Реферати українською » Радиоэлектроника » Технологія та автоматизація виробництва РЕА


Реферат Технологія та автоматизація виробництва РЕА

Страница 1 из 17 | Следующая страница

                   >2КОМИТЕТ РФ ПОВЫСШЕМУ ОСВІТІ

      >2МОСКОВСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТЭЛЕКТРОНИКИ ІМАТЕМАТИКИ

                       >2(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ)

                           конспект лекцій

              >2ТЕХНОЛОГИЯ ІАВТОМАТИЗАЦИЯ ВИРОБНИЦТВАРЭА

                        к.т.н.Ижванова О.М.

                        к.т.н. Чесноков О.Г.

спеціальність 2303

факультетИнформатики і телекомунікацій

кафедраРадиоелектронние і телекомунікаційні пристрої і системи

Денний факультет - семестр 1

Вечірній факультет - семестр 2

                           Москва, 1995 р.


                                - 2 -

                             Оглавление

                                                                  >Стр.

>Литература...........................................................4

>Введение.............................................................5

1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВАРЭА І ЗАВДАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО

ЕФЕКТИВНОСТІ ІКАЧЕСТВА.............................................6

1.1. Загальна характеристикаРЭА як об'єкта виробництва яксистеми.6

1.2. основні напрями розвиткуРЭА...............................7

1.3. Структура виробництваРЭА, особливості ієрархічних рівнів

виробництваРЭА, їх роль і у виробництвіРЭА.................7

1.3.1. Організаційна структура "типового"предприятия..............7

1.3.2. Завдання виробничихподразделений.........................8

1.3.3. Організація технологічної служби з виробництва. Основні

обов'язки технологів у різних технологічнихслужбах...........8

1.3.4. Завдання економічних пріоритетів і комерційнихподразделений............11

1.3.5. Завдання допоміжних служб іподразделений.................11

1.4. Система забезпеченняпродукции.........................12

1.4.1. Системастандартизации.......................................12

1.4.2. Загальні ставлення до міжнародної стандартизації, досвід раз-

крученихстран.........................................................15

1.4.3. Завдання служби стандартизації напредприятии..................17

1.4.4.Метрологическое забезпечення виробництва та завдання служби

головного метролога напредприятии...................................18

1.4.5. Контроль ходу технологічного процесу якостівипускае-

мій продукції і на завдання ЦЗЛ іОТК....................................18

1.4.6. Системи забезпечення продукції. Міжнародний іоте-

>чественнийопит.....................................................20

1.4.7. Сертифікація продукції і на систем якості. Міжнародний досвід

і системи сертифікації ГОСТР.......................................21

>1.5.Типи виробництв і технологічних процесів. Склад типового

технологічного процесуРЭА.......................................22

1.6. Структура і характеристики технологічнихсистем..............24

1.7. До основних рис і екологічні показники якостіРЭА. Оцінка тих-

>нологичностиконструкции............................................25

1.8. Стадії і етапи розробкиРЭА..................................28

1.9. Вихідні дані і розробити технології виробництваРЭА.....30

1.10. Основні засади автоматизаціїпроизводства..................32

1.10.1. Поняття системи автоматичного регулювання (>САР).........32

1.10.2. Поняття інформаційно-вимірювальної системи (>ИИС)...........32

1.10.3. Поняття автоматизованої системи управліннятехнологичес-

кім процесом (>АСУТП)...............................................32

1.10.4. Поняття автоматизованого технологічного комплексу

(>АТК)...............................................................35

1.10.5. Поняття автоматизованої системи управління підприємством

(>АСУП)..............................................................36

1.10.6. Поняття гнучких автоматизованих виробництв (>ГАП) іинте-

>грированних виробничих комплексів (>ИПК).......................36

1.10.7.Иерархическая структура автоматизованої системиуправле-

>нияпредприятием....................................................40

1.11. Перспективи застосування коштів обчислювальної техніки в техно-

>логии виробництваРЭА..............................................40

1.12. Застосування роботів на допоміжних і транспортнихпроиз-

>водственних операціях. Конструктивні елементи і характеристикиро-

>ботов-манипуляторов.................................................41

1.13. Алгоритми управлінняроботами.................................43

2. ТЕХНОЛОГІЯРЭА ЯКСЛОЖНАЯСИСТЕМА...............................45

2.1. Загальні принципи управління складнимисистемами...................45

2.2. Класифікація системуправления................................46


                                - 3 -

                                                                  >Стр.

2.3. Характеристика системам управління технологічнимипроцессами...48

2.4. Техніко-економічна ефективність як цільова функціясисте-

>ми..................................................................49

2.5. Основні типи системам управління технологічнимипроцессами....50

2.6. Основні показники і склад систем автоматичногоуправления.51

2.7. Поняття і типи моделей складнихсистем..........................58

2.8. Ідентифікація технологічнихпроцессов........................63

2.9. Надійність технологічних систем. Надійність управління техно-

логічногосистемой................................................65

2.9.1. Показники надійностіневосстанавливаемихобъектов...........67

2.9.2. Показники надійності об'єктів, відновлюваних поза процес-

>саприменения.......................................................68

2.9.3. Показники надійності об'єктів, відновлюваних у процесі

>применения..........................................................68

2.9.4. Оцінка показників надійності об'єктів по експериментальним

>данним..............................................................69

2.9.5.Параметрическая надійність технічнихобъектов..............70

2.9.6. Зв'язок показників надійності і забезпечення якості функціонування

технологічних систем (>ТС).........................................71

2.9.7. Методи оцінки надійності технологічнихсистем..............72

2.9.8. Методи підвищення надійності об'єктів і технологічнихсис-

>тем.................................................................73

2.10. Проектування технологічних процесів з допомогою

коштів обчислювальноїтехники......................................75

2.11.Автоматизированние складальні виробництваРЭА.................79

2.12. Технологічна підготовка виробництваРЭА, її основні за-

дачі, стану та правила організації. Автоматизована система

підготовкипроизводства.............................................81

3. ЗАКОНИРАСПРЕДЕЛЕНИЯПРОИЗВОДСТВЕННЫХПОГРЕШНОСТЕЙ І МЕТОДИ ЇХ

>ИССЛЕДОВАНИЯ........................................................85

3.1.Измерительная інформація, і її роль технологічному процесі.

Основні компоненти інформаційно-вимірювальнихсистем..............85

3.2. Типи похибок. Характеристики діючихфакторов.........90

3.3. Основні поняття теорії ймовірності. Нормальне розподіл,

математичне очікування, дисперсія,среднеквадратическое відхилення.

Довірчий інтервал. Методи перевірки гіпотез прораспределении.....93


                                - 4 -

                             Література.

1. Іванов Ю.В., Лакота Н.А. Гнучка автоматизація виробництваРЭА з

застосуванням мікропроцесорів і роботів. - Москва, Радіо і зв'язок, 1987

2. Основи автоматизації управління виробництвом. Під ред. І.М. Мака-

>рова. - Москва, "Вищу школу", 1983

3.Норенков І.П. Принципи побудови і структураСАПР. - Москва, ">Вис-

>шая школа", 1986

4. Автоматизація технологічного устаткування мікроелектроніки. Під

ред. А.А. Сазонова. - Москва, "Вищу школу" 1991

5. ДружинінГ.В. Надійність автоматизованих виробничихсис-

тим. - Москва, ">Энергоатомиздат", 1986

6. Пугачов В.С. Теорія ймовірностей і математична статистика. -

Москва, "Наука, Головна редакція фізико-математичній літератури,

1979 р.

7. Державну систему стандартизації. - Москва, Стандарти, 1994 р.

8. Єдина система конструкторської документації. - Москва, Стандарти,

1988 р.

9. Єдина система технологічної документації. - Москва, Стандарти,

1975 р.

10. Єдина система технологічної підготовки виробництва. - Москва,

Стандарти, 1984 р.

11. Основні стандарти у області метрології. - Москва, Стан-

>дарти, 1986 р.

12. Система державних випробувань продукції. - Москва, Стандарти,

1983 р.

13.Метрологическое забезпечення інформаційно-вимірювальних систем. -

Москва, Стандарти, 1984 р.

14. Єдина система програмної документації. - Москва, Стандарти, 1985

р.

15. Системи якості. Збірник нормативно-методичних документів. -

Москва, Стандарти, 1989 р.

16. Сертифікація продукції. 1. Міжнародні стандарти керівництва

>ИСО/МЭК у сфері сертифікації та управління якістю. - Москва, Стан-

>дарти, 1990 р.

17. Сертифікація продукції. 3. Міжнародні системи сертифікації.Ор-

>ганизационно-методические документи. - Москва, Стандарти, 1991 р.

18. Система стандартів безпеки праці. - Москва, Стандарти, 1983 р.

.

                                - 5 -

                               Запровадження

     У слідстві різноманіття видів радіоелектронної апаратури, тих-

>нологических процесів її виробництва та, відповідно, систем авто-

>матизации виробництва неможливо щодо одного курсі викласти всі питання,

пов'язані технологією і автоматизацією виробництваРЭА. Тож у

даному курсі поставлено завдання висвітлити лише основні питання, які

доводиться виконувати лише за виробництві більшості видівРЭА, дається огляд

суміжних областей діяльності.

     Єдиного підручника чи методичного посібники з даному курсу не

існує, тому вам рекомендується список літератури, де відбивають-

ся більшою або меншою мірою аналізовані знає питання. У

списку наведено початкові видання книжок, якими можна користувати-

ся щодо курсу, хоча минуло більше пізні видання єпредпочти-

>тельними, особливо що це стосується стандартів.

.

                                - 6 -

         1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВАРЭА І ЗАВДАННЯ

                ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ І ЯКОСТІ

        1.1. Загальна характеристикаРЭА як об'єкта виробництва

                            як і системи.

    РЭА є сукупність елементів, об'єднаних в

складальні одиниці, і пристрої і призначені для перетворення і

обробки електромагнітних сигналів буде в діапазоні частот коливань від

інфрачервоних до надвисоких. Елементи, розраховані спільнура-

боту вРЭА, розрізняють по функціональним, фізичним, конструктив-

>но-технологическим ознаками і типам зв'язків. Поконструктивно-техноло-

>гическому ознакою елементиРЭА ділять на дискретні і інтегральні,

які об'єднують в складальні одиниці, виконують елементарнідейс-

>твия (наприклад, генератор, підсилювач, лічильник).

     Залежно від діапазону частот змінюються, й пасивні елементи,

які використовуються вРЭА. Наприклад, буде в діапазоні середніх і високих частот

використовуються індуктивності і ємності з зосередженими параметрами,

>изготавливаемими за якою технології, а діапазоні НВЧ - зраспреде-

ленними параметрами, наприклад,двухпроводние,полосковие лініїкоак-

>сиальние радіатори.

     Важливим чинником, визначальним конструктивно-технологічніосо-

>бенности будь-якийРЭА, є його конструктивне оформлення й технологія

виготовлення. Наприклад, конструктивне оформлення яксамостоятель-

>ного устрою чи убудованого модуля, технологія складання пайки чи

механічне з'єднання, що позначається наексплуатацион-

>них наукових і виробничих характеристикахРЭА. Приконструктивно-техноло-

>гическом аналізіРЭА багато уваги слід приділяти їїнепосредс-

>твенному призначенню та технічним умовам експлуатації, які позначаються

виборі технології виробництва та конструктивного оформлення. Наприклад,

наявність механічних вібрацій при експлуатації вимагає застосуваннябо-

>лее надійних методів складання.

     Тому, розмаїтості та складність виконуванихрадиотехническими

системами (ВПС) ірадиотехническими комплексами (>РТК) функцій іусло-

>вий їх експлуатації, склад парламенту й особливості носіїв апаратури взна-

>чительной мірою визначають вимоги до її конструкції й суттєво

впливають вплинув на вибір технології виготовлення елементів і складальних одиниць.

     Для різних типів об'єктів існують різноманітні вимоги на вус-

>ловия розміщення апаратури, дуже різні комплекси збурюючих

впливів, тому це завдання технолога і конструктора залежить від

тому, щоб активної участі переважають у всіх етапах проектування йсозда-

>нияРТК і ВПС. Об'єктивною тенденцією вдосконалення конструкцій

>РЭА є постійне зростання її складності через розширення виконуваних

функцій і підвищення вимог до ефективності її.

    Конструктивно-технологические особливостіРЭА включаютьфункцио-

>нально-узловой принцип конструювання, технологічність, мінімальні

>габаритно-массовие показники, ремонтопридатність, захисту від зовнішніх

впливів, надійність (ймовірність безвідмовної роботи, середнє час

напрацювання відмовитися, середнє часів відновленої працездатності,

довговічність тощо.).

     Сутністьфункционально-узлового принципу конструюванняРЭА задо-

>лючается у поєднанніфункционально-законченних схем в складальніеди-

>ници та його модульної компонуванні.

     Базові конструкції апаратури мають кілька рівнівмодульнос-

>ти, які передбачають об'єднання простих модулів на більш складні:

     Модулі 1 рівня - інтегральні мікросхеми (ІВ) і дискретні

>електрорадиоелементи (>ЭРЭ) (опору, конденсатори, транзистори і

т.д.).


                                - 7 -

     Модулі 2 рівня - типові елементи складання (ТЕС) чи осередки,типо-

шиї елементи заміни (>ТЭЗ), друковані плати (ПП), які конструктивно

і електрично об'єднують ІС таЭРЭ.

     Модулі 3 рівня - блоки (панелі), які з допомогою плат ікарка-

сов об'єднують осередки в конструктивний вузол.

     Модулі 4 рівня - рама (конструктивний вузол - каркас рами),кото-

раю об'єднує блоки у єдине ціле.

     Модулі 5 рівня - стійка (конструктивний вузол - каркас стійки),

яка може об'єднувати кілька рам у єдине ціле.

     Модулі 6 рівня - устрою.

     Насправді при конструюванніРЭА можна використовуватиразлич-

>ние набори рівнівмодульности. Наприклад, по телевізору є модулі

1, 2, і шість рівнів.

               1.2. основні напрями розвиткуРЭА

     Основних напрямів розвиткуРЭА ємикроминиатюриза-

>ция, підвищення ступеня інтеграції і комплексний підхід до розробки.

>Микроминиатюризация - цемикромодульная компонування елементів з примі-

>нением інтегральної і функціональної мікроелектроніки. Примикромо-

>дульной компонуванні елементів здійснюють мікромініатюризаціюдискрет-

>нихЭРЭ і складання у вигляді пласких або просторових (>етажерочних)

модулів. У основі інтегральної мікроелектроніки лежить використання ІВ

і великих інтегральних схем (БІС), застосування групових методівизго-

>товления, машинних методів проектування ТП, виготовлення й контролю

виробів.

     Функціональна мікроелектроніка полягає в безпосередньомуис-

користуванні фізичних явищ, які у твердому тілі чивакуу-

>ме (магнітні, плазмові тощо.). Елементи створюють, використовуючи середовища з

розподіленими параметрами. Основне завдання тут є отримання

середовищ із наперед заданими властивостями.

     Трудомісткість виробництва складальних одиницьРЭА то, можливопредс-

>тавлена у тому співвідношенні:механообработка - 8-15 %, складання - 15-20

%, електричний монтаж - 40-60 %, налагодження - 20-25 %.

     Отже, основнимиконструктивно-технологическими завданнями

виробництваРЭА є: розробка ІВ лише на рівні осередків і складальних

одиниць і удосконалення технології їх виготовлення, підвищення пліт-

>ности компонування навісних елементів на ПП і щільність друкованогомонта-

>жа; вдосконалення методів електричних сполук модулів 1, 2 і

3, 4 рівнів, розвиток автоматизованих і автоматичних методів,

коштів наладки і регулювання апаратури складних ВПС, створення гнучких

виробничих виробництв (>ГАП).

     У технології виробництваРЭА використовуються процеси, властиві

>машино- і приладобудуванню: лиття, холодна штамповка, механічна про-

>работка, гальванічні і лакофарбові покриття.

             1.3. Структура виробництваРЭА, особливості

           ієрархічних рівнів виробництваРЭА, їх роль

                      і у виробництвіРЭА

          1.3.1. Організаційна структура "типового" підприємства

     Відповідно до Законом "Про підприємстві підприємницької де-

>ятельности" визначено лише, що у підприємстві може бути директор

та головний бухгалтер, а інша організаційну структуру підприємства

є його внутрішнім справою і регламентується. Проте, це

звільняє керівництво підприємством від відповідальності у виконанні

всіх традиційних функцій: охорону праці, техніку безпеки, випуск


                                - 8 -

продукції заданого якості тощо. Тому більшість підприємств

мають приблизно однакову структури управління, хоч з спеці-

>фическими особливостями,определяемими технологією та обсягомпроиз-

>водства, родом діяльності, місцезнаходженням тощо..Типовую структуру

виробництваРЭА, як й іншого виробництвамашино- іприбо-

>ростроения, можна як рис. 1.

     Наведена структура підприємства природно перестав бути повної

і вичерпної. У ньому не представлені житлово-комунальні служби

(житлові будинки, гуртожитки, стадіони, вдома культури, бібліотеки, медпункти

чи поліклініки, дитячі садки та ясла, столові, столи замовлень тощо.),

характерні багатьом підприємств РФ. З іншого боку, може бути виділено-

>ни в самостійні підрозділи склади сировинних матеріалів,комплек-

>тующих виробів, оснастки і інструмента, вимірювальних приладів,гото-

виття продукції; цехи з виготовлення тари і упаковці продукції;магази-

>ни тощо. Підприємства може мати свої навчальними закладами (школи, ПТУ,

філії вузів і технікумів).

     Далі ми зупинимося докладніше деяких із представлених на

схемою підрозділів.

             1.3.2. Завдання виробничих підрозділів

     Структура і кількість виробничих підрозділів напредпри-

>ятии повністю визначаються кількістю, номенклатурою і технологією

виробництва випущених виробів. Для підприємств, що випускаютьРЭА,

застосовується розподіл цехів на заготівельні,механообработки і складальні.

Як зазначалося може бути ще тарні і пакувальні. При великих

обсягах виробництва цеху можуть об'єднуватись у виробничікомп-

>лекси і (чи) ділитися до дільниць, бригади. Виробничіподразде-

>ления можуть працювати уодносменном імногосменном режимі, існують

безперервні виробництва.

     У кожному разі кожним виробничим підрозділомзакреп-

>ляется певна номенклатура продукції (заготовок, напівфабрикатів

тощо.) і певний набір технологічних операцій, які вона

має виконувати відповідно до прийнятої для підприємства технологією

виробництва. Тому основним завданням кожного виробничого під-

поділу є виготовлення продукції заданого якості в заданих до-

>личествах.

     На виконання цій головній завдання слід дотримуватися цілого

комплексу завдань, як-от:

     1. Підтримка трудовий та виробничої дисципліни.

     2. Підтримка у стані технологічного устаткування,

коштів вимірів і систем автоматизації.

     3. Виконання правил техніки безпеки і охорони праці,проти-

>вопожарних заходів, радіаційної та хімічної захисту, тощо.

     4. Навчання виробничого персоналу технологічним правилам

прийоми.

     5. Своєчасно заміна котрий у непридатність інструмента,

оснастки, технологічного устаткування, коштів вимірів іавтомати-

>зации.

     А, щоб виробництво була перспектива в виробничих

підрозділах має постійно відбуватися відновленнятехнологическо-

го устаткування, системавтоматизаций і коштів вимірів, отже,

необхідно усе це освоювати. Необхідно підвищувати їхню кваліфікаціюперсо-

>нала і якість його роботи, щоб освоювати нові види продукції, по-

>вишать підвищення якості, зменшувати видатки палива, енергії, сировини їхньому

виробництво.

      1.3.3. Організація технологічної служби з виробництва.

.

                                - 9 -

                                            ┌───────────────┐

                                            Директор заводу

                                            └───────┬───────┘

                                                    │

        ┌──────────────────┬─────────────────┬──────┴──────────┬────────────────────────┐

        │                  │                 │                 │                        │

┌───────┴───────┐ ┌────────┴───────┐ ┌───────┴───────┐ ┌───────┴──────┐ ┌───────────────┴────────────────┐

Головний інженер Заст. директора Заст. директора Головний Заст. директора по загальних питань

з економіки за якістю бухгалтер

 │ ┌─────────────┐└┬───────────────┘ └┬──────────────┘ └┬─────────────┘  │ ┌─────────────────────────────┐

 >производствен кадри

 но-техничес- планово-еконо відділтехни- бухгалтерія

  київ відділ мический від- ческогоконт

  справ роля загальний відділ

  каса

 відділглавно-

  го технолога відділ праці та центральна спец. відділ

  зарплати лабораторія

 │ ┌─────────────┐ │ └─────────────┘  │ └────────────┘                   │ ┌─────────────────────────────┐

 відділглавно- штаб громадянської оборони

  го енергетика відділ маті- служба управ

  риально-техни лениякачест

  ческогоснаб- вом відділ охорони праці та техніки

 відділглавно- жения безпеки

  го механіка

  служба стан-

  відділ збуту дартизации відділ капітального устрої-

 відділглавно- тельства

  гоконструк-

  тору комерційний відділглавно

  відділ го метролога ремонтно-будівельний ділянку

 │ ┌─────────────┐   └─────────────┘    └────────────┘                   │ └─────────────────────────────┘

 відділ КВП й ОРис. 1. Структура управління "типовим" підприємством

  транспортний ділянку

 │ ┌─────────────┐                                                       │ └─────────────────────────────┘

 >производствен

  ние цеху підсобне господарство

   └─────────────┘                                                         └─────────────────────────────┘

.

                                - 10 -

     Основні обов'язки технологів у різних технологічних

                               службах.

     Схему розробки та постановки виробництва нових видівпродук-

>ции можна наступного вигляді (рис. 2):

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

    ┌─────┐     ┌────────────────────────────┐   ┌─────────────────┐

    КБ для розробки

    НДІ КБ (для розробкиизделия)ТП і оснастки

   

Страница 1 из 17 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація