Реферати українською » Психология » Акцентуйовані особистості


Реферат Акцентуйовані особистості

Акімова А. З.
СП I-II

Акцентуйовані
особистості.Чи варто визнавати існування «поміркованого» характеру? Не яв ляется такий характер лише ідеалом? Якщо ж навіть допустити, що действи тельно зустрічаються люди, які мають почуття, думки і дії перебувають у повному рівновазі, то ми не чи є ця знищення будь-якого характеру, будь-якого індивідуального відтінку? Такі ідеальний характер є, звісно, уто пия, фікція, реальні ж, справжні характери саме засвідчують особливостях характеру, про своєрідності їх носіїв.

Існують варіанти у характері людських реакцій на окружаю щее: існують котрі мають більш-менш вираженим егоїзмом чи альтруиз мом, більш-менш честолюбні, більш-менш здатні до сострада нию, більш-менш виконані почуттям боргу та т. буд. Це означає, у сфері прагнень і схильностей виходячи з таких варіацій виникають чоловіче ские індивідуальності, які відрізняються одна від друга, але де вони не яв ляются акцентуированными особистостями.

Акцентуйовані риси характеру не така численні, як риси варіантні. Це ті самі риси, але вони мають схильність перейти у патологію. Не виключено, такі риси і в середнього людини, однак за незначній мірі вони непомітними для оточуючих. Якщо вони самі досягають певній сили, вони накладають свій відбиток на особистість; при ще більшої виразності вони відбиваються як перешкода на всьому складі особистості. Акцентуации характеру – це крайні вариан ти норми, у яких окремі риси характеру надмірно усиленны, слідом ствие чого можна знайти виборча вразливість щодо визначено ного роду психогенных впливів при гарної і навіть підвищеної устойчи вости решти.

Люди, які можна акцентуированными, не є ненор мальными. Акцентуированным особистостям властива готовність до особливому, тобто як социально-положительному, і до социально-отрицательному раз витию. Якщо окремі постають маємо в негативному світлі, це тому, що зовнішні обставини були несприятливими їхнього характеру, хоча у інші обставини вони б повинна розвиватися у людей, здатних на незвичайні вчинки.

Твёрдых правил, виходячи з яких можна було б діагностувати акцентуированные риси особистості, на жаль, немає. Типи акцен туаций характеру дуже схожі й частково збігаються з типами психопатій. Три основних визначальних критерію – тотальність, відносна стабиль ность характеру і соціальний дезадаптація.

Відмінність акцентуації і психопатію у цьому, що з психопатиях деком пенсации, гострі афективні і психопатичні реакції, соціальна деза даптация виникають від будь-яких психічних травм, від будь-яких підстав і навіть без видимої причини. При акцентуаціях порушення виникають лише за певна психічних травмах, у деяких важких ситуаціях, саме буде лише тоді, що вони адресуються до «місцеві найменшого сопротивле ния», до «слабкій ланці» такого типу характеру.

Зазвичай акцентуації розвиваються під час становлення характеру і згладжуються з повзрослением. Особливості характеру при акцентуаціях мо гут виявлятися не постійно, а лише деяких ситуаціях, в певній обстановці, і майже виявлятися у звичайних обставинах.

Типи психопатій і акцентуаций характеру.

Гипертимный тип. Гипертимно-неустойчивый варіант психопатизации є найбільш частим. Тут жага розваг, веселощів, ризикованих по ходінь дедалі більше виступає першому плані і штовхає на зневага за нятиями і клубною роботою, на алкоголизацию і вживання наркотиків, на сексуаль ные ексцеси і делинквентность – зрештою можуть призвести до асоци альному способу життя.

Гипертимно-истероидный варіант зустрічається значно рідше. З огляду на гипертимности поступово вимальовуються істероїдні риси. При зіткненнями із життєвими труднощами, при невдачах, в відчайдушних ситуа циях і за загрозу серйозних покарань виникає бажання розжалобити інших (до демонстративних суїцидних дій), і "зробити враження своєї обдарованістю, і похвалитися, «замилити очі».

Гипертимно-аффективный варіант психопатизации відрізняється усиле нием чорт афективної взрывчатости. Спалахи роздратування, і гніву, нерідко властиві гипертимам, що вони зустрічають протидія чи терплять невдачі, тут стають особливо бурхливими і виникають сумніви з найменшого пово ду.

Циклоидный тип. У такому віці можна побачити два варіанта циклоидной акцентуації: типові і лабильные циклоиды.

Типові циклоиды у дитинстві нічим немає одноліткам чи частіше справляють враження гипертимов. З приходом пуберантного пе риода виникає перша субдепрессивная фаза. Її відрізняє схильність апатію і дратівливості. Серйозні невдача Італії й нарікання оточуючих можуть розі бити субдепрессивное належний стан або викликати гостру аффективную реакцію з суицидными спробами. У типових циклоидов фази зазвичай непродолжи тельны і тривають тижні.

У лабільних циклоидов фази набагато простіше – кілька «хороших» днів змінюють кілька «поганих».

Лабильный тип. Головна риса – крайня мінливість настрої. На будовою притаманні як часті і різкі зміни, а й значна їх глибина.

Астено-невротический тип. Головними рисами є підвищена стомлюваність, дратівливість і схильність до ипохондричности.

Сенситивный тип. З дитинства виявляють полохливість і боязкість. Праця ности адаптації виникають найчастіше в 16—19 років. Саме у цьому віці виступають два головних якості сенситивного типу: надзвичайна впечатли тельность і різко виражене почуття власної недостатності.

Психастенический тип. Головними рисами в такому віці яв ляются вагання і схильність до рассуждательству, тривожна мнитель ность і любов до самоаналізу і, нарешті, легкість освіти обсессий – на вязчивых страхів, побоювань, дій, ритуалів, думок, уявлень.

Шизоїдний тип. Найбільш істотною рисою такого типу вважається замкнутість, відгородженість від навколишнього, нездатність чи небажання встановлювати контакти, зниження потреби у спілкуванні.

Эпилептоидный тип. Основні риси цього – схильність до дисфо риям, і тісно що з ними афектована вибуховість, напружений зі стояння афективної сфери, іноді що досягає аномалії потягу, а як і в'язкість, тугоподвижность, ваговитість, інертність, откладывающие отпе чаток на психіці, -- від моторики і емоційності до мислення та лич ностных цінностей. Дисфории, що тривають годинами і днями, відрізняють злобно-тоскливая забарвлення настрої, накипающее роздратування, пошук об'єкта, на до тором можна й зірвати зло. Аффективные розряди эпилептоида тільки погляд здаються раптовими. Привід для вибуху то, можливо випадковим, зіграти роль останньої краплі. Аффекты як дуже сильні, а й тривалі – эпилептоид так важко може охолонути.

Истероидный тип. Його головна риса – безмежний егоцентризм, не насытная жага постійної роботи зі своєю особі, захоплення, подиву, вшанування, співчуття. На крайній випадок предпочитается навіть обурення чи ненависть, направлені свою адресу, але тільки байдужість – тільки перспектива залишитися непоміченим. Решта якості истероида пита ются цією межею. Сугестивність, яку нерідко висувають першому плані, відрізняється вибірковістю: від неї щось залишається, якщо навіювання не ллє воду до млина егоцентризму. Позірна емоційність на справді сти обертається відсутністю глибоких щирих почуттів за високої екс прессии емоцій, театральності, схильність до рисовке і позёрству.

Неустойчивый тип. При схожості назв «лабильный» і «неустойчи вый» слід зазначити те що, перше належить до емоційної сфері, а друге – щодо поведінки. Їх безвольність чітко виступає, коли справа стосується навчання, праці, виконання обов'язків та внутрішнього боргу, досягнення мети, які ставлять їх рідні, старші, суспільство. Однак у пошуку розваг представники цього як і не виявляють напористості, а скоріш плы вут за течією.

Конформный тип. Цим особистостям властиві недовіру й насторо женное ставлення до незнайомцям. Як відомо, у сучасній соціальної психології під конформностью прийнято розуміти підпорядкування індивідуума думці групи на противагу незалежності й самостійності. У різних умовах, кожний суб'єкт виявляє той чи інший ступінь конформ ности. Проте за конформной акцентуації характеру це властивість постійно виявляється, будучи найстійкішою рисою.

Можна виділити дві основні групи динамічних змін при ак центуациях характеру.

Перша група – це перехідні, транзиторные зміни. За суттю вони за формі самі, що й за психопатиях.

До другої групи динамічних змін при акцентуаціях характеру належать його щодо стійкі зміни. Вони може бути кількох типів.

1. Перехід «явною» акцентуації в приховану, латентну.

2. Формування грунті акцентуаций характеру під впливом не сприятливих умов середовища психопатичних розвитків, що сягають рівня середовища патологій.

3. Трансформація типів акцентуаций характеру одна із кардинальних явищ у тому вікової динаміці. Суть цих трансформацій полягає зазвичай, у приєднання чорт близького, сумісної з колишнім, типу, і у тому, що риси останнього стають домінуючими.

Трансформація типів можливе тільки по певним закономірно стям – убік спільних типів. Ніколи було бачити превраще ния гипертимного типу в шизоидный, лабильного – в эпилептоидный чи слоения чорт нестійкого типу на психастеническую чи сенситивную осно ву.

Схожі реферати:

Навігація