Реферати українською » Психология » Особливості життєвих установок студентів з адиктивних поведінкою


Реферат Особливості життєвих установок студентів з адиктивних поведінкою

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>ФИЛИАЛ РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГОСОЦИАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У Р.МИНСКЕ

Спеціальність "Психологія"

Заочне відділення


Курсова робота

ОСОБЛИВОСТІЖИЗНЕННЫХУСТАНОВОК СТУДЕНТІВ ЗАДДИКТИВНЫМПОВЕДЕНИЕМ


>ЛАСТОВКА ДАНИЛОАНДРЕЕВИЧ

Науковий керівник:

Старший викладачАхунова І.Г.

Мінськ 2009


>Оглавление

Запровадження

1. Особливості життєвих установок студентів ізаддиктивним поведінкою

1.1 Місце студентства у структурі суспільства і групі молоді

1.2 Проблема сенсу життя жінок у філософської і психолого-педагогічної літератури

Життєві встановлення і їх особливості у студентської молоді

Зміна життєвих установок

1.3Аддиктивное поведінка ніж формоюотклоняющегося поведінки сучасного студентства

>Историко-культурологический аспект

Стан ейфорії

Висновки

Глава 2.Эмпирическое дослідження взаємозв'язку змістовних життєвих орієнтацій із яким почуттям самотності в такому віці

2.1 Організація й методику дослідження

2.2 Опис і аналіз результатів експерименту

Висновки

Укладання

Список використаних джерел


Запровадження

Життєвий шлях людини - це процес формування й розвитку особистості певному суспільстві, сучасника певній епохи й однолітка певного покоління. Разом про те, фази життєвого шляху датуються історичними подіями, зміною способів виховання, змінами способу життя й системи відносин, сумою цінностей й життєвої програмою - цілями і здоровим глуздом життя, якими дана особистість володіє. Виявлення особливостей змістовних життєвих орієнтацій стало останнім часом актуальною темою досліджень. Проте за достатньої вивченості цього феномена ми що поспіль не можемо говоритимемо про методи розвитку змістовних життєвих орієнтацій й засоби впливу процес формування. З проблемою сенсу життя зіштовхується багато хто людина. Особливо цю проблему стає актуальною в юнацькому віці. Проблема сенсу життя вивчалася У.Франклом, і він зазначає, з проблемою зіштовхуються в різних країнах у світі. Сенс житті все може виступати, з одного боку, як цінність для індивіда, з другого, сенс може зумовлювати вибір цінностей, якими керується індивід у житті. Людьми по-різному усвідомлюються різні аспекти сенсу життя: минуле, справжнє, майбутнє.

Життєвий самовизначення, можливо, є основою інших напрямів самовизначення. Тому важливими утримання праці є саме ціннісні орієнтації у професіональній діяльності. Проблеми ціннісних і змістовних життєвих орієнтації й інтересів молоді були предметом досліджень низки учених (>К.А.Абульхановой-Славской,Л.И.Анциферовой,Л.И.Божович,В.Т. Лісовського, В.А.Ядова та інших.)

Однією з підходів до вивчення динамікиценностно-смислового відносини суб'єкта до професійної діяльності є, передусім, аналіз системи визначення мети, змісту вищої освіти контексті прогнозованих студентами труднощів майбутньої роботи, соціально-психологічної оцінки підготовки до професійної діяльність у вузі,учебно-профессиональних експектацій студентів у процесі освіти.

Ця курсова робота буде присвячено вивченню змістовних життєвих орієнтацій студентів ізаддиктивним поведінкою. Оскільки алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, тютюнопаління формується переважно у процесі соціалізації. Цим і пояснюється актуальність темиаддиктивного поведінки молоді.

СПІЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ.

Актуальність теми дослідження. Ця тема охоплює лише ті частини досліджень змістовних життєвих і фахових орієнтації, що відповідає специфіці соціально-психологічних пошуків. За такого підходу до розгляду проблеми мають місце кілька днів у різного рівня досліджених напрямів, проте,непредставленность в дослідженнях питань зв'язок змістовних життєвих орієнтації й студентів ізаддиктивним поведінкою, є необхідною підставою утвердження теоретичної актуальності обраної теми.

Метою даної курсової роботи є виявлення особливості життєвих установок студентів ізаддиктивним поведінкою.

Завдання:

1. Здійснити теоретичний аналіз існуючих вітчизняних і джерел по досліджуваної проблемі.

2. Виявити особливості життєвих установок студентам.

3. Провести емпіричне дослідження особливості життєвих установок студентів ізаддиктивним поведінкою.

4. Сформулювати висновки та практичні рекомендації у цій дослідженню.

Об'єктом дослідженнясмисложизненние орієнтації студентів

Предметом дослідження особливості життєвих установок студентів ізаддиктивним поведінкою.

Гіпотеза дослідження: особливістю встановлення ваддиктивной особистості є пагубні пристрасті.

>Методологию дослідження становлять:

Концепція А. Маслоу - людина має дві основні життєві установки, чи моделей поведінки. Він може поводитисяреактивно, прагнути компенсувати дефіцитну ситуацію і керується у разі потребами дефіциту. Вони ж людина поводиться активно і намагається поводитися, аби домогтися на успіх різних галузях свого життя, тобто. вважає розвиток важливою життєвої цінністю. І тут він керується у житті потребами розвитку.

Для дослідження цієї теми я досліджувала такі методи: на теоретичному рівні - аналіз психологічної літератури, узагальнення, порівняння; на емпіричному - ТЮФ (тест гумористичних фраз), статистичний метод ранговій кореляціїСпирмена.

Експериментальна база дослідження: у дослідженні брали участь студентиМИТСО факультету економіки та управління для підприємства, р. Мінська

Наукова новизна роботи залежить від узагальненні наявного напрацьованого матеріалу, соціальній та пропозиції нових підходів до класифікаціїаддиктивного поведінки.

Практична значимість дослідження полягає у цьому, що результати теоретичного дослідження можна використовувати під час аналізу механізмів попередженняаддиктивного поведінки підлітків, отримані під час дослідження результати, можна використовувати у практичному застосуванні для рекомендацій та надання допомоги соціальних педагогів і батькам підлітків, яких спіткало скруту.

Курсова робота складається з запровадження, двох глав, укладання, списку літератури, докладання. Курсова робота виконано обсязі 71 сторінок із них 5 сторінок (66-71) займають Додатка.

Під час написання курсової роботи була використано 35 основні джерела, переважно наукового, науково-методичного, періодичного характеру.


1. Особливості життєвих установок студентів ізаддиктивним поведінкою

 

1.1 Місце студентства у структурі суспільства і групі молоді

 

Студентство окреслюється "особлива соціальна група, що характеризується спеціально організованими, просторово і тимчасово структурованими буттям, умовами праці, побуту і дозвілля, соціальним поведінкою і психологією, системою ціннісними орієнтаціями". До системоутворюючим ознаками студентства різні дослідники відносять маргінальність усіх сторін її буття, субкультуру, відносну незалежність соціальної з психології та поведінки,доминантное впливполовозрастного чинника [15,с.232.].

Визначення вікових кордонів молоді, саме верхнього, має дуже велике значення. Це знання важливо у два аспекти: по-перше, молодіжний вік - це стадія отримання кваліфікації, завоювання суспільного стану. Якщо людина одержала кваліфікацію, його вже не може належати до молоді. По-друге, молодіжний вік - це стадія вибору та прийняття рішень, які зачіпають її майбутнє. Незалежно від цього, яким буде результат вибору, важливо, що "молодий людина, перебувають у процесі вибору (наприклад, вибору освіти, професії, вирішення питання шлюбу, створення сім'ї), поводиться як дорослий [19,с.38].

Б. Рубін і Ю. Колесников визначають студентство як: мобільний соціальну групу, "основним умовою якої є організована за програмою підготовка до виконання високої професійної та соціальній роль матеріальному і духовному виробництві", а С.Иконникова іВ.Т.Лисовский вважають, що "у структурі суспільства студентство можна назвати соціальною групою, зі свого суспільному становищу що стоїть близько інтелігентами, що є її резервом і призначеної у майбутньому для обіймання високо кваліфікованим працею у різноманітних галузях науки, техніки, управління, культури та т.д."

Студентство - це величезна інтелектуальний і управлінський потенціал культурно-духовній, державно-адміністративної,економико-материальной сфер суспільства. Воно, будучи інтелектуальної, духовної елітою молоді, є потенційної елітою суспільства загалом, майбутньої інтелігенцією, кольором нації.

Головну функцію студентства є освітня діяльність.

Студентство як соціальна група, має дуже нестійкою структурою і функціями і є "фокус-групою майбутнього соціуму загалом". Інтенсивна складова структури студентства пов'язані з заввишки його потреб, амбіцій, намірів, здібностей і запитів матеріальних, культурних, духовних, політичних вимог і раціональних. А екстенсивний елемент цієї структури корелює зі попитом на студентство товариство [17,с.23].

 

1.2 Проблема сенсу життя жінок у філософської і психолого-педагогічної літератури

Проблема сенсу життя належить до міждисциплінарних, оскільки сенс усього життя є одним із традиційних проблем філософії і теології, красного письменства, у яких аналізується переважно з змістовної боку: де сенс усього життя, який сенс усього життя вважатимуться істинним, добрим, гідним. У психологічної літературі також підкреслюється величезна значущість людини психологічного феномена сенсу життя. Але питання, де сенс усього життя, не входить до компетенції психології. ЯкД.А. Леонтьєв, до сфери інтересів психології особистості входить питання, який вплив надає сенс усього життя чи переживання його життя людини, і навіть проблема психологічних причин втрати і шляхів здобуття сенсу життя. У психології сенс усього життя вивчається переважно під кутом зору того, як під впливом яких чинників відбувається формування сенсу життя жінок у індивідуальному розвитку, як і що сформувався сенс усього життя або його відсутність впливає життєдіяльність і знепритомніла особистості [11,с.122]. Сенс життя психологами окреслюється "більш-менш адекватне переживанняинтенциональной спрямованості власного життя", "концентровану описову характеристику найбільш стрижневою і узагальненої динамічної значеннєвий системи, відповідальної за загальну спрямованість життя суб'єкта в цілому" [11,с.125], "генеральна лінія життя,задающая високу планку активної життєдіяльності людини, яка допомагає їй немає зламатися на крутих віражах долі, максимально використовувати власні резерви, спрямовуючи їх у перетворення обставин і власної особистості" [24, с.4].Ю.Б.Гиппенрейтер розглядає сенс усього життя "як процес, направлений замінити повну інтеграцію і координацію мотиваційної сфери особистості".

ДляС.Л. Рубінштейна сенс людського життя - бути джерелом світла, і тепла й інших людей, бути перетворювачем життя, викорчовувати з її будь-яку скверну і безупинно удосконалювати життя [20,с.78].Б.С. Братусь розмірковує про сенс життя як і справу насущної потреби, що грунтується на фундаментальному протиріччі між обмеженістю (смертністю) індивідуального буття й універсальністю родової сутності людини [3,с.39].

Теоретично У.Франкла поняття сенсу життя займає центральне місце. Прагнення пошукові та реалізації людиною сенсу житті.Франкл розглядає як уроджену мотиваційну тенденцію, притаманну всіх людей власне і є основним двигуном поведінки й розвитку особистості. Відсутність сенсу виступає причиною багатьох психічних захворювань, зокрема специфічних ">ноогенних неврозів", і різноманітних видівотклоняющегося поведінки. Хоча сенс усього життя кожної людини унікальний, є і смислові універсалії - цінності, які становлять узагальнені типові сенси [23,с.44]. По У.Франклу, людина неспроможна позбутися сенсу житті, ні за жодних обставин, сенс усього життя може бутинайден.В.Франкл вважає, що то вона може розраховувати на сенс усього життя трьома шляхами:

1) у справі, направленому для досягнення соціально значущих цілей;

2) в переживанні гуманістичних цінностей;

3) зайнявши певну позицію стосовно до обставин свого життя. Безсумнівно, сенси укорінені у бутті, існують в об'єктивної дійсності, але реалізація об'єктивно існуючого онтологічного сенсу завжди особистісний. ЯкД.А. Леонтьєв, те, що надає життю сенс, може лежати у майбутньому (мети), і тепер (почуття повноти та насиченості життя), і торік (задоволеність результатами прожитим життям). Разом про те це питання пізнання, а визнання, людина не винаходить чи інтелектуально конструює сенс свого життя, а знаходить його допомогою конкретні дії [11,с.134].

Отже, характеризуючи сенс усього життя, дослідники виділяють його позитивний вплив життя чоловіки й становлення особи. В.Е.Чудновский визначає два значення сенсу життя, як психологічного феномена:

1) суть, головне, основне у цьому предметі, явище;

2) особистісна значущість людини цієї суті, цього головного, основного. Феномен сенсу життя включає у собі обидві ці значення, причому суть, головне домінує над не головним, другорядним [24,с.5]. Але визначеннясмисложизненной "домінанти" - лише одне аспект процесу пошуку сенсу життя. Дуже важливо було встановити, наскільки дана домінанта "продуктивна", якою мірою вона сприяє позитивному розвитку особистості. У цьому доцільно пам'ятати адекватність сенсу життя, як жодну з основних його характеристик. У зв'язку з цим В.Е.Чудновским виділено два ознаки адекватності сенсу життя:

1. "реалістичність" сенсу життя, тобто. відповідність сенсу життя, з одного боку, готівковим, об'єктивним умовам, необхідним його реалізації, з іншого - індивідуальним можливостям людини;

2. "конструктивність" сенсу життя, тобто. ступінь його позитивного (чи негативного) впливу процес становлення особи і успішність діяльності.

У.Франкл дало дуже докладну характеристику даної людській потребі. На його думку, пошук мети свого існування властивий мислячим людям, що забезпечило при цьому всі свої базові потреби.Смисложизненние орієнтації кожної людини - це набір властивих лише даної особистості цінностей і цілей, що вона вибрала як основні свого існування. Особливість даної потреби залежить від унікальності її розуміння кожним людиною, отже, неможливо визначити готові кліше найуспішніших цілей існування, як і створює труднощі вивчення та розвитку. А найбільш гостро проблема визначення свого місця у соціумі, розуміння, заради чого варто жити, сидить над випускникамишкол.В.Франкл символізував те що, що екзистенційна фрустрація - феномен втрати сенсу життя та розвитку у зв'язку особливого виду депресивного стану - властивий переважно "думаючої" молоді. Про проблеми пошуку сенсу життя жінок у ранньому юнацькому віці говорять і багато вітчизняних психологи. Наприклад,Л.И.Божович стверджує, що вибір подальшого життєвого шляху, самовизначення стають для старшокласників тим мотиваційним центром, що визначає їхня діяльність, поведінку і їхнє ставлення до оточуючих [11,с.177].


Життєві встановлення і їх особливості у студентської молоді

Життєві установки, уявлення людини про життя, долі, світоустрій. Вони багато чому визначають те, як ми приймаємо наші рішення, як діємо, чого очікуємо від життя. Установки є різні: активна чи пасивна,пессимистичная чи оптимістична, фантастична чи реалістична тощо. Розібравшись у установках, можна було зрозуміти причини які з нами подій й приймати рішення більш усвідомлено.

Зміна життєвих установок

Особистість формується з поглядів на собі. Цей процес відбувається обумовлюється і загальними життєвими очікуваннями і установками. Ті, хто розглядає життя як боротьбу, у будь-якій ситуації передусім бачать які чигають на їх на небезпеку. Ті, хто наближається до життя, як до можливості знайти задоволення, шукають у різноманітних галузях діяльності радості. І тут швидше готові відшукувати в усьому щось добре і прагне до більшою мірою поводитися, щоб приносити більше радості собі, й оточуючим.

Життєві установки залежить від те, що в людини всього важливіше. Запитували ви коли-небудь себе, чого ви особисто хотів би досягти у житті? Придбати будь-які матеріальних цінностей, досягти громадського зізнання підозрюваного й ін.? Цінності, яких ви прагнете, збігаються з вашими життєвими настановами й зумовлюють різний роки поведінка. Хто хоче мати матеріального добробуту, повинен поводження з довкіллям інакше, чому він, хто не хоче удосконалювати свою особистість.

Американський психолог А. Маслоу встановив, що в людини є дві основні життєві установки, чи моделей поведінки. Він може поводитисяреактивно, прагнути компенсувати дефіцитну ситуацію і керується у разі потребами

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація