Реферати українською » Социология » Обгрунтування ролі соціального Капіталу у формуванні засад Концепції людського роз ¬ витку на прікладі Полтавської області


Реферат Обгрунтування ролі соціального Капіталу у формуванні засад Концепції людського роз ¬ витку на прікладі Полтавської області

>МІНІСТЕРСТВОПРАЦІ ТАСОЦІАЛЬНОЇПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

>ІНСТИТУТПІДГОТОВКИКАДРІВДЕРЖАВНОЇСЛУЖБИЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

 

>Контрольна робота

ізнавчальноїдисципліни “>Соціальна політика”

«>Варіант 15»

СтуденткигрупиУПБ1 –08з

факультетуекономіки тауправління

заспеціальністю “>Управління персоналом

йекономіка роботи”

ТищенкоАнтоніниМиколаївни

>Київ - 2010


>Обґрунтуванняролісоціальногокапіталу уформуванні засідокконцепціїлюдськогорозвитку (наприкладіПолтавськоїобласті)

>Життєвийрівень урізнихкраїнахрізний. Людимаютьнеоднаковіможливості дляоблаштування свогопобуту,зміцненняздоров'я,одержанняосвіти чинабуттяфаху,безпечного життя. Усіцезалежить відпевних умів йвідповідногосередовища -економічного,політичного,соціального, духовного таекологічного.Порівнятиціумови врізнихкраїнах, атакожвіднайти шлях для їхньогополіпшення можна задопомогоюпоказникалюдськогорозвитку.

>Повногорозумінняглобальноїконцепціїлюдськогорозвитку таїї адекватноговикористання увиробленні державної політикище недосягнуто,можливо, через ті, щоцяконцепціяцілком нова длянашогосуспільства йчастково бувприв'язанаще до умівколишньоїтоталітарноїнаддержави, ускладіякоїперебувала Україна.

Концепціюлюдськогорозвиткупередбачаєрозширенняможливостей людейполіпшитисвійдобробут,зміцнитисвоєздоров'я,одержатикваліфікацію,збагатити собі духовно йпочувати собібезпечно. Усіцепотребуєствореннявідповідних умів йсередовища (>насампередсоціального).Важливу роль у цьомувідіграютьполітичні,соціальні таіншіінституції,оскількисаме смердотістворюютьгромадянамсуспільстваумови, за які смердотіможутьуправляти своїмжиттям.

Концепціюлюдськогорозвиткупередбачаєпріоритетінтересів людей накожному ізтрьохнапрямівперехідногоетапу:

- розбудові держави;

-становленнядемократії;

-реформуванняекономіки.

>Цяконцепціявиникла наосновітрансформації двохтрадиційнихідей пророзвиток, асаме:

- ідеїосновних потреб;

-доктриниекономічногорозвитку.

>Ідеяосновних потребпередбачаєпатерналістичну відповідальність держав за забезпеченнясвоїхгромадяннеобхідними товарами йпослугами черездержавний сектор чи вбудь-якийіншийспосіб (>Патерналізм -а)благочинна діяльність,спрямована назадоволенняінтересів трудящих; б)піклування держави просвоїхгромадян,фірми - просвоїхпрацівників,однієї країни - проіншу; в)переконання до того, що держава, урядзобов'язанізабезпечуватипотребигромадян зарахунок держави,брати у собі усітурботи про них).

Доктринаекономічногорозвиткудомінувала последругоїсвітовоївійни, йїї сутьполягаласаме векономічномурозвитку як головномучинниковірозширенняможливостей для збільшеннядоходів (та іжиттєвогорівня)членівсуспільства,тобтолюди-виробникивважаються такими жважливими, як йлюди-споживачі. У цьомуконтекстііснують,звичайно,певніваріанти тихий зрозуміти, котрівраховують,насамперед,тенденціїзміниякостізростання, а чи нелише сам собою фактзростання (>наприклад,рівномірнезростання;зростаннязісправедливимрозподілом благ тощо).

>Надзвичайноважливим дляконцепціїлюдськогорозвиткуєтрактуванняпоняттясоціальногокапіталу.Сліднаголосити, щоуспадкованийсуспільствомсоціальнийкапітал, навідміну відфізичного,якийєматеріальним (>засобивиробництва,природніресурси,кошти), йлюдського,якийозначаєздібності тавміння людей,базується навідносинахміж людьми. Узагальному його можнаохарактеризувати якдобровільніформисоціальногорегулюваннявідносин, щоформуютьзлагоду таєдність усуспільстві. Нелише людина, а івідносиниміж людьмивідіграютьвирішальну роль. Насучасномуетапірозвиткусуспільстваіснує потреба устворенні новогосоціальногокапіталу, що станіланкою, котрасполучає державу тасім'ю, депанують неформальніродинністосунки.

>Людськийрозвитокпередбачаєнаданнягарантійіндивідуальних прав й свободлюдини:

- якгромадяни демократичногосуспільства смердотімаютьможливістьбрати доля вприйняттірішень нарівнімісцевихорганів влади чинаціонального уряду;

- якнаціямають декларація промову,віру,звичаї;

- яквиробникигромадянимають правобрати доля ввиробничій такомерційнійдіяльності;

- якспоживачі людимають право доступу донеобхідноїінформації та на захист відшкідливих йнеякіснихтоварів,матеріалів йпослуг, декларація продостойне життя вбезпечнихумовах та здоровомунавколишньомусередовищі.

>Людськийрозвиток -це процесрозширенняможливостейвибору,серед які на всіхстадіяхсуспільногорозвиткуголовнимиє:

-можливостітривалий годину вестиздоровийспосіб життя; ^можливостіздобутиосвіту;

-можливості доступу доресурсів, необходимих для забезпечення нормальногожиттєвогорівня.

>Людськийрозвитокмістить йіншіскладові:політичну,соціальну таекономічну свободу, декларація протворчість,самоповагу,інші ціності йпараметри тавідбувається задвомаосновниминапрямами (рис. 1):

-набуттяякіснихпоказників (>продовженатривалість гідного життя,професіоналізм,високийрівеньосвіти тощо);

-використаннянабутихякіснихпоказників (для роботи,відпочинку,культурних,соціальних йполітичнихцілей).

>Обидванапрямиповинні бутизбалансовані.

>Одержання прибутку (>прибутку) неєосновноюметою життялюдини,необхідновраховувати йгуманітарнібажанняособистості.Людськийрозвиток виненвідбуватися паралельно ізкультурним, заповноїповаги тазбереженнякультурнихтрадицій.Будь-якізміни уцій сфері не вартоприскорювати чифорсувати.Обережнослідвирішувати запитаннядеідеологізації.Необхідностворитиумови таможливості длярозвиткусвідомості якокремоїлюдини, то йцілихспільнот.Треба йнадалізабезпечуватирозвитокінтелектуальногопотенціалу,вивести ізкризиосвіту, підгримувати нависокомурівніінформаційне забезпечення, щодастьзмогу людямпсихологічноадаптуватись доосвітніх норм йраціоналізму, аотже, -примножуватинаціональніздобутки. Правалюдиниповиннідомінувати над правами держави (рис. 1).

>Рис. 1 -Напрямилюдськогорозвитку

>Людськийрозвитокмусить бутисталим, щоозначаєраціональневикористання всіхможливихресурсів як длязадоволення потребсучасних, то ймайбутніхпоколінь.

>Сталістьлюдськогорозвиткувизначається якпередумовавиживаннялюдства (уматеріальному йсоціальномусенсі), а чи не якспосібформування того чиіншого типусуспільства.

Методикувимірюваннялюдськогорозвитку, асамеіндексулюдськогорозвитку (>ІЛР),впершезапропоновано вмежах Програмирозвитку ООН (ПРООН) 1990 р.ІЛРзначнодосконаліший, ніжпоказник валовоговнутрішнього продукту (ВВП) на свою душу населення,якийвизначаєлишесереднійдохід, щозабезпечує чи незабезпечуєпрожитковиймінімум членамсуспільства.Спочатку длявимірюванняІЛРвикористовувалиблизько 40показників,здебільшогокількіснихпараметрів йрейтингів. Однак не усіпараметри можнавимірятикількісно,наприклад,наявністьполітичноговибору чи свободуособистості,обсяги духовного чисоціальногокапіталів.

>НаразіпоказникІЛР,окрімсереднього прибутку,включаєвідомості протривалістьлюдського життя,рівеньосвіти (>різніступеніграмотності).Більш точноІЛРрозраховується наосновітрьохпоказників:

>П.І -очікуванедовголіття, якувизначається яктривалістьмайбутнього життя принародженнідитини;

>П.ІІ -досягнутийрівеньосвіти,вимірюється яксукупнийіндексграмотностідорослого населення (>двітретини) йсукупначасткаучнів (однатретина);

>П.ІІІ -життєвийрівень,вимірюєтьсяреальним ВВП на свою душу населення (США паритетукупівельноїспроможності -ПКС).

>ЩобвизначитиІЛР, для шкірного ізцихпоказниківвстановлюємомаксимальні ймінімальнізначення (Хй):

-тривалістьмайбутнього життя - 25 та 85 років;

-грамотністьсереддорослого населення - 0 та 100%;

-сукупначасткаучнів - 0 та 100%;

-реальний ВВП на свою душу населення (в дол. СШАПКС):

100 дол.ПКС й 40000 дол.ПКС. Длябудь-якого компонентаІЛРокремііндексирозраховуються заформулою

>ІндекслюдськогорозвиткуПолтавськогорегіону та йогоскладові станом на 2009рік:

>очікуванатривалість життя принародженні, років – 67;

>грамотністьсереддорослого населення, % - 99;

>сукупначасткаучнів йстудентів, % - 65;

ВВП на свою душу населення (>ПКС USD) – 1750;

>П.І = 0,667;П.ІІ = 0,877;П.ІІІ = 0,348, таким чиномІЛРєсереднімарифметичниміндексівП.І,П.ІІ,П.ІІІ тадорівнює 0,631 станом на 2009рік.

 

>Класифікаціязайнятості наринку роботиПолтавськогорегіону

 

Полтавщина, котраниніпереживаєскладнийперіод свогорозвитку,зумовлений переходом доновоїсистемисуспільного улаштую,має насвоємуринку роботи практично завісься спектрекономічноїдіяльності.

>Основнимиознакамизайнятостіє:

-тривалістьробочогоперіоду тарівень оплати роботи;

-кількістьробочих місць однією особу;

-реєстрація.

>Залежно відтривалостіробочогоперіоду, способуреєстрації,організаціїробочогомісця таіншихфакторівзайнятістьможенабуватирізних форм (мал.1) (П. ШевчукСоціальна політика,стор 41, рис. 2).

 


>Рис. 2 -Формизайнятості

 

>Зареєстрована діяльність:

 найманапраця;

 підприємництво;

 самозайнятість.

>Незареєстрована діяльність:

 Основнанезареєстрована діяльність:

- діяльність,реєстраціяякої непередбаченачиннимзаконодавством (>неформальназайнятість);

- дозволена законом діяльність, процедурареєстраціїякоїпередбаченачиннимзаконодавством, але й не проводитися черезрізні заподій (>тіньовазайнятість);

- діяльність, Якасуперечитьчинномузаконодавству йвідповідно неможе бутизареєстрована (>кримінальназайнятість).

 Додаткованезареєстрована діяльність:

-комбінаціянайманої роботи танеформальноїдіяльності;

-комбінаціянайманої роботи ітіньовоїдіяльності;

-комбінаціянайманої роботи такримінальноїдіяльності;

-комбінаціяпідприємництва йтіньовоїдіяльності;

-комбінаціяпідприємництва ікримінальноїдіяльності;

-комбінаціясамозайнятості татіньовоїдіяльності;

-комбінаціянеформальної ітіньовоїдіяльності;

-комбінаціятіньової такримінальноїдіяльності.

Найманапраця.Безумовно, основузайнятостістановитьзареєстрованазайнятістьнайманоюпрацею, Якаохоплюємайже 70% всіхпрацюючих. Унормальнихекономічнихумовахзайнятість в цьомусекторіекономікизабезпечуєвідносновисокідоходи (завиняткомнекваліфікованоїробочоїсили,тимчасових йнепрестижнихробіт),певнустабільність йстрахування відосновнихризиків. УумовахПолтавщининизькаефективністьекономіки,утримуваннянадлишковоїробочоїсилизначноючастиноюпідприємств,низькапитома вагизаробітної плати всобівартостіпродукції впоєднанні ззатриманнямивиплатизарплатинеминучеприводять доти, щорівеньбідностіпрацюючого населеннямайже невідрізняється віданалогічногопоказникасередпенсіонерів, азаробітна платахоча йєголовнимджереломдоходівзайнятих узареєстрованомусекторіекономіки, незавждизабезпечуєнавітьпрожитковиймінімум.

>Самозайнятість.Самозайнятість увузькомутлумаченнітерміну, чиіндивідуальназайнятість,визначається як діяльність, що,зазвичай, приноситидохід угрошовій чинатуральнійформі й проводитисясуб’єктоміндивідуально.Критеріями, заякимисамозайнятівідокремлюються відіншихкатегорійосіб,єтакі:

-виконанняробіт завинагороду;

-юридичнанезалежністьсуб’єктагосподарювання;

-створенняоднієюособою одногоробочогомісця (для собі);

-проведенняробітвласнимизусиллями;

-фінансування всіхвидатківвиключно зарахуноквласнихкоштів (у томучисліодержанихкредитів);

-використаннявласних (чиорендованих)засобіввиробництва;

-одноосібнерозпорядження результатамипродукції.

>Особавважаєтьсяіндивідуальнозайнятою (>самозайнятою),якщо вонавідповідає усімпереліченимкритеріям.Самозайнятістьрозглядається якрізновидпідприємницькоїдіяльності, асаме як такапідприємницька діяльність, що непотребує регулярного (>постійного чиперіодичного)залученнянайманихпрацівників чичленівсім’ї.Самозайнятістьнерідковиступає якперехіднийетапміжроботою за найманням йзалученнямнайманихпрацівників, якпроміжна ланкаміжнаданнямпропозиціїробочоїсили тапред’явленнямпопиту нанеї, анерідко якперехід відбезробіття донайманої роботи.Орієнтація насамозайнятість як наджерелоприбутків (>додаткове чиосновне)стаєоб’єктивноюнеобхідністю длябагатьохверствтрудоактивного населення.Справді,створенняробочогомісця вцій сферіринку роботипотребуємінімальнихвитрат,прибуткишвидковиправдовуютьвитрати.Водночас вартозауважити пронизькийтехнологічнийрівень йнизькупродуктивність роботизайнятих уцій сфері,поширеннюякоїсприяє нелише (аможливо, й не скільки)ринковатрансформація, апередусімпоглибленняекономічноїкризи.Відповіднопозитивнінаслідкисамозайнятостівиявляютьсяголовним чином усоціальній сфері - задопомогоюсамозайнятості можнавирішуватипроблемибезробіття, але йпринциповонеможливовирішуватипроблемиекономічногозростання.Інтерес досамозайнятостізумовлений такимиобставинами:

-економічноюкризою,зниженнямрівнявиробництва,наслідком які сталозростаннярівнябезробіття йзвуженняможливостейпрацевлаштування;

-низькимрівнем оплати роботи надержавних,приватизованихакціонерних йколективнихпідприємствах,розчаруванням населення вдокладанні роботи напідприємствахвідповідних формвласності;

-утвердженнямринковоїсвідомостісередбільшостігромадян;

-потребоюзмінипринципівсоціальної політики держави:орієнтації наактивізаціюповедінки всіхпрацездатнихверствсуспільства,подоланняпасивногоочікуваннядопомоги держави

>Неформальназайнятість. >ТрактуваннянеформальноїзайнятостіМіжнародноюОрганізацієюПраціпов’язане ззайнятістю намікропідприємствах (на які працює не більше, ніжп’ятьосіб), але йвидається, що воно тапотребуєістотногорозширення ізогляду наспецифікусоціально-економічноїситуаціїПолтавськогорегіону. До одного й саме його типузайнятостідоцільновідносититрудову діяльність,дозволенучиннимзаконодавством, процедурареєстраціїякої непередбачена чи обмежена. Тім самимокреслюється тонка межаміжсамозайнятістю інеформальноютрудовоюдіяльністю.

>Нинінеформальназайнятістьє одним звирішальнихкомпенсаторівсоціальнихнегараздівекономічноїлібералізації в Україні.Саме вонє чи ненайважливішимзасобомекономічноговиживання для тихий,хтоопинився унайскрутнішомустановищі, якнайменшпідготовлених под годину переходу доринковихвідносин (>пенсіонери,сім’ї іздітьми, молодь, котравпершевиходить наринок роботи, тощо).

>Тіньовазайнятість >виконуєнині наПолтавщинічималофункцій,їївиникненняпов’язане іздієюрізнихчинників:

1.Складна йдосить дорога процедуралегалізаціїекономічноїдіяльності (>реєстрація,ліцензування,подоланняіншихбюрократичнихбар’єрів, частопов’язане ізпотребоюдаватихабарі)підштовхуєдрібнихпідприємців й тихий,хтонесистематичне проводититаку діяльність, нереєструватися.

2.Надзвичайновисокі ставкиоподаткування, щобагатократнозбільшуютьсявнаслідокдіймісцевої влади, часто простопримушуєпідприємцівухилятися відсплатиподатків. Колистосуєтьсянайманихпрацівників, то тут для них ставкиоподаткування (особливо длясумісників)єнадтовисокими.

3.Обмеженістьпопиту наробочу силу в легальномусекторіекономікипримушує населенняшукатибудь-якіджерела прибутку,включаючи йтіньовий сектор.

4. Частотіньова діяльністьмаєвипадковий характер.

>Кримінальназайнятість. >Кримінальноює діяльність, котрасуперечитьчинномузаконодавству йвідповідно неможе бутизареєстрованою.Можнасформулювативизначенняринкукримінальноїробочоїсили -цеоб’єктивноіснуюча сферареалізаціїпрофесійноїзлочинності, щозумовленапопитом натаку діяльність, атакожспричиненасоціальними,політичними,економічними,демографічнимипроцесами усуспільстві.

Отже, наведена схемаподілуукраїнськогоринку роботи зарізними типамизайнятостівіддзеркалюєкількапринципових тез,важливих дляформування державної політикищодонезареєстрованоїзайнятості.

1.Понад половинусукупноїробочоїсилининіреалізує своюздатність до роботи шляхомпоєднання двох чинавітьбільшоїкількостіробочих місць, котріможутьводночасналежати до легального і нелегальногосекторів.

2.Межіміжокремими секторамиекономіки йвідповідноокремими типамизайнятостієнадзвичайнорухливими; смердотівизначаютьсязаконодавством,суспільнимицінностями йгромадськоюдумкою.

3.Саме намежахсекторівформуютьсяполярнірівнідоходів:найнижчі котріледьзабезпечуютьіснування (>нижче відпрожитковогомінімуму), йнайвищі, котрідаютьзмогуїхнімвласникам непростозадовольняти своїособистіпотреби, а іістотновпливати надержавнуполітику йдержавну уладові. Так,найменшзабезпеченимивиявляються тих,хтовимушенопоєднуєсамозайнятість (чинеформальнузайнятість) ізнайманоюпрацею, за якоїотримуютьмізерну зарплату, чивзагаліперебуває увимушенихнеоплачуванихвідпустках.Найвищідоходидаєпоєднанняпідприємництва йтіньовоїзайнятості ізкримінальноюдіяльністю.

4.Нинімаргіналізація йкриміналізаціяукраїнськогосуспільствапризводять доти, що рухробочоїсилипоступовоспрямовується до нелегального сектора.

Отже,державна політикащодонелегальноїзайнятості ізайнятих неюмає непростовраховуватипринциповівідмінностіміжнеформальною,тіньовою йкримінальноюдіяльністю, абрати доувагиіснуючікомбінації.Основнізусиллямають бутиспрямовані не так на ті,щобпримуситигромадян жити йпрацювати завстановленими стандартами, але вкоригуваннястандартів (>включаючизаконодавство)відповідно дореальноїповедінки населення.

ДляПолтавськоїобластіхарактернимє ті, щоостаннім годиноюспостерігаєтьсятенденціязниженнячасткиекономічно активного населення, але вфонібезробіття -зайнятого населення.

 

Триосновніпроблеми,існування якіпотребуєзмінстратегії Сучасної державизагальногодобробуту. КороткийзмістКонвенції 102

>Основніпроблеми, щопотребуютьзмінстратегії Сучасної державизагальногодобробутуце: політикадоходів;демографічна татрудоресурсна політика; політика усоціально-культурній сфері. Асаме:зменшеннябідності танерівності всуспільстві;уникненняекономічної тасоціальноїмаргіналізаціїнедієздатнихчленів спільноти;зростанняекономічної тасоціальної безпекипрацездатних груп населення наосновіїхньоївласноїініціативи,самореалізації тасамодостатності.

>Соціальна політика за умівреформуванняекономічних,правових йсуспільнихвідносинспрямовується на:поступовеобмеженнявпливучинників, котрігальмуютьсоціальнийпрогрес;посиленняфакторівсоціальногопоступу,зростаннясоціальної таекономічної безпеки особини.

>ЗмістКонвенції 102визначаєвидисоціальноїдопомоги,умови йрозмірисоціальнихвиплат принастанніосновнихсоціальнихризиків.Конвенціяпередбачаємінімальністандартищодомедичноїдопомоги,допоміг уразіхвороби,безробіття,старості, трудовогокаліцтва чипрофесійногозахворювання,вагітності тапологів, уразінастанняінвалідності,втратигодувальника,сімейнихдопоміг;встановлюєнормиперіодичнихвиплатдопоміг;проголошує принципрівноправностіосіб, що неєгромадянами країнипроживання, згромадянамиданої країни.

Для шкірного видусоціального забезпеченнявстановленопевнінормативиохоплення такоюдопомогоювідповіднихкатегорій населення,чисельність які не винна бутинижчеустановленоїмежі. В частностиКонвенціяпередбачаєпоширення окремихвидівсоціального забезпечення натакікатегорії населення,чисельність які неможе бутинижчеустановленоїмежі: не менше 50 %працюючих за найманням, але вїхніх дружин тадітей; насамозайняте населення, якустановить не менше 20 %загального числажителів, атакожїхніх дружин тадітей; не менше 50 %загального числажителів; нажителів,кошти які неперевищуютьпевногорівня.

>Конвенціятакожпередбачає, щодопомога намедичнеобслуговуваннянадається для оплативитрат натаківидимедичноїдопомоги:загальноїлікарськоїдопомоги,включаючивідвідування вдома;кваліфікованоїдопомогиспеціалістів устаціонарних таамбулаторнихумовах;одержаннямедикаментів по рецептлікаря;госпіталізацію;спостереження йдопомогу привагітності тапологах.Строквиплатидопомогиобмежується 26тижнями прикожномувипадкузахворювання, акраїнах, котріратифікувалиКонвенцію ізвилученнями, - 13тижнями.

>КрімнаведеногоКонвенція № 102передбачаєнорми принаданнідопомоги вразітимчасовоїнепрацездатності (рядківвиплати не виненперевищувати 26тижнів),допомоги побезробіттю,сімейнихдопоміг.

>Конвенціяпередбачає, що для права надопомогу постаростівстановленийвік не виненперевищувати 65 років,протедозволяє і болеевисокувікову між ізналежнимурахуваннямдемографічних,економічних тасоціальнихкритеріїв,підтвердженихстатистикою,страховий читрудовий стаж не менше ЗО років чиперіодпроживання в стране - не менше 20 років. Длясамозайнятого населеннявисуваєтьсядодатковавимогащодовиплатистраховихвнесків.

>Конвенція № 102такожпередбачаєвипадкипризупиненнясоціальнихвиплат,зокремаперебування на державномуутриманні,відмова відмедичноїдопомоги,звільнення завласнимбажанням (колийдеться продопомогу побезробіттю) тощо.Законодавство України прозагальнообов'язковедержавнесоціальнестрахуванняпередбачаєокреміобмеженнящодосоціальногозахистубезробітного увипадку,якщо особапопередньозвільнилася завласнимбажанням, атакожрегламентуєпідстави дляпризупинення й дляприпиненнявиплат засоціальнимстрахуванням.

Кожнакраїна взяла у собізобов'язаннялише ізчастини статей (>цеКонвенцією № 102дозволяється), атакождекотрі із нихскористалисятимчасовимивинятками, щопередбачені устаттях 9 ">d" й 48 "з".

>Слідзвернутиувагу наодневажливеположення. Праворуч до того, щоКонвенція № 102 бувприйнятаще у 1952 р.,набулачинності 27 апреля 1955 р. і сфераїї реальногозастосування державамининізначнозвужена (Україна не так на собіціобов’язки).

Це,зокрема,зумовлено тім, що у болеепізніхКонвенціяхМОПвстановленодещо болеедеталізованіумови і порядокнаданнядопоміг, атакожсоціальністандарти болеевисокогорівня. Отже, приратифікації болеесучасного актаположенняранішератифікованоїКонвенції № 102 незастосовуються, про щозазначається вактіратифікації.
>Окрім того, приратифікації ДержавоюЄвропейськоїсоціальноїхартії (>переглянутої)слідвзяти доуваги, щоцяХартіявимагаєдодержаннястандартів нарівні неКонвенції № 102, аЄвропейського кодексусоціального забезпечення як болеесучасного акта.

Отже, длявизначеннямінімальнихстандартівщодонаданняконкретнихвидівсоціальнихдопомігслідзвернутися до "более"спеціалізованихконвенційМОП. Це,зокрема,конвенціїМОП № 121, № 128, № 130.

 

>Якіпередумовиформуваннясоціальної політики в Українізумовили контекст, уякомуреалізуєтьсясучаснасоціальна політика

 

>Соціальна політика - >мистецтвозадоволеннянеобмежених потребобмеженоюкількістюресурсів

Програмиурядіврізнихкраїнтлумачатьзмістсоціальної політикидещовідмінно.

Убільшостівизначеньпоняттясоціальної політикипов'язане ізнизкоюзаходів як уряду, то йіншихорганізацій,спрямованих напідвищеннядобробуту тазадоволення потреб якнайменшзахищених груп йіндивідів, то й населення вцілому.Необхідністьсоціальної політики всуспільствіобумовлюєтьсяіснуваннямсоціальноїнерівності таобмеженимобсягомресурсів.

>Сьогодні, якніколи,актуальність запитаннявиробленнянауково -обґрунтованоїсоціальної політики дляУкраїнської державиєнезаперечною .

>Проголошеннянезалежної держави;падіннясоціалістичноїсистеми.Економічна кризу;стрімкаінфляція.Зупинкапідприємств.Поява новогоявища -безробіття.

>Посилення людипочуттясоціальноїнезахищеності ізростаннядевіантнихпроявів,кримінальнихправопорушень.Жахлива щоправда про Чорнобиль.Майноверозшарування населення ірестратифікаціясуспільства: феномен "новихукраїнців" й "новихбідних".Боротьба нових й старихсуспільнихцінностей.Становлення ">тіньового сектора" в всіхцаринах життя,зокрема і усоціальній сфері.Успадкування ">подвійноїуправлінськоїморалі":призначенняноменклатурівисоких зарплат,пенсій,усілякихдопоміг тапільг.Нерозвиненість ">третього сектора" (>громадянськогосуспільства).Погіршеннядемографічноїситуації.Невизначеністьзовнішнього івнутрішнього курсу держави та тощо.

>Звісно, можнарозподілитиціпроблеми зазвичноюсхемою: наполітичні,економічні,соціальні,духовні. Алі на самом делеце було бмайжезамкнуте коловзаємопов'язанихтруднощів,перешкод,хворобнародженнянової держави.Коло, щоотрималоназву ">системноїсуспільноїкризи".Саме за таких уміввідбувалося йвідбувається в Україніформуваннясоціальної політики. Такими булипередумовиїїформування вукраїнськомусуспільстві.

>Поширенішоюхарактеристикоюукраїнськогосуспільствастаєбідність (>зубожілість населення).

Українськідослідникивідзначають рядспецифічнихособливостейбідності в нашійдержаві:

>Низькийрівень життя населення вцілому.

>Психологічненеприйняттяекономічноїнерівності.

Великакількість людей, котрівважають собібідними.

>Розповсюдженнябідностісередпрацюючого населення .

>Звертає у собіувагу івідсутність у стране ">середнього класу", щоєосновним компонентомсоціальноїстабільності тапрогресу.Представникицілого рядупрофесійних груп (>лікарі,вчителі,вчені,інженери), котріще на початкуперехідногоперіоду малісередні занаціональними стандартамиприбутки йвідігравалистабілізуючу роль усуспільстві,сьогодні усвоїйбільшостіопинилисьсеред "новихбідних", ацеможепризвести досерйознихускладнень. Черезвисокийінтелектуальнийрівеньтакі людиздійснюютьсуттєвий (>хоча і незавждиочевидний)вплив насуспільнупсихологію, й їхньогонезадоволеністьє характеромсоціально-економічногорозвитку, а своючергу,неминучевідбивається насоціальнійситуації.

>Розпадсуспільноговиробництваозначаєрозпадтрудовихколективів, котрізабезпечували не лишепрофесійнусамореалізацію а іпсихологічнусамоідентифікацію.Викинуті навулицю людивиявилисьізольованими ісамотніми,отже,нездатнимивиливати на уладові усвоїхінтересах табратидієву доля впроцесіприйняттярішень.

>Хоч якце не парадоксально, але йізоляція інизькасоціальнаактивність -цінаслідкибідності -виступають йосновнимиїїджерелами.

>Ще однаважливаознаказубожіння –надзвичайнонизьканароджуваність.Молодісім’ї всечастішевідмовляються віднародження не лишетретьої чидругої, анавіть єдиноїдитини. У Україні населенняпояснюєсвоєнебажання матірдітей черезнизькийжиттєвийрівень.Поряд зсоціальнимичинникамиістотною причиноюзниженнярівнянароджуваностієкатастрофічнопоганий станздоров’яжінок.

Некращий стансправ йзіздоров'ям чоловіків, у якісмертність відсерцево-судиннихзахворюваньстоїть напершомумісці й заостанні роктазбільшилась натретину.Причомуцятенденціянайбільшевиявляє собісеред чоловіків -жителів міст.Найуразливішоює група чоловіківпрацездатноговіку - 30-45 років.

>Окрімекологічнихчинників, котрішкідливовпливають наздоров'я людей, причинамидепопуляції українськоїнаціїєтакожхронічненедоїдання інедоступністьповноцінногомедичногообслуговування.Стосовношкідливостідовкілля, то "занаявності нормальногорівнядоходів людимаютьможливістьспоживатихарчові добавки,очищенупитну воду й т.д., щонівелюєризик чизменшує йогоступінь.

>Низкоюіншихсоціальних проблем, щопотребували адекватноговирішення:

-криміналізаціясуспільства;зростаннярівняправопорушень,зокремасередпідлітків тамолоді;

-зростаннякількостіхворих нанаркоманію татоксикоманію;

-поширеннязахворюваності навенеричніхвороби;

-стрімкезростаннякількості людей, щоживуть здіагнозомВІЛ/СНІД;

-появабіженців,шукачівпритулку тамігрантів; проблемапереселеннякримських татар;переселенців з зон, щопостраждаливнаслідокаварії наЧорнобильській АЕС.

>Звичайно,соціальний контекстєполіфонічним, йсоціальних проблем на самом делезначно понад. Тому можнасказати, щосоціальна політика, Якасьогодні проводитися в нашій стране, концептуально неопрацьована йвкрайсуперечлива.

>Щеоднією ізособливостей України 90-х років бувінтенсивнаміфологізаціябуденноїсвідомості,відновленнятрадиційнихвірувань тапоширеннянетрадиційнихрелігій, атакожмістичнихуявлень.Численнідослідники цогоявища впосткомуністичнихкраїнахвважаютьтакуміфологізаціюнебезпечною,оскільки вонаформуєілюзійнесвіторозуміння,можезрештоювикликатирозчарування таапатію,інколистановитьзагрозупсихічномуздоров'ю. Хочазверненняукраїнців дотрадиційнихрелігійпевноюмірою позитивнопозначилося насоціальнійситуації,зокрема на відродженнятрадиційблагодійництва,створенніблагодійнихорганізацій тасоціальних служб.

>Адаптація населення до новихсуспільних умів,пристосування доіншихцінностей -явищезавждискладне ібагатогранне.Проте очевидним, що Україніадаптація до глобальногосоціально-економічногопереструктуруваннясоціумузанадтозатягнулася, щоє,власне,складовоюсистемноїсуспільноїкризи, томунадзвичайноїважливостінабуває запитаннявироблення йвпровадженнясоціальної політики в життя.Наукові роботи усоціальній сферіздатнідопомогти цьому, яксвоїмифундаментальнимидослідженнями,експертнимианалізами,рекомендаціями, то йвпливом насуспільнусвідомість,теорію й практикууправліннясоціальнимипроцесами.

 

>Вплив якіміжнароднихорганізаційвизначаєпріоритети усоціальнійполітиці України

>Основніпараметриздійсненнясоціальної політики всуспільствізумовленібагатьмаоб’єктивнимичинниками:рівнемрозвиткупродуктивних сил,структуроюекономіки, станомсоціального життя, характеромполітичної влади,духовною таморальноюзрілістю населення країни тощо. На характер йосновні напрямисоціальної політикиактивнийвпливсправляє йзрілістьсуб’єктивного чинника -спроможність таготовністьуправлінських структур таіншихсуб’єктів політики забезпечитисоціальнуспрямованістьекономіки,достойніумови роботи іпобутугромадян;цивілізований характерсоціальнихвідносин.

>Слідзазначити, що активнасоціальна політика ажніяк несуперечитьполітиціекономічноїстабілізації.Навпаки, шлюбтакої політики,надтонизькийрівеньреальнихдоходівбільшості населенняобмежуютьпотенціалстабілізації таекономічногорозвитку. Яснаріч, щоця політикамає бутипродуманою,відповідальною таґрунтуватисянасамперед нареальнихможливостях держави.

>Пріоритетноюскладовоюсоціальної політикиєстворення умів дляфункціонування тарозвиткусоціальнихвідносин.Основне заподіяннясоціальної політики взазначеній сферіполягає вцілеспрямованомувпливі набагатограннісоціальнізв'язки, щовідбуваються всистемісоціальнихвідносин, ізметоюпідтримання іпосилення їхніупорядкованості,сталості. Метасоціальної політики якчинникарозвиткусоціальнихвідносин -створитиадекватніумови для оптимального,самовідновлюваногопроцесусоціодинамікисоціальноїсферижиттєдіяльностісуспільства, длянайповнішоїсамореалізаціїособистістювласногосоціальногопотенціалу,сутнісних сил. У Українісерйознийвплив напріоритети досоціальної політики, наїхнійзмістсправляють

>Міжнародна організація роботи (>МОП) й Європейський Союз (>ЄС), ООН, ЮНЕСКО,статистичніустанови держав.Науковим йметодичнимзабезпеченнямсоціальної політикизаймаютьсявітчизняні таіноземніінституції. Так, заактивної співпрацю Українськогоінститутусоціальнихдосліджень,Науково -дослідногоінституту роботи йзайнятості,Міністерства роботи тасоціальної політики України, Заради ізвивченняпродуктивних сил НАН Українипроведеніширокідослідження, котрілягли основою розробкинормативно-правовоїбазисоціальногострахування йпенсійного забезпечення. В частности,розроблені методикавизначеннясукупного прибутку сім'ї та методикавизначеннягарантованого Державоюмінімального прибутку сім'ї дляпризначенняадресноїсоціальноїдопомоги тощо.

>СтратегіїрозвиткудосліджуєМіжнародний центрперспективнихдосліджень,якийєнедержавноюустановою.

Програмурозвитку ООН в Україніщорічноготуєзвіти, в яківисвітлюються тааналізуютьсярізніаспектисоціальногорозвитку України, із точкизору правлюдинианалізуютьсяпроцесисистемноїперебудови,досліджуютьсянайгострішіпроблеми,пов'язані ізрівнем життя,взаємозв'язкомміжринком роботи йдобробутом населення тощо.Метоюпідготовкицихдокументівєдемонстраціядержавним йнедержавнимінституціямшляхівдосягненнявищогорівнялюдськогорозвитку в Україні.

>Світовий банкреконструкції тарозвиткупостійноготуєзвіти -меморандуми ізекономічногорозвитку країни, -призначені длявнутрішньоговикористання прианалізіекономічних таінших умів йогокраїн-членів, щорозвиваються, адіалогу,який банк Веде ізурядамицихкраїн, до тогочислі України.Звітиґрунтуються на результатахдослідженьстратегіїрозвитку йпоглибленняструктурних реформ, до тогочислі у сфері політикисоціальногозахисту, щоздійснюютьсяфахівцямиСвітового банку таукраїнськимиекспертами.

>Консультативнафірма ПАДКОІнтернешнл (працює в Україні із 1996 р. запідтримки Агентства США ізміжнародногорозвитку) вмежах проекту ">Реформуваннясоціального сектору"протягом 1996-2000 рр.підготувала 36оглядів станувиконанняпрограмадресноїсоціальноїдопомоги в Україні. ДляАдміністрації Президента України,Кабінету міністрів України,Міністерства роботи тасоціальної політики Українифірма ПАДКОІнтернешнлрозробилакомплексний планреформуваннясоціального сектору в Україні. З 2000 р.фірмапочала роботу надновим проектом ">Реформуваннятарифів тареструктуризаціякомунальнихпідприємств в Україні",метоюякогоєтехнічнадопомога урядунашої державищодополіпшенняякостіосновнихкомунальнихпослугміськомунаселенню.ПредставництвоМіжнародного бюро роботи в Україні комплекснодосліджує станрозвиткуринку роботи,починаючи із 1993 р. разом ізМіністерством роботи йсоціальної політики Українипровадитьрозробкумоделісоціального бюджетові у 1998-1999 рр.реалізувало проект ">Навчання та поширенняінформаціїщодопрацюючихжінок".

Зсередини 90-х років XX ст. в Україніреалізується проектЄвропейської Комісії ізнаданнядопомогипостсоціалістичнимкраїнамТАСІS,зокрема в йогомежахфінансуваласяпрограма "Реформасоціальногозахисту в Україні" тастворенняРесурсного центру приМіністерстві роботи тасоціальної політики України.

Програму ізреформування державногоуправління й місцевого самоврядуванняІнститутувідкритогосуспільстваспрямована навдосконаленняуправління вкраїнахЦентрально-СхідноїЄвропи й СНР шляхомініціювання йпідтримкидослідницькихпроектів вгалузідецентралізації,реформування державногоуправління та державної політики урізних сферах. В частности,протягом 2000-2001 рр.проводилосяпорівняльнедослідження ">Впливдецентралізації насоціальнуполітику" (>Угорщина, Україна,Латвія,Румунія,Болгарія).


>Використаналітература

1.КонвенціяМОП №102. Промінімальнінормисоціальногозахисту.

2.Ганслі Т.Соціальна політика тасоціальне забезпечення заринковоїекономіки. - До., 1996.

3.Гравитц М.,Пенто Р. Методи соціальних наук. - М., 1972.

4.Жмир У.Соціальна держава,соціальна політика,соціальна робота //Соціальна політика тасоціальна робота. - 1997. - № 1.

5.Іванова Про.Соціальна політика:теоретичніаспекти. Курслекцій.-К.: Вигляд.Дім “КМАкадемія”, 2003.

6.Іванова Про.Передумовиформуваннясоціальної політики в Україні //Соціальна робота в Україні: Першікроки. - До., 2000.

7.Пухлій У., Ткаченко У.Приховані відбезпосередньогоспоглядання. Україна надемографічнійкарті світу:сьогодення тою перспективою //Політика й годину. - 2003. - № 7.

8.СаєнкоЮ.І.Соціальна політика вперіодтрансформаціїсуспільства //Соціальна політика в Україні тасучасністратегіїадаптації населення:Збірникнаукових статей. - До., 1998.

9. ШевчукП.І.Соціальна політика – Львів: Світ, 2003 р.

10.Політичні науки.Випуск 21, 2004 р.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація