Реферати українською » Психология » Стратегії переговорів у сітуації конфлікту


Реферат Стратегії переговорів у сітуації конфлікту

«>Суперництво» (>Малюнок 3).

>Корреляции
>Екстраверсія >Суперництво
>Екстраверсія Кореляція Пірсона 1

,451*

>Знч.(2-сторон) ,012
N 8 8
>Суперництво Кореляція Пірсона

,451*

1
>Знч.(2-сторон) ,012
N 8 8

*. Кореляція значущою лише на рівні 0.05 (>2-сторон.).

Малий. № 3:Показниккореляції (>r-Пірсона)міжзмінними «>Екстраверсія» та «>Суперництво»


Іншим кроком миперевірилинаявністьзв’язкуміжзмінними «>Нейротизм» та «>Суперництво»також устудентівхолеричного типу темпераменту.Отриманий намирівеньзначущостірівень = 0,326.Такий результат говорити, щозв’язокміжзмінними неіснує.Показникомзв’язкувиступає абсолютна величинаR-Пірсона (- 0,186), данийпоказниксвідчитьвідсутністьсилизв’язкуміжзмінними «>Нейротизм» та «>Суперництво» (>Малюнок 4).

>Корреляции
>Суперництво >Нейротизм
>Суперництво Кореляція Пірсона 1 -,186
>Знч.(2-сторон) ,326
N 8 30
>Нейротизм Кореляція Пірсона -,186 1
>Знч.(2-сторон) ,326
N 8 8

Малий. № 4:Показниккореляції (>r-Пірсона)міжзмінними «>Нейротизм» та «>Суперництво»

>Такірезультатидозволяютьвизначити, щозмінна «>Екстраверсія»виявляєтьсявизначальною привиборі студентамистратегіїпереговорів вконфліктнійситуації, азмінна «>Нейротизм»,навпаки, не так навибіртієї чиіншоїстратегії.

>Якщозмінна «>Екстраверсія»виступаєскладовою темпераменту, можна говорити, щозв’язокміж типом темпераменту тастратегієюпереговорів, асамеміжхолеричним типом темпераменту тапозиційним торгом, якстратегієюпереговорів вконфліктііснує.

 


 

>Висновок

 

>Всімзрозуміло, щоконфліктиіснували йіснуватимуть, смердотіневід'ємначастиналюдськихвзаємин, й не можна говорити про ті, щоконфліктидаремні чипатологічні.Вонинормальнеявище в нашомужитті.Виникають смердотііз-завідмінностейміж людьми, через ті, щовчинки,відчуття в шкірного із нас потребу не самі й тих ж йдеколиприходять взіткнення один із одним.

Упершійглаві нами бувзробленаспробавідобразитисучасний станпроблемиконфлікту йїїдослідженнявітчизняними йзарубіжнимивченими.Підводячипідсумоквсьомувищевикладеному, можназробитинаступнівисновки: недивлячись нанакопиченийдосвід вобластідослідженняконфліктів, насьогоднішній день немає єдиної йзакінченоїтеоріїконфлікту, щовідображає його природу йвплив нарозвитоксуспільства.

>Конфлікт неслідрозуміти яксутонегативнеявище, сус-пільство, як йокрема людина,знаходиться впостійномурозвитку. Одним зспособів цогорозвиткуєконфлікт.

Коженконфліктвиникаєлише занаявності йогооб'єкту. Тацінність, із приводуякоївиникаєзіткненняінтересівпротиборчихсторін,називаєтьсяоб'єктомконфлікту.Слідрозрізнятипоняття ">об'єкт" й "предмет"конфлікту. Предметомконфліктує тихпротиріччя, котрівиникаютьміжвзаємодіючими сторонами й котрі смердотінамагаютьсявирішити задопомогоюпротиборства.

Убудь-якомуконфліктіобов'язковоприсутні йогоучасники, якіприйнятоназиватиопонентамиконфліктуОпоненти,переслідуючи,протилежніцілі вконфліктнійвзаємодіїволодіютьпевним рангом,використовуючиякий,прагнутьдосягтисвоїхцілей, котрі неспівпадають ізцілями противника.

>Опинившись вконфліктнійситуації,необхідновибратипевний стильповедінки, ізурахуваннямвласнихінтересів йінтересівінших,залучених вконфлікт людей.Вибір стилюповедінки вконфліктнійситуаціїпов'язаний ізтієюміроюготовності, вякій віготовізадовольнитивласніінтереси йінтересиіншоїсторони.

>Існуєп'ятьстилівповедінки вконфліктнійситуаціїсуперництво,співпраця,компроміс,уникнення,пристосування, наоснові якібазуютьсятакістратегіїпереговорів якпозиційний торг тастратегії наосновіінтересів, але й чимало із нихможе бутивиділений якнайкращий. Усізалежить відконкретноїконфліктноїситуації й ">ціниконфлікту".

Удругійглаві нами бувзробленаспробаекспериментальноговивченнявиборустратегіїпереговорів вконфліктнійситуації наприкладі колективустудентів. Мивиходили ізприпущення про ті, щовибирана студентамистратегіяпереговорів вконфліктнихситуаціяхпов'язана із їхнііндивідуально -поведінковимиособливостями, такими як темперамент.

>Підводячипідсумкирезультатівемпіричногодослідження, можнавизначити, щостуденти ізхолеричним типом темпераментунайчастішевикористовуютьстратегіюпереговорів –позиційний торг,якийбазується навиборісуперницького стилюповедінки вконфліктнійситуації.

Таким чином,сформульована нами на початкудослідженнягіпотеза,підтвердилась.

Алітребазазначити, що под годинупервинноїобробкирезультатів задопомогоюматематичнихметодів,зв’язокміжзмінною «>Нейротизм», котраявляєтьсяскладовою темпераменту тасуперницьким стилемповедінки вконфліктнійситуації непідтвердився.Тобто длявизначенняпевноїстратегіїголовну рольвідіграєзмінна темпераменту «>Екстраверсія».


Списоквикористанихджерел

 

1. АнцуповА.Я.,Шипилов А. І.Конфликтология. — М.:ЮНИТИ, 1999. -Гл. 37; 38.

2. Гришина М. У. Психологія конфлікту. — СПб.: Пітер, 2000

3. Гришина М. У.Навчанняпсихологічномупосередництву увирішенніконфліктів. >Стаття. –Соціальнапсихологія в працяхвітчизнянихпсихологів. — СПб, 2000. – 2 з.

4. Доценка Є. Л. Психологія маніпуляції:Феномени і механізми захисту. — М.: Че Ро, 1997.

5. Козирєв Р. І. Введення уконфликтологию. —М.:Владос, 1999. — З. 144-146.

6.Конфликтология / Під ред. А. З. Карміна. — СПб.:Лань, 1999. —Гл. 13-15

7. Конфлікти та сучасного Росії / Пол ред. Є. І. Степанова.— М.:ЭдиториалУРСС. 1999. – З. 311.

8. Лебедєва М. М. На вас чекають переговори.— М.: Економіка. 1993. — З. 37 - 38.

9.Ординський B. З.Конфліктологія.Навчальнийпосібник. - До.: Центручбовоїлітератури, 2007. - 160 з.

10. Павлов Є. А. І.Собр.Соч. Т. З.Кн. 2. М. – Л., 1951

11.Пірен М. І.Конфліктологія:Підручник. — До.: МАУП, 2003. — 360 з.

12.Плотинский Ю. М. Теоретичні і емпіричні моделі соціальних процесів.— М.: Логос. 1998. — З. 270 – 271.

13.Примуш М. У.Конфліктологія.Навчальнийпосібник. — До.:ВД «>Професіонал», 2006. — 288 з.

14. Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти / Під ред.Ю.Б.Гиппенрейтер,В.Я. Романова. М.: Вид-во МДУ, 1982.. З. 153-159.

15.Теплов Б. М. Сучасне стан питання про типахвисшей нервової системи та їх визначення // Психологія індивідуальних відмінностей – М., 1982 – із 25-ма

16. Фішер Р., Юрі У. Шлях до згоди чи переговори без поразки. - М.: Наука, 1990.

 


 

>Додатки

 

>Додаток 1. Методикадіагностикисхильностіособистості доконфліктноїповедінки До. Томаса.Адаптація М. У.Грішиної

>Опитувальник

1.

А.Іноді я надаюможливістьіншимвзяти у собі відповідальність зарішенняспірного запитання.

Б.Чимобговорювати ті, учомунаші подивисярозходяться ястараюсязвернутиувагу тих ізчим миобидва непогоджуємося

2.

А. Япрагнузнайтикомпроміснерішення.

Б. Янамагаюсяналагодитисправу ізурахуваннямінтересівіншого ймоїхвласних.

3.

А. як правило янастирливопрагнудобитися свого.

Б. Япрагнузаспокоїтиіншого йголовним чиномзберегтинашівідносини.

4.

А. Япрагнузнайтикомпроміснерішення.

Б.Іноді я жертвуюсвоїмивласнимиінтересами зазарадиінтересівіншоїлюдини.

5.

А.Згладжуючиспірнуситуацію, я раз в разпрагнузнайтипідтримкуіншого.

Б. Япрагнузробити все,щобуникнутидаремноїнапруженості.

6.

А. Янамагаюсяуникнутивиникненнянеприємностей для собі.

Б. Япрагнудобитися свого.

7.

А. Япрагнувідкластирішенняспірного запитання із тим, щоб із годиноювирішити його остаточно.

Б. Смикможливе вчомусьпоступитися,щобдобитисяіншого.

8.

А.Звичайно янастирливопрагнудобитися свого.

Б. Янасампередпрагну ясновизначити ті, учомуполягає усіторкнулисяінтереси й запитання.

9.

А. Гадаю, що незавжди вартохвилюватися черезякісьвиникаючірозбіжності.

Б. Яроблюзусилля,щобдобитися свого.

10.

А. Я твердопрагнудосягти свого.

Б. Янамагаюсязнайтикомпроміснерішення.

11.

А.Першимділом япрагну ясновизначити ті, учомуполягають усізаторкнутіінтереси й запитання.

Б. Япрагнузаспокоїтиіншого йголовним чиномзберегтинашівідносини.

12.

А. Часто яуникаюзайматипозицію, Якаможевикликатисуперечки.

Б. Я даюможливістьіншому вчомусьзалишитися присвоїйдумці,якщовінтакожйде Меніназустріч.

13.

А. Япропонуюсереднюпозицію.

Б. Янаполягаю,щоб було бзробленопо-моєму.

14.

А. Яповідомляюіншому свою точкузору й запиту про його подивися.

Б. Янамагаюсяпоказатиіншомулогіку йперевагимоїхпоглядів.

15.

А. Япрагнузаспокоїтиіншого йголовним чиномзберегтинашівідносини.

Б. Япрагнузробити всенеобхідне,щобуникнутинапруженості.

16.

А. Япрагну незачепитипочуттівіншого.

Б. Янамагаюсяпереконатиіншого вперевагахмоєїпозиції.

17.

А.Зазвичай янастирливопрагнудобитися свого.

Б. Япрагнузробити все,щобуникнутидаремноїнапруженості.

18.

А.Якщоцезробитьіншогощасливим, я дамйомуможливістьнастояти насвоєму.

Б. Я даюможливістьіншому вчомусьзалишитися присвоїйдумці,якщовінтакожйде Меніназустріч.

19.

А.Першимділом япрагну ясновизначити ті, учомуполягають усізатронутіінтереси йспірні запитання.

Б. Япрагнувідкластирішенняспірного запитання із тим, щоб із годиноювирішити його остаточно.

20.

А. Янамагаюсянегайноподолатинашірозбіжності.

Б. Япрагнузнайтиякнайкращепоєднаннявигод йвтрат намобох.

21.

А.Ведучи переговори, япрагну бутиуважним добажаньіншого.

Б. Язавждисхиляюся до прямогообговоренняпроблеми.

22.

А. Янамагаюсязнайтипозицію, котразнаходитьсяпосерединіміжмоєюпозицією йточкоюзоруіншоїлюдини.

Б. Явідстоюю своїбажання.

23.

А. як правило, ястурбований тим, щобзадовольнитибажання шкірного із нас.

Б.Іноді уявляюможливістьіншимузяти у собі відповідальність зарішенняспірного запитання.

24.

А.Якщопозиціяіншогоздаєтьсяйомудужеважливою, япостараюсяпітиназустріч йогобажанням.

Б. Япрагнупереконатиіншого прийти докомпромісу.

25.

А. Янамагаюся довестиіншомулогіку йперевагимоїхпоглядів.

Б.Ведучи переговори, япрагну бутиуважним добажаньіншого.

26.

А. Япропонуюсереднюпозицію.

Б. Ямайжезавждистурбований тим, щобзадовольнитибажання шкірного із нас.

27.

А. Часто яуникаюзайматипозицію, котраможевикликатисуперечки.

Б.Якщоцезробитьіншогощасливим, я дамйомуможливістьнастояти насвоєму.

28.

А.Зазвичай янастирливопрагнудобитися свого.

Б.Влагоджуючиситуацію, язвичайнопрагнузнайтипідтримкуіншого.

29.

А. Япропонуюсереднюпозицію.

Б. Гадаю, що незавжди вартохвилюватися черезякісьвиникаючірозбіжності.

30.

А. Япрагну незачепитивідчуттівіншого.

Б. Язавждизаймаютакупозицію вспірномупитанні,щоб миспільно ізіншоюзацікавленоюлюдиною моглидобитисяуспіху.

Ключ

>Суперництво >Співробітництво >Компроміс >Уникнення >Пристосування
1 А Б
2 Б А
3 А Б
4 А Б
5 А Б
6 Б А
7 Б А
8 А Б
9 Б А
10 А Б
11 А Б
12 Б А
13 Б А
14 Б А
15 Б А
16 Б А
17 А Б
18 Б А
19 А Б
20 А Б
21 Б А
22 Б А
23 А Б
24 Б А
25 А Б
26 Б А
27 А Б
28 А Б
29 А Б
30 Б А

 


 

>Інтерпретація.

>Стиліповедінки вконфліктнійситуаціївластивікожнійлюдині,проте один із нихєчастіше напереважним

1.Суперництво (>конкуренція) якпрагненнядобитисясвоїхінтересів взбитокіншому.

2.Пристосування, принесло, щоозначає, на поталувласнихінтересів.

3.Компроміс.

4.Відхід, дляякогохарактерний яквідсутністьпрагнення длякооперації, то йвідсутністьтенденцій додосягненнявласної мети.

5.Співпраця, колиучасникиситуаціїприходять доальтернативи,повністюзадовольняючоїінтересиобохсторін.

>Проаналізуйте, щопереважає уВашійповедінці (>протиборство чиспівпраця), атакожвизначте, на що Ві понадзорієнтовані: набажання будь-щодосягтиперемоги, довестисвоє (>протиборство,конкуренція,конфронтація) чинамагання доспільногорозв'язанняпроблеми (>орієнтація нарозв'язання запитання, насправу, наспівпрацю, накооперацію).Відповідно, друга тактикакраща.


 

>Додаток 2. ТестEPIАйзенка (>адаптація А. Р.Шмельовим)

 

>Інструкція: «Вам пропонується декілька питань. Кожна питання відповідайте лише «так» чи «немає». Не витрачайте час до обговорення питань, не то, можливо хороших або поганого відповідей, т. до. це випробування розумових здібностей».

Питання

1. Чи часто відчуваєте потяг до новим враженням, до того що, щоб відволіктися, випробувати сильні відчуття?

2. Чи часто відчуваєте, що вам потрібні друзі, що потенційно можуть вас зрозуміти, підбадьорити, поспівчувати?

3. Чи вважаєте себе безтурботним людиною?

4. Чи дуже важко вам відмовитися від намірів?

5.Обдумиваете ви свої справи неквапливо і віддаєте перевагу чи почекати, як діяти?

6. Чи завжди ви стримуєте свої обіцянки, навіть якщо це невигідно?

7. Чи часто ви бувають спади і підйоми настрої?

8. Швидко ви зазвичай дієте і кажете?

9. Чи виникало ви коли-небудь почуття, що ви нещасливі, хоча жодної серйозної причини цього був?

10. Чи правда, що у «суперечка» спроможні зробити все?

11.Смущаетесь ви, коли хочете ознайомитися з людиною протилежної статі, який вам симпатичний?

12. Чи буває коли-небудь, що розсердившись ви виходите з себе?

13. Чи часто буває, що ви дієте необдумано, підвлияни-м моменту?

14. Чи часто вас турбує думка, що Вам варто булопо-либо робити або говорити езопівською?

15.Предпочитаете ви читання книжок зустрічам з людьми?

16. Чи правда, що вас легко зачепити?

17. Любіть ви часто відвідувати компанії?

18. Чи є ви такі думки, якими вам би хотілося ділитися ні з іншими?

19. Чи правда, іноді ви настільки сповнені енергії, що це горить до рук, інколи ж відчуваєте втома?

20. Намагаєтесь ви обмежити коло своїх знайомств невеликим числом найближчих друзів?

21. Чи багато мрієте?

22. Коли на вас кричать, відповідаєте ви тим самим?

23. Чи вважаєте всі свої звички хорошими?

24. Чи часто ви з'являється відчуття, що в чимось винні?

25. Чи здатні ви іноді дати волю своїм почуттям і безтурботно розважатися в веселою компанії?

26. Чи можна сказати, що нерви ви часто бувають натягнуті вкрай?

27.Сливете ви людиною жвавий і веселим?

28. Коли зроблено, часто ви подумки повертаєтеся його й думаєте, що можна б зробити краще?

29. Чи відчуваєте ви себе позбавляєте неспокійно, перебувають у великий компанії?

30. Чи буває, що ви передаєте чутки?

31. Чи буває, що вам не спиться тому, що заманеться лізуть різні думки?

32. Коли хочете щось дізнатися, ви віддаєте перевагу знайти це у книзі чи запитати людей?

33. Чи буває ви сильне серцебиття?

34. Чи подобається вам робота, потребує зосередження?

35. Чи є ви напади дрожу?

36. Чи завжди ви кажете правду?

37. Чи буває вам неприємно перебувати у компанії, де жартують друг над іншому?

38.Раздражительни ви?

39. Чи подобається вам робота, потребує швидкодії?

40. Чи правда, що вам часто вже не дають ученим спокою думку про різних неприємності і жахи, які б статися, коли всі скінчилося благополучно?

41. Чи правда, що ви неквапливі в рухах і кілька повільні?

42.Опаздиваете ви колись роботу чи зустріч із будь-ким?

43. Чи часто вам сняться кошмари?

44. Чи правда, що ви так любите поговорити, що ні випускаєте будь-якого випадку поговорити з новими людиною?

45.Беспокоят чи вас якісь болю?

46.Огорчились б ви, якби так важко могли бачитися з давніми друзями?

47. Ви нервовий людина?

48. чи є серед ваших знайомих ті, які вам не подобаються?

49. Ви впевнений у собі людина?

50. Чи легко вас зачіпає критика ваших недоліків чи вашої відомої роботи?

51. Чи важко вам отримати справжнє задоволення від заходів, у яких бере участь багато людей?

52. Чи турбує вас почуття, що ви чимось за інших?

53. Чи зуміли б ви внести пожвавлення в нудну компанію?

54. Чи буває, що ви говоріть про речах, у яких не розбираєтеся?

55.Беспокоитесь ви про своє здоров'я?

56. Любіть ви піджартувати з інших?

57.Страдаете ви безсонням?

Обробка результатів

>Экстраверсия — перебуває сума відповідей «так» у питаннях: 1,3, 8,10,13,17,22,25, 27,39,44,46,49, 53, 56 і відповідей «немає» у питаннях: 5,15, 20,29,32,37,41,51. Якщо 15-24, ви екстраверт, товариські, звернені до світу.

Якщо 11 - 14, виамбиверт, спілкуєтеся, коли зробити це потрібно.

>Невротизм - перебуває кількість відповідей «так» у питаннях: 2,4,7,9,11,14,16,19,21,23,26,28,31,33,35,38,40,43,45,47,50,52,55,57.

Якщо відповідей «так» одно 0 - 10, то - емоційна стійкість.

Якщо 11 - 16, то - емоційна вразливість.

Якщо 17 - 22, то з'являються окремі ознаки розхитаності нервової системи.

Якщо 23 - 24, то невротизм,граничащий з патологією, може бути зрив, невроз.

Брехня - перебуває сума балів відповідей- «так» у питаннях: 6, 24, 36 і відповідей «немає» у питаннях: 12, 18, 30, 42, 48, 54.

Якщо набране кількість балів 0 - 3 - норма людської брехні, відповідям можна довіряти.

Якщо 4 - 5, то сумнівно.

Якщо 6-9, то відповіді недостовірні.

Якщо відповідям можна довіряти, за отриманими даним будується графік.

>Невротизм

Меланхолік

>Интроверт

Емоційна стійкість


 

>Додаток 3

 

>Таблицярезультатів за тестомEPIАйзенка (>адаптація А. Р.Шмельовим)

>Екстраверсія >Нейротизм
1.Досліджуваний >Сангвиник 20 10
2.Досліджуваний >Сангвиник

Схожі реферати:

Навігація