Реферати українською » Социология » Соціальні ролі та Професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога


Реферат Соціальні ролі та Професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога


>Реферат ізсоціальноїпедагогіки

на задану тему:


„>Соціальніролі тапрофесійнізнаннясоціального педагога. Системацінностейсоціального педагога ”


>Соціальніролі тапрофесійнізнаннясоціального педагога

 

>Соціальніролі упрофесійнійсоціально-педагогічнійдіяльностієдоситьрізноманітними йзалежать від стилю,рівня,досвідудіяльностіфахівця (див. табл.).

 

>Табл.

>Діяльністьсоціального педагога урізнихсоціальних ролях

>СОЦІАЛЬНА РОЛЬ >ДІЯЛЬНІСТЬ
>Посередник >Проміжна ланкаміжособистістю тасоціальними службами
>Захисникінтересів >Захистзаконних правособистості
>Учасникспільноїдіяльності >Спонуканнялюдини до дії,соціальноїініціативи,розвитокздатності самомувирішувати своїпроблеми
>Духовніш наставник >Соціальний патронаж,турбота проформуванняморальних,загальнолюдськихцінностей всоціумі
>Соціальний терапевт >Сприянняособистості у контактахзіспеціалістамивідповідногопрофілю,допомога урозв'язанніконфліктнихситуацій
>Експерт >Відстоювання правпідопічного,визначенняметодівможливого компетентноговтручання урозв'язання йогопроблеми

>Співставляючирізноманітніпідходи довивченняпрофесійноїдіяльностісоціального педагога, можнавпділитипсихологічнікритеріїпрофесійноїпридатностісоціального педагога,тобтоймовірнісні характеристики, котрівідображаютьздатністьлюдиниоволодітицим виглядомпрофесійноїдіяльності:

-високийрівеньінтелектуальногорозвитку;

-здоровийглузд,швидкість тагостротамислення;

- добрасаморегуляція йсамодисципліна;

-значнафізичнавитримка,працездатність;

-здатністьвноситисерйознийособистіснийвнесок у життяінших людей;

-здатністьдопомагати людям ускладнихситуаціях;

-чуттєвість таувага долюдини йїї проблем;

-любов таемпатіящододітей;

-оптимістичнепрогнозування;

-креативність -здатність до творчости.

>Єсенсстверджувати, що упрофесіїсоціального педагогапоєднуються якособистісні, то йпрофесійні характеристики,причомуцепоєдианняможевідбуватися на такихрівнях:

-соціально-педагогічна діяльність неєзначущою для педагога,вінвиконуєїїформально-рольовим чином (>тобтопрофесійне неєособистіснозначущим);

-соціально-педагогічна діяльність - один ізособистіснихсмислів педагога поряд ізіншими, неменшважливими (>професійне - одна ізособистіснозначущих сфер);

-соціально-педагогічна діяльність -провідний,пріоритетнийсмисл життя.

>Професійнізнаннясоціального педагога можнапредставити якпевнуструктуровануієрархію, асаме:

>Теоретико-методологічнізнання:комплекснезнання пролюдину якбіопсихологічнуістоту;знаннязакономірностейвзаємодіїособистості йсуспільства,соціальноїповедінки йформуванняособистості;знаннязакономірностейвиховання,навчаннярозвиткуособистості на всіхстадіях онтогенезу,впливсередовища на процессоціалізаціїособистості. Знання мети,принципів,змісту,методів, формсоціальноїдіяльності вінституційній тапозаінституційній сфері.  

>Методичні:знання основ методики, форм,методів,технологійсоціально-педагогічноїдіяльності ізрізнимикатегоріями населення, урізних сферахмікросередовища, урізнихсоціальнихінститутах;знанняпрактичних основпрогнозування,проектування,моделюван-нясоціальноїдіяльності.

 >Прикладні:знанняспособів,прийомів,видівсоціальноїдопомогидітям,сім'ям ізособливимипотребами;знанняосвітньо-виховних,оздоровчих,культурно-дозвіллєвих формсоціально-педагогічноїдіяльності.

 >Професійні >вміннясоціального педагога -цездатністьспеціаліс тазастосуватиотриманіпрофесійнізнання упрактицісвоєїдіяльності.Ціпрофесійнізнання можнапредставити такимпереліком:

-гностичні (>пошук,сприйняття тавідбірінформації);

-проектувальні (постановкацілей йзавдань,прогнозування);

-конструктивні (>підбір йпоєднаннязмісту, форм йметодів);

-організаторські (>створення умів, щостимулюютьцілеспрямованізміни вдитині);

-комунікативні (>контактність,спілкування,взаємини);

-оціночні (>сприйняття йкритичнийаналіздійсуб'єктівпедагогічногопроцесу);

-рефлексивні (>самоаналізвласноїзначущості,діяльності йспілкування).

>Професійніуміннясоціального педагогавідображаютьзагальніпедагогічніуміння йспецифіку йогопрофесійноїдіяльності.  

>Комунікитивпіуміння:

-вступати вконтакти ізрізними людьми; -встановлюватипрофесійнівзаємини;

-здійснюватиіндивідуальнийпідхід людямзіспецифічними проблемами;

-співробітничати,вступати уділовістосунки;

-створювати атмосферукомфортності,доброзичливості;

-викликатидовір'я уклієнтів,брати доля ввирішенні їхнього проблем;

-дотримуватисяконфіденційності удіяльності, бутитактовним;

-спонукатидитину до творчости,виявумилосердя;

-впливати наспілкування,взаєминиміж людьми умікросоціумі;

- правильносприймати,враховувати,реагувати на критику.  

>Прикладнівміння:

-дослідницькі (>аналіз,збирання,облік,обробкаінформації,підготовкааналітичнихматеріалів,розробкапрограм,підготовкаанотацій, статей,доповідей);

-соціально-педагогічні (>аналізсоціальноїситуації,проблемипланування,прогнозування,форми йметодипедагогічноїдопомогипсихотерапії);

-творчі (>художня йтехнічнатворчість,спортивніуміння,соціокультурниймоніторинг);

-соціально-медичні (>першадопомога,консультування,екстрасенсорика);

-правові (>юридичнаконсультація,довідка, громадський захист);

-соціально-психологічні (>психологічнадіагностика,психологічнеконсультування,психотерапія,психотренінг,медитація,гештальттерапія, психодрама,психосинтез);

-соціально-економічні (>вмінняорганізувативласнусправуаналізуватиекономічніпроцеси).

>Організаторськівміння:

-ставитиконкретні заподіяння,спрямовані навирішення проблем;

-організовуватипідопічних на їхнівиконання;

-раціональноорганізовуватисвійробочий годину;

-плануватиетапи йзасобидіяльності;

-плануватиіндивідуальну роботу ізклієнтом;

-організуватиокремівидисоціальноїдіяльності,виконанняпрограм йпроектів;

-визначатипотребиклієнтів тадопомагатиїмвизначитинеобхідніїмвидисоціальноїдопомоги;

-виявляти й підгримуватидоцільнуініціативу,створюватиумови дляїїреалізації;

-об'єднувати людей наоснові їхніспільнихінтересів,духовноїблизькості.  

>Аналітичнівміння:

-вивчатиособистість,сім'ю,ставитисоціальнийдіагноз;

-аналізуватиконкретніжиттєвіситуаціїклієнта,передбачати йпопереджуватижиттєвікризи;

-проектуватикінцевий результатсоціально-педагогічноїдіяльності;

-аналізуватиотриманірезультати успівставленні ізвихіднимиданими,висуватинові заподіяння;

-аналізуватинедолікисвоєїпрофесійноїдіяльності;

-аналізуватидосвід й практикудіяльностіспеціалістівсоціальної роботи;

-творчоперероблятинеобхіднуінформацію;

-аналізуватиконкретнусоціальнуситуацію, заподієтевитоки;

-визначатисвоємісце уздійсненнісоціальної політики та вконкретнихсоціальнихситуаціяхклієнтів;

 >Педагогічніуміння:

-навчатиіншихмистецтвудопомоги людям,прикладнимумінням йнавичкам;

-виявлятирезервніможливостіособистості,відкриватипозитивне улюдині йорганізовувати процесдопомогиїй;

-навчатисоціальнимнавичкамповедінки;

-стимулюватисоціальнопозитивнівиявиповедінкищодоінших людей;

-педагогічноосмислюватиповедінкуособистості,ставитипедагогічні заподіяння,досягати їхньоговирішення;

-здійснювативибірзасобів,методів,прийомівпедагогічно компетентноговтручання укризовіситуаціїсоціальноїдіяльності;

-організуватипедагогічнодоцільну діяльність всоціумі;

-справлятивплив наособистості тасоціальнігрупизасобамипедагогічноїтехніки (мова, голос, жерсті,ораторськамайстерність);

-допомагатиклієнтовінайбільшефективноналагодитизв'язки ізпевнимсоціальнимсередовищем;

-викладатиматеріал доступно,логічно, образно,виразно.

 >Вміннясаморегуляції:

-управляти йконтролювати своїемоції убудь-якійситуації;

-управляти своїмнастроєм;

-висувати до собіпідвищенівимоги;

-переноситизначнінервово-психічнінавантаження;

-поступатисясвоїмиінтересами зазарадиінтересівпідопічного;

-зніматипсихологічненавантаження.

>Підсумовуючивищевикладенівідомості, можнавизначити критуріїефективностіпрофесійноїсоціально-педагогічноїдіяльності (див. табл.).

 

>Табл.

>Критеріїефективностіпрофесійноїдіяльностісоціального педагога

>Критеріїефективності >Діагностичніознакиефективності >Способиоцінки
1.Ефективністьдіяльності

-відповідність метидосягнутомурезультатові;

-активністьорганізованоїсистеми дії;

-глибиназмін усистемімішеней (>успішневирішеннягюоблемклієнтів);

-адекватністьвитрат йрезультатів;

-близькістьідеальних йреальнихдосягнень

-педагогічнийаналізпланів роботисоціального педагога (>цілі, заподіяння,проблеми,очікуванірезультати успівставленні іздосягнутим);

-аналізсистемидій, їхніактивності;

-аналізфінансових йчасовихвитрат у зв'язку із результатами.

2.Рівеньоволодінняпрофесійноюдіяльністю

-репродуктивний;

-адаптивний;

- локальномоделюючий;

-системно-моделюючий;

-творчий.

>визначення реальногорівнясоціальнопедагогічноїдіяльності заописом

3.Задоволеністьсоціадьного педагогасвоєю

>діяльністю

-дуженизька;

-низька;

-середня;

-висока;

-дужевисока.

-самоаналіз уласе них думок йпереживань із приводупрофесійноїдіяльності:самопочуття,активність,настрій,успішність,продуктивність,саореалізація.
4.Задоволеністьлієнтівспілкуаннямзіспеціалістом

-дуженизька;

-низька;

-середня;

-висока;

-дужевисока.

-анкетування;

-інтерв'ювання.

5.Відповідністьоб’єктивних тасуб’єктивнихоцінокдіяльностісоціального педагога

- невідповідають;

-часткововідповідають;

-повністювідповідають.

-співставлювальнийаналізрезультатіватестації йвласногоаналізу.

Накожному ізрівнів,педагогічноїдіяльності йпедагогічної дійсностізасоби, щореалізуютьумови йчинникивиявівтворчоїіндивідуальності педагога, будутьрозрізнятисязалежно відсуб'єктадіяльнос тих:

- насоціальномурівні, деосновнимсуб'єктамиєкерівники йслужбирегіональних системосвіти -цезасобисоціального йпедагогічногоуправління йпрофесійногоконсультування;

- нарівніосвітнього заставі, десуб'єктамиєадміністрація йрізнівнутрішкільніслужби -цезасобипедагогічногоуправління йдопомоги;

- нарівні ">учитель-учень", десуб'єктамиє педагог та йогоучні, -засобиорганізаціївидівдіяльності йвідносин;

- навнутріособистісномурівні -засобирефлексіївласного "Я", ">педагогічного Я", ">Я-концепції”,активності.

>Особистісніякості та системацінностейсоціального педагога

>Особистісніякостісоціального педагогаявляють собою комплекс характеристикособистостіфахівця, котрістаютьпідґрунтям його професійноїкомпетентності, асаме:

1. >Здатність до творчости,артистичність,натхнення.Соціально-консультативна діяльністьсоціального педагогапотребуватимецихякостей,сформованих надостатньовисокомурівні.Творчості усоціально-педагогічнідіяльностінавчитися практичнонеможливо,однаккожна людинаможерозвинути усобітакіякості,керуючисьспонукальнимчинникомзначущості тапривабливостісоціально-педагогічноїпрофесії.Природнаартистичність,підсиленазнаннями,єоднією ізпередумовуспішноїсоціально-педагогічноїдіяльності.Ціособистісніякостівідіграютьдомінуючу роль ухарактерівпливу напідопічних йвизначаютькінцевий результатдіяльності. Томусоціально-педагогічна діяльністьєпевноюміроюмистецтвом, якувимагаєвміннявстановититаківзаємини ізвихованцем, котрімаютьпризвести до позитивного результату, доповагиціннісноїсистемидитини, допостійного контролю надситуацією.

2. >Емпатія. Цепочуттядаєможливістьстворитиєднанняособистостей, колисоціальний педагогпроникає упереживання,почуттявихованця йбажаєрозділити із нимціпочуття,чуттєвоототожнюючись іздитиною. Цепочуттялежить восновілюбові унайширшомузначенні цого слова.Більшість людейніколи незамислюються надіснуванням вониемпатії йпостійновиявляютьїї. Однакспеціалістусоціально-педагогічногорівня такаякістьєфаховонеобхідною,оскільки задопомогоюемпатіїможливопізнати заподійстраждань чисуперечностей ужиттівихованця.Практичнасоціально-педагогічна діяльність неєможливою беземпатії, щопідтверджується якспостереженнями, то йнауковимитеоріями. Так,К.Роджерсзазначав, що беземпатіїнеможлива нормальнавзаємодіяміж людьми, тім понадякщо одна із нихпрофесіонал,котрий працює із людьми.

>Емпатіямає нелишеякісні, але й ікількісніпоказники.Соціальні педагогивиявляютьрізнірівніемпатії нелишестосовнорізнихдітей, але й іщодотої самедитини урізнихситуаціях,оскількиважко й незавждидоцільнознаходитися увнутрішньому світідитини йрозділитиїїпочуття,переживання йпроблеми.

3. >Душевне тепло.Воносупроводжуєвиявиповаги,інтересу тауваги до проблемвихованця йбажаннядопомогти у їхньоговирішенняДушевне теплодаєможливістьвиявитирівеньрозуміннясоціальним педагогомглибинипереживаньвихованця,незалежно відрівня йогорозвитку, статусу,соціальної чифізичноїдевіантності.

4. >Щирість.Цяякістьтіснопов'язана іземпатією, якоїнеможливовиявити безщирості.Якщовихованець не якщовідчуватищироїзацікавленості із боцісоціального педагога,останньому якщо складновирішитипроблемидитини.Діти ж,зі свого боці,боліснореагують навиявинещирості із боціпрофесіоналівсоціально-педагогічноїдіяльності,бажаннявиконувати роботулише боце вид фаховоїдіяльності.Емпатія, тепло тащирість -це, образноговорячи,триєдина формулаособистісногоуспіхусоціального педагога усвоїйпрофесійнійдіяльності.

5. >Ініціативність.Вонаєще однимчинникомрезультативностісоціально-педагогічноїдіяльності.Соціальний педагогмаєсправу ізпроцесомзмін ужиттіпідопічного, томунеможливопостійнослідуватирекомендаціям таінструкціям.Вониорієнтовані та типовогоусередненоговихованця йпотребуютьпостійноїтрансформації таадаптації дореальних умівжитгєдіяльностідитини.

>Характернимиознакамиініціативностієпоєднаннязнання предметадіяльності ізоригінальнимипідходами довирішення проблемдитини.

6.Гнучкість йнаполегливість.Гнучкість - характерна рисупрофесійноїсоціально-педагогічноїдіяльності,необхідна длядосягненняочікуванихзмін.Відсутністьцієїрисипризводить дооднобокостірозумінняпроблеми, безурахування всіхчинників таміркуваньсторін, котріберуть доля вситуації. При цьомуможевиникнути сітуація, заякоїоптимальним стилемповедінки станінаполегливість, відякоїзалежатимепозитивнийсоціальний результатсоціалізаціїдитини.

7. >Здоровийглузд. Природадійщодонаданнядопомогиособистості,кожна із якієунікальною йнеповторною,вимагаєвиявуцієїособистісноїякості накожномуетапі:оцінюванняситуації,обмірковуванняваріантіввиходу,прогнозуваннянаслідків тощо.Розвиненийздоровийглуздвпливає наформуванняпрофесійноїзрілостісоціального педагога.Останнє, як правило, незалежить прямо віддосвіду (стажу) роботисоціального педагога.

Системацінностей,притаманнихпрофесіїсоціального педагога,може бути представлена таке комплексу:

1.Повага доосновних правлюдини. Уосновіцієї ціностілежитьвіра у ті, що усі людиповинні матіррівнозначний доступ досоціальнихпослуг та благ.

2.Почуттясоціальноївідповідальності.Йдеться про ті,щобрізнісоціальніінститути (>сім'я,освітнізаклади,державніінституції)повноюміроювиконували своїсоціальніфункціїщодосоціальноговиховання.

3.Повага досвободиособистості.Соціально-педагогічнадіяльністьпокладається навизнання ціностірозмаїття світулюдини йповаги до правособистості навибірвласногожиттєвого шляху.

4.Підтримкапрагненнялюдини досамовизначення.Грунтується нанеобхідності підгримуватипрагненнялюдини досамостійноговирішення проблем свого життя.

>Натомістьголовнимиознакаминепрофесіоналізмусоціально-педагогічногопрацівникаможуть статітакі:

1. >Відсутністьгнучкості.Призводить дожорсткогослідуванняінструкціям табажаннянадаватирекомендаціївідповідно до суворовизначенихформальних установок, безурахуванняспецифічноїіндивідуальноїситуаціївихованця.

2. >Надопіка (>надконтроль).Виникаєздебільшого уситуаціях, колисоціальний педагог4прагнеповністюпідкоритисобіхідподій й будь-щодосягтипоставленої мети. Зіншого боці,жорсткеслідуванняпевним методикамможезакріпоститивихованця йзробити його життязалежним відзовнішньоговпливу.

3. >Вузькаспеціаліз>ація (>ризик ">віртуозності").Почастисоціальному педагоговілегшезасвоїтивузьке колосоціально-педагогічних методик, ніжпостійнорозвиватисвійпрофесіоналізм йпоширювати коло знань,умінь йнавичок.


Схожі реферати:

Навігація