Реферати українською » Социология » Доцільність проведення чемпіонату Європи Гірськолижний з футболу "Євро-2012"


Реферат Доцільність проведення чемпіонату Європи Гірськолижний з футболу "Євро-2012"

>Львівськийінститутбанківської справ

>Університетубанківської справНаціонального банку України

>ЗВІТ

попроведеномусоціологічномудослідженні на задану тему:

 

>ДОЦІЛЬНІСТЬПРОВЕДЕННЯЧЕМПІОНАТУЄВРОПИ З ФУТБОЛУ “>ЄВРО 2012”


>Виконав:

Студент 105 - ФКгрупи

>Замаш Ю. С.


Львів - 2011


 

>ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАДОСЛІДЖЕННЯ

Студентом105–ФКгрупиЛІБС НБЛ НБУЗамашом Ю. С. було б проведеносоціологічнедослідження «>ДоцільністьпроведеннячемпіонатуЄвропи із футболу ‘’>Євро 2012’’».

Метадослідження: >дослідити подивисястудентівщододоцільностіпроведенняЄвро 2012 в Україні.Проаналізувативідповідіреспондентів йз’ясувати котріфакториперешкоджаютьпроведенню «>Євро 2012».

>Об’єктдослідження: >студентиЛІБС НБЛ НБУ, ЛНУ ім. І. Франка таіншихвузів.

>Об’ємвибірковоїсукупності: 50осіб.Чисельністьопитаних застаттями представленій утаблицях.

1.  >ЛІБС НБЛ НБУ

Жінками 4 >Чоловіки 6
І курс ІІ курс ІІІ курс >ІV-V курс І курс ІІ курс ІІІ курс >ІV-V курс
2 1 0 1 2 3 1 0

 

2.  ЛНУ ім. І. Франка

Жінками 7 >Чоловіки 8
І курс ІІ курс ІІІ курс >ІV-V курс І курс >ІI курс >ІII курс IV-V курс
2 1 1 3 2 2 3 1

 

3.  >ІншіВУЗи

Жінками 12 >Чоловіки 13
І курс ІІ курс ІІІ курс >ІV-V курс І курс >ІI курс >ІII курс >ІV-V курс
3 3 4 2 5 3 2 3

 

Методзборуінформації:

>Анкетування.

>Питання, щопідлягалививченню:

>Популярність футболусередстудентів.

>Визначенняхто, на думкустудентів, винен бутиосновнимінвестором «>Євро 2012».

>Ставленнястудентівщододоцільностіпроведення «>Євро 2012» в Україні.

>Визначенняосновних причин, щоперешкоджаютьпроведенню «>Євро 2012».

>Дослідження яквідвідуватимутьсяматчі «>Євро 2012» студентами.

>Оцінкаготовності України допроведення «>Євро 2012».

>Етапиреалізації проекту:

>розробка тапілотажопитувальника;

>формуваннявибірковоїсукупності;

>проведенняанкетування (>опитуванняреспондентів);

>узагальнення тааналізотриманоїінформації;

>підготовка таоформленнязвіту.

футболчемпіонатєвропаукраїна


 

1.  >Досліджуванаознака: Чивважаєте Ві футболпровідним виглядом спорту?

 

 

>Висновок: >Більшістьреспондентіввважають футболпровідним виглядом спорту.

 

2.  >Досліджуванаознака:Хто, на вашу думку, виненвиграти «>Євро 2012»?

>Висновок: Половинастудентівбажаютьпобачитизбірну УкраїничемпіономЄвропи із футболу у 2012році.

 


 

3.  >Досліджуванаознака:Хто, на вашу думку, винен бутиосновнимінвестором «>Євро 2012»?

 

 

>Висновок:Більшістьстудентіввважають щоосновнимінвестором «>Євро 2012» винна бути держава

4.  >Досліджуванаознака: Чидоцільнопроводити «>Євро 2012» в Україні?

 

 

>Висновок:Студентивважають, щоєдоцільнимпроводитичемпіонат «>Євро 2012» в Україні

 


 

5.  >Досліджуванаознака: Чипогоджуєтесь Ві із тім, що «>Євро 2012»потребує великихкапіталовкладень йзначноїкількостілюдськихресурсів?

 

 

>Висновок: Великачасткареспондентіввважає, щопроведеннячемпіонатупотребує великихкапіталовкладень йзначноїкількостілюдськихресурсів.

6.  >Досліджуванаознака: як Вівважаєте,проведенняЧемпіонатуЄврописприятиместворенню новихробочих місць?

 

 

 

>Висновок: >Більшістьстудентіввважає, щоЧемпіонатЄврописприятиместворенню новихробочих місць

 


 

7.  >Досліджуванаознака:Які, на вашу думку,основні заподій, щоперешкоджаютьпроведенню «>Євро 2012» в Україні? (>виберітьусіможливіелементи)

 

 

>Висновок: Надане запитання думистудентіврозділились,найбільшою причиною, щоперешкоджаєпроведення «>Євро 2012» в Україністудентивважаютьнедостатнюкількістьінвестицій.

8.  >Досліджуванаознака: Чиплануєте Вівідвідуватиматчі «>Євро 2012»?

 

 

>Висновок: Великакількістьстудентівплануєвідвідуватиматчі «>Євро 2012».


 

9.  >Досліджуванаознака: Чивважаєте Ві, щопроведенняЧемпіонатуЄвропипокращитьімідж України наміжнароднійарені?

 

 

>Висновок: >Студентивважають, щопроведенняпершостіпокращитьімідж України наміжнароднійарені

10.  >Досліджуванаознака: >Оцініть за 5-тибальноюшкалоюрівеньготовності України до «>Євро 2012» (>вкажітьоцінку де 1 –дуженизький, а 5 –дужевисокий)

 

 

>Висновок:Практично половинастудентівоцінюєготовність України дочемпіонату на виборах 4


 

11.  >Досліджуванаознака: як Вівважаєте, «>Євро 2012»сприятимезалученнюіноземнихінвестицій?

 

 

>Висновок:Практично усістудентивважають, щопроведеннячемпіонатусприятимезалученнюіноземнихінвестицій.

 

12.  >Досліджуванаознака: Чивідомо Вам, щотакеЧемпіонатЄвропи із футболу?

 

>Висновок: >Більшості студентамвідомо, щотакеЧемпіонатЄвропи із футболу.

 

13.  >Досліджуванаознака:Назвіть країни, в якіпроходитиме «>Євро 2012»?

 


 

>Висновок: >Більшості студентамвідомо в якікраїнахпроходитиме «>Євро 2012»

>Особистідані

 

14.  Ваша стати:

 

15.  Вашвік:

 

>Освіта:

 


 

16.  >Сімейний статус:


>Висновок

Мною було б проведеносоціологічнедослідженнящододоцільностіпроведеннячемпіонатуЄвропи із футболу «>Євро 2012» в Україні.

Уопитуванні взяла доля 50студентівчоловічої йжіночоїстаті.Дослідження показало, щоця проблемаєактуальною у наше годину.

Уходісоціологічногодослідження буливиконані усі заподіяння, асаме:

>дослідити подивисястудентівщододоцільностіпроведення «>Євро 2012» в Україні;

>дослідити, що на думкустудентівперешкоджаєпроведенню «>Євро 2012» в Україні;

>дослідили думистудентівщодорівняготовності України до «>Євро 2012» наданомуетапі;

>дослідити, котрі на думкустудентівпозитивнінаслідкипроведення «>Євро 2012» для України.

>Усівисунутігіпотези булипідтвердженні.

За результатамисоціологічногодослідження можназробитинаступніпропозиції: держава виннаактивнішепроводитипідготовку до «>Євро 2012»,створити для цогодійства усіналежніумови.Адже «>Євро 2012»це шанс для України накраще життя, шансзаявити про собі наміжнароднійарені, прекраснаможливістьмодернізуватикраїну,побудуватистадіони,готелі,інфраструктуру,показатисвітові свою культуру.


Схожі реферати:

Навігація