Реферати українською » Социология » Інформатізація суспільства и памолодь


Реферат Інформатізація суспільства и памолодь

>Інформатизаціясуспільства й молодь

 


>Вступ

>Інформатизаціясуспільства –глобальний,загальноцивілізаційний процес активногоформування та широкомасштабноговикористанняінформаційнихресурсів. Упроцесіінформатизаціїсуспільствавідбуваєтьсяперетвореннятрадиційноготехнологічного способувиробництва й способу життя вновийпостіндустріальний, наосновівикористаннякібернетичнихметодів йзасобів.

>Соціальніпередумовиінформатизації –це ті, що винне бути всуспільстві,щобпочалосяуспішнерозгортанняпроцесівінформатизації.Соціальніумовиінформатизації –це реальна обстановка, вякійвідбувається процесінформатизації.Соціальнінаслідкиінформатизації –реальні йпрогнозованізміни всуспільстві, щовідбуваються подвпливомінформатизації.

>Необхідновідзначити, щопоняття «>соціальне»трактується в широкому й увузькомусенсі слова:

– «>Соціальне» в широкомусенсі словатотожнепоняттю «>суспільне».Розгляд в цьомусенсі умів йпередумовінформатизації –цеаналіз реального танеобхідного стану всіх сфер життясуспільства із точкизору їхніготовностісприйняти йрозвиватиінформатизацію;

– «>Соціальне» увузькомусенсі слова. При цьомупідходірозглядаютьсяінформаційніособливостііснуваннярізнихсоціальних груп,рівень їхньогоготовності допроцесуінформатизації, атакожвивчаєтьсясоціальна структура вїїспіввідношенні ізпроцесомінформатизації.

Метаінформатизації –поліпшенняякості життя людей зарахунок збільшенняпродуктивності йполегшення умів їхні роботи.


1.Розвитокобчислювальноїтехніки

>молодіобчислювальнийтехнікаінтернет

>Інформатизація –цескладнийсоціальний процес,пов'язанийзізначнимизмінами вспособі життя населення.Вінвимагаєсерйознихзусиль набагатьохнапрямках,включаючиліквідаціюкомп'ютерноїнеграмотності,формування культуривикористання новихінформаційнихтехнологій таін

>Рушійною силоюрозвиткусуспільства винне статівиробництвоінформаційного, а чи нематеріального продукту. Уінформаційномусуспільствізмінюється не лишевиробництво, але й й весьустрій життя, системацінностей,зростаєзначущість культурногодозвілля повідношенню доматеріальнихцінностей. Уінформаційномусуспільствівиробляються йспоживаютьсяінтелект,знання, щопризводить до збільшеннячасткирозумової роботи.Відлюдини якщопотрібноздатність до творчости,зростаєпопит назнання.Матеріальною йтехнологічною базоюінформаціїсуспільства,станутьрізного родусистеми, набазікомп'ютерноїтехніки йкомп'ютернихмереж,інформаційноїтехнології,телекомунікаційного зв'язку.

>Інформатизаціясуспільства –організованийсоціально-економічний йнауково-технічний процесстворенняоптимальних умів длязадоволенняінформаційних потреб йреалізації правгромадян,органів державної влади,органів місцевого самоврядування,організацій,громадськихоб'єднань наосновіформування йвикористанняінформаційнихресурсів

>Інформаційне сус-пільство – сус-пільство, вякомубільшістьпрацюючихзайнятовиробництвом,зберіганням,переробкою йреалізацієюінформації, особливовищоїїїформи – знань.

Метаінформатизації –поліпшенняякості життя людей зарахунокпідвищенняпродуктивності йполегшення умів їхні роботи.

>Основнимикритеріямирозвиненостіінформаційногосуспільстваєнаступні:

–Наявністькомп'ютерів;

–Рівеньрозвиткукомп'ютернихмереж;

–Володінняінформаційноюкультурою,тобтознаннями тавміннями вобластіінформаційнихтехнологій;

>Поява йрозвитоккомп'ютерів –ценеобхіднаскладовапроцесуінформатизаціїсуспільства.Інформатизаціясуспільстваєоднією ззакономірностейсучасногосоціальногопрогресу. Приінформатизаціїсуспільстваосновнаувагаприділяється комплексузаходів,спрямованих на забезпеченняповноговикористаннядостовірного,вичерпного йсвоєчасногознання у всіх видахлюдськоїдіяльності. Для забезпеченнядоступностіспілкування ізкомп'ютером наприродніймовівін якщо обладнаньзасобамимультимедіа, впершучергуаудіо – йвідео –засобами. Уперспективіпортативнікомп'ютериповинні статі болеемініатюрними, притомушвидкодія їхньогомікропроцесорів винне бути таким, насучасних суперЕОМ.Вониповинні матір плаский дисплей ізгарноюроздільноюздатністю.Їхзовнішнізапам'ятовуючіпристрої –магнітні диски – будутьпортативними, матірємність понад 100Гбайт.

Для забезпеченняякісного йповсюдногообмінуінформацієюміжкомп'ютерами будутьвикористовуватисяновіканали зв'язку:

–Інфрачервоніканали вмежахпрямоївидимості.

–Телевізійніканали.

–Бездротоватехнологіявисокошвидкісної цифрового зв'язку начастоті 10 МГц.

>Найважливішоюскладовоючастиноюінформаційної культури Сучасноїлюдиниєкомунікативна культура ізвикористаннямсучаснихінформаційнихтехнологій.Розвитокмережевихінформаційнихтехнологійзробивінформаційніресурсиглобальноїкомп'ютерноїмережіІнтернетпотенційнодоступнимибільшостілюдства.Умінняотримуватинеобхіднуінформацію ізмережістаєневід'ємноючастиноюінформаційної культурилюдини.

Таким чином, людинаволодієінформаційноюкультурою,якщо:

–Маєуявлення проінформацію таінформаційних процесів,пристроїкомп'ютера й йогопрограмному забезпеченню;

–Умієвикористовуватиінформаційнемоделювання привирішенні завдань задопомогоюкомп'ютера;

–Уміє іздостатньоюшвидкістювводитиінформацію ізклавіатури йпрацювати ізграфічнимінтерфейсомпрограм задопомогоюмиші;

–Умієстворювати йредагуватидокументи, до тогочислімультимедійніпрезентації;

–Умієоброблятичисловуінформацію задопомогоюелектроннихтаблиць;

–Умієвикористовуватибазиданих длязберігання йпошукуінформації;

–Вмієвикористовуватиінформаційніресурсикомп'ютерноїмережі;

–Знає й непорушуєзакони проавторські права накомп'ютерніпрограми;

–Дотримуєтьсяетичних норм припублікаціїінформації вІнтернеті й впроцесіспілкування іздопомогоюІнтернету.

2.Основніетапирозвиткуобчислювальноїтехніки

>Підінформатизацієюсуспільстварозуміютьреалізацію комплексузаходів,спрямованих на забезпеченняповного йсвоєчасноговикористання членамисуспільствадостовірноїінформації, щозначноюміроюзалежить відступеняосвоєння йрозвитку новихінформаційнихтехнологій.

>Деякіхарактернірисиінформаційногосуспільства:

–Вирішена проблемаінформаційноїкризи,тобто дозволенопротиріччяміжінформаційноюлавиною йінформаційним голодом;

–Забезпеченопріоритетінформації впорівнянні ізіншими ресурсами;

–Головноюформоюрозвитку станіінформаційнаекономіка;

– У основусуспільства будутьзакладеніавтоматизованігенерація,зберігання,обробка йвикористання знань задопомогоюновітньоїінформаційноїтехніки йтехнології;

–Інформаційнітехнологіїохоплюють усісферисоціальноїдіяльностілюдини;

– Задопомогоюзасобівінформатикиреалізованийвільний доступкожноїлюдини доінформаційнихресурсіввсієїцивілізації.

Один ізетапів переходу доінформаційногосуспільства –комп'ютеризаціясуспільства, деосновнуувагуприділяєтьсярозвитку йвпровадженнюкомп'ютерів, щозабезпечуютьоперативнеотриманнярезультатівпереробкиінформації йїїнакопичення.

>Основнийінструменткомп'ютеризації –ЕОМ (чикомп'ютер).Людствоздійснилодовгий шлях,перш ніждосяглосучасного станузасобівобчислювальноїтехніки.

>Основнимиетапамирозвиткуобчислювальноїтехнікиє:

I.Ручний – із 50-готисячоліття дон.е.;

II.Механічний – ізсередини XVIIстоліття;

III.Електромеханічний – іздев'яностих років XIXстоліття;

IV.Електронний – ізсорокових років XXстоліття.

>Ручнийперіодавтоматизаціїобчисленьпочався назорілюдськоїцивілізації.Вінбазувався навикористанніпальців рук йніг.Рахунок задопомогоюугруповання йперекладанняпредметівз'явивсяпопередникомрахунку наабаці –найбільшрозвиненомурахунковомуприладістаровини. Аналогом абака наРусієдійшли до відома нашихдніврахунки.Використання абакаприпускаєвиконанняобчислень порозрядах,тобтонаявністьдеякоїпозиційноїсистемичислення.

На початку XVIIстоліттяшотландський математик Дж.Неперввівлогарифми, щореволюційнийвплив нарахунок.Винайденаїмлогарифмічналінійкауспішновикористовуваласящеп'ятнадцять років тому, понад 360 роківпрослужившиінженерам.Вона, безсумніву,євінцемобчислювальнихінструментів ручногоперіодуавтоматизації.

>Розвитокмеханіки XVIIстолітті сталопередумовоюстворенняобчислювальнихпристроїв йприладів, щовикористовуютьмеханічнийспосібобчислень. Вісьнайбільшзначущірезультати,досягнуті на цьому шляху.

1623 р. –німецькийвчений У.Шиккардописує йреалізує вєдиномуекземплярімеханічнулічильну машину,призначену длявиконаннячотирьохарифметичнихоперацій над шестирозрядний числами.

1642 р. – Б. Паскальпобудував восьмирозряднийдіючу модельлічильноїпідсумовуємашини.Згодом бувстворенасерія із 50 таких машин, одна із які був десятирозрядний. Такформувалося думку проможливістьавтоматизаціїрозумової роботи.

1673 р. –німецький математикЛейбніцстворюєперший арифмометр, щодозволяєвиконувати усічотириарифметичнихоперації.

>Англійський математик ЧарльзБеббідж (>CharlesBabbage, 1792–1871)висунувідеюстворенняпрограмно-керованоїрахунковоїмашини, щомаєарифметичнийпристрій,пристрійуправління,введення йдруку.ПершаспроектованаБеббідж машина,різницева машина,працювала на паровомудвигуні.Воназаповнювалатаблицілогарифмів методомпостійноїдиференціації й заносиларезультати наметалеву пластину.Працююча модель, якоївінстворив в 1822році, був шестирозрядний калькулятором,здатнимвироблятиобчислення йдрукуватицифровітаблиці. Інший проектБеббіджа –аналітична машина, щовикористовує принциппрограмногоуправління й, щопризначалася дляобчисленнябудь-якого алгоритму. Проект не бувреалізований, але йотримавширокупопулярність йвисокуоцінкунауковців.

>Аналітична машинаскладалася ізнаступнихчотирьохосновнихчастин: блокзберіганняпочаткових,проміжних йрезультуючихданих (склад –пам'ять); блокобробкиданих (>млин –арифметичнийпристрій); блоккеруванняпослідовністюобчислень (>пристрійуправління); блоквведенняпочатковихданих йдрукурезультатів (>пристроївведення /виводу).

>Одночасно ізанглійськимвченимпрацювалаледіПеклаЛавлейс (>AdaByron,Countess ofLovelace, 1815–1852).Вонарозробила Першіпрограми длямашини,заклала багатоідей й запровадила ряд зрозуміти йтермінів, щозбереглися донашого години.

>Електромеханічнийетапрозвитку ВІДз'явивсянайменштривалим йохоплюєблизько 60 років – від Першоготабулятора Р.Холлеріта допершоїЕОМ «ENIAC».

1887 р. –створення Р.Холлеритом США Першоголічильно-аналітичного комплексу, щоскладається із ручного перфоратора,сортувальноїмашини йтабулятора.Одне ізнайбільшвідомих йогозастосувань –обробкарезультатівперепису населення вдекількохкраїнах, до тогочислі й вРосії.НадаліфірмаХоллеріта сталаоднією ізчотирьохфірм, щопоклали вуховідомійкорпорації IBM.

>Початок –30-ті рокта XXстоліття –розробкалічильноаналітичнихкомплексів.Складаються ізчотирьохосновнихпристроїв: перфоратор, контролер,сортувальник й табулятор. Набазі такихкомплексівстворюютьсяобчислювальніцентри.

Уцей ж годинурозвиваютьсяаналоговімашини.

1930 р. – У. Бушрозробляєдиференціальнийаналізатор,використанийнадалі у військовихцілях.

1937 р. – Дж. Атанасов, До.Беррістворюютьелектронну машину ABC.

1944 р. – Р.Айкенрозробляє йстворюєкеровануобчислювальну машинуMARK-1. Уподальшому було бреалізованощедекілька моделей.

1957 р. –останнійнайбільший проектрелейноїобчислювальноїтехніки – в СРСРстворенаРВМ-I, Якаексплуатувалася до 1965 р.

>Електроннийетап, вушкоякогопов'язуютьзістворенням США вкінці 1945 р.електронноїобчислювальноїмашини ENIAC.

УісторіїрозвиткуЕОМприйнятовиділятидекількапоколінь,кожне із якімає своївідмітніознаки йунікальні характеристики.Головнавідмінність машинрізнихпоколіньполягає велементнійбазі,логічнійархітектурі йпрограмному забезпеченню,крім того, смердотірозрізняються пошвидкодії,оперативнійпам'яті, способамвведення йвиведенняінформації й т.д.

>ЕОМп'ятогопоколінняповиннізадовольнятинаступнимякісноновимфункціональнимвимогам:

1)забезпечувати простотузастосуванняЕОМ шляхомефективних системвведення /виведенняінформації,діалоговоїобробкиінформації ізвикористаннямприроднихмов,можливостінавченості,асоціативнихпобудов йлогічних з висновками (>інтелектуалізаціяЕОМ);

2)спростити процесстворенняпрограмнихзасобів шляхомавтоматизації синтезупрограм заспецифікаціямивихіднихвимог наприроднихмовах;удосконалитиінструментальнізасобирозробників;

3)поліпшитиосновні характеристики таексплуатаційніякостіЕОМ, забезпечити їхнірізноманітність йвисокуадаптацію дододатків.

 

3.Молодь вРосійськійФедерації

>Сьогодні молодь РФ –це 39600тисячмолодихгромадян – 27% відзагальноїчисельності населення країни.Відповідно доСтратегії державноїмолодіжної політики вРосійськійФедерації,затвердженої Розпорядженням уряду Ро-сійськоїФедерації від 18грудня 2006 року №>1760-р, докатегоріїмолоді уРосіїставлятьсягромадяниРосії від 14 до 30 років.

>Результатидеякихдослідженьпоказують, що молодь уціломуаполітична. У виборах федеральногорівнябере доля меншеполовинимолодихросіян,лише 33відсоткимолодихгромадян увіці до 35 роківцікавлятьсяполітикою.Тільки 2,7відсоткамолодих людейберуть доля вдіяльностігромадськихорганізацій. разом із тім заостанні роктазрослакількістьмолодіжнихполітичнихорганізацій: «Ми»,Молодіжний рух «>Наші», «молодагвардіяЄдиноїРосії», котріпоряд ізвідродженими на початку 90-х роківмолодіжнимикомуністичнимиорганізаціями тамолодіжнимкрилом «Яблука» й ЛДПРскладаютьстрокатупалітруяскравих йгучнихполітичнихмолодіжних структур.Їх діяльність частозводиться доакцій,орієнтованих назалученняувагиЗМІ.

Уумовах глобалізацію тавимушеногоприпливумігрантів молодьпокликанавиступитипровідникомідеологіїтолерантності,розвиткуросійської культури йзміцненняміжпоколінь йміжнаціональнихвідносин. Однак у даний момент 35відсотківмолодих увіці 18–35 роківвідчуваєроздратування чи ворожість допредставниківіншоїнаціональності, 51 відсотоксхвалили брішення провиселення замежірегіонудеякихнаціональних груп.

Заданимидослідженняпроведеного 2004-го р.Всеросійським центромвивченнягромадської думи (>ВЦВГД)молоді люди увіці 18–24 роківвважають кумирами Сучасноїросійськоїмолоді піп – йрок-зірки,представники «>золотої»молоді (52%),успішнібізнесмени,олігархи (42%),спортсмени (37%). В.В.Путін (14%). [4]

>Абсолютнабільшістьопитуваних, котрівважають, щоздоровийспосіб життязалежитьскоріше відвласнихзусильсамоїлюдинивиходять із того, щоперетворенняРосії вкраїну здорового способу життявідбудетьсялишеколи-небудь в далекомумайбутньому (65,9%). Симптоматично для СучасноїРосії ті, щокількістьреспондентів, невірять у ті, щоРосія станікраїною здорового способу життя (22,4%)майже удвічі разиперевищує тучастинуопитуваних, котрівідповіли нацезапитання – «то йдосить скоро».

Кожна друга молода людина вРосії увіці 14–30 роківнавчається.Більшістьучнівзагальноосвітніхшкіл после їхнізакінченняплануєвступити довузів,коженп'ятий – на роботу йкоженсьомий – в коледж. Унайближчійперспективімайже скільки жмолодих людеймаютьнамірвступити на роботу. У болеевіддаленомумайбутньомуплануютьнавчатися упрофесійнихнавчальних заставахлишеокремішколярі.

Структура прийому за всіма формамивищоїпрофесійногонавчання на початку XXIстоліттяхарактеризувалася такимипоказниками: наекономічніспеціальностіприйнято понад 27% відзагальноїкількостізарахованих на 1 курс, наінженерно-технічні – 31%,сільськогосподарські – 4%,екологічні – 1%,природничо-наукові – 5%,гуманітарні – 18%,освіти – 6%,медицини – 3%, культури ймистецтва – 2%. Додержавних вищих навчальних закладів наосновіповноговідшкодуваннявитрат в 1995 р. було бприйнято 93,5 тис.осіб, у 2000 р.ця цифразросла до 553,5 тис. Чоловік, щосклало 48,5% відзагальноїкількостізарахованих на I курс.

Навідміну відмолодізахіднихкраїн,віквступуякою вдоросле життяоб'єктивнопідвищується,російськоїмолоді доводитисявступати всоціально-економічнівідносинизначнораніше. При цьомурізнігалузіекономіки будутьприйматимолодітрудовіресурсивкрайнерівномірно. Іякщо у сферіпослуг тапідприємництва молодьстановить ужесьогодні й якщостановитизначний відсотокпрацюючих, тосоціальнійбюджетній сфері та сфері державного тамуніципальногоуправліннячасткамолодихпрацівниківсьогоднінезначна й незможе забезпечитиспадкоємності впередачіфункцій умайбутньому.

За характером роботи вматеріальномувиробництві молодьрозподілилася таким чином: 89,8%працюють за найманням, 2,7%володіютьбізнесом ізнайманоюпрацею, 2,2%працюють за найманням ймаютьвласнийбізнес, 2,5%зайнятііндивідуально-трудовоюдіяльністю, 5,5%іншими видамидіяльності (>дрібнакомерція, робота вособистомупідсобному тадомашньомугосподарстві).Тобтопереважнабільшістьмолоді вматеріальномувиробництвістановитьнаймануробочу силу.

Уціломудоситьвисокийрівеньосвітимолоді вматеріальномувиробництві. 61,6%зайнятих вцій сферімають не лишепрофесію, але й йпрофесійнаосвіта, щосвідчить провисокийвідтворювальномупотенціалмолоді.чинникомвідтворенняданоїсфери.Вонавиступаєосновнимджереломпоповненнярядівінтелігенції, щостановить ядросереднього класу.Російськіпідприємці принайманніпрацівників усередньомутакожвіддаютьпевнийперевагу особам болеемолодихвікових груп.Більш того, заумовивідкритого найму (>оголошенні провакансії чизверненні дорекрутингові агентства) багатороботодавцівобумовлюють, щоприймають заявки напрацевлаштування лише відосіб,молодшепевноговіку. Урезультаті вцілому вРосії в даний годинуможливостіпрацевлаштування умолодінабагато більше, ніж восібсередніх й старшихвікових груп,навіть Незважаючи навідсутність умолодідосвіду роботи.

4.Молодь українахЄвропейського союзу

>Незважаючи тих, що вкраїнахЄвропейського союзуяскравовиражаєтьсязагальнасвітоватенденція достаріння населення врозвиненихкраїнах,Старий Світзалишається порівняномолодим.

ЗаданимидоповідідоповідіДитячого фонду ООНчотирьомкраїнам –Швеції,Великобританії,Нідерландів таІталії –вдалосяскоротитирівеньюнацькоїсмертності,пов'язаної ізнещаснимивипадками. Уцих державах нарікгине менше 10молодих людей накожні 100тисячжителівмолодше 19 років. Уіншихкраїнахцейпоказник – 20 на 100тисяч. Удослідженні говоритися, щоякби усі країнизробилитакі жрішучі заходь,спрямовані назапобіганнянещаснихвипадківсереддітей тамолоді, якШвеція, торік вбагатихкраїнахвдалося бзапобігти 12тисяч смертей.

УШвеції вищийосвітаєбезкоштовною. Однакматеріальнівитрати,пов'язані ізнавчанням йпроживанням студентам доводитисяпокривати самим. Так саме як й вРосії,шведськістудентимаютьпевніпільги на транспорт,відвідуваннямузеїв,кіно, дискотек,клубів йпридбанняпідручників. Студентам ізмалозабезпеченихсімейшведський банкщорічновиплачуєбезпроцентнупозику врозмірі 7200шведських крон, що вперерахунку наєвростановить 720євро.Цьогоцілкомможевистачити наскромнеіснування:купівляпідручників в семестр обходитися у 750–1000 крон, апроживання устудентськихкімнатахваріюється від 2000 до 3000 крон (взалежності відміста).

>Отриманнявищоїосвіти уВеликобританіїздійснюється наплатнійоснові. Оплата жнавчання незалежить відмісцярозташування вузу, його престижу чивибраногонапрямунавчання йскладає 12500фунтівстерлінгів нарік. Привступі до вузуіногородній студентмаєзавждигарантованемісце вгуртожитку, плату яку вЛондонідорівнює 70 фунтам натиждень.Новіпідручники всередньомукоштують 50фунтів, але впідручники, що були увживанніможестановити 20фунтів.Якщо молода людина чидівчиназахоче, вступивши до вузу житиокремо відбатьків, то, наосновіпевногозапитурайоннаадміністраціявидаєстипендію, щостановить 3000фунтівстерлінгів нарік. Половинуцих грошей якщокоштувати оплатаокремоїквартири.Діти ізмалозабезпечених чинеповнихсімейтакожможутьпретендувати наотриманнястипендій відрайоннихадміністрацій.Найбільшастипендія, якої можнаотриматистановить 20000фунтівстерлінгів.Крім того, уВеликобританіїіснує практикабезпроцентнихбанківськихпозик нанавчання,виплата якіпочинається із Першого дня прилаштую напостійну роботу.

>ЗгіднозістатистичнимиданимиЄвростату за станом начервень 2005 року,рівеньмолодіжногобезробіття вАвстріїпротягомостаннього рокувиріс на 1 відсоток й в даний годинускладаєприблизно 10відсотків. Зще болеевисокимипоказникамимолодіжногобезробіттязіткнулисяУгорщина (16відсотків),Словаччина (25відсотків) йСловенія (13відсотків).Молоді людивідчувають насобідедалібільшутиск, щозмушує їхньоговступити вконкурентнуборотьбу наглобалізованомуринку роботи. Однак, якпідкреслюється насторінкахВсесвітньоїдоповіді про становищемолоді,самемолоді людипроявляютьнайбільшугнучкість й,судячи ізусього,маютьнайбільшіздібностями, щодозволяютьїмадаптуватися йскористатисяновимиможливостями, котрінадає до нашогорозпорядження процес глобалізацію.


5.Сучасна молодь таІнтернет

>Технічнийпрогрес не так намісці,вінпостійнорозвивається,винаходятьновіречі,вдосконалюютьсястарі. Одним із такихвинаходів й ставшиІнтернет.

>Інтернет –цевсесвітнякомп'ютернамережа, щоз'єднує разомтисячімереж,включаючимережізбройних сил йурядовихорганізацій,освітніхустанов,благодійнихорганізацій,індустріальнихпідприємств йкорпорацій всіхвидів, атакожкомерційнихпідприємств (>сервіс –провайдерів), котрінадаютьприватним особам доступ домережі.

І,звичайно ж, молодь необійшластороноюцейвинахід.Спочатку малохто знавши, щотакеІнтернет й як нимкористуватися, але йминав одну годину наІнтернетіпочализ'являтисярізнісайти,форуми, Балоги,Інтернет –магазини. Усі понад людей сталодізнаватися проіснуванняІнтернету й все понад сталикористуватися ним.

У годинуІнтернетомкористуєтьсявеличезнакількість людей, й великачастинацих людейпредставники Сучасноїмолоді.Молодь все понад й понад проводити годину закомп'ютером вІнтернеті.Улюбленісайтимолоді як Меніздаєтьсяце:сайтизнайомств,звичайно жце сайт «>однокласники», йсайти котрінадаютьпослугиелектронноїпошти,форуми.

>Молодь любитиспілкуватися черезІнтернет, грубокажучи,розважаються задопомогоюІнтернету.Деякілюблятьобговорювати тих чиінші запитання на форумах,іншівикористовуютьІнтернет дляпошукусвоєїдругої половинки,іншінастількилінивізамовляютьтовари вІнтернет – магазинах йїм їхніпривозятьдодому. Алікрімрозваг молодьвикористовуєІнтернет якзасібмасовоїінформації,адже задопомогоюІнтернету можнадізнатисяостанні новини,дізнатися про новинкикіноіндустрії. Так було вІнтернетізнайдеться все щодушізавгодно, чицекурсова робота чи нова пісняулюбленоговиконавця. На мойпогляд,використанняІнтернету длянавчанняценабагатозручніше, ніж ходьба побібліотеках упошукахтієї чиіншоїінформації.Навіщоходитивитрачатисвій годину, коли можна прийтидодому,сісти закомп'ютер,налити чашку чаю, йзнайтипотрібну вамінформацію.

Я самєпредставникоммолоді, й якористуюсяІнтернетомщодня. Неможууявити наше життя безнього.

>Загалом,Інтернет йсучасна молодьценероздільнеціле, яку неможе жити один без одного.


>Висновок

>Глобальнаінформатизаціясуспільстваєоднією іздомінуючихтенденційрозвиткуцивілізації в XXI ст.Завдякистрімкомузбільшеннюможливостейзасобівінформатики,телекомунікаційних систем й новихінформаційнихтехнологійформуєтьсяінформаційнемісцеіснування йжиттєдіяльності людей,складаєтьсяінформаційне сус-пільство.

Передвищоюшколою переносити заподіяння –підготуватистудентів до умів життя, іпрофесійноїдіяльності вінформаційномусуспільстві,навчити їхнідіяти в цьомусередовищі,використовуватиїїможливості йзахищатися віднегативнихвпливів.

Длявирішенняцієїпроблемипотрібноінформаційнаорієнтаціясистемивищоїосвіти.

Однак багатоактуальних проблемінформатизаціїсуспільства практично невивчаються всистемівищоїосвіти. Не готують доцих умів йвикладачівузів. Системапідготовки тапідвищеннякваліфікаціїпрофесорсько-викладацькихкадріввищої школи невідповідаєсучаснимвимогам.Цейтривожний факт винен статіоб'єктомуваги якпрацівниківвузів, то йполітиків,державнихдіячівнашої країни,оскількиякістьосвіти – не лишегуманітарна проблема, але йстратегічнийчинниксоціально-економічногорозвитку країни, забезпеченняїї національної безпеки.

>Слідчіткорозуміти, щотехнологіїпоступовопроникають втакігалузідіяльності, котріще недавноздавалисядоступнимивиключно длялюдського духу, до тогочислі діяльністьпедагогічну (>освітню).


Списоквикористаноїлітератури

1.Антопольскій Г.Б.ІнформаційніресурсиРосії:Науково-методичнийпосібник / Г.Б.Антопольскій. – М.:Ліберія, 2004.

2.Гулін В.М.Інформаційний менеджмент.Інформаційнітехнології, щозабезпечуютьуправлінняінформаційними ресурсами. – М.:Сучасна школа, 2008.

3. Макарова Н.В.Інформатика. – М.:Фінанси й статистика, 2000.

4.Могилів А.В., ПакН.І.,ХеннерЄ.К.Інформатика.

5. СоколоваІ.В.Соціальнаінформатика. – М., 2003 р.

6.ІнформаційніресурсиРосії. Національнадоповідь. – М.:Державнийкомітет Ро-сійськоїФедерації по зв'язку таінформатизації, 2000.

7. Попов В.М.Інформаційнітехнології в сферіуправління. –Томськ: Вид-воТомськогополітехнічногоуніверситету, 2008.

8.ШауцуковаЛ.З.Інформатика: 10–11 кл.Теорія (ззавданнями тарішеннями). – М.: Просвітництво, 2000.


Схожі реферати:

Навігація