Реферати українською » Социология » Соціальний захист в Республіці Башкортостан


Реферат Соціальний захист в Республіці Башкортостан

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. СОЦІАЛЬНА ЗАХИСТ УРЕСПУБЛИКЕБАШКОРТОСТАН

1.1 Основні поняття і функції соціального захисту

1.2 Суб'єкти і об'єкти соціального захисту РеспублікаБашкортостан

1.3 Доходи населення і ще соціальний захист

2. СОЦІАЛЬНА ЗАХИСТ УРЕСПУБЛИКЕБАШКОРТОСТАН: АНАЛІЗСОСТОЯНИЯ

2.1 Програма соціального захисту населення

2.2 Ефективність соціальної полі-тики

2.3 Освіта - як показник соціального захисту населення

3. СТРАТЕГІЧНІОСНОВЫ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇСОЦИАЛЬНОЙ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

3.1 Соціальне планування та її призначення

3.2 Стратегічне планування розвитку соціальної сфери: розроблення та впровадженнясоц. програм на середньостроковий і довгостроковий періоди

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Соціальний захист населення РеспубліціБашкортостан стає дедалі актуальною нашого часу. Сотні людей (пенсіонерів, інвалідів, дітей-сиріт, біженців та інших.) потребують негайної соціальної допомогу й захисту. Погіршення становищаслабозащищенних тих категорій населення останнім часом зумовлює необхідність прийняття екстрених заходів для посилення соціально-правовим захистом населення.

Під соціальний захист населення – ми розуміємо цілеспрямовані дії, і навіть кошти держави і суспільства, щоб забезпечити індивіду, соціальної групи, загалом населенню комплексне, різнобічніший розв'язання різноманітних проблем, обумовлених соціальними ризиками, які можуть призвести або вже сприяли повної чи часткову втрату зазначеними суб'єктами можливостей реалізації прав, свобод і законних інтересів, економічної самостійності соціального добробуту, і навіть їх оптимального розвитку, відбудови чи придбання.

У період ринкових перетворення, які у російському суспільстві, загострюються всі потенційні хвороби економіки: спад виробництва, інфляція, безробіття, нерівномірне розвиток двох підрозділів виробництва, підміна економічних діянь політичними. У такому суспільстві відбувається процес розшарування населення за рівнем доходів, загальне зниження життєвих стандартів, збільшується рівень бідності, відбувається зміну громадської і матеріального статусу особистості. Усе це наводить, зрештою, до зростання соціальної напруги, нерозумінню і неприйняттю населенням економічних реформ.

У умовах актуальним є створення системи регулювання та ліквідації що виникли соціальних проблем суспільства. Як такої системи повинна виступити система соціального захисту населення, що має пом'якшити наслідки дестабілізації громадського життя і допомогти людям пристосуватися до політичних, соціально-економічним умовам життєдіяльності.

Ситуація у РеспубліціБашкортостан, як у цілому Росією, багато в чому ускладнюється тим, що у дореформений період пріоритетним був технократичний підхід до економіки Соціальна сфера фінансувалася по залишковим принципом, і до початку реформ, попри наявність значного ресурсного, промислового й сільськогосподарського потенціалу.

Тема мого курсового проекту є актуальною у час,т.к. соціальної сфери зачіпає всіх без винятку жителів нашого регіону.

Об'єктом даної роботи є підставою РеспублікаБашкортостан як суб'єкт федерації. Предметом є соціальний захист населення РеспублікиБашкортостан.

Метою моєї роботи є підставою розгляд ситуації, яка склалася області соціального захисту РеспублікаБашкортостан (стан справ у сьогодні, програми соціального забезпечення, перспективи поліпшення соціального становища громадян).

Дедалі більшу актуальність набувають проблеми сім'ї та дитинства, що з загальним погіршенням демографічній ситуації країни. З огляду на це комплексної Програмою Кабінету міністрів РеспублікиБашкортостан щодо реалізації засад Послання Президента поставили завдання розробки концепції довгострокової демографічної політики РеспублікиБашкортостан на період до 2015 року.

Однією із найбільш злободенних у низці проблем підростаючого покоління є соціальна дезадаптація дітей. Загалом в республіці, за даними адміністрацій районів та міст, бездоглядних і безпритульних дітей налічується 4 тисяч в більшості своєму це соціальні сироти при живих батьків. А загалом за діючими нормативам розвинена система спеціалізованих установ для неповнолітніх повинна налічувати 3000 місць, а є лише 490мест./6/


1. СОЦІАЛЬНА ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ УРЕСПУБЛИКЕБАШКОРТОСТАН

1.1 Основні поняття і функції соціального захисту

З найважливіших показників соціального розвитку республіка відставала Російської Федерації на 20-30%.

Повільний хід реформ багато чому пояснюється тим, що фактично вони мають під собою широкої соціальної бази, не викликають необхідного трудового імпульсу. Утворюється замкнуте коло - реформи не підуть без міцної соціальної підтримки, до того ж час сама соціальний захист вимагає значних ресурсів, забезпеченість якими вкрай обмежена за умов зменшення обсягів виробництва та валового внутрішнього продукту і буде достатньою лише за умов економічного підйому.

З іншого боку, рівень соціального захисту населення, і особливо його малозабезпечених прошарків, є індикатором розвитку суспільства, ступеня визнання їм її загальнолюдських цінностей. У нашій республіці вже зроблено перші кроки зі створення нової виборчої системи соціального захисту населення, адекватної сучасному етапу розвитку суспільства. Однак у сфері зберігається ще чимало закутків, потребують свого негайногоразрешения./5/

Термін «соціальний захист» («соціальна безпеку») було вжито у законодавчому акті США в «Законі з соціальної безпеки» в 1935 р., який у часи чергу стимулював розробку програм допомоги старим, непрацездатним і безробітним. У 1938 р. цей термін застосували й у законодавчому акті; Нової Зеландії. Після цього межі цієї дефініції були значно розширено в розробці й прийнятті конвенцій та рекомендацій ще МОП із соціального страхуванню і забезпечення,гарантированию мінімальних доходів працюючим в разі настання непрацездатності, соціальній та сфері охорони праці та зарплати.

З погляду фахівців Міжнародного Бюро Праці (>МВТ), існує два підходи до визначенню суті Доповнень і змісту соціального захисту:

- широкий підхід охоплює фактично всі сфери життєдіяльності людини, все етапи його відтворення від народження на смерть;

- вузький підхід охоплює лише часи критичні у житті, що він вимагає підтримки з боку держави, суспільства.

Отже, під соціальний захист у сенсі слід розуміти діяльність, спрямовану забезпечення процесу формування та розвитку повноцінної особистості, виявлення і нейтралізацію негативних факторів, які впливають на особистість, створення умов самовизначення і самореалізації людини у життя. На вужчому розумінні соціальний захист є підтримку і допомогу людям у разі виникнення важких життєвих ситуацій.

Виходячи з цього, у межах вузького підходу основними інструментами соціального захисту виступають соціальне страхування і соціальний допомогу, тоді як у межах широкого підходу соціальний захист повинна мати, крім соціального страхування та соціальній допомоги, розвиток систем освіти, охорони здоров'я, культури, забезпечення екологічну безпеку, нормальних житлових умов, розвинених транспортної, комунікаційної систем іт.д./13/

Зблизька соціального захисту першочергового значення має виділення об'єкта чи об'єктів соціального захисту. Як об'єкти соціального захисту при широкої трактуванні останньої виступає й усе населення певного регіону, а при вузької трактуванні - відповідно працездатна і непрацездатна частини населення.

З іншого боку, слід розрізняти поняття «соціальний захист» і «соціальна захищеність». «Соціальний захист» - це комплекс заходів для захист населення, а соціальна захищеність - це фактичний рівень реалізації заходів соціального захисту.

Сутність соціального захисту найрельєфніше виявляється в які вона виконувала функціях: економічної, політичної, демографічної, реабілітаційної та інших.

Економічна функція соціального захисту залежить від заміщення доходу (заробітку чи змісту), втраченого у зв'язку з віком, непрацездатністю чи втратою годувальника; частковому відшкодування додаткових витрат в разі настання певних життєвих обставин; наданні мінімальної грошової чи натуральної допомоги малозабезпеченим громадянам.

Джерелом придбання її здійснення служать державні (централізовані) позабюджетні фонди соціального призначення, бюджетні гроші засоби, кошти тощо.

Політична функція соціального захисту сприяють підтриманню соціальної стабільності у суспільстві, у якому є чималі об'єктивні розбіжності у рівень життя різних верств населення.

Демографічна функція покликана стимулювати відтворення народонаселення, необхідне розвитку.

>Социально-реабилитационная функція спрямовано відновлення громадського статусу непрацездатних громадян інших соціально слабких груп населення, що дозволяє їм відчувати себе повноцінними членамиобщества./19/

Крім зазначених функцій соціальний захист включає гарантії з охорони праці, здоров'я дитини і довкілля, мінімальної оплаті та інші заходи, необхідних нормальної життєдіяльності чоловіки й функціонування держави.

Потреба соціальний захист і допомоги була ніколи й в усіх народів. Ця потреба зародилася біля джерел первісної культури і тій чи іншій мері задовольнялася усім щаблях розвитку цивілізації, була властива всім віруванням і релігій, знаходила себе у пануючих ідеологіях імировоззрениях.

Значне розвиток допомоги нужденним, особливо у європейських державах, чимало істориків й радянські дослідники пов'язують із періодом поширення християнства, коли милостиня стала вважатися благодіянням.

До XVIII в. соціальна діяльність у Росії та Європі фактично існувала формі допомоги нужденним із боку приватних осіб і Церкви. Ідеї милосердя й турботи отримали стала вельми поширеною серед священнослужителів. Поступово монастирі і Церкви стали центрами, куди стікалися хворі й інші нужденні, нездатні прогодувати себе особистим працею.

Розвиток державних систем соціального захисту пов'язують переважно з недостатнім розвитком капіталізму. Проте, починаючи з XVI в. і до кінця в XIX ст. держава дотримувався переважно принципу лібералізму і індивідуалізму, не здійснюючи хоч би скільки не пішли активним діям у сфері соціального захисту населення, крім надання деяких видів гарантій і допомоги, переважно пенсій, окремому досить обмеженої колу працівників. Проте якщо з виникненням та розвитком капіталістичних відносин, коли відбувається відчуженість робітника від процесу праці та виникає реальна загроза втрати заробітку й досвід роботи, зароджуються і перші організовані цілеспрямовані форми соціального захисту працівників у вигляді взаємодопомоги лише на рівні підприємств іцехов./18/

Отже, соціальний захист до XX в. базувалася, переважно, за принципами самопідтримки, сімейної форми підтримки непрацездатних іблаготворительности./17/


1.2 Суб'єкти і об'єкти соціального захисту в РБ

З розвитком капіталістичних відносин становище найманих працівників повсюдно погіршується, що викликає підйом робітничого руху, що стає важливою формою соціального захисту трудящих, і активізацію діяльності профспілок як основних суб'єктів соціального захисту. Великобританія з допомогою фабричного законодавства вперше вводить законодавче регулювання питань праці. У разі зростання соціальної напруги у суспільстві через важких умов праці та низькою заробітною плати виникла потреба пошуку ефективних соціальних амортизаторів як добровільних форм колективної захисту престарілих, вдів, сиріт; профспілок, які у ролі товариств взаємодопомоги, крім виконання своєю основною функції захисту робочих.

По істині історичним, переломним фактором історія розвитку соціального захисту населення була кінець в XIX ст., як у Німеччини під керівництвом Про. Бісмарка була законодавчо запроваджено систему обов'язкового соціального страхування для що працюють у промисловості у разі хвороби, від нещасного випадку з виробництва, інвалідності і старості. Ця система виявилася достатньо ефективною і життєздатною: основні засади її побудови збереглися діють досі у багатьох сучасних системах соціального захисту більшості країн світу.

Події початку XX в., мали загальносвітове значення (світові війни, соціалістична революція у Росії, економічну кризу кінця 20-х - початку 30-х рр.) змусили по-новому підійти стосовно питання про формування системи соціального захисту населення, послужили імпульсом до її розширенню, якісному підвищення його рівня, і навіть до усвідомлення потреби широкого державного втручання у соціальніпроцесси./24/

Саме тоді з'являються теоретичні дослідження та даються обгрунтування необхідність підвищення рівня соціальності розвитку нашого суспільства та гуманізації праці.

Важливим моментом у розвитку теорії та практики соціального захисту населення можна вважати концепцію «соціального ринкового господарства», втілену у Німеччині йрассматривавшую держава робить у ролі однієї з найактивніших суб'єктів соціального захисту. Суть соціального ринкового господарства залежить від синтезі ринкової економіки, заснованої на вільної конкуренції, та соціальну справедливість. Тож тут також пріоритет у виконанні соціального захисту віддається соціального страхування як можливості людини самому забезпечувати свій добробут і необхідність активної політиці ринку праці.

Проблема соціального захисту набуває іншу забарвлення з появою та розвитком теорії «людського капіталу», у зв'язку з ніж традиційна система соціального захисту населення стали розглядатися значно ширше, що у ній, крім соціального страхування та високого соціального допомоги, важливу, а можливо, і головну роль почали грати галузі соціальної сфери (освіту, охорону здоров'я, наука тощо.) як джерела формування та розвитку людського капіталу. Ще ж Адам Сміт розглядав категорію людський капітал яккапитализированную цінність «придбаних і здібностей свідомості всіх жителів і членів товариства», а витрати за навчання або освіта людину, як капіталовкладення у його здатність заробляти у майбутньому, аналогічні вкладенням в речовиннийкапитал./29/

Конституції проголосили Російську Федерацію та республікиБашкортостан демократичними, правовими і соціальними державами. Це означає, що соціальне право громадян є найвищою соціальною цінністю у державі, і це зобов'язане всебічно їх захищати. У статті 12 Конституції РеспублікиБашкортостан записано: «РеспублікаБашкортостан - соціальну державу, політика якого спрямовано створення умов, які забезпечують гідного життя так і вільний розвиток людини».

Як основних соціальних права і свободи держава визначає свободу економічної діяльності, свободу праці та свободу розпоряджатися власними здібностями до праці, свободу творчості, декларація про захисту від безробіття, відпочивати, на охорону здоров'я дитини і медичної допомоги, на сприятливе середовище, житло, освіту, право на захист сім'ї, материнства та дитинства, захист старості, гарантії соціального забезпечення віком, у разі хвороби, інвалідності, втрати працездатності, втрати годувальника. У цивілізованої ринкової економіки держава мусить захищати громадян негативних соціальних наслідків ринкової економіки, від соціальних ризиків, пов'язаних із утратою роботи, як джерела доходів і працездатності.

Якщо стосовно необхідності соціального захисту вже ніхто поза сумнівом, то приводу її характеру і обсягу виникають розбіжності. Система соціального захисту в перехідний час трохи відрізняється від системи соціального захисту, властивій розвиненою ринковою економіки, і більше відрізняється від соціального захисту, що була властива колишньої економічної системі.

Особливістю соціального захисту населення період ринкових перетворень є, з одного боку, розширення категорій і підвищення чисельності населення, потребує цілеспрямованою державною соціальної підтримці. Це дією ряду факторів і особливостями демографічного, соціально-економічного, політичного розвиткустрани./15/

Структурна перебудова народного господарства, економічну кризу сприяли збільшення кількості нестабільних робочих місць, до зростання безробіття.Демобилизация великої кількості військовослужбовців, поява такої соціальної явища, як біженці, змушені переселенці, особи без певного місце проживання призвели до зростання кількості людей, які потребують соціального реабілітації й матеріальної підтримці. Серйозне занепокоєння наявність стійкого контингенту бідняків між людьми у віці через низького рівня оплати праці, затримок з її виплатою. З

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація