Реферати українською » Социология » Демографічна Ситуація в Україні


Реферат Демографічна Ситуація в Україні

>Демографічнаситуація в Україні


>Вступ

громадяниннароджуваністьрозлученнядобробут

У Українівідзначаєтьсясоціальненебезпечнеспіввідношеннякількості чоловіків дожінок як один дочотирьох. Проце напрес-конференціїповідомила директорінститутудемографії тасоціальнихдосліджень НАН УкраїниЕллаЛібанова.

«>Середнятривалість життягромадян України, слова, на 10–12 роківнижча, ніж українахЄвросоюзу».

>Передчаснасмертність, особливосеред чоловіківпрацездатноговіку вищий в 3–4 рази, ніж українахЄвросоюзу. «Ценайгіршадемографічнаситуація вЄвропі», –підкреслилаЛібанова.

>Українців уже давно вже не 52мільйони, про що колисяповідомляли потелевізору. А якщоще менше. УновійДоповідіСвітового банку,презентаціяякоговідбулася вБрюсселі,йдеться про ті, що до 2025 року населення Українизменшиться на 20%. Узагальнійскладності Українивтратить 11,8мільйона Чоловік.

>Згідно ізданими державногокомітету статистики,чисельністьукраїнців насьогоднішній деньскладає 46мільйонів Чоловік. Іфахівцізастерігають, щоякщоекономічна йполітичнаситуація незміниться, то до 2050 року населення Українискоротитьсямайжевдвічі – до 26мільйонів Чоловік.

>Серед причиндемографічноїкризиекспертивиділяютьекономічніпроблеми,нестабільність,пияцтво йрозчарування населення вполітицікерівництва країни.

>Подолатидемографічну кризові недопомагаютьнавітьдержавнівиплатимолодимбатькам.Крім того,низьканароджуваністьобумовлена тім, щожінкивіддаютьперевагуствореннюкар'єринародженнюдитини.

>Найбільшлякаюча картинаспостерігається в українських селах.Всі люди старше 70 років. Зрозуміло, що тамніхто ненароджується, йніхтотуди неприїжджає.Крім того, людимасововиїжджають уміста, а населеннястабільностаріє.Заразкожентретій українець –пенсіонер.

Директорінститутудемографії тасоціальнихдосліджень НАН УкраїниЕллаЛібанова: «Колистосуєтьсяміського населення, можнарозраховувати тих, що зарахунокзниженнясмертності йпідвищеннянароджуваності миможемоуповільнитипроцесидепопуляції. Алідепопуляція якщо, воннеминуча.

>Прогнози на 2050рік - 36мільйонів населення в Україні –нормальнийваріант 27–28мільйонів – якпрогноз-попередження».

>Керівник українськоїредакції ФОРУМ.ВолодимирФілін: «>Демографічнаситуація в Українісправді неблагополучна,оскільки на Україні якчастинаЄвропидіютьзагальнінесприятливіфактори, від якістраждають йкуди болееблагополучні країниЄС, йнакладаєтьсящевласніекономічні тасоціальніпроблеми.Можливо,єкуди болеечіткі заподійдепопуляції Україні, але й я бвідзначив йвідсутністьсенсу вжиттіукраїнців, особливо наросійськомовномусході тапівдні.

Тут я бвідіслав докласичнихробітФранкла просенс життя. Колицікаво,депопуляція наЗаході Українінижче,хоча формальнорівень життя тамскромніше, ніж наСході чи,скажімо, вКиєві чиСевастополі.Країна неможе жити без національної ідеї – вонавимирає, йпояснитице сутоекономічними причинами не можна.Росіябагатша Україні йбагатьохіншихкраїнЄвропи, авимираєтеждуже сильно.

>Немає ідеї, немаємотивації допродовження роду. Чечня йвзагаліреспублікиПівнічного Кавказу недужебагаті, але ймають багатодітей, аякщо мивізьмемо суторосійські реґіони, то там картина якщо ненабагатокраще української. Я бзакликав урядзадуматися й процю бік запитання, а чи незайматисятупоюбухгалтерією».

>Міністерствофінансівмаєнамірреформуватиіснуючу системусоціальнихпільг:замістьбезкоштовногопроїзду чилікуванняпільговикам якщовиплачуватисягрошовакомпенсація.Міністерство ужезамовилонезалежнимдослідницьким центрамтеоретичнеобґрунтуваннямонетизаціїпільг.

«>Російськийдосвідпоказує, щомонетизаціяпільг –дуженепопулярнийзахід. Тому допрезидентськихвиборівжоднаполітична сила невізьме у собі відповідальність заїїпроведення», –вважаєЕллаЛібанова. А від послевиборів, коливладідоведетьсярозсьорбуватинаслідкирозданих бюджетнихобіцянок,монетизаціявиявиться як не дуже доречі.

>Будуватисвітле завтра можна ізєдиноюметою:щоб жити вньому. Однакпоки що в новомубудинку,який мистворюємо впротягом 15 роківнезалежності,мешканцівзалишається все менше. Заневтішними прогнозамиекспертів,якщо усінинішнідемографічнітенденціїзбережуться, то до 2050 року в Українізалишиться не понад 25мільйонів Чоловік, із нихпрацездатного населення –лишеп'ятачастина. До початкунаступногостоліттяукраїнськунаціюможеочікувати часткавимираючогоплеменізразокавстралійськихаборигенів.Звичайно,святемісцепорожнім небуває. Назвільняютьсяземліхлинутьемігранти ізкраїн, в які жититісно й голодно. Україна яктериторіянікуди,безумовно, незникне, лишеце уже якщо,можливо, не Україна. Чи можнасьогоднішньогодержавіуникнутитакоїсумноїдолі?

Заданими Всесоюзногоперепису населення 1989 року, в Україні мешкали 51,45 млн. Чоловік. Досередини 1992 рокукількістьгромадян уже ставшинезалежним державищепродовжувалопідростати.Тоді йз'явивсягордий бренд «Нас – 52мільйони!», Хочацягордість понаднагадувала добруміну припоганій гру: у странепанувала дикаінфляція,жахливими темпамизросталобезробіття, з прилавківмагазинів було бпорожньо. Не чудово, що уже із 1993 рокупочавсярізкий спаднароджуваності,кількістьабортівдосягла 1 млн. 200 тис. нарік, апомерлих людейставало більше, ніжз'явилися на світло. Заданимиперепису населення України,проведеного 2001-гороці, в странезалишалося уже 48 млн. 150 тис.громадян.Цятрагічнатенденціязберегласядонині, й до июля 2006 рокучисельність населення України, заданимиДержкомстату,зменшилася до 46 млн. 778 тис.осіб.

>Сміємоприпустити, що йцяофіційна статистикаприкрашаєсправжній стансправ.Враховуючи, що якмінімум 1,5 млн.українців, котрівиїхали назаробітки вчужі країни й прожили там від 7 до 15 років, уже незбираютьсяповертатися набатьківщину, реально в странеперебуває не понад 45 млн.громадян.Більше того: навряд чи варторозраховувати, що йдіти наших заробітчан, котрінародилися начужині, последосягненняповноліттявиберутьукраїнськегромадянство йпоїдуть будуватихати наісторичнубатьківщину.

Чидопомогло збільшеннянароджуваностірішення влади провиділення 8,5 тис. гривень принародженнідитини?

>Рішення продержавнудопомогу принародженнідитининабулачинності із апреляминулого року, й говорити проістотне перелом усправіще рано:аджепотрібен годину,щобзмінилася самапсихологіямолодихбатьків, котрімаютьповірити, щонародженнядитини не лишеїхня особіста справа, але й йнеабиякоюмірою –подія державногозначення. Доти жразовадопомога мидужешвидкоперетворилася на 3,6 тис. гривень, арештусумивидаютьщомісяцяпротягом року. Заданими МОЗ, у 2005році в Україніз'явилося 412тисячновонароджених, а й за весьцейрікочікується, за його жоцінками, не понад 440тисяч.Тобто,очікуванийприріст складі менше семивідсотків,якщо,звичайно, прогнозщесправдиться.

Доречі, наЗаходікрімодноразовоїдопомогиотримуютьще ісоліднущомісячнудопомогу (а чи не як ми –разову сталирозбивати напомісячну). УЕстонії мамампівтора рокуплатять «>батьківську» зарплату,рівнустовідсотковомущомісячногозаробітку, ащевидаєтьсядитячудопомогу намалюка: до 3 років – 60євро, із 4 до 18 років – 20євро намісяць. УНімеччині батькипротягомперших двох років життяїхньоїдитиниотримують 300–450євро намісяць. УШвеціїщомісячнадопомога усімдітям – 85 дол.,Дітям ізнеповнихсімей – 117доларів. як й вАнглії,допомогавиплачується до 16 років чи дозакінченнядитиноюгімназії.

Заданими координаторапрограми ООН в УкраїніФренсісаО'Донелл, 500–700тисяч українськихжінокщорічнороблятьаборти. Таким чиномкількістьабортів якмінімум в 1,2–1,7 разиперевищуєкількістьпологів. УЄвропіспіввідношеннядорівнює 0,25.

>Втім, в МОЗспростувалитакідані йоперуютьсвоїми: заминулийрікзробилиабортилише 242тисячіжінок.Протеофіційна статистика невраховуєпослуги, щонадаютьсяприватнимиклініками. Атудийдуть багатожінок, особливоякщо дозволівтермін аборту уже минувши. На Українускоротилище два рокта тому.ТодіВерховна Радапроголосувала заскороченнятерміну штучногоперериваннявагітності,якийтепер неможеперевищувати 22тижнівзамість 28тижнів,ранішепередбаченихстаттею 281Цивільного кодексу.

Застатистикою, на 100шлюбів теперприпадає 58розлучень.Тобто,розпадається уженавіть некожна другасім'я, анабагато понад.Звичайно, багатогромадянодружуються йвиходятьзаміжзнову. Алі,щобзновурозлучитися… Однакфахівціб'ютьтривогу не лише тому.Нині 14відсотківрозлученьприпадає нараннійвік – до 20 років.Величезнучастину – 31 відсоток –становлятьподружжя 25–27 років.Трохи менше «>зав'язати» ізсімейнимжиттям у 28–30 років – 28відсотків. Аце ждітороднийвік!

Причинамирозлученьнайчастішеслужатьзовсім неподружнізради чи ті, щоназивається «незійшлися характерами», азовсімматеріальніречі.Наприклад, уже будучиодруженими, понад 50відсотків парвказали тих, що їхнього невлаштовують аніжитловіумови, ані убогийсімейний бюджет.Повністюзабезпеченимивизнали собілише 2%опитаних пар, 46% назвалисвоєматеріальне становищекритичним.

>Звичайно,обзаводитисядітьминавіть заумови державноїдопомоги у 8,5тисячі гривень, із які 1,5–2тисячіпідеще доти –безпосередньо напологи,наважиться далеко ще некожна молодасім'я.Аджевартість абортунабагатодешевше – від 100 до 200 гривень.

>Незважаючи напридбану Державоюнезалежність, непоспішаютьповертатисяукраїнціКанади, США чиАвстралії.Навпаки, до насрвуться людизовсім неслов'янськоїзовнішності ізАзії та Африки,осідаючи, як правило, великімістах. І при цьому однієї легальногомігранта доводитисякільканелегальних. УКиєві ужез'явиласянебезпекапоявиетнічнихкварталів, в якіоселяються людиоднієїнаціональності, котріживуть засвоїми законами, далеко ще незавждизбігаються з законаминашої країни (>наприклад, уже у 2000-муроці в українськихв'язницяхутримувалося 145іноземнихув'язнених із39-тикраїн.Зараз їхньогоще понад). Владабоїтьсяпояви «>чорних» й «>жовтих»кварталівще і бо із нихпотімпочинають всіма способамивиживатипредставниківіншихнаціональностей.Наприклад, встворилисяетнічних громадах мусульман уЄвропі чикитайців йяпонців СШАзмішанихшлюбів немаєнавітьсередтретьогопоколінняіммігрантів.

У тієї ж годину США, демасовийприпливіммігрантівйде понад 200 років,вихідці ізіншихкраїн, посуті, «>годуютькраїну»: всамійактивнійсоціальнійгрупі – від 25 до 54 років – їхні 59%.Іммігрантиє «>годує силою» й вбагатихкраїнахАзії.Скажімо, вОб'єднанихАрабськихЕміратах 95%робітників –корейці,індійці,палестинці, аінженери –європейці. УСінгапурііммігрантивзагаліскладаютьбільшість населення (понад 40%приїхали із Китаю, 30% – ізІндії).Тобто,іммігрантиможуть якзбагатитикраїну, до тогочислі й вдемографічномуплані, то йзруйнуватиїї. І Українащедоведетьсявпритулзіткнутися ізцієюнелегкоюпроблемою.

Однозначно невідповіси. Уцілому медицина якгалузь негірша, ніж уЄвропі, але йбільшістьгромадян надзмозіплатити засучаснудіагностику,ліки, некажучи уже прооперації,аджезадеклароване вКонституціїбезкоштовнемедобслуговування в реальномужиттіобмежуєтьсялишевикликомшвидкоїдопомоги тавізитом додільничноголікаря по рецепт. Чи не Україніз'явилосябезлічзапущениххвороб, щоздобувають усє болеемасового характеру.Наприклад,загальнакількістьонкохворих наближається до 1 млн. Чоловік,кількість новихвипадківонкологічнихзахворюваньщорічноперевищує 160тисяч.Такожзростаєкількістьхворих натуберкульоз,СНІДом,вірусним гепатитом.Щорічнореєструєтьсямайже 40тисячвипадківзахворювання натуберкульоз,причомублизькооднієїтисячі –серед самихмедпрацівників. Усі понадмолоді та людейзрілоговікупідсаджуються на наркотики й алкоголь –рахуноктеж ужейде намільйони! Невипадково, щосереднятривалість життя в Україні – 67 років (у чоловіків 62 рокта, ужінок – 73). Дляпорівняння: вЄвропі людиживутьнабагатодовше, ніж ми. УНімеччині,Великобританії,Фінляндії йГреції – 79 років. УФранції,Норвегії таІспанії – 80, аШвеції,Італії,Ісландії йШвейцарії – 81рік. Анайдовше, заданимиВсесвітньоїорганізаціїохорониздоров'я,живуть жителіКраїниВранішньогоСонця.Середнятривалість життя вЯпонії, Незважаючи на усітамтешніурагани,цунамі йземлетрусу,складає 82 року (>чоловіки – 79,жінки – 86). Доречі, по 79 роківживутьчоловіки й впродуваєтьсявітрамикрижанимиІсландії…

>Щоб незакінчуватицінотатки на далеких віднашоїдійсностіприкладах,порадуємочитачів тім, що й в Україниє понад 1,5тисячідовгожителів,чийвіксягнув100-річнийрубіж.Найбільше «>дужелітніх» уРівненськійобласті – 95 (>дані наквітень цого року). Заофіційноюстатистикою, на 100тисячжителів там доводитися понад шестидовгожителів, в годину як набільшійчастинінашої країни їхнікількість неперевищує двохосіб. Так що й вріднійВітчизніє кимрівнятися!

>Замістьостаннього запитання.

>Демографічна проблема, як мибачимо,єбагатогранною. І однимлишематеріальнимзаохоченням занародженнядитиниїї невирішити. Удемографічнійситуаціїважливу рольграютьнавітьтакі «>дрібниці», якборотьба ізкурінням й реклама алкоголю,рівеньтехніки безпеки навиробництві танаявністьлікарів-педіатрів врайоннихполіклініках (в Україні,виявляється, ужешість років умедичних вузах неготуютьдитячихлікарів!). Аліголовну – йвирішальну – роль уполіпшеннідемографічноїситуаціївідіграєрівеньдобробуту народу,який у своючергузалежить відекономічногопотенціалу держави.Потенціал у Україніє, як від іздобробутом вмасовомумасштабіпоки, на шкода,сутужно. Тому прав Голова парламенту Про. Мороз, невтомлюєтьсяповторювати, щоЄвропутреба будуватинасамперед нас самих у собі у Україну.Тоді якщо йхліб (>добробут), й пісня (>діти), йзагальнатривалість життя людейпочнезбільшуватися.

>Демографічна картина Україні йбагатьохпострадянськихкраїнчимось схожа напростийматематичний приклад: «>мінус два, плюс один».Адже в нашій странесмертність уже давноперевищуєнароджуваність,поняття «>приріст населення», на шкода,застаріло, а вісь аналогайому ізнегативнимзначеннямще придумали.

>Всі мизнаємо йбачимо, щовідбувається в нашій стране ізпозиціїдемографії,народжуваності йсмертності.Рідко колипобачишсім'ю ізтрьомадітьми, але й жсаме лишетакібагатодітні сім'їзабезпечуютьпоказник приросту населення.

Мирозуміємо, щонинішнядемографічнаситуація негативновідіб'ється намайбутніхпоколіннях, у зв'язку ізпадіннямдобробутуукраїнціввченізаявляють прозниженнянароджуваності до 2009–2010роках. Упершучергу кризуб'є помолодимсім'ям.Демографистурбовані впершучергудовгостроковимитенденціями, так якцезагрожуєскороченнямпрацездатного населення України.Деякіфахівцістверджують, щопомітним станізменшенняпрацездатного населення уже в 2012році.

>Населення Українистрімкоскорочується із 1992 року, булиперіоди, коли воно тазменшувалося на 200–300тисяч нарік. Уперіодстабільностіекономікицейпоказникзменшився, але й трендзниженнязберігся.Позитивним чинником сталопідвищеннянароджуваності,починаючи із 2000 року, але йфахівціпов'язуютьце із великоюкількістюжінок, щонародилися в80-ті рокта, коли був сплескнароджуваності, йтепер вступили урепродуктивнийвік.Зниженнясмертності обумовлене тім, що на початку 2000-х років впенсійнийвік вступили люди, щонародилися вперіодДругоїсвітовоївійни. Уперіод військовихдійнароджуваністьрізко впала, що й стало причиноюневеликого числапенсіонерів 2000-х років,народжених у1940-і рр. Коли жстосуєтьсядержавнихзаходів, щоприймалися ізметоюстимулюваннянароджуваності, їхнівплив було бневелике,хоча в 2004–2007 рр.виплатидопомоги по догляду задитиноюсуттєводопомогли бюджетаммолодихсімей. На шкода, теперцяпрограма якщозгорнута.

Таким чином, уперіод 2000–2008 роківзбільшуваласякількістьпрацездатного населеннявік від 16 до 60 років.Податки йвідрахуваннязнизилиекономічненавантаження на бюджет йвзагаліпідтрималиекономічнезростання України, ВВП Українизростав усередньому п'ять% нарік.Кількісневираження цого –приблизно накожнутисячупрацездатного населення припадалоблизько 500утриманців (людейпохилоговіку йдітей), щоєдоситьнепоганимпоказником.

Незабаром картина якщозмінюватися, бо напенсіювийдепоколіннянародилися впіслявоєннийпідйом.Працездатне населення якщоскорочуватися, йнавантаження напенсійну системузнову якщорости.

Не можнатакожзабувати й провеликукількістьпрацюючих за кордономукраїнців, багатохто непростозаробляютьгроші, ашукаютьможливостізалишитися там житиназавжди й перевезтитуди своєї батьківщини.

>Збільшеннясоціальнихвидатків 2012–2020 рр.можедужеболячевдарити по всіх секторахекономікинашої країни, й можна несподіватися нашвидкийвихід зкризи й Поверненняминулих позиції приросту.

>Подібнідемографічна проблемастоїть й передРосією, котра активнонамагаєтьсяприйматизакони прозалученняпрацездатного населення ізкраїн СНР. Так,наприклад,Державна думаРосіїрозглядає законопроект «Картаросіянина»,який дозволитиіммігрантам не матіргромадянстваРосії (в Українузаборонено матірподвійнегромадянство), але йотримати усі права для роботи йнавчання наїї територї.

>Кризазавжди приноситивеликескороченняпрацездатного населення країни,пов'язаного ізміграціями ізрослимпрагненнямбезробітних доалкоголізму.Кризатриватиме до 2010 року, йякщоврахувати усіфактори, котрівпливають наможливістьстабільногоекономічногозростання, ізупевненістю можнасказати, що йогодосягненняєскладнимзавданням.Зростаючанавантаження навидатковучастину бюджету посоціальнихвиплатах якщоперешкоджати припливуінвестицій,розвиткуінфраструктури,лібералізаціїоподаткування.

>Навітьякщо державапочнепроводитиполітикустимулюваннянароджуваності,реальніпозитивніпоказники можнаочікувати лише после 2020 року.Зараз миєвихідлише незовсімпопулярноїпенсійноїреформи.Достатніекономічніпреференції дляінвесторів могли бсприятизалученнюробочоїсили. На шкода, на цьомутерені ми будемоконкурувати ізРосією.

>Емігранти із Африки чинайбіднішихкраїнАзії, могли бпідтриматиекономічнезростання, але й ізіншого боці наше сус-пільство до цого незовсім вже були наготові, на цьомуґрунтіможливіміжетнічніконфлікти.

Звпливомдемографії напоказникиекономічногозростаннязіткнулися йрозвинені країниЄвропи,Японія.Європанамагаєтьсявирішувати їхні зарахунок недавноприйнятих доЄвросоюзукраїн –Польщі,Румунії.Наприклад, багатоекспертівстверджують, що вкраїнахБалтії,прийнятих в Європейський Союз,нікомупрацювати, й так усіпрацездатне населеннямігрувало вінші болеерозвинені країниЄвропи.

У США, щомаютьколосальнийдефіцитпенсійноїсистеми понад 50трильйонівдоларів,демографічна проблемауспішновирішується зарахунокіммігрантів. Усередньомукожні 10 років населення країниприростає на 5–7 млн.осіб, в основному зарахунокнизькокваліфікованоїробочоїсили.


Схожі реферати:

Навігація