежно від того,який ізканалівсприйняттякращерозвинутий, людиділяться на візуалів (V),аудиалов (A) йкинестетиков (K).Таке, якрахуютьНЛПери, нашетрьохканальнесприйняттяреальності.Аудіал доброзрозуміє все, що ві кажете, візуалупотрібнопідготуватиписьмовийзвіт провиконану роботу, акинестетику,непогано брозміститися взручномукріслі,поставитирозслабляючуфоновумузику йнакапати до аромалампишістькрапель бергамотового олії.ЗначеннявивченняVAK в НЛП до того,щобгармонійнорозвинути всобі усі триканалисприйняття.

>Значеннянашогоспілкування ізіншими людьмиполягає до того,щобвідкалібрувати -розпізнати, котріканалисприйняттярозвинуті воникраще, й уже тодівикористовуватицей ресурс наповну котушку.Проведемоексперимент нарозпізнаванняVAK

>Виберетевідповідногобалакучогоклієнта йзапитаєте унього, яквінпровіввихідні.Зробітьце неформально,розпитайтелюдину ізщиримінтересом,щобвінзміг перед вамирозкритися. Хайвінопишесвій день була вподробицях.Якщо в йоголексиціпрослизає багатоописових характеристик, багато «картин»,фіксаціїпредметів - означати перед вамивізуал.Вінобов'язкововідзначить, що ресторан був великим,інтер'єрчервоно-жовтим, менюбарвистим ізглянсовими картинками йфотографіями страв.

>Якщо людинасконцентрована на звуках -музика вресторані був вретро-стилі 80-х, акустика недуже, галасливо йгучно, але ввулицібарабанивдощ, та над вамичистийаудіал. Аякщо людинарозкаже, як комфортносидіти взатишнихкріслах,якимисмачними були страви, як тонко пахло лимоном - перед вамикінестетик.Чистихаудиалов, візуалів йкинестетиковзнайтинеможливо.

В Україні до того чиіншомуступенірозвинуті усіканалисприйняття.Хіба що тотальносліпа чи глухою людинаможе бутипозбавлений одного ізканалів. Алі усе-таки в шкірногоє своїпреференції.Визначившися ізпріоритетами свогоспівбесідника,прагніть говорити із ним на йогомові. Одну й ту жінформаціюлюдині можнаповідомлятирізними словами. ЗавданняНЛПеразнайтинайбільшвідповіднийспосібкомунікації. Не варто дляаудіалаформулювати свою думку,починаючи з словамивідповіднихвізуалу «>Зараз я вам покажу!» чи «Яка картина була насьогоднішній день?».Аудіалу якщозрозумілішим йприємнішетакіфрази «Усійде із скрипом», «Усігуде віднапруги». А вісь ізкінестетикомкращепочатирозмову словами «>Дозвольте Менідізнатися, що вівідчуваєте в даний момент?» Ос-кільки позасобомзору миодержуємо 90 %інформації пронавколишній світло, товізуалівсеред насякнайбільше -приблизно 55 %. На іншомумісційдутьаудіали - їхні 38 %. І натретьому - кінестетики. Локомотив нашихвідчуттіввиглядаєприблизно так.

Сама людиначастіше навживаємовнішаблони, котрі максимальновідповідають йоговласному каналусприйняття.

Незавжди вивийдевідразузаговорити ізлюдиною на йогомові. Незавжди виєможливість із ним простозаговорити. А,проте, перед вамиможестояти завданнявизначити, вякійрепрезентативнійсистемівінживехтовін -візуал,аудіал чикінестетик. Для цогонеобхідноуважнопостежити заповедінкою щовивчається вамиоб'єкту. Про, ані, йде мова тепер не провчинки, а профізіологічні йпобутові,рефлексійнімоментиповедінки.

>Ключі доступу, чипаттерни.Говорять,очі -дзеркалодуші. І ганьбиці слова ізсьогоднішнього дня задля васпорожнім звуком.Очі - дійснодзеркало, якувідображає яквнутрішній світло, то й ставлення дозовнішнього. Колі вібрешете,вашіочіспрямовуютьсяуправо вгору - тамзнаходиться областьвізуальногоконструювання, там мичерпає своїфантазії,мрії,казки, байки,придумані длявиправдання нашихвчинків. Колі вірозказуєте правду, все, як було б на самом деле,очізновуспрямовуються вгору але й ужевліво - тамзберігаютьсяобразивізуальногоспомину. Колі віоцінюєлюдину,її слова,вчинки,пропозиції,зроблені вам,вашіочійдутьвліво вниз. Уподорожуправо, внизвідправлятьсявашіочі, колихтосьприємнийпривабливийніжноторкнетьсявашої руки, йякщо вісхочетедофантазувати все, щоможевідбутися далі,вашіочізновзметнутисяуправо, вгору - до областіперспективи йуяви.

Ті жсамевідбудеться ізочима вашогоспівбесідника.Варто лишепостежити, й віпомітите, щоочініколи не стояти намісці, смердотіпостійноскоюютьмікрорухи, йконтролюватицімікрорухи очей практичнонеможливо але йтехнікаспостереження заокорухальнимипаттернамидужеефективна.Наприклад,якщо впроцесірозмовиочіспівбесідникапішливліво, вниз, то,можливо,він вас це неслухає, азанурений увнутрішнійдіалогвирішуєякісьзначущі для собіпроблеми, а вам простокиває головою. Так частороблятьурядовці,приймаючивідвідувачів,чоловіки, котріспівухаслухаючижінку-трищітку, батьки,спілкуючись іздітьми.Розфокусування очей у центріговорять про ті що людинапереживаєвнутрішнівізуальніобрази.

>Окрімзагальнихзакономірностейокорухливоїстратегіїє йнюанси.Наприклад,візуалидивляться вгору чи до центру,частішевсьогозір їхнірозсфокусовано.Аудіалитримаютьсвійпоглядпосерединіоб'єкту, предмета,картини,ситуації.Кінестетіки котрі міцно триматися на ногах,дивлятьсячастіше на вниз.

Отже, перед вами увсійкрасіключі доступу досвідомості йпідсвідомості вашоговізаві.

>Сенсорначутливість -придбанняуміньробити болеетонкі й болеекориснірозрізненнявідносносенсорноїінформації, якої миодержуємо ізнавколишнього світу.

>Калібрування -точнепізнавання стануіншоїлюдини поневербальних сигнали.Здатністьпрочитаннянесвідомихневербальнихреакційіншоїлюдини впроцесіпоточноївзаємодії шляхомвстановленняоднозначноївідповідностіміжспостережуванимиповедінковимиознаками йхарактернимвнутрішнім станом.

>Чутливість,звичайно,скрізь добра. Коли б ми аніробили, доякої б мети ми аніпрагнули, чого б анідобивалися.Вонадопомагає художникам,музикантам,кухарям,парфюмерам,масажистам. людям самихрізнихпрофесій.Навітьвчені, в основномумаютьсправу ізабстракціями, які аніпобачити, аніпослухати, аніпоторкати,розвивають всобічутливість перед тим.Скрізьпотрібенсвійрідчутливості.Принаймні -уважності дозворотного зв'язку. А нас тепер якщобільшимцікавитисенсорначутливість -здатністьрозрізнятинайтоншісигнали від нашихорганівчуття.Саме вонадопоможе намодержуватиякісний йсвоєчаснийзворотнийзв'язокбезпосередньо впроцесіспілкування.Наприклад, мизможемовзнати, якінша людинавідноситься до відома нашихдій,слів, думок.

>Свідомість йтіло -частини єдиноїсистеми. Іце означати, що позмінах втілі можнавідстежитизміни всвідомості.Адже убудь-якоговнутрішньогопроцесує своїзовнішні прояви. По них можнавизначити, що діятися улюдини вдуші. Доречі,це йназиваєтьсякалібруванням.Потрібенконкретний приклад? Будь ласка. Хай вампотрібновзнати,згоден вашспівбесідник із тім, що ві кажете, чи ані. якцезробити?Спочаткузадаємойому рядпитань,відповіді на котрі ми ужезнаємо: "Ми із вамидомовилися на 11 часів? ВасзвутьІванІванович? Ві палите?" При цьому,ставимо запитання так,щобвінмігвідповісти ними однозначно "та" чи ані".Відповідаючи на запитання,співбесідникпродемонструєбезлічнесловеснихзовнішніхреакцій, котріуважнийспостерігачможепомітити зсторони.Чому я проце такупевнено кажу?

>Саме босвідомість йтіло -частини єдиноїкібернетичноїсистеми.Перш, ніжвідповісти на запитання вам,він виненвідповісти наньогособі.Завдякивзаємозв'язкуміжсвідомістю йтілом,він при цьому входити увідповіднийвнутрішній стан.Пригадайте, коли ві були ізчимось абсолютнозгодні.Пригадали?Тепер ві можетесобіуявити, щотаке станзгоди.Звичайно ж цьомувнутрішньому станувідповідаютьдеякізовнішні прояви.Їх-то ми йпомічаємо.Повернемося донашогоспівбесідника.

>Питання поставили -відповідь (>словесна йнесловесна)отримали.Якісьзовнішніреакціїпомітили,якісь - невстигли.Задаємощедекілька ">настановнихпитань".Помітили понад. Таким чином, увашійголовіможутьвийти як бі два списки.Наприклад, таких:

>Згода: "Так"Незгода: "Ні"     

Корпусподається вперед.Кистірозслабляються.

Легкий кивок головою.Обличчярозслабляється.

>Кути губпідіймаються.Вікиприкриваються.   

Корпусвідхиляється тому.Кистінапружуються.

Рухи (голови, плечей)

 із самогоінший.Обличчя ">застигає".Затримкадихання.

>Тепер миможемовзнати,згоденвін чи ані, ізбудь-якого запитання.Дужезручно!Зрозуміло, списки можнаістотнодоповнити (зарахунокіндивідуальнихособливостей) йнавітьістотнозмінити.Єдинимобмеженням тутможуть статівашівласніздібностіпомічати,сортувати йзапам'ятовуватизовнішнюінформацію.Ціздібностіпостійнорозвиваються йудосконалюються умірузастосуваннянавикукалібрування. З годиною смердотістануть вашиминадійнимипомічниками.

Хочузвернутиувагу читачаще однієютонкість. У НЛПвважають закращерозглядатиузагальнення ізпогляду їхнікорисності, а чи неправильності чи жістинності. Привидів списокзовнішніхпроявівкорисний до тогозначенні щовіндемонструєнайтиповішіознаки, по яких, можнавизначити станспівбесідника. При цьому яжодноюмірою неберусязатверджувати, щоцей список вірна в всіхвідношеннях.

>Кожнийновийспівбесідникпродемонструє вамсвійіндивідуальнийнабірреакцій (>територіюзовнішніхпроявів),який,швидше на, якщо вчомусьвідрізнятися віднашого списку (>тобто відкарти).

>Навіть одна й та ж людина врізнихситуаціяхможепродемонструватирізні територї.Наприклад,якщо уньоговтомилисяочі, томоргативін якщодещочастішезвичайного.Виходить щорухивік вційситуаціїкритерієм бути уже неможуть.Співбесідникприйшов із морозу й унього ">горятьщоки". якщодокольору особини? Такихприкладів, як легкоперевірити, можнанабратимножину.Якийзівсього цого можназробитивисновок? Колітреба точно знатівнутрішній стан конкретногоспівбесідника,саме цогоспівбесідника йпотрібнокалібрувати.Тоді,створена вами, картаіндивідуальнихреакційпрацюватименабагатокраще ніжбудь-який болееузагальнений список.Крімвсьогоіншого,цедодатковорозвиваєвідповідніздібності. Іншийвисновок:

можнаістотно підвищитинадійністькалібрування,надаючиувагу комплексузовнішніхпроявів а чи неякійсьоднійознаці.

Отже, давайтеще разперерахуємоознаки, по які миможемокалібрувати станіншоїлюдини. Миможемо-побачити,почути,відчутимімікуколіршкіри жерстідихання (>глибину,швидкість, частоту)положення корпусугучність голосу йоговисотуінтонації йшвидкістьдихання йінші звукитіла температурувогкість пульстремтіннядиханням'язовінапруги

Упринципі,кількість таких характеристик практичнонеобмежено.Адженавіть вміміці можнавиділитиособливостіположення очей, носа, губ,щок,підборіддя,щелеп,лоба.Кожну характеристику можна все понад й понадрозукрупнюватитобтовиділятибезлічстановлячих деталей йпрацювати із ними.Особливоцікаво (та йкорисно)відстежуватизміни всіхцихознак.Аджесаме по них можнавідкалібруватизміну стануспівбесідника.

Таким чином,розвиваючисенсорнугостроту, миодержуємочарівний ключ дотаїнстввнутрішнього світуспівбесідника.Будь-якійвнутрішнійзмінівідповідаютьдеякізовнішні прояви -зміни взовнішньомувигляділюдини. Ічим понад намвдаєтьсявідстежитиознакзміни стануспівбесідника, тімнадійнішезроблені на їхніосновівисновки.


>ВИСНОВОК

Неслід,проте,думати, що усіпроблеми на світієпсихологічними. Іякщо із вамитрапивсярозладшлунку, тошвидше йефективноприйнятиактивованевугілля, ніжмінятисубмодальності запаху йоптимістичнододаватисвітла в картинку.Більш того, багатопсихологічних проблемпороджуютьсязовсімнепсихологічними причинами (>наприклад,економічними чиполітичними) й задопомогоюоднієї лишепсихологіїдозволені бути неможуть.

>Зрозумійте,існуєбезліч промов, на котрі ві незможетевплинути задопомогою НЛП -геополітичнаситуація,економікавашої країни, не можнамиттєво й остаточноприпинитистарінняорганізму, не можнапожвавитимертвих йприпинитивійни.Адже НЛП - не панацея, авсьоголишесвоєріднийопис світу. Такихописів -тисячі.Релігійнасвідомість праведногохристиянинанамалює вам одну картину йоб'єктивнодоведе, що попри всі волябожа.Дарвіністпосміється йпригоститьмавпу бананом.Фрейдист точнознає, що світом правитилібідо.Лікар ізміськоїполіклінікипропише вамаспірин, а гомеопат заварититравичку. ІлишеЕйнштейнрозумів, що всевідносно. НЛП -це практична наука.Їйпотрібнозайматися яквивченняммови,постійнопокращуючисвійнавик.

Упринципі,якби я був твердоупевнений до того, що ві уже давнослідуєтебазовимпресуппозиціям НЛП,чіткопам'ятаєте продругий пунктспецифікації мети (залежність від вас) йдотримуєтевимогиекології, я - неутрудняв собідодатковиминотаціями.


СПИСОКЛІТЕРАТУРИ

1. О.К. Бакіров, З чого починається НЛП, 2004-48-49с.

2.АльдерХерри. НЛП: Наука ймистецтво йдосягненнядосконалості:Самовчитель поНЛП/Пер. З анг. З. У.Коледи. -Мн: Вид. У. П.Ильїн, 1998. -189с. [>HarryAlder.Neurolinguisticprogramming/The New Art and Science ofGettingWhat YouWant. - N. Y.,MacmilanBook, 1994.]

3. БендлерРічард.Використайтесвіймозок длязміни.Нейролінгвістичнепрограмування. - СПБ.:Ювента, 1994. -168с. [>BandlerRichard.Usingyourbrainfor a change. -MoabUtah: Real People Press, 1985.]

4. БендлерРічард,Гріндер Джон.Вступний курс НЛПтренінгу.Січень 1978. [>BandlerRichard,Grinder John. 1978.]

5. БендлерРічард,Гріндер Джон. З жаб - впринци.Нейро-лінгвістичнепрограмування. - Воронеж: НВО ">модек", 1994. -240с. [>BandlerRichard,Grinder John.Frogintoprinces. -Moab,Utah: Real People Press, 1979.]

6. БендлерРічард,Гріндер Джон.Рефреймінг:орієнтаціяособистості іздопомогоюмовнихстратегій. - Воронеж: НВО ">модек", 1995. -256с. [>BandlerRichard,Grinder John.Reframing:Neuro-LinguisticProgramming and theTransformation ofMeaning. -Moab,Utah: Real People Press, 1982.]

7.Ділтс Роберт.Змінапереконань іздопомогою НЛП. - М.:Незалежнафірма "Клас", 1997. -192c. [>DiltsRobert.ChangingbeliefsystemswithNLP. -Cupertino:MetaPublication, 1990.]

8.Ділтс Роберт.Переконання.Шляхи доздоровя' йблагополуччя. [>DiltsRobert.Beliefs:Pathways toWellbeing. -Moab,Utah: Real People Press, 1990.]

9.Ділтс Роберт,ХалбомТім,СмітСюзі.Змінапереконань.ПсихотехнологіїрівняНЛП-МАЙСТЕР. - М.:Незалежнаасоціаціяпсихологів-практиків, 1997. -192с. [1990].

10. АндреасКоніра, АндреасСтів.Змінітьсвоємислення

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація