Реферати українською » Религия и мифология » Етнічні архетипи в релігійному жітті українців


Реферат Етнічні архетипи в релігійному жітті українців

>Етнічніархетипи врелігійномужиттіукраїнців

>Колективнийдосвід шкірного народу в інших формах, чиетнічніархетипи, переходити домайбутніхпоколінь,залишаючись нарівнінесвідомого йвиявляючись уіндивідуальнійсвідомості. А,аби їхньогосприйнялаіндивідуальнасвідомість,етнічніархетипиповинні бутивербалізовані,тобтовисловлені.

яквиниклиархетипи?Швейцарськийвчений До. Юнгпояснює, щопервісна людинапрагнулаасимілювати весьзовнішнійчуттєвийдосвідподіями свого духовного життя,їйнедостатньо було ббачити схід чизахідсонця;ціподіїодночасно малі статіпсихічноюподією,тобтосонце усвоємуперетворенні виннеуособлювати длялюдини частку божества чи героя,який, посуті, неживеніде,окрім як удушілюдини. Таким чином,міфологізованіпроцесиприроди (>літо, зима,фазимісяця,періоддощів тощо)єсимволічнимвиразомвнутрішньої йнесвідомоїдрамидуші, котра переноситися наподіїприроди йможе бутиусвідомленалюдиною.Архетипиорганічнопов'язані ізрелігією.

>Етнічніархетипиукраїнціввпливають на думку,почуття,символіку,релігійніуявлення.Безумовно, смердотіможутьзазнаватипевнихзмін,аджеуявленняпоганина йхристиянинавідрізняються.Архетипиукраїнціввиявлялисянавіть тоді, коли смердотікористувалисяіншоюрозмовною мовою.Яскравим прикладом цогоє письменник Микола Гоголь,який усвоїхросійськомовнихтворахзалишавсяукраїнцем, особливо врелігійнихпочуттях.

На думкудослідників,середархетипівукраїнського народу першемісцепосідає архетипдоброїматері.Вінвиявився уже вчаситрипільської культури.Ранішезгадувалась трипільська богиняродючості — ВеликаМатірусьогосущого.Вонапов'язана ізхліборобським характером життя нашихпращурів, щопідтверджуютьдомішки доглиниборошна й зерензлаків увиліпленихфігурках ізмагічнимзначенням. Одним ізрізновидіввербалізації архетипудоброїматерієматір-природа (добра земля), що переноситися нарідну землювзагалі (>неньку-Україну). Прорелігійний характер архетипудоброїрідноїземліяскравосвідчатьдуми, депорядвживаються слова "край веселощ" й "світхрещений" ("світхристиянський"), Удумі провтечутрьохбратів із Азова "землятурецька"ототожнюється із ">віроюбусурменською". У колядкахукраїнціпросять Богаглянути на грішну землю, на Україну.Щедрівкитежнерідкопрославляютьхліборобськупрацю наріднійземлі.Архетипдоброїземлі якматері широкорозповсюджений вукраїнськійхудожнійлітературі (твори ТарасаШевченка, МихайлаКоцюбинського, Василя Стефаника, СтепанаВасильченка, ОльгиКобилянської таін.).

>Згаданий архетип у колядках йщедрівках частовтілюється вобразі українськоїгосподині. ОлексаВоропай із цого приводупише, щогосподиня в колядках йщедрівках —цеуособлення тихого й мирногородинного життя; вонгарна,спокійна йнайкраща в світіжінка,живесеред статку ірозкошів,даєвсьому лад й самавиконуєдеякі роботи:прядезолоті нитки,шиє длячоловіка сорочку,вишиваєзолотіризи,більбілить, будити челядь йвиряджаєїї до роботи.Безумовно,йдеться про роботу вполі, надобрійріднійземлі.

>Незважаючи налюбов доземлі, котравластиваукраїнцям,наші предки було невідомобогині, як угреківГея. Отже, земля сталаякоюсьперсоніфікованоюбогинею. Алі землязавждивважаласьсвятою,найвірнішимсвідком: принайвищійклятвіукраїнціїли землю чицілувалиїї,бо земля недарує тому,хто недотримуєклятви.Крім того, землюназиваютьправедною йБожою. Усі, що вонадає,требашанувати як дар Божий. Святеземлітриває відВведення доБлаговіщення; тоді Богблагословляєїї, томуземлітребадатиспокій.Поратись наній можналише тоді, коли вона прокинутися наБлаговіщення.

Ународнійуяві земляневіддільна від води. Широковідоме внародіпобажання: "Будьбагатий як земля, аздоровий як вода". Прозначенняосвяченої водискладеночималоприслів'їв;їїнайбільшебоїться "нечиста сила".Апогеємвербалізації архетипудоброїматерієБожа Маті,Богородиця, що особливошануєтьсясередукраїнців. У колядках народпрославляєБожого Сіна, що ">народився ізДівиМарії,НепорочноїЛелії, на порятунку нам".

Уорганічному зв'язку життяукраїнців ізБожоюМатір'юпереконує колядка, вякійобожнюєтьсяхліборобськапраця. Народвірить, що викличеврожай,бо згідно ізколядкою сам Бог ходити за плугом,апостолипомагаютьорати, а МатіБожа носитиїстиплугатарям.Цікаво, щосеред пісень, котрінагадуютьнаші колядки йщедрівки й булизаписанісередросіян сто років тому, немає жадної, вякійзгадувався бі Бог, Христос,Богородиця йсвяті.

>Архетип українськоїдоброїматері,Матері-Батьківщинивиявляється й внаціональнійсимволіці,насамперед кольоринаціонального прапора.Поєднанняжовтого йсиньогокольорівєлогічним нашимпредків,позаякцікольорисимволізувалиосновністихії,яким поклонялися смердоті наріднійземлі (воду йсонце, небо й ниву іззолотоюпшеницею).Цікольоризнаходимо набагатьох символах українських земель.

>Архетипукраїнців,якийвербалізується у символахдоброїматері,матері-землі,матері-природи, невластивийросіянам.По-перше,їм непритаманнаприв'язаність дорідноїземлі, щопідтверджуєтьсясхильністю докочівництванавіть встолітті. Дляросіянбатьківщина там, декраще жити, томувважається, щоприблизно 25 млн.етнічнихросіянживуть поза межами Ро-сійськоїФедерації, аетнічніземліРосіївизначитидуже складно.По-друге,відсутністьпочуттясвятостірідноїземліпризводить доти, що всепіддаєтьсяхулі.Нарешті, по третє,апогеємзневагиєставленняросіян доБогородиці уже у наше годину, щопідтверджуєдокоріннупротилежністьрелігійногосвітоглядуукраїнців йросіян. З архетипомдоброїматері в йоговербальнихрізновидахасоціюються дваобрази — блудногосина таЮди.Блудний сін неможевитриматирозлуки ізріднимкраєм й после великихпоневіряньповертається добатьківськоїдомівки. Напершийпогляд,такий образмігвиникнути й позаєвангельською притчею про блудногосина,бовінмаєглибокекоріння вісторичнійдолінашого народу.Протеуважневивченнядозволяєпроникнути в саму суть цого образу. як вжезгадувалось, дляукраїнця,приміром,турецька земля — непросточужа сторона, аще і ">бусурменськавіра", а ридний край —завждихристиянський край.

>Аналогічнослідсприймати і образЮди. Наукраїнськомуґрунтівінтрактується як МаркоПроклятий. На цьому частоспекулювалинашіпоневолювачі.Вонинамагалисьпереконати народ, щонайбільшими йоговорогамиє тих,хтовиступав за свободу України,бо смердотіначебтохотілизапродатирідну землючужоземнимзагарбникам.Згадаймоофіційнеставлення вдореволюційній йпореволюційнійРосії до гетьманиІванаМазепи,якийзображався неінакше, якзрадник, й ізволі царящорокупроклинався вправославних церквах.

Унашічаситоталітарна владасилкуваласьвикликати ненависть доборців за волю України,нав'язуючи стереотипнайманцячужоземних держав, хоч на самом деле саманакидаларізними способамиідеюяничарства, що практичноє одним ізрізновидів образуЮди.Насамперед,створювалисьумови длявитісненнягероїчного способу життя, інав'язування так званого "життямінімального", коли всезводитьсямайже дозадоволеннямінімальнихбіологічних потреб.Такийспосіб життявиник в Україні давно.Йогонастановибачимо в українськихпареміях: "Затерпіннядасть Богспасіння"; ">Требабідувати догробовоїдошки"; ">Яке Богуродив,таке жну" тощо.Фактичнойдеться пронадмірнісподівання безвласнихдій, що уже саме пособісуперечитьвимогам довіруючоїлюдини.Водночасформувавсясвітогляд,відірваний відрідногокоріння. Навихованняяничарів-інтернаціоналістівспрямовувалась йатеїстична практика, щофактичноутверджувалабезвідповідальність зазрадурідного народу.

У духовномужиттіукраїнського народуважливу рольвідіграє архетиптрійці,відомийще іздохристиянськихчасів.Середархеологічнихпам'яток наПолтавщині таКиївщинізнайденопредметизізображенням тризуба, котрі належати доVI—VIII ст.Вінмігсимволізувати тристихії (>повітря, воду і землю), сокола впольоті чивершечокбулави як знак влади. Тавінможесимволізувати, на думкудослідників,трійцюжиттєвихенергій (>Мудрість, Знання іЛюбов),трьохрівноправних сил, щовиходять із одногоджерела — Абсолюту.Цей знаквиявлений нацегліДесятинної церкви, на плитахУспенської церкви уВолодимирі-Волинському, наварязькомумечі, нагербіфранцузькоїкоролеви,доньки Ярослав Мудрий — Анні таін.

яквідомо, слово ">тризубець"вживалось вукраїнськіймовіщодоназвитризубих вив.Власне символ, щовизнаний за гербнашої держави,ще ідосі вдеяких українських земляхназивається ">трійцею", щоточніше йповнішевиражаєглибиннийзміст цого знаку. Суть тризуба (">трійці") наш народ передавши словами: "Богтрійцю любити".Йдетьсяще пропередхристиянськутрійцю як знактриєдностісвітобудови й символтриєдиноїсили Бога нашихпредків. Знак тризубалежить воснові найархаїчнішихкультів нашихпредків:ВеликоїРодоначальниці,Праматері,ЖиттєдайногоВогнища,вогненосногоЗмія тощо.

>Тричленнісимволиіснують на нашійземліще відчасівтрипільців.Нимикористувалисьантськізверхники, авідтаккиївськікнязі.Юрій Долгорукийщевикористовував знак, уякомупоєднувався тризуб й хрест, а йогомосковськінащадкицим знаком уже некористувались. Цеще один аргумент накористь того, що тризубналежитьукраїнцям, аморквинамвін бувчужий.

Зприйняттямхристиянствасприйняття тризубазазнаєзмін, широкоутверджується йогоантропоморфнетрактування якСвятоїТрійці. У цьомутакожвиявляєтьсядвовірство нашихпредків.

>Архетиптрійцізнаходимо в думах й народнихпіснях.Дуже частовінзустрічається в колядках йщедрівках.АбивіддатипоклінІсусові, до вертепуприходять трицарі йприносять три даруй (ладан, миро, золото). У колядках ізяскравовираженимнаціональним колоритомзгадуються три свята, котріприходять угості (>Різдво,Василія,Водохреща).Нерідко в колядкахоспівуються триобрази (червоногосонця, ясногомісяця йдрібнихзірок), до якіприрівнюється пан господар, його дружина йдрібнідітки. Уодній ізнайкращих колядокзгадуються тридуші,яким судилосянавіки "упеклігоріти, у смолахкипіти",бо одна душа ">зневажала батька таматір", друга душа "неприйнялабідного до хати", атретя душа ">йшлафальшивимсвідкомсвідчити".Трійця якетнічний архетипукраїнцяоригінальнозображалась напобутовомурівнівіруючимиправославної церкви.Побутовістьукраїнськогоправослав'явиособлювала своютрійцю (>Ісуса Христа,Богоматір та святого Міколая).Такийпідхідвідповідавсвітоглядовіукраїнського народу як народухліборобського, щопрагнувкомпенсації заземнінегаразди,возвеличував рольжінки вродинномужитті йжадавздобути заступництвоБожих сил.Водночас наш народ, немігсприйнятинасаджуваногомосковськоюцерковноюієрархієюприрівнюванняІсуса Христа йБожоїМатері доземних царя йцариці, що уже саме пособі було б святотатством,адженехтуваннязвичаєвимиприписами вцарськомудворі було бзвичайнимявищем.Ідеятрійці як архетипуукраїнського народу проходити черезцерковні танародніобряди.Вонавиявляється урізнихпобажаннях; у колядкахтричіспівається ">славіте".Почеснемісцесередетнічнихархетипівпосідає архетип доброгодідуся.Вінзгадується у народних легендах,переказах,казках.Такийдідусьмилосердний,мудрий,справедливий.Найдосконалішоювербалізацією цого архетипу можнавважати святого Міколая,який особливошануєтьсяукраїнським народом.Цим було неможливознехтуватинавітьатеїстичніверховоди, котрінамагалисьзамінити образ святого Міколая наДіда Мороза.Незважаючи натакіспроби,святийМиколайніколи неполишав українськиххристиянських батьківщин. У українських батьківщинахдітиздавна ізнетерпіннямчекали йогозимового свята,бовірили, щовіннеодміннопринесеподарунки тім,хточемно поводитись. Занароднимипереказами,святийМиколай боронити людей відстихійного лиха,рятує на водах,опікуєтьсязвіриною. Улегенді, котра записана наХарківщині,розповідається, щовінкайданирозбиває,козаків ізневолівизволяє.СвятийМиколай раз в разперебуває не так нанебі, але вземлі. Наіконах йогозображенобілобородимдідусем іздобримиочима.СвятийМиколайзгадується й в колядках.Саме образ святого Міколаязазнавзначноїфольклорноїміфологізації,успадкувавшипередхристиянськіперсоніфікаціїдоброчинних сил.

>ЯкщосвятийМиколайобдаровувавдітей йопікувався людьми, тосвятийЮрійборовсяпроти зла.Фактичновінуособлюваветнічний архетипкозака-героя,відомого із дум,історичних пісень й легенд. УхристиянськомуіконописісвятийЮрійзображавсялицарем набілому конейзісписом уруці,якийвбиває дракона йврятовуєпринесенуйому на поталудівчину. Уодній із легенд,записаних назахідноукраїнських землях,цей сюжетсимволізувався:вважалось, щосвятийЮрій —цезнамення Христа Спасителя, незайманадівчина — образсвятої церкви, а дракон — образсатани,злоїсили.

ХочасвятийЮрійтрактувався яквоїн,вінвважавсятакож покровителемхліборобства йскотарства.Стародавнінароднівіруванняасоціюють день святого Юрія ізпочаткомвесни. Народкаже: ">Юрій ізхати всіх на полівижене"; ">СвятийЮрій полем ходити —хліб-жито народити"; "На Юрія роса — нетреба конямвівса"; "Колі на Юріядощ йгрім, якщорадість людям всім" тощо.

>Своєрідним антиподомЮрію вукраїнськомународно-релігійномусвітоглядіє архетипІрода. У колядках йогоназиваютьбезумним,жорстоким,бонавіть нежалієрідногосина. У наше годинуцей образпереосмислюється.Іродсприймається якузагальнений образсучасного диктатора,винуватця Великого Голодомору таіншого лиха наукраїнськійземлі.

Здавніх-давен унашого народузалишився архетип Перуна.Вінїздить небом навогненнійколісницівогнистимикрилатимикіньми й разитивогнянимистріламидемонів тазлих людей.Звідсивідоме назахідноукраїнських земляхпрокляття: ">Аби тобі Перун побивши!". Хоча культ Перуна неналежить дохристиянства,він незникповністю, йоговластивостіперенесені нанайпопулярнішогогромовика — святогоІллю;водночаспосталирізнігромові свята.Релігійний характерсвітоглядуукраїнського народуяскравовиявився вморалі,життєвихнастановах: "Без Бога — ані до порога"; "Кому Богпоможе, тієї всепереможе"; ">Хто завіруумирає, тієїсобі царствозаробляє"; ">Невірнийгірш жида чи турка"; "Біґ судити негаразд, як люди"; "Чоловікмислить, а Бог одягати",— вісьлишедеякіприслів'я напідтвердженняцієї думи.

Унашого народу завшецінувалисьпрацьовитість,скромність,дбайливість,доброзичливість тощо. Про роль роботийдеться вбагатьох народнихказках,піснях,пареміях. Людикажуть: ">Хтосіє, тієївіє;хто несіє, тієїскніє"; ">Хтотовче, тієїхлібпече"; "Не розпочавшисокиру,хати незробиш" тощо.Такіпозитивніякостіпротистоятьнегативним. У українськихприслів'яхзасуджуються людизлі,сердиті,нахабні,лихі,хитрі,скупі,ненажерні,вперті,вередливі,злодійкуваті,дурні тощо,тобто всі ті, що вхристиянськіймораліналежить сьомоїголовнихгріхів.Цейперелікнегативних рис людейвідповідає тому,якийподаєсвятий апостол Павло впершомупосланні докоринтян. Отже, колийдеться про рольрелігії ужиттіукраїнського народові тебезумовномається наувазіхристиянство, якувідповідаєсуті українськоїлюдини.Передхристиянськівірування практичноготувалиґрунт дляхристиянізаціїнашого народу.Виходячи із цого, неможе бути жадноїмови про Поверненняпередхристиянськихвірувань,намагання по однійстворитибудь-якурелігійну систему,видаючиїї занаціональнурелігію.

>Яскравоюхарактеристикоювірувань було бдвовірство.

>Двовірствояскравовиявилось упохороннійобрядовості. До цого годині нанашого народуіснуютьпосидження примерцях допохорону. Алітакийязичницькийзвичайпоєднується ізчитанняммолитов,псалтиря таіншимихристиянськимитрадиціями. Змагічним чимістичнимсвітоглядомпервісноїлюдинипов'язані Плачі таголосіння, хоч смердотівтратилисвоєпопереднє,передхристиянське,значення, колиродичінамагалисьвирватипокійного із рукзлих сил йповернути його до життя.Требазважати, щонаші предкиприйнялихристиянствопізніше, ніжіншінародиЄвропи. Не можнаігноруватикількатисячолітньоїісторії,впродовжякоїформувавсянароднийсвітогляд, щопроявивсянасамперед удохристиянськихвіруваннях.Протепізнішінашаруваннязалишилисвійслід уставленні допередхристиянськогосвітогляду. Здвовірством не моглапримиритисьчастина духівництва,зокремавідомийполемістІванВишенський.Релігійнийсвітоглядукраїнського народу неміг незазнативпливів, щозумовлювалисьгеополітичною ">межовістю" України. Українапідтримуваладуховнізв'язки якзі збіговиськом, то й із заходом, а послезавоюванняВізантії турками й докінця XVIII ст. наїї земляхпереважализахіднівпливи.Звідсиперетворення України на аренузмаганьміжправослав'ям й католицизмом йпроникнення наїїземлі протестантизму, що булипозначитись насвітоглядінашого народу ймісцірелігії в його духовномужитті.Щоправда,міжконфесійнаборотьба незнищила тогоархаїчногосвітогляду,якийще відпередхристиянської добизберігся донашого години, особливосередетнографічних групукраїнського населення Карпат.

Зачасівтоталітарного режиму, колиатеїзм бувчастиною державноїідеології,світоглядукраїнського народузазнавзначнихдеформацій.Намагаючисьвикорінитирелігійністьукраїнського народу,компартійна влада удавалася до двохосновнихметодів —терору йпропаганди. Задопомогоютерорусеред населеннянасаджувалосьпочуття страху, амолодепоколіннявиховувалось удусібезбожництва.Такийвпливміг бутинейтралізованийродиннимвихованням, якупротидіялоатеїзмові на державномурівні. Нарелігійностіукраїнського народу не могла непозначитися політика,спрямована наліквідацію селянства якосновноїсоціальноїверствинації іперетворення селян унайманихсільськогосподарськихробітників,знелюдненняукраїнського сіла б учаситоталітаризму.Колективізація селаспричинилась дожорстокихпереслідувань таобмеженнядіяльності церков, щоупродовжстоліть буливтіленнямнаціонального руху,стійкості тасамовідданості. Церквиперетворювались наатеїстичніосередки,кінотеатри,клуби,зерносховища,склади,майстерні тощо.Прихильникиатеїстичної політикисилкувалисьтрактуватиїї яктаку, щоначебтовідповідалаантиклерикальнимставленням самого селянства доофіційного духівництва.Іншінамагалисявидатирелігійнівірування застародавнінапівпоганськізабобони, котрі немаютьнічогоспільного ізхристиянськоювірою. Тадійсність був далеко ще не такою, якїїтрактувалаофіційна пропаганда.Селяни лагодилиопірзакриттю церков йставали на захистсвоїххрамів, свого способу життя тасвоєївіри.Аджевпродовжстоліть життя селян було бневіддільне від церкви.Йдеться не лише проорганічнуєдність народних йцерковнихобрядів, інші ж, щорізніобряди сталиневід'ємноюскладовою способу життянашого народу (>різноманітнісвячення,традиційні обходьполів тощо).

Прорелігійністьнашого народу писаличужоземці.Швейцарськиймандрівник ГансЦбінден,якийвідвідавулітку 1932 р. Гуцульщину, писавши, що тут немаєтієївласновільної,індивідуальноїрозгнузданості, котрапанує вЗахіднійЄвропі, хочє понадоригінальності, понадсильнихособистостей, котріґрунтуються наживійосновірелігійного життя.

Напротивагухристиянськійрелігіїлюбові доближньогототалітарний режимнакидувавпсевдорелігіюкомуністичногоколективізму. Людямнав'язуваласьвіра впобудову наземлісуспільствасоціальноїсправедливості,тобтокомунізму, щоначебтодопоможездійснитинайдивовижнішімрії проідеальний лад. Уньому не якщо анібагатих, анібідних, ажиттєдайніджерелаполлютьсяповним потоком длязадоволення всіх потреб.

>Цяпсевдорелігіяґрунтувалась наненависті, щоприховувалась подпоняттямкласовоїборотьби.Завданнямикласовоїборотьбивиправдовувалось не лишебратовбивство (>згадаймо роман ЮріяЯновського ">Вершники"), а ібатьковбивство,співучасникякого — Павлик Морозоввизнавався якмученицькийідеалборця засправедливість.

>Подібно добудь-якоїрелігіїпсевдорелігіякомуністичногоколективізму не могла не матірсвоїх ">священнихписань",своєї ">трійці" (>Маркс—Енгельс—Ленін) та ">пророків", щоназивались ">вірнимиленінцями".Більшовицькарелігія малапевніпереваги передіншимирелігіями,боїї "пророки"майжещодняз'являлись перед народом наекранахтелевізорів. Щоправда,інколи зарішеннямпартійнихз'їздів чипленумів смердотівизнавались ">єретиками" йпіддавалисьсвоєріднійкомпартійнійанафемі. Черездеякий годину їхнього могливиправдати івизнати мучениками за "чистоту"більшовицькоїтеорії, щофактично бувпсевдорелігією.Крім того, убільшовицькі ">святці" занотовувалисядеякікнязі,царі,полководцідобільшовицькогоперіоду .(ОлександрНевський,ДмитрійДонськой,ІванГрозний, Петро перший, Суворов, Кутузов таін.), діяльність якіімпонувалаприхильникамствореннясвітовоїкомуністичноїімперії.Псевдорелігіякомуністичногоколективізму мала свою ">священну"гробницю (мавзолей), своїритуали (>обранняпочесноїпрезидіїурочистихзборів,покладаннявінків допам'ятників тощо), своюінквізицію, системупокарання ">єретиків" йпокаяння ">грішників".Цявірапанувалавпродовждесятиліть, й вона не моглазникнути безсліду послепадіннятоталітарногобільшовицького режиму. Разом із тім процеснаціонального та духовноговідродження в Українізначноускладнювався тім, щоукраїнцям-християнам булинав'язаніміжконфесійнісуперечності.Ворогимолодої державинасампередпротиставилигреко-католиківправославнимхристиянам,спекулюючи надеякихепізодахісторії української церкви.

яквідомо,наші предкиприйнялихристиянство ізВізантіїще доподілухристиянської церкви направославну йкатолицьку.ПіслявтратиУкраїноюнезалежностісередвищихсоціальнихверствпосилиласьтенденція переходу налатинський обряд у зв'язку ізнерівноправнимстановищемправославниххристиян йкатоликів уРечіПосполитій.Аби урятувати відзанепадуріднуцеркву,частинаукраїнського духівництвавирішилапіти наунію ізкатолицькоюцерквою призбереженнітрадиційноїобрядовості.Брестськаунія (1596 р.)запобіглалатинізаціїукраїнського народу йсприялазбереженню йогосамобутності, щопідтвердивмайжепівтисячолітнійперіод.

У тієї ж годинуМосковська державадокладалазусиль у тому,щобипідкоритисобі Український народ.Царвідмовився відзобов'язаньповажатисамостійність України як держави заПереяславськоюугодою 1654 р. У 1686 р. Українськаправославнацерква бувпідпорядкованамосковськомупатріархові, щопосилилодуховнегнобленнянашого народу,бомосковськацерква проводилаполітикурусифікації України.

>Післябільшовицького перевороту йзагарбання УкраїнирадянськоюРосією бувліквідована Українськаавтокефальнаправославнацерква, авідтак й Українськагреко-католицькацерква назахідноукраїнських землях.Московськийпатріарх,якийвдругепідпорядкувавсобіукраїнськуцеркву,здійснювавполітику, що буввигіднаатеїстичнійдержавнійвладі.

Нелише католики булипротиставленіправославним, але й івласнеправославні Українирозмежовувались втричіконфесії.Такароз'єднаність негативнопозначилася нанаціонально-духовному відродженняукраїнського народу.


Схожі реферати:

Навігація