Реферати українською » Социология » Сутність соціологічних досліджень


Реферат Сутність соціологічних досліджень

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Курсова робота

з дисципліни

«Методи наукових досліджень про»

на задану тему:

Сутність соціологічних досліджень

 


Зміст

Запровадження

1. Сутність соціологічного дослідження

2. Програма соціологічних досліджень

3. Види соціологічних досліджень

3.1 Розвідувальне дослідження

3.2Описательное дослідження

3.3Аналитическое соціологічне дослідження

3.4Точечное дослідження

3.5 Повторний збір

4. Методи соціологічних досліджень

4.1 Соціологічне опитування

4.2 Соціологічне спостереження

4.3 Аналіз документів

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

За сучасних умов соціологічне знання застосовується у найширших сферах життєдіяльності суспільства. Компетентні соціологічні дослідження, достовірно котрі розкривають розмаїття та сутність різних соціальних явищ, і навіть закономірності їх змін - у об'єктивну реальність, набувають важливого значення.

Соціологічне дослідження – це система логічно послідовних методологічних, методичних, організаційно-технічних процедур, пов'язаних між собою єдиною метою: отримати достовірні дані про досліджуваному явище чи процесі.

Соціологічні дослідження займають чільне місце на практиці аналізу соціальної дійсності. Отримані результати цих дають нагоду отримати найрізноманітнішу інформацію, яка свідчить про процеси, явищах, які увнутриколлективной життя, суспільстві загалом, дозволяють поглиблювати кількісний і якісний склад одержуваних даних.

Як ініціатора соціологічного дослідження виступають соціальне замовлення як загострення соціальних протиріч, можна побачити соціологом і викликають його інтерес, чи сукупність проблем, завдань, цілей, поставлених суб'єктом управління різних рівнів, громадськими організаціями, ЗМІ передсоциологами-исследователями, практиками, консультантами.

Отже, актуальність обраної теми сумнівів бракує.

Метою згаданої роботи є всебічна вивчення, узагальнення і систематизація теоретичних основ на проблеми соціологічних досліджень.

Досягнення поставленої мети передбачається рішення завдань:

> досліджувати теоретичну базу у вигляді аналізу наявних у наукову літературу, засобах масової інформації та інших джерелах;

> дати поняття соціологічного дослідження, розкрити його суть і стала важливість у дослідницькій роботі;

> охарактеризувати етапи реалізувати основні види й методи соціологічного дослідження.

Робота складається з запровадження, трьох глав, ув'язнення й списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи 22 сторінки.


1. Сутність соціологічного дослідження

У структурі соціології виділяють три взаємозалежних рівня:общесоциологическую теорію, спеціальні соціологічні теорії та соціологічні дослідження. Усі рівні доповнюють одне одного, що дозволяє їм отримати щодо соціальних явищ і процесів науково обгрунтовані результати.

У широкому значенні соціологічне дослідження це специфічний вид систематичної пізнавальної діяльності, спрямованої на дослідження соціальних об'єктів, взаємин держави і процесів для одержання нову інформацію і виявлення закономірностей життя з урахуванням теорій, методів і процедур, які у соціології. У вужчому сенсі соціологічне дослідження є систему логічно послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур, підлеглих єдиної мети: отримати точні і об'єктивні дані про досліджуваному соціальному об'єкті, явище чи процесі. Інакше кажучи, соціологічне дослідження це специфічна різновид соціальних (суспільствознавчих) досліджень (їх «ядро»), розглядає суспільство як цілісну соціокультурну систему і яка спирається особливі методи лікування й прийоми збору, обробки та аналізу первинної інформації, прийняті в соціології.

Отже, у найбільш загальному вигляді соціологічне дослідження можна з'ясувати, як систему логічно послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур, пов'язаних між собою єдиною метою: отримати достовірні дані про досліджуваному явище чи процесі, тенденції і протиріччях їх розвитку, щоб ці дані за потреби використовували на практиці управління громадськоїжизнью[1].

Соціологічні дослідження, у залежність від завдань, що вони вирішують, і методів, якими вони користуються, може бути підрозділені сталася на кілька типів: теоретичні і емпіричні (теоретична і прикладна соціологія), фундаментальні і прикладні. Виділення в соціології двох типів дослідження – теоретичних і емпіричних – умовно, оскільки емпіричні дослідження може бути як фундаментальними, і прикладними. І особливо якщо теоретичні соціологічні дослідження намагаються розвиток і удосконалювання наукових уявлень про досліджуваному предметі, то прикладні присвячені рішенню конкретної соціальну проблему.

>Эмпирическое соціологічне дослідження є найважливішим і основним засобом вивчення соціальних процесів і стосунків, одержання повної,надежной й репрезентативної інформацію про їх функціонуванні та розвитку. Структура соціології така, що, крім теоретичного рівня спеціальних соціологічних теорій, воно охоплює і емпіричні соціологічні дослідження, які, крім іншого, виступають найважливішим засобом збору емпіричну інформації та й інших соціальних наук. Результати емпіричних соціологічних досліджень необхідні ефективнішого управління підприємством (організація управління трудовим колективом, маркетингу тощо.), галуззю, країною.

>Эмпирическое соціологічне дослідження – цей науковий дослідження, спрямоване отриманняфактофиксирующего знання, тобто. встановлення політики та узагальнення соціальних фактів з допомогою прямим чи опосередкованим реєстрації подій, притаманних досліджуваних соціальних явищ, об'єктів,отношений[2].

>Эмпирическое дослідження відрізняється від теоретичного (у якого дослідник оперує науковими поняттями, категоріями, що відбивають найважливіші властивості соціальних об'єктів і процесів) тим, що саме предметом аналізу стають:

· поведінка індивідів, соціальних груп;

· продукти людської діяльності;

· вербальні дії людей: судження, думки, погляди.

Проведення емпіричних соціологічних досліджень необхідне повної, всеосяжної інформації, що відбиває все основні боку досліджуваного процесу;

·надежной, достовірну інформацію, оскільки проведення такого дослідження гарантує від багатьох її спотворень;

· репрезентативною, інформації.

Специфіка емпіричного дослідження у тому, що це простий збір, відбір будь-яких соціальних фактів (такий відбір то, можливо суб'єктивним), а наукова процедура, у межах якої використовуються спеціальні соціологічні методи збору інформації, і навіть спеціальні соціологічні технології.

Що й казати розуміється під методологією, методикою і технікою соціологічного дослідження?

Методологія дослідження (від грецьк.methodos – шлях дослідження, пізнання іlogos – слово, поняття, вчення) – це стратегія наукового пошуку, яка спирається усвідомлення завдань, методи чи методів його проведення, програмних установок, ціннісних характеристик, нормативів і регуляторів теорії досліджуваної предметноїобласти[3]. Методологія включає методи, методику і техніку соціологічного дослідження, підпорядковуючи їхнім спільнимевристическим і прагматичним цілям пізнавального процесу на конкретному етапі розвиткунауки[4].

Метод в соціології – спосіб побудови і обгрунтування соціологічного знання, сукупність прийомів, процедур і операцій емпіричного і теоретичного пізнання соціальної дійсності.

Методика соціологічного дослідження – це система операцій, процедур, прийомів встановлення соціальних фактів, їх систематизації і коштів на свою аналізу. Отже, якщо методологія – область загальної стратегії, то методика – тактика дослідження.

Техніка соціологічного аналізу (грецьк.techne – мистецтво, майстерність) – сукупність переважно організаційних і методичних прийомів та способів збору, обробки та аналізу даних.

Вихідним пунктом будь-якого дослідження, зокрема і соціологічного, є проблемна ситуація, що складається у житті. Вона, зазвичай, містить найбільш гострій суперечності між певними елементами соціального процесу. Після цього її аналізу та аргументації громадської значимості дослідник переводить практичний аспект проблемної ситуації у ранг пізнавальної проблеми, доводить її недостатнюисследованность і обгрунтованість, і навіть необхідність вивчення, тобто. задоволення потреби у знанні шляхом дозволу даного протиріччя соціальної дійсності. Проте зовсім не кожне соціологічне дослідження є проблемним. Річ у тім, що означає формула проблеми вимагає глибокого аналізу життя, наявності певних знань про суспільство, про те чи інших його сторони, і навіть відповідної ерудиції соціолога. Важливо, щоб проблема була вже розв'язаною чи удаваної, а цього потрібна її серйозна експертиза.


2. Програма соціологічних досліджень

Як зазначалося, соціологічне дослідження це складного процесу пізнавальної діяльності, під час якого соціолог послідовно здійснює перехід від самих якісних етапів пізнання решти, від нерозуміння сутності досліджуваного соціального об'єкта для отримання необхідних і достовірних знання ньому. Хоч би якою була специфіка конкретного соціологічного дослідження, вона завжди проходить певні етапи. У соціології виділяють, зазвичай, чотири основні етапи – послідовні стадії – проведення соціологічного дослідження.

Перший етап розпочинаються з його підготовки: обмірковування цілей, програми, плану, визначення коштів, термінів, способів оброблення і т. буд. Другий етап – збір первинної соціологічною інформації (записи дослідника, виписки із документів). Третій етап – підготовка зібраної під час соціологічного дослідження інформації до опрацювання, складання програми обробітку грунту і сама обробка.

Заключний, четвертий етап – аналіз обробленою інформації, підготовка наукового звіту за підсумками дослідження, формулювання висновків, і рекомендації замовникові, суб'єкта.

Аналіз свідчить, що будь-який соціологічне дослідження починається із розробки його програми, що можна розглядати у двох аспектах. З одного боку, вона становить собою основний документ наукового пошуку, яким можна оцінювати рівень наукової обгрунтованості тієї чи іншої соціологічного дослідження, з іншого боку, програма є певної методологічної моделлю дослідження, у якій фіксуються методологічні принципи, мету й завдання дослідження, і навіть методи їхнього досягнення. З іншого боку, оскільки із розробки програми, власне, і розпочинається соціологічне дослідження, вона є результат його початкового етапу.

Отже, у процесі розробки програми соціологічного дослідження створюється гносеологічна модель дослідження, і навіть вирішуються питання методології, методи і техніки. Будь-яка програма соціологічного дослідження має відповідати наступним основним вимогам:

·теоретико-методологической обгрунтованості;

· структурної повноті, т. е. наявності у ній всіх структурних елементів;

· логічності і послідовності її частин 17-ї та фрагментів;

· гнучкості (вони повинні сковувати творчі можливості соціолога); ясності, чіткості і зрозумілості навіть нефахівців.

Виходячи з розуміння, що ваша програма грає центральну роль соціологічному дослідженні, важливо сформулювати функції, які свідчить про її призначення і розкривають її основнесодержание:[5]

1. Методологічна функція у тому, що з наявного різноманіття концептуальних підходів і аспектів бачення об'єкта вона визначає ту методологію, яку застосовувати соціолог.

2. Методична функція передбачає конкретизацію та обґрунтування методів дослідження, т. е. отримання соціологічною інформації, і навіть її аналізу та обробки.

3.Гносеологическая функція забезпечує зниження рівня невизначеності у сенсі досліджуваного об'єкта після розробки програми з порівнянню з його розумінням до її розробки.

4.Моделирующая функція полягає у поданні об'єкта як особливої моделі соціологічного дослідження, основних його аспектів, етапів і процедур.

5.Программирующая функція залежить від розробці програми як такої, що є специфічну модель дослідницького процесу, яка оптимізує і впорядковує діяльністьсоциолога-исследователя.

6. Нормативна функція свідчить про програма, побудованої на відповідність до встановленої структурою, як основного вимоги, і ознаки науковості соціологічного дослідження. Програма задає нормативні вимоги соціологічною науки стосовно конкретному дослідженню.

7. Організаційна функція передбачає розподіл обов'язків між членами дослідницького колективу, поділ бізнесу та впорядкування праці кожного соціолога, контролю над ходом дослідницького процесу.

8.Эвристическая функція забезпечує пошук і освоєння отримання нового знання, процес проникнення сутність досліджуваного об'єкта, відкриття глибинних пластів, і навіть перехід від незнання до знання, від помилки істини.


3. Види соціологічних досліджень

Попри те що, що кожен соціологічне дослідження, претендує на цілісність і викінченості, включає вищезгадані етапи, єдиної, уніфікованої форми соціологічного аналізу, придатної з вивчення різної складності проблем, немає. Конкретний вид соціологічного дослідження обумовлений характером поставлених у ньому цілей і завдань. Саме відповідність до ними розрізняють три основні види соціологічного дослідження: розвідувальне, описове іаналитическое[6].

 

3.1 Розвідувальне дослідження

Розвідувальне дослідження вирішує дуже обмежені за змістом завдання. Воно охоплює, зазвичай, невеликі обстежувані сукупності і полягає в спрощеної програмі і стиснутому за обсягом інструментарії. Програма такого дослідження спрощена.Обследуемие сукупності невеликі: від 20 до 100 людина.

Розвідувальне дослідження використовується для попереднього обстеження певного процесу чи явища. Потреба такому попередньому етапі, зазвичай, виникає тоді, коли проблема чи мало, чи взагалі вивчена. Зокрема, він успішно застосовується щоб одержати додаткової інформації про об'єкт й об'єктові, для уточнення і коригування гіпотез і завдань, інструментарію і національних кордонівобследуемой сукупності в поглибленому, широкомасштабному дослідженні, і навіть виявлення труднощів, що потенційно можуть зіткнутися подальшому. Його є:

· отримання додаткової інформації про об'єкт й об'єктові дослідження;

· уточнення і коригування гіпотез і завдань, інструментарію і національних кордонівобследуемой сукупності в поглибленому, широкомасштабному дослідженні;

· виявлення труднощів, які можуть опинитися зустрітися за його проведенні.

Під первинної соціологічною інформацією прийнято розуміти отримані під час соціологічного дослідження, у різної формінеобобщенние відомості (наприклад, відповіді опитуваних стосовно питань анкети, інтерв'ю, записи дослідника на картках спостереження та ін.), підлягають подальшому опрацюванні і узагальнення.

Виконуючи допоміжні завдання, розвідувальне дослідження служить постачальником оперативних даних. І тому використовують одне з найбільш доступних методів збору первинної соціологічною інформації (анкетне опитування чиопрос-интервью), дозволяє здійснити їх у стислі терміни. У цьому сенсі можна говорити про таку його різновиду, як експрес-опитування, мета якої є отримання окремих відомостей про актуальні події і фактах (зондаж суспільної думки), з'ясування ступеня ефективності хіба що проведених заходів (наприклад, зборів, туристичні поїздки, екскурсії, походи тощо.).

З допомогою оперативних опитувань визначають ставлення людей до актуальним подій і фактам (так званий зондаж суспільної думки), і навіть ступінь ефективності хіба що проведених заходів. Нерідко до таких опитуванням вдаються з оцінки ходу і результатів різних суспільно-політичних кампаній.

Зазвичай, у розвідувальному дослідженні використовується будь-якої одне з найбільш доступних методів збору первинної соціологічною інформації, що дозволяє зробити це у стислі терміни. З іншого боку, якщо йдеться уточнення предмета чи об'єкта широкомасштабного дослідження, може бути здійснений аналіз спеціальної літератури, і навіть проведено опитування компетентних фахівців (експертів) або осіб, які знають характерні риси й особливо об'єкта дослідження.

 

3.2Описательное дослідження

>Описательное дослідження складніший вид соціологічного аналізу, що дозволяє скласти щодо цілісне уявлення про досліджуваному явище, його структурних елементах, тобто. встановлює: чи є зв'язок між характеристиками досліджуваногоявления.[7] Осмислення, облік такий всебічної інформації допомагають краще дати раду обстановці, глибше обгрунтувати вибір коштів, форм і методів управління громадськими процесами.

>Описательное дослідження проводять за повною, досить докладно розробленої програмі і з методично апробованого інструментарію. Його методологічна та методичніша оснащеність уможливлює угруповання і класифікацію елементів за тими характеристикам, виділені як істотних у зв'язку з досліджуваної проблемою.

>Описательное дослідження зазвичай застосовується у тому випадку, коли об'єктом служить щодо велика спільність людей, відмінних різними характеристиками. Це то, можливо колектив великого, де трудяться представники різних професій і вікових категорій, мають різні стаж роботи, рівень освіти буде, сімейний стан тощо., чи населення міста, району, області, регіону. У цих ситуаціях виділення

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація