Реферати українською » Социология » Соціальні небезпекі: Алкоголізм, тютюнокуріння, простітуція


Реферат Соціальні небезпекі: Алкоголізм, тютюнокуріння, простітуція

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Миколаївськийдержавнийгуманітарний

 >університет ім. П.Могили 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Реферат

 

 

на задану тему: „Соціальнінебезпеки:алкоголізм,тютюнокуріння,проституція.”

 

 

 

 

 

                                                       Виконали: студентки 272групи

                                                                                       Кулінич Олена

                                                                                        >ЄршоваАнастасія

                                                                     >Перевірив:Прищепов О.Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Миколаїв 2004

План:

1. Історія алкоголю ...................................................................................................3

2.Алкоголізм незвичка, ахвороба...........................................................................4

3.Вплив алкоголю нанервову систему.Зміст укрові..........................................6

4.Алкоголізм йсуспільство........................................................................................7

5.Тютюнокуріння.......................................................................................................7

6. Короткаісторіярозвиткукуріння......................................................................8

7.Біохіміятютюнового дмитрикадія його наорганізм..............................................8

8.Чомукурцікашляють?........................................................................................8

9. Чиздоровесерце вкурця?....................................................................................8

10.Чомувиразкашлункувіддаєперевагукурцям?............................................9

11.Куріння, стати тапокоління...........................................................................9

12. ЗаконУкрайни.....................................................................................................9

13. Історіяпроституції .........................................................................................16

14.Видипроституції (наприкладіДревньоїГреції)..........................................19

а)релігійнапроституція

б)цивільнапроституція

                        в)естетичнапроституція

15.Суспільна йнаукова думка 19-го - початку 20-го ст. просоціальнусутністьпроституції...............................................................................................................21

16.Проституціявизнана «>працею длясуспільства»................................24

17.Висновок...............................................................................................................24

18.Література..........................................................................................................25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Соціальнінебезпеки:алкоголізм,тютюнокуріння,проституція.

 

1.    Історія алкоголю

>Викрадачрозуму - такіменують алкоголь іздавніхчасів. Прооп'яняючівластивостіспиртнихнапоїв людидовідалися не було за 8000 років донашоїери - ізпоявоюкерамічного посуд, що даламожливістьвиготовленняалкогольнихнапоїв із меду,плодовихсоків йдикоростучого винограду.Можливо,виноробствовиниклоще до початку культурногоземлеробства. Так,відомиймандрівник М.М. Миклухо-МаклайспостерігавпапуасівНовоїГвінеї, що невмілищедобувативогонь, але й ужезнавшиприйомиготуванняхмільнихнапоїв.Чистий спиртпочалиодержувати вшестеро-всемеростоліттяхараби й назвали його "алькоголь", щоозначає ">одурманюючий".Першупляшкугорілкивиготовив арабРагез у 860році.Перегонка вина дляодержання спиртурізкозбільшилапияцтво. Невиключено, щосамеце послужило приводом длязаборонивживанняспиртнихнапоїв основоположникомісламу (>мусульманськоїрелігії) Мухаммедом (Магомет, 570--632).Цязаборонаввійшлазгодом й взвідмусульманських законів - Коран (7століття). З тихийпірпротягом 12сторіч умусульманськихкраїнах алкоголь невживали, авідступників цого закону (>п'яниць)жорстоко карали.

Алінавіть українахАзії, деспоживання виназаборонялосярелігією (Кораном), культ вина все-такипроцвітав йоспівувався увіршах.

Усередньовіччя вЗахіднійЄвропітакожнавчилисяодержуватиміцніспиртнінапої шляхом сублімації вина ііншихцукристихрідин, щобродять.Відповідно долегенди,упершецюопераціюзробивіталійськийчернецьалхімікВалентиус.Випробувавзновуотриманий продукт йприйшовши до лав сильне алкогольнесп'яніння,алхімік заявивши, щовінвідкривчудодійнийеліксир, щоробитьстарцямолодим,стомленогобадьорим,тужноговеселим.

З тихийчасівміцніалкогольнінапоїшвидкопоширилися покраїнах світу,насамперед зарахунокпостійнозростаючогопромисловоговиробництва алкоголю іздешевоїсировини (>картоплі,відходівцукровоговиробництва й т.п.). Алкогольнастількишвидковвійшов упобут, що практичножодний художник, письменник чи співає необминавцю тему.Такікартинипияцтва наполотнинах старихголландських,італійських,іспанських йнімецькиххудожників.Злу силуалкоголізмурозуміли багатопередових людей свого години.Відомийрелігійний реформатор того роківМартін Лютер писавши: " Кожнакраїна винна матір свогодиявола, нашнімецькийдиявол - добра бочка вина".

>Поширенняпияцтва наРусізв'язано ізполітикоюпанівнихкласів.Буланавітьстворена думка, щопияцтвоєнібитостародавньоютрадицієюросійського народу. При цьомупосилалися на свої слова літопису: "Добробут наРусі -єпити". Аліце наклеп наросійськунацію.Російськийісторик йетнограф,знавецьзвичаїв йвдач народу,професор Н.І. Костомаров (1817-1885)цілком скосившицю думку.Віндовів, що вДревнійРусі пилидуже мало.Лише наобрані свята варилимедовуху, брагу чи пиво,міцність які неперевищувала 5-10градусів.Чаркапускалася по палі й ізнеїкожнийнадпивавкількаковтків. Убуденьніякихспиртнихнапоїв непокладалося, йпияцтво вважалосьнайбільшоюганьбою йгріхом.

Алі із 16-госторіччяпочалосямасовезавезення черезграницюгорілки й вина. ПриІваніІV йБорисіГодуновізасновуються ">Царьови шинки", щоприносятьмасу грошей ускарбницю.Проте, вже тодінамагалисяобмежитиспоживанняспиртнихнапоїв. То в 1652роцівийшов указ ">продаватигорілку пооднійчарцілюдині".Заборонялосявидавати вино ">питухам" (>тобтоп’яницям), атакож всім под годинупостів, посередам,п'ятницям йнеділям. Однак черезфінансовірозуміннянезабаром було бвнесеневиправлення: ">щоб великого государяскарбниціучинитиприбуток,питухов зкружечного двору невідганяти",чимфактичнопідтримувалосяпияцтво.

З 1894 року продажівгорілки ставшицарськоюмонополією.

Одним ізтемнихплямминулого,слідиякогощезбереглися в нас,єпияцтво іалкоголізм.         

2.    >Алкоголізм незвичка, а зернятко

 

Алкоголь –цеуніверсальнаотрута, котрадіє всеорганізм.Особливосильнушкідливудію йоговідчуваєвисокоорганізована системаорганізму –головниймозок. Алкогольнерівномірнорозподіляється втканинахтіла.Найбільше йогопоглинаєголовниймозок, бо внервовихклітинах головногомозкує великакількістьліпідів, у які алкогольрозчиняєтьсякраще, ніж віншихсередовищах. Умолодих людейсудинимозку порівняно великогорозміру (>цепотрібно дляповноцінногоживленняклітин, котріростуть), томуприпливкрові перед тимбільший.Зберігається алкоголь у головномумозку до 90днів. Приважкомуотруєнні алкоголемгинедекількатисячклітинсіроїречовини головногомозку. Іхоча їхні у шкірного із нас 17 млрд.,такемарнотратство –недопустиме!

   Зловживання алкоголемпризводить допсихічнихрозладів.Найчастішетрапляютьсятакіпсихічнірозлади, якбілагарячка,алкогольнийгалюциноз,алкогольнемарення,епілепсія.

   П’янство таалкоголізмзавдаютьвеликоїекономічної,соціальної таморальноїшкодисуспільству. Люди, котрізловживають алкоголем,частішехворіють,допускають шлюб вроботі, нихстаютьсяаварії йтравми (20%побутового й 46%вуличного травматизму). Черезпровинуп’янихводіїв всечастішетрапляютьсядорожньо-транспортніпригоди (72,5%).Важкимсоціальнимнаслідкомалкоголізмує йоготіснийзв’язокзізлочинністю – 96%правопорушеньздійснюється особами встані алкогольногосп’яніння.

Це потяг непіддаєтьсярозумним доводамприпинитипити.Алкоголікнаправляє всюенергію,засоби й думи надобування спиртного, не так нареальну обстановку (>наявністю грошей уродині,необхідністьвиходу на роботу й т.п.). Якщовипивши,вінпрагненапитися доповногосп'яніння, добезпам'ятства. як правило,алкоголіки незакушують, вониутрачаєтьсяблювотний рефлекс й томубудь-якакількістьвипитогозалишається ворганізмі.

У зв'язку ізцимговорять пропідвищенійпереносимості алкоголю. Алі на самом делецейпатологічний стан, колиорганізм втратившиздатністьборотьби ізалкогольноюінтоксикацією шляхомблювоти ііншихмеханізмівзахисту.

Напізніхетапахалкогольнапереносимість спиртураптовознижується і узапеклогоалкоголіканавітьмалідози винавикликають тієї жефект, що івеликікількостігорілки вминулому. Дляцієїстадіїалкоголізму характерноважкепохмілля после прийому алкоголю,поганесамопочуття,дратівливість,злостивість.Під годину такназиваного запою, коли людинап'єщодня,протягомбагатьохднів, інші ж йтижнів,патологічніявищанастількивиражені, що дляїхньоїліквідаціїпотрібнамедичнадопомога.

>Алкоголізм незвичка, а зернятко.Звичкаконтролюєтьсясвідомістю, віднеї можнапозбутися.Пристрасть до алкоголюпереборотискладніше черезотруєнняорганізму.Близько 10відсотків людей, щовживають алкоголь,стаютьалкоголіками.Алкоголізм - зернятко, щохарактеризуєтьсяпсихічними йфізичнимизмінами ворганізмі.Алкоголізмрозвивається за такоюсхемою:

           Початкова фаза:сп'яніння ізвипаданнямпам'яті, ">затьмарення".Людинапостійнодумає проспиртне,йомуздається, щовінвипивнедостатньо,вінп'є ">взапас", уньогорозвиваєтьсяжадібність до алкоголю. Однаквінзберігаєвизнаннясвоєїпровини,уникаєрозмов про свою тягу до спиртного.

>Критична фаза: втрата контролю із себе после Першого жковтка алкоголю.Прагненнязнайтивиправданнясвоємупияцтву,опір всімспробамзапобігти йогобажаннявипити. Улюдинирозвиваєтьсязарозумілість,агресивність.Вінобвинувачуєнавколишніх усвоїхлихах. Уньогопочинаєтьсязапій, йогодрузямистаютьвипадковісобутильники.Вінзмушенийпіти ізпостійної роботи,втрачаєінтерес доусього, що немаєвідносини до спиртного.

>Хронічна фаза:щоденнепохмілля,розпадособистості,помутнінняпам'яті,плутаність думи.Людинап'єсурогати алкоголю,технічнірідини, одеколон. Уньогорозвиваютьсябезпідставні страхи,білагарячка,іншіалкогольніпсихози.

Одним ізхарактернихускладнень под годину запоюєбілагарячка.

>Білагарячка -найбільше що частозустрічаєтьсяалкогольний психоз.Вонавиникаєзвичайно встаніпохмілля, коли вп'яниціз'являютьсябеззвітний страх,безсоння,тремтіння рук,кошмари (>погоні, нападу й т.п.),слухові йзорові обдури увидішумів,дзвоників, рухутіней.Симптомибілоїгарячки особливовираженівночі. Ухворогопочинаютьсяяскравіпереживаннязастрашливого характеру.Вінбачитьплазуючихнавколокомах,пацюків, щонападають наньогочудовиська,бандитів,відчуваєбіль відукусів,ударів,чуєпогрози.

>Вінбурхливореагує на своїгалюцинації:обороняється чибіжить,рятуючи відпереслідування.Уденьгалюцинаціїтрохизагасають,хочахворийзалишаєтьсязбудженим, уньоготрясуться руки,вінметушливий й неможеспокійносидіти на одномумісці.

>Іншоюформою психозуєалкогольнемарення.Вінвиникає й послекороткочасногопияцтва, але й навідміну відбілоїгарячки несупроводжуєтьсягалюцинаціями. Такиххворихпереслідуютьнав'язливі думи.Найчастішецемаренняпідозрілості,переслідування,ревнощів.П'яниці,наприклад,здається, щопротиньогоулаштованийзмова. Небачачивиходу ізположення, щостворилося,вінможескінчити життясамогубством.

>Психіатріязатверджує, що в 89%випадків причиноюалкоголізмуєщиросердечний станособистості, а воно та прямозалежить відсоціального статусу, відякості життя, і відвизначеностіположеннялюдини в цьому світі (читай: віднаявності чивідсутності мети свогоіснування). Певне,останній чинник йсприяємоторошномуростовіалкогольноїзалежностісередмолоді.Вартозгадати й тієї факт, щосьогодніТв-рекламабезперешкоднопропагує алкоголь, -це одна із причин того, щопитипочинаютьдіти...Величезнакількістьмолодих людей додвадцяти роківстають чиалкоголіками, чи сильнопитущими. Постатистиці, ізрізнимступенемчастоти, але йспоживаютьалкогольнінапої,відповідно доособистоговизнання,близько 82% увіці 12-22 років.Середній жвік, подосягненніякого молодьпочинаєвживати алкоголь, - 14 років.П'ютьалкогольнінапої (>включаючи пиво)щодня чи через день 33,1%юнаків й 20,1%дівчин. Пиво -найбільшулюблениймолоддюнапій:йомувіддаєперевагубільшостіпідлітків.Уживає пивокожентретійпідліток увіці 12 років, а й увіці 13 років -двоє ізкожнихтрьох.Частка ж тихий,хтозловживаєспиртниминапоями, усередніх школахскладає 15,7%, у ПТУ - 24,4%, утехнікумах йколеджах - 33,7%, у вузах - 32,4%.

Заданимихарківського сайту із проблемпсихіатрії,хоча заостанні рокта в нашій стране й невідзначавсярістзахворюваностіалкоголізмом, але й более ніжудвічівирослазахворюваністьалкогольними психозами. Це говорити про ті, щощиразахворюваністьалкоголізмомзначновищеврахованої (поофіційнимданим, наоблікускладаються 700 тис.хворих ізалкогольноюзалежністю). У тієї ж годинуалкоголізмєусьоголише одним ізбагатьохнаслідківнепомірноговживання алкоголю.Нихнабагато понад:жировадистрофіяпечінки,цирозпечінки,гіпертонія, гіперліпідемія,ожиріння, гепатит, гастрит, панкреатит, подагра,інсульт, кардіоміопатія, травматизм,частішаннязастуд, люмбаго,пневмонія,емфізема,шкірнізахворювання, рак,епілептичні напади, полінейропатії,депресія,алкогольніпсихози,психоорганический синдром,алкогольний синдром плоду іін., у томучисліраптова смерть. І усіці ">принадності",проте , нелякаютьпитущих.Чому? Бо багатохто із них просто недогадуються про усінаслідки свого ">захоплення".

>Алкоголізмстрашний, як йСНІД,саме бобільшість людей абсолютнобезграмотні вцихпитаннях йнавіть непідозрюють пронебезпеці,якийпіддаються...

Такчому ж проблеманастільки масштабна?Можливо, бо владаімущимніколизайматися "дурницями" -витрачатигроші, якцероблятьрозвиті країни, надержавніпрограми поборотьбі ізалкоголізмом йнаркоманією,замість тогощобзасовувати нихсобі вкишеню.Цікаво знаті,зацікавилися б смердотіпроблемоюалкоголізму,якбиїхніобожнені чадараптомвиявилисяутягненими вцюстрашну залежність?Напевно так, але й лише в локальногомасштабі...

3.    >Вплив алкоголю нанервову систему.Зміст укрові

Алкогользішлункапопадає в притулок через двоххвилин послевживання.Кроврозносить його по всіхкліткахорганізму. Упершучергустраждаютьклітки великихпівкуль головногомозку.Погіршуєтьсяумовно-рефлекторна діяльністьлюдини,сповільнюєтьсяформуванняскладнихрухів,змінюєтьсяспіввідношенняпроцесівпорушення йгальмування вцентральнійнервовійсистемі.Підвпливом алкоголюпорушуютьсядовільнірухи, людинавтрачаєздатністькерувати собою.

>Проникнення алкоголю доклітоклобовоїчастки корурозкріпачуєемоціїлюдини,з'являютьсяневиправданарадість,дурнийсміх,легкість усудженнях.Слідом запорушенням, щопідсилюється, укорі великихпівкульмозкувиникаєрізкеослабленняпроцесівгальмування. Кораперестаєконтролювати роботунижчихвідділів головногомозку.Людинавтрачаєстриманість,соромливість,він говорити йробить ті, чогоніколи не сказавши й незробив бі будучитверезим.

Кожна новапорція спиртного усє понадпаралізуєвищінервовіцентри,немовзв'язуючи їхні й недозволяючивтручатися в діяльністьнижчихвідділівмозку:порушуютьсякоординаціярухів,наприклад рух око (>предметипочинаютьдвоїтися),з'являєтьсянезграбнахитка ходу.

>Порушення роботинервовоїсистеми йвнутрішніхорганівспостерігається прибудь-якомувживанні алкоголю: одноразовому,епізодичнісистематичному.

>Відомо, щопорушення роботинервовоїсистеми прямозв'язані ізконцентрацією алкоголю вкровілюдини. Колікількість алкоголюскладає 0,04-0,05відсотка,виключається кора головногомозку, людинавтрачає контроль із себе,утрачаєздатністьрозумноміркувати. Приконцентрації алкоголю вкрові 0,1відсоткагнітяться болееглибоківідділи головногомозку, щоконтролюютьрухи.

Рухулюдинистаютьневпевненими йсупроводжуютьсябезпричинноюрадістю,пожвавленням,метушливістю. Однак у 15відсотків людей алкогольможевикликатизневіру,бажаннязаснути. Уміру збільшеннязмісту алкоголю вкровіпослабляєтьсяздатністьлюдини дослуховим йзоровихсприйнять,притупляєтьсяшвидкістьруховихреакцій.

>Концентрація алкоголю, щоскладає 0,2відсотки,впливає наобластімозку, щоконтролюютьемоційнеповодженнялюдини. При цьомупробуджуютьсянизинніінстинкти,з'являєтьсяраптоваагресивність.

Приконцентрації алкоголю вкрові 0,3відсоткилюдинхоча йзнаходиться усвідомості, але й не проти того, щобачить йчує.Цей станназиваютьалкогольнимотупінням.

>Концентрація алкоголю вкрові 0,4відсотки Веде доутратисвідомості.Людиназасипає,подих йогостаєнерівним,відбуваєтьсямимовільнеспорожнюваннясечовогоміхура.Чутливістьвідсутня.

Приконцентрації алкоголю вкрові 0,6-0,7відсоткаможенаступити смерть. Урезультатіепізодичного прийому алкоголю часторозвиваєтьсяхворобливапристрасть,невтримний потяг до алкоголю –алкоголізм.

4.    >Алкоголізм й сус-пільство

Алкоголь ">б'є" не лише самогоп’яницю, але й й людей, щооточують його. Часточоловіки чижінки,схильні доалкоголізму,зневажаютьсвоїмиобов'язками,друзями,родиною йдітьми, у тому,щобзадовольнити свою потребу.

>Пристрасть до алкоголю - причинарізнихзлочинів.Відомо, що 50відсотків всіхзлочинівзв'язано ізвживанням алкоголю.

Заалкоголізмбатьків часторозплачуютьсядіти.Дослідженнянервовохворихдітей показали, що причиноюїхньоїхвороби частоєалкоголізмбатьків.

>Боротьба ізалкоголізмом -найбільшасоціальна ймедична проблемабудь-якої держави. Шкода алкоголю доведено.

>Навітьмалідози йогоможуть статі причиною великихнеприємностей чинещасть : травм,автокатастроф,позбавленняпрацездатності,розпаду родини,утратидуховних потреб йвольових рислюдиною.

5.   >Тютюнокуріння.

 

 >Сьогоднісмертність населення Українивизначаєтьсяпередусімнеінфекційнимизахворюваннями,тіснопов’язаними із широкимрозповсюдженнямфакторівризику, котріхарактерні дляповедінкилюдини.Серед нихтютюнокуріння –основна причинапередчасної смерти,якій можназапобігти.Тютюн – чинникризику более ніж 25хвороб.

   Наведемоцифри тафактищодокуріння:

- заоцінками ВООЗблизькотретинидорослого населення світу (>серед які 200мільйонів –жінки)курять;

- шкірного року в світітютюнвикликає 3,5мільйонів смертей, чи 1000 –щодня;

- за прогнозами, глобальнатютюнова “>епідемія”забере життя 250мільйонівсучаснихдітей тапідлітків.

           Нікотин – одна ізнайсильнішихрослиннихотрут,основнаскладоватютюнового дмитрика.

>Шкідливадіятютюну необмежуєтьсянікотином. До складутютюнового дмитрика входитиблизько 30отруйнихречовин:аміак,синильна кислота,сірководень,чадний газ,радіоактивніречовини,тютюновийдьоготь тощо.

>Згубнадіятютюну необмежуєтьсязмінами ворганізмікурця. Узакритомуприміщенні под годинукурінняскупчується великакількістьтютюнового дмитрика.Перебуваючи в цьомуприміщенні, йоговдихають й люди, котрі некурять.Підраховано, що людина, Якаперебуваєпротягомгодини внакуреномуприміщенні,вдихає скількитютюнового дмитрика,мовбивикурилачотирисигарети.Слідзазначити, щопасивнийкурецьпотрапляє утакий ж стан, що ікурець. Улюдини, Якадовгий годинуперебувала внакуреномуприміщенні,з’являютьсяознакинікотиновоїінтоксикації (>отруєння):виникаєголовнийбіль,нудота,кволість.

6. Короткаісторіярозвиткукуріння.

>Куріннятютюнумаємайже500-річнуісторію.ВідкриттяХристофоромКолумбом в 1492році Америкипов’язано ізвідкриттямєвропейцямибагатьох нових їмрослин,серед які був йтютюн.Незважаючи назаборону великогомореплавця,деякі із йогоморяківтаємно привезлилистя танасіннятютюну вЄвропу.Особливопопулярнимтютюн ставши XVII –XVIIIстолітті.

7.    >Біохіміятютюнового дмитрикадія його наорганізм.

 

Прикуріннівідбувається сухадистиляція йнеповнезгоряннявисушенихтютюновихлистків внезалежності від того,використовуються смердоті в натуральномувигляді (скручена в трубочку), всигареті чи всигареті й втрубці. Приповільномузгоряннівиділяєтьсядим, щоявляє собоюнеоднорідну (>гетерогенну)суміш, щоскладається всередньому із 60%різнихгазів й 40%мікроскопічнихдьогтьовихкрапель (>аерозолі).Вгазовійфракції дмитрикаміститься,крім азоту (59%),кисню (13,4%),ще і оксидвуглецю (IV) (13,6%), оксидвуглецю (II) (4%),водяна пара (1,2%),ціаністийводень (0,1%),оксиди азоту,акролеїн таіншіречовини.Аерозольнафракція дмитрикавключає воду (1,4%),гліцерин таспирти (0,1%),альдегіди йкетони (0,1%),вуглеводні (0,1%),феноли (0,003%),нікотин (0,002%) таін.

>Відповідно ізосновноюдією,шкідливіречовини, щомістяться втютюновомудимі, й, щовпливають наорганізм,об’єднані на чотиригрупи: 1)канцерогенніречовини; 2)подразнюючіречовини; 3)отруйнігази; 4)отруйніалкалоїди.

>Канцерогенніречовини:ароматичнівуглеводні,бензпірен,феноли,органічнісполуки (>нітрозамін,гідразин,вінілхлорид,толуїдин таін.),неорганічнісполукимиш’яку такадмію,радіоактивніполоній, олово тавісмут – 210.

>Подразнюючіречовини:ненасиченийальдегід –пропеналь (>акролеїн), оксидвуглецю (II).

>Отруйнігази: оксидвуглецю (II),сірководень,ціаністийводень таін.

>Отруйніалкалоїди:всього 12 (>нікотин,норнікотин,нікотирин,нікотеїн,нікотимін таін.).

>Нікотинявляється одним з самихсильних ізвідомих намотрут, котрівпливають нанервову систему. Призгоряннісигаретивінруйнується лишечастково,приблизно на 25%.Вмістнікотину в дмитрикаголовноїструїсигарети від 0,4 до3мг –лише 20% відспільноїкількостінікотину всигареті. Унедокуркузалишаєтьсябіля 5%, аінші 50%потрапляють вповітря вприміщенні, декурять. 

>Фізична тапсихологічна залежність віднікотинурозвиваєтьсянабагатошвидше, ніж від алкоголю.

8.    >Чомукурцікашляють?

 

>Головною причиноювиникнення йрозвитку “>тютюнового” кашлюстаютькраплідьогтю, щоосіли влегенях.Речовини, щомістяться втютюновомудимівикликаютьзапаленняепітелію, щопокриваютьдихальнішляхи,цепризводить допідвищеноговиділеннясекреції таслизу, щозв’язаний ізвиділенняммокроти прикашлі.

9.    Чиздоровесерце вкурця?

 

>Масове поширеннякурінняєоднією ізголовних причин широкого поширеннясердечно-судиннихзахворювань.Доведено, що укурців навідміну від некурців людей 2-3 разичастішерозвиваєтьсяінфаркт тапередінфарктний стан,стенокардія таіншізахворюваннясерця При цьомусмертність,викликанацимизахворюваннями, вкурцівнабагато вищий.Життякурців на 4,6-8,3 рокта менше, ніж у некурців, причомускороченняпротяжності життязалежить від цього уякомувіці людинапочалапалити.

>Доведено, що понад 50% всіхзахворювань, що є причиною смертикурців, припадати часткусердечно-судиннихзахворювань.

10.  >Чомувиразкашлункувіддаєперевагукурцям?

 

>Більше 80 %хворих, щостраждаютьхронічнимзахворюваннямшлунку тадванадцятипалої кишки,єкурцями. Цезахворюваннянайчастішезустрічається узапеклихкурців.Доведено, щокуріння негативновпливає й на процеслікуваннявиразки.

11.Куріння, стати тапокоління

Великаорганізованаборотьба ізкурінням вбагатьохкраїнахпризвела дозменшеннякурців. Алінезалежно від цого великакількістькурцівсередмолоді тасереджінокпродовжуєзбільшуватись. разом ізцимпідвищуєтьсяризиквиникненняхвороби в самихкурців, але й і вмайбутньогопокоління.Куріння наноситивеликушкоді усім, але й особливо молодомупоколінню,організм якізнаходиться впроцесістатевогодозрівання, томукурінняможе негативновплинути на їхні потомство.Курінняє нелишеособистоюпроблемоюкожноїлюдиниокремо, але й ігостроюсоціальноюпроблемою, ізякоюпов’язанемайбутнєвсьоголюдства.

12. ЗаконУкрайни.

Проект
>Вноситьсянародним депутатом України
>О.Б.Мельниковим

ЗАКОН УКРАЇНИ 
"Про заходьпротидіїтютюновійепідемії в Україні"

>Цей Законпокликанийзменшититемпизростаннякількості людей,залежних відтютюну в Україні, тазменшити шкоду відпасивноговдиханнятютюнового дмитрикагромадянами.Цей законє закономпрямої дії.

>Розділ 1.
>Загальніположення

>Стаття 1.Визначеннятермінів

У цьомуЗаконінаведенінижчетермінивживаються в такомузначенні:
>Бездимнітютюновівироби -будь-яківироби, щомають усвоємускладітютюн,призначені дляжування танюхання, завиключеннямфармацевтичнихвиробів, щомістятьнікотин;
>Інформація протютюновівироби -інформація протехнічні характеристики окремих мароктютюновихвиробів,такі як склад,наявністьшкідливихскладових тадомішок,призначена дляспоживачівтютюновихвиробів, котрарозміщуєтьсявиключно вмісцях продаж такихвиробів;
>Медичніпопередження на упаковкахтютюновихвиробів -інформація пронегативнийвпливтютюнопаління наздоров'я, Якарозміщується на упаковкахтютюновихвиробів;
>Профілактикатютюнопаління - заходьщодопопередженнявживанняшкідливихречовинсеред населення.Ці заходьпередбачаютьроз'яснювальнупедагогічну роботу внавчальних заставах тавідповіднуінформацію взасобахмасовоїінформації;
Рекламатютюновихвиробів -публічне поширеннязображення мароктютюновихвиробів чипов'язаних із нимиграфічнихсимволів, атакожназв таграфічнихсимволівпідприємств чифірм, щозаймаютьсявиробництвомтютюновихвиробів, ізметоюпопуляризації мароктютюновихвиробів;рекламою невважається поширенняінформації провартість таінші характеристикитютюновихвиробів,спеціальнопризначеної для тихий,хтозаймаєтьсяпродажемтютюновихвиробів;
>Торгові марки,впізнаванні яктютюнові -торгові марки, котрівикористовуються для продаж тарекламитютюновихвиробів та /чиіншихтоварів,якщо понад 30% товару подцієюмаркою, котрірозміщені наринку,єтютюновівироби; 
>Тютюноваепідемія -широке поширеннятютюнопаліннясеред населення;
>Тютюнова залежність -психологічна тафізіологічна залежністьлюдини віднікотину татютюновихвиробів;
>Тютюновіаксесуари -предмети тазасоби,призначені длявживаннятютюну,такі якпортсигари, мундштуки,сигаретний папір для самокруток, колиски,попільнички таінші (завиключеннямзапальничок тасірників);
>Тютюновівироби -будь-яківироби, щомають всвоємускладітютюн,такі яксигарети,цигарки,сигари, сигарили, атакожкурильний,люльковий,смоктальний,жувальний,нюхальний, таіншівироби ізтютюну й йогозамінники, котрівпливають нафізіологічний станлюдини под годинувживання, завиключеннямфармацевтичнихвиробів, щомістятьнікотин;
>Тютюнопаління -будь-які дії, котріпризводять допояви дмитрика відспалюваннятютюновихвиробів.

>Стаття 2.Принципипротидіїтютюновійепідемії

>Захистздоров'я населення відшкідливоговпливутютюнового дмитрика тазменшеннятемпівпоширеннятютюновоїзалежностіздійснюється згідно ізнаступнимипріоритетами:
- захистздоров'ягромадян України;
- забезпечення правагромадян Українидихати чистимоповітрям;
- забезпечення правагромадян наінформацію провміст йшкідливістьпродуктів, котрі смердотіспоживають, тавиробів,якимикористуються;
-профілактика талікуваннятютюновоїзалежності.

>Розділ 2.
КОНТРОЛЬ НАДТЮТЮНОМ

>Стаття 3.Виробництво таімпортуваннятютюновихвиробів

1.Виробництво таімпортуваннятютюновихвиробів дозволенолише заумовивиконанняімпортером тавиробником норм цого закону.
2.Забороненовиробництво,імпортування та поширення:
а)бездимнихтютюновихвиробів;
б) нетютюновихвиробів (>іграшок,жувальнихгумок,цукерок,авторучок тощо), котріімітують формутютюновихвиробів чивикористовуютьтютюнові тавпізнаванні яктютюновіторгові марки. 
3. Максимальнодопустимірівнішкідливих дляздоров'яречовин втютюновихвиробах,вироблених тарозповсюджуваних в Україні, неповинніперевищуватинаступніпоказники: смоли - 10 мг, окисвуглецю - 10 мг.
>Міністерствоохорониздоров'ямає правоокремоюпостановоювстановлювати максимальнодопустимірівнііншихречовин чизаборонитивведення тихий чиіншихречовин у складтютюновихвиробів.
4.Виробництво,імпортування та продажівтютюновихвиробів ізназвами типу ">легкі", ">м'які"заборонено яктакі, котрівводятьспоживачів воманущодоменшоїшкідливостіцихтютюновихпродуктів.

>Стаття 4.Інформація про складтютюновихвиробів

1.Суб'єктипідприємницькоїдіяльностінезалежно відформивласності, котрівиробляють чиімпортуютьтютюновівироби,тютюновусировину,тютюновусуміш,надаютьінформацію проскладовітютюновихвиробів, котріможуть бутинебезпечними дляздоров'я, доМіністерстваохорониздоров'я зазатвердженоюформою. Безнаданнятакоїінформаціїзабороненовводитинову марку чирізновидтютюновихвиробів довиробництва.
2.Міністерствоохорониздоров'ямає право увизначенійурядомлабораторіїперевіряти наданіівиробникомдані провмістосновнихшкідливихінгредієнтів в марках сигарет.Невідповідністьміжнаданоюінформацією йреальнимвмістомкарається якпорушення правспоживачів тазагрозаздоров'юлюдинивідповідно дочинногозаконодавства.
3.Міністерствоохорониздоров'язобов'язанеінформуватиширокугромадськість проскладовітютюновихвиробів, котріможуть бутинебезпечними дляздоров'я, черезінформаційніцентри,мережуІнтернет тощо.

>Стаття 5.Інформація дляспоживачів на упаковкахтютюновихвиробів

1. Кожна упаковкатютюновихвиробів, щопродається чипропонується для продаж до Україні,незалежно відмісця їхньоговиробництва,зокремасигаретна пачка,має нестиодне із 10медичнихпопереджень про шкодутютюнопаління дляздоров'я (>кожне із якіскладається ізосновноїрекомендації зфотографічнимкольоровимзображенням тароз'ясненням донеї),тексти тазображення якірозробляються,затверджуються та регулярно (не менше 1 разу у 3 рокта)змінюютьсяМіністерствомохорониздоров'я України. 
>Ціпопередженнямаютьзаймати не менше 50%площінайбільшої зарозміромсторони пачки тавідділятися відбазовоїторгової марки напачцірамкою ізтовщиноюліній 3-4 мм того жкольору, що й Літерипопередження. Текстмає бутинадрукованочіткиминапівжирнимилітерами (шрифт типу ">Аріал"),відцентровано ймаєзаймати не менше 70%розмірупопередження.Перша літеру текстумає бути великою, аіншірядковими. Напереднійстороні пачки вверхнійїїчастині направійполовиніпопередженнясвітло-жовтимилітерами начорномуфонімає бутинадрукованаосновнарекомендаціямедичногопопередження. Уверхнійчастинізадньоїсторони пачки налівійполовиніпопередженнячорнимилітерами набіломуфонідрукуєтьсяроз'яснення домедичногопопередження. Другові половинупопередження (правуззаду йлівуспереду)займаєкольоровефотографічнезображення,затвердженеМіністерствомохорониздоров'я.Обидвічастинимедичногопопередженнямаютьдрукуватися так,щоб смердоті нерозривались привідкриванні пачки йнавітьчастково неперекривалисьакцизними марками, щонаклеюються на пачкивідповідно з Положенням. 
>Кожне із 10медичнихпопередженьмає бутинадруковане неменш, ніж на 10 %пачоккожної марки, щовипускаютьсяокремоютютюновоюфабрикоюпротягом року (чи не менше 5%пачоккожної марки втоварній партії, щоімпортується). При цьому вкожномублоці (10пачокцигарок)має бути не понад двохпачок ізоднаковимимедичнимипопередженнями.
2. Кожна упаковкатютюновихвиробів, щопродається чипропонується для продаж до Україні,незалежно відмісця їхньоговиробництва,зокремасигаретна пачка,має нестиінформацію провміст уцих товарахшкідливих дляздоров'яречовин,перелік яківизначаєтьсяГоловнимДержавнимсанітарнимлікарем. 
>Цяінформаціядрукуєтьсячіткиминапівжирнимичорнимилітерами насвітло-жовтомуфоні на 70%площіоднієї ізбоковихсторінсигаретної пачки (так,щоб текст нерозривався привідкриванні пачки йнавітьчастково неперекривавсяакцизноюмаркою) занаступнимзразком: ">Токсичнікомпоненти (всередньому): смоли - **мг,окисувуглецю - **мг". Текстмаєзаймати не менше 70%площіінформаційногоповідомлення.
>Інформація прорівеньшкідливих дляздоров'яречовинмає бутизасвідченааналізомвизначеноїурядомлабораторії. 
3. Кожна упаковкатютюновихвиробів, щопродається чипропонується для продаж до Україні,незалежно відмісця їхньоговиробництва,зокремасигаретна пачка,має нестиінформацію провідповідністьцихтоварівдержавним стандартам,погодженим ізМіністерствомохорониздоров'я України. 
4.Аналогічним чиномінформація,зазначена в п.1, п.2 та п.3маєрозміщуватися набудь-яких упаковкахбудь-якихтютюновихпродуктів: коробках для блоку (>декількапачок) сигарет, коробках дляблоківсигаретнихпачок, упаковках для сигар,тютюну длялюльок таінших.

>Стаття 6. Продажівтютюновихвиробів

1.Забороняється продажівтютюновихвиробів:
а) особам та особами, котрі недосягли 18 років;
б) в упаковках менше 20 штук та поштучно; 
в) позаприміщенням, навідкритомупросторі;
р) внавчальних,спортивних заставах, заставахохорониздоров'я та на їхньоготериторіях;
буд) воб'єктах,прилеглихближче 200 м. доперелічених впункті "р" ;
е) вторгових автоматах та наполицяхсамообслуговування;
ж) в одномуприміщенні чи із одного прилавка із продуктамихарчування,одягом, товарами длядітей,друкованоюпродукцією; 
із) вприміщеннях ізпрозоримивітринами;
і) віншихмісцях,визначенихмісцевими органамивиконавчої влади.
2. Убудь-якомумісці, девідбувається продажівтютюновихвиробів, винен бутирозміщений плакатрозміром не менше А1затвердженоїМіністерствомохорониздоров'яформищодошкідливої діїскладовихтютюновихвиробів та проможливостікинутипалити.

>Стаття 7. Рекламатютюновихвиробів

1. Рекламатютюновихвиробів,тютюновихаксесуарів, атакожторгових марок,впізнаваних яктютюнові,символів,пов'язаних ізтютюнопалінням,забороненаскрізь,крім 1)приміщень, щопризначенівиключно дляторгівлітютюновимивиробами тааксесуарами, та 2) вдрукованихвиданнях, щопризначені дляпрофесіоналівторгівлітютюновимивиробами.
2.Розміщення взасобахмасовоїінформації чи на плакатах,рекламних щитахінформації проконкурси та заходь, котріпроводятьфірми-виробники чиімпортеритютюновихвиробів,заборонено. 
3.Забороняєтьсязаохочення довживаннятютюновихвиробів, до тогочисліроздавання,обмінвиробів чичастин упаковок від них як наіншітовари чипризи.
4.Забороняєтьсяспонсоруванняспортивної,культурно-мистецької,освітньої,оздоровчої тасуспільно-політичноїдіяльності із боціфірм, щозаймаютьсявиробництвомта/аборозповсюдженнямтютюновихвиробів. Уразінаданнятакоїспонсорськоїдопомогидержавнимустановам відповідальність запорушенняцієї з статтеюнеседержавнийслужбовець.

>Стаття 8.Захистздоров'я людей, котрі непалять

1. Длязахистуздоров'я людей, котрі непалять, атакожзахистунавколишньогосередовища,паліннязабороняється:
- в заставахохорониздоров'я;
- внавчальних таосвітньо-виховних заставах;
- вприміщенняхоб'єктівгромадськогохарчування;
- вгромадськомутранспорті (>включаючи транспорт дляміжнароднихсполучень);
- в заставах культури;
- взакритихспортивнихспорудах;
- назупинкахгромадського транспорту;
- вприміщенняхбудь-якихустанов, деприймаютьвідвідувачів;
- впідземних теренах, переходах.
2.Паліннязабороняється в всіхіншихзакритихвиробничихприміщеннях тагромадськихмісцях, завиняткомспеціальновідведених дляпаління місць, заумови, що втакімісця немаютьпотребизаходити тих,хто не стріляти.
3. Правила, щозабезпечують захист тихий,хто

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація