Реферати українською » Психология » Психологія Спілкування


Реферат Психологія Спілкування

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Общ пон про керувати Про. Його форми і стадії.

Произв-ные отн-ния яв структуростворюючим елем всієї с-мы общ-х отн-ний. У проц пр-ва віз потреб у вигляді д-ти, як управління, предполаг планир, орг-ю, мотивацію і контр, і навіть связ з осущ-ем цих ф-й комму-и і прин вирішене. З эт, упр Про-Про, викликаний необ-тью осущ упр-х ф-й з облік обрат зв'язку. Управл отн-я предп тес діалектичне взаимод м/д объек упр (від відділ стру-ных подраздел-й до общ-ва в цілий) і суб управ, осущ сознат воз-ие на объ д/достиж поставл цілей. Прав-нее гов про суб-субъек-х отн-х в управ деят-ти. Ф упр Про. Субординационная ф. Це Про м/д рук і подчин, в осн кіт полож админ-прав норми. Так Про складыв як м/д рук-и і виконавцями, і м/д рук раз уров. Суб ф Про мож ніс линейн, функцион і смеш, лин-функ-й х-р. При лин отнош-х у кажд рук м/б неск под-х, але кажд має тольк 1 рук-ля. При функ-х отн-х, працівник мож подчин неск рук одновр, і каж їх контр осущ конкрет ф-ии. Служеб-товарищеская ф. Про м/д колег, в основ кіт полож админ-морал норми. Друж ф . Про м/д рук, м/д рук і под-ми. У осн леж морал-псих нір взаимод-я. У зависнув від ур управлен, вертик і гориз модел, произ-х і общ-х услов

 

Псих аспекти переконання. Убеж-е-воздейс посредс доказат, лот упорядоч фактів та виведення. Подраз певний правоті власної життєвої позиції, у правдивості св знан, этичес виправданості св вчинків. Убежд - ненасил і нравств предпочт метод влиян на партнерів у Про. Переконувати-привл люд на св бік. У осущ з пом слів, прим, справи. Процедура У-4 виду возд-я. Інформування- в ім'я чого ч-к дол діяти. Щоб побуд чол до нуж д-ти, преж всього слід проинформ його про мету і вероят її достиж. Інф в проц У реал различ мет-ми, нап розповідь, кіт стр-ся 2 шляхами: індуктивним (ког йдуть від відділ фактів до общениям) і дедук-м (від общ покладено до відділ фак). При І в поч оповідання мож постав ?, у відповідь кіт і став весь послід р-з, основ повідомлення восприн активно. При Д ? ставши після повідомлено глав думки, якщо ? ставши перед, то слід потім аргументація оказыв излиш. Роз'яснення. Види: инструктивное, повествующ, рассужд-е. Инст доречно ког від слу-ля треб запом ч-л, нап при засвоєнні порядку д-вий. Д/твор натур - расс-щее. Воно стр-ся так образ, що провідний ставши перекл соб-ком за і прот, заставл його мислити самому, побуд до відповідальності. Доказ-во - относ до логич опер ациям, але не матимуть фактів немає д-ва, люди звик спиратися на ф-ты.

23.Комплимент. Нерідко До порівнявши з лестощами. Лестощі приємна далеко ще не кажд, багатьох кривдить. До нікого не обиж, він всіх піднімає. Предмет До явл речі, справи, ідеї, й т.д., косвен относящ до людей. До предпол різночитання: почувши До ч-к сам домысливает до його сутності. До привернула до собі вним лише тому случ, коли отвеч інтерес і потреб людей. Умен керує примянять в Обще До збагачує арсенал його коштів взаим-я з людьми. До, коли він щирий, завжди вызыв відповідь благож реакцію. Привід д/ком-та завжди найдется:компетентность, вниман, зацікавленість, допитливість тощо. У До є адресат. І, зазвичай, за комп-м слід мета, наприклад, познакя з ч-м поближ навпаки. Мета фор-ся ще до його того, як До сказано. Вона связ з якимись взаємовідносинами м/д його автором і одержувачем, але значущою на підлогу мері, на думку автора До, в основ, д/него самого.

14. Ідентифікація, емпатія і рефлексія До механ повед в проц Про відносять: пізнання і пониман людьми ін друга (ідентифікація, емпатія) пізнано саму себе ( рефлексія ) формиров эмоцион отнош до людини (атракція) Ідентифікація, тобто. так состоян коли суб-ты Про зближуються ідеї взаимн переживан якихось загальних сторін жизнед-ти. Ідентифікація -уподібнення себе іншому, коли припущення внутрішньому стані партнера по Про будується на основ спроби поставить себе його місце; рефлексія (в социал псих-и "рефлексія" употр як пізнання субъек себе. У соц псих-и під рефл розуміється усвідомлення чинним инд-дом того, як і сприймається партнером по Про); емпатія - эмоц відгук, воспр з урахуванням чувств.//В проц Про ч-к пізнає себе ч/з поним друг ч-ка, усвідомлюючи оцінку себе цим іншим державам і зіставляючи себе з нею. У проц вкл 2ч-ка, кажд з кіт явл активн субъ-м, і осущ-ся однов-но “подвійний” процес - взаим воспр і пізнано. При постр стратег взаимод-я двох люд, наход в услов-х взаємопізнання, кажд з партнерів приним до уваги

26.Принципы Упр Про

Выд слід основ этик-псих принц упр Про. 1) Пр созд услов д/прояв лич-го потенціалу сотр-ков, їх проф знан. Цьому спосіб делегування полномоч р-ля, тобто. передач подчин низки завдань, некіт видів д-ти рук. Нек рук опас те, що подч будуть рассматр це як попыт перел св раб з їхньої плечі. Ці побоювання привід до сниж эфф управ: об'єкт текущ раб препятс осущ основ ф-и руковод-определен та її реалізації стратег цілей предприят. Подчин чув недов себе. Ця техніка предпол добір подходящ сотр-в, распред сфер ответ-ти, координац выпол поруч завдань, стим і консультир подч-х, контроль й оцінку їх д-ти. Делегировать необх специал-ю д-ть, частий ?, подгот раб, але з закінчать формулювання цілей, план. Не підлягають делегир ф-и р-ля: установл цілей, прин реш, контр результ, руков-во сотр-ми і мотивац їх д-ти, завдання осіб важн, достигати справи суворо довірить х-ра. 2. Прин полномоч і ответст-ти. Кажд раб-к долж чіт знати свої обяз і право з їхньої реализац. Рук дол проблем созд соц, служ і персон статус св сотр-в.

 

3. Струк Про  У стор Про виділ 3 складові-комм, интеракт, перцептив.Комму стор Про-обм инфор, її пониман. По коштів ком-и Про быв 2 вид: реч і нереч (неу). Йдеться, як средО, одновр выст як і источ инф-и, як і спос взаимоде на соб-ка. У стор реч Про вхід : Знач сенс слів, фраз. Ігор важ роль точн упот слова, його вырази-ть і доступ-ть, прав постр фрази і його доходч-ть, прав-ть произн звук, слів, вырази-ть сенс инто-и.Реч звук поданий: темп реч (быс, середовищ, замед), мо дуляция выс голоси (плав, резк), тональн гол (выс,низ), ритм (рівному, прерывис), тембр (раскатист, хрипкий, скрипливий), интонац, дикція промови. Наблюд показ-т, що наиб привл в Про -плав, спокой, розмір манер промови. Выразит кач голоси: характ спец звуки, виник при Про: сміх, хмыка зв, плач, шеп та інших; раздел-е зву- кашель;нулев зв-паузы;звуки назализации-«хм-хм»,«э-э-э» та інших. Неверб справ на оптико-кинестетические (ж, мім, пантом); паралингвис (кач голос, його диапаз, тональн), экстралингвистические (пауз, плач, сміх), пространс-брешемо (взаимораспол партнер, брешемо затримки поч Про та інших.) У проц взаим від 60 до90 % :кому осущ з пом невір порівн виражений. Верб канал испол буд/ перед инф, нев сигнали служ выраж межлич отнош.Паля і кач нев сигн зависнув від возр ч-ка, статі, национ, типу темп, соц стат, ур проф-зма.

4.Коммуник сторона Про-обмін инфор, її розуміння. Коммуник взаимодейств мож классифиц за підставах: з (.) зр особливий психич відбито (интеллек, эмоц, образн, ассоциатив);

з (.) зр сосредоточ інтерес сторін (компроміс, сотруднич, нейтралітет);за кількістю, хар і степ вовлеченн суб-в в проц взаимод (монолог, диалог,);по организацион формам комунікативного воздейс (справ біс, совещ, прийом по личн?, пресс-конф).По коштів ком-и Про быв 2 вид: реч і нереч (неу). Неверб справ на оптико-кинестетические (ж, мім, пантом); паралингвист (якість голоси, його диапаз, тональн),экстралингвистические (паузи, плач, сміх), пространс - часів (взаимораспол партнер, брешемо затримки поч Про та інших.) Елемент нев кому явл мім, частий дыхан, жес, похід, одеж, символ стат, тембр гол і интон, пр-во. У процесі взаимод люд від 60 до 90% кому осущ з пом неверб. Верб канал испол д/передачи инф, неверб сигнали служ выраж межлич отнош, а некіт случ прим вмест словес сообщ. Колич і кач неу сигналів зависнув від возр ч-ка, статі, национ, типу темп, соц стат, рівня проф-зма.

8. Специфіка кому стор Про. (На початку №4).Щоб не ошиб в тракт неверб сигналів нуж посібників следующ правилами.

1 Судити слід за відділ жест (вони міг ним неск знач), а, по сукупності. 2 Жести нел трак окремо від контексту їх виявлено. Один і хоча б жест (нап, скрещ на грудях руки) на перегов мож означ скований, нежел участв в обсужд проблеми, недовіру, а ч-к, стоїть зі скрещ рук взимку на зупинці, просто змерзнув.3 Слід вчить нац і рег особливий нев кому. 4 Трактуючи жести, не приписыв свій досвід, своє сост іншому. 5 Пом, про "другий натурі", тобто. про ту роль, кіт в дано мом й ті длит відрізка брешемо грає ч-к. Ця роль мож б обрана д/маскировк, компенс негат кач. Ч-к, играющ роль высокомер, отваж, использ і соответств ролі жести, приховавши свою невпевнений і боягузливість. Важ отлич цю "2 натуру" від істин, щоб неу сигнали не запровадили заблужд.6 Др чинники, оказыв влиян на интерпретац жестів. Це м/б сост здоровий. До прим, у біля зіниці всег расшир, а й у дальноз звужені. На шир зіниці також впливає ярко світла, на стрем избеж рукопож-профессия(худ, муз, хир)

Спростування- сущ так правила.1 - при опроверж доказів опонента, слід обращ для її ч-ву соб дост-ва, дати возм прояв ініціативу.2- нуж учитыв х-р опонента. 3- виявляти вниман. Д/менеджера: бажаючи переконати партнера у чомусь - прийоми: намагайтеся виявити у собесед усіх пунктів внутр колебан імен ними сконцентр свій вплив; возд-те лише арг-ми, які ч-к спосіб восприн; не огранич голим приведенням момент і дов, а чіт розкривши весь їхній смисл; не игнор противні резони, а заздалегідь припускаючи їх продум св контраргументи; завжди їм про запас 1 хор аргумент, якщо об'єкт в мом прин реш раптом стан коливатися; корисно надавати відділ твердженням форму нейт ? тоді ваш проти не відчує давлений і связ з нею глибинного контексту і смож воспр подоб подачу як соб думка; воздерж від?, на кіт соб мож відп "немає"; схиляючи особи на одне свій бік, дивіться йому межи очі і уявіть саме ту реакцію, яку ви очікуєте від співрозмовника; не відступайте до того часу, поки партнер неодноразово і чітко не повторить рішуче "немає";

индив-психол кач людей керує выбир чи іншу ін ф упр Про. Нап, вертик мод Про доцільна на ур управ предприят, але в ур бригади вона малоэф. І.І. Горєлов та інших. у книзі "Чи вмієте ви общ-ся?" выд 6 стад Про.1-орієнтування в окруж усл-х. Вибір місця встр, распол люд, дистанції взаим-я, простр-ная орієнтування. Ор-ка у брешемо (коли призначити Про, відкол брешемо нею выд), соц ори-ка (які погляди й цін уч-иков Про, яку псих дист зайняти при Про). 2-привл вним соб-в.3-пошук сумісний соб-в по V Про( хто й відкол говір), за темпами Про (частот слів, швидкий зміни тим, образ), по настр, за позиціями і дистанц Про. Напряжен змін расслаб-тью. Йде пошук согл-я. Усі 3- підготує стад. 4- йде обм фактами і - оцінка їх, пошук загальної т зрен, теми Про. Вызыв взаим інтерес. На 5 міг виник проблем ситуація, конфлікт, столкновенмнений. Це творч взаимодейст, пошук новий рішення, не запропонованого жоден із співрозмовників. На 6 співрозмовники вирішили з урахуванням виробленого на 5-ой стадії. Намічається спільний план реалізації знайденого рішення, відбувається фіксація результатів спілкування, співрозмовники виходять із контакту.

Свої соб потреб, мотиви, установки а й потр, мотиви, устан іншого. Усе це привід до того що, що у ур кажд відділ акта взаим пізнано двома людьми ін друга міг стати виділ такі аспекти цієї процесу, як идент-я і реф-я. У вивчений межлич-го воспр іден-я обозн те, що простейш спосіб поним іншого ч-ка є уподібнений себе йому. У реальн Про між соб люди настільки часто користей у такий спосіб: пропозиції щодо внутрішньому стані партнера по Про будується з урахуванням спроби постав себе його место.Сущ тісний зв'язок між І і емпатією. Эмпат є осіб спосіб пониман друг ч-ка. Тільки тут їм у виду прагнення емоційно відгукнутися його проблеми. У цьому эмоц, чув суб емпатії не идентич тим, кіт переживши ч-к, являющ объек Еге. Т е якщо проявл емпатію до ін ч-ку, я би просто поним його чув і лінію поведений, однак своє собств можу будувати зовсім інакше. У цьому вся відмінність

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація