Реферати українською » Психология » Основи розробки психологічного дослідження


Реферат Основи розробки психологічного дослідження

>СОДЕРЖАНИЕ

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. Що розуміємо під психологічним дослідженням

2. Етапи психологічного дослідження

3.Организационно-процедурние етапи дослідження

4. Характеристика проблеми дослідження

5. Мету й завдання дослідження

6. гіпотеза дослідження

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

 


1. Що розуміємо під психологічним дослідженням

Дослідження – це вид пізнавальної діяльності. Вона може бути стихійним і науковим. Стихійне дослідження ситуації ненавмисно і є задоволенню природного цікавості людини. Наукове дослідження організовано, орієнтоване отримання істинного знання і набутий є засобом реалізації цього у науці.

Наукові дослідження можна умовно розділити на емпіричні і теоретичні. Теоретичне дослідження відрізняється від емпіричного орієнтацією отримання достовірного, узагальненого і порівняного знання. Але виділення емпіричного і теоретичного рівнів певною мірою умовно. Зазвичай, більшість досліджень маєтеоретико-емпирический характер. Будь-яке дослідження здійснюється не ізольовано, а рамках цілісної наукової програми чи цілях розвитку наукового напрями. За характером розв'язуваних завдань і залежно від рівня орієнтації на практику дослідження можна розділити на фундаментальні і прикладні. Фундаментальна дослідження орієнтоване на аналіз психологічних закономірностей і спрямоване на пізнання реальності без одночасної настроєності отримання практичного ефекту від використання нових знань.Прикладное дослідження проводять з одержання знання, покликаного забезпечити розв'язання цілком конкретної практичної завдання - вироблення шляхів вдосконалення об'єкта дослідження.

Комплексні дослідження з допомогою системи методів і методик, з яких вчені прагнуть охопити максимально (чи оптимально) можливу кількість значимих параметрів досліджуваної реальності. Унікальне дослідження спрямоване на виявлення одного, найбільшого, на думку дослідника, аспекти реальності.

Кожне психологічне дослідження будь-якою етапі розвитку психології може бути реалізований у трьох типах моделей: концептуальної, процедурної і емпіричну.

Концептуальна модель – це цілісна система понять, категорій і законів, розкриває теоретичну сутність цього явища і дозволяє його описувати, пояснювати чи керувати ним. У конкретному психологічному дослідженні основу концептуальної моделі, становлять теоретичні стану та концепції (звідси термін «концептуальна модель»), у межах яких висувається гіпотеза до розв'язання поставленої наукової проблеми.

>Процедурная модель це певні правила, алгоритми, методи і методи конкретної науки одержання і переробки інформації.

У емпіричну моделі як цілісну систему кількісних і якісних характеристик даного нас явища у конкретних просторово-часових рамках реалізується ступінь правомірності концептуальної моделі.

Основою розвитку психології як науки є концептуальні моделі, з урахуванням яких будуються процедурні і емпіричні моделі.

Наукове психологічне дослідження передбачає свідомий вибір мети дослідження та його коштів (методологію, підходи, методи, методики), орієнтацію дослідження на відтворюваність результату. Наукове дослідження, на відміну стихійних форм пізнання навколишнього світу, грунтується на використанні наукового методу пізнання.


>2.Этапи психологічного дослідження

Задум дослідження визначає її етапи, складові послідовність реалізації задуму дослідження. Зазвичай дослідження складається з з трьох основних етапів.

Перший етап – вибір ж проблеми і теми, визначення об'єкту і предмета, цілей і завдань, розробка гіпотези дослідження. З метою уточнення методик дослідження, конкретизації мети клієнта й завдань іноді виділяється іще одна етап – пробне (>пилотажное) дослідження, цей етап випереджає оформлення методик дослідження.

З другого краю етапі роботи відбувається вибір методів й розробка методик дослідження, перевірка гіпотези, безпосередньо дослідження, формулювання попередніх висновків, їх опробування і уточнення, обгрунтування заключних висновків, і практичних рекомендацій.

Третій, завершальний етап будується орієнтації впровадження отриманих успіхів у практику. Робота літературно оформляється.

Логіка кожного дослідження специфічна. Дослідник виходить із характеру проблеми, цілей і завдань роботи, конкретного матеріалу, яким він має, рівня оснащеності дослідження та своїх фізичних можливостей.


>3.Организационно-процедурние етапи дослідження

Етапи психологічного дослідження – це комплекс процедур, складових стадії його реалізації цілей і завдань. Виділяються два виду етапів: етапи логічного плану іорганизационно-процедурние етапи.

Етапи логічного плану відбивають послідовність виконання стратегічних завдань дослідження.

>Организационно-процедурние етапи визначають хід виконання тактичних завдань, взаємодії з досліджуваним об'єктом, дій зі даними про досліджуваному об'єкті. Усі етапи мають відносну тимчасову послідовність, водночас можуть чергуватися, забезпечуючи безперервність дослідницького процесу.

Етапи реалізації логічного плану дослідження:

>Проблемно-поисковий (збирати інформацію для описових гіпотез).

Аналітичний (доказ описових гіпотез).

Експериментальний (доказ гіпотез про причинних залежностях).

>Конструктивно-практический (створення проекту – практичних рекомендацій – для вдосконалення об'єкта).

>Организационно-процедурние етапи дослідження:

Підготовчий (розробка програми, методики,организационно-подготовительние роботи).

Оперативний (збирати інформацію, консультації, експериментування)

Заключний (обробка, аналіз, узагальнення інформації, вироблення рекомендацій, складання звіту).

Коли дивитися на детальніше, можна відзначити, що у підготовчому етапі обов'язково проводяться такі процедури:

- Попереднє ознайомлення з об'єктом дослідження, виявлення його специфіки;

- Розробка проекту прориття програми психологічного дослідження. Сюди входять опис об'єкта, уточнення мети, основних цілей, розробка спільне коріння й робочих гіпотез тощо.

- Упорядкування робочого плану і складення графіка робіт;

- Коригування проекту програми з участю замовника;

- Розробка методик дослідження. Сюди входять проектування інструментарію, пілотаж інструментарію, уточнення складу технічних засобів, уточнення вимог до виконавців, складання інструкцій, розмноження інструментарію;

- Побудова вибірки;

- Підготовка дослідницької групи;

- Упорядкування кошторису витрат, твердження плану робіт і кошторису витрат.

На оперативному етапі здійснюються такі процедури:

- Організація умов виконання робіт у відповідність до методичними завданнями. Сюди також ставитимуться підготовка приміщень та технічних засобів;

- Упорядкування графіка проведення робіт, складаннянаряд-заданий, їх видача виконавцям;

- Встановлення контакту з особами, ввійшли в вибіркову сукупність, знайомство, інструктаж їх;

- Збір первинної інформації з заданої методиці;

- Обробка аудіовізуальних технічних записів;

- Контент-аналіз відкритих питань, щоденникових записів;

- Підготовка здатися методичних документів;

- Контроль над перебігом виконання вимог методики, над роботою виконавців.

Основні процедури заключного етапу:

- Збір дисконтних матеріалів. Перевірка заповнення;

- Ручне обробка даних;

- Статистичне опрацювання даних;

- Логічний аналіз даних;

- Уточнення обсягу виконаних завдань;

- Побудова проекту вдосконалення об'єкта;

- Аналіз і - оцінка ефективності виконання науково-дослідницьких робіт;

- Упорядкування підсумкового звіту;

- Надання звіту замовнику. Упорядкування плану втілення результатів дослідження.


>4.Характеристика проблеми дослідження

Проблема дослідження – форма наукового відображення проблемної ситуації. Вона, з одного боку, висловлює реальні об'єктивні протиріччя, викликають проблемну ситуацію, з іншого – свідчить про протиріччя між усвідомленням потреби певних практичних діянь П.Лазаренка та незнанням засобів і методів реалізації. Проблема формулюється як вираз необхідності вивчення певній галузі психологічних явищ, розробки теоретичних засобів і практичних дій, вкладених у виявлення причин, викликають протиріччя, з їхньої усунення.

Проблема дослідження знаходить конкретизацію у постановці теоретичної й методологічною проблем, що сприяє досягненню справді наукового знання. 

Теоретична проблема – сформульована невирішена завдання (проблема) у сфері пізнання (у сфері теорії).

Методологічна проблема – сформульована невирішена завдання у сфері методології, визнання дослідником наявності труднощів у процесі пошуку це й розробки методів і коштів досягнення цієї мети під час вирішення теоретичної проблеми, чи складності вибору оптимального методу у складі кількох наявних.

Проблема дослідження безпосередньо з предметом дослідження, але водночас має і свій специфіку. Проблема дослідження є характеристикою деякою проблемної ситуації, відбитком протистояння між типовим станом предмета дослідження, у реальної практиці, і вимогами ефективного функціонування об'єкта дослідження. Проблема дослідження завжди пов'язану з певним удосконаленням предмета дослідження, з виявленням причин які виявляються протиріч, із розробкою системи заходів, вкладених у підвищення ефективності і забезпечення якості функціонування предмета дослідження, з поглибленням теоретичних поглядів на предметі дослідження. Наприклад, коли предметом дослідження є здібності, а об'єктом дослідження – особистість, проблемою дослідження може бути формування здібностей, їх становлення та розвитку тощо.

Метою будь-якої наукової дослідження є рішення певною проблеми. Практично проблема дослідження переростає у ціль дослідження, яку собі психолог у процесі вирішення цієї проблеми, тобто. мета дослідження у тому, щоб вирішити якусь проблему.


5. Мету й завдання дослідження

Метою дослідження є модель очікуваного кінцевого результату (розв'язання проблеми), що може бути досягнуть лише за допомогою проведення психологічного дослідження. Орієнтація на поставлену у програмі мета служить необхідним критерієм ефективності зроблених теоретичних, методичних і організаційних процедур. Мету й завдання випливають із предмета дослідження. Мета формулюється короткий і гранично точно в смисловому плані, висловлюючи то основне, що має намір зробити дослідник. Вона конкретизується розвивається в завданнях дослідження, кількість висунутих завдань зазвичай від двох чотирьох.

Мета дослідження залежить від спрямованості дослідження, його теоретичного, методичного чи прикладного характеру.

>Ожидаемим результатом теоретично орієнтованого психологічного дослідження то, можливо нове знання про структуру, функціях, форми і умовах розвитку психологічного об'єкта.Методически орієнтоване дослідження спрямоване розробці методики, відпрацювання окремих процедур, інструментарію. Як продуктивного результату прикладного дослідження можуть виступати прогноз розвитку об'єкта, програма його вдосконалення, окремі практичні рекомендації. Таким результатом може бути алгоритми типового рішення досить вивчених психологічних проблем. Результати прикладного дослідження служать обгрунтуванням, підтвердженням вже наявних теоретичних знань. У прикладному дослідженні мета слід узгодити з замовником.

У завданнях дослідження відбувається деталізація напрямів реалізації гіпотези і цілей дослідження. Завдання тісно пов'язані з конкретними вимогами, що висуваються до аналізові досягнень і рішенню сформульованої теоретичної проблеми. Вони є засобом реалізації мети, носять інструментальний характер, свідчить про потенційні можливості досягнення цієї мети з допомогою процедур дослідження. Може бути поставлено завдання досягнення нового знання окремих емпіричних фактів, відтворення системи чинників, їх взаємозв'язки, отримання цілісної картини досліджуваного психічного явища (процесу, стану, освіти, властивості) як моделі чи теоретичної схеми. Завдання розкривають зміст предмета дослідження та узгоджуються з гіпотезами. Є спільні завдання, зорієнтовані рішення центральної проблеми дослідження, та створює додаткові, що стосуються окремих аспектів проблеми, способів її вирішення. Основні завдання реалізуються з допомогою комплексу допоміжних завдань, завдань й виконання вимог до етапах і процедурам дослідження. Конкретне дослідження, зазвичай, включає завдання числом від двох чотирьох.

Перше завдання, зазвичай, пов'язані з виявленням, уточненням, поглибленням, методологічним обгрунтуванням сутності, природи, структури досліджуваного об'єкта.

Друга – з аналізом реальним станом предмета дослідження, динаміки, внутрішніх суперечностей розвитку (зазвичай, цей аналіз вимагає експериментальних досліджень).

Третя – зі способами його перетворення, моделювання, дослідно-експериментальної перевірки.

Четверта – з виявленням шляхи й кошти підвищення ефективності, вдосконалення досліджуваного явища, процесу, тобто із практичними аспектами роботи, з проблемою управління досліджуваним об'єктом.

>Уяснение конкретних завдань ввозяться творчий пошук приватних труднощів і питань дослідження, без вирішення яких неможливо реалізувати задум, вирішити головне для проблему. У цих цілях вивчається спеціальна література, аналізуються наявні погляду, позиції; виділяються питання, які можна вирішити з допомогою вже наявних наукових даних, й ті, вирішення яких є «стрибок в невідомість», новий крок у розвитку науку й, отже, вимагає принципово нових підходів і якості знань,предвосхищающих основні результати дослідження.


7. Гіпотеза дослідження

Гіпотеза дослідження – це ймовірнісна наукове припущення, передбачення ходу і результату дослідження. Гіпотеза відбиває структуру об'єкта, характері і сутності перетинів поміж його елементами, чинники, що зумовлюють ці зв'язку. вона є головним методологічним інструментом дослідження. Гіпотези свідчить про спосіб узгодження чинників, складових проблемну ситуацію, висловлюють засіб розв'язання проблеми дослідження та досягнення своєї цілей. Характер основних гіпотез передбачає логіку дослідження; усі його наступні процедури спрямовані на обгрунтування, доказ чи спростування гіпотез.

У методологічному відношенні гіпотези служать ланкою між теоретичної концепцією і емпіричну базою дослідження. Вони призначені для перевірки тих залежностей, також включених у теоретичну схему і вивчення яких спрямовані завдання дослідження. У цьому плані гіпотеза є своєрідний прогноз очікуваного рішення дослідницької завдання. Гіпотези допомагають формулювати проблеми, мети, основні завдання; визначити об'єкт й предмета дослідження; організувати процес наукового пошуку; вибір методів дослідження. Перевірка гіпотез складає основі виведення їх наслідків із наступною емпіричну перевіркою з допомогою процедуроперационализации, виміру, реєстрацію ЗМІ й аналізу.

Гіпотеза має бути сучасною: адже її виникнення підготовлено, зазвичай, загальної логікою розвитку науки, а підтвердження чи спростування можна було саме у цей час часу. Вона може бути зведена до прогнозування, бо вбирає ставлення до не виявленому минулому (>историко-психологические гіпотези), непізнаному справжньому і майбутньому (прогностичні гіпотези).

До гіпотезі пред'являються певних вимог:

По-перше, вони повинні складатися з великої кількості пропозицій: зазвичай – одне, рідко – два-три;

По-друге, у ній не можна вмикати поняття і категорії, неясні досліднику;

По-третє, при формулюванні гіпотези слід уникати ціннісних суджень (гіпотеза має відповідати фактам, бути перевіреній і застосовувану до кола явищ);

По-четверте, гіпотеза повинен мати бездоганне стилістичне оформлення, простоту і логіку викладу із дотриманням принципів наступності;

Формування гіпотези – складний мало досліджений процес. Багато залежить спроможності психолога, таких його особистісних якостей, як: творче мислення, проблемне бачення, інтуїція, конструктивні і проектувальні вміння. Усе це дають можливість досліднику знайти необхідні факти, забезпечувати їхню повне вивчення і основі виявити невідповідність накопиченого фактичного матеріалу які існують у науці поясненням. Усвідомлення цієї невідповідності і призводить до виникнення основний ідеї дослідження, його задуму і коштів здійснення, тобто. до оформлення гіпотези – обгрунтованого припущення про шляхи і результатах рішення досліджуваної проблеми.


СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дружинін В.М. Експериментальна психологія. – СПб, 2001;

2.Помогайбин В.М.Военно-психологические дослідження: методологічні основи. – М., 2001;

3. Отрут В.А.Социологическиое дослідження; методологія, програми, методи. – М., 1987;

4. КорніловаТ.В. Введення ЄІАС у психологічний експеримент. – М., 1998.


Схожі реферати:

Навігація