Реферати українською » Психология » Мотиви соціальної поведінкі особістості


Реферат Мотиви соціальної поведінкі особістості

«>Мотивисоціальноїповедінкиособистості»


Усучасномусуспільствіінтерес до проблемособистостілюдиниєнастільки великим, що практично усісуспільні наукизвертаються до цого предметадослідження. Ос-кількисуспільнівідносиниіснують як формадіяльності йповедінкиреальних,конкретнихіндивідів, котрієносіями йсуб’єктамисуспільнихвідносин,остількивластивості,соціальніякостіреальних людей, котрівиявляються в їхньоговзаємодії,визначаютьвластивостіцілісноїсуспільноїсистеми.

>Системоутворюючоюякістюособистостівиступаєспрямованість.Саме вспрямованостівиражаютьсяцілі, вім’я якідієособистість,їїмотиви,суб’єктивніставлення дорізнихсторіндійсності.

Уосновіспрямованостіособистості лежатипотреби.Поведінкалюдинизначноюміроюзалежить від того, котріпотреби унеїрозвинені.

Упроцесівзаємодіїлюдини ізоточуючимсередовищем (>природним,суспільним)постійновиникаютьнужди,задоволення якінеобхідно длярозвиткуорганізму іособистості,це –потреби.Потребирізних урізнічаси неєоднакові.Свідомістьлюдининакладаєвідбиток наспосіб їхньогозадоволення,який, на свійчергу,залежить відрівнярозвиткусоціальних потреб.Соціальніпотребиподіляють наматеріальні,духовні йсуспільні.Матеріальніпотребивиникаютьзалежно відрівняекономічногорозвиткусуспільства,суспільноговиробництва,виховання.Задоволенняматеріальних потребпов’язано ізрозвиткомдуховних (>пізнання,відпочинок) йсуспільних (потреба в контактах,соціальневизнання,сенс життя) потреб.Ціпотребирозвинені по людях далеко ще неоднаково.

>Розвиток потребпов'язанийтакожзісвітоглядом, подякимрозуміють струну системупоглядів йпереконаньлюдини, котра, на свійчергу,базується нафілософських,економічних йполітичнихзнаннях.Переконаннявиступають при цьому якусвідомленняпотребиособистості, щоспонукаютьїїдіяти увідповідностізісвоїмицінніснимиорієнтаціями.Світоглядвпливає навибірмотивівособистості йрозвитокїїінтересів.

Наоснові потребформуютьсямотиви.Мотивице –усвідомленіспонуканнялюдини додіяльності йповедінки.Мотивитіснопов’язані ізпотребами йнавпаки.Їхзв'язоквиявляється до того, щопотребиреалізуються вповедінці йдіяльності.Мотивамиможутьвиступатипотреби,інтереси,прагнення,бажання,почуття й думи.Сукупністьмотивівповедінки йдіяльностірозглядається якмотиваційна сфераособистості. Уціломуця сфераєдинамічною ізмінюється взалежності відбагатьохобставин.Проте ядроммотиваційноїсфери,її «>стрижнем»виступаютьвідносностійки ідомінуючімотиви.Саме у якихпершочергововиявляєтьсяспрямованістьособистості.

>Розрізняють тригрупимотивів:

1)прості, до яківідносятьпотяги,бажання,хотіння;

2)складні, до яківідносятьінтереси,схильності,ідеали;

3)випадкові, до яківідносятьпочуття,звички,афекти.

>Середпростихмотивівнасампередвиділяють потяг, чинеусвідомлену потребулюдини.

>Кожнийперіод життялюдини,коженїїбільш-меншзначнийкрок усистемісуспільнихвідносин приводити й дозміниїїмотиваційноїсфери. Упроцесірозвиткуособистостівідбуваєтьсяперетворення однихмотивів наінші чистримування однихіншими; набазі однихмотивівформуютьсяінші,виникаютьпротиріччяміжрізними мотивами,змінюєтьсяспіввідношеннядомінуючих йпідпорядкованихмотивів.

Таким чином,змістмотивівєнайбільшістотноюхарактеристикоюспрямованостіособистості тарівняїївихованості. Мотив –цеупредметнена потреба.Мотиваційна сфераєскладнимутворенням.Мотивирозрізняються не було зазмістом, але й і зарівнемусвідомленості,стійкості.Спрямованістьособистостіє результатомвиникненнястійкодомінуючихмотивівповедінки, атакожіншихособливостейособистості, щодопомагають чизаважаютьреалізуватимотиви.

>Соціальноюназиваютьповедінкулюдини всуспільствісеред людей.Під неюрозуміється такасоціальнаповедінка, Яка полягає взагальноприйнятих уданомусуспільстві нормах культури (права,моралі,етики таін).

>Соціальнаповедінкавиокремлюється впротилежністьіндивідуальноїповедінці.Підіндивідуальноюповедінкоюрозумієтьсяповедінка, котра непов’язана ізмісцем, яку людиназаймає усуспільстві, чи ізтимивзаємовідношеннями, котрі внеїскладаються ізоточуючими людьми.Індивідуальнаповедінкалюдини, навідміну від йогосоціальноїповедінки, зазвичай не так наповедінкуоточуючих.

>Мотивівсоціальноїповедінки людейможе бутидекілька.По-перше,цебажання привести своюповедінку увідповідність зособистимипереконаннями,поглядами йвідношенням людям, якіцяповедінкабезпосередньостосується.По-друге,цебажаннявідповідатиочікуваннямоточуючих людей.По-третє,цепрагненнявпливати наоточуючих людей.По-четверте,цепрямебажаннязробити щоськонкретне длялюдини, наякогоспрямований даний провина.Нарешті,по-п’яте,це простобажання бути якусі, невиокремлюватисясередінших людей, чинавпаки, бути не схожим наінших людей.Розглянемодекількамотивівсоціальноїповедінки.

>Мотиваціядосягненняуспіхів.Мотиваціядосягненняуспіхівявляє собоюсукупністьфакторів, котрівпливають на силупрагненнялюдини додосягненнюуспіху.Серед нихнайбільшвелику рольвідіграє потреба вдосягненніуспіху. яквиявиливчені, потреба вдосягненніуспіху непритаманналюдині ізнародження, анабуваєтьсялюдиною упроцесі життя,причому вонанабувається уже іздитячоговіку йстаєвідносностійкою в 5-6 років.Набута потреба вдосягненніуспіху йнаступномужиттімайже незмінюється.

>Ця потребаробитьдоситьзначнийвплив насоціальнуповедінкулюдини, на йогопсихічнийрозвиток й життя уцілому.Діти ізрозвиненоюпотребоюдосягненняуспіхучастішемаютьнормальнусамооцінку,нормальнийрівеньпритязань йпоказуютьнизькийрівеньтривожності.Такідітирозвиваються болеешвидко,чимдіти ізнизькоюпотребоюдосягненняуспіху.Людина, котра іздитинстванабула потребу вдосягненніуспіхунавчаєтьсядолатитруднощі, котрівиникають наїїжиттєвому шляху.

Мотив влади. Це мотив,якийспонукаєлюдину доти,щоб набути уладові з людей, надподіями, котрівідбуваються,контролювати їхні,управляти ними,здійснювати нимивплив. Люди, котрімаютьтакий мотив активнопрагнуть влади,одержуютьзадоволення від того, щомають уладові йкористуються нею.Вони активнопрагнутьзаймати посадикерівників,єучасникамирізнихполітичнихрухів,намагаютьсяочолювативідповіднірухи. Угрупах йколективах, до які належатитакі люди, смердотінамагаються статілідерами йзберіть за собоютакеположення.

>Існуютьрізні подивися наоцінку ціності йморальноївиправданості такихпрагненьвідповіднихданому мотивацію.Однівченівідносяться до такого мотивацію улюдини нейтрально,вважаючи, щотакий мотив неможехарактеризуватилюдину якхорошу чипогану, всі гроші доти, для чого така людинапрагне влади.Є йінша точказору. Це болеежорсткапозиція ізданого приводу. Праворуч до того, що данийсоціальний мотив частопритаманнийавторитарним особам.Така особа не простапрагне влади, апрагнеїї набути у тому,щобподавлятиінших людей. Удітейтакий мотивможепроявлятися вжорстокомуповодженню із болееслабкимидітьми,тваринами таін. Тому мотив владичастішерозглядається якнебажана рисуособистості.

>Мотиваціяагресивноїповедінки. >Цямотиваціяможе бутибіологічною йсоціальною.Біологічнамотиваціяагресивностімаєорганічну основу, аїїпроявлюдиноюзалежить від того якфункціонуєїїорганізм іздитинства.Біологічнамотивація незалежить відзовнішніхчинників,єспонтанною.Соціальнамотиваціяагресивності,навпаки, самимтіснішим чиномпов’язана ззовнішнімвпливом.Соціальнамотиваціяагресивностібазується напереконанні до того, що даний мотив й,відповідно,проявленняагресивностілюдиною,є результатомнавчання.Шляхомвиховання можназробитилюдинудоброю,уважною людям йтварин.Такіриси характерувиключаютьагресивнуповедінку.Якщодітей всім’ївиховувають так, щобудь-які проявиагресивності із їхнього боціосуджуються,якщо воточуючих їхні людях смердоті небачатьпроявівагресивності, то й самдітивиростають неагресивними. Інавпаки,якщодитину часто йжорстоконаказують,якщо воннавколо собібачить багатоприкладівпроявівагресивності, то такадитина, як правило,виростаєагресивною.

Удеякихтеоріяхагресивностіїївиникненняпов’язується зфрустрацією йагресивністьрозглядається якїїсоціально-психологічнийнаслідок.Фрустрація ж – сутосоціальнеявлення, якупороджуєтьсяумовами життя, і томуможерозглядатися якнабутаякість.

>Альтруїзм як мотивсоціальноїповедінки.Відносноальтруїзма, як мотиваціюсоціальноїповедінкисклалисятакі ж точкизору, як йвідносноагресивності. Туттакожіснують думи пробіологічне йсоціальнепоходження цого мотивацію.Біологічнапозиція ізданого запитаннязаклечається до того, що влюдини, а й утваринможливопобачитивипадкитурботи один про одного йнаданнядопомоги один одному.Крім того, удітейможливі проявиальтруїстичнихтенденцій уповедінці. Іцедеяківченірозглядають якпідтвердженняуродженогопоходженняальтруїзму.

Разом із тім неменшпереконливимєдоказисоціальногопоходженняданого мотивацію.Якщодорослі люди настільки частопроявляютьальтруїзм, то йдіти,наслідуючи їхні,починають йогопроявляти.Альтруїзмбатьків частопоєднується ізпроявамиальтруїзму удітей, інавпаки:відсутністьальтруїстичноїповедінки убатьків частосупроводжуєтьсявідсутністю його удітей.

>Слідзазначити, щоальтруїзм як мотивсоціальноїповедінкиєальтернативоюагресивності.Людина, якєальтруїстом, Яка поводитись якальтруїст,майженіколи небуваєагресивною й,навпаки, тієїхтопроявляєагресивнуповедінку, як правило, небуваєальтруїстом.

Мотивбезпомічноїповедінки. >Безпомічнаповедінкахарактеризуєлюдину, котра попсихологічним причин неповністювикористовує своїможливості длявирішеннясвоїхжиттєвих проблем,проявляєбездіяльність там, денеобхідно активнодіяти.

>Вперше натакуповедінку, котра характерна як для таких людей, то й длятваринзвернувувагуросійськийвченийІ.П. Павлов. Уподальшомудослідженнябезпомічноїповедінкилюдини проводилисоціальні психологи з США.Вченівиявили,безпомічнаповедінкавиникає улюдини,якщо вон навласномужиттєвомудосвідіпереконується до того, щонеодноразовіспробисамостійновийти зтрудноїжиттєвоїситуації неприводять добажаного результату.Людина приходити довисновку, щокращесидіти йчекати,нічого неробити,щоб Герасимчукаще гірше.Безпомічнаповедінкаможевиникати й ізінших причин:притаманністьданійлюдині мотиваціюуникненняневдач над мотивомдосягненняуспіху;низькасамооцінка,заниженійрівеньпритязань;відсутність сильногобажаннявийти зтрудноїситуації таін.

Людиною із мотивомбезпомічноїповедінки можнаоказатидопомогу.Цядопомога, впершучергу,залежить від причин, котріпризвели до такого мотиваціюповедінки.Наприклад, можнапіднятисамооцінку йвпевненістьлюдини всобі,надаваючийомудопомогу увирішеннітруднихситуацій йзавдань,стимулюючи при цьому йогосамостійнерішення. Цедовгий процес йнеобхіднісильнідодатковістимули,щобперевиховатилюдину –виховати тихсторониособистості, котріспрямовані надосягненняуспіху, нанормальнусамооцінку.

Таким чином,мотиви –цеспонукання додіяльності,зв'язані іззадоволенням потреб.Потреба ж –цепережитий таусвідомлюванийлюдиноюнестаток у бонеобхідно дляпідтримкиорганізмулюдини тарозвитку йогоособистості.

>Потребилюдини можнарозділити втричігрупи.Перша –цепереживаннянестатку,зв'язані ізбіологічноюорганізацієюлюдини. Друга група –соціальніпотреби,породженісуспільством.Третя група потреб –ідеальні:пізнаватинавколишній світло уцілому і у його деталях,усвідомлюватисвоємісце вньому,зміст йпризначення свогоіснування.Біологічні,соціальні іідеальніпотребивзаємозалежні.Біологічні усвоїйосновіпотреби влюдини навідміну відтваринстаютьсоціальними.Також людисоціальніпотребипанують надідеальними.

 >Поряд ізпотребами,важливим мотивомсоціальноїдіяльностієсоціальні установки.Під нимирозумієтьсязагальнаорієнтаціялюдини навизначенийсоціальнийоб'єкт, щовиражаєсхильністьдіяти (>певнаповедінка)певним чиномщододаногооб'єкта.


 СПИСОКЛІТЕРАТУРИ

1.Абульханова-СлавскаяК.А. Діяльність та колективна психологіяличности.-М: Наука, 1980.

2. ДонченкоЕ.А., Титаренко Т. М. Особистість: конфлікт,гармония.-К.:Политиздат України, 1989.

3. НємовР.С. Загальна психологія:Учебник.-М:ВЛАДОС, 2003.

4. Психологія: Підручник для гуманітарних вузів / Під ред. В.М. Дружиніна - СПб: Пітер, 2006.

5.Психологія:Навч.Посібник /За ред.. О.В.Винославської.-К.:ІНКОС, 2005.


Схожі реферати:

Навігація