Реферат Cтереотипи

Вступ ...................................................................................................................... 3

Частина І. Стереотипи: поняття, види, рівні, класи .................................... 5

1.1. поняття установки, як механізму людського мислення.......................... 5

1.2. стереотипи.................................................................................................... 6

1.2.1. визначення поняття "стереотип"....................................................... 6

1.2.2. основні властивості та параметри стереотипів................................ 9

1.2.3. класи стереотипів............................................................................... 10

1.2.4. функції стереотипів............................................................................ 11

1.2.5. основні прийоми виявлення стереотипів......................................... 12

Частина ІІ: Особливості професійної діяльності психолога........................ 13

2.1. роль й місце консультанта у консультуванні............................................ 13

2.2. вимоги до особистості консультанта – модель ефективного

консультанта...................................................................................................... 15

2.2.1. аутентичність..................................................................................... 18

2.2.2. відкритість власному досвіду........................................................... 19

2.2.3. розвиток самопізнання....................................................................... 19

2.2.4. сила особистості і ідентичність ....................................................... 20

2.2.5. толерантність до невизначеності...................................................... 20

2.2.6. прийняття особистої відповідальності............................................ 20

2.2.7. про глибину відносин із іншими людьми......................................... 21

2.2.8. постановка реалістичних цілей........................................................ 21

2.3. професійна підготовка консультанта........................................................ 23

Частина ІІІ: Дослідження сучасних стереотипів відносно особистості

та професійної діяльності психолога................................................................ 26

3.1. позначка, задачі, об’єкт та предмет дослідження.......................................... 26

3.2. методика дослідження............................................................................... 26

3.3. аналіз результатів........................................................................................ 27

3.3.1. аналіз результатів відносно діяльності психолога......................... 27

3.3.2. аналіз результатів відносно особистості психолога....................... 28

3.4. висновок....................................................................................................... 29

Закінчення ............................................................................................................ 30

Список літератури................................................................................................ 31


ВСТУП

Дослідник вважає дане дослідження досить актуальним бо усі аспекти й процеси життя людина сприймає й реагує ними лише через свої стереотипи; взаємодіє із людьми на підставі стереотипів; робить усі свої умовиводи й висновки лише на підставі своїх стереотипів. Фактично людина не сприймає реальний світло таким, який він є, а моментально підбудовує його под свої стереотипи замість того, щоб перебудовувати собі (свої стереотипи) відповідно до дійсності.

Будь-який аналіз дійсності, що здається людині об'єктивним й безстороннім, прагнення зайняти визначене місце в цій “дійсності”, випливаючи “покажчикам” Свідомості – й є ані що інше, як стереотип. Якщо людина говорити про кого чи про щось: “Мені це подобається, інші ж – не подобається”, “люблю – не люблю” – вона має стереотип у виді здебільшого уже зовсім марного досвіду кого-небудь з предків. Якщо людина говорити самому собі: “Я це зробити можу, інші ж – не можу” – він має ще один поширений стереотип. Будь-яке його судження про ті чи інше, а тім понад категоричне судження – стереотип. Якщо особистість визначає для собі: “Це можна, а це – не можна” ,– вон також має стереотипи.

Дослідник упевнений, що в суспільстві так саме існують певні стереотипи щодо діяльності психолога, щодо його особистості, стереотипні очікування відносно роботи із психологом, знаючи про сутність які, психолог може відповідно коректувати своє поводження при самопрезентації, пропозиції власних послуг; знаючи про сутність які психолог, починаючи працювати із клієнтом, відразу зможе нейтралізувати невірні стереотипи, тім самим попереджаючи розчарування клієнта через невідповідність реальної роботи й її результатів стереотипним очікуванням й уявленням клієнта; попереджаючи розчарування клієнта, яку у свою чергу далі якщо сприяти формуванню в нього негативної думи, котра не відповідає реальності, про психолога й його компетентність, що негативно позначиться на репутації фахівця.


Об'єкт дослідження: стереотипи.

Предмет дослідження: характеристика особистості та професійної діяльності психолога.

Мета: дослідити сучасні стереотипи відносно особистості та професійної діяльності психолога.

Задачі:

1) вивчити та провести аналіз існуючих точок зору на стереотипи;

2) вивчити та провести аналіз існуючих вимог до особистості та діяльності психолога;

3) дослідити сучасні стереотипи відносно особистості та професійної діяльності психолога;

4) виходячи із проведеною роботи скласти власну приблизну модель ефективного консультанту.


Частина I СТЕРЕОТИП: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, РІВНІ, КЛАСИ.

1.1. Поняття установки, як механізму людського мислення.

як відомо, будь-яка інформація, у тому числі і інформація про професійну діяльність психолога, впливаючи на людину, може створити в нього соціально-психологічну установку й сформувати стереотипи.

Під установкою прийнято розуміти внутрішню психологічну готовність людини до яких-небудь дій. Поняття установки вперше сформульовано німецьким психологом Л. Ланге в 1888 р. Концепцію установки розроблялася радянським психологом Дмитром Миколайовичем Узнадзе (1886-1950) й багатьма іншими вченими. У годину ясно, що установка - результат реалізації генеральної стратегії керування в живих системах[1].

Однак формування соціально-психологічної установки може відбуватися под впливом ззовні. У цьому випадку будь-який вплив на людину можна розглядати із погляду теорії установки. Колі він має соціальну природу, то говорять про соціально-психологічну природу установки. Розуміння механізму дії установок полегшується розумінням дії принципу так називаної домінанти.

Діяльність людини багато в чому визначається домінантою - стійким осередком підвищеної збудливості в корі й підкірці головного мозку. Це є ті саме таємниче "щось", що заважає, чи, навпроти, змушує людину починати які-небудь дії у визначених ситуаціях.

Вважається, що домінанта у своєму розвитку проходити три стадії:

На першій стадії домінанта виникає под впливом внутрішніх хіміко-біологічних процесів, із одного боці, й зовнішніх подразників, із іншого. як наводь для підживлення домінанта залучає сам різні подразники;

На другій стадії із колишньої безлічі діючих збуджень домінанта вибирає групу, що для неї особливо "цікава", у результаті чого утвориться умовний рефлекс;

На третій стадії між домінантою й зовнішнім подразником установлюється міцний зв'язок, так що подразник якщо викликати й підкріплювати її. Зовнішнє середовище містить визначені сигнали, на які обов'язково реагує відповідна домінанта.

Домінантний осередок володіє поруч специфічних властивостей:

3. Стійкість у часі;

4. У конкретний інтервал години (хвилини, години, а деяких особливих випадках - місяці й рокта) панує одна домінанта;

5. Домінанта різко послабляється в зв'язку із її природним вирішенням.

Домінанта - об'єктивно існуючий механізм людського мислення й поводження, проте, людина здатна усвідомлювати, коректувати колишні й створювати нові домінанти.

Після закінчення деякого години домінанта убуває, залишаючи после собі стереотипи сприйняття, мислення й, отже, поводження.

1.2. Стереотипи.

1.2.1 Визначення поняття "стереотип"

У психологічному словнику ми знайшли наступне визначення поняття "стереотип":

Стереотип (від грецьк. "stereotype": stereos - твердий, міцний й typos - форма, зразок, відбиток) - тверда, часто спрощена, стандартна думка про соціальні групи чи про окремих індивідів як представниках цих груп.[3]

Дуже схоже трактування поняттю "стереотип" дає Байбурін О.К.: це судження, у загострено спрощеній та узагальненій формі, із емоційним фарбуванням, що приписує визначеному класу обличчя деякі властивості, чи, навпаки, що відмовляє їм у цих властивостях. Стереотипи розглядаються як особливі форми обробки інформації, що полегшують орієнтацію людини у світі. Ознаки, що містяться в стереотипах, використовуються для оцінки співвіднесеності предметів доти чи іншого класу й приписування їм визначених характеристик. [1]

Якщо стереотип, формується в результаті зовнішнього впливу на людину, що має соціальну природу, чи стереотипуємим об'єктом є соціальний об'єкт (група об'єктів), то говорять про соціальний стереотип.

Стереотип соціальний - узагальнена, спрощена й ригідна система широко розповсюджених представлень про групи людей, котрі пізнають, у які кожна людина розглядається як носій тихий самих наборів ведучих характеристик, приписуваних будь-якому члену даної групи безвідносно його реальних якостей; система, що має високу стійкість, найчастіше емоційно зафарбована. як правило, групи членства є реально існуючими й задаються формальними характеристиками, такими, як національність, релігійна конфесія, стати, професійна приналежність й т.п. Найбільш поширені стереотипи про представників різних расових, національних й релігійних груп. Стереотипні представлення про існуючі психологічні типи людей називаються типажами.[3]

Відповідно до даних стереотипів навколишні очікують від індивіда визначеного поводження, подібного із рольовим. Основна відмінність соціального стереотипу від соціальної ролі[2] в тім, що роль містить у собі набір розпоряджень для визначеної групи осіб, відповідно до які будуються чекання оточуючих людей, а соціальний стереотип припускає лише чекання без розпоряджень. Процес стереотипування (породження стереотипів) є часткою випадку процесу категоризації. При цьому використання стереотипу виглядає як підведення об'єкта под узагальнююче поняття, яким є соціальний стереотип. Будучи одним із різновидів життєвих зрозуміти, стереотип, як правило, характеризується тім, що має неадекватну міру узагальненості істотних ознак об'єкта, їхній неповний чи надлишковий набір. Відзначається також, що із підвищенням рівня освіти й загальної культури випробуваних прагнення робити узагальнення щодо різних соціальних, й в першу чергу етнічних, груп людей помітно знижується. Засвоєні індивідом ригідні соціальні установки можуть бути як позитивні, то й негативні. Останні прийнято позначати як упередження. Таким чином, більшість соціальних стереотипів можна вважати упередженнями, позначивши їхні як ворожу чи негативну установку[3] на окрему групу людей.

як термін соціальний стереотип у соціологію й соціальну психологію ввійшов завдяки американському журналісту й психолога У. Ліпману в 1922 р. й у тому годину уживався для позначення упереджених образів, еталонів суспільної думи щодо етнічних, станових, класово-групових, професійних, політичних й т.п. груп, представників партій й соціальних інститутів.

Соціальний стереотип відіграє важливу роль у формуванні оцінки людиною навколишнього світу, хоча використання його може спричинити двоякий наслідок, бо приводити, із одного боці, до звуження пізнавального процесу, що може матір у визначених ситуаціях позитивне значення, а із іншого, - до вироблення різного роду упереджень. Упередження особливо негативні й навіть небезпечні в оцінці міжнаціональних, політичних, міжгрупових й економічних відносин, бо породжують соціальну напруженість, глибокі соціальні конфлікти. Історична практика показує, що соціальні стереотипи, котрі приводять до формування негативних упереджень, обумовлені недоліком життєвого досвіду, відсутністю інформації чи наявністю помилкової, випадкової, неперевіреної інформації, зайво емоційним сприйняттям, маніпулюванням повсякденною свідомістю.

1.2.2 Основні властивості й параметри стереотипів

Працюючи із книгою Ольшанського [5] ми вибрали основні властивості стереотипів:

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: IQ, когнітивний стиль і креативність
  Запровадження 2 Коефіцієнт інтелекту (IQ) 2 Розвиток стандартизованих тестів інтелекту почалося з
 • Реферат на тему: Psihologia maselor
  Secolul XX e un secol cu o zguduitoare istorie.” Noi nu numai am trecut printr-o criza complicata a
 • Реферат на тему: STRESS (Стрес) (WinWord (естонською мовою))
  SISEKAITSEAKADEEMIA PSЬHHOLOOGIA ХPPETOOL STRESS Kursusetцц Juhendaja: T. Ruubel Tallinn 2000
 • Реферат на тему: Special fields of psychology
  Contents 1. Introduction 2. Physiological psychology 3. Psychoanalysis 4. Behaviourism 5. Gestalt
 • Реферат на тему: Vnimanie
  ЗАПРОВАДЖЕННЯ Однією з параметрів уваги є її обсяг. Він є основним характеристикою короткостроковій

Навігація