Реферати українською » Социология » Соціальні Програми Уряду


Реферат Соціальні Програми Уряду

Страница 1 из 2 | Следующая страница

План

>Вступ

1. Програму «Назустріч людям»

2. Колиробить уряд для покращання роботусоціальних служб

3.Державнацільовасоціальна програма ">Молодь України"

4.Фінансуваннясоціальнихпрограм

>Висновок


>Вступ

>Міністр роботи йсоціальної політики України Людмила Денисоваспростовує заявулідераПартіїрегіонівВіктора Януковича пронамір урядузаморозитисоціальніпрограми. Проце вон заявилажурналістам уКиєві.

— Янукович простобреше.Зараз у странедеякі партії ужездійснюютьпередвиборнукампанію. Япідкреслюю,ніякогоскороченнясоціальнихвиплат у стране не якщо.Будутьзбереженідіючівиплати, й ми будемо їхні підгримувати в реальномустані. Цеозначає, щоякщо будутьінфляційніпроцеси в стране, а смердоті будуть, то усісоціальні йпенсійнівиплати будутьперераховані накоефіцієнтінфляції, —зазначаєміністр.

Заїї словами, 2009 року принарахуванніпенсій якщозбереженийкоефіцієнтвартості одного року трудового стажу нарівні 1,35.

Людмила Денисовадодає, що длязахистусоціальних йпенсійнихвиплат відінфляції урядвикористовуватиме якмеханізмпереглядуобсягупрожитковогомінімуму, то ймеханізміндексаціївиплат.

—Індексаціявиплатздійснюватиметься нерідше, ніж разів замірялися вбити квартал.

>Міністрповідомила, що впроекті державного бюджету на 2009рік насоціальніпрограми ”>закладенікошти,необхідні дляпідтримки всіхпроцесівсоціальної політики 2008 року йзбільшені наінфляційніпроцеси, котріпередбачені 2009-го”.

—Скороченнявитратвідбуватиметься зарахунокнесоціальнихпрограм, від які державаможевідмовитися. І впершучергу відскороченняфінансуванняорганів державноїслужби. Нампотрібнозберегти тусоціальнуполітику, котра буввпроваджена 2008 року, й забезпечитиїїпрогресщодозахисту відінфляційнихпроцесів у стране 2009-го. Аспекулювати на бо не якщоніяких новихпільг, — ми втричібюджетиухвалено законівщодосоціальнихпільг. Дай Боже,цевиконати, —заявляє Людмила Денисова.


1. Програму «Назустріч людям»

Програму урядуЮлії Тимошенко ">Назустріч людям"

>Безпека

1.Поступово забезпечитиформуванняЗбройних сил наконтрактнихумовах,створитипрофесійнуармію із 2010 року.

2.Переглянути заподіянняЗСУ,кількістьособового складу,забезпеченістьЗСУфінансами таматеріальними ресурсами.Ініціюватискороченнятермінуслужби до 12місяців, дляпризовників звищоюосвітою -- до 9місяців.

3.Впровадити громадський контроль тапосилити контрольармії парламентом.

4.Реформувати ВПК ізметоюпідвищенняефективності,впровадженняєдинихстандартівсоціальнихгарантій длявійськовослужбовців йпідвищеннярівняохороникордонів.

>Розділ ІІ

Світ

1. Перейти доконкретнихкроків, котрівиведутьвзаємини ізЄС нарівеньперспективи членства.

2. разом зЄСрозробитиновустратегіювідносинУкраїна-ЄС;домогтисянаданняЄвросоюзом Україні статусу країни ізринковоюекономікою,розпочати роботузіствореннязонивільноїторгівлі ізЄС.

3.Прискоритивходження України досвітовоїекономічноїсистеми.Цього рокузавершити процесперемовин зкраїнами СОТ й забезпечитивступ України доцієїорганізації;здійснитикрокищодоотриманняУкраїною статусу країни ізринковоюекономікою увідносинах з США уже із 2005 року.

4.Скасуватиневиправданітарифні інетарифніобмеження узовнішньоекономічнійдіяльності.

5.Зміцнитипровідну роль України утранзитіенергоносіїв ізРосії такраїн СНР доЄС,створитиефективнітранспортнікоридори йстимулюватиспівробітництво ізЄС таокремимикраїнамиЄвропи ізреалізаціїпроектівтранс'європейськихтранспортнихкоридорів.

6.Залучитиінвестиційніпроектиміжнароднихфінансовихорганізацій,насамперед МБРР йЄБРР, длястворення в Українісучаснихвиробництв звисокоюдодатковоювартістю.

7.Забезпечитифункціонуваннязонивільноїторгівлі ізРосією безвилучень іобмежень,налагодитивзаємовигіднеспівробітництво венергетичномусекторі.

8.Розробити та внести нарозгляд парламентуосновніпринципизовнішньої політики України,затвердитикомплексний планзаходівщодозахисту прав іінтересівукраїнців за кордоном,активізувати процесперемовинщодоспрощення режимуперетинаннягромадянами України кордону ізЄС йсусідніми державами.

9.Визначитиступіньспівробітництва України вмежахЄЕП,оптимізувати доля України в СНР зурахуваннямпріоритетівзовнішньої політики.

10.Активізуватиспівробітництво у сфері у рамкахоб'єднання ГУУАМ, атакожпереговорний процес з запитаннядоговірногооформлення державного кордону України за периметром.

>Розділ ІІІ

>Гармонія

1.Налагодитимеханізм справедливогорозподілуспільнихкоштівгромадськості ітериторіальних громад,збалансованоїреґіональної політики, точноговизначеннямісця іролі державищодоможливостейреалізаціїприватноїініціативигромадян,створенняефективноїсистеми державногоуправління.

2.Перетворити бюджет ізінструментуобслуговуваннякорпоративно-клановихінтересів наінструментобслуговуванняінтересівусьогосуспільства.Змінитиідеологію бюджетногопроцесу.

3.Подолатибідність черезстворенняекономіко-правових умів для збільшеннядоходів населення,підвищення йогоекономічноїактивності ізменшеннярозшарування зарівнемдоходів.

4. Провестипенсійну реформу.

5.Посиленняцільовоїспрямованостісоціальнихпрограм йпоглибленняадресності державноїсоціальноїдопомоги.

>РозділІV

>Життя

1. Запровадитиєдину системутестування под годинувступу до вищих навчальних закладів;створитизагальнонаціональну системупошуку,відбору і державноїпідтримкиобдарованоїмолоді,зокремадітей-членівМалоїакадемії наук.

2.Забезпечитинаданнякожномугромадянинугарантованогоперелікубезкоштовнихмедичнихпослуг;відновленнясистемиохорониздоров'я вкожномумісті іселі;зміщенняакцентів уфінансуванніохорониздоров'я накористьпервинноїдопомоги.

3. Запровадитиобов'язковемедичнестрахування ізаохоченнядобровільногомедичногострахування, атакожсприятистановленнюінститутусімейнихлікарів.

4.Збільшитиудесятерогрошовудопомогу у зв'язку ізнародженнямдитини.

5.Забезпечуватизбереження іактивну пропагандуісторико-культурної спадщини,державнупідтримку культури,вітчизняногокниговидання, тілі- йрадіомовлення.

6.Забезпечитифункціонування українськоїмови як державної,сприятивільномурозвиткуросійської таіншихмов згідно з законом промови таЄвропейськоюхартієюреґіональнихмов ймовнацменшин.

7.Забезпечитибудівництвожитла длямалозабезпеченихгромадян зарахуноккоштів державного й місцевогобюджетів.

8.Створитимеханізмиздешевленнявартостікредитування вмежахжитловихпрограм.

9.Створити Єдинийдержавний орган зрегулюванняринківнебанківськихфінансовихпослуг йфондовийринок ізурахуваннямміжнароднихстандартів тавідповідних директив йрекомендаційЄС.

10.Створити системуобов'язковогомедичногострахування ізучастістраховихкомпаній зодночаснимдержавнимзабезпеченнямнаданнядостатніхмедичнихпослуггромадянам, що немаютьстрахування.

11.Впровадити системунедержавногопенсійногострахуванняпрацівників йзалучитистраховікомпанії, котріпропонуютьдовічніануїтети (>поточнівиплати вперіод дії договорустрахування) ізвідповіднимзменшеннямфіскальногонавантаження на фонд оплати роботи;створитизагальнийстраховий фонд длязахистуінтересівпокупцівануїтетів чиполісівзістрахування життя уразінеплатоспроможностістраховика чипенсійного фонду,стимулюватирозвитоксистемистрахування життя.

>Розділ V

>Віра

1. Недопуститиконцентрації ймонополізаціїнаціональнихсуб'єктівінформаційногопростору,реалізуватипрограмуроздержавленняЗМІ.

2.Створитизаконодавчу базу участинівстановленнявідповідальності заспробиздійснення незаконного контролю,встановленняцензури вЗМІ,забезпечуватиефективний захистінтелектуальноївласності іавторських прав.

3.Подолатитенденціїстрімкогозменшеннякількості населення.Кабінет міністрів ставити за міткупосиленняінституту родини тадержавнупідтримкународжуваності.

4.Збільшитирозмірматеріальноїдопомоги навихованнядітей,усебічносприятирозвиткумолодіжногожитловогобудівництва.

5.Забезпечитидоступністьякісноїсередньої івищоїосвіти; запровадити системудержпідтримки дляотриманнявищої ісередньої фаховоїосвіти.

6.Сприятивстановленнюпринципівавтономії й самоврядування у вищих навчальних закладів всіх формвласності.

7.Налагоджуватиконструктивнеспівробітництво держави ірелігійнихорганізацій,неухильнодотримуватися принципувідділення держави від церкви;домагатисястворення Державоюрівних умів длядіяльностірелігійнихорганізацій.

8.Сприятистановленнюінформаційногосуспільства ізвикористанням новихтехнологій.

9.Сформуватиперелікпріоритетнихвисокихтехнологій (>зокрема йнанотехнології),інтеґрувати усігалузеві іреґіональніпрограми в сферіінформатизації до однієїпрограму ">Електронна Україна".

10.Забезпечитирозвитокзагальнодержавнихтелекомунікаційнихмереж звикористаннямостанніхсвітовихдосягнень,сприятилібералізаціїтелекомунікаційногоринку якосновистворення конкурентногосередовища.

11.Домагатися широкоговпровадженняелектронногопідпису,розвиткуелектронноїкомерції, маркетингу ібізнесу наосновімережіінтернету, атакожвикористаннявсесвітньоїмережі дляпросуваннявітчизнянихтоварів назакордонні ринки.

>РозділVІ

>Справедливість

1. Недопуститивиникнення умів длякорупції в стране.Забезпечитипрозорість тапублічністьдіяльності уряду тавиконавчої владизагалом,невідворотністьвиявленнязловживань йпокаранняповинні статіперешкодою длякорупційнихпроявів.

2.Забезпечитипорушеннясправпротикорумпованихдержслужбовців йзвільнення їхні у зв'язку ізцим з посад, котрі смердотіобіймають;встановити контролю надвитратамидержслужбовців, атакожпублічний контролю надвикористанням бюджетнихкоштів.

3.Скоротитизайвіуправлінськіструктури,насамперед тих, щодублюються;затвердити Кодексчестідержслужбовця, забезпечити йогонеухильнедотримання.

4. Запровадитимеханізманалізусудовихрішень,абивстановити, чи смердотівідповідаютьКонституції та законам;посилити рольвідповіднихдержорганів таорганів суднового самоврядування узапобіганнікорупції до судів; забезпечитисуддямгідну зарплату.

5.Зміцнитиправову базудіяльності державноївиконавчоїслужби,зокрема ізметоюусуненнязаконодавчихдір, котрідаютьможливістьборжникамуникнутивідповідальності занесвоєчасневиконаннясвоїх обовязків.

6.Удосконалити діяльністьдержустановсудовоїекспертизи ізметоюусуненнябудь-якоїможливостізовнішньоговтручання вїхню діяльність.

7.Створитиєдину системуреєстрації праввласності на усівидинерухомогомайна.

29 января 2008 року вКомітетіВерховної Заради України ізпитаньсоціальної політики та роботивідбувсякруглийстіл на задану тему: «Про проектпрограмидіяльностіКабінету міністрів України «>Українськийпрорив: для таких людей, а чи неполітиків».

Доля узаході взялинароднідепутати України – члениКомітету ізпитаньсоціальної політики та роботи, члени Національноїтристоронньоїсоціально-економічної Заради приПрезиденті України –представникивсеукраїнськихоб’єднаньпрофспілок йроботодавців,керівникивиконавчихдирекційфондівсоціальногострахування,позаштатніконсультантиКомітету,представникиЗМІ.

Здоповідямищодосоціальнихініціатив,передбачених проектомпрограми уряду,виступилиМіністр роботи тасоціальної політики України ЛюдмилаДенісова та заступникМіністраекономіки УкраїниІрина Крючкова.

>Після конструктивногообговоренняучасники круглого столувисловили рядпропозицій тазауважень, котрівирішенонаправити доКабміну дляврахування.

якзазначив членКомітету,народний депутат УкраїниАндрійПавловський,зазначений проектпрограми уряду посвоємусоціальномунаповненнюсуттєвовідрізняється віданалогічнихпрогрампопередніхУрядів.

В частности, депутатнаголосив на бовперше впрограмідій уряду передбачене й уже теперзнаходиться настадіївиконання Поверненнягромадянамзаощадженьколишнього Ощадбанку СРСР.

На думкуАндріяПавловськоговажливимє ті, щоПрограмою передбаченесуттєвепідвищеннярозмірудопомоги принародженнідитини;підвищенняпротягом 2008 рокумінімальноїзаробітної плати до 600 грн.,середньої – до 2100 грн. таустановлення із 2009 рокумінімальноїзаробітноїплатні нарівні ненижчепрожитковогомінімуму.

«>Соціальна політика урядузнаходитьрозуміння удепутатівВерховної Заради.Аджевтілення в життяпрограми урядуЮлії Тимошенкопідвищитьрівеньсоціальнихстандартів в Україні» -прокоментуваврезультати круглого столународний депутат УкраїниАндрійПавловський.

>Виконанняпрограми ">Назустріч людям"можепризвести до бюджетногодефіциту в 27 млрд. грн.

Уп'ятницю, 4 лютого, парламентухваливпрограмудій урядуЮлії Тимошенко ">Назустріч людям".Цяпрограмає результатомрозвитку тезпередвиборноїпрограмиВіктора Ющенка.Протерозкладені пополицямнаміри недаютьповноївідповіді на запитання, що конкретноробитименовий уряд.

>Верховна Раданадала урядуЮлії Тимошенко "карт-бланш" йприйнялапрограму йогодій,затверджену цого ж днятрохираніше.Зауваження йпропозиції,висловлені депутатами уходіобговорення планудій уряду,Верховна РададоручилаКабмінувраховувати придоопрацюванніщорічнихзаходів ізреалізаціїпрограми ізурахуваннямпередбаченихдержбюджетомпоточнихвитрат. Атакож забов'язало урядупродовжмісяця податі нарозгляд парламентупрограмусоціально-економічногорозвитку.Нагадаємо, щовідповідно доКонституції послесхваленняпрограмиВерховна Радапротягом року неможеставити запитання про вотумнедовіриКабміну.

Заприйняттяпрограмипроголосували не усіприсутні взалідепутати - 357 із 407. Томуцілкомзакономірно, щоїї противникивисловиликритичнізауваження наїї адресою.Наприклад, депутатРаїсаБогатирьова (>фракція ">Регіони України") назвалапрограму ">твором навільну тему",якийвтілюєбажання ">поліпшити все йвідразу". Нардеп недалека від істини:наздогнати всіхзайціввідразущенікому невдавалося. Дляпорівняння: свого годині наУгорщиніголовноюметоюекономічних реформ булипоставленіприватизація йвиплатазовнішніхборгів.Причомувузькефокусування дозволилодосягтицієї мети увстановленітерміни й ізекономічнихпоказниківвийти наодне ізперших місць уСхіднійЄвропі.

Широкетематичнеохопленнявидає ">передвиборне"походженняпрограми.Багатодепутатівпобачили внійдеталізаціюпередвиборнихобіцянок ПрезидентаВіктора Ющенка, атакожелекторальнузанепокоєністьсамоїЮлії Тимошенко, але й ужепарламентського характеру.Мабутьавтори і ненамагалисянаписатинастанову до дії, максимум -довідник проблематики. Програму неміститьжодногоцільовогопоказника вчисельномувираженні (>якщо невважати такимдесятикратне збільшенняразовоїдопомоги донародженнядитини). Ті жсаместосується йтермінів:загального плану немає,термінивизначенолише длявиконання окремихцілей (>наприклад,вступ України до СОТ докінця цого року йперехідЗбройних сил наконтрактну основу із 2010 р.).

>Втім, всецележить наповерхні. А вісьспробаглибокогоаналізу документа ізметоювичленити йогостержньовуідею, нарівнідепутатів,неодміннодаєзбій.Вонипояснюютьце тім, щопрограма неміститьключової ідеї.Написана рокуоднієюлюдиною, вонаєкомпіляцією далеко ще незавждисуміснихідеологій,ідей йпідходів. В частности,ліберальнінаміридивовижним чиномсусідствують ізвідвертолівими.Класичний приклад:намірзнизитиподатки йзбори та при цьому підвищитисоціальнівиплати.Нардепивважають, що напрактиціспробареалізуватицюфантастичнусумішзмусить уряд чизвузити своїпріоритети, чи, вгіршомуразі,прийматинапівзаходи.

"ЄП"поцікавилися уекспертів, чивистачить у нового уряду грошей нафінансуваннязадуманого. За словами директора Центруантикризовихдосліджень ЯрославаЖаліло, говорити прореалістичністьпланів уряду якщо можна,лишепобачившиконкретнірозрахунки, а чи нетези.Водночасвінпідкреслив, що ">новійвладі"доведетьсявизначатипріоритетністьвиконанняпунктівпрограми,оскількиреалізувати усіобіцянки "із наскоку" складно. ">Звісно, не можна огульностверджувати, щоценеможливовиконати.Протебюджетнікоштиобмежені: у томущобкомусьдати,потрібно якщо укогосьвідібрати",- резоннозауважив панЖаліло. Ізастерігновий уряд віднадмірнихвитрат бюджетнихкоштів "напроїдання" на шкодурозвитку. (Асамеце ізадекларовано:передбачаєтьсязбільшитичасткусоціальнихвитрат убюджеті. - Прим. авт.)

>ЕкономістМіжнародного центруперспективнихдосліджень НаталюМартиненковважає, щовиконати усі ">соціальні"положенняпрограми новому уряду навряд чивдасться,враховуючи і так ">напружений" бюджет-2005. ">Проведені намирозрахунки показали, що коли урядвиконає своїсоціальніобіцянки (а особливопідвищеннямінімальноїзарплатні дорівняпрожитковогомінімуму), то бюджетнийдефіцит унинішньомуроцісягне 27 млрд. грн., чи 6,5% ВВП",- сказала "ЄП"паніМартиненко.Необхідністьфінансування такого бюджетногодефіцитунеминучепризведе досплескуінфляції.Вонапідкреслила, що із такимиекономічними ">досягненнями" укоманди Ющенка якщо малошансіввигратипарламентськівибори 2006 року.

>Відбулосязасідання за ">круглим столом" ">Соціальніаспекти Програмидій уряду ">Назустріч людям"

>Вонотривало вНаціональнійпарламентськійбібліотеці засприянняВерховної Заради таКабінету міністрів України .

>Йогоучасникирозглянулисоціально-економічніорієнтири уряду, котріпередбачаютьщорічнезростаннязаробітної плати,пенсій таіншихсоціальнихвиплат, забезпеченнягромадянякіснимимедичними,освітніми такультурнимипослугами,підтримкумолодихсоціальнонезахищених табагатодітнихсімей,поступове забезпеченнясоціальнимжитлом тихий,хто цогопотребує. Увиступахпропонувалисяосновнішляхиподальшогосуспільногозростання.Заслуханотакождоповіді пророзвитоксоціальноїінфраструктури,тенденціїрівня життя таподоланнябідностісеред населення.Особливаувагаприділяласяактуальнимпитаннямохорониздоров'я. Уроботізасідання взяли долякерівникинайбільшихбібліотечнихустанов Києва, котріобмінялисядосвідомщодопоглибленняінформаційної тапросвітницької роботи впитанняхвисвітленнясередкористувачівосновнихПоложень Програмидіяльності уряду ">Назустріч людям".Найбільшконструктивні думи тапропозиціїучасників будутьузагальнені тапередані до Департаментукоординаціїздійсненнясоціальної,гуманітарної тарегіональної політикиКабінету міністрів України йвідповіднимкомітетамВерховної Заради.

2. Колиробить уряд для покращання роботусоціальних служб

Зметою покращання роботисоціальних служб ізнаданнясоціальнихпослуг 27серпня 2004 рокуКабінет міністрів УкраїниприйнявдвіПостанови N 1125 "ПроутворенняДержавноїсоціальноїслужби для сім'ї,дітей тамолоді" та N 1126 "Про заходьщодовдосконаленнясоціальної роботи зсім'ями,дітьми тамолоддю".

Суть документа:

>Постановою № 1125 КМУутворює ускладіМіністерства усправах сім'ї,дітей тамолоді набазіДержавного центрусоціальних служб длямолоді, щоліквідується,новийурядовий орган державногоуправління –Державнусоціальну службу, для сім'ї,дітей тамолоді.Відповідно доПостановиДержавнасоціальна служба для сім'ї,дітей тамолодістаєправонаступникомДержавного центрусоціальних служб длямолоді.

>ОсновнимизавданнямиДержсоцслужбиє: (1) доля вреалізації державної політики ізпитань сім'ї,дітей тамолоді; (2)визначення перспектив танапрямівпроведеннясоціальної роботи,сприяннядіяльності,пов'язаної ізпроведеннямсоціальної роботи зсім'ями,дітьми тамолоддю; (3)координація й контролю наддіяльністюцентрівсоціальних служб для сім'ї,дітей тамолоді (далі - центр); (4) доля вміжгалузевійкоординації тарегулюваннісоціальної роботи зсім'ями,дітьми тамолоддю; (5)науково-методичне таінформаційно-аналітичне забезпеченнясоціальної роботи зсім'ями,дітьми тамолоддю; (6)співробітництво ізгромадськимиорганізаціями у сферісоціальної роботи ізсім'ями,дітьми тамолоддю; (7) організаціявиставкової тавидавничоїдіяльності.

>Відповідно допокладених нанеїзавдань: (1) вноситиМінсім'ядітимолодіпропозиції допроектів ПрограмидіяльностіКабінету міністрів України,Державноїпрограмиекономічного йсоціальногорозвитку України,загальнодержавних таіншихпрограм,Державного бюджету України ізпитаньорганізаціїсоціальної роботи зсім'ями,дітьми тамолоддю; (2)готуєпропозиціїщододержавнихсоціальнихстандартів танормативівсоціальної роботи зсім'ями,дітьми тамолоддю,здійснює контролю наддотриманнямцихстандартів танормативів; (3)розробляєновісоціальнітехнології,форми йметодисоціальної роботи зсім'ями,дітьми тамолоддю; (4)організовуєтренінги тасемінари дляпрацівниківцентрів,спеціалістів йволонтерів,залучених доцієї роботи; (5)погоджуєположення прореспубліканський (>АвтономноїРеспубліки Крім),обласні, Київський таСевастопольськийміськіцентри; (6) проводитинауково-практичніконференції,семінари ізпитаньсоціальної роботи зсім'ями,дітьми тамолоддю; (7)організовуєсоціологічнідослідження із проблем сім'ї,дітей тамолоді; (8)сприяєвиробленню тарозповсюдженнюсоціальноїреклами; (9)видаєінформаційно-довідковібюлетені,науково-методичніматеріали; (10)здійснюєфінансуваннязаходів,спрямованих навиконаннязагальнодержавних таіншихпрограм ізпитань сім'ї,дітей тамолоді; (11)виконуєіншіфункціївідповідно допокладених нанеїзавдань.

>ТакожПостановою № 1125визначається праваслужби, атакож права таобов’язкикерівника (директора) таколегіїслужби директораДержсоцслужби, йогозаступників запосадою йкерівниківструктурнихпідрозділів.

>Постановою № 1126затверджуютьсяЗагальнеположення процентрисоціальних служб для сім'ї,дітей тамолоді; атакож планрозвиткумережіцентрівсоціальних служб для сім'ї,дітей тамолоді на 2005-2010 рокта.

>Відповідно доПостанови № 1126 Центрсоціальних служб для сім'ї,дітей тамолоді (далі – центр)єспеціальним закладом, щонадаєсоціальніпослугисім'ям,дітям тамолоді, котріперебувають ускладнихжиттєвихобставинах тапотребуютьсторонньоїдопомоги.Метоюдіяльності центруєнаданняпсихологічних,соціально-педагогічних,соціально-медичних,соціально-економічних,інформаційних йюридичнихпослугсім'ям,дітям тамолоді.

>Постановоювизначеніосновні права, заподіяння тафункціїреспубліканського (>АвтономноїРеспубліки Крім), обласного,Київського таСевастопольськогоміського центру, атакожрайонних,міських,районних умістах,селищного тасільського центру.

>Соціальніпослуги, щонадаються центром,єдержавними йздійснюються набезоплатнійоснові. Центрєюридичноюособою,маєсамостійний баланс,реєстраційнірахунки вустановахДержавного казначейства, печатку ззображеннямДержавного Герба України,штампи та бланки з своїмнайменуванням йсимволікою.


3.Державнацільовасоціальна програма ">Молодь України"

>Мінсім'ї:Уряд затвердившиДержавнуцільовусоціальнупрограму ">Молодь України" на 2009-2015 рокта

>Міністр України усправах сім'ї,молоді та спортуЮрій Павленкоповідомив, щосьогодніКабінет міністрів України затвердившиДержавнуцільовусоціальнупрограму «>Молодь України» на 2009-2015 рокта. НапереконанняМіністра,ця Програмустворитьновуякістьреалізації державноїмолодіжної політики.

>Юрій Павленкозазначив, що наперіодреалізації ПрограмипостановоюКабінету міністрів Українивизначенофінансування з державного бюджетові уобсязі 150мільйонів гривень. Зіншихджерелфінансування нареалізаціюДержавноїцільовоїсоціальноїпрограми „>Молодь України” на 2009-2015 рокта”маєнадійти 112мільйонів 700тисяч гривень.Загалом, за 6 роківплануєтьсяосвоїти 262мільйони 706тисяч гривень.

За словамиМіністра, позначка Програмиполягає уствореннісистемивсебічноїпідтримкирозвиткугромадянськоїактивностімолоді дляїїсамовизначення ісамореалізації, забезпеченняправових,гуманітарних,економічнихпередумов танаданнягарантійсоціальногостановленнямолодої особини.

>Юрій Павленкозазначив, щовиконання Програми впершучергустворюєумовиудосконаленнянормативно-правовоїбази у сферімолодіжної політики в Україні йнормативнихактівміжнародногомолодіжногоспівробітництва.

За словамиМіністра,реалізаціяДержавноїцільовоїсоціальноїпрограми «>Молодь України» на 2009-2015 рокта дозволити:

-залучитидітей та молодь доформування тареалізації державної політикищодовирішення проблемцієїкатегоріїгромадян;

- підвищитизагальнийрівеньправової культуримолоді,поваги до прав й свободлюдини;

- підвищитирівеньгромадськоїактивності,морально-етичних засідок тазміцнитипатріотичніпочуттямолодих людей;

-створитисприятливіпередумови дляпідвищеннярівня свідомішогоставленнямолоді дозбереженнявласногоздоров’я,боротьбизішкідливимизвичками;

- підвищитирівеньякостінаданняпослугмолоді у сферіпрацевлаштування тапідтримкипідприємницькихініціатив;

-створитиумови, за які молода людинавиявитьбажанняпрацевлаштуватисьсамостійно;

-ефективнішевикористовуватимережузакладів культури таспортивнихзакладів;

-досягти збільшеннячисельностімолоді,залученої додіяльностімолодіжнихгромадськихорганізацій.

«>Затвердження Програмиєпершимвизначнимкроком вреалізації Указу Президента УкраїниВіктора Ющенка пропроголошення 2009 року рокоммолоді України. ПроектзазначеноїпрограмиєлогічнимпродовженнямЗагальнодержавноїпрограмипідтримкимолоді на 2004-2008 рокта таспрямований нарозвитоксоціальної політикистосовномолоді вумовахпоглибленнясвітовоїфінансовоїкризи», -наголосивЮрій Павленко.

4.Фінансуваннясоціальнихпрограм

>Кабінет Міністрів подкерівництвомЮлії Тимошенко практично нефінансуєважливісоціальніпрограмизагальнонаціонального йрегіональногозначення. Проце заявившисьогодні главаСекретаріату президента УкраїниВіктор Балога послепроведеного нимретельногоаналізу станувиконання бюджетногорозпису запрограмамиДержавного бюджету на 2008 р.,передаєпрес-службаглави держави. За йоговисновками, насьогодніповністюфінансуютьсялише 50 бюджетнихпрограм (5% відзагальноїкількості).Видатки на 139програмстановлять меншеполовинипередбаченогообсягу нацейперіод. На 182програми,насамперед,соціального характеру, ізДержбюджету невиділено анікопійки. ">Ця статистика особливовражаюча натлізапевненькерівництва уряду увсеосяжнійтурботі просоціальну сферу, забезпеченняінтересівпростихукраїнців. Вже далеко ще невпершезадекларованіобіцянки іозвучені гаснуларозбиваються прореальний стансправ.Популізмзаяв невитримуєперевіркидійсністю, Якавиглядаєдуже ідужепечальною", -зазначив В.Балога.Він припустивши, щооприлюдненняцихданихвикличечерговухвилюзаяв з боціКабінету міністрів про ">критичнівипадиБанкової на адресою уряду". Однак, слова,безсторонніцифри статистикимають статі дляКабміну не приводом дляконтрзаяв, апоштовхом до роботи надвиконаннямвидатковоїчастини бюджету. "Цесутокомпетенція уряду, йфінансуваннядержавнихпрограм, особливо тихий, котрізачіпаютьвразливусоціальну сферу,маєстоятипріоритетним пунктом порядкуденногокоманди Ю.Тимошенко", -відзначив В.Балога.

>УрядсхваливКонцепціюЗагальнодержавноїцільовоїсоціальноїпрограми ">Збереження йрозвиток трудовогопотенціалу України наперіод до 2017 року"

>Міністрекономіки України Богдан Данилишинповідомив про тобі й маєшзасіданні урядусхваленоКонцепціюЗагальнодержавноїцільовоїсоціальноїпрограми «>Збереження йрозвиток трудовогопотенціалу України наперіод до 2017 року»,розробленуМінекономіки заучастю центральнихорганіввиконавчої влади,провіднихнауковихустанов тасоціальнихпартнерів.

>Метоюданої Програми, слова Богдана Данилишина,є забезпечення,підтримка йрозвиток трудовогопотенціалу,відтвореннякваліфікованоїробочоїсили тапідвищенняїїконкурентоспроможності,відповідно досучасних потребекономічного йсоціальногорозвитку України.

>Відповідно доКонцепціїпередбачається, щозбереження йрозвиток трудовогопотенціалузабезпечуватиметься шляхом:

-поліпшеннядемографічних характеристик трудовогопотенціалу,зниженнярівнясмертності та збільшеннятривалості життя населення,зниженняризикунещаснихвипадків навиробництві;

-нарощенняосвітньо-кваліфікаційногопотенціалу,створення умів длябезперервноїосвіти,здобуття знань,підвищеннякваліфікаціїпротягомтрудовоїдіяльності,якостіпідготовкикадріввищими тапрофесійно-технічниминавчальнимизакладами;

-зменшеннявпливутрудовоїміграціїпрацездатного населення за кордон нарозвиток трудовогопотенціалу,сприянняповерненню в Українудовгостроковихпрацівників-мігрантів;

-удосконаленнясистеми оплати танормування роботи;

-стабілізаціїзайнятості населення вумовахфінансовоїкризи;

-підвищенняекономічноїактивності населення,посиленнямотивації населення доукладеннятрудовихдоговорів,сприянняпродуктивнійзайнятості населення ізорієнтацією наінноваційну модельрозвиткувиробництва;

-підтримкипідприємницькоїініціативигромадян йрозвитку малого тасередньогопідприємництва,самостійноїзайнятості населення;

-впровадженняміжнароднихстандартівщодо умів таохорони роботи навиробництві;

-проведеннямоніторингурозвитку трудовогопотенціалу на коротко-,середньо- йдовгострокову перспективу;

-удосконалення трудовогозаконодавства;

-підвищенняролісоціальногодіалогу уформуванні державної політики та забезпеченняреалізаціїпринципіврівноправності йогоучасників.

>Міністрпереконаний, щореалізаціявказанихнапрямівсприятимепідвищеннюякостіробочоїсили таїїконкурентоспроможності як нанаціональному, то йміжнародному ринках роботи.

>Реалізаціяосновнихположень Програмисприятиме,передусім,підвищеннюпродуктивності роботи,зростаннюрівнязайнятості населення тазниженнюрівнябезробіття,поширеннютрадицій здорового способу життя,активізаціїінноваційнихпроцесів восвітній,науково-технічній таінформаційно-комунікаційнійгалузях,формуваннюконкурентоспроможноїробочоїсили тавпровадженнюміжнароднихстандартівщодобезпечних умів роботи,новітніхпрогресивнихтехнологій,спроможних забезпечитизменшенняшкідливоговпливуфакторіввиробничогосередовища тощо.

>Виконання Програмизабезпечитьзменшенняякісних такількіснихдиспропорцій наринку роботи,зокремаочікується, щочисельністьзайнятого населеннязбільшитьсяприблизно на 0,5 – 1 млн.осіб.Програмупередбачаєтьсявиконатипротягом 2010-2017 років.Координаціюзаходів Програми тамоніторинг їхнівиконаннязабезпечуватимеМінекономіки


>Висновок

яквисновокхотілосябсказати проще одну програму уряду, але й явважаю щоспочатку урядудребазробити такщобпершапрограмапочалапрацювати, а ужепотімприйматиінші.

Напершомузасіданні уряду бувстворенаробоча група длядоопрацювання проекту Програми, йсаме втермін,якийвстановивКабінет міністрів,робоча групаподає ужедоопрацьований проектпрограми нарозгляднашого уряду.

Колистосуєтьсязаконодавчихвимог, то ми їхніповністюдотримуємось, бо, як говорилаЮліяВолодимирівна, до 17 январяУряд винен податізатвердженуПрограму в Україну. Я дуже хочунаголосити, щовперше,мабуть, заісторіюіснування українськихурядів Програмуфактично презентована не послепроведеннявиборів, асаме до й под годинувиборчоїкампанії, бо Програмунашого урядуповністюбазується на засідкахпрограм, котрі булипрезентованіполітичними силами, щоутворилидемократичнукоаліцію,зокремаблоківЮлії Тимошенко йНашої України –Народноїсамооборони.Тобто мипрацюємо вмежахцивілізованихвимог дополітичних сил, йпрограмибачать світлосаме дорезультатіввиборів, а чи не после того, яктребавідповідно до закону їхньогозатверджувати.

Програмумаєтаку самуназву - „>Українськийпрорив: для таких людей, а чи неполітиків”, як йскладовачастинапрограмних засідок, котраєскладовоюкоаліційної догоди,підписаноїкоаліцієюдемократичних сил йпрезентованої уВерховній раді под годинуствореннянашоїкоаліції.

>Водночаспротягом двох із половиноютижнів Програмудостатньообговорювалася под годинуїїдоопрацювання. В частности, у всіхміністерствах булипроведеніобговоренняцієї Програми,створеніробочігрупищододоопрацювання.Крім того, проект Програмиотримали усінароднідепутати,незалежно від їхніполітичноїорієнтації йвходження дотієї чиіншоїфракції.Крім того, проект Програми бувоприлюднений в ">Голосі України", в „>Урядовомукур’єрі”, але вофіційномупорталіКабінету міністрів України.

>Водночасмушусказати, що відміністерств йвідомствнадійшло понад 500пропозицій,доповнень донашої Програми.Декількатисячпропозиційнадійшло наелектронний портал уряду, котрітакожретельноаналізувалися йінтегрувалися до Програмиробочоюгрупою.

У кожномувипадку, ямушусказати, що усе ж таки таки, базис Програми, Яка бувсхваленакоаліцієюдемократичних сил,вінзалишається, йцеє правильно, бо нашУрядфактично ймає заподіянняреалізуватиПрограму задорученнямкоаліції, Яка йогофактичносформувала.

Я дуже хочузвернути вашуувагу, що не усі,безумовно,пропозиції, щонадійшли відміністерств,увійшли до Програми. Бо багато із нихнадтодеталізувалиокреміположення й заподіяння, котріповинніреалізовуватиміністерства.

>Водночасусіціпропозиції,безумовно, незникнуть, бо будутьдоопрацьовані под годину розробки планудій уряду, аце уже якщодеталізованапозиція із шкірного напрямі,якийсьогодні якщопрезентований в нашійПрограмі.Саме пландій якщопотребувати такого детальногодоопрацювання всіхконкретнихпрограм, всіхконкретнихкроків, котріплануютьміністерствазробитипротягомкаденціїсвоєї роботи.

>Далі. Програму ставитистратегічні заподіяння перед нашимУрядом,зокремачотирифундаментальніцілі:гармонійнийрозвитоклюдини,розбудова української держави засучаснимиєвропейськими стандартами,підвищенняконкурентоспроможностіекономіки,утвердження України вміжнароднихвідносинах на засідкахдотриманняїїнаціональнихінтересів,суверенітету та безпеки.

>Головне, щовирізняє нашуПрограму відминулиханалогів, -цепідпорядкування державної політикиінтересам йпотребамлюдини тасуспільства. „>Українськийпрорив: для таких людей, а чи не дляполітиків”передбачає грунтовнудержавнупідтримкурозвиткугромадськогосуспільства. Миставимо за міткустворитиумови дляутвердження духовно тафізичноздорової,матеріальнозабезпеченої,соціальноблагополучноїсім’ї.Перехіднийперіодмаєзавершитисьутвореннямпотужногосереднього класу. І вПрограмінаголошено, щоцей процесє предметомособливоїсоціальноївідповідальностінашого уряду.

>Крім того, Програмупередбачаєчіткий пландій з забезпечення усімгромадянам напрактиці справедливого,неупередженого та доступногосудочинства.Дужечітко прописанапрограмапротидіїкорупції в Україні.

Програму „>Українськийпрорив: для таких людей, а чи не дляполітиків”передбачаєтакождокоріннузмінувідносин держави йбізнесу, котріґрунтуватимуться за принципами партнерства,гарантування Державою реального забезпеченнязахисту праввласності тарівності всіхсуб’єктівцих прав перед законом,усуненнязайвихрегуляторнихперешкод,створеннясприятливого конкурентногосередовища длябізнесовоїдіяльності,наведення порядку вприватизації державногомайна,управліннідержавноювласністю табюджетнимикоштами.

>Ключове заподіянняматимутьздійсненняподатковоїреформи,проведеннядетінізаціїкапіталу, заходь зстимулюванняінвестиційної йінноваційноїдіяльності.

>Значнуувагу уПрограміприділеноантиінфляційнійполітиці тавзаємодіїКабінету міністрів зНаціональним банком України,підтримціекспортноїдіяльності,імпортозаміщенням.

>Окреміпідрозділи Програми „>Українськийпрорив: для таких людей, а чи не дляполітиків”стосуються забезпеченняенергетичної безпеки країни таенергетичногосуверенітету,розвиткунафтового комплексу,ядерної тавугільноїпромисловості,електро- татеплоенергетики.

>Значнийобсяг уПрограміприділеносамешляхамрозв’язання негараздів уагропромисловомукомплексі таполіпшенню умів життя всільськіймісцевості.

Колистосуєтьсяврахуваннярізнихпропозицій, не лише відміністерств, народнихдепутатів,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація