Реферати українською » Русский язык » Російську мову (Шпаргалка)


Реферат Російську мову (Шпаргалка)

Страница 1 из 3 | Следующая страница

42.Синкритичные члени пропозиції. Причини появи синкретизму.

У російській мові є синкретичные члени пропозиції. Причини появи синкретизму:

- розвиток вторинних синтаксичних функцій в різних частин промови.

- синкретизм категоріального значення

- еліпсис дієслівної форми

- лексико-граматичні св-ва, сочетающихся словоформ

- подвійні синтаксичні зв'язку й відносини

Розвиток другорядних синтаксичних функцій (пов'язують із поняттям морфологизованного і неморфологизованного головного члена пропозиції), якщо категоріальне значення не збігаються з синтаксичним – такий член пропозиції – не морфологизованный. Настав бабине літо. Бабине - морфологизованный член. Таке слово втрачає якісь ознаки і їх отримує нові як частину промови. Що й є наслідком розбіжності категоріального і синтаксичного значення. Ми з давніми друзями їдемо до міста( куди? У что?)-многозначен і неморфологизованный. Синкретизм категоріального значення - є слова, які через свої морфологічний природою є синкретичными, т.к. у тому значенні як частини промови може бути з'єднані значення інших частин промови, т.к. їх словотвір зумовлює суміщення значень нового слова того слова, від якої вони утворені. Поїздка в гордий справді була них святом. поїздка – освічена від поїхати. Инфинитив через свою гибридности легко вживається у різних членах пропозиції. Субстантивное значення посилюється, якщо інфінітив перебуває у позиції що підлягає. Любити - це чудово.

- якщо инф. перебуває у позиції доповнення у низці коїться з іншими доповненнями. Дайте чаю і закусити.

- в позиції визначення суміщення значень доповнення та визначення. Мрія поїхати (що?) не залишала його.

Эллипсис дієслівної форми (перепустку дієслівної форми) чи причастя також призводить до утворення синкретичных форм. Потім із нори (який?) під пнем вилазив чорний джміль.

45.Понятие про ускладненому пропозиції. Полупредикативность.

Склалася традиція виділення ускладнених пропозицій як осо бого класу простих пропозицій, неявно протиставленого класу неускладнених (чи елементарних) пропозицій. У класі ускладнених прийнято розглядати предложения:1) з як окремі членами (чи полупредикативными конструкціями) 2) з однорідними членами (сочинительными словосочетаниями);3) з увідними конструкціями; 4) зі зверненнями. Ю зв про ша блідий з палаючими очима! Нині даю я тобі три завіту. У ускладнених пропозиціях може виражатися не одна подія, а кілька; Ми працювали то полі, то, на городі — Ми працювали у полі. Ми працювали на городі. Проте семантична складність нема специфіки якраз і лише ускладнених пропозицій. Семантично складними мо гут бути збільшена й багато неосложненные пропозиції. ПРЕДИКАТИВНОСТЬ. У граматиці: категорія, до-раю цілим комплексом формальних синтаксичних коштів співвідносить повідомлення з тим або іншим тимчасовим планом дійсності.

47.Однородные і неоднорідні визначення.

Однородные визначення пов'язані кожне непосредст венно з визначальним словом й у однакових отно шениях щодо нього. Поміж себе однорідні визначення пов'язані сочинительными спілками і перечислительной інтонацією або тільки інтонацією перерахування і сполучними паузами. Однородные визначення вживаються у двох случаях:а) для позначення характерних ознак різних предме тов, б) для позначення різних ознак однієї й тієї ж предмета. Червоні, зелені, лілові, жел тые, сині полотнища світла падають на перехожих, ковзають по фасадам .Однородные визначення можуть характеризувати предмет і з різних сторін (що об'єднує ознакою може бути віддалене загальне поняття, подібність виробленого ознаками враження, зовнішній вигляд тощо. буд.) Наполеон зробив питальний жест своїм малень кою, белою і пухлою рукою. Зазвичай, однорідними є художні опре розподілу (епітети). Зазвичай виконують роль однорідних визначень прилага тельное і такий його причетний оборот. Було якось по-хорошому сумно у цьому маленькому, вже трону тому пізно восени саду. Однородными стають визначення, протиставлювані поєднання інших визначень тим більше ж визначеному слові, наприклад: Раніше у цьому кварталі були вузькі, брудні вулиці, тепер — широкі, чисті. Неоднородные визначення. Визначення є неоднорідними, якщо предше ствующее визначення належить не безпосередньо до опреде ляемому іменнику, а до наступного опре ділення клітин і що визначається іменника, наприклад: Сонце сховалося за передовим низьким розірваним хмарою .Неоднородные визначення характеризують предмет різнобічно, у різних відносинах, наприклад: великий шкіряний порт фель (величину і матеріал), довгасте бліде обличчя (форма і колір).

48.Предложения з як окремі членами. Полупредикативные відособлені члени.

 

Обособлением називається значеннєве і інтонаційне виділення другорядних членів із метою надати їм деяку самостійність у пропозиції. Обособленные члени містять елемент додаткового повідомлення. Змістові виділення відособлених членів пропозиції до стигается в мовлення інтонаційним їх виділенням: перед відособленим членом (якщо він перебуває над початку предложе ния) є підвищення голоси, робиться пауза, йому властиво фразовое наголос, притаманне интонационно-смысловых відрізків (синтагм), куди членується пропозицію. Між як окремі членами і определяемыми словами, наявністю додаткового затвердження чи заперечення, існують звані полупредикативные отно шения, унаслідок чого відособлені члени зі своєї значеннєве навантаження і з, інтонаційному оформленню наближаються до підрядним пропозицій. Відрізняються загальні та приватні умови відокремлення. Перші стосуються всіх, чи більшості другорядних членів, другі - лише окремих їх видів. До загальним умовам про собления ставляться такі: 1) порядок слів, 2) ступінь рас пространенности члена пропозиції, 3) уточнюючий характер одного члена пропозиції щодо відношення до іншому, 4) смысло вая навантаження другорядного члена предложения.1. Порядок слів має значення для відокремлення опре ділень, додатків, обставин. а) Препозитивное визначення, виражене прича стием чи прикметником з пояснювальними словами, не про собляется (коли має додаткових відтінків значення), посаду позитивне, зазвичай, відокремлюється. — Біля ганку стояло не скільки візків і саней, запряжених гуськом.б) Препозитивное додаток, що стоїть перед собствен ным ім'ям, зазвичай, не відокремлюється, постпозитивное — відокремлюється. Місяця два - назад помер в нас у місті якийсь Бе ликів, вчитель грецької мови. в) Обстоятельство, виражене одиночним дееприча стием, зазвичай відокремлюється, якщо передує сказуемому, й частіше не відокремлюється в постпозитивном стосовно сказуе мому становищі. Біля ганку, покурюючи, юрбилося чого ловек десять козаків

2. Ступінь поширеності члена предложе ния має значення для відокремлення визначень, додатків, обставин, дополнений.а) Одиночне постпозитивное визначення звичайно відокремлюється, поширене — відокремлюється. Вже верба, вся пухнаста, розкинулася колом (Фет).б) Одиночне додаток, виражене ім'ям суще ствительным загальним і що належить до нарицательному ж іменнику, звичайно відокремлюється, тісно зливаючись з нею, а поширене додаток відокремлюється. Пам'ять, цей бич нещасних, оживляє навіть каміння минулого (Авт.). в) Одиночне обставина, виражене дееприча стием, звичайно відокремлюється в постпозитивном становищі стосовно сказуемому, а поширене обставина з тим самим значенням (дієприкметниковий оборот) відокремлюється. 3. Уточняющий характер одного члена пропозиції щодо відношення до іншому має значення для відокремлення определе ний, додатків, доповнень, обстоятельств.4. Смислова навантаження другорядного члена перед ложения має значення для відокремлення визначень, приложе ний, обставин. а) Препозитивное визначення, має лише атри бутивное значення, не відокремлюється, а визначення, ускладнене обстоятельственным значенням, відокремлюється. Міцно прив'язані до молодих дубкам, добрі коні наші терпіли страшну катування від нападу гедзів. б) Препозитивное додаток, стосується собствен ному імені, не відокремлюється, коли має лише атрибутивне значення, і відокремлюється, коли вона ускладнене обстоятельствен ным значенням. Людина маленького ро ста, Т ємний майже, непомітний був через трибуни .в) Обстоятельство, виражене ім'ям существитель ным в непрямому відмінку з приводом, відокремлюється, коли з власне основного значення (наприклад, тимчасового) мають ще додатковий відтінок значення (наприклад, причинний, умовний, поступливий). З наближенням ворога до Москви, погляд москвичів на становище як не сде лался серйозніше, але, навпаки, ще легковажніше.

49.Предложения з як окремі визначеннями (узгоджені і неузгоджені).

 

Зазвичай, відокремлюються поширені визначення виражені причастям чи деепричастием з залежать від них словами і які стоять після що визначається сущ. Науки, чужі музиці, були осоружні, мені.

2. Обособляются дві і більше постпозитивных одиночних визначень, пояснюючих iм'я, наприклад:

У повітрі, пекучому і запилюженому, тисячоголосий говір. Обособляется одиночне постпозитивное визначення, якщо воно має додаткове обстоятельственное значення. А люди, здивовані, стали як каміння. 4. Визначення відокремлюється, коли вона відірване определяе мого іменника інших членів пропозиції; у випадках визначення за змістом пов'язано зі присудком і має додатковий обстоятельственный відтінок. Зали тые сонцем, стелилися за рікою гречаные і пшеничні ниви. 5. Визначення, що стоїть безпосередньо перед определяе мым іменником, відокремлюється, якщо крім атрибутив ного має також обстоятельственное значення. Наповнений у злиднях і голод, Павло вороже ставився до тих, хто був у розумінні, бо гатым. 6. Обособляются завжди визначення, які стосуються особовому местоимению; такі визначення мають атрибутивно-предикатив ный характері і мають додаткове обстоятельственное значення. Виснажені, брудні, мокрі, ми, досягли нарешті берега.

Несогласованные визначення. 1. Несогласованные визначення, виражені непрямими відмінками іменників, відокремлюються, коли потрібно підкреслити яке виражається ними значення, наприклад: Староста, у моїх чоботах й у сіряку внакидку, з бурками в руці, здалеку за мітивши попа, зняв свою пояркову капелюх. Найчастіше відокремлюються неузгоджені визначення при власному імені, оскільки він, будучи носієм индиви дуального назви, саме собою досить конкретно обозна сподівається обличчя. Шабалкин, з картузом вся її голова, стояв подбочась і гордо споглядав біля себе .2. Зазвичай відокремлюються неузгоджені постпозитивные визначення, виражені порівняльної ступенем імені прила гательного. Дру гаю кімната, майже вдвічі більша, називалася залой...

 

50.Обособленное додаток.

 

Обособленные докладання тільки в випадках мають суто атрибутивне значення, за іншими щодо нього приєднуються обстоятельственные відтінки значення, що пов'язаний із ступенем поширеності відособлену конструкції, її місцем стосовно визначеного слову, морфологічній природою останнього.

1.Обособляется поширене додаток, виражене ім'ям сущ. іменний. З залежними словами і стосується номінальний. іменнику; такі при ложения, зазвичай, постпозитивны. На мотлоху з трубкою в зубах лежить лікарняний сторож, старий відставний солдатів. 2. Одиночне додаток, стосується нарицательному іменнику, відокремлюється, якщо обумовлений существи тельное має за собі пояснювальні слова Ухажи валу по мене одна дівчина, полька. 3. Додаток, стосується власному імені, обособ» ляется, якщо стоїть у постпозиции; препозитивне додаток відокремлюється у разі, коли має додаткове обстоятельст венне значення. Лежить під курганом, вкритий бур'яном, матрос Желєзняк, партизанів. 4. Власне ім'я особи може у ролі відокремлений ного докладання. 5. Завжди відокремлюється додаток за особистої местоимении, наприклад: Прикро мені, старому, слухати такі речи.7. Обособленное додаток може приєднуватися союзом і з причинним значенням, словами під назвою, на прізвище, на прізвисько.

51.Синтаксические конструкції з союзом «як» ( просте пропозицію ,відособлене і необособленное додаток, порівняльний оборот ,синкретичные різновиду).

Комами виділяються чи відокремлюються порівняй тільні обертів з союзом як і наступних випадках: 1) якщо означають уподібнення (як має значення «подібно»), наприклад: Перстами легкими, як сон, моїх зіниць торкнувся он.Сравнительный оборот може містити у собі від тенок причинного значення, наприклад: Васенда, як людина позитивний практичним, знайшов неви придатним закріплене место...2)Обособленное додаток може приєднуватися союзом як( з додатковим значенням причинності), а як і зі словом під назвою, на прізвище, на прізвисько, родом тощо. Як старий артилерист, я нехтую цей вид холодного оружия.3) тоді як більшості пропозиції має ука зательное слово так, такий, той, настільки. Ямщик був у тому ж здивуванні з його щедрості, як і саме француз пропозиції Дубровского.4) якщо оборот починається поєднанням як і. Діти, як і дорослі, мали бути зацікавленими привчені до правил дорожнього руху. 5) в оборотах ніхто інший, як і що інше, як, наприклад: Спереди Рейнский водоспад нічим іншим, як невисокий водяний уступ.6) якщо оборот виражений поєднанням зазвичай, як виняток, звісно ж, як відомо, як раніше, як - зараз, що тепер, ніби зумисне.

  Обороти з союзом як і виділяються комами:

1) якби першому плані виступає значення обстоя тельства образу дії (обертів із, як зазвичай усунути у випадках творительным падежом іменника чи наречием).Как град посипалася картечь.2) якщо основне значення обороту — приравнива ние чи отождествление3) якщо спілку, як має значення « як», то присоединяемый їм оборот не відокремлюється. Отриманий відповідь сприймається як согласие.4) не відокремлюється також додаток з союзом як, характеризує предмет з якоюсь одного боку. Читающая публіка встигла звикнути до Чехова як юмористу. 4) якщо оборот утворює іменну частина складеного присудка чи з змісту тісно пов'язане з присудком (зазвичай, у таких випадках присудок немає закон ченного сенсу без порівняльного оборота).Марья Іллівна сиділа як у голках . 5) якщо порівняльному обороту передує отирай цание не чи слова зовсім, цілком, майже, на кшталт, точнісінько, саме, просто, прямо. Діти іноді міркують так само як дорослі. 6) якщо оборот має інший стійкого соче тания. Ти пишеш, мов курка лапою.

52.Предложения з як окремі обставинами.

 

1. Обособляются, зазвичай, дієприкметникові обертів. Пройшовши кілька кроків, козаки згорнули з канави. 2. Обособляются два одиночних деепричастия, виступають на ролі однорідних членів пропозиції. Покри киваючи і скавучачи, стрибали босоногі хлопчаки... 3. Поодинокі деепричастия відокремлюються, тоді як основному зберігають значення глагольности; частіше варті попереду гла гола-сказуемого, реже—после нього. Козаки роз'їхалися, не домовивши шись. 4. Не відокремлюються одиночні (зазвичай постпозитивные) деепричастия, близькі по функції до прислівникам, багатозначно обставини образу дії. Кучер мій сліз мовчки і кваплячись. Обособленные обставини, виражені іменами сущ. і нар.а) час (ми інколи з відтінком причини, умови). Петя, після який отримав рішучого відмови, пішов у свою кімнату й там, зачинившись

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація