Реферати українською » Социология » Соціологія конфлікту


Реферат Соціологія конфлікту

>Міністерствоосвіти й науки України
>Національнийуніверситетхарчовихтехнологій

КафедраМаркетингу

>Реферат

із предметаСоціологія

на задану тему

>Соціологіяконфлікту

>Виконав:

Студент грн.АКС-4-4

>ШирмаСергій


>Київ 2009


План

>Вступ

1.Розвитокмобільногозв’язку в світі

2. Мета,гіпотези

3.Анкетування

4.Мобільнийзв’язок в Україні

>Висновки

Списоклітератури


>Вступ

>Мобільнийтелефоннийзв’язоксьогодні —це одна ізнайбільшуспішних тадужединамічних зарозвитком областейрадіозв’язку. Усібільшакількість людейкористуєтьсямобільними телефонами якзвичайним танеобхіднимзасобомкомунікації.Цілком природно, щовнаслідок цогооператоризбільшуютькількістьбазовихстанційзадляпідвищенняякостізв’язку таобслуговуванняпостійнозростаючоїкількостіабонентів, атакож ізметоюпокриттямережею новихтериторій.Мобільнийтелефоннийзв’язоксьогодні — одна ізнайрозвиненішихгалузейрадіозв’язку. Однакбільшістькористувачів незнайомі із принципамифункціонуваннярадіозв’язку, асаме —найбільшрозповсюдженоютехнологією GSM. Цевикликає запитання із приводуможливого негативноговпливу наздоров’явисокочастотнихрадіосигналів, щопоширюютьсяміжмобільними телефонами табазовимистанціями.З’являютьсяпублікації, котрівідвертоспекулюють напобоюваннях людей. Натлі шлюбудостовірноїінформаціїцевикликаєцілкомзрозумілезанепокоєння всередовищікористувачів.

Самапоявамобільногозв’язку багато вчомузміниламоделіповедінки Сучасноїлюдини.Мобільнийзв’язок, що ставши непростотехнологічним, але й іфактичносоціальнимявищем, не можназалишати безуваги людей.


Короткаісторіямобільногозв>язку

>Мобільний телефон —мобільнийкомунікаційнийпристрій,засіб зв'язку, щовикористовуєрадіотехнології дляздійснення зв'язку. У наше годинустільниковийзв'язок —найпоширенішийсеред всіхвидівмобільного зв'язку, томузазвичаймобільним телефономназиваютьстільниковий телефон,хочамобільними телефонамикрімстільниковихєтакожсупутникові інтернет-телефонії,радіотелефони йапаратимагістрального зв'язку.

У 1947роцідослідницькалабораторія BellLaboratories (що належалакомпанії AT&T)виступила ізпропозицієюстворитимобільний телефон.

У 1973році буввипущенийперший прототип портативногостільникового телефону — MotorolaDynaTAC.Вважається, щопершийдзвінок бувзроблений 3 апреля 1973 року, коливинахідник,співробітник MotorolaМартін Купер (>en:MartinCooper)подзвонив конкурентові із AT&TДжоєлюЕнгелю (>en:JoelEngel).DynaTACваживблизько 1.15 кг тамаврозміри22,5х12,5х3,75 див. На йогопереднійпанелі було брозміщено 12клавіш, із них 10цифрових тадві длявідправкивиклику тазакінченнярозмови. УDynaTAC-а не було б дисплея та не було бніякихдодатковихфункцій. Урежиміочікуваннявінмігпрацювати до максимально восьми часів, врежимірозмови —близькогодини (заіншимиданими — 35хвилин),заряджати його доводилося понад 10 часів. До 1983 року, було бстворено 5прототипівDynaTac.

1981-го як Єдиний стандарт дляШвеції,Фінляндії,Норвегії,Данії,Ісландії таСаудівськоїАравії було бприйнято NMT-450 (>Nordic MobileTelephone) ізробочоючастотою 450 МГц.

13червня 1983 року наринок Америкинадійшовпершийсерійниймобільний телефон.Пристрій подназвоюDynatac8000xвиробництвакомпанії Motorolaваживмайже 800 р, а йогодовжинаскладала 33 див.Акумулятортримаввсьогопівгодини под годинурозмови, ацінаскладаламайже 4000доларів. [1]

У 1989році буввипущениймобільний телефон MotorolaMicroTAC,мікрофонякоговміщувався увідкиднійкришці (>фліпі).

У 1990році СШАзатвердженоновийнаціональний стандарт цифрового зв'язкуIS-54 (D-AMPS).

У 1990році СШАQualcomm вушкодосліджень нового виду зв'язку,якийбазується натехнології кодовогорозділеннясигналів почастоті, — CDMA (>CodeDivision MultipleAccess).

9вересня 1991 вРосіїз’явивсяперший операторстільникового зв'язку набазітехнології NMT-450 — ЗАТ «Дельта телеком».Ціна телефонуMobira -MD 59NB2 (>вагоюблизько 3 кг) ізпідключеннямскладалаблизько 00.Хвилинарозмовикоштувалаблизько . За Першічотири рокта роботи «Дельта телеком»підключило 10 000абонентів.

У 1992 вНімеччині запущено вкомерційнуексплуатацію систему зв'язку наосновітехнології GSM.

У 1992році в Україніствореноз’явивсяпершиймобільний оператор ЗАТ «>УкраїнськийМобільнийЗв'язок».

У 1993створенопершиймобільний телефон звбудованимгодинникомBenefonBeta.

1995-го вКитаїзапрацювалаперша в світі система зв'язку стандарту CDMA (IS-95)

У 1996році буввипущенийпершиймобільний телефон вформфакторі «>розкладушка» — MotorolaStarTAC.

У 1996випущено NokiaCommunicator, щовключав у собі широкий, спектрфункцій,серед які факс таелектроннапошта.

У 1997випущениймобільний телефон PhilipsSpark, щомігпрацювати 350 часів безпідзарядки.

У 1997першиймобільний телефон ізкольоровимекраном SiemensS10

У 1998з'явивсяпершиймобільний телефон ізсенсорнимдисплеєм —SharpPMC-1Smart-phone.

У 1999-мувипущеномобільний телефон ізпідтримкоютехнології WAP — Nokia 7110.

У 1999-мувипущеномобільний телефон ізможливістювикористання двох SIM-картBenefonTwin+.

У 1999-мупершийсотовий телефон вформфакторіслайдер SiemensSL10

2000-гороціпершиймобільний телефон ізпідтримкоютехнології Internet Times (Swatch) — EricssonT20.

2000-гороціпершиймобільний телефон, щомавGPS-приймач —BenefonESC.

2000-гороціяпонськакомпаніяSHARPспільно із оператороммобільного зв'язкуJ-Phoneвипустила Першісотові інтернет-телефонії ізвбудованоюфотокамерою.

2000-гопершиймобільний телефон ізMP3-плеєром тапідтримкою картпам'ятіMultiMediaCard SiemensSL45

У 2001 NTT DoCoMoзапускаємережу зв'язку 3G.

У 2002році буввипущенийпершиймобільний телефон вформфакторі ротатор — MotorolaV70.

У 2002роцікомпанія Ericssonвипустилапершиймобільний телефон ізпідтримкоютехнології Bluetooth.

У 2002роцікомпанія ЗАТ «Дельта телеком» запустилапершу вРосіїмережу стандарту CDMA-450.

У 2002роцівипущенийпершиймобільний телефон ізпідтримкою EDGE — Nokia 6200 (Nokia 6220).

У 2002роцівипущенийпершиймобільний телефон ізвбудованоюкамерою — SamsungV200.

У 2006році Укртелекомуотримуєліцензію на 3Gзв'язок.

MartinCooper –винахідник Першогомобільного телефону (Motorola)

>Мобільнийзв’язок в Україні

>Сьогодні в Україніналічується уже более ніж 51 млн.абонентіврізнихмобільнихоператорів.Рівеньпроникненнямобільногозв’язкускладаєблизько 108%. За 10 роківкористуваннямобільнимзв’язкомкількістьабонентівзбільшилась в 1000разів упорівнянні із 1997 фатальністю.Мобільні інтернет-телефонії сталиосновнимзасобомкомунікації йневід’ємноюскладовоюнашого життя.

>Роботамобільногозв’язкузабезпечуєтьсярозвинутоюмережеюбазовихстанцій (>фіксованихантен), котріпередаютьінформацію накомутаційніцентри задопомогоюрадіочастотнихсигналів (>РЧ-сигнали). У світі насьогодніексплуатуєтьсяблизько 1,4мільйонибазовихстанцій, более ніж 20 000 із нихрозташовані в Україні. Зметою забезпеченняпідвищенняякостімобільногозв’язкуоператоризбільшуютькількістьбазовихстанцій таздійснюють їхньогопостійнепереоснащеннявідповідно донайновітнішихтехнологічнихрозробокгалузі. Фактнаявностізначноїкількості радіотехнічнихоб’єктівподекудивикликаєзанепокоєнняможливимвпливомрадіосигналів наздоров’якористувачів.

>Дане запитання уже давнознаходиться подпильнимнаглядомсвітової спільноти. У світі заостаннєдесятиріччя було б проведенокількасотдослідженьрадіочастотнихелектромагнітнихполів,зокреманаслідківвпливусигналівмобільнихпристроїв тамережевихелементів налюдину.Такожвідомо, щомобільний телефон сам пособі недуже позитивновпливає налюдину, особливо под годинурозмов.Ходять чутки, що групаіноземнихдослідників провелидослідження, входіякого смердоті «>зварили»мобільними телефонамикуряче яйці. Тому й частокажуть, щомобілка «плавитинашімозґи»

>Метоюданогодослідженняєвстановлення того, як частоукраїнцівикористовуютьмобільнийзв’язок, як частоміняють інтернет-телефонії, чиповністюмобільніоператоризадовільняютїхніпотреби,встановленнюобізнаностіукраїнськогосуспільства ушкідливостімобільногозв’язку.

Про>єктомдослідження булимолоді людивіком до 25 років.

Предметомдослідженнявідповідно бувмобільнийзв’язок в Україні.

>Основнігіпотези:

1.Мобільнийзв’язок набравшишвидкогорозвитку в нашій стране. До чогоцепризвело й до чогопризведе умайбутньому?

2.Шкідливістьмобільногозв’язку тателефонів

3.Перевагимобільногозв’язку передстаціонарними телефонами

Уходідослідження було б проведеноанкетуванняспеціальнорозробленою для цогоанкетою «>Мобільнийзв’язок»:

>1.Скільки години Ві ужекористуєтесямобільнимзв’язком?
 a) 1рік
 б) 2-5 років
 >в)5-10 років
 р) >10 років
2.Якіперевагимобільногозв’язку порівнянозістаціонарнимзв’язком?
3. як часто віміняєтемобільні інтернет-телефонії?
 >а)раз нарік
 >б)частіше,ніж разів замірялися вбитирік
 >в)рідкоміняю інтернет-телефонії
 >г)взагалі неміняю інтернет-телефонії
>4.Яким маркамтелефонів вінадаєтеперевагу?
 >а)Nokia
 >б)Sony Ericsson
 >в)Samsung
 >г)Допишітьсвійваріант
>5.Уякомудіапазоніцін віобираєте інтернет-телефонії?
 >а)дужедешеві
 >б)середньоїціновоївартості
 >в)дорогі
 >г)класу люкс
>6.Скількителефонів було б ви ?
 >А)1
 >Б)2-3
 >В)4-5
>Г)більше 5
>Д)неможупорахувати
>7.На котрі характеристики телефону візвертаєтеувагу при йоговиборі?
>А)простий укористуванні,зрозумілийінтерфейс
>Б)наявність фото- тавідеокамери
>В)якіснийаудіозвук
>Г)свійваріант________________________________________________________________
>8.Яким оператороммобільногозв’язку вікористуєтеся?
>А)Київстар
>Б)МТС
>В)Лайф:)
>Г)свійваріант
>9.Чиповністюзадовольняєвашіпотреби вашмобільний оператор?
>А)так
>Б)ні
>В)не знаю
>10.Заяким принципом віобираєтемобільний оператор?
>А)порадили друзі
>Б)побачив рекламу
>В)більшістьзнайомихкористуютьсяцим оператором
>Г)свійваріант
>11.Чимає вамзначеннярозмір та ваги телефону?
 >А)так
>Б)ні
>12.Скільки у Вассім-карток?
 >А)1
>Б)2-3
>В)всіоператори
>13.Скількиразів на день вікористуєтесь телефоном?
>А)1
>Б)2-5
>В)такбагато,що неможунавітьпорахувати
>14.Скільки грошей вівитрачаєте намобільнийзв’язок замісяць?
>А)менше 35 грн
>Б)35-60 грн
>В)60-100 грн
>Г)більше 100 грн
>Д)навіть неуявляю
>15.Мобільний телефон вівикористовуєтетакож як
>А)фотоапарат
>Б)мп3-плеєр
>В)можливість доступу доінтернету
>Г)шпаргалка наекзаменах
>Д)калькулятор
>16.Чи часто віпосилаєте СМЗ?
>А)часто
>Б)рідко
>В)взагалі некористуюсь
>17.Чи часто вінервуєтесь черезмобільнийзв’язок?
>А)часто
>Б)рідко
>В)яспокійна людина
>18.Як часто вірозлучаєтесьзі своїм телефоном?
>А)часто
>Б)вінзавжди при Мені
>19.Чим вам неподобається вашмобільнийзв’язок?
>А)невсюдиєпокриття
>Б)смснадходитьдужедовго доотримувача
>В)післярозмовидужеболить голова
>Г)свійваріант
>20.Якщо б васзупинили навулиці йзапропонувализмінитимобільнийоператор,ви
>А)одразупогодилися
>Б)подумали добро йпогодилися
>В)відмовилися б відцієїпропозиції
21. чизнаєте ві прошкідливістьмобільногозв,язку наорганізмлюдини?
 А) так
 Б) ані
22. чизнаєте віякий граничнодопустимийрівеньелектромагнітноговипромінювання в нашій стране?
 А) так
 Б) ані

Урезультаті такогоопитування було бвизначено:

№ запитання а б в р буд
1 3 9 6    
2 >зручно,завжди із собою
3 6   12    
4 8 5 5    
5   18      
6   15   3  
7 5 11 2    
8 15 1 2    
9 3 15      
10 4 4 9 1  
11 12 6      
12 6 12      
13   7 11    
14 6 3 9    
15 5 8 1 1 3
16 15 3      
17 12 5 1    
18   18      
19 15 3      
20     18    
21 17 1      
22   18      

>Або ж у процентномуспіввідношенні:

1 16,66667 50 33,33333 0 0
2   0 0 0 0
3 33,33333 0 66,66667 0 0
4 44,44444 27,77778 27,77778 0 0
5 0 100 0 0 0
6 0 83,33333 0 16,66667 0
7 27,77778 61,11111 11,11111 0 0
8 83,33333 5,555556 11,11111 0 0
9 16,66667 83,33333 0 0 0
10 22,22222 22,22222 50 5,555556 0
11 66,66667 33,33333 0 0 0
12 33,33333 66,66667 0 0 0
13 0 38,88889 61,11111 0 0
14 33,33333 16,66667 50 0 0
15 27,77778 44,44444 5,555556 5,555556 16,66667
16 83,33333 16,66667 0 0 0
17 66,66667 27,77778 5,555556 0 0
18 0 100 0 0 0
19 83,33333 16,66667 0 0 0
20 0 0 100 0 0
21 94,44444 5,555556 0 0 0
22 0 100 0 0 0

>Офіційнапозиціягалузі

>Роботамобільногозв’язкузабезпечуєтьсярозвинутоюмережеюбазовихстанцій (>фіксованихантен), котріпередаютьінформацію накомутаційніцентри задопомогоюрадіочастотнихсигналів (>РЧ-сигнали). У світі насьогодніексплуатуєтьсяблизько 1,4мільйонибазовихстанцій, более ніж 20 000 із нихрозташовані в Україні. Зметою забезпеченняпідвищенняякостімобільногозв’язкуоператоризбільшуютькількістьбазовихстанцій таздійснюють їхньогопостійнепереоснащеннявідповідно донайновітнішихтехнологічнихрозробокгалузі. Фактнаявностізначноїкількості радіотехнічнихоб’єктівподекудивикликаєзанепокоєнняможливимвпливомрадіосигналів наздоров’якористувачів.Дане запитання уже давнознаходиться подпильнимнаглядомсвітової спільноти. У світі заостаннєдесятиріччя було б проведенокількасотдослідженьрадіочастотнихелектромагнітнихполів,зокреманаслідківвпливусигналівмобільнихпристроїв тамережевихелементів налюдину.

УрезультатіпроведенихдослідженьВсесвітня організаціяохорониздоров’я (ВООЗ)офіційновизнала: «>Жодна ізпроведенихостаннім годиноюекспертиз непідтвердила, щоРЧ-поля,створюванімобільними телефонами чибазовимистанціями, негативнопозначаються наздоров’ї людей»/

>Важливотакож знаті, що в Українідіють самі ізнайжорсткіших у світі норм безпекирівняелектромагнітноговипромінювання дляелементівмережімобільногозв’язку.Встановлені в Українімаксимальнідопустимірівнівипромінюваннязначнонижчі задопустимийрівеньвпливуРЧ-сигналів радіо тателевізійнихпередатчиків,деякихіншихпобутовихприладів (>наприклад,СВЧ-печей).Базовістанціївстановлюють для забезпеченнянадійногозв’язку назаданій територї (якоїназиваютьтериторієюпокриття).Базовістанціїоб’єднуються шляхомвикористаннярадіорелейнихпрольотів чиоптично —волоконнихз’єднань вєдинумережу дляпідтримкибезперервногозв’язкуміжмобільним абонентом припереміщенні абонента упросторі. Приздійсненнідзвінка, абонент задопомогоюстільникового телефону черезрадіоканалз’єднується ізбазовоюстанцією.Якщоданомуабонентові дозволеноотримуватипослугистільниковогозв’язку, то черезмережубазовихстанційвстановлюєтьсязв’язок ізвизначенимкінцевим абонентом

>Санітарнінормирівніввипромінюваннязазначені вдокументі «>Санітарнінорми й правилазахисту населення від діїелектромагнітнихвипромінювань», щозатверджені наказом МОЗ України від 01.08.96 № 239 йзареєстровані вМін’юсті України 29.08.96 р. под № 488/1513.Згідно зацими нормамищільність потокуелектромагнітноїенергії не виннаперевищувати вмісцізнаходженнялюдини 2,5мкВт/см кв.

Чи можнавстановлювати на одномумісці понад 1 БС?Можна,якщосумарнапотужністьвипромінювання неперевищує граничнодопустимихрівнів,встановленихсанітарними нормами.

>Хто жконтролюєвстановлення та роботу БС?Дозвіл на установкубазовоїстанціїдаєУкрчастотнагляд (>УЧН,ucrf.gov.ua/) напідставі заявки операторазв’язку, щоздійснює свою діяльність напідставіліцензії, ЯкавидаєтьсяНаціональноюкомісією ізпитаньзв’язку України (>НКРЗ,nkrz.gov.ua/). ПередвидачеюдозволуУЧН проводитипопереднєвивченняпроектноїдокументаціїрадіотехнічногооб’єкту,сертифікатів наобладнання, проводитианалізелектромагнітноїсумісності.Крім того,УЧН проводити постійнамоніторингоб’єктів щодовиявленняпорушень:станцій, щовведені вексплуатацію, безнаявностіналежнихпогоджень, й т. буд. При цьому набазовустанціюобов’язковооформляєтьсясанітарний паспорт ізрозрахунками норм повипромінюванню.Введення вексплуатаціюбазовоїстанціїмобільногостільниковогозв’язкуздійснюєтьсялише послеотримання позитивноговисновкуорганівсанітарно —епідеміологічноїслужби.Місцерозташуваннябазовоїстанціїобираєтьсявиходячи ізнеобхідності забезпечитипокриття йякістьзв’язку йобумовлене,наявністюприміщень читериторій, щовідповідаютьтехнічнимвимогам длявстановленнявідповідногообладнання. Дляоператорівмобільногозв’язку тепервиділено двадіапазони —смуги частот врайоні 900 МГц й 1800 МГц котрі неперетинаються в частотногоспектрі із частотамизвичайноготелебачення.Устаткуваннястанціймобільногозв’язкусертифіковане, у томучислі й напобічнівипромінювання. Таким чиномунеможливленийжоднийвплив напобутовіприладивключаючителеприймачі.

>Нормативна база України вобластігігієниелектромагнітноговипромінювання — одна ізнайжорсткіших у світі.

>Впливмобільного телефону налюдину прирозмові: Перші 15 секундніякихзмін невідзначається, але йпотімспостерігаєтьсяпригніченняальфа-хвильмозковоїдіяльності, щопроявляєтьсяослабленнямвольовихфункцій,пам’яті,уваги,концентрації. При болеетривалому та регулярномувикористанні телефонупротягомкількох роківможутьспостерігатися ііншізміни —порушення сну,пригніченняімунітету,анемія.

Дляпорівняння:

>Граничнодопустимірівніелектромагнітноговипромінювання:

Україна — 2,5мкВт/см2

>Росія — 10мкВт/см2

>Скандинавія — 100мкВт/см2

>Угорщина — 10мкВт/см2


>Висновки

Урезультатідослідження було бвстановлено, що граничнодопустимірівніелектромагнітноговипромінювання в Україніперебувають подпостійнимнаглядом йзнаходяться вмежахнорми.Практично усіукраїнцізнають прошкідливістьмобільнихтелефонів наїхніорганізми (94.4%),протежоден із нихзнає НДРелектромагнітноговипромінювання.Такожпереважнабільшість людейніколи нерозлучаєтьсязі своїммобільним телефоном,такожмають по 2-3 інтернет-телефонії тасім-картки, щосвідчить провисокийрівеньрозвиткумобільногозв’язку в нашійдержаві,хочарівеньзадоволеностізалишає бажатикращого.


Списоквикористанихресурсів

1.kyivstar.ua/important_data/healthy

2.dt.ua/3000/3100/65656/

3.bel.com.ua/~stiven/history_mob.htm

4.kyivstar.net/f/1/responsibility/Soc_Report_2007_FINAL_ukr.pdf


Схожі реферати:

Навігація