Реферати українською » Социология » Концепція Р. Мертона - явні та латентні функції соціальніх інстітутів


Реферат Концепція Р. Мертона - явні та латентні функції соціальніх інстітутів

Концепцію Р.Мертона -явні талатентніфункціїсоціальнихінститутів


>Зміст

>Вступ

1.Інституційна структура

2.Сутністьсоціальнихінститутів

3.Функціїсоціальнихінститутів

3.1Явніфункціїсоціальнихінститутів

3.2Латентніфункціїсоціальнихінститутів

>Висновок

Списоклітератури


>Вступ

РобертКінг Мертон (1910-2002) - один ізнайбільшихпредставниківструктурно-функціональногоаналізу США. Мертоннародився уФіладельфії,здобуввищуосвіту вТемпльського таГарвардськомууніверситетах.Викладацьку діяльністьвінпочинав уГарварді (1936-1939),потім уТулейнскомуніверситеті (>Новий Орлеан, 1933-1941), а із 1941 р. йогопрофесійна часткатіснопов'язана ізКолумбійськимуніверситетом в Нью-Йорку. Тутвінпрацював із 1942 по 1970 р. заступником директора Бюроприкладнихсоціальнихдосліджень, а із 1976 р.очолював Центрсоціальних наук. З 1986 р.він бувтакожпрофесоромГентськогоуніверситету (>Бельгія), в 1957 р.обирався президентомАмериканськоїсоціологічноїасоціації, в 1975-1976 рр.. був президентом Товариствосоціальноговивчення науки, із 1971 по 1979 р. був головоюКонсультативної заради ізосвітиМеморіального фонду Дж. З. Гуггенгайма.Залишившись вГарварді послезахисту в 1936 р.докторськоїдисертації,вінрозробив туттеоріюповедінки, щовідхиляється,засновану навиділеннірізнихтипівсоціальноїадаптації.Серед йогоосновнихробітвиділяєтьсяконцепція подназвою ">Явні талатентніфункціїсоціальнихінститутів".

>Соціальнівідносиниєосновнимелементомсоціального зв'язку,якийсприяєзбереженнюстійкості йвнутрішнійєдності груп.Відносинимаютьмісце до тихийпір,покипартнеривиконують своївзаємніобов'язки. Тому длягрупи вціломуважливо, чи усііндивідивиконують своїобов'язки, як смердоті їхнівиконують йстійкі смердоті. Ащобгарантуватистійкістьсоціальнихвідносин, від чогозалежитьіснуваннягрупи чисуспільства якцілого,створенасвоєрідна системаустанов, котріконтролюютьповедінкучленів груп йсуспільства.Особливоважлива роль уцих системах ">соціального контролю"належитьсоціальнимінститутам.Завдякисоціальнимінститутамзакріплюються йвідтворюються особливоважливі длясуспільствасоціальнівідносини.Соціальніінститути то йсоціальніорганізації,виступаютьважливоюформоюсоціальноївзаємодії й одним ізосновнихелементівсоціальної культурисуспільства.


1.Інституційна структура

Колі миговоримо про системусуспільнихінститутів, точинимосоціальнебудову як комплексвзаємопов'язанихфункціональних сфер, вякомувеликігрупи людейпідрозділені наколективи,виконуютьважливі длярозвиткусуспільства заподіяння.Своєюдіяльністю смердотіпостійнокультивують (>вирощують,відновлюють,підживлюють,підтримують,розвивають)тканинусуспільнихвідносин, характерсоціальноїорганізації,можливостівідтворення.

Ащобвиник йрозвинувсятакийструктурнийелементсуспільства, яксоціальнийінститут,потрібніособливіумови:

1) усуспільстві виннавиникнути йпоширитисяякась потреба, Яка, будучиусвідомленоюбагатьма членамисуспільства (якзагальносоціальна, чисоціорозумна),стаєголовноюпередумовоюстановлення новогоінституту;

2)повинні бути внаявностіопераційнізасобизадоволенняцієїпотреби,тобтосклалася система необходимих длясуспільствафункцій,дій,операцій,приватнихцілей, щореалізуютьнову потребу;

3)щобінститутміг реальновиконувати своюмісію,віннаділяєтьсянеобхідними ресурсами (>матеріальними,фінансовими,трудовими,організаційними), котрі сус-пільствомаєстабільнопоповнювати;

4) для забезпеченнясамевідтворенняінститутунеобхідна йособливакультурнесередовище,тобто виннасформуватисяпритаманналишейому субкультура (>особлива, системазнаків,дій, правилповедінки, котрівідрізняють людей, що належати цьомуінституту).

Укожномусоціальномуінститутіє своя системацінностей й нормативногорегулювання, котравизначає, для чоговініснує, що тамгідно йнегідно, якдіяти вційконкретнійсистемівідносин.

>Сучасне сус-пільствохарактеризуєтьсярозростанням таускладненнямсистемиінститутів. З одного боці, одна й та жбазова потребаможепороджуватиіснуванняпівдюжиниспеціальнихінститутів, ізіншого боці,коженінституційний комплексреалізуєцілу гаморубазових потреб.

Усвоємурефераті я ужекількаразіввживтермін ">соціальнийінститут", але йще позбавити їїйомувизначення.Перш, ніжрозглядатифункціїінститутів,необхіднорозглянути, вчомуполягає їхньогосутність.


2.Сутністьсоціальнихінститутів

>Поняттяінститут (від латів.Institutum -встановлення,установа)вживається втрьохзначеннях: 1.Названауково-досліднихустанов, атакожбагатьохспеціалізованихнавчальнихзакладів 2. УдореволюційнійРосії -назвапривілейованихжіночихсередніхнавально -виховнихзакладівзакритого типомдочок дворян.Інститутишляхетнихдівчатпочаливідкриватися іздругоїполовини XVIII ст. ЗісторіїнайбільшвідомийСмольнийінститутшляхетнихдівчат - перше вРосіїподібний заклад длядочок дворян із 6 до 18 років.Він бувзаснований в 1764 р. приВоскресенськомуСмольномужіночомумонастирі вПетербурзі подназвоюВиховнетовариствоблагороднихдівиць, а послеЖовтневоїреволюціївідразузакритий. 3.Певнасукупністьустанов,відповіднихсоціальнійструктурісуспільства;сукупністьсоціальних норм такультурнихзразків, котрівизначаютьстійкіформисоціальноїповедінки увідповідності ізцими правилами, -цесоціальнийінститут. Таким чином, як видно ізвищенаведеного,поняття ">інститут" та ">соціальнийінститут" неодне й ті ж, першепоняттяширше іншого. Алі вповсякденнійсвідомості людиціпоняттятотожні один одному,наприклад,частішевсього на запитання, щотаке ">соціальнийінститут", впершучергувідповідають, щоценавчальнізаклади, в якіздобуваютьвищуосвіту.Існуютьрізніконцепціїсоціальнихінститутів,сукупність всіхнаявнихтрактуваньпоняття ">соціальнийінститут" можназвести донаступнихчотирьохпідставах: 1.Групаосіб, щовиконуютьпевні,важливі для всіхсоціальніфункції. 2.Конкретніорганізованіформикомплексівфункцій, котрівиконуютьдеякі членигрупи відіменівсієїгрупи. 3. Системаматеріальнихустанови таформидій, щодозволяютьіндивідамвиконуватигромадськібезособовіфункції,спрямовані назадоволення потреб чирегулюванняповодженнячленівспільності (>групи). 4.Соціальніролі, особливоважливі длягрупи чиспільності.

>Коженсоціальнийінститут, якорганізованасоціальна системахарактеризуєтьсястійкоюструктурою ймаєнабірпевнихскладовихелементів,більш-меншоформлених узалежності від типуінституту. 1.Коженінститутмає свою міткудіяльності. 2.Вінчітковизначаєфункції, права таобов'язкиучасниківінститутуаналізувативзаємодії длядосягненняпоставленої мети.Коженвиконує своюусталену,традиційну дляданогоінститутусоціальну роль,функцію у межахданогоінституту,завдякичому усііншімаютьдоситьнадійні таобґрунтованісподівання. 3.Соціальнийінститутмаєпевнимизасобами таустановами длядосягнення мети.Вониможуть бути якматеріальними, то йідеальними,символічними. 4.Інститутмаєпевноюсистемоюсанкцій, щозабезпечуютьзаохоченнябажаного йпридушення небажаного, щовідхиляється. Таким чином,соціальніінститутиконтролюють йвпорядковуютьповедінкуіндивідів, смердотізаохочують діївхідних вониосіб, котріузгоджуються ізвідповідними стандартамиповедінки, йпригнічуютьповедінка, щовідхиляється відвимогцихстандартів.

>Соціальніінститути можнарозглядати як із боцізовнішньої,формальноїструктури, то йвнутрішньої,змістовноїдіяльності.Зовнісоціальнийінститутявляє собою ">сукупністьосіб,установ,постаченихвизначенимиматеріальнимизасобами йздійснюючихконкретнусоціальнуфункцію.Зізмістовноїсторони -цепевнийнабірдоцільноорієнтованихстандартівповедінкипевнихосіб упевнихситуаціях.Розглянемо як прикладюстицію яксоціальнийінститут. Ззовнішнього боці вонаявляє собоюсукупністьосіб (судье,адвокати,обвинувачі таін),установ (>прокуратури, суди таін.),матеріальнихзасобів (>фінанси,уніформа судье,машини дляперевезенняув'язнених таін.), котріздійснюютьправосуддя, а ізвнутрішньої (змістовної) -сукупністьстандартизованихзразківповодженняправомочнихосіб, щозабезпечуютьданусоціальнуфункцію.Стандартиповедінкиданихосібзнаходятьвираження всоціальних ролях,характерних длясистемиюстиції (роль прокурора, судье, адвоката, присяжногозасідателя,укладеного й т.д.).Окрімнаявностістійкоївнутрішньоїструктури,соціальніінститутивідрізняютьсярізноманіттям йдинамічністюсвоїхфункцій.

3.Функціїсоціальнихінститутів

>Американськийсоціолог Р. Мертон, багатозробив длястановленняструктурно-функціональногопідходу,першимпропонуєрозрізняти ">явні" й ">приховані (>латентні)"функціїсоціальнихінститутів. Данавідмінністьфункцій було б введеноїм дляпоясненняпевнихсуспільнихявищ, колинеобхідновраховувати нелишеочікувані таспостережуваніслідства, але йневизначені,побічні,вторинні.Терміни ">явне" й ">латентне"вінзапозичив у Фрейда,якийвикористовував їхньогозовсім віншомуконтексті. Р. Мертонпише: "Уосновірозмежуванняміжявними йлатентнимифункціямилежитьтаке: Першівідносяться до тихийоб'єктивних йнавмиснимнаслідківсоціальної дії, котрісприяютьпристосуванню чиадаптаціїдеякоїпевноїсоціальноїодиниці (>індивідуум,підгрупа,соціальна чи культурна система),другі належати доненавмисних йнеусвідомленимнаслідків саме його порядку ". як приклад Р. МертонпризводитьритуальнітанціплеменіХопі повикликаннюрясногодощу, щомаютьлатентнуфункціюзміцненнягруповоїсолідарності,підтримкистійкості йбезперервностіплеменінезалежно від того, чипіде после цогоцеремоніалудощ чи ані.

>соціальнийінститутзв'язоксуспільний

3.1Явніфункціїсоціальнихінститутів

>Явніфункціїсоціальнихінститутівносятьнавмисний характер йусвідомлюються людьми.Зазвичай смердоті формальнозаявлені,записані в статутах чидекларовані,закріплені всистемістатусів й ролей (>наприклад,прийняттяспеціальних законів чизведень правил: проосвіту,охоронуздоров'я,соціальне забезпечення тощо), тому болеепідконтрольнісуспільству.Основний,загальноюфункцієюбудь-якогосоціальногоінститутуєзадоволеннясоціальних потреб, зазаради яківін бувстворений йіснує. Дляздійсненняцієїфункціїкожномуінституту доводитисявиконувати рядфункцій, щозабезпечуютьспільну діяльність людей, щопрагнуть дозадоволення потреб. Цетакіфункції;функціязакріплення йвідтвореннясуспільнихвідносин;регулятивнафункція;інтегративнафункція;транслюєфункція;комунікативнафункція.Розглянемо более детально, щоозначаютьціфункції.

1.Функціязакріплення тавідтвореннясуспільнихвідносин -це система правил й нормповедінки, щозакріплюють,стандартизирующихповедінку шкірного членаінституту йроблятьцеповедінкапередбачуваним.

2.Регулятивнафункція -цевиробленийсоціальнимінститутом шаблонповедінки, норм й контролю, щорегулюєвзаєминиміж членамисуспільства (>тобтосоціальнийінститут, якелементсоціального контролю).

3.Інтегративнафункція -цепроцесизгуртування,взаємозалежності йвзаємовідповідальностічленівсоціальних груп, щовідбуваються подвпливомінститутоаналізованих норм, правил,санкцій й систем ролей.

4.Транслюєфункція -це передачасоціальногодосвіду приходити усоціальнийінститутновим людям як зарахунокрозширеннясоціальнихкордонівінституту, то йзмінипоколінь, для цого вкожномуінститутіпередбачениймеханізм, щодозволяєіндивідамсоціалізуватися до йогоцінностей, норм й ролям.

5.Комунікативнафункція -цепоширеннявиробленої вінститутіінформації якусерединіінституту ізметоюуправління та контролю задотриманням норм, то й передачаїї привзаємодії ізіншимиінститутами.Якщоінститут неможевпоратися ізвиконаннямсвоїхявнихфункцій, то йогонеодмінночекаютьдезорганізація йзміни.

3.2Латентніфункціїсоціальнихінститутів

>Латентні (>приховані)функції, навідміну відявних, незапланованізаздалегідь,носятьненавмисний характер й їхнінаслідкиусвідомлюються невідразу й незавжди (>якщонавітьусвідомлюються йзізнаються, товважаютьсяпобічним продуктом), а годиною йзовсімзалишаютьсянеусвідомленими докінця.Дуже часто напрактицідеякіінститутипродовжуютьіснувати,хоча смердоті не лише невиконуютьсвоїхфункцій, але й йдеколинавітьперешкоджаютьїм. Цеєдоказом того, що уданогоінститутуіснуютьприхованіфункції, котрізадовольняютьпотребипевнихсоціальних груп.Найчастішеподібнеявище можнаспостерігатисередполітичнихінститутів, у якілатентніфункціїрозвинені вдужевеликіймірі. Хочалатентніфункціїдужеважкорозпізнати,саме смердотістановлятьособливийінтерес длясоціолога. Р. Мертонпідкреслював, що,якщосоціологобмежує собівивченням лишеявнихфункцій,вивчаючи проблему,досягне та чиінша організація чиустанова,створені дляпевнихцілей, своїцілі, товін ">перетворюється навправногореєстратора ужевідомих системповедінки.Йогооцінки тааналізобмеженіпитанням,поставленим проти нього не теоретиком,людиною справ,наприклад, чиотримаємо митакі-то йтакі-торезультати відвведенняновоїсистеми оплати. Аліозброєнийпоняттямприхованоїфункціїсоціологнаправляєсвоєдослідженнясаме у той область, Якаєнайбільшобіцяє длятеоретичногорозвиткусоціології.Вінрозглядаєвідомий (чипланований) видсоціальної практики,щобвстановити йогоприховані,неусвідомлюваніфункції (>звичайно, то йявніфункції).Вінрозглядає,скажімо,віддаленінаслідкиновоїзарплати дляпрофспілки, уякомускладаютьсяробочі , чи жнаслідкидеякоюпропагандистськоїкампанії задляреалізаціїпоставленої перед нею мети збільшенняпатріотичного запалу, але й й дляїївпливу волювираження думок людьми до тоговипадку, коли смердотірозходяться ізофіційноюполітикою, й т.д.Коротше, мивважаємо, щоспецифічнийінтелектуальнийвнесоксоціологаполягаєнасамперед увивченніненавмиснихнаслідків (до яківідносятьсяприхованіфункції)соціальної практики, то й увивченніочікуванихнаслідків (>серед якізнаходятьсяявніфункції).Єпідставивважати, щосаме до тогопункті, дедосліднеувагусоціологівзміщується ізплощиниявних уплощинуприхованихфункцій,соціологивносятьсвійспецифічний йголовнийвнесок удослідженнясуспільства ".

Р. Мертонвважає, що ">відкриття вобластіприхованихфункційпредставляють собоюбільшийприрістсоціологічногознання, ніжвідкриття вобластіявнихфункцій".Дуже частовивченнялатентнихфункційпризводить допарадоксальних з висновками.Наприклад, Т.Веблен,вивчаючилатентніфункціїпридбання,накопичення йспоживання, усвоїйкнизі ">Теоріябездіяльного класу" (М., 1984) приходити донаступного парадоксу, людикупуютьдорогітовари не бодорогітовариперевершують заякістюінші, болеедешевітовари, асаме бо смердотідорогі йсимволізують ">фінансову силу", ">високийсоціальний статус",тобтовиробництвопредметівспоживаннявиконує йлатентну,приховануфункцію -задовольняє потребу упідвищеннівласного престижу.


>Висновок

Прирозглядіфункцій,виконуванихсоціальнимиінститутами, неслідзабувати, що одинінститутможе (>найчастіше то йбуває)виконуватиодночаснокількафункцій;різніінститутиможутьвиконуватизагальніфункції; вінституту нарізнихщабляхрозвиткусуспільстваможутьвідпадати самі йвиникатиновіфункції, чизначенняоднієї йтієї жфункціїможе із годиною чизростати, чизменшуватися; один й тієї жінститут урізнихсуспільно-економічнихформаціяхможевиконуватирізніфункції.Вивченнясуспільствазавжди було бважкимзавданням,оскільки людискладовіцесаме сус-пільство, були йзалишаютьсяіндивідуальними,неповторними. Таким чином,цедужеускладнюваловивченнясуспільства.

Р. Мертон, прививченнісоціальнихінститутів,виділявявні талатентніфункціїцихінститутів, котріпредставляють собою не лише характеристикисоціальноїструктурисуспільства, але й йєіндикатором йогозагальноїстабільності. Длястабільногосуспільства характерно:

•присутністьчітких,зрозумілихфункцій;

•перевагаформальнихфункційінститутів;

•незмінністьфункцій.

Длянестабільногосуспільства характерно:

•амбівалентність (>подвійність)функцій;

•перевагареальнихфункційінститутів;

•перетворенняфункцій.

Таким чином,вивченнясуспільства вцілому йсоціальнихінститутівзокремадуже складно йвимагаєпостійногооновленняданих пророзвитоксуспільства, його структуру тафункції.


Списоклітератури

1) Волков Ю.Г.,МостоваІ.В.Соціологія:підручник длявузів. / / Москва:Гардаріки, 2002

2) ГолєнковаЗ.Т.,Коровін В.Ф.Американськасоціологічна думка:Тексти. / / Москва: вид. МДУ, 1994.

3) НовиковаС.С.Соціологія:історія,основи,інституціоналізація вРосії. / / Воронеж: НБО ">МОДЕК", 2000.

4) ОсиповГ.В. Історіясоціології вЗахіднійЄвропі й США.Підручник длявузів. / / Москва: Норма, 2001.


Схожі реферати:

Навігація