Реферати українською » Социология » Соціальні інстітуті, Соціальні організації, їх роль у жітті суспільства


Реферат Соціальні інстітуті, Соціальні організації, їх роль у жітті суспільства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>МіжрегіональнаАкадеміяУправління Персоналу

>Волинськийінститут ім. У.Липинського


>Індексгрупи >ФКТ12-10-2001КП (>3.8з)

>П.І.П. Москвич ОльгаДмитрівна

>Домашня адреси м.Луцьк,

ін.Волі, 52/69


>Контрольна робота

Здисципліни “Основисоціології”

Тема “>Соціальніінститути.Соціальніорганізації.Їх роль ужиттісуспільства.”

>Варіант

>Викладач ГудзенкаО.Г.

Семестр


>Луцьк 2003


План.

1. Сутьсоціальнихінститутів.

2.Економіка, політика йсім’я яксоціальніінститути.

а)економіка

б) політика

в)сім'я

3.Змістпоняття “>соціальна організація”.

4.Типисоціальнихорганізацій.

5. Рольсоціальнихінститутів йсоціальнихорганізацій ужиттісуспільства.


>Вступ.

>Суспільствоєдоситьскладнимінтегративним,функціональнимутворенням.Соціальна структурасуспільствавключає не лишесоціальнігрупи та спільноти, але й інадзвичайноважливіформисоціальноївзаємодії -соціальніінститути тасоціальніорганізації. І так, ми короткорозглянемоособливостіфункціонування такихсоціальнихінститутів якекономіка, політика,сім'я. Однакфункціонуваннябудь-якогосоціальногоінституту вперше іде у рамкахвідповіднихсоціальнихорганізацій.Вони на свійчергутакожбуваютьрізні зарозміром,структу рию й т.д. Томуслідрозмежовуватипоняття «>соціальнийінститут», «>соціальніорганізації».

1. Сутьсоціальнихінститутів.

ЗавизначеннямамериканськогосоціологаН.Смелзера,інститутомназиваєтьсясукупність ролей йстатусів,призначених длязадоволенняпевноїсоціальноїпотреби. Томуоднією зважливих рисінститутує йоговідповідністьпевнимсоціальнимпотребам.Сучасне сус-пільствоєвисоко-інституалізованим.Організованості тазлагодженості свогофункціонування сус-пільствоможезавдячуватичіткості таорганізованостіфункціонуваннясамесоціальнихінститутів.Інститутомє нашасім'я, системаосвіти,економіка, політика, культура,релігія й т.д.Завдякисоціальнимінститутамздійснюється йсоціалізаціяіндивідів,забезпечуєтьсяпослідовність увикористаннікультурнихцінностей,передачінавичок й нормсоціальноїповедінки (4) .

Томусоціальнийінститут -цестійка формаорганізаціїспільноїдіяльності людей (2).

Длясоціальнихінститутівєхарактернимчіткерозмежуванняфункцій йповноважень шкірного зсуб'єктівсоціальноївзаємодії,узгодженість їхнідій,високийрівеньрегуляції й контролю зацієювзаємодією.

>РосійськийсоціологС.Фроловвиділяєп'ять групзагальнихознаксоціальнихінститутів:

1) установки йвзірціповедінки (>наприклад, дляінституту сім'ї -прив'язаність,повага, відповідальність; дляінститутуосвіти -любов до знань,відвідування);

2)культурнісимволи (для сім'ї -обручки,шлюбний ритуал; для держави - герб, прапор,гімн; длябізнесу -фабрична марка,патентний знак; длярелігії - хрест,ікони,святині); 3)утилітарнікультурніриси (для сім'ї -будинок, квартира,меблі; длябізнесу - магазин, фабрика,устаткування; дляосвіти -класи,бібліотека; 4)усні йписьмовікодексиповедінки (державам -конституція,закони; длябізнесу -контракти,ліцензії); 5)ідеологія (для сім'ї -романтичне кохання,сумісність,індивідуалізм; длябізнесу -монополії, свободаторгівлі, декларація пропрацю; длярелігії -православнавіра, протестантизм).

>Соціальнізв'язки, котрієосновоюсоціальнихінститутів,називаютьсяінституціональними.Процес нормативного таорганізаційногозміцнення таупорядкуваннясоціальнихзв'язківназиваєтьсяінституціоналізацією.

>Соціальніінститутиподіляються наформальні та неформальні.Соціальнавзаємодія йсоціальніінститутиможуть бути вбільшій чименшійміріформалізовані.Формальніінститутихарактеризуються тім, щомаютьознаку -цевзаємодіяміжсуб'єктамиздійснюється наоснові формальноузгоджених чизафіксованих правил, законів, регламенту,положень й т.д.

>Соціальніінститутикласифікуютьсявідповідно досуспільнозначимих потреб тавиконуваних нимизавдань.

1.Економічніінститути, котрірегламентуютьсоціальнівідносини у сфері
>господарськоїдіяльності,виробництва,розподілу таспоживанняматеріальних благ,послуг. Це -власність,гроші, заводі,ринок, банки,торгівля,трудова діяльність й т.д.

2.Політичніінститути, котріпов'язані зздобуттям влади,їїздійсненням,
>розподілом,захистом. Це - держава,політичні партії,армія,правоохоронні
>органи,профспілки таіншісуспільно-політичніорганізації.

3.Інститути культури тавиховання, котріпов'язані зстворенням,зміцненням,розвитком тарозповсюдженнямдуховнихцінностей. Це -освіта, наука,релігія,шлюб,художнізаклади йорганізації й т.д.

>Дещовідмінноюєкласифікаціясоціальнихінститутів узахіднихсоціологів.Критеріємкласифікаціїсоціальнихінститутівможуть бутисфери,видидіяльності,функції,рівень й характерорганізації.Г.Спенсервиділив тритиписоціальнихінститутів: 1)репродуктивні, тих щопродовжуютьрід, 2)розподільчі, 3)регулюючі. ЯнЩепанськийвиділяєтаківидисоціальнихінститутів:

1)економічні, якізаймаютьсявиробництвом,обміном йрозподіломматеріальних благ йпослуг;

2)політичні,пов'язані ізвстановленням,підтриманням влади;

3)виховні йкультурні, котрістворені длязміцнення культури,соціалізації
молодогопокоління;

4)соціальні, щорегулюютьвзаємодіюспільнот;

5)релігійні.

>Е.Дюркгеймвважав, щопризначеннясоціальнихінститутівполягає уналагодженнівідповідальностіміжінституціональними формами тановимипотребамисуспільства (4).

2.Економіка, політика йсім’я яксоціальніінститути.

>Соціальніінститутивиникаютьзавдякиреальнійвзаємодіїчленівсуспільства.

а)економіка

>Розглянемо, для приклада,економіку яксоціальнийінститут тахарактернірисиекономічного життясуспільства.Економіка яксоціальнийінститутє ядромрозвиткувсієїсоціальноїструктурисуспільства.Економіч анівідносини, яквважаєвідомийсоціологО.Якуба,визначаютьположеннясоціальних груп,закріплюютьїхніглибиннізв'язки,визначають характервзаємодії.

Завизначеннямдослідниківекономічного життяТ.І.Заславської таР.В.Ривкіної, «>економічна сфера -цеціліснапідсистемасуспільства,відповідальна завиробництво,розподіл,обмін таспоживанняматеріальних благ тапослуг, необходимих дляжиттєдіяльності людей» (4, ст. 98).М.Веберрозглядавекономічнівідносини як одну ізліній, щовизначаютьсоціальнудиференціаціюсуспільства.Е.Дюркгеймвсебічнодосліджуваввпливрозподілу роботи насоціальніпроцеси. К.Марксрозглядавекономіку якголовний чинникісторії,вважав, щоекономічнівідносинивизначають усііншівидисуспільнихвідносин,утворюють базиссуспільства.Економіка яксоціальнийінститутявляє собоювзаємозв'язокекономічного життя, ісоціальних структур,взаємодіюекономічного йсоціальногорозвиткусуспільства.

>Соціологививчаютьсоціальне у сферіекономіки:суб'єктів,носіївекономічнихвідносин, їхньоговзаємодію,рольовуповедінку,соціальнімеханізми, щовикликаютьфункціонування,розвиток векономіці.

>Основніпринципиосмисленняекономічногорозвиткутакі:розглядекономічнихпроцесів ізпозиційінтересів,діяльності йвідносинкласів й зіціальних груп, котрізаймаютьрізне становище всистемівиробництва,розподілу,обміну йспоживаннясуспільного продукту;врахуванняполітичного чинникурозвиткуекономіки,тобторолі, якоївідіграє вньомуекономічна йсоціальна політика держави.

Отже, предметомінститутуекономікиєсоціальниймеханізмрозвиткуекономікиякийслідрозуміти, якстійку системусоціальноїповедінки йсвідомостісуспільних груп векономічній сфері, атакож їхньоговзаємодію вцій сфері одна ізодною з Державою.Прикладноюметоюінститутівекономікиєвиявленняконкретних формвзаємодіїсоціальноїструктури (>ступеніїїдинамізму,диференціації) йсоціальної політики держави ізрозвиткомекономі кі таїїефективністю.

>Економіка яксоціальнийінститутмаєскладну структуру:цесукупність болееконкретноїінститутіввиробництво,розподілу,обміну таспоживання, яксукупністьінституціоналізованихсекторівекономіки: державного,кооперативного, приватного,індивідуального.

>О.Якубарозглядає структуруекономіки яксукупністьелементів:економічноїсвідомості,економічнихнормативнихустановлень таорганізацій,установ таекономічнихвідносин.

Усучаснихумовахособливоїактуальностінабуваютьдослідженняекономічноїсвідомості таповедінки окремихсоціальних груп таспільнот.Значнийвплив наекономічнусвідомість таповедінкуіндивідівсправляєкризо-1вий стансуспільства. Іцеяскравоілюструютьгострікризовіявища, котріраптово дали про собі знаті вРосії йодночаснопідірвалиекономікуцілої низькііншихкраїн, котрімають з неюекономічністосунки. Цеспричинилопаніку векономічнійсвідомостігромадян України й т.д. І особливоважкотакіпроцесивідбиваються нарівні життянайбільшнезахищенихверств населення:пенсіонерах,інвалідах,молоді й т.д. Тому длясучасногоукраїнськогосуспільствадоситьхарактернимзалишаєтьсявідчуження у всіх сферах життясуспільства.

З цогопогляду,важливимзавданнямсоціологіїєформуваннятакої галузевоїдисципліни яксоціологіяекономіки.

яксамостійний науковийнапрямсоціологіяекономікизароджується США в 50-хрокахнашогостоліття.Основноюпередумовоюїївиникнення бувнеобхідністьпошукушляхівефективногоуправлінняхлюдськимфак торомекономіки вумовахзростаннямасштабіввиробництва,ускладненняекономічнихзв'язків.Становленняекономічноїсоціології якокремої науки, впершучергу,пов'язане вім'ямвідомогоамериканськогосоціологаН.Смелзера.Щобпояснитиспецифікуданої науки,Смелзерділитьсуспіль не життя надвісфери:економічну йнеекономічну (політика, культура,етнічні спільноти,стратифікація), й вводитипоняття «>соціологічнихзмінних». Останнівінтакожподіляє надвігрупи: тих, щодіють в сферіекономіки й тих, якіфункціонують внеекономічній сфері. НаційосновіСмелзердаєуявлення про колооб'єктів, котрі належати дорозгляду векономічнійсоціології.

Наоснові цого,Смелзер таквизначає сутьекономічноїсоціології: “>Економічнасоціологіяявляє собоюзастосуваннязмінних йпояснюючих моделейсоціології додослідження комплексурізноманітнихвидівдіяльності, котрістосуютьсявиробництва,розподілу,обміну йспоживанняобмеженихматеріальнихресурсів”. (4, ст. 101). КонцепціюН.Смелзера сталаформування йподальшо горозвиткуекономічноїсоціології.

УколишньомуРадянськомуСоюзіекономічнасоціологія практично нерозвивалася.Перші роботи вданійгалузіз'являютьсялишенаприкінці 80-х років.Найбільшвагомими в цьому напряміє роботивідомихросійськихсоціологівТ.Заславської йР.Ривкіної.Економічнасоціологіявиникає настикусоціології йекономіки.

Для шкірногосуспільства характернасоціоекономічнадвоєдиність, котравиражаєзагальнусуперечливістьміжекономічними йсоціальними чинника мисуспільногопрогресу.Економічні йсоціальніявища всуспільствітісновзаємопов'язані йвзаємозалежні. Так було восновісутіекономічнихпроцесівзавжди лежатипевнісоціальнірегулятори.Наприклад,основоюекономіч нихвідносинрозподілу благєрегулюючий їхньогосоціальниймеханізм:поведін ка йвзаємодіясоціальних груп, від якізалежить характеррозподілу.

Уякостіосновнихсоціальнихпередумоврозвиткуекономічноїсоціології можнавиділити:

- все болеезростаючу рольсуб'єктивного чинника всоціально-економічномурозвитку.Науковіуявлення про роль урозвиткуекономікизмінюються.Людинарозглядається яксуб'єктекономіки ізвласнимицілями,потребами,інтересами, а чи не якпасивнийоб'єктзовнішньогоуправління;

-необхідністьпідвищенняефективностіуправліннятрудовоюповедінкою;

-змінусоціальнихякостей населення йновівимоги доуправління трудовоюповедінкою (>підвищеннярівня культури,освіти,інформованості).

>Об'єктомсоціологіїекономікиєвзаємодіясоціального йекономічного.Особливістю цогооб'єктає ті, щорозглядаються неокремовзятіпроцеси, щовідбуваються в сферіекономіки чисоціальніпроцеси, невзаємозв'язкиміж ними, а тихмеханізми, котріпороджують йрегулюютьцівзаємозв'язки.

Ос-кількисоціологіяекономікирозглядаєвзаємодіюсоціального йекономічного,потрібнодатиїмвизначення.

>Економічна сфера -цепідсистемасуспільства, котразаймаєтьсявиробництвом,розподілом,обміном йспоживаннямматеріальних благ йпослуг, необходимих дляжиттєдіяльності людей.Економікає одним ізнайважливішихсоціальнихінститутів.Вона активновзаємодіє ізіншими сферамисуспільства:політикою,культурою,сфероюосвіти.Взаємодіявідбувається череззв'язокфункцій, котрі смердотівиконують, черезвзаємозалежність їхніінститутів, черезвзаємодіюорганізацій.

>Соціальне неєокремоюсфероюсуспільства.Соціальнівідносинивирізняють засуб'єктомвпливу, а чи необ'єктом,соціальніінститутидіють у всіх сферахсуспільного життя.Більшістьсоціологіврозглядаютьсоціальну структурусуспільства через призмусоціальноїдиференціації,тобто черезвідносининерівності (чирівності)різнихсоціальних груп. У цьомуаспектісамеекономікаєвирішальним чинником тогоположення, якузаймаютьданігрупи всуспільстві.Тобтоекономічнівідносинисуспільствамаютьзначнийвплив на йогосоціальну структуру йактивністьсоціальних груп.

Зіншого боці,соціальніпроцесичинятьзначнийзворотнійвплив на стан йрозвитокекономіки всуспільстві.Інакшекажучи,економіку можнарозглядати якпевнийсоціальний процес.

>Економічнасоціологіярозглядає структуру, характервпливу, роль людського чинника в сферіекономіки.Конкретніше -взаємодіюсоціально-економічних груп впроцесі їхньогодіяльності йповедінки.Тобто, предметом трояндглядуєекономіка яксоціальний процес та його сутьзміни характеруфункціонуванняекономіки подвпливомвзаємодіїрізнихсоціальних груп.

>Щобвияснити,яким чиномвідбуваєтьсявпливлюдськогочинника нарозвитокекономіки йїїзворотнійвплив наактивністьсоціальних груп,відоміросійськісоціологиТ.Заславська йР.Ривкінавводятьпоняттясоціальногомеханізмурозвиткуекономіки.Підсоціальниммеханізмомрозвиткуекономікирозумієтьсястійка системаекономічноїповедінкисоціальних груп йвзаємодіяцих групміж собою та із Державою із приводувиробництва,розподілу,обміну йспоживанняматеріальних благ тапослуг.

перший блок — системауправлінняекономікою -відображаєсоціальніінститути,пов'язані із Управлінням. Усяорганізаційна структурауправлінняекономікоюфункціонує всистеміекономічнихвідносин вмежахпевногогосподарчогомеханізму.Господарчиймеханізмєінструментомуправлінняповедінкоюсоціальнихсуб'єктів. Узагальномурозумінні -цеекономічна сферасуспільства.

Інший блок -соціальна структурасуспільства.

>Третій блок - результатсоціально-економічногорозвиткусуспільства —об'єднує якпоказникирозвиткуекономіки, то йсоціальніякості населення.Соціальнірезультатирозвиткуекономікимаютьнадзвичайноважливезначення длясуспільства.

>Четвертий блок —центральний —відображаєсоціальнуактивністьсоціальних груп.

>П'ятий блок — культурасуспільства —відображає ціності,норми котрівизначаютьпотреби йінтересисоціальних груп. Отжесоціальниймеханізмрозвиткуекономікиєскладноювзаємодієюсистемивзаємопов'язанихфакторів.

>Практичназначимістьекономічноїсоціологіїнайкращевиявляється чогорез тихфункції, котрівиконує всуспільстві данагалузьсоціології.

Угалузіекономікифункціямиекономічноїсоціологіїєаналіз:

-соціальнихрезервів йресурсів, котрідозволяютьвиконуватиекономічні
заподіяння чивирішуватиекономічніпроблеми;

-соціальнихпринципів, грунтуючись на які,економічна система якщо
максимальноефективною йсуспільноприйнятною;

-соціальнихобмежень, котріроблятьекономічну системунестабільною й
>конфліктною.

>Соціальніфункціїекономічноїсоціологіїполягають до того, що неюздійснюється:

-вивчення йаналізможливостей й умівсоціального іпсихологічного
комфортулюдини вданійекономічнійсистемівідносин;

-виробленнярекомендацій поадаптаціїособистості яксуб'єктаекономічноїдіяльності.

У зв'язку ізцим, передекономічноюсоціологієюстоїть рядважливихзавдань. На нашу думку,ці заподіяннянайбільшповнорозглянуті вфундаментальній дляекономічноїсоціологіїроботіТ.Заславської йР.Ривкіної «Соціологіязкономичекой життя».

>Можнавиділититеоретико-методологічні,емпіричні йприкладні завданняекономічноїсоціології.

б) політика

>Розглянемоще один зрізновидівсоціальнихінститутів -інститутполі тики.Політика -цесвоєрідна сферавідносинміжсоціальнимигрупами таспільнотами, котрапов'язана із їхніборотьбою за уладові, ізвизначенням форм,завдань,змістудіяльності держави.М.Вебервизначаєполітику як «>прагнення доучасті увладі чиздійсненнявпливу нарозподіл влади, чи томіж державами, чивсередині держави,міжгрупами людей, якіїїскладають. За словамиР.Арона, політика -цеборотьба за уладові тапов'язані із неюперева гі».

>М.Вебервважав, що держава -цевідносинипанування людей надлюдьми, щоспираються як назасіб налегітимне (>визначенетими, кімкерують)насильство.Вінвиділяє тритипилегітимногопанування, щохарактеризуютьмотивипідкорення. перший тип -легальнелегітимнепанування ->передбачаєправову державу, де усіпідпорядковані закону.Будь-яка влада, щовидає тазабезпечуєвиконання законів, - легальна. разом із тім, вонаможе бутинелегітимною,тобто невизнаватисянаселенням. Інший тип -традиційнелегітимнепануванняґрунтується навірі унепорушність,священністьдавніхпорядків йзвичаїв.Традиційнепануванняхарактерне длямонархічноїформиправління.Третій тип -харизматичнепанування - передбачає особистувідданістькерівникові, вождю,пов'язану ізвірою і чогоособливіякості, йогосвященний дар (харизму).Існують ііншітипилегітимності,зокрема,ідеологічні (>класова,націоналістична),ін.,пов'язані з віправданням влади,тієї чиіншоїідеології.

>Політика, як й усііншісферисоціального життя,має своюспецифічну структуру. Донеївходятьтакіскладові якполітичнасвідомість,політичніорганізації таполітичнівідносини.

Політична організація -цесукупність всіхдержавних йнедержавнихзакладів йорганізацій, котріреалізуютьполітичну уладові,беруть доля врегулюваннівзаємовідносинміжсоціальнимигрупами. Донеївходятьоргани державної влади й державногоуправління,заклади,організації, котріставлятьполітичніцілі. Це —політичні партії,громадськіорганізації, атакожтакінеформалізованіінституційніформи, якмітинги,демонстрації й т.д.

Політичнасвідомість -цепочуття,настрої, подивися,уявлення,інтереси, ідеї,ідеали, ціності,переконання,пов'язанізіставленнямсоціаль них груп дополітичної влади,шляхів йзасобівїїзавоювання таутримання.

>Політичнівідносини -цестійкіполітичнізв'язки йвзаємодії, котріутворюються у зв'язку ізфункціонуваннямполітичної влади. Цестосункиполітичнихдіячів,керівників ймаси,еліти таелекторату (>виборців),еліти йконтреліти,лідерів й группідтримки й т.д.

>Політика яксоціальнийінститутвиконує рядфункцій:

1)ціннісно -орієнтаційнуфункцію;

2)управління йкерівництваполітичними йсуспільнимипроцесами;

3)інноваційнуфункцію;

>4)інтегральнуфункцію;

5)функціювиховання йформуванняособистості.

в)сім'я

Короткорозглянемоще одинсоціальнийінститут -інститут сім'ї.Сім'яєнапрочудскладний йнеординарний феномен.Сім'я -це й ядро,основнийскладовийелементсуспільства, й маласоціальна група людей, котрівзаємодіютьміж собою йоб'єднаннікровноюспорідненістю.

>АмериканськійсоціологН.Смелзердаєтакевизначення сім'ї: «>Сім'єюназиваютьсязасновані накровнійспорідненості,шлюбі чиусиновленніоб'єднання людей,пов'язанихспільністюпобуту тавзаємноювідповідальністю завихованнядітей» (4, ст. 108).

>Сім'я яксоціальнийінститутздійснюєформування,розвиток Іфункціонування сім'ї,сімейнихшлюбнихвідносин вконкретних,культурних й зіціально-економічнихумовах, атакожвзірцісімейноїповедінки,специфічної для тихий чиіншихсоціальних груп,характерніролі в сім'ї,специфіку формальних йненормальних норм йсанкцій в сферісімейно-шлюбнихвідносин. як маласоціальна група,вказуєМ.Мацковський,сім'ярозглядається у тихийвипадках, колидослідженнюпідлягаютьвідносиниміжіндивідами, котріскладаютьсім'ю.Цейпідхіддозволяєз'ясуватимотиви й заподійрозлучень,динамікуродиннихвідносин, характерстосунківміжбатьками ідіть ми.

яксоціальнийінститутсім'яаналізується в тихийвипадках, колислідз'ясувати, уякійміріспосіб життя сім'ївідповідаєінтересамсуспільства. яксоціальний-інститутсім'явивчається намакрорівні, деаналізуються передусімїїсоціальніфункції.Звісно,сім'яіснує не якізольованийсоціальнийінститут, атіснопов'язана ізіншимисоціальними сферами,зо крему, вонабезпосередньозв'язана ізекономікою.

Насім'ювпливають йіншісоціальніінститути: політика, система морулі, права, культура. Дляжодного виду культурихарактернепереважання в сім'ї чиінших рис.

>Інститут сім'їмаєконкретно-історичний характер,вінпостійнозмінюється йрозвивається у зв'язку ізрозвитком потребсуспільства. З свого боці,сім'ятакожвпливає на усісторони життясуспільства.Вонаєсвоєрідноюмікромоделлюсуспільства. У сім'їзакладаютьсябіологічніосновиздоров'я,звички тапотреби,основнідуховні ціності такультурнітрадиції,сім'ястає осередкомзатишку тазахищеності. Томуголовнепризначення сім'ї - забезпечитибезперервністьфункціонуваннясоціальних,економічних, культур нихтрадицій всуспільстві.

Нареалізаціюфункції сім'ївпливаютьособливостіпев нихперіодів вжиттєдіяльності сім'ї.Єдиної точкизору із приводувизначенняперіодівжиттєдіяльності сім'ї насьогодніще несклалось.Дослідники сім'ївиділяють, як правило,такіетапи:перший - відвступу вшлюб донародженняпершоїдитини (>цейперіодподіляютьще нетри-чотирипідперіоди);другий -закінчуєтьсявступомдитини до школи;третій -досягненнямсоціальноїзрілостіостанньоюдитиною;четвертий -створеннявласної сім'їостанньоюдитиною.

>Інститут сім'ї, як йіншісоціальніінститути,має своюспецифічнуструктуру.Згідно ізН.Смелзером,існують дваосновнітиписімейноїструктури чиформи сім'ї.Нуклеарнасім'яскладається іздорослихбатьків йдітей, котрі від нихзалежать (>матеріально,економічно,емоційно).Розширенасім'явключаєнуклеарнусім'ю йродичів,наприклад, бабусю йдідуся,онуків,тітку, дядько,двоюріднихбратів й сестер.Така батьківщинавважаєтьсяважливим, абагатьохсуспільствах іосновнимсоціальнимоб'єднанням,спільнотою, базоюрозвиткусоціальнихвідносин й гарантомвзаємодопомоги йпідтрим кі.

За характеромшлюбу сім'їбувають:моногамні таполігамні.Моногам насім'яскладається ізшлюбуміж одниммужчиною йоднієюжінкою.Полігамнасім'я -цешлюбміж одним тадекількомаіндивідами.Полігамнасім'ямає своїрізновиди:полігінія (>шлюбміж одниммужчиною йкількомажінка ми) йполіандрія (>шлюбміжоднієюжінкою йкількома чоловіками).Зустрічаютьсятакожгрупові, атакожодностатевішлюби. За типомвладнихструктурвиділяютьсяпатріархальні родини, (депереважає влада чоловіків) таматріархальнісімейнісистеми, (де владаналежитьжінці йматері).Останнім годиноювідбуваєтьсяперехід відпатріархальної доегалітарноїсімейноїсис тими, (девплив й владарозподіленіміжчоловіком йжінкою).

З точкизорусфериподружжяшлюбиділяться наендогамні (>взяті умежахвласноїспільності) таекзогамні (>міжпредставникамирізних груп). Цепризводить довиникнення двохвидів сім'ї:соціальногомогенної (>однорідної) тасоціально-гетерогенної (>різнорідної).

Завибороммісцяпроживаннямолодихсоціологивиділяютьсяпатрілокальне, (коли молодавідходить ізсвоєї сім'ї йживе у сім'їчоловіка, чи поблизуоселі йогобатьків),матрілокальне (колимолодіживуть ізбатькамижінки чипоблизу них),неолокальне (колимолодятаживутьокремо відсвоїхбатьків).Неолокальнемісцепроживаннявважаєтьсянормою наЗаході, але йрідкозустрічається в Україні.

За складом сім'їподіляються нарозширенусім'ю, котравключаєрізніпокоління,наклеарну (>окрему,простусім'ю, якоїутворюютьподружжя іздітьми) йнеповну, коливідсутній один ізподружжя.

Закількістюдітейвиділяють тамрізновиди сім'ї:бездітні,однодітні,малодітні табагатодітні сім'ї.

Насучасномуетапірозвиткунашогосуспільствасоціальніпроблеми сім'їзагострюються.Різко впаланароджуваністьдітей в Україні,погіршуєтьсяматеріально-економічне становищебільшостісімей,зростаєкількістьрозлучень,значнозбільшиласькількістьсиріт, про які немаєкоштів належнопіклуватисьнавіть держава.

>Існує хорошийвислів: «>Міцнасім'я -міцна держава». Однак, щоє запорукоюміцної сім'ї?Яким чином мизможемооволодітимистецтвомзбереження кохання,вірності,самодисципліни,почуттяобов'язку надовгі роктасімейного життя? Я.Шепанськийназиваєтакікритеріїуспішногошлюбу: 1)міцністьшлюбу; 2)суб'єктивнепочуттящастя у шкірного ізподружжя; 3)здійсненняочікувань более широких груп; 4)повнийрозвитокособистос тих шкірного ізподружжя, їхніактивності,здібностей,вихованняздібних таактивнихдітей; 5)досягненнявнутрішньоїінтеграції,відсутністьконфліктів. -

Однак укожній сім'їможутьтраплятисяпевнінепорозуміння чи цуклікти йподолати їхні можна лише шляхомспільнихпрагненьчленів сім'ї довзаєморозуміння,терпимості тадосягненнясімейноїгармонії (4).

3.Змістпоняття “>соціальна організація”.

Метрпольської, й не лишепольської,соціології ЯнЩепаньський усвоїй роботи «>Елементарніпоняттясоціології» (1970)починаєрозглядіснуючихдефініційорганізації ізметафори.Вінпише: «>Можнапорівнятисоціальнийзв'язок зсистемоюшнурків й ниток, котрізв'язуютьчленів спільноти,керуютьїхнімидіями,тримаючи їхнього у шорах,змушуючи їхнього віконуватипевні дії й недаючизмогиробитиінші.Такі шнурки й нитки неповинніплутатися,паралізуватиодне одного.Вонимаютьдоповнюватиодне одного,абирегулювати процесупорядкованимзасобом, -інакшекажучи, смердотімають бутиорганізовані» (5, ст. 138).

>Спробуємо відметафори перейти до более точноговизначеннязміступоняттясоціальноїорганізації. Назавадістає тієї факт, щотермін «організація»набуваєрізнихзначеньзалежно від контексту його застосування.

У одномурозуміннітермін “організація"тлумачиться якцільова група,створена дляреалізаціїпевнихцілей задопомогоюраціональ нихзасобів,економіїзусиль,раціональногоподілу роботиміж членамигрупи,координаціїїхніхдій задопомогоюкерівнихорганів. На думку М.Смелзера, організація -це великасоціальна група,сформована длядосягненнявизначенихцілей.

Уіншомурозуміннітермін «організація»розглядається як комплексзасобівуправління йкерівництва людьми,координаціїїхніхдій,гармонізаціїзусиль,спрямованих надосягненнявизначенихцілейбільшостііндивідів, котрівиконуютьокремі заподіяння.

>Нарешті, подорганізацієюрозуміють сам процесрегуляціїсоціаль нихдій,спрямованих нареалізаціюпевнихцілей,тобтопідкреслюєть сяповедінковий аспектпроцесу.

«>Соціологізувати»визначеннязміступоняттяорганізаціїспробувавЩепаньський. На його думку,соціальна організаціябудь-якої спільноти -це такасукупністьзразківповедінки,настанов,соціаль них ролей,засобівсоціального контролю, котразабезпечуєспівжиттячленів спільноти,гармонізуємножинуїхніхпрагнень йдій у процесзадоволення потреб, атакожсприяєрозв'язанню проблем йконфліктів, котрівиникають под годинуспільного життя.

>СвоєвизначенняЩепаньськийілюструє прикладами ізорганізації життягрупистудентів. Тут ми маємосправу ізелементамизагальноїорганізаціїнавчального заставі, установленої законами проосвіту, такими якпевний порядок зайняти,обов'язкистудентів йвикладачів, ізприйнятимизразкамиповедінки йвзаємовідносин, атакож із нормами, щорегулюютьвзаєминичленів колективувищого заставіосвіти, таін. Усіце разом приводити доти, щостуденти, котрі вступили донавчального заставі,керуючисьособистимінтересом -здобути фаховізнання й диплом,живуть йспівпрацюють угрупіупорядковано, непрагнучиреалізуватиособистіінтереси зарахунок прав йпрагненьінших, й таким чином життястудентськоїгрупийдеупорядкованим, «нірмальним» шляхом. Отже,соціальна організація -це комплексзасобів, задопомогою які спільнотапідтримуєвнутрішнюрівновагу,певний порядок усвоємусередовищі.

>Аналізуючисутністьсоціальноїорганізації, А.Каміньськийілюструєїї дії наприкладіупорядкуваннядорожнього руху. Правиладорожньо го рухудостатньоподані вЦивільномукодексі йобов'язкові для всіхводіїв тапішоходів.Допоміжнуфункцію врегулюванні рухувиконуютьрізнідорожні знаки. Задотриманням правил руху на дорогахстежатьспеціальніслужби (>ДАІ,дорожняміліція). Нароздоріжжі, денебезпека для транспорту йпішоходівзростає,з'являютьсяміліціонери-регулювальники.Якщопорядєкількаперехресть, діїрегулювальниківкоординуються.Міліціяузгоджує свої дії ізроботоюсвітлофорів,останні можнапідключити докомп'ютера,щоб,скажімо, забезпечити «>зеленухвилю» для транспорту, таін.

>Прикладорганізаціїдорожнього рухусвідчить, щосоціальнаорганізаціявиявляється врізнихвимірахсуспільного життя. Невипадковоавтори, щооперуютьтерміном «>соціальна організація»,позначають нимонтологічніаспектисуспільногобуття.Залежно від контексту, девикористовуєтьсяцейтермін,акцентуються йогоматеріальний (>організація -це група),атрибутивний (організація -цеупорядкованість) чиповедінковий (організація -це процес)аспекти.

Отже, організація спільноти людей,наприкладсоціальноїгрупи,виявляється у:

1)розподілісоціальнихдійвідповідно достатусів та ролей угрупі;

2)взаємодоповненніцихдиференційованихдій;

3)стабільності,тривалості учасістатусної таролевоїструктури;

4)відноснійнезалежностісоціальнихдій відперсони, що їхнівиконує. Дія виннавідбуватисянавіть тоді, колиповністю чичастково
>змінюється складгрупи;

5)факті, щопевнівідхилення відвстановленихдійвикликають
>негативнісанкції, адеякі -позитивні чивзагалі неберуться до
>уваги.Негативнісанкції -цеосудження,іронія,догана,позбавленняволі, страта,виключення ізгрупи.Позитивноюсанкцієюможе
бутивизнання, похвала,нагорода таін.

Рівеньвідхилення відусталенихзразківсоціальної дії,зміст ймодальністьсанкційрізні врізнихгрупах,неоднакові для окремих катігорій умежахтієїсамоїсоціальноїгрупи, дляіндивідів ізрізнимисоціальними статусами. якведеться: «що дякові можна, то попові -зась»(5).

 4.Типисоціальнихорганізацій.

>Щекількастоліть тому всесоціальне життя,задоволеннясоціаль них потреб,турбота проздоров'я,навчання,піклування про старихвідбувалися вмежах родини,сусідськоїгрупи,сільської спільноти.Формуваннясучаснихіндустріальних тапостіндустріальнихсуспільств ізїхньоюскладноюсоціальноюструктурою,розгалуженимподілом роботи,диференціацієюсоціальних потреб таінтересіввимагало нових формзадоволення їхнього, новихспособіввстановлення йзбереження зіціального порядку.Виникла потреба уствореннівеликоїкількості репетуванняганізацій. якзауважив М.Смелзер, мипочинаємо наше життя ворганізації йорганізованозалишаємоцей світло.Пологовийбудинок, дітячий садок, школа,виробництво чиустанова,армія,міліція, банки,магазини,установиохорониздоров'я,соціальногозахисту йнаприкінці бюроритуальнихпослуг - усіці та багатоіншихорганізаційрегламентують всепублічне життя.Спробуємоупорядкуватицейрізноманітний світлоорганізацій.

>Організації, котрірегулюютьсоціальне життя, можнапередусімподі літта натакі, щосформованісвідомо, рефлексивно,немовбизаздалегідьсплановано, таорганізації, котрістворюютьсяпоступово впроцесіспільного життя,нагромадженнясоціальногодосвіду, колирефлексіявідіграє неплануючу, ашвидшекоригуючу роль.

перший типорганізаціївиникає як результатузагальнення в нір мах йсанкціях более чименшраціональногоаналізусоціальноїдійсності, уміввирішенняжиттєвоважливих для спільнотизавдань.

Інший типстворюєтьсяпоступово йнемовбинесвідомо.Вінмістить усобі, якстрижень,такінорми йсанкції, котріпевний годину ужефункціонували йвизнавалисяіндивідами, але й не булизафіксовані у кодексах, правилах чизагальних регламентах.Взагалібільшість таких норм неформулюється однозначно,хоча напрактиціреалізується вдіяхіндивідів -членівгрупи. Процесвідчатьсанкції,негативні для тихий,хтовідхиляється усвоїйповедінці відвизнаноїбільшістюнорми.Межаміжпершим й іншим типамиорганізаціїдоситьплинна. Обі дватипиорганізації -граничні,ідеальні.Організації вархаїчнихсуспільствах,групи типусусідськоїобщини,сільськоїгромадискладаються спонтанно, якумовавідтворенняспільного життя, і немаютьприкмет,заздалегідьспланованих. У своючергу,профспілки,установиохорониздоров'я,наукові товариства,взагалівеликігрупи,створені дляреалізаціївизначенихсоціальнихзавдань, -цеспільності,майжецілкомсконструйовані, в якіусіосновнінорми йсанкціїчіткосформульовані у статутах. Однакслідзазначити, щокожнасвідомостворенаорганізаціяґрунтується наорганізації чиорганізаціях,сформованих посадіпово, ізмалоюучастюрефлексій.Наприклад,керівництвопромисловимпідприємствомсвідомовстановлюєнормиорганізаціїпроцесувиробництва йміжособовихстосунків под годину роботи,спираючись на думку, щоробітники підприємствазасвоїлипевнінормисоціальногоспів життя, котрі булиобов'язковими всередовищі, доякого смердоті належати, чи напідприємстві, де смердотіранішепрацювали.

Частобуває так, щоорганізаційнінорми, котріспочатку буливстановленісвідомо іефективність які бувконтрольованою, із годиноюнастількиглибокозасвоюютьсяіндивідами, щореалізуються нимиавтоматично, безурахуванняможливостізастосуваннясанкцій. Цесвідчить про вісокийступіньсоціалізаціїсуспільства.Можна навестианалогію: у добровихованоїдитиниповедінкавизначена не страхомпокарання, а тім, що сама думка про «>поганий»вчинок длянеїнеприємна, томуемоцій алевідкидається.

>Існуючісоціальніорганізації можнаподілити наформальні йнеформальні.

>Формальна організація -це системаформалізованихприписів,статусів, ролей, котравстановлюєраціональнийподіл роботи, атакожзабезпечуєкоординаціюдійіндивідів.Натомість не формальна організація -цеспонтаннеутвореннязразківповедінки, котріпередаються задопомогоютрадиції,звичаїв.Неформальнаорганізаціяупорядковуєповсякденне життя поза межамиформальнихорганізацій чи ждоповнює йкомпенсуєкодифікованізразкиповедінки; внійфункціонуютьпереважноморальнісанкції.Наприклад, напромисловомупідприємстві формальна організація -це комплексприписів,чіткосформульованихкерівництвом, котрірегулюютьповедінкуперсоналу впроцесівиробництва.Неформальнуорганізаціюстановлятьусізасобирегуляціїсоціальнихстосунків йпроцесів, котрііснують чистворюються напідприємствіпоряд ізформальноюорганізацією, аіноді йвсуперечїй.

Одним ізкритеріїв, заякимиформальнуорганізаціювідрізняють віднеформальної,є принциплегальності.Формальнимє все, щолегаль не,встановленерозпорядженнями чи задопомогоюдемократичних процедурволевиявлення.Іншийкритерій -незалежністьорганізаційноїструктури відконкретнихіндивідів, котрівиконуютьрегулюючіфункції.Слідзазначити, що задопомогоюцихкритеріїв незрозуміло йвиразновизначитися, де формальна організація, а денеформальна. Напрактиці смердотівзаємнопроникають,взаємнодоповнюють одна одну.

>Формуванняорганізаційних структурвідбуваєтьсярізними шляху ми.Зважаючи наїхнюспецифіку, можна навести дваантиподи -добровільну йтотальну (>примусову)організації.Прикладомдобровільнихорганізаційєпрофесійні йрелігійніоб'єднання,політичні партії (за умівдемократії),різніасоціації типунаукових товариств,клуби заінтересами,самодіяльніколективи тощо.Смелзер наводити триголовніознакидобровільнихорганізацій: 1) смердотістворені длязахистуспіль нихінтересівїхніхчленів; 2) членство ворганізаціїєдобровільним - людиможутьвільновходити перед тим йвільнозалишати їхнього; 3)організації цого типу непов'язані іздержавними органами.Щодоостанньоїознаки, то вонвластива далеко ще не усімдобровільниморганізаціям, томумодифікуєтьсязалежно відспецифікитієї чиіншої країни.

>Протилежний типорганізації - організація тотальна, чипримусова. Цетакеоб'єднання,входити людямпримушують,навітьякщо смердоті цого небажають.Смелзер подчеркивает: «>Якщодобровільніорганізаціїстворюються длязахиступевнихінтересівсвоїхчленів, топримусова організаціяформується для «>загального»суспільногобла га,сутністьякогоформулюється Державою,церквою,іншимиорганізаціями, щомають правоуособлюватизагальнийінтерес» (3, ст. 172).

До них можнавіднеститакіорганізації, якшпиталі,будинки й сануторії длянемічних людей,тюрми,виправнітабори,різнітипи приймусовихробіт для таких людей,небезпечних длясуспільства,обов'язкову (непрофесіональну)армію,обов'язкову школу тощо.

5. Рольсоціальнихінститутів йсоціальнихорганізацій ужиттісуспільства.

>Соціальніінститути таорганізаціївідіграютьзначну роль ужиттісуспільства.

>Формальніінститутивідіграютьвелику рользгуртуваннісуспільства.Неформальнісоціальніінститути, хоч йрегламентуються всоціальнихдіях,зв'язках, але й неоформлені законом. Це свого родупевнінеписані правила танормиповедінки, котрііснують,наприклад, всільськіймісцевості.Неприйняття таігнорування їхні некараєтьсяпевними законами чиіншимисанкціями,однак люди, котрівідносяться докатегоріїпорушників, навряд чизможутькористуватисяповагою чи авторитетом усвоїхземляків

>Соціальніінститутивиконуютьтакіфункції:

1)репродуктивну,закріплення,збагачення йвідтворення на новомурівні чи впевнійгалузісуспільнихвідносин;

>2)регулятивну йсоціального контролю;

>3)інтегративну,згуртуваннясуспільства;

>4)комунікативну чизалучення людей додіяльності;

Кожна ізцихфункційзнаходитьсвоєконкретневтілення урізноманітнихсоціальнихінститутах.Розвитоксуспільствавизначається,насамперед,рівнемрозвиткусоціальнихінститутів.Розвитоксоціальнихінститутів проходити:по-перше, шляхомвиникнення новихсоціальнихінститутів, (>інститутидипломатії,інститутилюдини,інститутифінансів й т.д.);по-друге, шляхомудосконалення ужеіснуючихсоціальнихінститутів. Так було в Україні знадрзагальносудовоїсистемирозвиваєтьсяКонституційний суд, у межахінститутуохорониздоров'ястаєсамостійнимінститутомнаркологічна служба й т.д..

>Економіка яксоціальнийінститутвиконуєтакіфункцій:

1)підтримка йрозвиток формсуспільногорозподілу роботи;

>2)стимулююча, Яказабезпечуєпосиленнястимулів до роботи,економіч нузацікавленість до роботи;

3)інтегративна, Якавиражається у забезпеченнюєдностіінтересівпрацюючих;

4)інноваційна, котразабезпечуєоновлення форм таорганізаціївиробництва, системстимулювання.

>Політичніінститутиєважливимджереломсоціальних йполітичнихзмін, смердотіформуютьактивністьгромадян,програми таальтернативисоціального йполітичногорозвитку.

>Сім'я якіншісоціальніінститути,виконує рядфункцій.Функції сім'ї -цеспособипроявуїїактивності,життєдіяльності сім'ї таїїчленів. Усоціологіїіснує багаторізнихкласифікаційфункцій Сучасної сім'ї.Спробуємоперераховуватидеякі із них:

1)Репродуктивнафункція,тобтофункціядітонародження,відтворення
населення;

2)господарсько-побутовафункція.Вонапов'язана зпідтримкою наналежномурівнігосподарських тапобутових умів дляпідтриманняфізичного
>здоров'ячленів сім'ї,догляд задітьми;

3)економічнафункція, Якапередбачаєнакопиченняматеріальних благ
одними членами сім'ї дляінших увипадкунепрацездатності чи в зв'язку із
>іншими причинами;

4)виховнафункція, щовключаєвихованнябатьками молодогопокоління наосновізбереження тапередачімолодіосновнихдуховних

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація