Реферати українською » Реклама » Public Relations - принципи


Реферат Public Relations - принципи

Страница 1 из 3 | Следующая страница

ПР-ОБСЛУЖВАНЕ

ПРИНЦИПИ

І. ХАРАКТЕР НА ВРЪЗКИТЕ З ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Не може так се влиза в преговори чи так се договарят умови з клиенти на основата на заплащане в зависимост від конкретни бъдещи резултати!

ЗАЩОТО: ПР не може так се оценява според резултати за даден період від време

               Постиженията не могат так се оценяват единствено від гледна точка на количествено получените резултати.

                Върху целите могат так повлияят външни фактори.

                ПР работи предимно з ймовірності, отколкото със сигурни неща.

ПРАКТИКЪТ У ПР

Практикът дійства між организацията /Про/, в която работи і всички останали групи/Г/ към които организацията има ставлення. Практикът подпомага взаимодействието між Про і Р. Често Практикът е говорител на Про і трябва основно так познават нейната структура, мети, політика, дейност, предимства і недостатъци. Слід това тази інформація се прави публічно надбання до степента, до която е вирішило ръководството.

Практикът не е източник на інформація, а добро информирано особі.

Практикът познава багато добро общността в която работи – състав, біт, нагласи, надежди, страхове, очаквания, поведінка. Информацията се оценява і се докладва на роботодавця. Без так се компрометира Практикът дійства і като неофициален делегат на обществените групи.

Практикът разяснява интересите на Про через различни кампанії.

РАЗЛИКАТА: рекламата і маркетингу са пряко свързани з продажбата на стоки і комунальні послуги, а ПР мети прихильно ставлення але обществеността, което ще повиши ефективността на рекламните і търговски кампанії. Подходът към ПР е по-широкообхватен в порівнювати з обороту на стоките і услугите.

УСТАНОВЯВАНЕ І ПОДДЪРЖАНЕ НА ПР

Аналіз. Прави се аналіз на ситуацията з цілий разкриване на положителните і отрицателните чорти, насоките за розвиток, свързаните з нея обстоятелства, проявіть і, степента до която тя се поддава на промени, възможности за укрепване чи запазване.

На основата на аналізу се взима рішення за необходимостта від намеса. Ако практикът якби так дійства, тієї първо сі поставя крайните мети, които се надява так постигне.

Планиране. Воден від крайните мети Практикът започва докладно планиране. Търсят се всички обществени групи, които ще бъдат повлияни від проекту чи ще участват до нього. Тъй като групите се различават по характері і функції, Практиците формулират междинни мети, които искат так постигнат з всяка група поотделно. Междинните мети трябва так се обосноват като се изяснят логическите връзки між предложените междинни цілі й установените крайни мети.

Контрол. Води се докладно опис як се изпълнява плану. До нього няма подробиці, всичко е важливо /Кой отговаря за кореспонденцията? Як материалите ще се пренесат від До Б?/. Слід това се изчислява гостро ще струва плану до крайните подробиці.

Изпълнение. Правят се периодични прегледи за изпълнението на плану. Възможни са промени при наявність на необходимост. “Текущата оцінка” е в основата на “окончателната”, която се прави слід приключване на проекту.

ПР КАТО ФУНКЦИЯ НА УПРАВЛІННЯ

Съветва ръководството по всички зміни, които биха вплинули на контактите на Про з обществените групи.

Изследва і изяснява перед ръководството текущите чи очаквани настрої на ключови обществени групи по ставлення дейността на Про.

Действа від името на ръководството при планирането і изпълнението на обществени функції.

Служи като връзка між ръководството і общественноста.

Редовно се отчита перед ръководството за всички дейности, които по някакъв начин се отразяват на ПР.

Практиците на действат самостоятелно, а се направляват від ръководството

ІІ. АНАЛІЗ НА СИТУАЦИЯТА

Аналіз на ситуацията. При възникване на проблема тієї се решава /реагиращ ПР/. При липса на такъв, организацията се възползва за прогнозиране на потенциални області протягом растеж і евентуално възникване на проблеми /изпреварващ ПР/.

Моделі:

1.Поддържане на равновесието. За системата в равновесно състояние се зім'ята, чого по-скоро има възможност так наклади волята сі над околната середовище, отколкото так се поддаде на външно вплив.

2.Преследване на целта. Реагира се на всяка інформація, свързана з преследваната цілий. Резултатите від собствената реакція в новата ситуація се отчитат і се включват в поведението по-нататък. Реагира се і обратната връзка від реакцията.

Правилното функциониране на Про зависи від измерването на два чинника: ЛАД /времето від приемането на информацията до предприемането на корективните мірки/ і Напредък /степента на корективно дію/.

3.Натрупване на знання. При організації, чиито мети постійно се змінять, информацията се използва за прехвърляне на ресурси і тяхното съхраняване. Това се прави на основата на добрата памет і прилагане на наученото.

Изисквания към информацията. Трябва так се осигури три виду інформація – за обкръжаващата середовище, за собственото минало, за сегашното състояние і функциониране на отделните съставки.

Събиране на інформація. Обективност – основаване единствено на факти.

ІІІ. КРАЙНИТЕ МЕТИ

Параметри на целите:

Портрет на фирмата. Действа се все едно, чого Про е личност. Запознаването з организацията включва: изследване на нейната історія, проучване целите і наблюдава взаимодействието і з окръжаващата середовище. Общата оцінка се одобрява від ръководството і се разпространява. Поради прекалено многото інформація, тя се разкрива на частини й се насочват към определени потреби на обществеността чи фирмата. Годишният звіт е “частичен образ” като телевизионното интервю.

Взаимното разбирателство. ПР е като діалог між Про і обществеността, основаващ се на взаимното разбирателство. Обществената група не е отделна личност як така сі. Тя не може так постигне съгласувано ставлення. Затова Про която позову так опознае своята общественост, трябва так поеме инициативата. Портретът се прави на базата на вярванията, нагласите, мнението і поведението на отделните членове.

Целите на Про. Целите на ПР зрозуміло і задължително допринасят за постигането на общите мети на Про.

Измеримост. Четири измервателни скали:

1.Номинална скеля. Измерва тъждествеността між два обекта.

2.Поредна скеля. Показва относителното разположение на различни обекти според визначено характеристика. Далі отношението на А към Про е по-благоприятно, по-отрицателно чи съвпада з това на Б.

3.Интервална скеля. Подрежда единиците і посочва разстоянието між тях в мерни единици.

4.Пропорционална скеля. Интервална скеля, която измерва від абсолютната нула. Така скалата показва съотношението між дві измерени разлики.

ІV. ПЛАНИРАНЕ

Определяне на общностите. Общността е всяка помітна група особи (чи відділений човек), з която Про има чи бі трябвало так има особени взаємовідносини. Всяка група се разглежда индивидуално.

Колективи. Широката общественост се състои від многобройни малки групи з характерни особености-доход, освіту, възраст, підлогу, вероизповедание, като отделните хору членуват в няколко групи. Принадлежността в някои групи е по визначення /по възраст/, в друзі доброволно /партийна принадлежност/. Самите групи понякога се сливат в по-големи чи се розділять на по-малки.

Характеристики на масата:

1.Широко разпръсната. Територията і се променя в зависимост від обстоятелствата. Зрителите на една програма се различават від тези на друга.

2.Съставът е непостійна. Възможностите за міграція коренно змінять градското населення.

3.Членовете нямат стимули за взаємно опознаване і взаимодействието става випадково.

4.Членовете нямат почуття за обща идентичност.

5.Членовете на масата се задържат заедно від външни обстоятелства. /общ інтерес към футболу/.

6.Реакциите са стереотипни без ясни нюанси. Очертани са в груби категорії: харесва ми – не.

Общности. Няма програма въздействаща върху всички спільності, але добрата розробка може так доведе до силно вплив върху визначено общност. Практикът опознава общността като подружжю техните списання, посещава местата ми, разговаря з тях, опознава їм вкусовете. Освен това трябва так се разкрият і каналите їм за връзка з другите спільності.

Критерії за разграничаване на различни спільності. Причините за итендификация на визначено общност са: установяваване чи утвърдена връзка на Про з тях, наявність на особени взаємовідносини на Про з общностите, търсене на новини спільності за установяване на специални връзки.

1.Първата стъпка. Принципно изясняване на насоките.

2.Изучаване на общността. Про не може так общува ефикасно з спільності, които не познава. Затова практикът опознава съставните частини на общността і тяхната взаємна обвързаност. Какво гі задържа заедно? Какви са техните цінності й мети? Як дійства? Какви са нагласите на нейните членове? Какво їм е отношението към Про. Слід разкриването і описанието на общността тя се разделя на подгрупи.

3.Наблюдение на общностите.

4.Достигане до конкретна общност. Реакцията на посланието зависи від характеру і отношението на адресата. Общността не съществува в изолация, майже винаги тя взаимодейства з друзі спільності та често това взаємодія е жизнено важливо за нейното съществуване. Работи се по интегриран модел като се различават четири главни системи във всяка проблемна ситуація: системата-клиент, системата-цел, система на действието і системи на промените.

Практикът като каталізатор. Практикът насочва ресурсите за решаването на проблемите на осту общност-клиент. Действията му се съсредоточават там, където четирите системи се припокриват

МЕЖДИННИ МЕТИ

У процеса на розробка на крайните мети, междинните се разглеждат като логічно преходи. Обаче процесът не е неодмінно линеен. Дългосрочните і краткосрочните мети са свързани във времето. Краткосрочните трябва так се постигат переді дългосрочните, але з е задължително дългосрочните так залежить від постигането на краткосрочните.

Обосноваване на междинните мети. При обсъжданията в ходу на планирането се изясняват логическите аргументи і з тях се доказват предложените тези, але ако обосновката не е изрично посочена в документите за проекту, приемащите го могат так поставлять під съмнение логическата издържаност на предложението.

ОБЩУВАНЕТО-ПОСТОЯННАТА ЦЕЛ

Разработката на общуването се прави в няколко аспекти:

1.Познавателно і емоционално съдържание на посланията.

2.Начини на кодиране при предаването-видими знаци, звуци.

3.Технологии за предаване на посланието від едно място на друго.

4.Социалните структури които контролират средствата за масово осведомяване і имат достъп до тях.

5.Реакциите на хората, получаващи посланията і определящите гі психологічно, социални і културни фактори.

Практикът дійства като він і адресат на посланията, защото връзката е комуникативен комплекс, а чи не процес, който се поддържа саме від общуването.На тази основа планираното общуване представлява важлива частий від планирането на проектите за ПР.

Общуване за убеждаване. Професионалната цілий на Практика е так переконай група від хору так участват в създаването і поддържането на по-дружньому стосунки з клієнта. Затова се визира конкретний вид общуване: “общуване за убеждаване”. Те включва всички друзі видове общуване, але същността при нього е пропозицію, което трябва де се прийомі від адресата.

Привличане на вниманието. Так се обърне увагу до нещо не е правило, а изключение. Единственото което може так се направи, когато обрання адресат получава посланието ні, предварително так сме збільшили вероятността так му обърне увагу.

Критерії за добір. На каква основа се извършва добору від адресата? Непушачите четат по-често рекламите проти тютюнопушенето від пушачите. У екологични демонстрації, участват еколози. Хората предпочитат так обръщат увагу до послання, з които са віче съгласни. Изведени са четири основни лінії:

1.Хората предпочитат полезната перед безполезната інформація. Най-често това е когато получателят на информацията участва в процеса. /млада майка за грижите за бебето/.

2.Хората търсят інформація, която намалява чи премахва несигурността. /хору, емоционално противопоставящи се на ядрената енергетика/.

3.Често се търси інформація, която знаємо, чого е предпочитана від хору, чието думка уважаваме.

4.Вниманието привличат послання, които провокират любопитството ні, а чи не банални послання.

Проповядване перед покръстените. Водени від посочените критерії, хората обикновено подбират посланията, без так се замислят дали ті потвърждават мненията їм, чи їм суперечать. Най-често се избира утвърдителна інформація, защото тя е по-лесно достъпна.Винаги когато е възможно, прекарваме времето сі з хору, чиито възгледи споделяме.

Експериментиране. Повечето від знанията на хората і техните реакції се основават на експерименти. Проектите за ПР винаги трябва так се изпитват переді цялостното їм изпълнение.

Приемане чи отхвърляне. Предполага се, чого сме залучили вниманието на човека, за когось е призначено посланието. Хората не възприемат посланията, целящи так гі переконають, така, якось възприемат указанията къде се намира спирката. Убеждаващите послання се възприемат като пропозиції за приемане і активизират психологічно процеси в адресата. Рядко се случва, так се предлагат концепції, за които хората не знаят абсолютно нищо чи нямат никакво ставлення.

Познавателни отклици. Процесът е послідовний. Първото рішення е дали източникът е надежден. Преминава се на втория етап – тон на посланието. Когато в поредицата від оцінки на посланието се стигне до рационалното му съдържание, познавателните отклици извличат контрааргументи від арсеналу за самозахист на адресата. Простото разбиране на едно дори й добрі обгрунтоване логічно послання не е достатъчно, за так осигури неговото възприемане. Същото се отнася і поза запаметяването му.

Запазване на статуквото. Личните нагласи і поведенчески форми са основата на лоялността. Затова, когато предлагаме нове предразположение чи форма на поведінка, трябва так поставимо пропозицію середовищ благоприятни предразположения, които віче твърдо са вкоренени в съзнанието на адресатите. Трябва так се обърнем към съществуващите нагласи, вярвания й думки на хората, від чиято подкрепа залежний.

Равнища на стабилност. Необхідно е переді всичко информацията так е “правилна”. Від гледна точка на информационни източници, емоционална обагреност, уместност і начини на предаване

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Імідж і реклама
  Сибирская Академія Державної Служби (СибАГС) реферат ІМІДЖ І РЕКЛАМА Виконала: студентка V курсу
 • Реферат на тему: Реклама і її впливом геть випускати продукцію
  Росходы й доходи компанії.
 • Реферат на тему: Рекламний бізнес
  Загальний стан речей про підприємництво. Підхід фірм, до організації реклами. Розробка рекламного
 • Реферат на тему: Реклама у ЗМІ
  Значення заголовка у рекламному оголошенні. Еволюція слогана. Контент-аналіз реклами.
 • Реферат на тему: Реклама у Росії
  Рекламний ринок у Росії. Політична реклама.

Навігація