Реферати українською » Социология » Діяльність соціальніх служб по ЗАХИСТУ безробітніх


Реферат Діяльність соціальніх служб по ЗАХИСТУ безробітніх

>Діяльністьсоціальних служб позахистубезробітних


>Вступ

>Однією ізнайсерйозніших проблем,породжених впроцесіреформуванняросійськоїекономіки,єбанкрутствопідприємств,ускладненнясоціально-трудовихвідносин (особливо у зв'язку ізпроведеноюприватизацією). Великакількістьпрацездатних йпрофесійнопідготовленихфахівцівопиняються внезвичних для собіумовахсоціально-психологічноїневизначеності.

>Маютьгарнуосвіту йдосвідфахівці (особливомолоді)нерідко насилузнаходять роботу,відповідну їхньогоздібностям (часто вже не запрофілемпрофесійноїосвіти йколишньої роботи).По-перше, смердоті злеорієнтуються наринку роботи й неможутьвизначитистратегіюсвоєїповедінки, а,по-друге,керівники підприємства невміютьоцінити чи незатребують їхнізнання тадосвід. Таким чином,величезнийособистісний тапрофесійнийпотенціалзначноїчастини населеннязалишаєтьсянезатребуванимсуспільством.

>Наданнямдопомогимолодим працівникам та членам їхньогосімей,рішеннямвиховних проблемдовгі роктазаймалисяпартійні,комсомольські,профспілковіорганізації, котріхоча й внеповноцінномуваріанті, але й вякійсьмірізнімали багато проблем,виконували рольсоціальних служб.

У годину рольцихорганізацій (до тогочислі, на шкода, часто йпрофспілкових)зведенананівець,нові жсоціальніструктури, болееадекватніспецифіцісучаснихринковихвідносин, уміввиробничоїсфери таособливостямконкретнихпідприємств, лишестворюються.

>Втома відтривалоїкризи, блокадажиттєвоважливихцілей,невпевненість узавтрашньомудніпозбавляють молодьпсихологічноїстійкості,знижуютьвольовіімпульси,сприяютьрозвиткуособистісноїемоційноїнезадоволеності,соціальноїпасивності.

Цеактуалізує запитанняактивізаціїсоціальної роботи увиробничій сфері, розробкирізнихваріантівїїздійсненнястосовнотрудящимтієї чиіншоїгрупипідприємств,установ.

>Актуальністьданої тимизумовленасучасним станомсоціальногозахистубезробітних йстрімкимзростаннямсамоїбезробіття впровінційнихмістахРосії.

Метадослідження:розглянути діяльність служб узахистібезробітних вРосії.

>Об'єктвивчення:безробіттясередгромадян.

Предметвивчення:професійна діяльністьсоціальних службщодозахистубезробітних.

Дана роботаскладається ізкількохзавдань:

•Розглянутипроблемизайнятості населення;

•Охарактеризувати діяльністьсоціальних службщодозахистубезробітних наприкладіаналізу роботислужбизайнятості

>Методидослідження:аналізнауковоїлітератури;порівняльно-порівняльнийаналіз.

Структура роботи: роботаскладаєтьсязівступу, двохпараграфів, з висновками, спискувикористаноїлітератури.


1.Проблемизайнятості населення

>Перехід доринкунеминучевикликаєзначнезростаннярівнябезробіття, про щосвідчить,зокрема,досвідсхідноєвропейськихкраїн, щопройшли чипроходять шляхстановленняринковихвідносин. Це жпідтверджує й практикасуспільнихперетворень вРосії.

>Ринок, як йбудь-якийіншийсоціальнийінститут,має йпозитивні йнегативністорони.Ринок – один зрегуляторівсуспільнихвідносин, й безринку необійтися,покиіснуєтоварневиробництво. Однак нетребазабувати про йогонегативнінаслідки:відтворенняістотногонерівності,посиленнядиференціації всуспільстві,орієнтація не так навиробництвосоціально необходимихтоварів, але взадоволеннязапитів груп населення, котрімаютьгроші. Несприяєзагальноїзайнятості населення.

>Безробіттязумовлюютьрізніфактори (7, 423):науково-технічнийпрогресзумовлюєскорочення,перш напрацівниківручної роботи;структурнізміни векономіцівикликаютьзменшення числазайнятих в окремихгалузяхвиробництва;підвищенняпродуктивності роботитакож Веде дозменшення числазайнятих;скорочення живого роботисприяєдію законуекономії години. Уумовахзагостренняекологічних проблемзакриваютьсятакождеяківиробництва, щозабруднюютьнавколишнєсередовище. Усіцеоб'єктивніфактори, щомаютьмісце у всіхкраїнахнезалежно від їхньогоекономічноїсистеми.

Однак уперехіднийперіод наперший планвиступаютьчинникиіншого порядку, котріобумовлені, як,наприклад,нині вРосії,рівнем й характеромскладнихринковихвідносин.Серед них:приватизація,акціонуванняпідприємств,оренда тощо, щоведуть дооптимізаціїчисельностізайнятих;ліквідація чискороченнязбиткових йнерентабельнихпідприємств таін Уумовахсистемноїкризи в странепроблемибезробіттязагострюються черезрізкепадіннявиробництва (до 50% й понад врізнихгалузях) йдестабілізаціїекономіки (>внаслідокміжнаціональнихконфліктів), врезультатіконверсії військовоговиробництва таскороченнязбройних сил.Крім того, дозагострення Ведесоціальна політика держави, щозахищаєінтереси,перш назаможних, котрірозбагатіливерств населення (7, 424).

Длявирішення проблембезробіттяважливовизначитиїїсутність, знатіосновніформи.Безробіттярозуміється яквідсутність роботи дляпрацездатних, абезробітнимвважається тієї,хтоможепрацювати, але й не працює (7, 424).Безробіттятіснопов'язана ізпоняттями «>зайнятість» й «>зайнятий».

>Виділяютьрізнівиди йформибезробіття (7, 424).

Допоточноїбезробіттювідносять незайнятість у зв'язку із переходомпрацівників із одного підприємства наінше (>фрикційнанезайнятість).

•Структурнубезробіттятрактують як результат дисбалансупопиту тапропозиції наринку роботи,змін утехнологіях,структурікінцевогоспоживання,географічногорозміщенняпродуктивних сил,технічноївідсталості рядугалузей йвиробництв й т.д.

•Прихована (>латентна)безробіттямаємісце не лише всільськомугосподарстві, але й й впромисловості. Це –надмірназайнятість,зумовленарізними причинами:прагненнямзберегтикадри,зменшитикількістьбезробітних,надативідповіднуматеріальнупідтримку людей й т.д.

•Масовебезробіттяозначає стан, коли великакількістьчленівсуспільства,здатних до роботи,залишається без роботи.

•Застійна формабезробіття характерна, як правило, длялюмпенізованихверств населення,тобто людей, котрівкрай нерегулярнопрацюють.

>Питання прочисельністьбезробітних непростий. Урізнихкраїнахціцифри неоднакові. Цепояснюєтьсявідмінністютрактуваньпоняття «>безробітний»офіційними йнеофіційнимиінститутамисуспільства.Офіційнідані, як правило,занижені впорівнянні ізданимипрофспілок таіншихорганізацій. Цестосується йРосії. Так, Законом РФ «Прозайнятість населення вРосійськійФедерації» передбачене, що громадянинРосіїможевважатисябезробітним,якщовінвтратив роботу чи немаєдоходівунаслідокнеможливостіотриматипостійну роботу вданіймісцевості,зареєструвався услужбізайнятості якздібний йготовийпрацювати й пройтиперепідготовку для цого й дійсношукає роботу,причомуця служба ненадалапропозицій дляпостійногопрацевлаштуванняпротягом Першого тижня із моменту йогореєстрації (7, 425).

якпоказуютьсоціологічнідослідження, вчислібезробітнихнині вРосіїопиняються впершучергунекваліфіковані тамалокваліфікованіпрацівники, котрі неготові доперекваліфікації,працівникинерентабельних,збитковихпідприємств, «>слабкі»демографічнігрупи (молодь,літніпрацівники,жінки іздітьми).Молодь,жінки,працівники передпенсійноговікускладають до70%безробітних й понад (7, 425).

>Безробіттяпозначається,насамперед, наматеріальномустановищінезайнятих, їхньогосоціально-психологічномусамопочутті.

Уумовахформуванняринковихвідносиндержавна політика вгалузізайнятості винна бутинацілена наоптимізаціюринку роботи,сприяннямобільностіробочоїсили,створення новихробочих місць,підготовку йперепідготовкукадрів.

Уціломудержавна політиказайнятості представленадвомаосновниминапрямами (7, 425):

1)сприяння упрацевлаштуваннінезайнятого населення йнаданнядопомоги упрофесійнійпідготовці таперепідготовці;

2)стимулюванняосвітигнучкогоринку роботи.

законами таіншиминормативними актами Ро-сійськоїФедераціїпередбачається забезпеченнярівнихможливостей уреалізації права напрацю тавільного йоговибору усімгромадянамРосіїнезалежно віднаціональності,статі,віку,соціального стану,політичнихпереконань,ставлення дорелігії.

Держава,відповідно до законів,маєдопомагатиздійснюватитрудову йпідприємницькуініціативигромадян,сприятирозвитку їхніздібностей допродуктивної йтворчої роботи,сприятидотриманнюдобровільності роботи,вільномуволевиявленню увиборі видузайнятості,забезпечуватисоціальний захист у сферізайнятості.

>Особливуувагу державапокликанаприділяти тімгрупам йпрошаркам населення, котрі із тихий чиінших причинповністю чичастково невідповідаютьвимогамринку:молоді;жінкам, котрівиховуютьдітейдошкільноговіку,дітей-інвалідів;самотнім йбагатодітнимбатькам, котрімаютьнеповнолітніхдітей;інвалідам, особам передпенсійноговіку;біженцям,вимушенимпереселенцям; особам,звільненим ізвиправнихустанов, атакожтривалий годину немають роботи. Законом РФ «Прозайнятість населення вРосійськійФедерації» йіншиминормативними актами для таких груп населенняпередбачаєтьсястворенняспеціалізованихпідприємств йорганізацій,створеннядодатковихробочих місць,особливий режим роботи (>неповнийробочийтиждень,скороченийробочий день, роботавдома).

>Державнапрограма забезпеченнязайнятості населенняпередбачаєтакождецентралізаціюпромисловості,переведенняїї всільськірайони тамаліміста,створеннямалихпідприємств,розширеннясфериобслуговування таінші заходь.

>Відповідно до зазначеноговище законом до числазайнятих належатигромадяни, котріпрацюють за найманням чимаютьіншуоплачувану роботу,тимчасововідсутні в зв'язку ізнепрацездатністю,відпусткою,підвищеннямкваліфікації,припиненнямвиробництва;підприємці,фермери, особини,зайнятііндивідуальноютрудовоюдіяльністю, членивиробничихкооперативів;обрані,призначені чизатверджені наоплачувану посаду;проходять службу вЗбройних Силах,внутрішніх тазалізничнихвійськах, органах державної безпеки йвнутрішніхсправ;працездатнігромадяни, котрінавчаються взагальноосвітніх школах,професійно-технічних училищах, атакожпроходятьочний курснавчання увищих,середніхспеціальних таіншихнавчальних заставах,включаючинавчання занапрямомфедеральної державноїслужбизайнятості населення (7, 427).


2.Діяльністьсоціальних служб позахистубезробітних наприкладіаналізу роботислужбизайнятості

>Безробіття, яксвідчать багатосоціологічних тасоціально-психологічнідослідження,маєвиключнонегативнісоціальнінаслідки длясуспільства вцілому, окремих його груп йпрошарків, длясімей, длякожноїлюдини.Середцихнаслідків збільшеннясмертності відсерцевихзахворювань,зростання числасамогубств йвбивств,чисельностіпацієнтів упсихіатричних заставах,погіршеннястосунків у сім'ї,зростаннязлочинності й т.д.

Людигостропереживаютьнезатребуваністьсвоїх знань,виробничогодосвіду,перехід ізоднієїсоціальноїгрупи віншу.Дослідженнямизафіксованіосновніпсихологічніякостібезробітного:невисокийрівеньсоціальноїсміливості,поступливість,комфортність,песимістичність йобережність уповедінці;недовірливість чи скептицизм,стійкемаргінальнеемоційний стан.

Томуголовним усоціальнійполітиціє (>тобтомає бути)попередженнямасовогобезробіття, щозабезпечується,насамперед,нормальнимфункціонуваннямсуспільства, йогоеволюційнимрозвитком.Допустимоювважаєтьсянезайнятість вмежах 2–5%. Хоча й в цьомувипадку сус-пільствонесепевнівтрати:зростаєобсягдопомоги ізбезробіття,функціонуютьбіржі роботи (>центризайнятості),зростає масштабгромадськихробіт,розширюютьсяпрограмисоціальногозахисту й т.д. Однакмасовебезробіття (>перевершуєнормативну в 2–4 рази й понад)можез'явитися детонаторомсоціальноговибуху, що особливонебезпечно всучаснихумовах (7, 428).

>Нині вРосії заофіційнимиданими понад 5 млн.безробітних, заіншимиджерелами – від 15 млн. Цезначноперевершуєнормативнубезробіття (7, 428).

>Місцева влада,керівникипідприємств таустановнамагаютьсясвоїми силамистриматизростаннябезробіття.Крімзазначених ужевищезаходів (>створенняспеціалізованихпідприємств для окремихкатегорій населення,використаннянадомних форм роботи,скороченийробочий день,неповнийробочийтиждень),практикуються йвідпустки беззбереженнязаробітної плати,наданняфінансовоїдопомоги длярозвиткусамезайнятості,підприємництва, атакож нових формзайнятості,встановленняквоти прийому окремихкатегорій населення (>молоді,інвалідів й т.д.) напідприємствах.Дужеважлива такаміра, яквведенняпільговихоподаткування такредитівпідприємствам, щостворюєдодатковіробочімісця дляжінок тамолоді,іншихкатегорійгромадян.

>Використовуєтьсяпроведеннягромадськихробіт для окремихкатегорій населення (>звільнених із місцьув'язнення,бомжів й т.д.). як правило,такі роботизагальнодоступні, невимагаютьтривалоїспеціальноїпрофесійноїпідготовки. Цедогляд задітьми,старими,допомога вобслуговуванніхворих,вирощуванняовочів, робота вдитячих садах й т.д.Їхфінансують підприємства, для яківиконуютьсяці роботи, атакожвикористовуютьсякошти місцевого бюджету та державного фондузайнятості.

У зв'язку із переходом доринковихвідносин йпоявоюбезробіття буливідкритіслужбизайнятості.Незважаючи нанетривалийперіодсвоєїдіяльності (после 30-х рр. XX ст.Їх не було б), смердотістають все болееважливим органомнаданнясоціальноїдопомоги упрацевлаштуванні,соціальногозахистугромадян, котрівтратили роботу.

Службазайнятостімаєрозгалуженумережу. Уреспубліках, краях, областях, районах тамістахствореніслужбизайнятості,підпорядковані усвоїйдіяльностівищихорганівслужбизайнятості тавідповідним органамвиконавчої влади.Вонифінансуються зарахуноккоштів фондузайнятості.

>Службизайнятості усвоїйдіяльностікеруютьсяконвенціями йрекомендаціями,розробленими йприйнятимиМіжнародноюорганізацією роботи (>МОП),створеної в1991 р. (див.:МОП,Конвенції тарекомендації 1991–1996 рр.), Тавідповідними законами танормативними актами Ро-сійськоїФедерації.

>Центризайнятості всіхрівнів (>типів)вирішуютьтакіосновні заподіяння:збір йпоширенняінформації пропопит тапропозицію намісцевомуринку роботи;консультуванняпрацівників ізпитаньпрофесійногонавчання тапрацевлаштування;професійнаорієнтація всіх груп населення,виплатадопомоги потимчасовій незайнятості;консультуванняпідприємців із проблемзайнятості тавикористанняробочоїсили,наданнядопомоги в кадровомуплануванніпідприємств; організаціяперепідготовкививільняється ізвиробництваробочоїсили.

Практикапоказує, щонайважливішоюланкою вдіяльності службзайнятостієтакожсоціально-психологічна робота ізклієнтами.

Удіяльності службзайнятостівеликезначеннямаєтрактуванняпоняття «>безробітні».Такетрактуванняміститься вЗаконі прозайнятість населення (7, 430).Відповідно до цого законубезробітнимивизнаютьсяпрацездатнігромадяни, що немають роботи йзаробітку,зареєстровані вслужбізайнятості ізметоюпошукупідходящої роботи таготовіприступити донеї. При цьому неберуться доуваги оплата завиконаннягромадськихробіт занаправленнямслужбизайнятості,виплатавихідноїдопомоги йсередньогозаробітку працівникам,вивільненим ізпідприємств,установ таорганізацій у зв'язку ізліквідацією,реорганізацією чискороченнямчисельності їхнього штату.

І працівникамслужбизайнятості, й їхніклієнтамнеобхідно добро знатідеякіпринциповіположення цого закону.Наприклад,готовністьпрацюватиозначає, щоклієнтприймаєпропозицію про роботу, щовідповідаєпрофілюсвоєїосвіти, ізурахуванням стажу,навичок,прагне пройтипрофесійнупідготовку чиперепідготовку,щобзайнятипевнемісце роботи.

Другаположення, ізяким доводитисяпостійностикатися працівникам йклієнтам службзайнятості,пов'язано ізпоняттям «>підходяща робота». Законвизнаєпідходящоїтаку роботу, Якавідповідаєпрофесійнійпридатностіпрацівника ізурахуваннямрівня йогопрофесійноїпідготовки,досвідупопередньої роботи, стануздоров'я,транспортноїдоступностіробочогомісця.Ця робота виннаоплачуватися ненижчесередньогозаробітку заостанніммісцем роботи,протікати вумовах,відповідних правилам й нормамохорони роботи.

Службазайнятостізобов'язанаприйнятирішення провизнання громадянинабезробітним непізніше 11днів із моментупред'явлення нимвідповіднихдокументів: паспорти,трудової книжки, документа пропрофесійнупридатність, просередню, зарозробці протягом двохмісяці, заостанніммісцем роботи.

>Службоюзайнятості неможуть бутивизнанібезробітнимитакікатегоріїгромадян: 1) недосягли16-річноговіку; 2) особини, комупризначено (>відповідно дозаконодавства)пенсія,виключаючиінвалідів IIIгрупи; 3) котрівідмовилисяпротягом 10днів із днязвернення до службузайнятості від двохваріантівпідходящої роботи, 4)впершешукають роботу, а чи немаютьпрофесії (>спеціальності) уразі двохвідмов відотриманняпрофесійноїпідготовки, відзапропонованоїоплачуваної роботи (>навітьтимчасової).

Длявтратили роботу у зв'язку зструктурнимизмінами векономіці,закриттям чиперепрофілюваннямвиробництва законпередбачаєзбереження стажу йсередньогозаробітку уперіодпрацевлаштування, але й не понадтрьохмісяців.

>Ситуація наринку роботиускладнюється.Вивільненнявеликоїкількостіпрацівників,конверсіявійськово-промислового комплексу,незахищеністьвипускниківнавчальнихзакладів наперший планвисуваютьтакі заподіяння:наданняцимкатегоріям населеннясоціально-психологічноїдопомоги, із одного боці, та їхньогопрофесійнуорієнтацію, ізіншого.

У годинуосновна позначкапрофорієнтаційної роботислужбизайнятості –сприяннягромадянам вотриманні в оптимальнокороткітермінипідходящогомісця роботи ізурахуванням їхньогоособистихінтересів й потребринку роботи шляхомпрофесійного таінформаційногоконсультування,психологічноїпідтримки.Виявляється якіндивідуальна, то йгруповапсихологічнапідтримка.

>Психологічнапідтримказдійснюється у межахіндивідуальноїконсультації.Вонанеобхідна тімбезробітним, котріперебувають устанідепресіїзізниженоюактивністюповедінки,песимістичнимнастроєм йпоганимсамопочуттям.Такі люди, як правило,відчуваютьпевнітруднощі успілкуванні як ізблизькими людьми ізнайомими, то й ізпотенційнимироботодавцями. Для роботи із такимиклієнтамивикористовуютьсяспеціальніпсихологічніприйоми йметоди, аж доінтенсивноїпсихотерапії.

>Післяпроведенняконсультацій ізклієнтомобговорюється його конкретнажиттєваситуація,виявляються йогоможливості йсхильності дотієї чиіншоїдіяльності,намічається планподальшогопошуку роботи. Це чипошуквакансій запопереднімфахом, чиодержаннясуміжній чиновоїпрофесії, чи доля вКлубіпошуку роботи чизаняття на курсах «>Новий старт», у рамках якінадається комплекснагруповапідтримка, щодопомагаєучасникамрозширитиінформаційніможливості дляпрацевлаштування,подолатикомплекси, щосклалися врезультатіневдалихпошуків роботи,змінити стильпошуку роботи,вміло податіроботодавцю своїпрофесійнінавички, грамотнооформитидокументи дляпрацевлаштування.

>Психологічнапідтримканабуваєособливезначення в тихийрегіонах, дедуже мало чи практичновідсутніжіночівакансії.Вонадозволяєзупинитиособистіснудезінтеграцію,допомогти людямповірити у собі,зорієнтувати їхнього самезайнятість,надомнапраця,розвитокпідсобногогосподарства.

>Інформаційнаконсультаціянадаєклієнтудокладнуінформацію пронаявністьвакантних місць, про підприємства, де смердотіє, провідповідніцимвакансіямспеціальностях, атакожвідомості про ті, де можна пройтиперенавчання йнавчання.

>Професійнеконсультуваннявключає у собівивченняпрофесійнихінтересів,підвищеннямотивації до роботи,виявленняпсихологічних тапсихофізичнихособливостейособистості,наданнярекомендаційщодонайбільшприйнятним дляклієнтів сферідіяльності, напряміпрофесійногонавчання.

>Завдяки переходу доринковихвідносинрозширилося коловиборупрофесії. Однак черезнедостатнюпоінформованість улюдинискладаєтьсянеправильнеуявлення пробагатьох із них.Трапляється так, щоякийсь вид зайнятиможезахопити при более детальномуознайомленні із ним. Тому одна ізосновнихзавдань –звернутиувагубезробітного на тихпрофесії, заякимибуваютьвакансії, як можнадокладнішерозповісти про них. Консультантдопомагаєвибрати один ізнапрямківпрофесійноїдіяльності («людина – природа», «людина –техніка», «людина –художній образ», «людина – людина»),найбільшвідповідне йогобажанням йнахилам.Саменапрямок, а чи непрофесію.Потімйдеспільнеобговоренняперелікувходять внапрямокпрофесій.

>Якщоконсультованийзмігпідібратисобіновуспеціальність й понійєвакансія,фахівцівідділівперенавчанняспільно ізклієнтомвизначають, уякомунавчальномузакладівінзможеїїотримати.

>Профвідбір проводитися ізметоювиявленняосіб,здатнихуспішнопрацювати затією чиіншоюспеціальністю. Задопомогоютестування напсихофізіологічнихприладах чикомп'ютері, атакож ізвикористаннямбланковихпсихологічних методиквизначаютьсяможливості,особистісніякості,здібностібезробітного йспіввідносяться ізвимогами, щопред'являютьсяпрофесією долюдини.Аналізрезультатів запевнимкритеріямдозволяєзробитивисновок про ті, чиможе людинауспішнопрацювати заданоюпрофесією.

Цетрудомістке,складнеобстеженнявимагає великогообсягу години,високогорівнякваліфікаціїфахівців.Проводиться воно тазазвичай за заявкамироботодавців надоговірнійоснові йєдодатковоюпослугою, щонадається центрамизайнятості населення. Уякостіосновноїпослуги проводитисяпрофвідбіросіб, котрінаправляються нанавчання зарізнимиспеціальностями.Такийвідбірмає наметіскоротитивідсів упроцесінавчання (болееефективновикористовуютьсякошти фондузайнятості,виділені нанавчаннябезробітного).

Удеяких центрахзайнятостіпроводяться такзвані ярмаркинавчальних місць длямолоді таучніввипускнихкласівшкіл.

На ярмаркахбуваютьпредставленіінформація проситуацію наринку роботи, пронавчальнізаклади,умови прийому,відомості профакультети йспеціальності, про оплатунавчання тарозмірстипендії, пропідготовчікурси,дані прокороткотерміновікурсипрофесійного *навчання йперепідготовки.Відвідувачі ярмарокотримуютьконсультації поперенавчанню,знаходятьвідповіді на свої запитання уюристів,економістів,іншихфахівців.Кожну школу на ярмарокзабезпечуютьіндивідуальним пакетомінформації на задану тему: «>Кудипітивчитися».

>Профорієнтація, будучипріоритетнимнапрямом державної політикисприяннязайнятості населення,дозволяєзнизитизагальнийрівеньсоціальноїнапруженості, підвищитиступіньсоціальноїадаптації населення досучасних умів життя, ірівеньсоціально-професійноїактивностігромадян.

Таким чином, діяльністьсоціальних службщодозахистубезробітних буврозглянута наприкладіслужбизайнятості, позначкаякої –сприяннягромадянам вотриманні вкороткітермінипідходящогомісця роботи ізурахуванням їхніособистихінтересів й потребринку роботи шляхомпрофесійногоінформаційногоконсультування


>Висновок

>зайнятість населеннябезробітнийсоціальний

>Головним усоціальнійполітицієпопередженнямасовогобезробіття, щозабезпечується,насамперед,нормальнимфункціонуваннямсуспільства, йогоеволюційнимрозвитком.

>Безробіття –цесоціальноекономічнеявище, приякійчастинаробочоїсили (>економічно активного населення) незайнята увиробництвітоварів йпослуг.

>Безробіття вРосіїпродовжуєрости, Незважаючи тих, щойде пряма шлюбробочоїсили, якоїбезпосередньонамагаютьсянабирати іздружніх нам Китаю,країн СНР. Це обумовлене,перш на,дешевоївартістюробочоїсили,відсутністюсоціальних йтрудовихгарантії. Проблемабезробіття уже давно переросла ізекономічної вполітичну йсоціальну.

>Безробіттязумовлюютьрізніфактори:науково-технічнийпрогресзумовлюєскорочення,перш напрацівниківручної роботи;структурнізміни векономіцівикликаютьзменшення числазайнятих в окремихгалузяхвиробництва;підвищенняпродуктивності роботитакож Веде дозменшення числазайнятих;скорочення живого роботисприяєдію законуекономії години.

>Виділяютьрізнівиди йформибезробіття:структурнебезробіття,приховану (>латентну),застійнебезробіття.

>Соціальніінститути державиповиннінаправити свою діяльність,перш на на захист «свого»працівника відсвавілляроботодавця йдержавних структур.Необхіднотакожздійснюватисистематичнупідтримкубезробітним, як упошуку роботи наринку роботи, то йвласне усоціальномузахисті.

У зв'язку із переходом доринковихвідносин йпоявоюбезробіття буливідкритіслужбизайнятості. Службазайнятостімаєрозгалуженумережу. Уреспубліках, краях, областях, районах тамістахствореніслужбизайнятості,підпорядковані усвоїйдіяльностівищихорганівслужбизайнятості тавідповідним органамвиконавчої влади.Вонифінансуються зарахуноккоштів фондузайнятості. І уже наосновідіяльностіцих служб проводитися робота ізбезробітними ізнаданнямматеріальної,психологічноїпідтримки.

Наприкладіаналізу роботислужбизайнятостіпроглядаютьсяосновні напрямисоціальної роботи ізбезробітними:консультаційне,діагностичне такорекційна.Данінапрямиприсутні, якмінімум, на двохрівняхсоціальної роботи:

1)цільовийзахистунайбільшпотребуючих тасоціальновразливихкатегоріймолоді,різних «групризику»;

2)соціальної роботи ізусімагрупами трудящих ізметоюпрофілактикиконфліктних йпроблемнихситуацій.

У рамкахдіючихпрограмнабираєчинності комплекснасоціальна служба для трудящих,забезпеченапрофесійнопідготовленими кадрамифахівців –соціальнихпедагогів тасоціальнихпрацівників.

>Можнастворюватислужби,готуватифахівців пороботі ізнаселенням, але й не все якщоефективно до тихийпір,поки держава не якщозайматисяданоюпроблемою не було за методом «>латаннядір» усоціальнійполітиці, а й за методомбезпосередньогозахистусвоїхсоціально-вразливихгромадян.


>Література

1. Бочарова В. Г.Професійнасоціальна робота:особистісно-орієнтованийпідхід. М., 1999.

2.БуяноваМ.О.СоціальнеобслуговуваннягромадянРосії вумовахринковоїекономіки. М. 2002.

4. Закон РФ «Прозайнятість населення РФ» від 19 апреля 1991 р. №1032–1 (ред. 10.01.2003.)

5.Зайнятість.Безробіття. Службазайнятості:тлумачнийсловниктермінів йпонятті / Під ред. Ю.В. Колесникова. – М., 1996.

6. Кудрявцев В.М.Механізмисоціальноїдеформації / /Питанняфілософії. – 1989. – №11. – З. 12–14.

7.ЛєпіховМ.І. Право йсоціальний захист населення (>соціальне право). М. 2000.


Схожі реферати:

Навігація