Реферати українською » Психология » Взаємовідносіні підлітків


Реферат Взаємовідносіні підлітків

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Вступ

 

>Актуальністьдослідження.Міжособистіснівзаємини — десукупністьоб'єктивнихзв'язків тавзаємодійміж особами, котрі належати допевноїгрупи.Характерноюознакоюміжособистіснихвзаєминє їхніемоційнезабарвлення. Отже, миможемовизначити їхні яквзаємини людей, щоформуються впроцесібезпосередньоївзаємодії вгрупі,маютьнеформальний характер ймістятьемоційнозабарвлену таобопільнезначущуоцінкупартнерів поспілкуванню.

>Людина -істотасоціальна.Включенняособистості всуспільнівідносини обумовленепервинноюроллюсоціальногоспілкування в цьомупроцесі.Підлітковийвіктрадиційновважаєтьсянайважчим увиховномувідношенні.Найчастішетруднощіпідлітковоговікупов'язують зстатевимдозріванням. Увирішенніскладнихзавданьвихованняособистостізначна рольналежитьвивченнюумінняособистостіспілкуватися. Упідлітковомувіціпровідноюдіяльністювиступаєспілкування ізоднолітками.

>Людина неможеіснуватиізольовано відсуспільства.Вонапостійнознаходиться урусі,здобуваєновізнання йобмінюєтьсяінформацією ізоточуючими.Протягом життяіснуваннялюдинипостійнозмінюється, унеїформуютьсянові подивися таінтереси.Ще із самогодитинства, ізнародженнялюдинуоточуєсім’я, Якавиховує внеїпочуттяповаги талюбові йпоступововідкриває шлях удорослий світло.

>Від цього уякомуоточенніперебувала людина, котріпоради танастанови вонотримувала,залежатиме йїї життя. Будізрозуміло, чизможе вондосягтичогось ужитті й статі тім, кімпрагне бути.

>Тож, якбачимо, проблемавзаємовідносиндоволі актуальна йпотребуєобговорення.

>Об'єктомдослідженняєособливостівзаємовідносинпідлітків.

Предметомдослідження – процесвзаємовідносинпідлітків.

Метадослідження –виявитихарактерніособливостіміжособистісногоспілкування впідлітковому.

>Завдання:

1)вивченнятеоретичногоматеріалу ізпроблемиміжособистіснихвзаємовідносин впідлітковомувіці;

2)виділення йвивченняпсихологічнихособливостейвзаємовідносинпідлітків;

3)проведеннядослідження задопомогоюпсиходіагностичних методик;

4)аналіз йузагальненнярезультатівдослідження.

>Гіпотезадослідження –особливостіформуваннявзаємовідносинпідлітківзабезпечуютьповноціннийрозвитокособистості.

>Методидослідження:

>Теоретичні (>аналізлітератури,типологічно-порівняльний,структурний);

>Емпіричні (>Анкетування,Закінчиречення,Самооцінка станусформованостівзаємин,Соціометрія,Спостереження.)

Структура роботи. >Курсова роботаскладаєтьсязівступу,основноїчастини (>теоретичний тапрактичнийрозділи),висновку та спискулітератури.

Базадослідження. >Дослідженняпроводилося вмалошкарівськійзагальноосвітнійшколі І-ІІІступенів ізучнями восьмого класу.


>Розділ 1.Теоретичніосновиміжособистіснихвзаємин

 

1.1Міжособистіснівзаємини.Загальніположення

>Міжособистіснівзаєминиохоплюютьшироке колоявищ, але йголовним регуляторомсталості,глибині,неповторностіміжособистіснихвзаєминєпривабливістьоднієїлюдини дляіншої.

Тому станзадоволеності-незадоволеностівиступаєосновнимкритеріємоцінки такимвзаємин.Привабливістьскладається ізпочуттівсимпатії тапритягання.Якщосимпатія-антипатія —цепереживаннязадоволення танезадоволення відконтактів ізіншими людьми, топритягання-відштовхування — практичнаскладовацихпереживань (7; 124).

>Міжособистіснапривабливість-непривабливістьможенабувати характерусталихзв'язківміж людьми іпереходити увзаємнуприхильність чинеприхильність.Прагнення бути разомможе статіпотребою, й тоді миговоримо пропевний типміжособистіснихвзаємин:приязних,дружніх,товариських,подружніх. Урегуляціївзаєминберуть доля тримотиваційніаспекти: «хочу», «яможу» й «>треба».Особистогобажання («хочу»)недостатньо длявиникненнявзаємин.Необхіднеузгодженнявзаємнихбажань йможливостей («яможу»). «>Треба» —найважливіший аспектутворення,розвитку чируйнуваннявзаємин. Так,дружнівзаєминиможуть зайти всуперечність звиробничими,моральними.Суспільнівідносини чистимулюють, чируйнуютьміжособистіснівзаємини.Суспільствопрагне привестиміжособистіснівзаємини увідповідність досуспільнихвідносин.(3; 7)

>Існуєзв'язокміжділовими таміжособистіснимистосунками.Незбігблизькихміжособистіснихвзаємин таділовоїактивностіочевидний, але й неможе бутисуспільнихвідносин у “чистому”вигляді, безособистісного компонента. Убудь-якихвзаємодіяхзавждиприсутній компонентпривабливості-непривабливості.Питанняполягаєлише до того, деприсутність цого компонентавиправдана. Навиробництві результатспільноїдіяльності —економічнаефективність,цеголовнийкритерійоцінкикористі чишкодиміжособистіснихвзаємин.

>Потрібновизначитиступіньблизькостіміжособистіснихвзаємин таприйнятність до тихий чиіншихобставин. За умів, коливимагаєтьсядотримуватисявиробничих таекономічних норм,близькі,інтимнівзаєминизаважають. Зіншого боці,перетворенняміжособистіснихвзаємин уфункціональніможепризвести до їхніруйнування чивтратизадоволення від них.Неадекватніпрагнення устосунках, як йїхнійпрояв уповедінці,спричинюютьвиникненнянапруженості таконфліктів.

>Взаємнийобмін думками,почуттями,вчинками впроцесівзаємодіївикликає влюдинизмінуповедінки, установок,оцінок. Уньомуразійдеться про феноменвзаємовпливу.

>Взаємовпливспрямований наформуваннясталихоцінок,учинків, щохарактеризуютьсяподібністю. Цесприяєзближенню,поєднаннюінтересів йцінніснихорієнтацій —відбувається процесуподібненнячленіводнієїгрупи.Механізмамивзаємовпливуєімітація,навіювання,конформність,переконання.

>Імітація —неспрямованийвплив, що не ставити собі заспеціальноїцілі, але ймаєкінцевийефект йєнайпростішоюформоювідображеннялюдиноюповедінкиінших людей. Наосновіімітаціїпізнішеформуютьсяіншірегуляторивзаємовпливу —навіювання,конформність,переконання.Вонирегулюютьнормиміжособистісногоспілкування.Норми, у своючсріу,визначають характерміжособистіснихвзаємин.Наявністьвідпрацьованих нормдемонструєоднозначність урозумінні таоціїщіподій.

>Навіювання —найменшусвідомлюваний процес —грунтується нанекритичномунаслідуваннізразківповедінкиіншоїлюдини.Навіюванняможе бутипряме (коли один зпартнерів поспілкуванню ставити собі затаке заподіяння) йнепряме,мимовільне.

>Конформність, навідміну віднавіювання,єпроцесомсвідомоїзміниоцінок, установок,поведінки подвпливомгрупи. Цевиражається усвідомійзмініцінніснихорієнтацій,прийняттігрупових норм,очікувань таролі, якоїнав'язує група.Міраприйняттяособистістюзовнішніхоцінок й нормповедінкисвідчить проступіньїїконформності.Прийняття нормможе матірповерховий характер чи жглибинний,пов'язанийзізміноюдиспозиційособистості.Соціальніроліособистостіпоказують, якглибоко вонасприймаєгруповийтиск,виявляючипевнуконформність.(2; 79-82)

>Слідчіткорозрізнятиконформність якситуативнеявище таконформізм як рису характеруКонформністьвиявляється вповсякденномужитті,оскількилюдині доводитисяузгоджувати своюповедінку ізіншими людьми, ізпевнимисоціальними нормами.Конформізм якособистісна рису —цеготовністьлюдинизмінювативласнуповедінку, роль, думи тапереконаннявідповідно донав'язанихїй норм,оцінок.

>Переконання — процес свідомішогоприйняттяоцінок, думок йстереотипівповедінки, що належатигрупі. Упроцесіпереконаннявідбуваєтьсязвертання в основному дораціональнихсторінпсихіки,досвіду, знань,логічногомислення,хоча не всевиключаєучастіемоцій тапочуттів.

Уповсякденнійпрактиціспілкуванняявищанавіювання,конформності,переконання йдуть сьогодніпоряд.Впливлюдини налюдину — процесбагатоплановий,проте можнавиділитикілька йогозагальних умів. Рівеньконформності тапереконаностізалежить від того,хтоєсуб'єктомвпливу. Тутвідіграютьвелику рольтакіфактори, яксоціальний статус особини,належністьїї допевноїорганізації,вік,професія,популярність таін.Вплив налюдину якщоефективнішим,якщовінздійснюватиметься люди.

>Міжособистіснийвзаємовпливзалежить відступенявизначеності чиневизначеностіфактів йподій,завдякиякимприймаються тих чиіншірішення.Дослідникивиявилитаку залежність: за уміввисокоївизначеності '>Іавданьвірогідністьзміниоцінок й думокменша, аадекватність їхньоговирішеннявиша; за уміввисокоїневизначеностізавданьвірогідністьзміниоцінокбільша,адекватністьменша

>Суттєвим моментомвзаємовпливуєвзаєминисимпатій таантипатій.Міжособистіснісимпатії «>нав'язують»більшузгоду,антипатії - -незгоду.Симпатіїроблять людей более «>відкритими» довзаємовпливу,антипатії,навпаки, —ізолюють їхнього один від одного.Людинамалосприйнятлива до думок таоцінок людей,яким вона несимпатизуєПричомуантипатіїможутьсуттєвопогіршуватисутністьвзаємовпливів. Томуоптимальнимивважаютьсятаківзаємини, котрінайменшепов'язані ізсимпатіями іантипатіями йспрямовані наефективністьдіяльності.

>Протеміжособистіснівзаємовпливиможутьприводити й дохарактерологічнихзмін. Упроцесіспільного життя люди й не лишенабуваютьзагальних рис, щоробить їхні схожими одного одного, а івиробляютьпротилежніхарактерологічнівластивості. Так, заданимидосліджень,наявність у батькатакоїриси, якдомінантність,спричинюєформування вдитинизворотноїриси —пасивності, але йдомінантністьматері позитивновпливає наформуванняцієїриси вдитини.Загаломзакономірністьміжособистіснихвзаємин, щодемонструєзближенняпсихологічних рис люди, названо -законом “>міжосабистісногоуподібнення”, ачастковий йогопрояв -ефект “>поляризації”особистісних рис —формується упроцесітривалихвзаємин.

 

1.2Типиміжособистіснихвзаємин

>Оцінкаміжособистіснихвзаєминпередбачаєпроведенняїхньоїкласифікації. Так,виділяютьсявзаєминизнайомства,приятелювання,дружби, Колі один ізпартнерівсприймаєцівзаємини лише якзнайомство, аінший — як дружбу, товиникаєнепорозуміння. Томуміжособистіснівзаємини можнавизначити яквзаємнуготовністьпартнерів допевного типупочуттів,домагань,очікувань,поведінки. М.Обозовпропонуєтакукласифікаціюміжособистіснихвзаємин:знайомства,приятелювання,товариські,дружні,любовні,подружні,родинні,деструктивніВонаспирається накількакритеріїв:глибинувзаємин,вибірковістьщодопартнерів,функціївзаємин.

>Головнимкритеріємрозрізненняміжособистіснихвзаєминєрівеньвключенняособистості ввзаємини. Уструктуріособистостівиділяютьтакірівні:загальновидові,соціокультурні,психологічні,індивідуальні.Найбільшевключенняіндивідуальних характеристикособистостівідбувається удружніх,подружніхстосунках.Взаєминизнайомства,приятелюванняобмежуютьсявключенням увзаємодіюпереважновидових тасоціокультурнихособливостейособистості.

Іншийкритерій —вибірковістьщодопартнерів — можнавизначити яккількістьознак, щомаютьзначення длявстановлення тавідтвореннявзаємин.Найбільшувибірковістьвиявляютьвзаєминидружби,подружні, кохання,найменшу -знайомства.Середнякількістьосіб,уведених увзаєминизнайомстваособистості, 150-500,приятелювання – 70-150,взаєминидружбиохоплюють 2-3особи.(12; 63)

>Функціївзаєминвиявляються врозрізненні їхнізмісту,психологічногосмислу дляпартнерів.Додатковимикритеріямирозрізненняміжособистіенихвзаєминєдистанціяміж партнерами,тривалість такількістьконтактів,нормивзаємин,вимоги до умів контакту.Загальна залежність тут така — ізпоглибленнямвзаєминскорочуєтьсядистанція,збільшується частотаконтактів.

>Міжособистіснівзаємини енайбільшзначущими дляособистостіНеофіційність, особістазначущість,емоційнанасиченістьстановлять основу длявпливуміжособистіснихвзаємин наособистість.

 


1.3Міжособистіснівзаємини якчинникрозвиткуособистості

Черезміжособистіснівзаєминипідлітоквключається до системисуспільнихвзаємин.

>Міжособистіснівзаєминиєсвоєрідноюсполучноюланкоютрьохвидівспільноїдіяльності:гри,учення, роботи.Саме них йзавдяки ним діяльністьлюдинипостає такоюрізноманітною йрозвиваючою.Відноснепереважанняорієнтаційміжособистіснихвзаємин наінтелектуальне,емоційно-комунікативне, йпрактичнувзаємодіюпоказує характер ставленнялюдини й груп людей додіяльності як догри,навчання чи роботи,коректуєадекватністьсвоєїповедінки.

>Формуванняміжособистіснихвзаєминпов'язане із поруч проблем. Одна із причинполягає увизначенні умів йособистіснихякостей, щороблять однулюдинувідомішою ніжінша.Виявленнячинників, щовизначаютьпопулярність-непопулярністьосіб вколективі,даєможливістьпрогнозувати характеррозвиткуміжособистіснихвзаємин.Важливою в цьомупланієінформація про тієї,хто вколективівідкидається, котріякостіособистостівизначаютьцейефектвзаємин, що можназробити длязняттянегативних установокчленів колективу.Наступноюпроблемоювиступаєдослідженняміжособистіснихпритягань йсимпатій нарізнихрівняхвзаємозв'язаної, відприятельських йдружніхвзаємин доподружніх.Суперечністьміжпошуком собіподібного,орієнтації насимпатії йзіткнення із несхожими – вісьджерелопостійногорозвиткуміжособистіснихвзаємин.Неадекватнеочікування встосунках, як й їхньогопрояв вповедінці,приводять дорозпадуміжособистіснихвзаємин.Специфікаміжособистіснихвзаємин вколективі,віково-статеві,професійні йіншіособливості йогочленіввизначаютькритерії йеталони, щовикористовуютьсясуб'єктами увиборіпартнерів дляспілкування.Істотнимчинником, щовизначає характерміжособистіснихвзаємин,єстатевавідмінність йособливостівзаємин водностатевих йрізностатевих парах,групах. Коліці двакомпонентивзаєминдоповнюють один одного -міжособистіснівзаєминиврівноважуються.

Длясуспільногофункціонування особини яксоціальноїодиницінеобхіднеспілкування впевних сферах й колахспілкування,відповіднихїївіковимособливостям,природнимпотребам,загальноприйнятим нормам, правилам йсуспільним стереотипамповедінки. Системаміжособистіснихвзаємин,відображаючи форму йзмістспілкування,забезпечуєсоціалізацію особини у сферіїїспілкування.

>Підспілкуванняммається наувазі процесінтелектуального йемоційногообмінуміж людьми,виникненнярозвитокміжособистісних йгруповихвзаємин, щовизначають йогохарактер.(сх. 1)

Схема 1.

>Міжособистіснанепривабливість

(>взаємніантипатії тавідторгнення)

 


>Спілкуваннямаєдвівзаємозв'язані йвзаємообумовленісторони:спілкування вмікросередовищі (>середовищеособистості) й вмакросередовищі, щомаєвирішальнуроль.(9; 238)

>Розвиток йстановленняособистостіє результатїївзаємодії ізсередовищем.Деформаціявзаєминпідлітка із людьми, щооточують його,визначаєскладністьструктуриособистостіпідлітка йстворюєумови дляасоціальноїспрямованостіповедінки.

 

1.4Психологічна характеристика йособливостіміжособистіснихвзаєминдітейпідлітковоговіку

>Міжособистіснівзаєминиучня ізоднолітками, щовиникаютьстихійно чиорганізовуванідорослими,маютьвираженівіковісоціально-психологічні характеристики.

Фазаіндивідуалізації,характеризуєтьсяуточненням йрозвиткомуявлень про самогособі –формуванням образу "Я". Упорівнянні ізпочатковоюшколою удітейінтенсивнорозвиваєтьсясамосвідомість,розширюютьсяконтакти ізоднолітками. Доля вроботірізнихгромадськихорганізацій,гуртків поінтересах,спортивнихсекційвиводитьпідлітка наорбіту широкихсоціальнихзв'язків.Розвитокрольовихвзаєминпоєднується ізінтенсивнимформуваннямособистіснихвзаємин, котрі із того годининабувають особливоважливогозначення.

>Взаємини ізодноліткамистають болеевибірковими йстабільними. Призбереженнівисокоцінованихвластивостей ">хорошоготовариша"підвищується рольетичного компоненту увзаємооцінках.Морально-вольові характеристики партнерастаютьнайважливішоюпідставоюпереваг. Статус особини понад усєпов'язаний ізвольовими йінтелектуальнимивластивостямиучня.Високооцінюютьсяоднолітки, яківідрізняютьготовність йуміння бути хорошимтоваришем. Доброта, як й впочатковійшколі,залишається одним ізпровіднихпідставміжособистісноговибору.

якпопулярні, то йнепопулярнішколярівідрізняються порівнюсоціальногорозвиткуособистості.Першідемонструютьзрілішіпідходи доаналізуконфліктів.Вонианалізуютьситуаціїдоситьоб'єктивно йрозглядають їхнінавітьдекількавідчужено.Сприйняттяподій унепопулярнихобмежене рамкамиконкретноїконфліктноїситуації.Вони чийдуть відрішення, чи,орієнтуючись намиттєвий результат досягнуто незамислюються пронаслідкизроблених нимидій. (6; 37)

>Загострена потреба віндивідуалізаціїособистості упоєднанні ізмаксималізмом воцінках тихий, щооточують, котрітежпрагнутьзнайти йпродемонструвати своюіндивідуальність,можеускладнюватипроцесигруповогорозвитку. ">Індивідуалізаціяпороджуєнапружену потребу, Яка був бодночасносаморозкриттям йпроникненням увнутрішній світлоіншого.

>Рівеньрозвиткуколективнихвзаєминвизначаєспецифікупроцесівіндивідуалізації. Укласах, девзаєминизасновані надовірі,взаємодопомоги,відповідальності,проявусамобутності,незалежно від статусучленівгрупи,зустрічаютьпідтримку йсприяютьінтеграціїособистості вгрупі.Збагаченоювиявляється нелише особа, щопроявляєтворчуініціативу,сміливість увідмові віднегативнихтрадицій, але й йколектив. Угрупах ізнизькимрівнемколективнихвзаєминпроявуіндивідуальностіприсікаються безврахування їхніетичногозмісту.Незвичністьоднокласникасприймається якнебажанийчинник йнесе всобізагрозу дляперсоналізаціїостанніх. Укласах ізподібним типомміжособистіснихвзаєминіндивідуалізація одноговідбувається зарахунок деіндивідуалізаціїінших.

>Коженпідлітокпсихологічноналежить додекількох груп: сім'ї,шкільному класу,дружнімкомпаніям й томуподібнеЯкщоцілі й ціності груп непротиставляються один одному,формування особинипідлітка вперше іде уоднотипнихсоціальнихумовах.Суперечність норм йцінностейрізних груп ставитипідлітка впозиціювибору.Моральнийвибірможесупроводжуватисяміжособистісними йвнутрішньо-особистіснимиконфліктами.

Збезлічі сферспілкуванняпідліткомвиділяєтьсяреферентна групаоднолітків, ізвимогамиякоївінвважається й на думкуякоїорієнтується взначущих для собіситуаціях.

>Потреба вспілкуванні ізоднолітками, які неможутьзамінити батьки,виникає удітейдуже рано й ізвікомпосилюється.Вже удошкільниківвідсутністьсуспільстваоднолітків негативнопозначається нарозвиткукомунікативнихздібностей йсамосвідомості.Поведінка жпідлітків засвоєюсуттюєколективно-груповою.

>По-перше,спілкуванняоднолітківдужеважливий каналінформації; поньомупідліткидізнаються багато необходимихїм промов, котріїм по тихий чиінших причинах неповідомляютьдорослі,наприклад,приховуєтьсячастинаінформації ізпитаньстатіпідлітокотримує відоднолітків, тому їхньоговідсутністьможезатримати йогопсихосексуальнийрозвиток чидодатийомухворий характер. (4;76)

Присхожостізовнішніхконтурівсоціальноїповедінкиглибиннімотиви, щоховаються заюнацькоюпотребою всамовизначенні.Однішукають всуспільствіоднолітків дляпідкріпленнясамоповаги,визнаннясвоєїлюдської ціності.Іншимважливевідчуттяемоційноїприналежності догрупи.Третіотримуютьбракуючуінформацію йкомунікативнінавики.Четвертізадовольняє потребуволодарювати,командуватиіншими.Переважноцімотиви йпереплетіння неусвідомлюються.

>Слідзазначити, щокомунікативніриси й стильспілкування хлопців йдівчат незовсімоднакові. Цестосується йрівнятовариськості й характеруаффіляції.

Напершийпогляд хлопчики у всіхвікахкатегоріяхпроявляютьбільшутовариськість задівчаток. Зранньоговіку смердотіактивніше задівчатоквступають в контакт ізіншимидітьми,організовуютьсумісніігри й так далівідчуттяприналежності догрупиоднолітків для чоловіківрізноговікузначноважливіше, ніж дляжінок.

>Протевідмінностіміж статями врівнітовариськості не скількикількісні, стількиякісні.Змістспільноїдіяльності йвласнийуспіхозначає дляхлопчиків більше, ніжнаявністьсимпатії доіншихучасниківгри.

Зранньоговіку хлопчикитяжіють доекстенсивнішого, адівчатка – доінтенсивногоспілкування; хлопчикинайчастішеграють великимигрупами, адівчатка – подвоє чи потроє.Різніспособисоціалізаціїхлопчиків йдівчаток, щоіснують у всіхлюдськихсуспільствах, із одного боці –створюють йвідтворюютьпсихологічністатевівідмінності.Причому мовайде непросто прокількіснівідмінності вступенітовариськостіхлопчиків йдівчаток, але й проякіснівідмінності вструктурі йзмісті їхньогоспілкування йжиттєдіяльності.

>Підлітковігрупизадовольняютьнасамперед потребу увільному,нерегламентованомудорослимиспілкуванні.Вільнеспілкування – непростоспосібпроведеннядозвілля, але йзасібсамовираження,встановлення новихлюдськихконтактів, із якіпоступововикристалізовується щосьінтимне,винятковесвоє.

>Різнівидиспілкуванняможутьіснувати,виконуючирізніфункції, їхньогопитома ваги йзначущість ізвікомміняється.Міняються йпривілейованімісцязустрічей. Упідлітківценайчастішедвір чи своявулиця.

>Різніформи ймісцяспілкування нелишезмінялися один одного, але й йспівіснують,відповідаючирізнимпсихологічнимпотребам.

>Якщокомпаніїформуютьсяголовним чином набазісуміснихрозваг, толюдськіконтакти у яких, будучиемоційнозначущими,зазвичайзалишаютьсяповерхнево.Якістьсумісногопроведення години частозалишають бажатикращого.

>Деякі із такихкомпанійпереростають вантисоціальних.

>Підлітковігрупи й їхньогосуперництво –загальний фактлюдськоїісторії.Явищецебагаторівневе.Глибинний,універсальний його пласт –зіставлення. «Ми» й «>Вони» затериторіальним принципом –існують практичноскрізь.Протеослабленнявпливу сім'ї, особливобатьківського,підвищуєступіньідентифікаціїпідлітків ізгрупою,створюючи та звань «>ефектзграї».(2;129)

>Груповий статуспідлітказалежить відіндивідуально-особистіснихвластивостейлюдини йособливостей колективу.Старшіпідліткипереважають у сферіособистіснихвзаєминдіютьзалежно від ставлення до колективу,рівнясоціальноївідповідальності. Статуспідлітка вколективіробитьдужесильнийвплив на йогоповедінку йсамосвідомість, томунесприятливеположення вкласномуколективі негативнопозначається наформуванніособистостіпідлітка,викликає уньогобайдужість чиворожість дотоваришів класу.Такі «>ізольовані»підліткинезадоволені своїмположенням вкласі й негативновідносяться дооднокласників.Реакціяпідлітка нанесприятливу для йогорозвиткуситуацію, щосклалася,доситьрізноманітна. Умолодшомупідлітковомувіцінайбільшпоширенішляхикомпенсаціїнезадоволення своїмположенням всистемівзаєминзводяться допрагненняпонизитицінністьбажаного, дозаміниїїнижчою,фантазії (>зануренню в світлоуявнихобразів),фрустрації (уформіагресії чивідходу). Для старшихпідлітківвластивішітакіформи негативного ставлення додорослого, якреакціяопозиції (>демонстративні дії негативного характеру),реакціявідмови (непокоравимогам),реакціяізоляції (>прагненняуникнутинебажанихконтактів). Цеположенняповинневиправлятися педагогом шляхомусунення причин, котріведуть доти, що «>ізольований»підлітокіснуєосторонь колективу,нехтує йогоцілями, нормамиповедінки. Для цогопедагоговінеобхідно яснобачити структуруміжособистіснихвзаємин вкласномуколективі.

>Задоволеністьособистостіпідліткасвоїмистосунками ізоточуючимиєвирішальнимчинникомякийвизначає характерспілкування. Одним ізнайсерйознішихчинників, щовизначаютьвиникненнядевіантного (>соціальнонебезпечного)спілкування, –невідповідністьзначущості сферспілкуваннявіковимособливостямпідлітка,якийзадовольняє свою потребуспілкування у сфері: сім'ї,групахорганізованого йвільногоспілкування.Значущістькожноїсферихарактеризуємісцеспілкування, йоготривалість,основнівидидіяльностіучнівзнаходиться впрямійзалежності відвікудитини, йогоіндивідуальнихособливостей,соціальногооточення.

Сфера сім'їохоплюєспілкування ізнайближчими родичами, щопроживаютьспільно із ним.Недостатність чивідсутністьпозитивнихдій із боцідорослих,частіконфлікти із членами сім'їєоднією із причинпорушеноїемоційноїрівноваги –джерелозатримкипсихічногорозвитку. Усім'ях, дезруйнованіемоційнівзаєминиміждітьми йбатькамипідлітки невідчувають собізахищеними,потрібними йвисловлюютьнегативне ставлення до сім'ї вцілому.Такасімейна обстановка нелише несприяєрозвиткуособистостіпідлітків, але й йобумовлюєрізнівидивідхилень вповедінці. разом із тімскорочуютьсяконтактипідлітка нелише ізбатьками, але й й іздорослими.Частеперебуваннязапущенихпідлітків, щоздається напершийпогляд, ізбатькамидаєїммалийпотіксоціальноціннійінформації,нерідко приводити довиникненняантигромадськихнавиків, йзвичокповедінки, доформуванняаморальнихпоглядів.

>Набагатозбільшується рользовнішньоїсереди, роль позародинногооточення длязапущенихшколярів,звідки смердотічерпаютьосновнумасувідомостей прорізністорони життя.

Сфераорганізованогоспілкуванняскладається ізвиховнихколективів, котрівизначаються якофіційнігрупи.Саме смердотіпредставляютьмікросередовищеособистості вданій сферіспілкування.Територіальноцеспілкування вшколі, вспортивних йпозашкільнихустановах й представлено такимиорганізаційнимиодиницями як група,клас й так далі.Взаємодіїпідлітка ізтоваришами вгрупіпевним чиномвпливають й наформування його характеру, нарозвиток йоготворчихздібностей,накладаютьнезгладимийвідбиток протягом усього йогоособистість.Сприятливийпсихологічнийклімат вколективі нелише позитивновпливає на шкірного його члена, але й йєважливимчинникомпідвищенняпродуктивності роботи,підвищенняуспішності,якостіпідготовкифахівців.Психологічнийклімат колективузалежить відособистостікерівника,компетентностівиконавців й їхньогоспільності привиконанніколективної роботи.Функціонуваннякожноїгрупиґрунтується назагальнихцінніснихорієнтаціяхїїчленів.Показникомгрупової «>згуртованості»єціннісно-орієнтаційнаєдність, щохарактеризує системувзаєминчленівгрупи якзбіггрупових характеристик назначущі їмоб'єкти. Упідлітків 12 роківспостерігаєтьсяяскравовираженепрагнення доспілкування ізтоваришами класу,бажанняактивнебрати доля вжитті класу й школи.Дванадцятирічнийпідлітокнамагаєтьсязнайтисвоємісце вколективі, увзаєминах ізоднолітками, котрі, у своючергу,відносяться донього як до свого члена,якогоприймають чивідкидають. Цехарактеризуєетап,пов'язаний ізвиділеннямособливоїсфери життямолодшогопідлітка, –сфериособистіснихвзаємин ізтоваришами йколективом класу, щоєдужеважливими йнеобхідними длянього. У 13 роківпідлітки увиборіпартнеріворієнтуються уже наморальні йділовіякостіособистості (>чесність,сміливість, воля,працьовитість таін.).Зустрічаютьсямотивуваннянаданнядопомогиоднокласникам,з'являється потребавнутрішньогоспілкування,співпереживання. А,щобзавоюватисприятливеположеннясередоднолітків,підліткирозуміютьнеобхідністьнаявності такимякостей, котріхарактеризуютьетичнузовнішністьособистості. У старшихпідлітківнабуваєтьсядосвідколективнихвзаєминцепозначається нарозвитку їхньогоособистості, вонирозвиваєтьсявідчуттяобов’язку йвідповідальності передтоваришами,формується потреба вспілкуванні,наданнівзаємодопомоги.Рівеньколективного життя старшихпідлітківвищий, ніж умолодших,оскількипідвищуєтьсясоціальнийрівеньцілей йзбагачуєтьсязмістспільноїдіяльності, котраскладаєстриженьколективного життя.( 9; 83-85)

Упідлітків іздевіантноюповедінкою потреба вдружньому,інтимно-особистісномуспілкуваннітрохи, але й усе-такивиражена, але й убільшостівідсотківпідлітківцянайважливіша потреба незадовольняється. Таким чином,дефіцитсоціальноцінногоспілкування ізбатьками,вчителями,друзямистворюєтакусоціальнуситуаціюрозвиткуданихпідлітків, приякій смердотівиявляються позасферою позитивноговпливунайважливішихчинниківформуванняособистості.


>Розділ 2.Практичнедослідженняособливостейвзаємовідносинучнівпідлітковоговіку

 

2.1Методичнірекомендації допроведеннядослідження

>Дослідженняміжособистіснихвідносин було б проведено вкласномуколективіпідлітків задопомогою методик:

·Анкетування;

·Закінчиречення;

·Самооцінка станусформованостівзаємин;

·Соціометрія;

·Спостереження.

Уходісоціометричногодослідженняпотрібновизначити структурунеформальнихвзаєминмалоїсоціальноїгрупи закритеріємсимпатії –антипатії,встановитиступіньпсихологічноїсумісності окремихчленівгрупи,виявитивнутрішньогруповіпідсистеми (>мікрогрупи) та їхнінеформальнихлідерів. Для цогоучняміндивідуальнасоціометричнакартка. Накартціфіксуєтьсяосновнаінформація продосліджуваного, атакож проводитисяреєстрація йогоіндивідуальнихвиборів. Для цогокарткамістить йвідповіднікритеріївибору,сформульовані увиглядіпитань.

Ос-кількиміжособистіснівзаєминизавждирозгортаються угрупі на двохрівнях – формальному та неформальному, тодосліджуваний виненздійснитивибірстосовно двох сфер –сфериспільноїдіяльності тасферидозвілля.

Отже,індивідуальнасоціометричнакарткамістить 4 запитання йможе матіртакийвигляд:


>Прізвище,ім’ядосліджуваного Датадослідження
Клас (група) >Освітній заклад
Сфера >Питання >Вибори
у 1чергу у 2чергу у 3чергу
>Навчання З кім зВашоїгрупи Віхотіли бнавчатися в одномукласі?
З кім зВашоїгрупи Ві нехотіли бнавчатися в одномукласі?
>Дозвілля Кого ізВашоїгрупи Ві б запросили до собі на деньнародження?
Кого ізВашоїгрупи Ві б не запросили до собі на деньнародження?

>Інструктаждосліджуваних.Важливоюумовоюпроведеннясоціометріїєналагодження контактудослідника іздосліджуваними.Ефективністьдослідженняпокращується,якщоекспериментатортримаєтьсявпевнено й поводитисьдоброзичливо.Інструкціядається упопулярнійформі.Досліджуваних непосвячують у усітонкощіпроведенняпроцедури тааналізурезультатів.Можнадатиприблизнотакуінструкцію:

“>Пропонуємо Вамвзяти доля вдослідженні, якуспрямоване на покращанняпсихологічногоклімату уВашійгрупі. Усяінформація,отримана входідослідження,єконфіденційною.Вона не якщорозголошена угрупі,кожен із Васзможедізнатися про своїрезультатиіндивідуально. Длязаповненнякартки Вамнеобхідно:

увідповіднихрядках бланкувказатисвоєпрізвище таім’я,клас, школу та датупроведеннядослідження;

>уважнопрочитати першезапитання йвідповідно доньоговибрати йзаписатипрізвища таіменатрьохчленівВашоїгрупи;

>аналогічнодативідповідь на одному,третє тачетверте запитання.

Часзаповненнякартки – 10-15хвилин.”

>Кількіснаобробкаданих.Після того, якекспериментаторзібравзаповненікартки,починаєтьсяобробкаданих.Вонаскладається ізтрьохетапів:

табличного;

>графічного;

>індексологічного.

>Табличнийетапобробкиданихпередбачаєпобудовусоціоматриці –таблиці, задопомогоюякоїузагальнюютьсярезультатиопитування. Ос-кількиміжособистісністосунки угрупівивчалися у двох сферах (сферіспільноїнавчальноїдіяльності та сферідозвілля), тонеобхіднопобудувати 2соціоматриці.

Уходіанкетуванняпотрібновивчитивзаємини класу для цогоучнямпропонуютьвідповістисамостійно, ані із кім нерадячись, на запитання. На чистомуаркушіпаперуученьзаписує номер запитання йпоряд однузізапропонованихвідповідей, ізякоюспівпадає його думка.

1. Чимаєшти вкласіблизькихдрузів? (так,декілька, одного, ані);

2. Чиє укласі, ізякими в тобінепорозуміння? (так,декілька, один, немає);

3.Наскільки твоя думкаспівпадає іздумкоюоднокласників? (>співпадає по усімпоняттям,інколиспівпадає,інколи ані, неспівпадає, неможусказати);

4. Чиобговорюєшти ізоднокласниками своїінтереси йзахоплення, ті,чимзаймаєшся увільний годину? (нерідко,рідко, ані,ніколи)

5. яктиоцінюєш своїстосунки ізоднокласниками? (>хороші,нормальні,погані);

6.Якщоти незнаєш, яквчинити вскладнійситуації, чирадишсяти ізоднокласниками? (>завждираджусь,іноді, ані)

>Аналізуючивідповіді,потрібнопідрахуватикількістьучнів, котріобралипевнувідповідь,визначити відсоток тихий, щосвідчать прохорошівзаємини ізоднокласниками,несприятливістосунки таневизначені.

>Під годинупроведення методики “>Закінчиречення”потрібновиявити думиучнів проклас,події, щовідбуваються ушкільномужитті, тощо.

>Учнямроздаютьсяаркуші ізреченнями, котрісліддописати:

1.Мійклас –це …;

2.Меніподобається, коли вкласі …;

3.Найбільш Менізапам’яталось, коли вкласі…;

4. Яхотів біпотрапити вклас, вякому…;

5.Якби я бувкласнимкерівникомнашого класу, то…;

6. У мене шкірного разупсуєтьсянастрій, коли вкласі….

>Аналізуючивідповідіпотрібновизначитикількістьучнів, котрівикористалиреченняскеровані на цей виддружності класу.Визначити відсоток тихий, щосвідчать прохорошівзаємини ізоднокласниками,несприятливістосунки таневизначені.

>Під годинупроведення методики “>Переважаюча думка про дружбу таприйнятність вкласі”потрібновиявитирівеньсамооцінкигруповоїзгуртованостікласного колективу.

>Учнямроздаютьсяаркушіпаперу, в які смердотівказуютьвідповіді назадані запитання:

1. Нашкласдужедружній тазгуртований;

2. Нашкласдружний;

3. У нашомукласі немаєсварок, але йкоженіснує усі клопоти зсобі;

4. У нашомукласізрідкабувають зварювання, але йконфліктним йогоназвативажко;

5. Нашклас недружний, частовиникають зварювання;

6. Нашкласдуже недружний,важконавчатися в такомукласі.

>Аналізуючивідповідіпотрібновизначитипереважаючу думку прорівеньзгуртованості класу, задопомогоювизначення запитання на яку даловідповідьнайбільшакількістьучнів.


2.2Аналіз практичногодослідженняособливостейформуваннякласного колективуучнівстаршогошкільноговіку

Напершомуетапідослідження було б проведеносоціометрію заякою було бвиявлено, що вкласіє одинученьякийотримавлишепозитивнівибори –цеКордилевський Вадим, тоді якучениця котраотрималалишенегативнівибори –цеВесельськаІрина.Всііншіучніотримали якпозитивні то йнегативнівибори.

>Під годинуаналізусоціометричногодослідження вкласі було бвиявлено двохсоціометричнихзірок в сферінавчальноїдіяльності, асамеКордилевський Вадим таПалько Оксана (староста класу –офіційнийлідер), а сферідозвільноїдіяльності статуссоціометричноїзіркилишеКордилевський Вадим.Зв’язкиміжофіційним танеофіційнимлідером под годинудослідженнявиявлено не було б. У сферінавчальноїдіяльності статус “>якимнадаютьперевагу”отрималишістьучнів, а сферідозвільноїдіяльності десятьучнівотримали данийсоціометричний статус. У сферідозвільноїдіяльності було бвиявлено одногоізольованогоучня –цеВесельськаІрина,однак в сферінавчальноїдіяльності вонаотрималасоціометричний статусзнехтуваної, як йбільшість класу.

Укласі под годинудослідження не було бвиявлено жадноїмікрогрупи як у сферінавчальної, то йдозвільноїдіяльності,однаквиявленодев’ятьвзаємовиборів у сферінавчання тавісім у сферідозвілля.

>Дітизі статусомзнехтувані таізольовані як правилозвертаютьсоївибори научнівзісоціометричним статусомякимнадаютьперевагу таучнямзі статусомсоціометричнихзірок, у сферахнавчальної тадозвільноїдіяльності.Учні котріотримали статуссоціометричнихзірок таякимнадаютьперевагувіддаютьсоціометричнівибориучням всіхстатусних груп.Учні усвоїх виборахпроявляютьвідноснустійкість, так якмайже усіучнізберігають своїсоціометричнівибори вдослідженнях,однак вбагатьохвипадках, у сферахнавчальної тадозвільноїдіяльності смердотізмінюються у виборах, у тій годинумайже неспостерігаєтьсяпротилежністьвиборів увищезгаданих сферах. Прианалізісоціометричногодослідження було бвиявленоучнів котріробиливзаємооберненівибори удосліджуваних сферах.

>Під годинуаналізусоціометричногодослідження було бвиявлено, що вучнівіндексгруповоїзгуртованостівищий в сферінавчальноїдіяльності йогопоказникстановить 0,346, а сферідозвільноїдіяльності – 0,301. Отжезагальнийрівеньзгуртованостікласного колективузберігає за собоюприорітетнавчальноїдіяльності.(Див.Додатки)

Засоціометричнимипоказниками можнаоцінитизгуртованістькласного колективу можнаоцінити яксереднійоскільки вньомузберігаютьсястійкізв’язкиміж його членами. Прироботі уданомукласномуколективіпотрібнозвернутиувагу на покращаннявідносин уколективі,об’єднання тазміцнення якєдиного колективу уповномурозумінні цоговизначення. Для цого можнавикористовуватирізніпсихолого-педагогічнізасоби котріпризначені длязгуртування колективу, асамепсихолого-корекційна робота,проведеннявиховнихзаходів в якібратимуть доля усіучні незалежно від статусу вгрупі тарівнярозвиткуучнів.

На іншомуетапідослідженняучням бувзапропонована методикасамоаналізу “>переважаюча думка про дружбу таприйнятність вкласі” позначкаякоїполягала увивченніставленняучнів до свого класу йїхню думку прорівень йогозгуртованості.Під годинуаналізупроведеногодослідження було бвиявлено, щоучні вбільшійміріобираютьвідповідьсередньогорівнязгуртованості, “вкласі немаєсварок, але йкожнийіснує сам пособі” -шістьучнів,однакіншівибориучнівстановлятьтакожзначиму цифру,наприкладваріант “нашкласдужедружний тазгуртований”обралидвоєучнів, “нашкласдружний”обралитроєучнів, “в нашомукласівиникають зварювання, але йконфліктним йогоназвативажко”обраличотириучні йлише одинученьнаголосив на бокласє недружним й вньомуважконавчатися. Зданихвідповідей мибачимо, щосамооцінкарівнядружності класуєдосить невисокою врозумінніучнів.Більшачастина класуобралапосередні танегативнівиборивідноснодружності колективу. У цьомувипадкупотрібна активна роботазізгуртування колективу, так якпо-першетакийрівеньсамооцінкиможе активнознижуватидійснийрівеньзгуртованості класу, апо-друге вньому якщоважкоформуватиповноціннийколектив.Процесформування колективу вкласі наданомуетапі длякласногокерівника ташкільного психологамає статінагальнимпитанням, то вкласівиникаєможливістьпсуваннявідносин уколективі.

1. + +
2. + +
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація