Реферати українською » Социология » Державна молодіжна політика


Реферат Державна молодіжна політика


>Державна >молодіжна політика


>Зміст

>Вступ

1.Сутність йпринципи державноїмолодіжної політики

2.Цілі й заподіянняорганізації йздійсненнязаходівщодо роботи іздітьми тамолоддю

3.Пріоритетнінапрямиорганізаціїзаходівщодо роботи іздітьми тамолоддю

>Висновок

Списоквикористанихджерел


>Вступ

>Різноманіття вдитячому тамолодіжномурусі - характернаособливістьсуспільного життяРосіїкінця ХХ - початкуХХIстоліття.Визнання Державоюдитячих ймолодіжнихгромадськихоб'єднань якзначущогосоціальногоявищавиявляється урозробці йздійсненнісистемнихзаходів у межах державноїмолодіжної політики.

>Діалог йконструктивнуспівпрацю влади тагромадськихоб'єднаньпередбачаєвідкритістьпартнерів, їхньогоготовність доспільноговирішенняважливихдержавних йсоціальних проблем дляактуалізаціїпотенціалудітей тамолоді утворчійдіяльності.Взаємнепізнаннясторін - шлях доплідноївзаємодіїучасників,пошукуоптимальних моделейвзаємовідносин.

У годину діяльністьдитячих ймолодіжнихгромадськихоб'єднаньґрунтується нанаступнихнормативних йправових актах:

1.Конституція Ро-сійськоїФедерації

2.Цивільний кодекс Ро-сійськоїФедерації

3.Конвенція про правадитини

4.Федеральний закон «Прогромадськіоб'єднання» 19травня 1995N82-ФЗ

Предметомрегулювання цого Законуєсуспільнівідносини, щовиникають у зв'язку ізреалізацієюгромадянами права наоб'єднання,створенням,діяльністю,реорганізацією й (чи)ліквідацієюгромадськихоб'єднань.Іноземнігромадяни та особини безгромадянствамаютьрівні права ізгромадянами Ро-сійськоїФедерації в сферівідносин, котрірегулюютьсяцим Законом, завиняткомвипадків,встановленихфедеральними законами чиміжнародними договорами Ро-сійськоїФедерації.

5.Федеральний закон «Пронекомерційнихорганізаціях» 12 января 1996 року N7-ФЗ

>Цей Законвизначаєправовий статус, порядокстворення,діяльності,реорганізації йліквідаціїнекомерційнихорганізацій якюридичнихосіб,формування тавикористаннямайнанекомерційнихорганізацій, права йобов'язки їхньогозасновників (>учасників),основиуправліннянекомерційнимиорганізаціями йможливіформи їхніпідтримки органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

>Цей Законзастосовується повідношенню до всіхнекомерційниморганізаціям,створеним чистворюваним на територї Ро-сійськоїФедерації,остільки,оскількиінше невстановленоцим Законом таіншимифедеральними законами.

>Цей Законвизначає порядокстворення йдіяльності на територї Ро-сійськоїФедераціїструктурнихпідрозділівіноземнихнекомерційнихнеурядовихорганізацій.

6.Федеральний закон «Продержавнупідтримкумолодіжних йдитячихгромадськихоб'єднань» 28червня 1995 року N98-ФЗ

>Цей Законвизначаєзагальніпринципи,зміст й заходь державноїпідтримкимолодіжних йдитячихгромадськихоб'єднань Ро-сійськоїФедерації (далі -молодіжні тадитячіоб'єднання).

>Піддержавноюпідтримкоюмолодіжних тадитячихоб'єднаньрозумієтьсясукупністьзаходів, щовживаються органами державної влади Ро-сійськоїФедераціївідповідно дозаконодавства Ро-сійськоїФедерації вобласті державноїмолодіжної політики ізметоюстворення та забезпеченняправових,економічних таорганізаційних умівдіяльності такихоб'єднань,спрямованої насоціальнестановлення,розвиток йсамореалізаціюдітей тамолоді всуспільномужитті, атакож ізметоюохорони йзахисту їхні прав.

Зметоюактивізаціїдіяльності держави уроботі ізмолоддю тамолодіжнимиоб'єднаннями 2006-гороці булизатверджені:

1.Стратегія державноїмолодіжної політики вРосійськійФедерації (>Затверджена Розпорядженням уряду Ро-сійськоїФедерації від 18грудня 2006 р. N1760-р)

>Стратегія державноїмолодіжної політикирозроблено наперіод до 2016 року йвизначаєсукупністьпріоритетнихнапрямів,орієнтованих на молодь, щовключають заподіяння,пов'язані ізучастюмолоді вреалізаціїпріоритетнихнаціональнихпроектів.

2.Методичнірекомендації ізорганізації роботиорганів місцевого самоврядування увирішенніпитаньорганізації таздійсненнязаходівщодо роботи іздітьми тамолоддю (ЛістМіністерстваосвіти та науки від 30травня 2006 р. NАС-588/06)

>Даніметодичнірекомендації ізорганізації роботиорганів місцевого самоврядування увирішенніпитаньорганізації таздійсненнязаходівщодо роботи іздітьми тамолоддюрозробленіМіністерствомосвіти й науки Ро-сійськоїФедерації навиконання пункту 2розділу III протоколунаради уГолови уряду Ро-сійськоїФедераціїМ.Є. ФрадковаМіністерстваосвіти та наукиРосії ізурахуваннямположень Федерального закону від 31грудня 2005 р. N199-ФЗ "Провнесеннязмін вокремізаконодавчіакти Ро-сійськоїФедерації у зв'язку ізудосконаленнямрозмежуванняповноважень"

>Методичнірекомендаціїрозроблені ізметоюнаданняпрактичноїдопомоги органам місцевого самоврядуваннящодоорганізації роботи іздітьми тамолоддювідповідно до Федерального закону від 6жовтня 2003 р. N131-ФЗ "Прозагальніпринципиорганізації місцевого самоврядування вРосійськійФедерації"

У годину нарозглядіДержавноїДуми Ро-сійськоїФедераціїзнаходиться проект Федерального закону «Продержавнумолодіжнуполітику вРосійськійФедерації».

>Даний законопроектпередбачаєвдосконаленнязаконодавстващодо забезпеченняконституційних прав й свободмолодихгромадян на федеральному,регіональному тамуніципальнихрівнях.

Нарегіональномурівні булирозроблені таприйнятінаступнізакони:

1. ЗаконСтавропольського краю «Промолодіжнуполітику вСтавропольськомукраї» 28 июля 2005N40-кз

>Цей Законвизначаєправові засадиформування тареалізації вСтавропольськомукраїмолодіжної політики наосновіКонституції Ро-сійськоїФедерації,федеральних законів таіншихнормативнихправовихактів Ро-сійськоїФедерації,Статуту (Основного Закону)Ставропольського краю йспрямований на забезпеченнягарантій прав й свободмолодихгромадян, захистінтересівмолоді вгалузіосвіти, роботи,відпочинку та у сферіїї життя, ідіяльності.

2. ЗаконСтавропольського краю «Пронаділенняорганів місцевого самоврядуваннямуніципальнихрайонів йміськихокругів вСтавропольськомукраїокремимидержавнимиповноваженнямиСтавропольського краю вгалузімолодіжної політики» від 30грудня 2005N81-кз.

>Цей Законрозробленийвідповідно дофедеральних законів "Прозагальніпринципиорганізації місцевого самоврядування вРосійськійФедерації", "Прозагальніпринципиорганізаціїзаконодавчих (>представницьких) йвиконавчихорганів державної владисуб'єктів Ро-сійськоїФедерації" та законамиСтавропольського краю "Промісцеве самоврядування вСтавропольськомукраї" , "Промолодіжнуполітику вСтавропольськомукраї" йспрямований навизначення порядку та умівнаділенняорганів місцевого самоврядуваннямуніципальнихрайонів йміськихокругів вСтавропольськомукраї (далі -органи місцевого самоврядування)окремимидержавнимиповноваженнямиСтавропольського краю вгалузімолодіжної політики.

>державниймолодіжний політикадитина


1.Сутність йпринципи державноїмолодіжної політики

>Дефіцитувагисуспільства впоєднанні ізнедостатньоюсоціальноюнезахищеністюперетворюють молодь удестабілізуючусуспільну силу. разом із тім мовайде проформуванняпоповнення,здатноговзяти у собітурботу промайбутнє країни,тобтонеобхідностіефективноговикористаннятворчогопотенціалумолоді.

>Соціальна робота ізмолоддю й в нашій стране, й вбагатьохіншихкраїнахєчастиною державноїмолодіжної політики.Державнамолодіжна політика -це діяльність державищодоствореннясоціально-економічних,правових,організаційних умів йгарантій длясоціальногостановлення тарозвиткумолодихгромадян,якнайповнішоїреалізаціїтворчогопотенціалумолоді вінтересахвсьогосуспільства.

>Об'єктом державної політикиємолоді людивіком від 14 до 30 років,молоді сім'ї тамолодіжніоб'єднання.

>Основнимицілями державноїмолодіжної політикиє:

•Сприяннясоціальному, культурному, культурному йфізичномурозвиткумолоді;

•Недопущеннядискримінаціїмолодихгромадян завіковим цензом;

•Створення умів дляповноїучастімолоді усоціально-економічній,політичній й культурного життясуспільства;

•Розширенняможливостеймолодоїлюдини увиборі свогожиттєвого шляху,досягненніособистогоуспіху;

•Реалізаціяінноваційногопотенціалумолоді вінтересахсуспільногорозвитку йсамоїмолоді.

>Реалізація державноїмолодіжної політикиздійснюється нанаступних принципах:

• Принципучасті:залученнямолодихгромадян добезпосередньоїучасті уформуванні тареалізації політики тапрограм, щостосуютьсямолоді тагромадянськогосуспільства вцілому;

• Принципсоціальноїкомпенсації: забезпеченнясоціальної йправовоїзахищеностімолодихгромадян,необхідної дляпоповненняобумовленоївікомобмеженості їхнісоціального статусу;

• Принципгарантій:надання молодомугромадяниновігарантованого Державоюмінімумусоціальнихпослуг ізнавчання,виховання, духовного тафізичногорозвитку,охорониздоров'я,професійноїпідготовки тапрацевлаштування,обсяг,види йякість якіповиннізабезпечуватинеобхіднийрозвитокособистості тапідготовку досамостійного життя;

• Принциппріоритету:наданняперевагигромадськимініціативам упорівнянні ізвідповідноюдіяльністюдержавнихорганів йустанов прифінансуваннізаходів вгалузімолодіжної політики.

>Розробка йреалізація державноїмолодіжної політикиздійснюються на двохрівнях:загальнореспубліканському йрегіональному.

>Основні заходь державноїмолодіжної політики на федеральномурівні із 1995 рокуздійснювалисявідповідно дофедеральноюпрограмою «>МолодьРосії»,схваленої Президентом РФ Указом № 1992 від 15.09.1994роках. У рамкахцієїпрограми, що сталаниніПрезидентської,середпріоритетіввиділена заподіяння, забезпечити молодьінформацією проїї права таможливості внайбільшважливих сферахжиттєдіяльності. Таким чином,впершезакріпленопозицію, що,інформаційнапідтримкаєпершоосновоюсоціальногообслуговуваннямолоді.

>Соціальнепризначення системінформаційного забезпеченнямолодівизначаєтьсярозширеннямможливостеймолоді длясамостійних йусвідомленихдій позахистусвоїх прав йзаконнихінтересів,виборупрофесії тавидівнавчання,працевлаштування,організаціївідпочинку,рішеннямпобутовихпитань й т.д.

>Роботазістворення єдиноїзагальноросійськоїінформаційноїсистеми длямолодіведетьсякілька роківпоручфедеральнихвідомствспільно із органами усправахмолодісуб'єктів РФ та заучастюмолодіжних тадитячихгромадськихоб'єднань,науковихколективів.Вперше впрактиціРосіїпередбачаєтьсяствореннявеликоїсистемисоціальноїінформації задлявідомчихцілей, але й й для самихгромадян -молодих людей,їхніхбатьків, учителів,дослідниківмолодіжних проблем й т.д.Ведеться робота попідключеннюросійськихінформаційнихцентрів доєвропейськоїкомп'ютерноїінформаційноїмережі. Зурахуванням того, щоблизько 70%молодих людейвідзначають шлюбінформації привирішеннісвоїх проблем,розвитокінформаційнихпослуг длямолодієоднією ізнайважливішихдержавнихзавдань угалузісоціально-економічного та культурногорозвиткуРосії.

>Проблематичнимзалишається складінформаційнихпослуг.Формуванняінформаційноїсистеми длямолоді яксоціальноїслужбипочалося вкінці 80-х років ХХстоліттямолодіжноюгромадськоюорганізацією - комсомолом - запідтримки держави, але й череззмінуструктуримолодіжного руху на початку 90-х роківвтратиласистемність.Сучаснімолодіжні тадитячіоб'єднання надзмозісамостійновирішуватитакувелику завдання.

Тім неменш, перспективарозвиткусистемисоціальногообслуговуваннямолодібачиться в максимальномунаближенні до такого стану, колизначначастинацієїдіяльності якщовиконуватисямолодіжнимигромадськимиоб'єднаннями запідтримкиорганів державної влади та місцевого самоврядування. Це імаєскластиважливий принцип державноїмолодіжної політики, а означати, йсоціальної політики вРосії.

>Починається рух у цьому напрямі й всуб'єктах РФ.Почалаформуватисянормативно-правова база державноїпідтримки нарегіональномурівнісоціальнихінноваціймолодіжнихоб'єднань (>Московська,Волгоградська,Тульськаобласті таін.)

Уцілому жпоки щосаме нарівнізаконодавствасуб'єктів РФотримуєзакріпленняпріоритетінформаційнихпослуг всистемісоціальногообслуговуваннямолоді, щовідповідаєідеям, щосклавконцепцію державноїмолодіжної політики до.

>Також упрограмі «>МолодьРосії»є іінші запитаннявирішення:шляхивирішенняжитловоїпроблеми;вирішенняпитаньзайнятостімолоді;підтримкамолодої сім'ї;розвитоксистемидитячого,молодіжного тасімейноговідпочинку;підтримкаталановитоїмолоді та багатоіншихпитань.

2.Цілі й заподіянняорганізації йздійсненнязаходів пороботі іздітьми ймолоддю

>Державнамолодіжна політика - системадержавнихпріоритетів йзаходів,спрямованих настворення умів таможливостей дляуспішноїсоціалізації таефективноїсамореалізаціїмолоді,розвиткуїїпотенціалу вінтересахРосії.Реалізація державноїмолодіжної політикивиступаєінструментомсоціально-економічного та культурногорозвитку, забезпеченняконкурентоспроможності тазміцнення національної безпеки країни;

>Існуєкласифікаціяоб'єктівсоціальної роботи:

>діти - особини додосягнення ними 18 років;

молодь -громадяни Ро-сійськоїФедерації,включаючиосіб ізподвійнимгромадянством, увіці від 14 до 30 років;

>молоді сім'ї - сім'ї в Перші три рокта послеукладенняшлюбу (уразінародженнядітей - безобмеженнятривалостішлюбу), заумови, що один ізподружжя недосяг30-річноговіку, атакожнеповнихсімей іздітьми, в які матір чи батько недосягли30-річноговіку;

>молодіжнегромадськеоб'єднання -цеоб'єднаннягромадянвіком до 30 років, щооб'єдналися наосновіспільностіінтересів;

>дитячегромадськеоб'єднання, -цеоб'єднаннягромадян, доякоговходятьгромадяни увіці до 18 років таповнолітнігромадяни, котріоб'єдналися дляспільноїдіяльності.

Заходьщодоздійснення роботи іздітьми тамолоддюздійснюються у всіхмуніципальнихутвореннях:поселенні,муніципальномурайоні таміськомуокрузі.

>Функції поорганізаціїзаходів пороботі іздітьмиздійснюються черезгалузеві (>функціональні)органимісцевоїадміністрації (>органиуправлінняосвітою, культури,фізичної культури й спорту,соціальногозахисту населення).

>Функції поорганізаціїзаходів пороботі ізмолоддюповинніздійснюватися черезгалузеві (>функціональні)органимісцевоїадміністрації (>органи усправахмолоді),організаційну структуру йштатнучисельність якірекомендуєтьсявизначати взалежності відчисельностімолоді, Якапроживає на територїмуніципальногоосвіти йступенявіддаленості від центрусуб'єкта Ро-сійськоїФедерації (>приблизна структурадодається).

Заходь пороботі іздітьмибезпосередньоздійснюютьосвітніустанови,заклади культури,фізичної культури й спорту,соціальногообслуговування,соціальногозахисту населення таін..

Заходь пороботі ізмолоддюбезпосередньоздійснюютьустановиорганів усправахмолоді увзаємодії ізмолодіжними тадитячимигромадськимиоб'єднаннями.

Приорганізації роботи іздітьми тамолоддюрекомендуєтьсязалучати молодь доформування тареалізаціїмуніципальних (>місцевих)програм пороботі іздітьми тамолоддю, атакожпідпрограм пороботі іздітьми тамолоддю увідповіднихпрограмахсоціально-економічногорозвиткумуніципальнихутворень йсуб'єкта Ро-сійськоїФедерації.

>Цілі, заподіяння,пріоритетні напрями таосновнийзміст роботи іздітьми тамолоддю намуніципальномурівнівизначаютьсявідповідно до Програмисоціально-економічногорозвитку Ро-сійськоїФедерації насередньострокову перспективу (2009-2010 рокта),затвердженої Розпорядженням уряду Ро-сійськоїФедерації від 19 января 2006 р. №38-р,Федеральноїцільовоїпрограмою «>ДітиРосії»,Державноюпрограмоюпатріотичноговихованнягромадян уРосійськійФедерації на 2006-2010 рокта,Федеральноїцільовоїпрограмою «>Комплексні заходьпротидіїзловживанню наркотиками та їхнього незаконномуобігу на 2005 - 2009 рокта»,регіональними тамуніципальними (>місцевими)програмамисоціально-економічногорозвитку.

>Завданнями ворганізації роботи вмуніципальнихутворенняхє:

іздітьми -створення необходимихправових,соціально-економічних,соціокультурних умів дляфізичного,психологічного, духовного,соціального,емоційного,пізнавального та культурногорозвиткудітей йреальне забезпеченняосновнихгарантій правдітей, до тогочислі, щознаходяться уважкійжиттєвійситуації;

ізмолоддю -залученнямолоді всоціальну практику йінформування пропотенційніможливостіїїрозвитку врегіоні йРосії;розвитоктворчоїактивностімолоді;інтеграціямолодих людей, щоопинилися уважкійжиттєвійситуації, в життясуспільства.

3.Пріоритетні напрямиорганізаціїзаходів пороботі іздітьми ймолоддю

Привизначенніфункційорганів пороботі ізмолоддю таустановорганів усправахмолодірекомендуєтьсявраховуватинаступнізразкові напрями роботи:

1.Вихованнягромадянськості іпатріотизму:

організація тапроведеннямасовихзаходів,присвяченихпам'ятним датісторіїРосії,державнихсимволів Ро-сійськоїФедерації;

організація тапроведеннятворчихзаходів іздітьми тамолоддю,сприяютьвихованнюгромадянськості іпатріотизму (до тогочислі ізтехнічних,туристським,військово-прикладнихвидів спорту,проведеннямуніципальнихетапівоборонно-спортивноїгри «>Перемога»,змагань запрограмою «Школа безпеки»,спартакіадидопризовноїмолоді);

>проведеннямуніципальнихзаходів іздитячим тамолодіжним активомгромадськихцивільно-патріотичнихоб'єднань таіншихорганізацій, щопрацюють іздітьми тамолоддю, ізобмінудосвідом роботи;

організаціяпошукової роботи,діяльності ізувічненняпам'ятівоїнів,загиблих призахисті Вітчизни.

2.Підтримкаталановитої таздібноїмолоді,дитячих ймолодіжнихсоціальнихпозитивнихініціатив:

>реалізаціязаходів у рамкахпріоритетногонаціонального проекту «>Освіта» ізпідтримкиталановитої йздібноїмолоді;

>підтримкаоб'єднаньнавчаються всистемідодатковоїосвітидітей;науково-технічної творчостимолоді;

>розвитоксистемимуніципальнихкультурно-масовихзакладівдозвілля таспортивнихзаходів,заснованих нанаступностікультурно-історичнихтрадиціймуніципальногоосвіти тасуб'єкта Ро-сійськоїФедерації;

>розвитокмуніципальноїсистемизаходівзаохоченняздібної таталановитоїмолоді (>установастипендій,грантів,премій);

>стимулюваннядіяльностіюридичних йфізичнихосіб, котрінадаютьпідтримкуздібної йталановитоїмолоді;

організаціяпроведеннязагальномуніципальнихдитячих тамолодіжних святий;

>підтримкарозвитку восвітніхустановахоб'єднаньучнів («>малихакадемій наук»,студентськихнауковихклубів,наукових товариствучнів й т.д.);

>розвитоксистемиконкурсівсоціальнихпроектівсереддітей тамолоді тапідтримка їхньогореалізації вмуніципальнійосвіті, замісцемпроживання,навчання й т.д.;

>розробка тареалізаціясистемизаходівщодосоціально -економічної,організаційної таправовоїпідтримкипідприємницькоїдіяльностімолоді.

3.Організація роботи іздітьми тамолоддю замісцемпроживання:

>створення умів дляпідтримки тарозвиткумережіпідліткових,молодіжнихклубів (>центрів) замісцемпроживання;

>сприяння ворганізаціїігрових таспортивнихмайданчиків замісцемпроживання;

>підвищеннякваліфікаціїпрацівниківпідліткових тамолодіжнихклубів (>центрів) замісцемпроживання;

>проведенняоглядів-конкурсівпідліткових тамолодіжнихклубів (>центрів) замісцемпроживання.

4.Підтримкадіяльностімолодіжних йдитячихгромадськихоб'єднань:

>проведеннянавчання активумолодіжнихгромадськихоб'єднань йздійсненняпідготовкипрофесійнихкадрів, щопрацюють у сферімолодіжної політики;

організаціястажування активумолодіжнихгромадськихоб'єднань органів місцевого самоврядування;

>наданнягрантів тавиконаннямуніципальнихзамовленьмолодіжними тадитячимигромадськимиоб'єднаннями;

>проведеннясемінарів,тренінгів,конференцій,зльотів,змінтаборів,круглихстолів заучастюпредставниківмолодіжних йдитячихгромадськихоб'єднань;

>розвиток формучнівського,молодіжного тастудентського самоврядування;сприяннягромадськимформуванням (>дитячим тамолодіжним парламентам,асамблей, «>урядів»,радам,асоціаціям тощо), щосприяєгромадянськомувихованнюдітей тамолоді, захист їхнізаконнихінтересів,формуванняправової,політичної культури тагромадянськоїпозиціїдітей тамолоді.

5.Забезпеченнязайнятості тапрацевлаштуваннямолоді:

>створеннявиїзнихмолодіжних,студентськихтрудовихзагонів, у томучисліміжнароднихтрудовихзагонів;

організаціязмінтаборів роботи тавідпочинкуденногоперебування (>цілодобовогоперебування);

організаціятимчасовихробочих місць дляпрацевлаштуваннямолоді;

організаціязайнятостімолодих людей ізобмеженимиможливостями.

6.Формування здорового способу життя та організаціявідпочинку таоздоровленнядітей тамолоді:

>розвиток йпідтримкамасовоїфізичної культури й спорту (>проведеннязмагань напризи: «Золота шайба», «>Шкірянийм'яч», організаціязмагань «>Веселістарти»;фестивалю-змагання «>Президентськізмагання»,спартакіадучнів, працює,сільськоїмолоді,універсіадстудентів,змагань ізнаціональнихвидів спорту);

>збереження йрозвитокінфраструктуризаміськоговідпочинку йоздоровленнядітей тамолоді;

>реалізаціяпрограм ізорганізації маловитратних формвідпочинку таоздоровленнядітей тамолоді (>змінпольовихтаборів,таборів ізденнимперебуванням набазізакладівдодатковоїосвітидітей замісцемпроживаннядітей тамолоді, атакожустановорганів усправахмолоді);

організаціяпропаганди здорового способу життясереддітей тамолоді;

організаціядитячо-юнацького туризму таекскурсійна робота іздітьми тамолоддю.

7.Профілактикабездоглядності,правопорушень йнаркозалежності,екстремістськихпроявівсереддітей тамолоді:

>розвитокміжвідомчоїсистемизакладівсоціальноїадаптації тареабілітаціїдітей тамолодігрупиризику;

організація антинаркотичноїпропагандисереддітей тамолоді;

>розробка,прийняття йреалізаціямуніципальних (>місцевих)програм у сферіпрофілактикинаркоманії татоксикоманії;

пропаганда здорового способу життя,поширенняінформації пронебезпекунаркоманії татоксикоманії для життя, іздоров'я;

>організаційно-методичне забезпечення йкоординаціядіяльності ізпрофілактикинаркоманії татоксикоманіїсереддітей тамолоді;

доля врозвиткусистемипідготовки,перепідготовки тапідвищеннякваліфікаціїмедиків,педагогів (у томучисліфахівців із роботи ізнеповнолітніми, котрівживаютьнаркотичнізасоби),психологів,юристів,соціологів,соціальнихпрацівників таіншихфахівців, щозаймаютьсяпрофілактичноюроботою ізпопередженнянаркоманії татоксикоманії;

>сприяннягромадськимоб'єднанням,іншиморганізаціям, діяльність якіпов'язана зздійсненнямзаходівщодопрофілактикинаркоманії татоксикоманії;

>створенняпостійнихспеціалізованихробочих місць длянезайнятоїмолоді, котраперебуває уважкійжиттєвійситуації;

організаціясезонноїтрудовоїзайнятості в таборах роботи тавідпочинку,трудових загонах длядітей тамолодігрупиризику;

>створення йрозвиток службмолодіжнихсоціальнихпрацівників дляздійсненнявиховногосупроводу та контролю заповедінкоюдітей тамолодігрупиризику;

>розвиток формпропагандитолерантноїповедінки;

>створеннямобільних груп пороботі ізнеформальнимимолодіжнимиоб'єднаннямиасоціальноїспрямованості.

8.Підтримкамолодихсімей, у томучислі увирішенніжитлових проблем:

>мобілізаціяпозабюджетнихресурсів дляполіпшенняжитлових умівмолоді;

>створення самефінансованимсистеминаданнядопомогимолодимсім'ям увирішенніжитлових проблем;

>наданняпідтримкимолодимсім'ям уполіпшенніжитлових умів шляхомформуваннясистемиіпотечногокредитування;

>створенняміжвідомчих структурконсультуваннямолодої сім'ї (ізмедикопедагогічним таправовихпитань).

9.Інформаційне забезпечення роботи іздітьми тамолоддю:

>збір тааналізінформації із всіхнапрямківмолодіжної політики;

>наданняінформаціїмолоді,молодіжним тадитячимгромадськимоб'єднанням,фахівцям, щопрацюють іздітьми тамолоддю;

>виданняінформаційних,методичних йдослідницькихматеріалів длядітей тамолоді;

організація тілі-,радіопередач іздитячої тамолодіжної тематики;

>проведеннямоніторингу йкомплекснихдосліджень ізпитаньмолодіжної проблематики;

>підтримка тарозвитоксистемиінформаційнихканалів (телефону «>довіри»,сайтів вмережіІнтернет, котрівисвітлюють запитання роботи іздітьми тамолоддю вмуніципальномуосвіту і т.д.).

Приорганізації таздійсненнізаходівщодо роботи іздітьми тамолоддюнеобхідностворюватиумови для кадрового забезпеченняцієї роботи, до тогочислі:

>забезпечуватипідготовку,перепідготовку,підвищеннякваліфікаціїкадрів для роботи іздітьми тамолоддю;

>організовуватистажуваннякадрів для роботи іздітьми тамолоддю;

>організовуватиметодичну роботу заосновниминапрямами,;

>створюватиумови длястимулюваннякадрів, щопрацюють іздітьми тамолоддю,підвищення престижуїхньої роботи.

Зарішенняммісцевихадміністрацій йпредставницькихорганів місцевого самоврядуваннягалузеві (>функціональні)органи місцевого самоврядуванняможутьздійснювати ііншіповноваження пороботі іздітьми тамолоддю (зокрема. із кадрового забезпечення роботи іздітьми тамолоддю),брати доля врозробці тареалізаціїмуніципальних,міжмуніципальний йрегіональнихпрограм пороботі іздітьми тамолоддю.

>Органи місцевого самоврядуванняорганізовуютьздійсненнязаходівщодо роботи іздітьми тамолоддювідповідно дозаконодавства Ро-сійськоїФедерації вмежахасигнувань,передбачених умуніципальному (>місцевому)бюджеті нареалізацію роботи іздітьми тамолоддю.

>Фінансуванняорганізації таздійсненнязаходівщодо роботи іздітьми тамолоддюздійснюється зарахуноккоштівмуніципального (місцевого) бюджету, щопередбачаютьсяокремим рядком у йоговидатковоїчастини, йкоштіврегіонального бюджету, щовиділяються нареалізаціюпрограм йпроектівміжрайонногорівня на територїсуб'єкта Ро-сійськоїФедерації, йпозабюджетнихджерелвідповідно дозаконодавства Ро-сійськоїФедерації йсуб'єктів Ро-сійськоїФедерації.

>Організаціязаходів пороботі іздітьми тамолоддю впоселеннях,міських округах ймуніципальних районахможездійснюватися уформі розробки тареалізаціїкомплекснихмуніципальних (>місцевих)програм пороботі іздітьми тамолоддю йцільовихмуніципальних (>місцевих)програм,розділів упрограмах (>підпрограмах). Прирозробціданихпрограм (>підпрограм)рекомендуєтьсявраховуватипропозиціїмолодіжних тадитячихгромадськихоб'єднань,іншихорганізацій, щопрацюють іздітьми тамолоддю.


>Висновок

>Всесвітняпрограмадій, щостосуєтьсямолоді,забезпечуєоснови політики йпрактичнікерівніпринципи длядіяльності нанаціональномурівні таміжнародноїпідтримки ізметоюполіпшення станумолоді. Програмудійнацілена назміцненнянаціональногопотенціалу тарозширеннякількісних йякіснихможливостей дляефективного й конструктивногоучастімолодих людейжиттісуспільства.

УпроцесіреформуванняРосіїроблятьсяспробизастосуватидосвідзарубіжнихкраїн доросійськоїдійсності.З'явилосяусвідомлення того, щозначнодешевше йбезпечніше підгримуватиефективнусоціальну роботу, ніжутримувативеличезнийполіцейськийапаратпридушення.

>Головний аспект всоціальнійроботі ізмолоддюробиться не так нанаданнінеобхідноїдопомоги, але вмінімальноюстартовоюпідтримки. Тім самим державазнімає із собізобов'язаннявсесвітньоїопіки, щозменшуєматеріальнівитрати йстимулюєрозкриттяздібностеймолодих людей,творчихпочав задопомогоюрозвиткумережісоціальнихцентрів.Специфікасоціальної роботи ізмолоддюполягає до того, що молодьрозглядається не якоб'єктвиховання, а яксуб'єктсоціальної дії,соціальногооновлення.

Отже,основнимицілямисоціальної роботи ізмолоддює:

•створеннясистемисоціальногообслуговуваннямолоді якдержавно-громадськоїцілісноїсистемисоціально-психологічногосупроводулюдини;

•виявленнячинників, щообумовлюютьрозвитокасоціальноїповедінкинеповнолітніх ймолоді;

•наданняекстреноїдопомогинеповнолітнім тамолоді, котріопинилися уважкійжиттєвійситуації;

• збільшенняступенясамостійностіклієнтів, їхніздатностіконтролюватисвоє життя, і болееефективновирішувативиникаючіпроблеми;

•досягнення такого результату, коли уклієнтавідпадаєнеобхідністьдопомогисоціальногопрацівника (>кінцева позначка).

>Незважаючи настворення йрозширеннямережісоціальних службрізногопрофілю,сьогоднішнє їхнікількість невідповідаєоб'єктивнійпотребі у яких.Створеніустановизадовольняютьзапити не понад 10%нужденних усоціальнихпослугах.Необхідностворити всоціуміумови ймеханізмиоптимальноїсоціалізаціїмолоді й переходу до новогорівнясоціальної роботи - від окремихцентрів йтрадиційнихтехнологій до державноїміжвідомчоїполітицісоціальногообслуговування,створеннясистемисоціальних служб ізрозгалуженоюінфраструктурою.


 

Списоквикористанихджерел

 

1.Системнийпідхід всоціальнійроботі:Методологічнийсемінар /Упорядник - редактор В.В.Кілків. - М.:Інститутсоціальної роботи /, 1997 р.

2.Соціальна робота:теорія й практика:Навчальнийпосібник /Відп. ред.д.і.н.,Є.І.Холостова;д.і.н., проф. О.С.Сорвіно. - М.:ИНФРА - М, 2001. - (>Серія «>Вищаосвіта»).

3.Соціальна служба: стан й перспектива - М.: Вид-воСТІМГУС, 2001 р.

4.Теорія й методикасоціальної роботи.Навчальнийпосібник. М.:Видавництво «Союз», 1994 р. (>Частина 1).

5.Технологіїсоціальної роботи:Підручник зазаг. ред. проф.Є.І.Холостовой. - М.:ИНФРА - М., 2001 р. - (>Серія «>Вищаосвіта»).

 


Схожі реферати:

Навігація