Реферати українською » Социология » Демографічна політика Як елемент соціальної політики держави


Реферат Демографічна політика Як елемент соціальної політики держави

>Демографічна політика якелементсоціальної політики держави


План

>Вступ

1.Поняття ">демографічної політики"

2. Структурадемографічної політики

2.1Цілідемографічної політики

2.2Реалізаціязасобівдемографічної політики

3. Історіядемографічної політики вРосії

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Безсумнівно,демографічна політикаєнайважливішимелементомсоціальної політики держави.Аджесаме відїїрозвиткузалежитьмайбутнє країни.

>Метоюданої роботиєвизначенняпоняттядемографічної політики держави.

У зв'язку ізцимвисуваютьсятакі заподіяння:

•дативизначенняпоняттю ">демографічна політика";

•виявити структурудемографічної політики;

•визначитицілідемографічної політики йзасоби їхнідосягнення;

•розглянутиісторіюстановленнядемографічної політики вРосії.

Уякостіджерела длявиконанняданої роботи можнавиділитирізніпідручники іздемографії,такі якпідручник подредакцієюІ.І.Єлисєєвій йнавчальнийпосібник подредакцією Н.В.Звєрєвої, атакожзаконодавчіакти Ро-сійськоїФедерації.


1.Поняття ">демографічної політики"

>Найважливішою йскладноюуправлінськоюзавданням вусічасизалишаласянеобхідність підгримуватипевніпропорціїміжнаселенням, ресурсами йнавколишнімсередовищем.

>Дамовизначенняпоняттю ">демографічна політика".

>Демографічна політика -цецілеспрямована діяльністьдержавнихорганів таіншихсоціальнихінститутів у сферірегулюванняпроцесіввідтворення населення.

>Вітчизнянідемографирозглядаютьдемографічнуполітику якчастину,складовийелементсоціально-економічної політикисуспільства вцілому.Самесоціально-економічніпроцеси через рядпосередніхмеханізмівформуютьрізнуінтенсивністьрозвитку населення,темпи йпропорції йогозміни.

>Крім того,використовуються йіншіпоняття,пов'язані іздіяльністю держави вобластінародонаселення:

•Політиканародонаселення,ценайбільшблизькийтермін.Застосовується увузькому й широкомузначенні. Увузькомусенсі -цесинонімдемографічної політики. У широкому жрозумінні, політиканародонаселення,крімрегулюваннядемографічнихпроцесів,включає ііншісфери,такі як,регулювання умівзайнятості та роботи, атакожрівня життя (>доходи,освіта,охороназдоров'я,соціальне забезпечення).

• Контрольнароджуваності /регулюваннянароджуваності.Данийтермінвикористовується дляописувпливу держави на процеснароджуваностіголовним чином ізметоюзниженняїїрівня йскороченнятемпівзростання населення в стране.

• Контроль населення -регулюваннянароджуваності шляхомпроведеннядержавнихпрогрампланування сім'ї чизаохоченнядітонародження (>регулюваннянароджуваності,шлюбності,стимулювання чиобмеженнястворенняшлюбних пар черезвіквступу ушлюб й т.д.).

•Планування сім'ї.Використовується в двохосновнихзначеннях:

- як діяльністьдержавних йнедержавнихорганізацій,спрямована настворення умів дляреалізаціївідповідальногобатьківства, длядосягненнякожноюсім'єюбажаного числадітей. Напрактиці -цестимулюванняобмеженнядітонароджень всім'ях;

- якприйняттяподружньоюпарою (>індивідом)добровільнихрішень про величину сім'ї,зокрема прокількістьдітей вній, й дії, щосприяютьреалізації такихрішень.

>Планування сім'їздійснюється черезвнутрішньосімейнерегулюваннядітонароджень шляхом контролюрепродуктивнихдій,пов'язаних ззачаттям,виношуванням йзбереженням плоду, атакож ізпопередженням йперериваннямвагітності.

•Сімейна політика, всечастішевикористовується яксамостійнийтермін дляпозначеннядіяльностідержавних чиінших службщодостворенняоптимальних умів длявиконаннясім'єюїїфункцій,щодосоціальногозахисту сім'ї, ізнаданняадресноїпідтримкисім'ямпевнихтипів.Сімейна політикапокликанагармонізувативідносиниміжособистістю,сім'єю йсуспільством.

>демографічнийсоціальнийдітонародженнярепродуктивний


2. Структурадемографічної політики

У структурномупланідемографічна політикавиступає як один ізінваріантівзагальноїструктурисуспільнихвідносин йвідповідних нимполітик,оскільки засвоєюбудовою, складом,урізноманітнення йзакономірного зв'язкуелементівєчастиноюцієїструктури.

У структурудемографічної політикивходять дванайважливіших йвзаємозалежнихелементи: системацілей тазасоби для їхнідосягнення.Розглянемо їхньогодокладніше.

2.1Цілідемографічної політики

>Цілі й заподіяннядемографічної політикиформулюються, як правило, вполітичнихпрограмах йдеклараціях,індикативних йдирективних планах, устратегічнихцільовихпрограмах та планахоперативноїдіяльностіурядів таіншихвиконавчихорганів, взаконодавчих таіншихправових актах, упостановах, щовизначаютьвведення нових чирозвитокдіючихзаходів політики.

Узагальномувиглядіцілідемографічної політики можназвести доформуваннябажаного режимувідтворення населення,збереження чизмінитенденцій угалузідинамікичисельності таструктури населення,темпів їхнізмін,динамікинароджуваності,смертності,сімейного складу,розселення,внутрішньої йзовнішньоїміграції,якісних характеристик населення.

>Ціліможуть бутизадані увигляді:

•цільовоговимоги -словеснийописцілей;

•цільовогопоказника - системапоказників,досягнення якіінтерпретується якреалізаціяцілейдемографічної політики.

>Країни, щорозвиваються вякостіцільовогопоказниканайчастішевибираютьзниженнятемпівзростання населення запевнийперіод,зниженнязагального чисумарногокоефіцієнтанароджуваності. УСвітовомупланідій вобластінародонаселення (Бухарест, 1974) й вРекомендаціяхщодо йогоподальшоговпровадження (>Мехіко, 1984)країн ізвисокимрівнемсмертностіпропонувалосявикористовувати вякостіцілейдемографічної політикидосягненняпевнихрівнівсередньоїтривалості життя чизниженнядитячоїсмертності.

>Цілі тасистемизаходів ізрегулюваннявідтворення населеннявизначаються:

•панівноюідеологією;

•особливостямисоціальноїсистеми;

• типом державногоуправління;

•рівнемекономічногорозвитку йресурснимиможливостями;

•якістю життя;

•культурними тарелігійними нормами йтрадиціями.

Концепціюдемографічної політики Ро-сійськоїФедерації наперіод до 2015 рокувизначаєнаступніїїцілі й заподіяння.

>Метоюдемографічної політики Ро-сійськоїФедераціїєпоступовастабілізаціячисельності населення таформуванняпередумовподальшогодемографічногозростання.

>Завданнямидемографічної політики Ро-сійськоїФедераціїє:

1. Уобластізміцненняздоров'я й збільшенняочікуваноїтривалості життя:

• збільшенняочікуваноїтривалості життя населення зарахунокполіпшенняякості життя,зниженняпередчасної, особливо передхиткістюсмертності, впершучергу, вдитячихвіках,середпідлітків таосібпрацездатноговіку;

•поліпшення репродуктивногоздоров'я населення;

• збільшеннятривалості здорового (>активної) життя, шляхомскороченнязахворюваності, травматизму таінвалідності;

•поліпшенняякості життяхронічнохворих таінвалідів, шляхомнаданняїм умів дляреалізаціїнаявного (>залишкового)потенціалуздоров'я.

2. У сферістимулюваннянароджуваності тазміцнення сім'ї:

•створенняпередумов дляпідвищеннярівнянароджуваності шляхомпоступового переходу відпереважно малодітної досередньодітного типу репродуктивногоповедінкисімей;

•всебічнезміцненняінституту сім'ї якформинайбільшраціональноїжиттєдіяльностіособистості таїїнормальноїсоціалізації;

•створення умів длясамореалізаціїмолоді;

•соціальний захист таматеріальнезаохоченнявідповідальногобатьківства.

3. У сферіміграції тарозселення:

•регулюванняімміграційнихпотоків ізметоюстворення дійовогомеханізмуміграційногозаміщення природногозменшення населення Ро-сійськоїФедерації;

•підвищенняефективностіміграційнихпотоків шляхомдосягненнявідповідності їхньогообсягів,напрямів та складу перспективсоціально-економічногорозвитку Ро-сійськоїФедерації;

• забезпеченняінтеграціїмігрантів вросійськийсоціум йформуваннятолерантності домігрантів.

2.2Реалізаціязасобівдемографічної політики

>Принциповоюособливістюдемографічної політики можнаназвати ті, що вонавпливає надинамікудемографічних не прямо, аопосередковано, черездемографічнеповедінку, черезприйняттярішень в сферішлюбу, сім'ї,народженнядітей,виборупрофесії,сферизайнятості,місцяпроживання.

>Складністьдемографічної політики якчастинисоціальногоуправліннянадаєнеобхідністьвраховувати йпогоджуватиінтересирізнихрівнів:

•індивідуальних,сімейних,групових йгромадських;

•локальних,регіональних йзагальнодержавних;

•економічних,соціально-політичних,екологічних таетнокультурних;

•ближчих,середньострокових йдовгострокових.

>Визначимооб'єктидемографічної політики. До нихвідносяться:

-Населення країни вцілому чи окремихрегіонів;

-Соціально-демографічнігрупи;

-Когорти населення;

-Сім'їпевнихтипів чистадійжиттєвого циклу.

Доосновнихнапрямівдемографічної політики належати:

•державнадопомогасім'ям іздітьми;

•створення умів дляпоєднаннябатьківства ізактивноюпрофесійноюдіяльністю;

•зниженнязахворюваності тасмертності;

• збільшеннятривалості життя;

•поліпшенняякісних характеристик населення;

•регулюванняміграційнихпроцесів,урбанізації тарозселення й т.п.

>Данінапрямиповинні бутиузгоджені із такимиважливими сферамисоціальної політики, якзайнятість,регулюваннядоходів,освіта таохороназдоров'я,професійнапідготовка,житловебудівництво,розвитоксферипослуг,соціальне забезпеченняінвалідів,літніх йнепрацездатних.

як правило,демографічна політикареалізується через комплексрізнихзаходів:

•економічних (>оплачуванівідпустки тадопомоги принародженнідітей;допомоги надітейзалежно від їхнікількості,віку, типу сім'ї;позики,кредити,податкові тажитловіпільги й т.д.);

•адміністративно-правових (>законодавчіакти, котрірегламентуютьшлюби,розлучення,положеннядітей усім'ях,аліментніобов'язки,охорону материнства йдитинства,аборти йвикористаннязасобівконтрацепції,соціальне забезпеченнянепрацездатних,умовизайнятості й режим роботипрацюючихжінок-матерів,внутрішню йзовнішнюміграцію й т.п.);

•виховних йпропагандистськихзаходів,покликанихформуватисуспільну думку,норми йстандартидемографічноїповедінки,певнийдемографічнийклімат усуспільстві.


3. Історіядемографічної політики вРосії

>Говорити пробагатовікової державноїдемографічної політики вРосії - у суворомурозумінні цоготерміну - навряд чи можна. Аліякісьелементиїї за годину булиприсутні, особливо врадянськийперіод.

УрізніперіодирозвиткуРосії:

•вживалися заходь длязбереження та збільшеннячисельності населення країни;

•віталися йзаохочувалися дії позбереженнюпозитивнихякостей (>фізичних йдуховних)генофонду;

•схвалювалась й вміруможливостейпідтримуваласяактивність удітородінні;

•засуджуваласянестійкістьшлюбу,існували йстабільнозберігалисяскладності длярозірванняшлюбу;

•усвідомлювалися,підтримувалися,виносилися нагромадськесхваленняпозитивнідемографічніініціативи,новаціїросіян;

•поступовоусвідомлюваласянеобхідність розробки йзапровадженняцентралізованоїдемографічної політики в стране.

>Зупинимосядокладніше назаконодавчі заходь вобластідемографічної політики вколишньому СРСР й СучасноїРосії.

До початку 1980-х рр.. в СРСРпроводилася,головним чином,сімейна політика,зазвичай кликанаохороною материнства йдитинства, й неспрямованабезпосередньо назмінупараметрівдемографічноговідтворення. Донебагатьохвинятківставивсязаконодавчузаборонуабортів в 1936 р. (>скасований укінці 1955 р.). Уумовахвикористання аборту як одного ізосновнихметодівзапобіганнянебажанихнароджень йогозаборонапривів докороткочасногозростаннянароджуваності -сумарнийкоефіцієнтнароджуваності в СРСРпідвищився із 4,2 в 1936 р. до 4,9 у 1937 р. й 4,7 у1938р. Тім неменшзаконодавчузаборонуабортів незмігперерватидовготривалутенденцію дозниженнянароджуваності. У СРСР в 1949 р.СКРстановив 3,3, в1950р. - 3,1, у 1955 р. - 2,9.Скасуваннязаконодавчоїзаборони аборту в 1955 р. непризвела дояких-небудьрізкимвідхиленням відцієїтенденції -СКР в 1956-1958 рр..залишався нарівні 2,9, анаступні роктапродовживсвоєпадіння.

>Демографічна політика в СРСР бувнайбільшактивною упершійполовині 1980-х рр.. У 1981 р. було бприйнятопостанову ЦК КПРС й Заради міністрів СРСР "Про заходьщодопосилення державноїдопомогисім'ям, котрімаютьдітей".

>Постановоюпередбачалосявведення дляпрацюючихматерів, ажінок, щонавчаються ізвідривом відвиробництва,частковооплачуваноївідпустки по догляду задитиною додосягнення нею 1 року.Щомісячнийрозмірвиплачуваного при цьомудопомогистановив 35 крб., На районах ізнесприятливимкліматом - 50 крб. (Дляпорівняння:заробітна платапочатківцяфахівця ізвищоюосвітою у томуперіодзазвичай неперевищувала 90-120 крб.).Крім того, буливстановленіодноразовідопомоги принародженнідітей (50 крб. Принародженніпершоїдитини, 100 крб. Принародженнідругої йтретьоїдітей), передбаченевведення дляжінок, котрімають двох й понаддітей до 12 років,щорічноготриденногооплачуваноївідпустки,гарантувалосязбереження трудового стажу наперіод догляду задитиною додосягнення нею 1,5 років.Доцільність такихзаходів бувобґрунтовананеобхідністюствореннянайбільшсприятливих умів длязростання населення тавихованняпідростаючихпоколінь.

>Слідом завведеннямчастковооплачуванихвідпусток по догляду задитиною в 1981-1982 рр..відбулосяпомітнезростаннясумарнихкоефіцієнтівнароджуваності.

УРосії 1990-х рр.., Уумовахгостроїсоціально-економічноїкризи,демографічна політика практично непроводилася. У 1993 р.УрядРосії,відповідаючи на запитанняСекретаріату ООН прополітикувідноснотемпівзростання населення,позначило своюпозицію як "невтручатися". Та жпозиція бувдекларована йщодонароджуваності. У 1991 р.цяпозиція бувзмінена, й вякості мети було б названопідвищеннярівнянароджуваності йтемпівзростання населення.

У 2000 р. ПрезидентРосії В.В.Путін уПосланні доФедеральнихЗборів Ро-сійськоїФедераціїзазначив: ">Вжекілька роківчисельність населення країни всередньомущорічнозменшується на 750тисячосіб. Іякщовірити прогнозам, апрогнозиґрунтуються нареальнійроботі людей, котрі в цьомурозбираються, уже через 15 роківросіянможе статі менше на 22 млн.осіб. Я прошувдуматися вцю цифру:сьомачастина населення країни.Якщонинішнятенденціязбережеться,виживаністьнаціїопиниться подзагрозою. Нам реальнозагрожує статістаріючоїнацією.Сьогоднідемографічнаситуація - одна ізтривожних ".

>Урядом РФ 24вересня 2001 бувсхвалена Концепціюдемографічногорозвитку РФ наперіод до 2015 р.,розроблена наоснові Указу Президента РФ від 10 января 2000 р. № 24 "Проконцепцію національної безпеки РФ".Цяконцепціяявляє собою системупоглядів,принципів йпріоритетів у сферірегулюваннядемографічнихпроцесів.

>Суттєвоюособливістюконцепціїєпершоряднуувагу, щоприділяєтьсяпитаннямзниженнясмертності татривалості життя.

УДоповіді про стан йтенденціїдемографічногорозвитку РФ 2002-го р.,підготовленимМіністерством роботи тасоціальногорозвитку Ро-сійськоїФедерації,висловлюєтьсянегативнеставлення доспробвведеннязаборони нааборти йвказується, що таказаборона ">можеспровокуватикриміналізаціюданоїсферимедичнихпослуг".

>Відповідно до Федерального закону "Провнесеннязмін до Федерального закону" Продержавнудопомогугромадянам, котрімаютьдітей "від 28грудня 2001 р. №181-ФЗ із 1 января 2002 р.підвищенорозміриодноразовоїдопомоги принародженнідитини із 1500 до 4500 крб. ; із 200 до 500 крб. -Щомісячноїдопомоги наперіодвідпустки по догляду задитиною додосягнення неюпівтора року; із 100 до 300 крб.одноразовоїдопомогижінкам, котрі сталиоблік вмедичнихустановах ураннійтермінвагітності; із 100 до 300 крб.допомоги повагітності тапологахжінкам,звільненим у зв'язку ізліквідацієюпідприємств,установ таорганізаційпротягом 12місяців, щопередували днявизнання їхнібезробітними вустановленому порядку.Крім цього урядісуб'єктівФедераціївведенідодатковівиплати тадопомогисім'ям, котрімаютьдітей.

УПосланніФедеральнимЗборам РФ від 16травня 2003 р. ПрезидентРосії В.В.Путін,перераховуючинайбільшсерйознізагрози, передякимистоїтьРосія, назвавшисеред них йнесприятливудемографічнуситуацію.Крім цього уПосланнізазначалося, стоРосіїнеобхіднаімміграційна політика, ">вигідна для країни йзручна для таких людей.Особливо дляжителів СНР. Для тихий,хтоблизький нам й із кім ми добророзуміємо один одного. З кімговоримо наодніймові. Це людинашої із вамиспільноїросійської культури ".

Уякостісучасних проблемдемографічної політики до можнавиділитинаступні:

•підвищеннянароджуваності;

•регулюванняміграції;

•формування тареалізаціядемографічної політики.

Отже,складнідемографічніпроблеми, ізякимизіткнуласяРосія, неносять однемоментного характеру, смердоті будутьвпливати на життя країнивпродовжбагатьохдесятиліть.


>Висновок

Таким чином, мирозглянулипоняття ">демографічної політики".

>Її можнавизначити якцілеспрямовану діяльністьдержавнихорганів таіншихсоціальнихінститутів у сферірегулюванняпроцесіввідтворення населення.

У структурудемографічної політикивходятьїїцілі йзасоби їхніреалізації. Уякостіпріоритетнихцілей Концепціюдемографічногорозвитку РФ наперіод до 2015 р.виділяєнаступні:

•зміцненняздоров'я й збільшенняочікуваноїтривалості життя;

•стимулюваннянароджуваності тазміцнення сім'ї;

•регулюванняміграційнихпотоків ізметоюстворення дійовихмеханізмівзаміщення природногозменшення населення.

>Демографічна політикареалізується через комплексрізнихзаходів:

•економічних;

•адміністративно-правових;

•виховних йпропагандистськихзаходів.

Історіястановленнядемографічної політики вїї суворомувизначенніпочинається вРосії із 80-х рр.. ХХстоліття йрозвивається й досі.

Уякостісучасних проблемдемографічної політики до можнавиділитинаступні:

•підвищеннянароджуваності;

•регулюванняміграції;

•формування тареалізаціядемографічної політики.

Таким чином, можназробитивисновок, щодемографічна політикаєнеобхідним йважливимелементомзагальної політики, що проводитися Державою.Відрівнярозвиткуїїпоказниківзалежить весьзовнішнійвигляд країни. Тому такважливопроводитипродуману йспрямовану нарозвиток державидемографічнуполітику.


Списоквикористаноїлітератури

>Офіційнідокументи:

1.Доповідь протенденціїдемографічногорозвитку РФ (>регіональний аспект). М.: Правалюдини, 2002.

2. Концепціюдемографічної політики Ро-сійськоїФедерації наперіод до 2015 року / ">Економіка й життя", № 24, 2000 р.Послання Президента РФ доФедеральнихзборів РФ, 2000.

3.Послання Президента РФ доФедеральнихзборів РФ від 16травня 2003

4.Постанова ЦК КПРС й Заради міністрів СРСР "Про заходьщодопосилення державноїдопомогисім'ям, котрімаютьдітей", 1981 р.

5.ВідомостіВерховної Заради України. 2000. - № 2. - У розділі ст. 170.

6.Федеральним законом "Провнесеннязмін до Федерального закону" Продержавнудопомогугромадянам, котрімаютьдітей "від 28грудня 2001 р

7.Архангельський В.А.Демографічна політика.Населення світу. М., 1989.

8.БутовВ.І.Демографія. М.:ІКЦ ">МарТ", 2003.

9.ВалентеД.І., Кваша А.Я. Основидемографії. М., 1989.

10.Демографія та статистика населення:Підручник /І.І.Єлісєєва, Є. К.Васильєва, М.А.Клупт таін; под ред.І.І.Єлисєєвій. М.:Фінанси й статистика

11.Демографія:Учеб.посібник / под ред. проф. В. Г.Глушкової. М.:КНОРУС, 2004.

12. Н.В.Звєрєва,І.М.Веселкова, В.В.Єлізаров Основидемографії. М.:Вища школа, 2004.

13. Про заходьдемографічної політики врегіонахРосії.

14.СлоботчіковО.І. Про структурудемографічної політики держави / /Соціально-гуманітарнізнання, 2001, № 7.

15.Експрес-інформація.Серія "Історія статистики".Вип. 3-5 (год. II). Історія населення СРСР 1920-1959 рр.. М., 1990.


Схожі реферати:

Навігація